Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

25.6.2018 o 16:57 hod.

Mgr.

Peter Antal

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 25.6.2018 16:57 - 16:57 hod.

Peter Antal
Ďakujem pekne. Vážený pán predsedajúci, prosím preložiť hlasovanie o bode 34 na septembrovú schôdzu. Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 21.6.2018 16:16 - 16:18 hod.

Peter Antal Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Budem reagovať na pani kolegyňu, ale to je aj reakcia na, aj na pána navrhovateľa, keďže som nestihol byť tu. Absolútne súhlasím s tým, že je potrebné urobiť akýsi poriadok v tom, čo končí v našich bioplynkách. Avšak tak ako tento návrh zákona je predložený, si myslím, že je to nie absolútne dobré riešenie. Ja osobne si myslím, že tento zákon potrebuje väčšiu úpravu, lebo ak tam dáme len to, že absolútny zákaz dreva, okrem teda, okrem toho energetického dreva a odpadu z drevospracujúceho priemyslu, chýba mi tam, čo s tými, čo s tým drevom, ktoré je z náletových krovín, kde je povinnosť čistiť a tak ďalej. Nie sú to zároveň komunálne odpady, lebo je aj drevo, ktoré je v kategórii komunálnych odpadov a ktoré je v inom paragrafe alebo v inom odseku tohto paragrafu. Tam sa dá niečo použiť, ale to je len to, čo je v obciach priamo na mestských pozemkoch a tak ďalej, ale to, čo je v extraviláne a je povinnosť sa o to starať. Rovnako sú to náletové kroviny okolo vodných tokov, ktoré, nevravím o veľkých stromoch, ktoré tam rastú, ale ktoré zanášajú vlastne vodné toky a ktoré takisto je potrebné, toto ako keby ten zákon neriešil. Ja vidím najväčší problém, čo je, že v zákone nie je napísané to, čo hovorí vyhláška ÚRSO, čo sa tam môže akoby z tých, z toho dreva používať a toto by bola podľa mňa cesta dostať do zákona, ale nestačí mi toto jednou vetou vyriešiť akoby celý tento, tento problém. Nemyslím si to.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 21.6.2018 15:47 - 15:48 hod.

Peter Antal Zobrazit prepis
Ďakujem. Ďakujem za reakciu. Je to pravdaže vaše právo nepodporiť ten zákon. Bol pripravený, si myslíme, dostatočne. Nebolo to urobené ani narýchlo. Pravdaže, vypočuli sme si aj názory, to, čo aj firmy prezentovali, ktoré predávajú tú pyrotechniku a sami povedali, že vnímajú problém v tej, v tej pyrotechnike, ktorú sme takýmto spôsobom vymenovali. Toto je v princípe aj na ich, alebo asociácia, ktorá zastrešuje ich, na ich odporúčanie, že aby sme aspoň rozdelili tie kategórie, ktoré a väčšina krajín Európskej únie to má, F2, F3. Koniec, vybavené. My sme to sa snažili zmierniť takýmto spôsobom a toto je tá najväčšia akoby zmena celého tohto pozmeňováku. To ostatné sú legislatívne pripomienky či už odboru legislatívy alebo aj naše vylepšenia. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 21.6.2018 15:38 - 15:46 hod.

Peter Antal Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Tak ako som avizoval vo svojej, v uvedení zákona, chcem predložiť pozmeňovací návrh a v podstate začnem teda odôvodnením, tak ako rokovací poriadok hovorí. Jednak tento pozmeňujúci návrh sa bude týkať samotného predaja, kde v súčasnosti platí, že predávať vymedzené pyrotechnické výrobky môžu len fyzické osoby s oprávnením streľmajstra, odpaľovača ohňostrojov, pyrotechnika alebo s osvedčením predavača pyrotechnických výrobkov. Zároveň je predávajúci povinný upozorniť kupujúceho na dodržiavanie návodu na používanie pyrotechnických výrobkov a poskytnúť mu na požiadanie vysvetlenie o ich použití. Napriek tomu v praxi najmä v prípade samoobslužných predajní dochádza k situácii, kedy sú pyrotechnické výrobky voľne vyložené v predajniach bez toho, aby bola priamo na mieste prítomná príslušná osoba, ktorá je zo zákona povinná poskytnúť poučenie a vysvetlenie. Písomná informácia nachádzajúca sa pri voľne uloženom tovare takýto nedostatok nenahradí. Len taký predávajúci, ktorý je pri tovare osobne prítomný, vie náležite poučiť a upozorniť tak, ako to vyžaduje zákon, ako aj konštatoval Najvyšší súd Slovenskej republiky.
Navrhuje sa preto výslovné doplnenie do zákona o ustanovenie, že samoobslužný predaj určených pyrotechnických výrobkov je zakázaný. Návrh zároveň reaguje na situáciu, kedy spotrebiteľ pyrotechnické výrobky pri nákupe v predajni vloží do nákupného košíka, neskôr si však nákup rozmyslí či už z dlhého radu na čakanie na pokladni alebo z iných dôvodov a tovar nechá na ktoromkoľvek mieste v predajni, pretože ho ešte nezakúpil. Takýto postup je však zjavne v rozpore s požiadavkou bezpečnej manipulácie s pyrotechnickými výrobkami. Z tohto dôvodu sa určuje, že zaplatenie za vymedzené pyrotechnické výrobky musí prebehnúť bezprostredne po tom, ako ich predávajúci odovzdá spotrebiteľovi. Zodpovednosť za eventuálne škody alebo úrazy v dôsledku nesprávnej manipulácie s už zakúpenými pyrotechnickými výrobkami nesie v tomto prípade už spotrebiteľ.
Ďalším bodom pozmeňujúceho návrhu je, chceme, navrhujeme obmedziť možnosť predávať tie pyrotechnické výrobky, ktoré sa vyznačujú vysokou úrovňou hluku, ako aj zvýšeným rizikom úrazu pri neodbornej manipulácii, len vo vymedzenom časovom období. To znamená, že to štvordňové obdobie predaja sa bude vzťahovať len na vybrané kategórie pyrotechnických výrobkov.
Ďalším bodom pozmeňujúceho návrhu je okrem legislatívno-technickej úpravy aj spresnenie a doplnenie obsahových a procesných náležitostí žiadosti o súhlas s použitím pyrotechnických výrobkov, ako je napr. lehota na podanie žiadosti alebo druh, názov pyrotechnického výrobku, ktoré majú byť použité. Zároveň zavádzame do priestupkov aj priestupok - použitie pyrotechnického výrobku v rozpore s týmto zákonom, ktorý tam akoby dnes absentuje a tá zodpovednosť alebo to sankcionovanie bolo len na obciach, čo skutočne bolo nepostačujúce.
Takže, ak dovolíte, teraz by som prečítal pozmeňujúci návrh.
Pozmeňujúci návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Petra Antala a Tibora Bastrnáka k návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Petra Antala a Tibora Bastrnáka na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 58/2014 Z. z. o výbušninách, výbušných predmetoch a munícii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
1. V čl. I sa pred bod 1 vkladá nový bod 1, ktorý znie: 1. V § 52 ods. 4 sa na konci pripája veta: "Samoobslužný predaj pyrotechnických výrobkov podľa odseku 3 je zakázaný; zaplatenie za tieto výrobky musí nasledovať bezprostredne po ich odovzdaní spotrebiteľovi.21a)".
Poznámka pod čiarou k odkazu 21a znie: "21a) § 2 písm. a) zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.". Nasledujúce body sa primerane prečíslujú.
2. V čl. I bod 1 znie: 1. § 52 sa dopĺňa odsekmi 10 a 11, ktoré znejú:
"(10) Pyrotechnické výrobky kategórie F2 a F3, a to petardy, zábleskové petardy, batérie petárd, batérie petárd s externou oporou, batérie zábleskových petárd, batérie zábleskových petárd s externou oporou, výmetnice, míny, rímske sviece, rakety obsahujúce pyrotechnickú jednotku, ktorej hlavným efektom je hluk, a kombinácie obsahujúce ako prvok petardy alebo zábleskové petardy je možné predávať spotrebiteľovi21a) len v období od 28. decembra do 31. decembra kalendárneho roka. Obmedzenie podľa prvej vety sa neuplatní v rozsahu, v akom obec udelila súhlas na použitie týchto pyrotechnických výrobkov podľa § 53 ods. 5.
(11) Predávať pyrotechnické výrobky kategórie F2 a F3 okrem pyrotechnických výrobkov podľa ods. 10 spotrebiteľovi21a) možno len od 1. decembra do 31. decembra kalendárneho roka.".
3. V čl. I v bode 3 § 53 ods. 3 sa slová "je možné" nahrádzajú slovom "možno".
4. V čl. I v bode 3 § 53 ods. 4 v úvodnom texte sa slová "je možné" nahrádzajú slovom "možno", za slová "písomnej žiadosti" vkladajú slová "o súhlas", za slová "podľa predchádzajúcej vety musí" sa vkladajú slová "byť podaná najneskôr 10 pracovných dní pred plánovaným použitím a".
5. V čl. I v bode 3 § 53 ods. 4 písmeno a) znie: "a) meno, priezvisko a adresu trvalého alebo prechodného pobytu, ak ide o fyzickú osobu, názov a sídlo, ak ide o právnickú osobu a v prípade, že pyrotechnické výrobky priamo použije iná osoba ako žiadateľ, aj meno, priezvisko a adresu trvalého alebo prechodného pobytu tejto osoby, ak ide o fyzickú osobu, alebo názov a sídlo, ak ide o právnickú osobu,".
6. V čl. I v bode 3 § 53 ods. 4 písm. b) sa za slovo "kategóriu" vkladajú slová "a druh".
7. V čl. I v bode 3 § 53 ods. 5 úvodnom texte sa slová "s použitím" nahrádzajú slovami "na použitie", v písmene a) sa slová "k použitiu" nahrádzajú slovami "na použitie" a v písmene b) sa slová "k predaju" nahrádzajú slovami "osobu podľa § 52 ods. 9 na predaj".
8. Za bod 4 sa vkladá bod 5, ktorý znie: 5. V § 80 ods. 1 sa na konci dopĺňa písmeno d), ktoré znie: "d) poruší ustanovenia § 53 ods. 3 a 4".
Koniec pozmeňujúceho návrhu. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Prednesenie interpelácie 21.6.2018 15:34 - 15:36 hod.

Peter Antal Zobrazit prepis
Vážená pani predsedajúca, vážené kolegyne, kolegovia, dovoľte, aby som vám v druhom čítaní predložil návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 58/2014 Z. z. o výbušninách, výbušných predmetoch a munícii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Cieľom našej navrhovanej úpravy je zjednotiť pravidlá používania zábavnej pyrotechniky kategórie 2A a F3 a reagujeme najmä na to, že v závere roka počnúc prvými dňami mesiaca december sa opakujú problémy, ktoré predstavujú používanie zábavnej pyrotechniky, a to už skutočne v neprimeranom rozsahu, v dôsledku čoho je široká skupina obyvateľstva bez jej súhlasu vystavená neprimeranej záťaži, ktorú predstavuje zábavná pyrotechnika odpaľovaná v ich bezprostrednej blízkosti.
V podstate ide nám o to, aby bolo obmedzené alebo zakázané používanie zábavnej pyrotechniky počas celého roka, okrem tých dvoch dní v roku, čiže cez, na Silvestra a zároveň aby bol aj regulovaný predaj tejto pyrotechniky. To znamená, aby nebolo možné kedykoľvek a kdekoľvek pomaly kúpiť zábavnú pyrotechniku, čo vedie k tomu, že je aj používaná v čase, kedy by skutočne nemala byť.
Nepovažujeme za dostatočnú úpravu, ktorá dáva obciam a mestám právo všeobecne záväzným nariadením regulovať používanie zábavnej pyrotechniky preto, lebo všeobecne záväzné nariadenie je norma nižšej právnej sily, ktorú jednak, hoci by mali, nie všetci ju poznajú, aj sankcionovanie cez VZN je úplne iné, ako cez samotný zákon.
V pôvodnom návrhu, ktorý, alebo teda v návrhu, ktorý je v druhom čítaní, bol veľmi striktne upravený spôsob predaja, to znamená, len posledné štyri dni v roku. Po konzultáciách s odborníkmi aj v danej oblasti sme sa zhodli na trochu miernejšej úprave, ktorú pravdaže ale prednesiem v pozmeňujúcom návrhu. Chcem vás požiadať o podporu tohto návrhu zákona a zároveň sa hlásim do rozpravy.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

14.6.2018 17:39 - 17:43 hod.

Peter Antal Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Hlásim sa do rozpravy z toho dôvodu, že chcem podať jeden pozmeňujúci návrh. Pozmeňujúci návrh má v podstate, jednak je gramatickej povahy, vypúšťa sa z novelizovaného ustanovenia nadbytočné slovo, a potom zmena nastane v kategóriách elektrozariadení, ktorá nastáva od 15. augusta, prináša potrebu upraviť niektorých vzťahov na prelome rokov 2018, čiže bude sa týkať prechodných ustanovení k úpravám určeným od 1. augusta tak, že výpočet trhového a zberového podielu výrobcov elektrozariadení bol upravený tak, aby sa pri výpočte vychádzalo z kategórií a podkategórií podľa prílohy 6 prvej časti. S uvedenou zmenou súvisí aj potreba úpravy registrácie nových výrobcov elektrozariadení a preregistrácie už existujúcich výrobcov elektrozariadení. Zároveň navrhujem v pozmeňujúcom návrhu posunutie účinnosti návrhu zákona a to tak, aby bol zachovaná ústavná lehota daná prezidentovi Slovenskej republiky na podpis zákona.
Ak dovolíte, prečítal by som pozmeňujúci návrh.
Pozmeňujúci návrh Petra Antala k návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Petra Antala a Petra Kresáka na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Bod 1. V čl. l 4. bode sa za prvé slovo "individuálne" vkladá spojka "a".
Bod 2. V čl. I sa za bod 7 vkladá bod 8, ktorý znie:
"8. Za § 135c sa vkladá § 135d, ktorý vrátane nadpisu znie:
"Paragraf 135d
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. augusta 2018
(1) Trhový podiel výrobcu elektrozariadenia pre rok 2018 je percentuálny podiel množstva elektrozariadení kategórie podľa prílohy č. 6 prvej časti a členenia podľa vykonávacieho predpisu [§ 105 ods. 3 písm. k)] uvedených výrobcom elektrozariadení na trh v danom kalendárnom roku k celkovému množstvu elektrozariadení v danej kategórii podľa prílohy č. 6 prvej časti a členenia podľa vykonávacieho predpisu [§ 105 ods. 3 písm. k)] uvedených na trh v danom kalendárnom roku. Do výpočtu trhového podielu výrobcu elektrozariadenia vstupujú len množstvá elektrozariadení, z ktorých sa stane elektroodpad z domácností.
(2) Zberový podiel výrobcu elektrozariadenia pre rok 2018 je súčin celkového množstva vyzbieraného elektroodpadu z domácností Slovenskej republiky pochádzajúceho z elektrozariadení z kategórie podľa prílohy č. 6 prvej časti a členenia podľa vykonávacieho predpisu [§ 105 ods. 3 písm. k)] v predchádzajúcom kalendárnom roku a trhového podielu výrobcu elektrozariadení z kategórie podľa prílohy č. 6 prvej časti a členenia podľa vykonávacieho predpisu [§ 105 ods. 3 písm. k) ] za predchádzajúci kalendárny rok.
(3) Výrobca elektrozariadenia, ktorý je zapísaný v Registri výrobcov vyhradeného výrobku podľa doterajších predpisov, je povinný požiadať o zápis do Registra výrobcov vyhradeného výrobku pre kategórie elektrozariadení podľa prílohy č. 6 druhej časti do 31. decembra 2018.
(4) Výrobca elektrozariadenia, ktorý od 15. augusta 2018 do 31. decembra 2018 prvýkrát uvedie elektrozariadenie na trh v Slovenskej republike, je povinný požiadať o zápis do Registra výrobcov vyhradeného výrobku podľa § 30 ods. 1 pre kategórie elektrozariadení podľa prílohy č. 6 prvej časti a druhej časti.
(5) Výrobca elektrozariadenia, ktorý prvýkrát uvedie elektrozariadenie na trh v Slovenskej republike po 1. januári 2019, je povinný požiadať o zápis do Registra výrobcov vyhradeného výrobku podľa § 30 ods.1 pre kategórie elektrozariadení podľa prílohy č. 6 druhej časti.".
Bod 3 pozmeňujúceho návrhu: V čl. II sa slová "1. júla" nahrádzajú slovami "1. augusta".
Súčasne žiadam vyňať na osobitné hlasovanie bod 7 informácie.
Ďakujem, skončil som, pán predsedajúci.
Skryt prepis
 

14.6.2018 17:34 - 17:36 hod.

Peter Antal Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predseda, za slovo. Vážený pán predseda, vážené kolegyne, kolegovia, dovoľte, aby som vám predložil návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý predkladám spolu s pánom poslancom Petrom Kresákom. Návrh zákona odstraňuje legislatívny nedostatok zákona o odpadoch týkajúci sa financovania triedeného zberu odpadov z obalov, ktoré sú súčasťou triedených zložiek komunálneho odpadu. Cieľom návrhu novely zákona o odpadoch je jednoznačne určiť okruh povinných subjektov, tzv. výrobcov obalov, ktorí sú povinní v zmysle zákona o odpadoch financovať triedený zber odpadov z obalov, ktoré sú súčasťou triedených zložiek komunálneho odpadu.
Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, zákonmi a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi, ako i medzinárodnými zmluvami. Predložený návrh nebude mať dopad na verejné financie ani na zamestnanosť a informatizáciu spoločnosti. Bude mať negatívny aj pozitívny vplyv na podnikateľské prostredie. Predložený návrh bude mať pozitívny vplyv na životné prostredie.
Týmto vás chcem požiadať o podporu tohto zákona a zároveň sa aj hlásim do rozpravy.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 14.6.2018 17:02 - 17:02 hod.

Peter Antal
Poprosím vás, pán predsedajúci, o zaradenie bodu 34, zákon o vlastníctve bytov a nebytových priestorov, ako termínovaný na 26. 6. o 14.00 hodine, v utorok teda. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 14.6.2018 11:02 - 11:02 hod.

Peter Antal
Pán predsedajúci, prosím bod 34 zákona o výbušninách dať ako termínovaný na 21. 6. po interpeláciách.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 12.6.2018 17:57 - 17:59 hod.

Peter Antal Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Vážený pán predsedajúci, Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 1139 z 10. mája 2018 pridelila vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, na prerokovanie týmto výborom: ústavnoprávnemu výboru a výboru pre pôdohospodárstvo a životné prostredie. Za gestorský určila výbor pre pôdohospodárstvo a životné prostredie.
Výbory prerokovali predmetný návrh zákona v lehote určenej uznesením Národnej rady Slovenskej republiky. Poslanci, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol vládny návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému vládnemu návrhu zákona.
Výbory, ktorým bol vládny návrh zákona pridelený, zaujali k nemu nasledovné stanoviská:
Ústavnoprávny výbor uznesením č. 382 z 5. júna 2018 s vládnym návrhom zákona súhlasil a odporučil ho schváliť s pripomienkami. Výbor pre pôdohospodárstvo a životné prostredie uznesením č. 172 zo 7. júna 2018 s vládnym návrhom zákona súhlasil a odporučil ho Národnej rade schváliť s pripomienkami.
Gestorský výbor odporúča hlasovať o bodoch spoločnej správy nasledovne: o bodoch spoločnej správy č. 1 až 6 hlasovať spoločne s návrhom gestorského výboru uvedené body schváliť.
Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k vládnemu návrhu zákona vyjadrených v ich uzneseniach uvedených pod bodom III spoločnej správy a v stanoviskách poslancov gestorského výboru vyjadrených v rozprave k tomuto vládnemu návrhu zákona v súlade s § 79 ods. 4 a § 83 zákona o rokovacom poriadku odporúča Národnej rade predmetný vládny návrh zákona schváliť s pripomienkami.
Spoločná správa výborov Národnej rady o prerokovaní predmetného vládneho návrhu zákona vo výboroch Národnej rady v druhom čítaní bola schválená uznesením Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie č. 184 z 12. júna 2018. V citovanom uznesení výbor poveril spoločného spravodajcu výborov predložiť Národnej rade Slovenskej republiky spoločnú správu výborov a splnomocnil ho podať návrhy podľa § 81 ods. 2, § 83 ods. 4, § 84 ods. 2 a § 86 zákona o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky.
Pán predsedajúci, otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis