Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

16.10.2018 o 18:32 hod.

Mgr.

Peter Antal

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

16.10.2018 18:32 - 18:35 hod.

Peter Antal Zobrazit prepis
Pani kolegyňa, nemyslel som, že ešte v záverečnom slove vystúpim, ale keďže ste trošku ináč reagovali na tú faktickú, ja som faktickou reagoval na to, čo ste hovorili o tom, že prenášame zase záťaž na obce, cez ciele zberu a tak ďalej. Ja som povedal, že to s obcami nemá v princípe nič okrem, ak teda nerátame počet obyvateľov obce, ale obce záťaž mať žiadnu nebudú. Vy ste potom v reakcii na moju faktickú, na tú faktickú povedali to, že ja som cez pozmeňujúci návrh riešil limit alebo ciele zberu a tak ďalej. Ja mám pocit, že vy neviete oddeliť ciele zberu a limity recyklácie, na ktoré... (reakcia z pléna), no lebo, lebo, lebo vy to, lebo vy ako keby, vy vravíte, že ako keby sme robili niečo, čo je nepochopiteľné. Ciele zberu sú pre OZV-čky, na všetky tie odpady, o ktoré sa má OZV-čka predsa postarať. To je úplne niečo iné ako limity recyklácie, ktoré máme na úrovni 55 %, ale len pre obaly zo smernice. Čiže toto sú úplne odlišné veci, ktoré ale len vy spájate, nikto druhý, lebo tí, čo s tým pracujú, s tým zákonom, vedia, aj čo sú ciele zberu zavádzané zákonom a limity recyklácie, ktoré sú niekde už ďalej. Ale bez toho, aby sme nedosiahli podstatne vyššiu separáciu, a teraz tie ciele zberu sú o tom, že toto má OZV-čka naplniť, tak my sa k tej recyklácii ani nepriblížime. Čiže ak my neurobíme krok A, tak o recyklácii ani sa nebavme. Ak my nedokážeme najskôr ten odpad vyzbierať a tie a potom cez, ale len obaly, recyklácie obalov, dosiahnuť to, čo určuje smernica. Pre mňa úplne pochopiteľné a jednoduché. Ale vy to spochybňujete, ako keby sme my práve tie limity, ktoré, ktoré hovorí smernica, chceli dostať do cieľov akože, akože ciele zberu. Ale to s tým nemá úplne nič spoločné. Ja som to, aspoň tú výtku vašu pochopil akoby tak.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 16.10.2018 18:22 - 18:24 hod.

Peter Antal Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Znovu, pani kolegyňa, nemôžem s vami súhlasiť, keď ste hovorili o tom, že, aby som to, že sa prenáša zodpovednosť na obce a mestá v cieľoch zberu. Absolútne to v zákone takto nie je napísané. Obce a mestá s cieľmi zberu nemajú nič spoločné. Ciele zberu sa stanovujú OZV-čkam, ktoré sú povinné postarať sa o všetok separovaný odpad na obciach a majú robiť všetko pre to, aby vyzbierali čo najviac toho separovaného odpadu. Dodnes, dnes alebo súčasný stav je taký, že tú povinnosť nemajú a v princípe sa môže stať aj to a stáva sa to, lebo som to tak aj počul od starostov, že hoci občania, obyvatelia vyseparujú nejaké zložky, či sú to platy, papier, príde, príde zberovka, ktorá to praskne na skládku, lebo, lebo neviem čo. Hej, lebo je to tak, je im to lacnejšie, je to neviem čo a OZV-čku to v princípe ako až tak netrápi, OZV-čka vyberie peniaze od výrobcov, avšak na to, aby, aby aj splnila to, čo má, musí aj kontrolovať to, ako sa správa zberovka, kde končí ten separovaný, ktorý nakoniec ľudia aj vyzbierajú, a toto práve sa dáva OZV-čkam, nejaký, by som povedal, nôž na krk, že jednoducho to, o čo sa starať majú aj musia sa postarať, a tým robiť, a to jedno akým spôsobom, osvetou, poúčaním obyvateľov obce, cez starostu alebo a tak ďalej, len aby jednoducho sme niekde sa postúpili v tejto problematike.
Áno, je tu niekoľký zákon, niekoľká novela, ale je to len s cieľom vylepšovať ten systém, lebo ten systém je tak komplikovaný, ale pre všetkých je komplikovaný, ktorý bude trvať ešte dlho, kým dôjdeme do toho štádia, že to bude fakt možno dobré. A... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 16.10.2018 18:13 - 18:16 hod.

Peter Antal Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Vážený pán predsedajúci, vážený pán podpredseda vlády, vážené kolegyne, kolegovia, Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 1323 z 12. septembra 2018 pridelila vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony na prerokovanie týmto výborom: ústavnoprávnemu výboru, výboru pre financie a rozpočet, výboru pre pôdohospodárstvo a životné prostredie a
výboru pre verejnú správu a regionálny rozvoj. Za gestorský výbor určila výbor pre pôdohospodárstvo a životné prostredie. Výbory prerokovali predmetný vládny návrh zákona v lehote určenej uznesením Národnej rady. Poslanci, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol vládny návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému vládnemu návrhu zákona.
Výbory, ktorým bol vládny návrh zákona pridelený, zaujali k nemu nasledovné stanoviská. Ústavnoprávny výbor uznesením č. 433 z 9. októbra 2018 s vládnym návrhom zákona súhlasil a odporučil ho Národnej rade schváliť s pripomienkami, výbor pre financie a rozpočet uznesením č. 322 z 8. októbra s vládnym návrhom zákona súhlasil a odporučil ho Národnej rade schváliť s pripomienkami. Výbor pre pôdohospodárstvo a životné prostredie uznesením č. 206 z 10. októbra s vládnym návrhom zákona súhlasil a odporučil ho Národnej rade Slovenskej republiky schváliť s pripomienkami. Výbor pre verejnú správu a regionálny rozvoj uznesením č. 162 z 12. októbra s vládnym návrhom zákona súhlasil a odporučil ho Národnej rade schváliť s pripomienkami.
Gestorský výbor odporúča hlasovať o bodoch spoločnej správy nasledovne:
- o bodoch spoločnej správy č. 1 až 6, 8 až 24 a 26 až 55 hlasovať spoločne s návrhom gestorského výboru uvedené body schváliť,
- o bodoch spoločnej správy č. 7 a 25 hlasovať s návrhom gestorského výboru uvedené body neschváliť.
Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k vládnemu návrhu zákona vyjadrených v ich uzneseniach uvedených pod bodom III spoločnej správy a v stanoviskách poslancov gestorského výboru vyjadrených v rozprave k tomuto vládnemu návrhu zákona v súlade s § 79 ods. 4 a § 83 zákona o rokovacom poriadku odporúča Národnej rade predmetný návrh zákona schváliť s pripomienkami.
Spoločná správa výborov o prerokovaní predmetného vládneho návrhu zákona vo výboroch v druhom čítaní bola schválená uznesením výboru pre pôdohospodárstvo a životné prostredie č. 221 zo 16. októbra. V citovanom uznesení ma výbor poveril predložiť Národnej rade spoločnú správu výborov a splnomocnil ma podať návrhy podľa § 81 ods. 2, § 83 ods. 4, § 84 ods. 2 a § 86 zákona o rokovacom poriadku.
Pán predsedajúci, prosím, otvorte rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 16.10.2018 18:02 - 18:04 hod.

Peter Antal Zobrazit prepis
Nie. Ďakujem pekne. Vážená pani kolegyňa, ja sa dotknem len jednej, jednej z tých pripomienok, ktorú ste mali, a to je, hneď čo ste hovorili na začiatku, že príde k zvýšenej záťaži na obce v súvislosti so zvýšením týchto poplatkov. Nemôžem s vami absolútne súhlasiť, lebo obec sa má správať tak, že musí preniesť tieto poplatky do poplatku za komunálny odpad. Nemôže sa starosta správať tak, že ja chcem byť pekný a dobrý u svojich obyvateľov, a túto záťaž bude znášať obec a v mnohých prípadoch to tak je a sú tam lacné poplatky a tak ďalej a tak ďalej.
A ide to z rozpočtu obce, čiže z rozpočtu obyva..., všetkých obyvateľov. Tento poplatok musí byť rozložený medzi, medzi obyvateľov, aby pocítili, že separáciou budú platiť menej. Zvýšenou separáciou, ani nie recykláciou, oni s recykláciou v princípe nemajú až tak čo dočinenia, ale separáciou budú platiť menej. Vtedy môžme hovoriť o tom, že sa to dotklo peňaženky obyvateľov, a majú aspoň nejaký dôvod separovať. Sme asi najlacnejšia krajina v rámci EÚ, čo sa týka skládkovania, a jednoznačne sa musia zvýšiť tieto poplatky a mali by sa zvýšiť výrazným spôsobom. Toto je len, by som povedal, možno kompromis, ktorý vznikol neviem kde, ale bude musieť dôjsť k zvýšeniu opätovne.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 16.10.2018 16:55 - 16:58 hod.

Peter Antal Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážený pán podpredseda vlády, kolegyne, kolegovia, Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 1322 z 12. septembra 2018 pridelila vládny návrh zákona o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ako tlač 1070) na prerokovanie týmto výborom: ústavnoprávnemu výboru, výboru pre financie a rozpočet, výboru pre pôdohospodárstvo a životné prostredie a výboru pre verejnú správu a regionálny rozvoj. Za gestorský výbor určila výbor pre pôdohospodárstvo a životné prostredie. Výbory prerokovali predmetný vládny návrh zákona v lehote určenej uznesením Národnej rady. Poslanci, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol vládny návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému vládnemu návrhu zákona.
Výbory, ktorým bol vládny návrh zákona pridelený, zaujali k nemu nasledovné stanoviská. Ústavnoprávny výbor uznesením č. 432 z 9. októbra s vládnym návrhom zákona súhlasil a odporučil ho Národnej rade schváliť s pripomienkami. Výbor pre financie a rozpočet uznesením č. 321 z 8. októbra 2018 s vládnym návrhom zákona súhlasil a odporučil ho Národnej rade schváliť s pripomienkami. Výbor pre pôdohospodárstvo a životné prostredie uznesením č. 205 z 10. októbra s vládnym návrhom zákona súhlasil a odporučil ho Národnej rade schváliť s pripomienkami. Výbor pre verejnú správu a regionálny rozvoj uznesením č. 163 z 10. októbra 2018 s vládnym návrhom zákona súhlasil a odporučil ho Národnej rade schváliť s pripomienkami.
Gestorský výbor odporúča hlasovať o bodoch spoločnej správy nasledovne: o bodoch spoločnej správy č. 1 až 28 hlasovať spoločne s návrhom gestorského výboru uvedené body chváliť.
Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k vládnemu návrhu zákona vyjadrených v uznesení, v uzneseniach uvedených pod bodom 3 spoločnej správy a v stanoviskách poslancov gestorského výboru vyjadrených v rozprave k tomuto vládnemu návrhu zákona v súlade s § 79 ods. 4 a 83 zákona o rokovacom poriadku odporúča Národnej rade predmetný vládny návrh zákona schváliť s pripomienkami.
Spoločná správa výborov o prerokovaní predmetného vládneho návrhu zákona vo výboroch v druhom čítaní bola schválená uznesením výboru pre pôdohospodárstvo a životné prostredie č. 220 zo 16. októbra 2018. V citovanom uznesení má výbor poveriť, ma výbor poveril predložiť Národnej rady spoločnú správu výborov a splnomocnil ma podať návrhy podľa § 81 ods. 2, 83 ods. 4, 84 ods. 2, § 86 zákona o rokovacom poriadku.
Pán predsedajúci, prosím, otvorte rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 16.10.2018 16:46 - 16:49 hod.

Peter Antal Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážený pán minister, pán spravodajca, tak ako avizovala moja pani kolegyňa Zemanová, budem predkladať pozmeňujúci návrh a hneď na začiatku hovorím, nie je to žiadna kuleha, je to vec, ktorú sme riešili v princípe aj s legislatívou, aj na našom výbore, lebo sama legislatíva ministerská, parlamentná a ani úradu vlády sa nevedeli dohodnúť, ako tieto dva novelizačné body upraviť tak, bod 9 a bod 10, aby neplatili v obidvoch okamihoch akoby dva ods. 2, tak to, tak to nazvem. Komplikované, viem, že na pochopenie aj pre mňa, a možno mi to aj desaťkrát vysvetľovali, ale toto je nakoniec zhoda všetkých legislatív, ktoré mali čo do toho povedať, aby v zákone nenastal o dva roky nejaký chaos. Čiže nehľadajte tam žiadnu kulehu a neznižujme tým akoby hodnotu tohto zákona, ktorý aj pán kolega Fecko pochválil, a je dobrým zákonom, takým niečím, že hľadajme, hľadajme niečo, čo tam nie je. No nie je tam žiadne a kľudne, pani kolegyňa, určite neni problém, aby ste si to išli aj dať vysvetliť legislatívcom, v čom nastáva ten akoby problém, ak to, ak to neupravíme. Nemuseli sme to v princípe dneska akoby riešiť, akurát o dva roky by bol skutočný problém, že zrazu by existovali dva, dva odseky 2, kedy nastane účinnosť. Čiže toto je len úprava legislatívnotechnická týchto dvoch bodov.
Čiže ak dovolíte, prečítam ten pozmeňujúci návrh.
Pozmeňujúci návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Petra Antala k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 15/2005 Z. z. o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín reguláciou obchodu s nimi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (tlač 1069).
1. K čl. I bodu 9:
Novelizačný bod 9 sa vypúšťa.
Nasledujúce sa, body sa primerane prečíslujú.
2. K čl. III
V čl. III sa slová „bodu 10, ktorý nadobúda účinnosť“ nahrádzajú slovami „desiateho bodu § 11 ods. 2 druhej a tretej vety, ktoré nadobúdajú účinnosť“.
Koniec pozmeňujúceho návrhu.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 16.10.2018 14:36 - 14:39 hod.

Peter Antal Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážený pán minister, dovoľte, aby som predložil veľmi krátky pozmeňujúci návrh, ktorý upravuje vlastne, alebo dopĺňa splnomocňovacie ustanovenie, na základe ktorého Úrad pre verejné obstarávanie vydá vykonávací všeobecne záväzný predpis, ktorý bude upravovať technické a funkčné požiadavky pre informačné systémy slúžiace na elektronickú komunikáciu vo verejnom obstarávaní.
Takže ak dovolíte, hneď aj prečítam pozmeňujúci návrh.
Bod 1 pozmeňujúceho návrhu, alebo teda pozmeňujúci návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Petra Antala k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, sa mení a dopĺňa takto:
1. V čl. I sa za bod 131 vkladá nový bod 132, ktorý znie:
132. § 186 sa dopĺňa, v § 186 sa dopĺňa ods. 6, ktorý znie:
„(6) Podrobnosti o technických a funkčných požiadavkách pre nástroje a zariadenia používané na elektronickú komunikáciu podľa § 20 ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá úrad.“
Nasledujúce body sa prečíslujú.
Ďakujem, koniec pozmeňujúceho návrhu.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 19.9.2018 15:44 - 15:56 hod.

Peter Antal Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Vážený pán predsedajúci, budem sa snažiť reagovať na kolegov, ktorí vystupovali v rozprave. Na začiatku si povedzme, aký je dnes stav v Slovenskej republike.
Máme liehovary, ktoré predáva..., ktoré vyrábajú ten lieh alebo ten alkohol, ktorý sa predáva v obchodoch. Máme, alebo cez e-shopy, to je jedno, akým spôsobom, máme pestovateľské pálenice ovocia, kde si môže pestovateľ ovocia, ale nielen pestovateľ ovocia, ale aj z doneseného ovocia vypáliť v podstate, v podstate akékoľvek množstvo, akurát časť je za zvýhodnenú sadzbu dane, tá druhá časť pôjde v režime tej štandardnej základnej sadzby, ktorá, pravdaže, je vyššia ako v iných štátoch Európskej únie. A máme množstvo ľudí, ktorí si doma pália alkohol, a nielen destilát z ovocia, ale z čohokoľvek a je ich veľké množstvo. Dúfam, že sa zhodneme v tom, že je ich veľké množstvo a sú to tisíce. Môžme sa baviť o tom či to je 10-tisíc, ktoré sme my argumentovali na začiatku, alebo 30-tisíc, čo nám napísala európska asociácia lie..., zastrešujúca veľké liehovary, ale zniekadiaľ ten údaj dostali, že teda je to 30-tisíc, alebo je to údaj, ktorý si urobili pestovateľské pálenice, že je tu 40-tisíc.
Štyridsaťtisíc ľudí dnes porušuje zákon. Trestný zákon, nie hoc aký, Trestný zákon, lebo § 253 hovorí o tom, že, v ods. 1, kto vo väčšom množstve vyrába alkohol, potresce sa a tak ďalej. Toto sa musí dokázať komplikovanejšie, lebo vo väčšom množstve neznamená, že si vypáli doma 50 l alkoholu. Ale je tam ods. 2, kto prechováva destilačné zariadenie, je rovnako trestné. A ideme sa teraz tu tváriť, že my zavádzame do právneho poriadku Slovenskej republiky niečo, čo ide ubližovať liehovarníkom, čo ide ubližovať potravinárom, ktorí všetci spisovali tieto, tieto nie petície, ale stanoviská, spoločné stanoviská, ktoré zve..., uverejnili aj ten inzerát, ktorý čítal pán kolega Fecko. Tak všetkým týmto, ktorí proti tomu bojujú, nevadí 40-tisíc ľudí, ktorí tu načierno pália alkohol, ale vadí im to, že tu bude legálna možnosť vyrobiť obmedzené množstvo liehu za kontrolovaných podmienok a sami sa tí ľudia idú udať. Sami idú povedať, že rešpektujem ten zákon, ktorý je prijatý, že mne colník môže prísť domov, že ma môže kontrolovať a tak ďalej a tak ďalej. Tých 40-tisíc ľudí ani nevadí Úradu verejného zdravotníctva, ktorý takisto povedal, že to je zdraviu, zdraviu, môže byť zdraviu škodlivé, ale tvária sa, že neexistujú, že tí ľudia, ktorí dnes vyrábajú, neexistujú. A dovolím si tvrdiť, že množstvo tých ľudí, ktorí dnes takto načierno vyrába alkohol, ten alkohol aj predávajú. Čiže toto je v poriadku, tento stav, ktorý tu máme. A ešte poviem, že odhalíme asi 10 ľudí ročne podľa, podľa údajov, ktoré som zistil. Desať ľudí ročne, ktorí by mali byť, ktorí sú trestne stíhaní za držbu nelegálneho zariadenia. Ale my ideme vravieť, že tu je zdravotná závadnosť, že je tu všetko možné, len nie to, že ideme dostať, alebo chceme dostať, nie ideme dostať, chceme dostať tých ľudí, ktorí nelegálne pália do normálneho kontrolovaného režimu s tým, že si zaplatia dane a že budú dodržiavať nejaký zákon v tejto, v tejto oblasti. Ja som s pánom profesorom, ktorý tu bol spomínaný, Forsthoferom sedel dvakrát na tej debate a som rád, že aj on uznal, že tá zdravotná závadnosť si nemyslí, že je až taký problém, ako sa dnes tu, alebo nie dnes, ale za tie mesiace tu snaží, snažia povedať práve tí, ktorí proti tomu veľmi intenzívne bojujú. Ja sa im čudujem, ešte sa vrátim, že nebojovali doteraz proti nelegálnemu páleniu a nevyzývali štát, Finančnú správu, aby niečo s tým robil, aby nám tu nelegálne nepálili, ale bojujú proti nám.
Pán kolega Poliačik, čiastočne som odpovedal aj na vašu otázku v tom, ako znížime ujmu spôsobenú alkoholom, keď zavedieme tento inštitút. Ja si myslím, že keď zavedieme tento inštitút a „B“ nastane, že štát začne trápiť čierne pálenie, že začne štát trápiť to, že tí čierni páleničiari aj predávajú ten alkohol, čiže sú absolútne bez kontroly, že práve môžme vniesť čiastočnú kontrolu alebo reguláciu do tohto celého procesu, a mali by sme zabrániť práve vyrábaniu absolútne možno aj nekvalitného alkoholu a z čohokoľvek, lebo sa vyrába z čohokoľvek. Veď si povedzme, čo sa dá vypáliť, sú takí ľudia, tak, tak vypália. Čo dokáže kvasiť, čo sa dá prepáliť, tak z toho urobia alkohol, už vôbec nie, že či kvalitný, ale ten je určite nekvalitný, lebo to dokážu urobiť absolútne z čohokoľvek.
Čiže tá ujma alebo zníženie tej ujmy, tej alkoholovej, drogovej závislosti, si myslím, že čím viac budeme mať takýchto ľudí pod kontrolou, ktorí to chcú, tým nezabránime, že piť nebudú, jednoducho ktorí to chcú robiť normálne, tak, tak, tak v tomto by sme sa mohli posunúť ďalej. Veď napokon tie liehovary nevyrábajú len super perfektný alkohol, ale sú aj lacné alkoholy, ktoré jednoducho dostanete kúpiť a relatívne za, za pár euro. Takže ja si myslím, že sa posúvame výrazným spôsobom ďalej v tom, aby sme, aby sme znížili tú ujmu, o ktorej vy hovoríte, o tú drogovú závislosť.
Pán kolega Fecko, tie inzeráty skutočne mňa ako zarazili. K tým sa len vyjadrím, lebo. lebo hovoriť o tom, že teraz vznikne mafia s týmto zákonom, a nehovoriť o tom, že, že, že tu množstvo ľudí predáva načierno alkohol vyrobený takýmto pofidérnym spôsobom doma, je pre mňa fakt ako divné. Ja som, ja som nepočul ani raz, prečo nezneli tie inzeráty pred rokom, pred dvomi, pred piatimi, štát rob niečo, páli nám tu veľa čiernych páleničiarov a máme na trhu obrovské množstvo alkoholu. Je pre mňa skutočne smiešne, ak niekto povie, že taký, čo bude mať doma destilačné zariadenie, kde bude môcť vyrobiť maximálne 25 l, bude ho mať celý rok zaplombované, že toto bude ten obchodník s alkoholom, ktorý tu zrazu vznikne a ktorý tu dodneska nie je. Toto mi proste uniká a neviem sa s tým ani len trošku stotožniť, že to môže byť akoby týmto smerom smerované.
Pán kolega Pavelka, áno, je tam smernica a jej výklad je veľmi ťažký. Smernice sú nie až tak konkrétne a podrobne, podrobne akoby formulované, ale má sa, má sa štát prispôsobiť svojím právnym poriadkom. My sme si dali vyrobiť, my sme, my sme si dali námahu a požiadali sme, a teda nie my sme si dali námahu, požiadali sme inštitút, Parlamentný inštitút, aby nám dal prehľad o tom, ako v okol..., ako funguje v okolitých štátoch takáto súkromná výroba alkoholu, a nie všetky štáty, len okolité štáty. A presne je tam Slovinsko, je tam Chorvátsko, je tam Rakúsko, je tam Maďarsko. Voči Maďarsku bolo vedené konanie, ktoré, viete, aj tí, čo bojovali proti tomu, proti tomuto zákonu, hovorili, nesmie sa doma páliť, absolútne, alebo teda neumožňuje to európska legislatíva, a preto toto je celé zle. Otázne, žiadna legislatíva Európskej únie nehovorí o tom, či sa môže doma páliť, hovorí len o tom, že majú byť zosúladené dane z jednotlivých štátoch Európskej únie s touto smernicou. Maďarsko bolo, pravdaže, žalované za to, že zaviedlo pre pestovateľské pálenice a pre súkromnú výrobu nulovú sadzbu dane. Výrok rozsudku z roku 2014 hovorí, tým, že prijalo a uplatňovalo právnu úpravu, podľa ktorej za podmienok stanovených touto právnou úpravou, je sadzba spotrebnej dane na etanol, ktorý vyrobia liehovary pre pestovateľa ovocia na jeho objednávku a z ovocia pochádzajúceho od neho, na nula a etylalkohol, ktorý vyrobia súkromné osoby oslobodené od spotrebnej dane, Maďarsko nesplnilo povinnosti, ktoré mu vyplývajú z čl. 19 až 21 smernice a tak ďalej o zosúladení štruktúr spotrebných daní pre etanol a alkoholické nápoje a tak ďalej a tak ďalej. Toto bolo v 2014. roku.
V 2015. roku Maďarsko zaviedlo zníženú sadzbu dane, ktorá je zhruba na úrovni našej sadzby dane, ktorú chceme zaviesť tu, a od toho, od toho času nie je vedené voči Maďarsku žiadne iné konanie na, na..., v tejto oblasti. Neviem, aká je, za aké, aké je, aké konanie voči Rakúsku. Rakúsko je trošku ďalej. Oni aj ten alkohol predávajú. A to je ten rozdiel zase oproti nášmu návrhu zákona, avšak viem o tom, že či voči Maďarsku a Slovinsku nie je žiadne takéto konanie vedené. Takže ak bude niekto raz namietať a niekto povie, že toto je v rozpore s právom Európskej únie alebo so smernicou, bude musieť povedať o všetkých týchto štátoch, že sú v rozpore, alebo ich právne poriadky v rozpore s touto smernicou. Maximálne, čo sa môže stať, ak to raz povie, že bude musieť parlament povedať to, že sadzba nebude znížená, ale bude sadzba normálna. Ale nie, že toto je súkromné pálenie, že je mimo práva Európskej únie. Ďakujem.
Takže ešte raz vás chcem požiadať o podporu tohto zákona.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 19.9.2018 14:12 - 14:26 hod.

Peter Antal Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Tak ako som avizoval, budem predkladať síce rozsiahly pozmeňujúci návrh, ale v podstate je to úprava toho pozmeňujúceho návrhu, ktorý prešiel cez spoločnú správu výborov. Pravdaže, tento pozmeňujúci návrh je zosúladený s pozmeňujúcim návrhom pani kolegyne Antošovej, ktorá v podstate upravuje čl. I nášho zákona, a ja sa dotýkam len čl. II, teda spotrebných daní. Reagujeme aj na pripomienku pána kolegu Fecka, ktorý, ktorý na výbore vzniesol určité výhrady vo vzťahu k tom, k tomu, kto by mohol vyrábať tento destilát z titulu vlastníckeho práva záhrady alebo sadu, čiže aj toto je zapracované v pozmeňujúcom návrhu.
A v podstate tento môj pozmeňujúci návrh prináša jednak viacero spresnení a doplnení úpravy súkromnej výroby destilátu, výslovne sa ustanovuje povinnosť súkromného výrobcu destilátu zabezpečiť destilačné zariadenie opatrené uzávermi, uzáverami tak, aby nedošlo k poškodeniu alebo odstráneniu, doplňujú sa dôvody výmazu z evidencie súkromných výrobcov destilátu, ktorým je tiež spáchanie len jedného priestupku podľa § 71 ods. 1 písm. h) až s) zákona alebo priestupku podľa zákona č. 467/2002 Z. z. alebo výmaz súkromného výrobcu destilátu z evidencie podľa zákona č. 467/2002 Z. z. a zároveň sa dopĺňa výpočet priestupkov tak, aby colné úrady mohli efektívnejšie postihovať porušenie tejto úpravy.
Ak dovolíte, prečítal by som teraz znenie pozmeňujúceho návrhu. Takže pozmeňujúci návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Petra Antala k návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Petra Antala, Tibora Bastrnáka, Bélu Bugára, Eleméra Jakaba a Petra Kresáka na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 467/2002 Z. z. o výrobe a uvádzaní liehu na trh v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 530/2011 Z. z. o spotrebnej dani z alkoholických nápojov v znení neskorších predpisov.
Článok II znie:
„Čl. II
Zákon č. 530/2011 Z. z. o spotrebnej dani z alkoholických nápojov v znení zákona č. 69/2012 Z. z., zákona č. 246/2012 Z. z., zákona č. 362/2013 Z. z., zákona č. 218/2014 Z. z., zákona č. 323/2014 Z. z., zákona č. 130/2015 Z. z., zákona č. 240/2015 Z. z., zákona č. 360/2015 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z., zákona č. 296/2016 Z. z. a zákona č. 177/2018 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1. V § 5 sa ods. 1 dopĺňa písmenom e), ktoré znie:
„e) lieh, ktorým je destilát11a) vyrobený súkromnou výrobou destilátu,11b) je celkové množstvo liehu, ktoré je súkromný výrobca destilátu11c) oprávnený vyrobiť podľa osobitného predpisu.32)
Poznámky pod čiarou k odkazom 11a) až 11c) znejú:
„11a) § 2 ods. 2 písm. l) zákona č. 467/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
11b) § 2 ods. 2 písm. t) zákona č. 467/2002 Z. z.
11c) § 10 ods. 8 zákona č. 467/2002 Z. z.“
2. V § 10 ods. 1 a v § 12 ods. 1 a 3 sa za číslo „49“ vkladá čiarka a „49a“.
3. V § 39 sa odsek 1 dopĺňa písmenom q), ktoré znie:
„q) evidenciu súkromných výrobcov destilátu.“
4. V § 39 sa odsek 2 dopĺňa písmenom o), ktoré znie:
„o) identifikačné údaje súkromného výrobcu destilátu.“
5. Za § 49 sa vkladá § 49a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠49a
Súkromná výroba destilátu
(1) Súkromný výrobca destilátu je povinný požiadať colný úrad o zaradenie do evidencie súkromných výrobcov destilátu a o vydanie potvrdenia o evidencii, a to najneskôr do 15 dní od obdržania potvrdenia o držbe destilačného zariadenia podľa osobitného predpisu.32) Súkromný výrobca destilátu v žiadosti uvedie meno a priezvisko, trvalý pobyt, druh destilačného zariadenia, výrobné číslo destilačného zariadenia, ak ho má destilačné zariadenie pridelené, dátum nadobudnutia destilačného zariadenia a adresu
miesta, kde sa destilačné zariadenie nachádza.
Prílohami k žiadosti sú:
a) potvrdenia o držbe destilačného zariadenia podľa osobitného predpisu,32)
b) technická dokumentácia alebo nákres destilačného zariadenia s dokladom o certifikácii destilačného zariadenia akreditovaným certifikačným orgánom certifikujúcim výrobky s vyznačením miest, na ktoré colný úrad priloží uzávery tak, aby sa zabránilo použitiu destilačného zariadenia bez povolenia colného úradu,
c) čestné vyhlásenie žiadateľa, že spĺňa podmienky súkromnej výroby destilátu podľa osobitného predpisu.32)
(2) Colný úrad pred zaradením do evidencie súkromných výrobcov destilátu a vydaním potvrdenia o evidencii preverí skutočnosti a údaje podľa ods. 1 a porovná technickú dokumentáciu alebo nákres destilačného zariadenia podľa odseku 1 so skutkovým
stavom destilačného zariadenia. Ak sú skutočnosti a údaje uvedené v žiadosti podľa ods. 1 pravdivé a sú splnené podmienky podľa ods. 1, colný úrad zaeviduje súkromného výrobcu destilátu a vydá mu potvrdenie o evidencii do 30 dní od obdržania žiadosti. Najneskôr v deň vydania potvrdenia podľa druhej vety colný úrad opatrí destilačné zariadenie uzávermi tak, aby sa zabránilo použitiu destilačného zariadenia bez povolenia colného úradu.
(3) Poškodenie alebo odstránenie uzáver umiestnených colným úradom podľa ods. 2 a zasahovanie do usporiadania destilačného zariadenia je zakázané. Súkromný výrobca destilátu je povinný zabezpečiť, aby nedošlo k poškodeniu alebo odstráneniu uzáver podľa ods. 2 a aby nedošlo k zasahovaniu do usporiadania destilačného zariadenia.
(4) Súkromný výrobca destilátu je povinný najneskôr tri pracovné dni pred dátumom výroby destilátu doručiť colnému úradu na príslušnom tlačive oznámenie o výrobe destilátu. Vzor tlačiva podľa prvej vety ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo. Súkromný výrobca destilátu v oznámení podľa prvej vety uvedie:
a) miesto, dátum a čas výroby destilátu, pričom dátum výroby destilátu nemôže byť dňom pracovného pokoja,
b) druh ovocia a množstva kvasu pochádzajúceho z tohto ovocia alebo množstva medoviny, z ktorého sa má destilát vyrobiť,
c) predpokladané celkové množstvo vyrobeného destilátu v litroch,
d) predpokladané množstvo vyrobeného liehu v la.
(5) Ak súkromný výrobca destilátu doručí colnému úradu oznámenie v súlade s ods. 4... (ruch v sále a prerušenie vystúpenia predsedajúcim),

Glváč, Martin, podpredseda NR SR
Kolega Bugár, poprosím, kľud v sále.

Antal, Peter, poslanec NR SR
... colný úrad najneskôr v deň uvedený v oznámení ako dátum výroby destilátu povolí použitie destilačného zariadenia uvoľnením uzáver destilačného zariadenia na dobu nevyhnutnú pre výrobu liehu podľa údajov uvedených v oznámení. O povolení použitia
destilačného zariadenia colný úrad vykoná záznam, v ktorom uvedie dobu, počas ktorej je súkromný výrobca destilátu oprávnený destilačné zariadenie používať. (Zaznievanie gongu.) Po uplynutí doby, na ktorú bolo použitie destilačného zariadenia povolené, colný úrad destilačné zariadenie opatrí uzáverami, o čom vykoná záznam. Colný úrad neuvoľní uzávery destilačného zariadenia, ak súkromný výrobca destilátu v príslušnom kalendárnom roku vyrobil maximálne povolený objem liehu v l a. podľa osobitného predpisu.32)
(6) Súkromný výrobca destilátu je povinný viesť evidenciu vyrobeného destilátu samostatne podľa dní a osobitne druhu vyrobeného destilátu s uvedením celkového množstva vyrobeného destilátu v litroch a množstva vyrobeného liehu v l a.
(7) Na alkoholický nápoj, ktorým je lieh, ktorým je destilát vyrobený súkromnou výrobou destilátu, sa uplatní znížená sadzba dane.
(8) Daňová povinnosť pri výrobe alkoholického nápoja uvedeného v § 5 ods. 1 písm. e) vzniká dňom prvého uvoľnenia uzáver destilačného zariadenia colným úradom podľa ods. 5 v príslušnom kalendárnom roku. Platiteľom dane pri vzniku daňovej povinnosti je súkromný výrobca destilátu. Súkromný výrobca destilátu je povinný podať daňové priznanie najneskôr do troch pracovných dní odo dňa vzniku daňovej povinnosti podľa prvej vety a v tejto lehote zaplatiť daň.
(9) Zdaňovacím obdobím pri výrobe alkoholického nápoja podľa § 5 ods. 1 písm. e) je kalendárny rok.
(10) Súkromný výrobca destilátu je povinný bezodkladne oznámiť colnému úradu, že destilačné zariadenie už nemá v držbe, a tiež akúkoľvek inú zmenu údajov uvedených v žiadosti podľa ods. 1.
(11) Súkromný výrobca destilátu je povinný bezodkladne oznámiť colnému úradu, ak bol odsúdený za trestný čin63a) alebo ak bol uznaný vinným z priestupku podľa § 71 ods. 1 písm. h) až s) alebo priestupku podľa osobitného predpisu.32)
(12) Destilát vyrobený súkromnou výrobou destilátu nesmie byť predmetom predaja ani iného uvádzania na trh.
(13) Colný úrad vymaže súkromného výrobcu destilátu z evidencie súkromných výrobcov destilátu
a) na základe žiadosti súkromného výrobcu destilátu,
b) ak súkromný výrobca destilátu bol odsúdený za trestný čin,63a)
c) ak súkromný výrobca destilátu bol uznaný vinným zo spáchania priestupku podľa § 71 ods. 1 písm. h) až s) alebo priestupku podľa osobitného predpisu,32)
d) ak súkromný výrobca destilátu bol vymazaný z evidencie súkromných výrobcov destilátu vedenej podľa osobitného predpisu,32)
e) ak colný úrad zistí, že súkromný výrobca destilátu zomrel alebo bol vyhlásený za mŕtveho.
(14) O výmaze podľa ods. 13 colný úrad upovedomí súkromného výrobcu destilátu a orgán, ktorý vedie evidenciu súkromných výrobcov destilátu podľa osobitného predpisu.32)
(15) Ak colný úrad vymaže súkromného výrobcu destilátu z evidencie súkromných výrobcov destilátu podľa odseku 13, žiadosť podľa odseku 1 možno podať najskôr po uplynutí troch rokov od vykonania výmazu.
(16) Na súkromnú výrobu destilátu sa ustanovenia § 14, § 15 a § 45 nepoužijú.“
Poznámka pod čiarkou k odkazu 63a) znie:
„63a) § 253 Trestného zákona.“
6. V § 51 sa ods. 9 dopĺňa písmenom m), ktoré znie:
„m) vyrobený súkromným výrobcom destilátu podľa § 49a
7. V § 69 ods. 3 písm. a) sa za slová „podnikanie s alkoholickým nápojom“ vkladajú slová „alebo v ktorých sa nachádza destilačné zariadenie súkromného výrobcu destilátu,“.
8. V § 69 sa dopĺňa ods. 11, ktorý znie:
„(11) Oprávnenia colného úradu pri výkone daňového dozoru a daňovej kontroly podľa ods. 3 písm. b), c), f), g) a j) a ods. 4 sa použijú primerane vo vzťahu k súkromnému výrobcovi destilátu. Súkromný výrobca destilátu je povinný strpieť výkon daňového dozoru a daňovej kontroly a poskytnúť colnému úradu súčinnosť nevyhnutnú na riadny výkon daňového dozoru a daňovej kontroly.“
9. V § 71 ods. 1 písm. g) sa bodka na konci nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „okrem súkromného výrobcu destilátu pri súkromnej výrobe destilátu v súlade s týmto zákonom a osobitným predpisom.32)
10. V § 71 sa ods. 1 dopĺňa písmenami h) až s), ktoré znejú:
„h) pri súkromnej výrobe destilátu nepožiada colný úrad o zaradenie do evidencie súkromných výrobcov destilátu v lehote podľa § 49a ods. 1,
i) pri súkromnej výrobe destilátu uvedie v žiadosti podľa § 49a ods. 1 nepravdivé údaje,
j) pri súkromnej výrobe destilátu poruší povinnosť podľa § 49a ods. 3 druhej vety,
k) pri súkromnej výrobe destilátu neoznámi colnému úradu výrobu destilátu v lehote podľa § 49a ods. 4,
l) pri súkromnej výrobe destilátu v oznámení podľa § 49a ods. 4 uvedie nepravdivé údaje,
m) pri súkromnej výrobe destilátu poruší povinnosť podľa § 49a ods. 6,
n) pri súkromnej výrobe destilátu nepodá daňové priznanie v lehote podľa § 49a ods. 8 tretej vety alebo v daňovom priznaní podľa § 49a ods. 8 tretej vety uvedie nepravdivé údaje,
o) pri súkromnej výrobe destilátu nezaplatí daň v súlade s § 49a ods. 8 treťou vetou,
p) pri súkromnej výrobe destilátu poruší povinnosť podľa § 49a ods. 10 alebo ods. 11,
q) pri súkromnej výrobe destilátu poruší zákaz podľa § 49a ods. 12,
r) pri súkromnej výrobe destilátu vyrobí destilát s obsahom etylalkoholu v rozpore s osobitným predpisom32) alebo v objeme v rozpore s osobitným predpisom32),
s) pri súkromnej výrobe destilátu poruší povinnosť podľa § 69 ods. 11 druhej vety.“
11. V § 71 sa ods. 2 dopĺňa písmenom h), ktoré znie:
„h) od 100 eur do 3 000 eur za priestupok podľa odseku 1 písm. h) až s).“ Koniec pozmeňujúceho návrhu.
Vzhľadom na navrhované zmeny súčasne vynímam na osobitné hlasovanie bod 9 spoločnej správy výborov Národnej rady Slovenskej republiky.
Ďakujem za pozornosť.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 19.9.2018 14:05 - 14:08 hod.

Peter Antal Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Vážený pán predsedajúci, vážené kolegyne, vážení kolegovia, dovoľte, aby som vám predložil návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 467/2002 Z. z. o výrobe a uvádzaní liehu na trh v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 530/2011 Z. z. o spotrebnej dani z alkoholických nápojov v znení neskorších predpisov, ktorý predkladám spolu s kolegami Tiborom Bastrnákom, Bélom Bugárom, Elemérom Jakabom a Petrom Kresákom.
Cieľom navrhovanej právnej úpravy je umožniť súkromnú výrobu destilátu súkromným výrobcom destilátu z vlastnej, ktorá bude..., z vlastného ovocia pre vlastnú spotrebu fyzickými osobami výlučne za zákonom presne stanovených podmienok.
Na Slovensku, rovnako ako aj v okolitých krajinách existuje dlhodobá tradícia súkromnej výroby destilátov z vlastného dopestovaného ovocia, ktorá je však platnou právnou úpravou daná mimo zákon napriek tomu, že dochádza k..., k veľkému, k veľkej výrobe destilátov načierno. Aktuálne riešenie nemožno považovať za postačujúce, a to práve z toho dôvodu, že je na Slovensku rozšírená nelegálna výroba destilátov, ktorá je úplne mimo kontrolu štátu a ktorá skutočne akoby niekedy ide až tak ďaleko, že títo domáci výrobcovia aj obchodujú s týmto destilátom, čo považujeme absolútne za, za zlé, a práve preto prichádzame s týmto návrhom zákona.
Vo výbore prešiel pozmeňujúci návrh, ktorý reagoval najmä na, na pripomienky jednotlivých ministerstiev, ako aj vlády.
Vopred avizujem, že mám pripravený pozmeňujúci návrh, ktorý síce bude dlhý, avšak len z toho dôvodu, že, že práve v spoločnej správe sa týka viac-menej dvoch bodov, a nie je možné už zasahovať do znenia spoločnej správy, preto bude dlhší, avšak odôvodním v čom je, v čom je výrazná zmena.
Vypočuli sme aj tých, ktorí tento zákon kritizujú, aj stavovské organizácie a, a snažili sme sa tento zákon sprísniť práve tým, aj tým pozmeňujúcim návrhom, ale aj pozmeňujúcim návrhom, ktorý prešiel cez výbor, tak aby za najväčšiu výhradu, ktorú mali alebo teda ktorú sme považovali za relevantnú, bolo to, aby sa nevyrábal destilát síce na legálnom zariadení, ale kedykoľvek a koľkokoľvek. Takže to je na úvod.
Ak vás môžem poprosiť o podporu tohto zákona.
Ďakujem.
Skryt prepis