Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie v rozprave

25.9.2019 o 9:07 hod.

Peter Krupa

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie v rozprave 25.9.2019 9:07 - 9:15 hod.

Peter Krupa Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Cieľom nášho legislatívneho návrhu je upraviť potratovú politiku na Slovensku v oblasti svojvoľných a neodôvodnených umelých prerušení tehotenstva. Návrh zákona súčasne rieši vágnu situáciu v oblasti potratovej turistiky na Slovensku. Legislatívny návrh vychádza z prirodzenej nutnosti chrániť aj životy nenarodených detí.
Okrem morálnych argumentov sa opierajú o samotnú Ústavu Slovenskej republiky, kde sa v čl. 15 uvádza, že ľudský život je hodný ochrany už pred narodením. Počet spoločenských iniciatív, ktoré sa zameriavajú na zvýšenie ochrany živých bytostí, resp. na ochranu života samotného, neustále rastie. Tieto snahy sa netýkajú len zlepšenia ochrany živej prírody, rastlín, lesov, zvierat a domácich miláčikov, ale aj ľudských práv rôznych menšín, či obmedzenia potratov. Takisto v zahraničí sme svedkami postupného zlepšovania úrovne ochrany života nenarodených detí, napr. v USA.
Spoločným ukazovateľom týchto iniciatív je ochrana práv živých tvorov, zvierat a ľudí, ktoré nemajú dostatočnú silu na to, aby dokázali svoje vlastné práva efektívne brániť sami. Sme presvedčení, že aj nenarodené deti si zaslúžia ochranu svojich práv, minimálne tak ako rôzne menšiny alebo väzni. Ľudskoprávne argumenty hovoria jasne za život a za ochranu práv každého človeka, obzvlášť tých najmenších a najslabších, ktorí sa ešte nedokážu sami brániť ani, ani len plačom. Je absurdné, aby v civilizovanej spoločnosti 21. storočia boli chránené práva stromov, lesov, psov a mačiek viac ako práva nenarodených detí. Neustále vykonávanie a tolerovanie aj neodôvodnených umelých prerušení tehotenstva je dôkazom zdeformovaného rebríčka hodnôt spoločnosti. K tomuto stavu negatívne prispeli celé dekády pôsobenia ideológie boľševického materializmu a následne liberálneho egoizmu. Spoločenskú akceptáciu zabíjania nenarodených detí nepochybne zvýšilo aj premenovanie vraždy týchto detí na neosobnejší, abstraktnejší pojem interrupcia, prípadne umelé prerušenie tehotenstva.
Mnohé z argumentov, ktoré sa používajú na obhájenie umelých prerušení tehotenstva, sú pritom alibistické či vyslovene egoistické. Obrovské množstvo matiek ide na potrat len kvôli kariére, zvýšeniu, povýšeniu v práci, udržaniu si štíhlej postavy, kvôli zlyhaniu životného štýlu a túžbe predĺženia si mladosti či kvôli pohodlnosti.
Na obhájenie potratu sa tiež často používa sociálny argument, že dieťa by sa narodilo do nevyhovujúceho prostredia, v ktorom by sa o neho rodičia nedokázali materiálne postarať v prípade, že by sa oň celkovo nemal kto starať. Takýto argument je však v súčasnosti už takmer irelevantný, keďže systém adopcií a náhradnej rodičovskej starostlivosti je už dostatočne rozvinutý a záujem o adopcie detí ďaleko prevyšuje ich ponuku. Tento stav je spôsobený jednak rastúcim počtom párov, ktoré nemôžu mať vlastné deti, a takisto aj dlhodobo nízkym počtom detí vhodných na adopciu. V súčasnosti trvá priemer na čakanie na adoptované dieťa zhruba päť rokov, v mnohých však dokonca až desať rokov.
Úprava súčasnej vágnej legislatívy v oblasti umelých prerušení tehotenstva je však žiaduca aj vzhľadom k negatívnemu demografickému vývoju v Slovenskej republike. Podľa štatistík z Národného centra zdravotníckych informácií zomrelo za posledných 20 rokov od roku 1997 v dôsledku umelých prerušení tehotenstva na Slovensku až 251 370 detí. Za toto isté obdobie klesol počet detí o 18 rokov o 441 472 detí. Počet seniorov nad 65 však za rovnaké obdobie stúpol o 209 398 ľudí. Celkovo bolo v dôsledku umelého prerušenia tehotenstva na území Slovenska za posledných 50 rokov od roku 1967 zabitých viac ako jedna celá..., 1,25 mil. detí. Je takmer štvrtina, to je takmer štvrtina slovenskej populácie. Umelé prerušenie tehotenstva pritom tvorili až 75,3 % zo všetkých potratov. Aj napriek mierne klesajúcemu trendu pripadalo v roku 2017 na 100 nenaroden..., narodených detí až 11 umelých prerušení tehotenstva.
Takýto demografický vývoj pre Slov..., má pre Slovensko zničujúce dopady. Dôchodkový systém založený na priebežnom medzigeneračnom financovaní sa stáva neudržateľný a v školách chýbajú socializované deti, vo firmách pracovití zamestnanci. Mnohé ženy, resp. rodiny, ktoré v dôsledku podstúpenia umelého prerušenia tehotenstva viac nemôžu mať vlastné deti a trpia do konca života následkami tohto rozhodnutia.
Riešenie tejto situácie nespočíva v nahradení chýbajúcej populácie imigrantmi, do ktorého nás tlačia liberálni fanatici a zástancovia multikultúrnej spoločnosti. Je príznačné, že sú to zároveň tí istí, ktorí presadzujú liberalizáciu potratov. Slovenská republika musí chrániť život nenarodených detí a zároveň dať rodičom pocítiť, že ich deti sú pre spoločnosť žiadané.
Sme presvedčení, že život človeka by mal byť za ideálnych okolností chránený už od počatia. Zároveň si však uvedujme, uvedomujeme, že akákoľvek úprava potratovej politiky je v spoločnosti vnímateľná veľmi citlivo. Napriek tomu, že poslanci Ľudovej strany Naše Slovensko v tomto volebnom období už dvakrát predkladali návrh zákona, ktorým by sme výrazne sprísnili podmienky pre vykonanie umelého potratu, tento návrh našiel medzi poslancami Národnej rady Slovenskej republiky dostatočnú podporu. Svojvoľné zabíjanie nenarodených detí však medzičasom pokračuje závratných tempom. Za viac ako pol roka čakania od prerokovania posledných návrhov v pléne bolo podľa trendových odhadov vykonaných ďalších viac ako 3 500 neodôvodnených umelých prerušení tehotenstva. Tento stav je naďalej neakceptovateľný.
Preto v záujme zlepšenia ochrany života nenarodených detí predkladáme alternatívny návrh zákona, ktorý by prirodzeným spôsobom obmedzil množstvo vykonaných potratov, ale zároveň by zachoval absolútnu slobodu v rozhodovaní rodičov, resp. matiek. V rámci predloženej novely zákona navrhujeme skrátenie lehoty na vykonanie umelého prerušenia tehotenstva zo súčasných 12 na medicínsky odporúčanú hranicu 8 týždňov. Takáto technická úprava by podľa štatistík Národného centra zdravotníckych informácií znamenala zníženie počtu vykonaných umelých potratov približne o tretinu.
Navrhovanou úpravou by sa zároveň výrazne obmedzila potratová turistika na Slovensku. Potratová loby opierajúca sa o výrazne, mierne, mierne o peniaze z potratového biznisu a z potratovej turistiky nesmie mať v civilizovanej ľudskej spoločnosti prevahu nad právom detí na život. Je povinnosťou slovenských zákonodarcov práva detí v maximálnej možnej miere chrániť, vytvárať im priaznivé podmienky pre šťastný život a apelovať na rodičov, aby sa nebáli mať deti, aby nenahrádzali rodičovskú, rodičovskou starostlivosťou o domáce zvieratá, aby obetovali seba za svoje deti, a nie život svojich detí za seba. Zabíjať nenarodené deti nie je správne a je príznačné, že každý, kto podporuje potraty, sa už narodil.
Ďakujem za slovo.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 24.9.2019 9:37 - 9:39 hod.

Peter Krupa Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bol určený predsedom výboru za spravodajcu k uvedenému návrhu zákona. Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona.
Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko Ministerstva financií Slovenskej republiky. Zo znenia uvedeného návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali ústavnoprávny výbor a výbor pre kultúru a médiá. Za gestorský výbor navrhujem výbor pre kultúru a médiá. Odporúčam, aby výbory predmetný návrh zákona prerokovali do 30 dní a gestorský výbor do 32 dní od prerokovania návrhu zákona v Národnej rade v prvom čítaní.
Vážený pán predsedajúci, ďakujem, skončil som, otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 18.6.2018 17:24 - 17:27 hod.

Peter Krupa Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. V minulosti ľudia vyrábali toľko produktov a poskytovali toľko služieb, koľko potrebovali a koľko spotrebovali. Dnes produkcia niekoľkonásobne predbehla spotrebu. Toto množstvo výrobkov si hľadá svojho zákazníka najčastejšie prostredníctvom reklamy, ktorá sa už stala bežnou súčasťou nášho života. Niet pochýb o tom, že reklama má aj veľa pozitívnych vplyvov. V prvom rade je reklama zdroj informácií o produktoch, kultúrnych a odborných podujatiach.
Nie všetci ľudia si však uvedomujú, že reklama má aj negatívne vplyvy. Podporuje márnotratnosť, prehnane zdôrazňuje materiálnu stránku života a spoluvytvára ilúziu spokojného, bohatého, šťastného človeka, často v rozpore so skutočnosťou.
Reklama je fenomén súčasnej doby, fenomén, s ktorým sa stretávame dennodenne na každom kroku, v televízii, v rozhlase, v novinách, v časopisoch, na internete. Jej vplyv na ľudí je mimoriadne silný a len málokto sa dokáže od nej úplne odpútať. Dennodenné prerušovanie napríklad televíznych programov reklamou nás donútilo si na ňu zvyknúť, brať ju ako niečo samozrejmé, priam nevyhnutné.
Slovo reklama je odvodené od slova reclamare, v preklade znamená hlasno sa ozývať, znova volať. Pod pojmom reklama sa rozumie cieľavedomé komunikačné pôsobenie zamerané na cieľovú skupinu so zámerom utvárať názory a postoje vedúce k žiaducim činnostiam. Reklama má niekoľko dôležitých úloh. Predovšetkým má upútať pozornosť človeka, vzbudiť záujem o reklamovaný predmet, jav, ponuku vyvolať túžbu po nich a v konečnom dôsledku vyvolať akciu, teda napríklad kúpu daného predmetu. Reklama má mimoriadne silný vplyv na človeka a jeho myslenie a jednanie. V súčasnosti ide o odbor, ktorému sa venujú špecialisti, ktorých úlohou je nájsť čo najefektívnejší spôsob reklamy, nájsť spôsob, ako čo najviac ovplyvňovať emócie ľudí. Reklama sa stala v posledných rokoch aj študijným odborom, ktorého absolventi pracujú s cieľom neustále hľadať nové a nové prostriedky reklamy, obrazy, aspekty, logá, reklamné vety a slogany.
Pozor, úlohou reklamy je vzbudzovať v ľuďoch nespokojnosť s tým, čo majú. Chcete vytvoriť potrebu a túžbu vlastniť predmetný tovar? Nutkavú túžbu, ktorá vás premení na potrebu, hoci v reálnom svete žiadnou reálnou potrebou nie je, je nebezpečná hra. Hlavne pre slabé typy ľudí. Tí sa rýchlo a ľahko podliehajú reklame. Chcú sa podobať svojim idolom na reklamných pútačoch, treba len maličkosť, peniaze. Žiadny problém, za rohom je banka. Poskytne rýchly úver. Nad percentami však nikto nerozmýšľa. Túžba je silnejšia. Nakoniec údajne nám odpustia prvú splátku.
Mnohí ľudia sa stanú obeťami týchto pokušení. Nedokážu odolať. Každý máme svoje slabé stránky, niekto motorky, niekto luxusné hodinky. Ľudia strácajú kontrolu nad svojimi peniazmi. Reklama má navrch, problémy sa začínajú. Reklama je silný a zákerný súper. Má silných spojencov, a to sú ľudské slabosti.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 19.5.2017 0:06 - 0:06 hod.

Peter Krupa
Ďakujem za slovo. Ja by som len chcel, v hlasovaní č. 166 ma systém vykázal ako neprítomného a poprosil by som zapísať, že som hlasoval za.
Skryt prepis
 

Vystúpenie 5.4.2017 16:39 - 16:42 hod.

Peter Krupa Zobrazit prepis
Vážený predsedajúci, pani poslankyne, páni poslanci, metóda ťažby bridlicového plynu frakovaním využíva vysoko tlakové prúdy piesku, vody a rôznych chemikálií na rozfúkanie hornín, čím sa uvoľní v nich zachytená ropa a zemný plyn. Kontaminácia pitnej vody je pravdepodobnejšia vtedy, keď hydraulické frakovanie nie je dostatočne vzdialené od zdrojov pitnej vody. Frakovacie studne by mali byť hlboké aspoň 1 - 1,5 km pod povrchom, to znamená ďaleko od zdrojov pitnej vody. Podľa výskumu, ktorý bol vykonaný v USA, zameraného na bezpečnosť frakovacej metódy, je ich najmenej 2 600 v hĺbkach pod 1 km, niektoré dokonca iba desiatky či zopár sto metrov pod povrchom. Našiel sa prekvapujúci počet miest, kde firmy frakujú priamo v plytkých zvodniach. V Kalifornii boli odhalené stovky frakovacích studní vŕtaných zo zvodní nachádzajúcich sa v hĺbke menšej ako 610 metrov. Našiel sa celý rad domov blízkych aktívnych ťažobných studní, ktorých voda z vodovodu obsahovala veľmi veľa zemného plynu. Tam, kde chemická analýza odhalí kontamináciu, problém zvyčajne spočíva v nedostatočnej integrite studne, či už sa so týka zatmelenia pri ich izolácii od okolitej horniny a vody, alebo oceľovej armatúry, ktorými prúdi zemný plyn a ropa k povrchu. Plyn sa mohol voľne pohybovať hore-dole ako v komíne a takto kontaminoval zdroje pitnej vody. Televízny dokument Plynová krajina z roku 2010 dokonca obsahoval záber z kuchynského vodovodného kohútika v dome blízko studne na frakovaciu ťažbu zemného plynu, z ktorého vyšľahli plamene.
Kalifornia pritom vo všeobecnom kontexte vyniká jednými z najprísnejších zákonov na ochranu životného prostredia v USA. Ako sa vyjadril Rob Jackson, vedúci prieskumu vykonaného v USA, v nijakom inom priemyselnom odvetví by nebolo dovolené vstrekovať chemikálie do zdroja kvalitnej pitnej vody.
Ťažba bridlicového plynu frakovaním, t. j. hydraulickým štiepením má vážne environmentálne vplyvy predovšetkým na kvalitu povrchových a podzemných vôd a ovzdušia. Keďže sa len časť značne vysokého objemu chemicky kontaminovaných kvapalín používaných pri ťažbe zachytáva, zvyšok uniká spätne do životného prostredia. Environmentálne dopady frakovania sa týkajú predovšetkým úniku a ďalšieho účinku toxických chemikálií používaných pri ťažbe. Okrem toho to znehodnotenie veľkého množstva vody k pomere vyťaženému plynu. Otázku environmentálnych rizík frakovacej ťažby fosílnych uhľovodíkov oživujú súčasné snahy zahraničného subjektu o prieskum ložísk na severovýchodnom Slovensku, sú celkom, odôvodnene narážajú na odpor miestnych obyvateľov vrátane majiteľov predmetných pozemkov.
Vzhľadom na reálne dopady je metóda frakovania už v množstve krajín zakázaná. Preto navrhujeme ďalší prieskum a ťažbu zastaviť, čiže zakázať.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 8.2.2017 10:13 - 10:15 hod.

Peter Krupa Zobrazit prepis
Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, vážení prítomní, v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bol určený Výborom Národnej rady pre pôdohospodárstvo a životné prostredie za spravodajcu k návrhu uvedeného zákona, tlač 370. Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona.
Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko Ministerstva financií Slovenskej republiky. Zo znenia návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní. V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali výbory: Ústavnoprávny výbor Národnej rady a Výbor Národnej rady pre pôdohospodárstvo a životné prostredie. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre pôdohospodárstvo a životné prostredie. Odporúčam, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 17. marca 2017 a v gestorskom výbore do 20. marca 2017.
Pán predsedajúci, otvorte všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 7.2.2017 11:37 - 11:37 hod.

Peter Krupa
Ja by som poprosil zmenu zápisu hlasovania č. 94, lebo systém ma vykázal ako neprítomného a chcel by som poprosiť, aby išlo do zápisu, že som hlasoval za.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 8.12.2016 16:54 - 16:56 hod.

Peter Krupa Zobrazit prepis
Vážená pani predsedajúca, vážení prítomní. V súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bol určený Výborom Národnej rady pre pôdohospodárstvo a životné prostredie za spravodajcu k návrhu uvedeného zákona, tlač 326. Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona.
Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko Ministerstva financií Slovenskej republiky. Zo znenia návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy. Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní. V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali výbory: Ústavnoprávny výbor Národnej rady a Výbor Národnej rady pre pôdohospodárstvo a životné prostredie. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre pôdohospodárstvo a životné prostredie. Odporúčam, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 27. januára 2017 a v gestorskom výbore do 30. januára 2017.
Pani predsedajúca, otvorte všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 8.12.2016 16:33 - 16:42 hod.

Peter Krupa Zobrazit prepis
Vážená pani predsedajúca, vážení prítomní, uľahčenie sebaobrany pomocou legálne držanej strelnej zbrane umožňuje občanom, ktorí rešpektujú zákony, znížiť násilnú trestnú činnosť. Existuje veľa prípadov, kedy legálne držaná strelná zbraň zachránila nejeden život. Kriminálnici sa najviac obávajú ozbrojených obetí, že uľahčenie sebeobrany s použitím strelnej zbrane pre tých občanov, ktorí rešpektujú zákony, významne zredukovalo násilné trestné činy, najmä vraždy a znásilnenia v najhustejšie osídlených obydliach. V priemere vraždy klesli o 6 % a znásilnenia o 10 percent. Prečo je tomu tak?
Kriminálnici si racionálne väčšinou vyberú obete, u ktorých je dobrá šanca na úspech. Štáty, ktoré prijali liberálne zákony, majú populáciu pravdepodobne lepšie vyzbrojenú, a preto sa obete kriminality budú brániť. Prieskum medzi väzňami zistil, že kriminálnici sa najviac obávajú obete, ktorá bola ozbrojená. Dokonca viac ako policajta, ktorý sa objavil počas spáchania trestného činu. Nielen tí, ktorí sú ozbrojení, utrpia menšie straty. Keďže kriminálnici nevedia identifikovať, kto nosí zbraň, celá spoločnosť benefituje zo zníženej miery násilnej kriminality. Jediným druhom kriminality, ktorý stúpol, boli tie zločiny, ktoré nevyžadovali priamy kontakt s obeťou, čiže vlámanie sa do auta a domu, keď sú jeho majitelia preč. Napriek tomu, že pribudlo zbraní nosených na verejnosti, nepribudlo náhodných usmrtení alebo samovrážd so zbraňou. V skutočnosti mnohých kriminálnikov jednoducho odrádzajú potencionálne obete, ktorá mieria so zbraňou bez toho, čo by len padol jediný výstrel. Navyše u tých, ktorí majú povolenie nosiť zbraň, je 180-krát menšia pravdepodobnosť páchať vraždu, než v prípade všeobecnej verejnosti.
Nosenie zbrane na obranu znižuje násilnú trestnú činnosť. Zbrane umožňujú ženám, starším aj fyzicky slabším ľuďom čeliť na rovnakej úrovni silnejším ozbrojeným a neozbrojeným kriminálnikom. Nikto nie je ľahším terčom v štátoch, kde nosia zbrane dokonca staré ženy. Narastajúci počet ľudí, ktorí legálne nosia zbraň, ovplyvňuje násilnú trestnú činnosť. Zistilo sa, že každý nárast počtu týchto ľudí o jedno percento znížilo počet vrážd o tridsať percent, znásilnenia o šesť percent a napadnutia o päť percent. Pre porovnanie, jednopercentný nárast v počte zatknutých má za následok iba jednopercentný pokles násilných trestných činov. Čiže nízke náklady, vlastné ozbrojenie, odhad päťdesiat eur ročne, sú v réžii iba jednotlivcov, kým mzdy pre viac policajtov vyžadujú navýšenie v problematických štátnych rozpočtoch. Teda prichádza sa k záveru, že najekonomickejším spôsobom ako znížiť mieru násilnej kriminality v spoločnosti je dovoliť občanom, ktorí rešpektujú zákony, aby nosili zbrane na svoju obranu.
Sebeobrana bráni aj ostatných. Sebeobrana je viac ako len obstarávanie, obránenie samého seba. Ochota jednotlivcov brániť seba zvyčajne predstavuje aj ochotu brániť ostatných. Zbraň z dlhodobého hľadiska nestojí veľa. Nákup dobrej zbrane za 300 eur, ktorá vydrží niekoľko desaťročí, je naozaj nízkym výdavkom. Takzvané nepohodlné nosenie zbrane, ktorá neváži veľa, už od 250 gramov, je porovnateľné s nosením mobilného telefónu, čo je štandardom dneška.
Ako je to na Slovensku? Aká je situácia so zbraňami na Slovensku? Aká je najlepšia cesta k sebeobrane?
V roku 2010 bolo na Slovensku 157,5-tisíca občanov, ktorí mali zbrojný preukaz a boli legálnymi držiteľmi zbrane, čo predstavuje tri percentá populácie. Oproti roku 1993 bolo registrovaných len 61 595 majiteľov zbraní. To bol nárast o 250 percent. Neexistujú však dostupné štatistiky o tom, koľko majiteľov zbraní má preukaz skupiny A a nosenie zbrane pre ochranu života, zdravia a majetku. Podľa porovnaní, Slovákov vlastniacich zbraň, približne dve percentá populácie, pravdepodobne má preukaz na nosenie zbrane pre sebeobranu. Medzi rokmi ´93 až 2010 vzrástol počet majiteľov zbraní o 250 percent. Počet vrážd klesol zo 137 na 89, čiže o 35 percent, počet násilných napadnutí poklesol zo 4 382 na 2 428, čiže o 45 percent. A násilné trestné činy medzi rokmi ´96 a 2010 poklesli o 34 percent. Ak nič iné, tak prinajmenšom nárast držiteľov zbraní zjavne nezvýšil kriminalitu.
Právo na zbraň je prirodzené právo človeka. Právo na zbraň v podstate ani problémom nie je. Je pozoruhodné právo človeka v spoločnosti. V Slovenskej republike je právo a držba zbraní upravená zákonom č. 190/2003 o strelných zbraniach a strelive. Vlastniť a držať zbraň môže fyzická osoba len s platným zbrojným preukazom, pričom zákon klasifikuje rôzne skupiny zbrojných preukazov v závislosti od rozsahu oprávnenia. Zbrojný preukaz A oprávňuje vlastníka na držbu a nosenie zbrane s tým, že posledný druh oprávnenia, písmeno F, oprávňuje len držanie zbrane a streliva na múzejné alebo zberateľské účely.
Zákon taktiež rozdeľuje do kategórií samotné zbrane. Hneď v prvej zakázanej kategórii nájdeme napríklad vojenské či samočinné zbrane. Vlastníctvo či držbu týchto zbraní môže povoliť len ministerstvo a to vo výnimočných prípadoch. Čo sa týka procedúry získavania zbrojného preukazu, objektívne povedané, je celkom náročný. Vo Švajčiarsku je situácia odlišná. Liberálna legislatíva na úseku zbraní a streliva vyzbrojila Švajčiarov 2,3 miliónmi zbraní, čo robí túto krajinu jednu s najväčším počtom zbraní na obyvateľa.
Menej zbraní, menej kriminality rovná sa nebezpečný hoax. Otázka vlastniť zbraň žiadnym problémom nie je. Je to právo človeka. Áno, zbraň zabíja, je to nástroj na ublíženie a v najhoršom prípade usmrtenie. Avšak rovnica, že viac zbraní rovná sa väčšia kriminalita, je defektná. V Spojenom kráľovstve po odobratí zbraní bežným občanom zavládla v anglických mestách taká kriminalita, že je porovnateľná dokonca s africkými štátmi. Vo Švajčiarsku má asi jedna tretina domácností zbraň. Pochybuje niekto o poriadku a čistote tejto krajiny?
Problém nie je vo vlastníctve zbraní, ale v iných skutočnostiach, a to v rukách, ktoré zbraň držia. Reštriktívna politika voči držbe zbraní má tendenciu odoberať zbrane slušným občanom a ponechávať ich kriminálnikom. V Slovenskej republike je okolo 165-tisíc držiteľov zbraní. Avšak každý odborník v trestnom práve vám povie, že vražda pištoľou je raritou a neoficiálne najčastejšie zbraňou je kuchynský nôž.
Ak chceš mier, priprav sa na vojnu. Múdre latinské príslovie vyjadruje presne zmysel práva na zbraň. V Spojenom kráľovstve plošné odobranie zbraní posilňovalo odvahu kriminálnikov a vrahov. Sudca najvyššieho súdu v New Jersey v istom článku píše, že historickou ideou držať a nosiť zbrane nie je chrániť streľbu jeleňov, ale chrániť právo strieľať tyranov a chrániť právo strieľať na nich efektívne rovnakými nástrojmi, ktoré by použili oni proti nám.
Právo na zbraň, na jej držbu a nosenie preto nie je v žiadnom prípade anachronizmus, ale dôležité, prirodzené právo človeka, či už v zmysle ochrany svojho života a majetku, alebo v zmysle odporu voči eventuálnej tyranii. Komunisti boli v boľševickom Rusku posadnutí odopieraním zbraní civilistom. A túto politiku praktizujú v súčasti napríklad v Severnej Kórei, kde je všeobecný zákaz zbraní. Mieru slobody v tejto krajine asi nie je potrebné rozpitvávať.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Prednesenie interpelácie 22.6.2016 9:43 - 9:46 hod.

Peter Krupa Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, kolegovia, kolegyne, rád by som interpeloval ministra životného prostredia Lászlóa Sólymosa.
Vážený pán minister, v súlade s čl. 80 Ústavy Slovenskej republiky a § 129 zákona o rokovacom poriadku si vám dovoľujem podať nasledovnú interpeláciu.
V obci Kysucký Lieskovec bola vo februári 2016 vytvorená súkromnou firmou Eurokapital, a. s., čierna skládka kalov z čističiek odpadových vôd, ktoré obsahujú fekálne streptokoky a v prekročených limitoch ťažké kovy, ako sú meď, kadmium, ortuť a zinok. Firma ich mala odstrániť do 19. 2. 2016 príkazom Inšpekcie životného prostredia Žilina. Doteraz sa tak však nestalo. V blízkosti skládky sa nachádza hlavný zdroj pitnej vody pre obec Kysucký Lieskovec a rieka Kysuca, do ktorých hrozí prienik týchto nebezpečných látok.
Občania Kysuckého Lieskovca sa obrátili na všetky možné inštitúcie, spísali petíciu, podali trestné oznámenia, kaly však doteraz zostávajú na mieste rieky, vedľa rieky, rieky Kysuca. Inšpektorát životného prostredia Žilina riešil tento stav podľa zákona č. 364/2004 Z. z., v ktorom sa vec vecne nerieši na nakladanie s odpadmi, ale druhotne zabezpečuje ochranu vôd. Inšpekcia mala konať podľa zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch. Nekonaním inšpektorátu životného prostredia v súlade so zákonom č. 79/2015 Z. z. o odpadoch dochádza k ohrozeniu životného prostredia zvlášť dotknutých zdrojov.
Otázka č. 1: Pokladáte postup Inšpektorátu životného prostredia Žilina v tejto záležitosti za zákonne správny a odborne odôvodnený?
Otázka č. 2:- Ste ochotný prijať osobnú politickú zodpovednosť v prípade, že dôjde k zosuvu nebezpečných látok do koryta rieky Kysuca, resp. dôjde k priesaku toxických vôd?
Ďakujem. (Potlesk.)
Skryt prepis
 
  • << First
  • 1
  • Last >>