Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie spoločného spravodajcu

4.4.2017 o 9:02 hod.

Ing.

Róbert Puci

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie spoločného spravodajcu 4.4.2017 9:02 - 9:03 hod.

Róbert Puci Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Informácia Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti o výsledku prerokovania návrhu vlády na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov.
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 504 z 29. marca 2017 pridelil Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti návrh vlády na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 250/12012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov. Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti tento návrh prerokoval a na svojej 25. schôdzi dňa 4. apríla 2017, uznesením č. 90 odporučil Národnej rade Slovenskej republiky tento návrh schváliť.
Vážený pán predsedajúci, otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 23.3.2017 16:13 - 16:14 hod.

Róbert Puci Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Vážené panie poslankyne, páni poslanci, prítomní, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti ma určil za spravodajcu k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niekorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 423).
V súlade s § 73 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku podávam v prvom čítaní spravodajskú informáciu o predmetnom návrhu zákona. Konštatujem, že uvedený návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Zo znenia návrhu je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady Slovenskej republiky navrhujem, aby návrh zákona prerokovali výbory: Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti. Odporúčam, aby výbory návrh zákona prerokovali do 5. mája 2017 a v gestorskom výbore do 9. mája 2017.
Pán predsedajúci, otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 14.2.2017 16:14 - 16:17 hod.

Róbert Puci Zobrazit prepis
Zápisnica o výsledku tajného hlasovania o návrhu na voľbu kandidáta na člena disciplinárneho senátu, ktoré sa konalo 14. februára 2017, opakovaná voľba.
Na tajné hlasovanie o návrhu na opakovanú voľbu kandidáta na člena disciplinárneho senátu bolo vydaných a poslanci si osobne prevzali 115 hlasovacích lístkov, teda na voľbe bolo prítomných 115 poslancov. Po vykonaní tajného hlasovania overovatelia Národnej rady Slovenskej republiky spočítali hlasy a zistili, že v tajnom hlasovaní o návrhu na opakovanú voľbu kandidáta na člena disciplinárneho senátu všetci poslanci odovzdali hlasovacie lístky. Zo 115 odovzdaných hlasovacích lístkov bolo 8 neplatných.
Zo 107 platných hlasovacích lístkov overovatelia zistili, že o návrhu na voľbu Ayše Pružinec Erenovej za kandidáta na člena disciplinárneho senátu hlasovalo za 74 poslancov, proti 22 poslancov, zdržalo sa hlasovania 11 poslancov.
Na voľbu kandidáta na člena disciplinárneho senátu je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov.
Overovatelia konštatujú, že v tajnom hlasovaní bola za kandidáta na člena disciplinárneho senátu zvolená Ayše Pružinec Erenová.
Overovatelia poverujú svojho člena Róberta Puciho oznámiť výsledok hlasovania Národnej rade Slovenskej republiky.
Skryt prepis
 

Vystúpenie 14.2.2017 16:14 - 16:17 hod.

Róbert Puci Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Zápisnica o výsledku tajného hlasovania o návrhu na voľbu člena Súdnej rady Slovenskej republiky, ktoré sa konalo 14. februára 2017.
Na tajné hlasovanie o návrhu na voľbu člena Súdnej rady Slovenskej republiky bolo vydaných a poslanci si osobne prevzali 115 hlasovacích lístkov, teda na voľbe bolo prítomných 115 poslancov. Po vykonaní tajného hlasovania overovatelia Národnej rady Slovenskej republiky spočítali hlasy a zistili, že v tajnom hlasovaní o návrhu na voľbu člena Súdnej rady Slovenskej republiky všetci poslanci odovzdali hlasovacie lístky. Zo 115 odovzdaných hlasovacích lístkov bolo 7 neplatných.
Zo 108 platných hlasovacích lístkov overovatelia zistili, že o návrhu na voľbu Romana Huszára za člena Súdnej rady Slovenskej republiky hlasovalo za 76 poslancov, proti 7 poslancov, zdržalo sa hlasovania 25 poslancov.
Na voľbu člena Súdnej rady Slovenskej republiky je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov.
Overovatelia konštatujú, že v tajnom hlasovaní bol za člena Súdnej rady Slovenskej republiky zvolený Roman Huszár.
Overovatelia poverujú svojho člena Róberta Puciho oznámiť výsledok hlasovania Národnej rady Slovenskej republiky.
Skryt prepis
 

Vystúpenie 2.2.2017 18:44 - 18:49 hod.

Róbert Puci Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Vážený pán predsedajúci, kolegyne, kolegovia, výsledky už nie sú tajné. Zápisnica o výsledku tajného hlasovania o návrhu na voľbu člena Rady Rozhlasu a televízie Slovenska za oblasť ekonómie, ktorá sa konala dnes.
Na tajné hlasovanie o návrhu na voľbu člena Rady Rozhlasu a televízie Slovenska za oblasť ekonómie bolo vydaných a poslanci osobne prevzali 119 hlasovacích lístkov, teda na voľbe bolo prítomných 119 poslancov. Po vykonaní tajného hlasovania overovatelia Národnej rady Slovenskej republiky spočítali hlasy a zistili, že v tajnom hlasovaní o návrhu na voľbu člena Rady Rozhlasu a televízie Slovenska za oblasť ekonómie všetci poslanci odovzdali hlasovacie lístky. Zo 119 odovzdaných hlasovacích lístkov bolo 8 neplatných.
Zo 111 platných hlasovacích lístkov overovatelia zistili, že
– o návrhu na voľbu Martina Kabáta za člena Rady Rozhlasu a televízie Slovenska za oblasť ekonómie hlasovalo za 74 poslancov, proti 18, zdržalo sa 19.
Na voľbu člena Rady Rozhlasu a televízie Slovenska je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov.
Overovatelia konštatujú, že v tajnom hlasovaní bol za člena Rady Rozhlasu a televízie Slovenska za oblasť ekonómie zvolený Martin Kabát.
Overovatelia poverujú svojho člena Róberta Puciho oznámiť výsledok hlasovania Národnej rade Slovenskej republiky.

Zápisnica o výsledku tajného hlasovania o návrhu na voľbu členov Rady Rozhlasu a televízie Slovenska za oblasť televízneho vysielania, ktoré sa konalo 2. februára 2017.
Na tajné hlasovanie o návrhu na voľbu členov Rady Rozhlasu a televízie Slovenska za oblasť televízneho vysielania bolo vydaných a poslanci osobne prevzali 119 hlasovacích lístkov, teda na voľbe bolo prítomných 119 poslancov. Po vykonaní tajného hlasovania overovatelia Národnej rady Slovenskej republiky spočítali hlasy a zistili, že v tajnom hlasovaní o návrhu na voľbu členov Rady Rozhlasu a televízie Slovenska za oblasť televízneho vysielania všetci poslanci, ktorí si prevzali lístky, aj odovzdali tieto hlasovacie lístky. Zo 119 odovzdaných hlasovacích lístkov bolo 28 neplatných a 91 platných. (Reakcia z pléna.) Neviem, kolega, jak ste hlasoval, asi neplatne.
Podľa platných hlasovacích lístkov overovatelia zistili, že za
– Ján Dianiška, hlasovalo za 0, proti 57, zdržalo sa 34;
– Dóra Hushegyiová, za 61, proti 17, zdržalo sa 13;
– Martin Kákoš, za 55, proti 21, zdržalo sa 15;
– Ľubomír Krno, za 18, proti 39, zdržalo sa 34.
Na voľbu členov Rady Rozhlasu a televízie Slovenska je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov.
Overovatelia konštatujú, že v tajnom hlasovaní bola za členku Rady Rozhlasu a televízie Slovenska za oblasť televízneho vysielania zvolená Dóra Hushegyiová.
Keďže nebol zvolený potrebný počet, keďže nebol zvolený potrebný počet členov rady, vykoná sa opakovaná voľba, do ktorej postupujú tí kandidáti, ktorí neboli zvolení a získali najvyšší počet hlasov. Počet kandidátov v opakovanej voľbe je minimálne dvojnásobok počtu členov, ktorých treba zvoliť. Pri rovnosti počtu hlasov postupujú všetci kandidáti, ktorí majú rovnaký, najvyšší počet hlasov.
To znamená, že do opakovaného, do opakovanej voľby postupujú pán Kákoš Martin a pán Krno Ľubomír.
Overovatelia poverujú svojho člena Róberta Puciho oznámiť výsledok hlasovania Národnej rade Slovenskej republiky.

Zápisnica o výsledku tajného hlasovania na voľbu členov Rady pre vysielanie a retransmisiu, ktoré sa konalo 2. februára 2017.
Na tajné hlasovanie o návrhu na voľbu členov Rady pre vysielanie a retransmisiu bolo vydaných a poslanci si osobne prevzali 119 hlasovacích lístkov, teda na voľbe bolo prítomných 119 poslancov. Po vykonaní tajného hlasovania overovatelia Národnej rady Slovenskej republiky spočítali hlasy a zistili, že v tajnom hlasovaní o návrhu na voľbu členov Rady pre vysielanie a retransmisiu všetci poslanci odovzdali hlasovacie lístky. Zo 119 odovzdaných hlasovacích lístkov bolo 23 neplatných a 96 platných.
Podľa platných hlasovacích lístkov overovatelia zistili, že za
– pán Peter Alakša, hlasovalo za 10 poslancov, proti 58, zdržalo sa 28;
– Štefan Fejko, hlasovalo za 15, proti 50, zdržalo sa 31;
– pán Mojmír Mamojka, hlasovalo za 65, hlasovalo proti 21 a zdržalo sa 10.
Na voľbu členov Rady pre vysielanie a retransmisiu je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov.
Overovatelia konštatujú, že v tajnom hlasovaní bol za člena Rady pre vysielanie a retransmisiu zvolený Mojmír Mamojka.
Keďže nebol zvolený potrebný počet členov rady, vykoná sa voľba opakovane, do ktorej postupujú dvaja kandidáti, ktorí neboli zvolení a získali najvyšší počet hlasov. Pri rovnosti hlasov postupujú všetci kandidáti, ktorí mali rovnaký počet, najvyšší počet hlasov.
To znamená, že do opakovanej voľby postupujú páni Peter Alakša a pán Štefan Fejko.
Overovatelia poverujú svojho člena Róberta Puciho oznámiť výsledok hlasovania Národnej rade Slovenskej republiky.
Pán predsedajúci, skončil som.
Skryt prepis
 

Vystúpenie 12.10.2016 17:56 - 17:57 hod.

Róbert Puci Zobrazit prepis
Kolegovia, prečítam zápisnicu o výsledku tajného hlasovania o návrhu na voľbu predsedu Osobitného kontrolného výboru Národnej rady Slovenskej republiky na kontrolu činnosti Slovenskej informačnej služby, ktoré sa konalo dnes 12. októbra 2016.
Na tajné hlasovanie o návrhu na voľbu predsedu Osobitného kontrolného výboru Národnej rady Slovenskej republiky na kontrolu činnosti SIS bolo vydaných a poslanci osobne prevzali 124 hlasovacích lístkov, teda na voľbe bolo prítomných 124 poslancov.
Po vykonaní tajného hlasovania overovatelia Národnej rady Slovenskej republiky spočítali hlasy a zistili, že v tajnom hlasovaní o návrhu na voľbu predsedu Osobitného kontrolného výboru Národnej rady Slovenskej republiky na kontrolu činnosti SIS všetci poslanci odovzdali hlasovacie lístky.
Zo 124 odovzdaných hlasovacích lístkov boli 4 neplatné. Zo 120 platných hlasovacích lístkov overovatelia zistili, že o návrhu na voľbu Gábora Grendela na predsedu Osobitného kontrolného výboru Národnej rady Slovenskej republiky na kontrolu činnosti SIS hlasovalo
za 81 poslancov, proti bolo 31 poslancov, zdržalo sa 8 poslancov.
Na zvolenie predsedu výboru Národnej rady Slovenskej republiky je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov.
Overovatelia konštatujú, že v tajnom hlasovaní bol za predsedu Osobitného kontrolného výboru Národnej rady Slovenskej republiky na kontrolu činnosti Slovenskej informačnej služby zvolený Gábor Grendel.
Overovatelia poverujú svojho člena (Potlesk.) Róberta Puciho oznámiť výsledok hlasovania Národnej rade Slovenskej republiky.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 11.10.2016 16:24 - 16:27 hod.

Róbert Puci Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Vážená pani predsedajúca, kolegyne, kolegovia, predkladám spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky k vládnemu návrhu zákona o podpore malého a stredného podnikania a o zmene a doplnení zákona č. 71/2013 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 181 z 8. septembra 2016 pridelila predmetný návrh zákona na prerokovanie týmto výborom: Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti. Výbory prerokovali návrh zákona v lehote určenej uznesením Národnej rady Slovenskej republiky. Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona.
Návrh zákona výbory, ktorým bol určený, prerokovali a odporúčali ho schváliť. Z uznesení výborov Národnej rady Slovenskej republiky vyplývajú pozmeňujúce a doplňujúce návrhy.
Gestorský výbor odporúča hlasovať spoločne o všetkých pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch s odporúčaním gestorského výboru schváliť. Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k predmetnému návrhu zákona vyjadrených v ich uzneseniach uvedených pod bodom 3 spoločnej správy a v stanoviskách poslancov gestorského výboru vyjadrených v rozprave k tomuto návrhu zákona odporúča Národnej rade Slovenskej republiky vládny návrh zákona o podpore malého a stredného podnikania schváliť v znení pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov uvedených v spoločnej správe, ktoré gestorský výbor odporúčal schváliť.
Spoločná správa výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania návrhu zákona v druhom čítaní bola schválená uznesením Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti č. 53 z 11. októbra 2016. Týmto uznesením zároveň výbor poveril spoločného spravodajcu predložiť návrhy podľa § 81 ods. 2, § 83 ods. 4, § 84 ods. 2 a § 86 rokovacieho poriadku Národnej rady Slovenskej republiky.
Pani predsedajúca, skončil som, otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 7.9.2016 18:46 - 18:47 hod.

Róbert Puci Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne.
Vážená pani predsedajúca, kolegyne, kolegovia, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti ma určil za spravodajcu k vládnemu návrhu zákona o podpore malého a stredného podnikania a o zmene a doplnení zákona č. 71/2013 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov (tlač 190).
V súlade s § 73 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku podávam v prvom čítaní spravodajskú informáciu o predmetnom návrhu zákona. Konštatujem, že uvedený návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Zo znenia návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla o tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní. V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady Slovenskej republiky navrhujem, aby návrh zákona prerokovali výbory: Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti. Odporúčam, aby výbory predmetný návrh zákona prerokovali do 30 dní a v gestorskom do 32 dní od prerokovania návrhu zákona v Národnej rade Slovenskej republiky v prvom čítaní.
Pani predsedajúca, otvorte, prosím, všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis