Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

14.9.2018 o 12:07 hod.

Mgr.

Peter Antal

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

14.9.2018 12:07 - 12:08 hod.

Peter Antal Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Pár slov v rámci záverečného slova. Budem reagovať na pani kolegyňu Zemanovú. Viete, keby sme mali dať do zákona to, čo vy požadujete, aby bolo explicitne tam napísané, kedy a čo je to vlastne ten verejný záujem, nedá sa to tam dať do toho zákona, lebo to je taký pojem, ktorý skutočne, tak ako povedal aj pán kolega Kresák, je to právny pojem. Veď nakoniec ho máme v ústave spomínaný. Neviem, vo viacerých prípadoch dokonca. Čiže tie výklady tohto pojmu sú, aj rozhodnutia súdov, aj právna teória robí výklad tohto pojmu. Jednoznačne sa to nedá dať do zákona, a práve preto je tam takýto širší pojem, ktorý pravdaže sa musí, ako povedal pán kolega Kresák, skúmať v každom jednotlivom prípade a ten verejný záujem v každom jednotlivom prípade môže predstavovať úplne niečo iné, ako je v inom prípade. Čiže jednoducho sa to tam nedá.
Rovnako aj objektívna nemožnosť, ktorá je tam spomínaná, je pojem, ktorý sa dá vykladať, ale vždy v konkrétnom prípade. Nedá sa povedať, že objektívna nemožnosť je toto a vymenovať to nejakým spôsobom. Jednoducho to nejde a právo nie je vždy o tom, že to musí byť úplne podrobne rozpísané do každého jedného akoby prípadu. Takže to je len reakcia. Ale myslím, že pán kolega Kresák ako ústavný právnik to celkom dobre povedal. Určite výborne.
Ale chcem vás teda poprosiť o podporu tohto návrhu a posunutie do druhého čítania. Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 14.9.2018 11:36 - 11:38 hod.

Peter Antal Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Vážený pán predseda Národnej rady, dovoľte, vážené kolegyne, kolegyňa, kolegovia, dovoľte, aby som predložil návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon 569/2007 Z. z. o geologických prácach (geologický zákon) v znení neskorších predpisov, ktorý predkladám spolu s kolegom Kresákom, Petrom Kresákom kolegom Tiborom Bastrnákom.
Cieľom predloženého návrhu zákona je najmä posilnenie pozície Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky v súvislosti s agendou tzv. prieskumných území, najmä z hľadiska rozšírenia možnosti zamietnutia návrhu na určenie prieskumného územia z dôvodu objektívnej nemožnosti využívať ložisko vyhradeného nerastu a z dôvodu rozporu s verejným záujmom. Cieľom predloženého návrhu je taktiež určenie povinnosti ministerstva ako správneho orgánu konajúceho vo veci núteného obmedzenia vlastníckeho práva dôkladne sa v konaniach podľa § 29 ods. 4 a 5 geologického zákona zaoberať otázkou prevažujúceho verejného záujmu, nakoľko doterajšia právna úprava takúto povinnosť ministerstvu neukladala. Navrhovaná úprava tak bude mať vplyv na kvalitu rozhodovacej činnosti ministerstva a súčasne aj na zlepšenie postavenia vlastníka záujmovej nehnuteľnosti, teda tých pozemkov.
Návrh je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi, medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná, zákonmi a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi.
Predložený návrh zákona nebude mať vplyv na verejné financie, sociálny vplyv, vplyv na informatizáciu spoločnosti, ani podnikateľské prostredie, avšak bude mať pozitívny vplyv na životné prostredie.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 14.9.2018 11:35 - 11:36 hod.

Peter Antal
Ďakujem pekne. Keďže nemám akým iným spôsobom reagovať na kolegu Baránika, pre vysvetlenie. Pustili sme sa do toho preto, že aj mňa a môjho, nášho predsedu oslovili malí farmári, ktorí vnímajú tento problém, a jednoducho snažili sme sa ho vyriešiť. Nič iné. Reakcia na vás.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 14.9.2018 11:20 - 11:31 hod.

Peter Antal Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Ja budem reagovať v podstate na rozpravu mojich dvoch kolegov.
Pán kolega Fecko, priznám sa, že rýchlo rozprávaš a hlavne bol si mimo, väčšinou si bol mimo nášho návrhu zákona. To znamená, v úplne iných paragrafoch, ktoré my riešime. Čiže neviem reagovať na to, čo si ty chcel, ako si vravel, § 7, atď., atď., to si môžeme k tomu sadnúť a prejsť si zákon 504 otvorene a môžeme sa baviť, čo sa tam ešte dostane alebo nedostane. Ja mám ambíciu, aby sme pokračovali ešte ďalej. Toto je, toto je taký, by som povedal, nástrel alebo úvodný návrh, ktorý však v zásadných veciach sa tu nebude v týchto paragrafoch, alebo teda si nemyslím, že by sa mal zásadným spôsobom meniť. Pravdaže budeme robiť aj osvetu a predpokladám, že aj ministerstvo urobí nejakú osvetu vo vzťahu k tomu, aby sa dozvedeli títo agropodnikatelia, že teda je tu nejaký § 12c, ktorý im uľahčí, nie, nie, nebude to veľké množstvo, ale im uľahčí dostať sa k náhradnému pozemku bez toho, ako vraví pán kolega Simon, že by sa mal pred nejakým Dánom plaziť.
Teraz na vystúpenie pána kolegu. Ja viem, že pôsobí v pôdohospodárstve dlhé roky, že bol ministrom pôdohospodárstva, rozumie tejto problematike, ale ja okrem toho, že som primátor, som aj právnik a ja sa snažím vykladať zákony, ktoré tu sú, alebo teda snažím sa ich pochopiť, a to, čo je zlé, v nich upraviť. Na to, aby to každý pochopil, kto tu sedí v tejto sále a nevenoval sa tejto problematike, treba trošku taký výklad urobiť k tomu, k tej histórii, ktorý si, pán kolega, začal, ale si ho nedokončil.
Hovoríme to u § 15, o § 12, o takom a onakom paragrafe. Treba povedať jedno, paragraf 15 je úplne z iného zákona, ako dneska riešime. Paragraf 15 bol pôvodne v zákone 330/1991, to je o pozemkových úpravách a usporiadaní pozemkového vlastníctva, na základe ktorého, paragrafu 15, tí, ktorí mali záujem obhospodarovať pôdu a vlastnili pôdu, avšak nemohli ju užívať z pochopiteľného dôvodu, tak im bol vyčlenený tzv. náhradný pozemok. Toto je základ celého toho, čo sa potom deje. A náhradný pozemok im bol vyčlenený rozhodnutím obvodného pozemkového úradu, myslím, že vtedy to obvodný pozemkový úrad. A v tom rozhodnutí obvodného pozemkového úradu, ale nielen v tom rozhodnutí, ale aj v zákone sa hovorilo, kedy toto rozhodnutie stráca platnosť. A toto rozhodnutie aj podľa zákona, ale aj podľa tých rozhodnutí, ktoré som aj videl, stratili platnosť v prípadoch, napríklad tie, ktoré si ty spomínal. Áno, pôvodný pozemok bol vyčlenený zo štátneho majetku alebo poľnohospodárskeho subjektu, ktorý zanikol bez právneho nástupcu, rozhodnutie stratilo platnosť. Jednoduché. Ten, komu bol vyčlenený náhradný pozemok, zomrel, rozhodnutie stratilo platnosť. Ten, kto mal náhradný pozemok na základe rozhodnutia, predal pozemok, rozhodnutie stratilo platnosť. Nevstúpil ten nový vlastník pozemku do toho rozhodnutia, ktoré bolo vydané. Toto sú prípady a fakt a skutočnosť, ktorú bez ohľadu na to, či tu niečo upravíme alebo neupravíme, nastal.
Čiže čo sa stalo? Ako vravíš, väčšina pozemkov, väčšina náhradných pozemkov alebo tých rozhodnutí, ktoré boli vydané na základe § 15, stratila platnosť. A teraz ty hovoríš to alebo vyčítaš ministerke, nechajte to tak, však to nejako funguje, obyčaj alebo zvykové právo, ako si povedal, a oni to nejakým spôsobom rešpektujú. No aj tak sa dá na to pozrieť, že teda necháme to absolútne tak. Lebo to bol fakt, lebo to fakt aj do novely, ktorú sme prijímali predtým, že jednoducho užívajú sa tu pozemky, náhradné pozemky, hoci tie rozhodnutia, na základe ktorých boli vydané, stratili platnosť. Áno, rešpektovali ich veľkí, rešpektovali ich subjekty, aj tie nástupnícke, ale to je fakt a to je právo, jednoducho to rozhodnutie neexistuje, je nulitné, ničotné. Čiže sa v podstate rešpektovali akoby tie rozhodnutia, ale nič viac. Ale stalo sa to, že tie pozemky sa aj predávali ďalej a tak ďalej a tak ďalej.
Tu je absolútny neporiadok v tom, že kto čo kde užíva v jednotlivých chotároch. Neexistuje žiadna evidencia. A ambíciou toho návrhu, s ktorým prišla ministerka predtým, bolo urobiť poriadok v týchto náhradných pozemkoch. Toto bola ambícia, s ktorou prišla. Áno, stalo sa to, že časť tých rozhodnutí, ktoré nestratili platnosť, a dneska sa bavíme o tom, že len tie nestratili platnosť ktoré, ktoré v podstate ten subjekt, ten človek žije a užíva ten pozemok aj dnes, komu, ktorému bolo to rozhodnutie určené, ktorému, na koho základe, jeho žiadosti, bolo vydané. Tých bolo relatívne málo asi. To je § 12b, na základe ktorého sa mali prihlásiť, a bude im vydané nové rozhodnutie pozemkové, okresného pozemkového úradu, okresného úradu odboru pozemkového, bude im vydané nové rozhodnutie, de facto nahrádzajúce rozhodnutie podľa zákona č. 330. Toto je fakt.
Áno, ďalej bolo povedané, že tí, ktorí, tam kde stratilo platnosť to rozhodnutie, majú sa v princípe, to, čo ty vravíš, plaziť pred Dánom a dohodnúť sa a niečo podobné. Čiže toto sú skutočnosti, toto nezmeníme. Aj ty si bol ministrom v 2010., jedenástom a mohol si povedať, že okej, ten § 15 stratil alebo teda už nie je v zákone a vymyslím niečo iné, iný inštitút a všetky rozhodnutia, ktoré boli vydané, tak, tak sa nahrádzajú novými, alebo neviem, akým spôsobom. Preto našou ambíciou je pokračovať ďalej, aby nielen tí, ktorí na základe § 12 si budú žiadať, to znamená, len tí, ktorí žijú a ktorí užívajú, ale aj tí, ktorí, tí, ktorí kúpili ten pozemok, zdedili ten pozemok a užívajú, lebo aj to je ďalší predpoklad toho, že nielen kúpil to, ale aj užíva naďalej na základe pôvodného rozdeľovacieho plánu, si môžu požiadať o vydanie nového rozhodnutia a nemusí sa ísť doprosovať niekomu na podpísanie podnájomnej zmluvy. Toto je naša ambícia. Áno, aj musím dať za pravdu, zase riešime len časť akoby tých pozemkov. Asi menšiu časť, lebo, lebo nebude, lebo väčšinou stratili platnosť z titulu toho, že podnik zanikol, či štátny majetok alebo poľnohospodárske družstvo.
Ja si viem predstaviť takýmto istým spôsobom postupovať, postupovať v tých prípadoch, kedy tam, kedy zanikol práve z toho dôvodu. Ale na to treba, na to treba dohodu a dohodu s ministerstvom. Preto vravím, že môžme sa baviť o tom, či pokračovať týmto, týmto spôsobom, ale treba si tu jasne povedať, treba tam urobiť poriadok v súčasných užívacích vzťahoch. To sa, dúfam, zhodneme, lebo ak sa budeme tváriť, že nepichajme do toho a všetko bude v poriadku, to je podľa mňa nie dobré riešenie. Preto nemôžem s tým súhlasiť, že čakajme až do pozemkových úprav alebo... Áno, aj to sa dá. Lenže sám dobre vieš, že kde sú pozemkové úpravy, kde sú skončené a vlastne vôbec výhľad, aký je, kedy budú skončené. Čiže nemôžme sa tváriť, že to vákuum, ktoré tu nastalo, že proste ho trpme alebo, alebo niečo podobné.
Čiže ja aj teba chápem, čo hovoríš, že alebo teda tí, tí agropodnikatelia, ktorí zrazu zistili, ale problém je v tom, že oni zrazu zistili, že majú v rukách pozemky, užívajú pozemky a nemajú na ne žiadny právny titul. Toto je to ich zdesenie. Ale to sa nestalo novelou 504-ky, ktorú sme prijali predtým. To sa stalo zákonom, § 15/330, kde sa jasne hovorilo, kedy náhradné pozemky končia. Títo, čo sú teraz zdesení alebo čo sú nespokojní, zrazu zistili, že kúpili pozemky napríklad, za ktoré bol vyčlenený náhradný pozemok, a oni ich aj užívajú a zrazu zistili, že to, v podstate to rozhodnutie je nijaké. Že majú v rukách od pôvodného vlastníka rozhodnutie, ale je nijaké, ako keby ho ani nemali. Jasné, že vtedy nastalo aj u nich zdesenie, že teraz musím urobiť nejaký krok, či to už, nejaký krok, ktorý proste bude smerovať k tomu, aby som aj dostal papier na to, že to legálne užívam. Veď pán kolega Fecko tu neustále hovorí o tom, aby dotácie dostávali len tí, ktorí majú nejaký právny vzťah, vlastníctvo, nájomnú zmluvu. Ale aj rozhodnutie je v tomto prípad právnym vzťahom, na základe ktorého by mali mať nárok na poskytnutie dotácie. A súhlasíš, dúfam, teda s týmto tvrdením? Čiže my nemôžme sa tváriť, že toto, týchto nechajme tak, lebo ich je veľa. To je to najhoršie riešenie podľa môjho názoru, ktoré by sme mohli urobiť. Snažme sa, majme ambíciu dať do poriadku tie užívacie vzťahy, ktoré sú tu, postupne nám vznikajú nové. Väčšinou tie nové vznikajú už potom dohodou s tým subjektom a tak ďalej. Ale netvárme sa, že tých x desiatok tisíc nechajme tak a bude to v poriadku.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 14.9.2018 10:28 - 10:30 hod.

Peter Antal Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Vážené kolegyne, vážení kolegovia, dovoľte, aby som vám predložil návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 504/2003 Z. z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorý predkladám spolu s pánom podpredsedom Bélom Bugárom, Tiborom Bernaťákom a Evou Antošovou.
Cieľom predloženého návrhu je uľahčiť prístup menších farmárov, ktorí sú vlastníkmi poľnohospodárskych pozemkov, k pozemkom a to v takom prípade, ak sa stali vlastníkmi pôvodných pozemkov prevodom alebo prechodom vlastníckeho práva, to znamená, dedením alebo kúpou, darom, za ktoré bol vyčlenený náhradný pozemok, avšak rozhodnutie pôvodného vlastníka, ktorým bol vyčlenený náhradný pozemok, stratilo platnosť, a to práve z dôvodu zmeny vlastníckeho práva k pôvodnému pozemku.
Zákon č. 504/2003 o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov v znení účinnom od 1. 5. 2018 sa v praxi stretol s búrlivými reakciami najmä menších farmárov, ktorí užívali tieto náhradné pozemky. Návrh je teda reakciou aj na požiadavky praxe tak, aby náhradné pozemky užívané po strate platnosti rozhodnutia o vyčlenení náhradných pozemkov z dôvodu prechodu alebo prevodu pôvodného pozemku boli užívané na základe právneho titulu, ktorým bude ale rozhodnutie okresného úradu, pozemkového a lesného odboru.
Návrh je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi, medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná, zákonmi a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi. Návrh nebude mať vplyv na verejné financie, sociálny vplyv, vplyv na informatizáciu spoločnosti, vplyv na životné prostredie a bude mať pozitívny vplyv na podnikateľské prostredie. Dovoľte, aby som vás požiadal o podporu tohto návrhu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 13.9.2018 16:27 - 16:34 hod.

Peter Antal Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážené kolegyne, kolegovia, dovoľte, aby som predložil pozmeňujúci návrh k uvedenému návrhu zákona. Je to z dôvodu toho, že po rozprave sa konalo, konala vláda, k tomuto zasadala vláda, aj k tomuto návrhu zákona, ktorá mala niektoré pripomienky. A zároveň je potrebné zmeniť účinnosť zákona vzhľadom na skutočnosť, že na júnovej schôdzi sa nehlasovalo o tomto zákone a tým pádom by nám nesedela účinnosť zákona. Čiže sa jedná len o pripomienky, pripomienky vlády a zmena účinnosti.
Vzhľadom na to, že sú to body, ktoré boli už v spoločnej správe, žiaľ, musím, síce má rozsah malý tých zmien, ale musím čítať celé body spoločnej správy a nedá sa to iným spôsobom upraviť. Takže budem sa snažiť čo najrýchlejšie, aj keď toho nie je málo.
Takže pozmeňujúci návrh poslanca Petra Antala k návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Petra Antala a Edity Pfundtner na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
1. V čl. I v bode 7 v § 6 ods. 1 sa za slovo "právnická" vkladá slovo "osoba".
2. V čl. I bod 8 znie:
"8. V § 6 ods. 2 písm. a) sa za slovo "opravy" vkladá čiarka a slová "a udržiavanie" sa nahrádzajú slovami "rekonštrukciu a modernizáciu"."
3. V čl. I bod 20 znie:
"20. V § 8a ods. I druhá veta a štvrtá veta znejú: "Zmluva o výkone správy, jej zmena alebo zánik schválené podľa § 14b ods. 1 písm. e) sú záväzné pre všetkých vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome, ak sú podpísané správcom a osobou poverenou vlastníkmi bytov a nebytových priestorov v dome, pričom pravosť podpisov týchto osôb musí byť úradne osvedčená. Vlastník bytu alebo nebytového priestoru v dome nemôže zmluvu o výkone správy vypovedať, správca je povinný schválenú zmluvu a pri jej zmene úplné znenie zmluvy doručiť každému vlastníkovi bytu a nebytového priestoru v dome do 30 dní od jej schválenia vlastníkmi bytov a nebytových priestorov v dome."."
4. V čl. I bod 24 znie:
"24. V § 8a ods. 6 druhej vete sa slová "podľa § 14" nahrádzajú slovami "podľa § 14b ods. 1 písm. e)"."
5. V čl. I bod 28 znie:
"28. V § 8b ods. 1 písm. g) a h) znejú:
"g) vypracovať a každoročne do 30. novembra vlastníkom bytov a nebytových priestorov v dome predložiť plán opráv na nasledujúci kalendárny rok, ktorý zohľadní najmä opotrebenie materiálu a stav spoločných častí domu a spoločných zariadení domu a navrhnúť výšku tvorby fondu prevádzky, údržby a opráv domu na kalendárny rok,
h) podať návrh na vykonanie dobrovoľnej dražby, odkaz 12ac, bytu alebo nebytového priestoru v dome na uspokojenie pohľadávok podľa § 15 na základe rozhodnutia podľa § 14b ods. 1 písm. o)."."
6. V čl. I bode 34 v § 9 odseky 5 a 6 znejú:
"(5) Spoločenstvo a správca sú povinní
a) evidovať a uchovávať všetky prijaté rozhodnutia vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome vrátane zápisníc zo zhromaždení, schôdzí vlastníkov a výsledkov písomných hlasovaní vrátane hlasovacích listín,
b) viesť zoznam a dokumentáciu súdnych sporov týkajúcich sa domu,
c) priebežne aktualizovať evidenciu rozhodnutí vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome; predseda alebo správca zodpovedá aj za správnosť evidencie,
d) umožniť vlastníkovi bytu a nebytového priestoru v dome na požiadanie nahliadnuť do dokladov týkajúcich sa správy domu alebo čerpania fondu prevádzky, údržby a opráv, robiť si z nich výpisy, odpisy a kópie alebo môžu na náklady vlastníka bytu a nebytového priestoru v dome vyhotoviť z nich kópie; pri poskytovaní týchto informácií je predseda alebo správca povinný zabezpečiť ochranu osobných údajov podľa osobitného predpisu, odkaz 12f.
e) uplatňovať práva vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome vyplývajúce zo zodpovednosti za vady domu, spoločných častí domu a spoločných zariadení domu, spoločných nebytových priestorov, príslušenstva, pozemku zastaveného domom a priľahlého pozemku voči tretím osobám.
(6) Ak zaniká zmluva o spoločenstve alebo zmluva o výkone správy, alebo ak správca alebo spoločenstvo končia svoju činnosť, je doterajšie spoločenstvo alebo doterajší správca povinný najneskôr v deň zániku zmluvy alebo v deň skončenia činnosti predložiť vlastníkom bytov a nebytových priestorov v dome správu o svojej činnosti týkajúcej sa tohto domu a previesť zostatok majetku vlastníkov na účtoch v banke na nový účet domu zriadený novým správcom alebo novým spoločenstvom. Doterajšie spoločenstvo alebo doterajší správca sú zároveň v rovnakej lehote povinní odovzdať druhému správcovi, predsedovi založeného spoločenstva alebo na tento účel poverenému vlastníkovi bytu alebo nebytového priestoru v dome celú dokumentáciu týkajúcu sa správy domu, najmä dodávateľské zmluvy, pracovné zmluvy a poistné zmluvy, účtovné doklady, technickú dokumentáciu domu, vyúčtovanie úhrad za plnenia a vyúčtovania fondu prevádzky, údržby a opráv, zápisnice a rozhodnutia vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome, ako aj ďalšie dokumenty nevyhnutne potrebné pre riadny výkon správy domu novou osobou."
7. V čl. I v bode 40 v § 14 ods. 3 sa slová "alebo nebytový priestor v dome" nahrádzajú slovami "alebo na nebytový priestor v dome" a v § 14 ods. 4 písm. c) sa slovo "členov" nahrádza slovom "člena".
8. pozmeňovacieho, bodu. V čl. I bode 47 sa slová "v § 32e" nahrádzajú slovami "v § 32f" slová "§ 32f" sa vrátane úvodnej vety nahrádzajú slovami "§ 32g", slová "1. augusta 2018" vrátane nadpisu vo všetkých tvaroch sa nahrádzajú slovami "1. novembra 2018" v príslušnom tvare a slová "31. decembra 2018" sa nahrádzajú slovami "30. júna 2019".
9. V čl. II sa slová "1. augusta 2018" nahrádzajú slovami "1. novembra 2018".
Vzhľadom na tieto navrhované zmeny súčasne vynímam na osobitné hlasovanie body 9, 12, 16 a 29 spoločnej správy výborov Národnej rady Slovenskej republiky a žiadam hlasovať o týchto bodoch spoločne.
Ďakujem, koniec pozmeňováku.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 11.9.2018 17:54 - 17:56 hod.

Peter Antal Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Vážený pán minister, vážený pán predseda Národnej rady, vážené panie poslankyne, páni poslanci, v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bol určený Výborom Národnej rady pre pôdohospodárstvo a životné prostredie za spravodajcu k návrhu uvedeného zákona. Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona. Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Zo znenia návrhu je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní. V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali výbory: ústavnoprávny, výbor pre financie a rozpočet, výbor pre pôdohospodárstvo a životné prostredie, výbor pre verejnú správu a regionálny rozvoj. Za gestorský navrhujem výbor pre pôdohospodárstvo a životné prostredie. Odporúčam, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 30 dní a v gestorskom výbore do 32 dní od prerokovania návrhu zákona v Národnej rade Slovenskej republiky.
Pán predseda, prosím, otvorte všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 11.9.2018 17:40 - 17:42 hod.

Peter Antal Zobrazit prepis
Ďakujem. Pán kolega Simon, k tomu, že ten systém je zlý, nemyslím si. Zákon bol nie dobrý, takto to nazvem, ale systém, ktorý sa tu zaviedol, to znamená, že výrobca platí, alebo je zodpovedný za všetok, za všetky zložky separované, tak je dobrý. Zákon bol nedokonalý, preto ho tu máme pomaly každé tri mesiace alebo každého pol roka, s tým môžem súhlasiť, avšak všade vo väčšine krajín to takto funguje, že v prvom rade musí zaplatiť výrobca, lebo potom, keď povieme, že nie výrobca za separované zložky, tak občan a občan v princípe zaplatil, tak ako si povedal, zaplatil už v cene výrobku to, čo má zaplatiť výrobca do OZV-čky. Starostovia nemajú čo prenášať akúkoľvek záťaž za separované zložky odpadu na občana. Jednoducho to je zlé. Starosta má jednu jedinú povinnosť a využijem aj túto rozpravu na to, alebo teda mal by mať jednu jedinú povinnosť a zodpovednosť tlačiť na OZV-čky, aby si OZV-čky plnili zákonné povinnosti. To znamená povinnosť postarať sa o všetok separovaný zber, ktorý sa má vyzbierať na obci. Ak sa to tak nedeje a v mnohých prípadoch, čo počujem, sa to tak nedeje, takýto starosta má podať jednoducho podnet na ministerstvo alebo na inšpekciu, ktorá musí v tejto veci konať voči organizácii zodpovednosti výrobcov. Takýto by mal byť správny postup a keď to takto bude, tak systém nám bude fungovať. Obyvateľ by nemusel v zásade platiť viac za, po zvýšení týchto poplatkov, keď bude platiť princíp za separované zložky... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 11.9.2018 16:51 - 16:53 hod.

Peter Antal Zobrazit prepis
Ďakujem. Pán kolega Budaj, s niečím môžem súhlasiť. S čím však určite nesúhlasím, je, že ten separovaný zber dnes je prenesený na plecia obcí. Veď nakoniec na výbore tie diskusie o tom, že podniky alebo teda výrobcovia výrazne zdraželi platením do OZV-čiek, tie mávame akoby pravidelne pri tomto odpadovom zákone a to je fakt. Tento zákon, si myslím, že je dobrý, viete v čom? Že si obce a mestá konečne povedia, že máme tu od roku 2005, ak dobre pamätám, možnosť takzvaného množstvového zberu, odpadu a tento by mal byť podľa môjho názoru postupne zavádzaný na obciach a mestách, a to z toho dôvodu, že budú platiť obyvatelia iba za zmesový komunálny odpad nepoužiteľný ďalej. A za ostatný ten separovaný zber alebo separované zložky odpadu platiť nebudú. Tie platia OZV-čky, alebo teda mali by ich platiť a mali by sa postarať o všetky zložky bez ohľadu na to, či ich vedia predať, nevedia predať a či vedia s nimi naložiť, alebo nevedia s nimi naložiť. To už je potom úloha ministerstva, aby dokázala OZV-čky účinne kontrolovať a prinútiť ich, aby sa o všetok separovaný zber postarali.
Takže máme, si myslím, čo dobiehať na obciach a mestách, alebo teda veľkú výzvu práve v tejto oblasti zavedenia množstvových zberov. My ako jedno z mála miest, a možnože asi jediné, máme na celom území mesta zavedený množstvový zber pre všetkých. Pre obyvateľov, pre podnikateľov a jednoducho dlho to trvalo, kým sa to naučili ľudia, ale, ale funguje to.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 11.9.2018 16:44 - 16:46 hod.

Peter Antal Zobrazit prepis
Vážený pán minister, vážený pán predsedajúci, vážené kolegyne, kolegovia, v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bol určený Výborom Národnej rady pre pôdohospodárstvo a životné prostredie za spravodajcu k návrhu uvedeného zákona. Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona.
Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Zo znenia návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali výbory: ústavnoprávny výbor, výbor pre financie a rozpočet, výbor pre pôdohospodárstvo a životné prostredie a výbor pre verejnú správu a regionálny rozvoj. Za gestorský navrhujem výbor pre pôdohospodárstvo a životné prostredie. Odporúčam, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 30 dní a v gestorskom výbore do 32 dní od prerokovania návrhu zákona v Národnej rade Slovenskej republiky.
Pán predsedajúci, otvorte, prosím, všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis