Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

5.12.2019 o 14:19 hod.

MUDr. PhD. MPH

Richard Raši

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

5.12.2019 14:19 - 14:21 hod.

Richard Raši
Ďakujem pekne, pán poslanec, ani nemôžem reagovať, ale myslím, že naši poslanci sa mnohokrát hanbia za vás. Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Zodpovedanie otázky 5.12.2019 14:14 - 14:19 hod.

Richard Raši Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Ctený pán poslanec, budovanie a rozvoj verejných vodovodov a kanalizácií je naším spoločenským záujmom a postupné zvyšovanie počtu obyvateľov napojených na zdravotne nezávadnú a spoľahlivú kvalitnú vodovodnú a kanalizačnú sieť pomáha predchádzať možným chorobám, pri ktorých je faktorom prenosu voda. Povinnosť zabezpečiť pre obyvateľov zásobovanie vodou patrí k povinnostiam obce a táto povinnosť obcí vyplýva zo zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
Vláda Slovenskej republiky považuje problematiku dobudovania verejných vodovodov a kanalizácií za jednu z elementárnych otázok, ktoré sú na programe dňa preto, lebo predstavujú súčasť každodenného života obyvateľov nášho štátu. A táto otázka bola pertraktovaná prakticky na každom výjazdovom rokovaní vlády v najmenej rozvinutých okresoch. V tomto roku sa vláda na svojich pravidelných zasadaniach danou témou zaoberala mimoriadne dvakrát, v júni a v októbri v roku 2019 a tým chcela naštartovať odstraňovanie restu z niekoľkých desaťročí.
Čo sa týka pitnej vody, pitnou vodou dodávanou verejnými vodovodmi je na Slovensku v súčasnosti zásobovaných 88,25-percenta z celkového počtu obyvateľov, čo predstavuje v absolútnych číslach 4,9 mil. obyvateľov. V Slovenskej republike ale máme 2 890 miest a obcí, z ktorých je v súčasnosti zásobovaných vodou z verejných vodovodov 2416, čo predstavuje 83,6 percenta z celkového počtu obcí. Našou prioritou je zvyšovať podiel obyvateľov zásobovaných bezpečnou pitnou vodou z verejných vodovodov, najmä v tých okresoch, ktoré ešte nedosahujú celoslovenskú úroveň.
Výstavba verejných vodovodov v aglomeráciách nad 2-tisíc obyvateľov a do 2-tisíc obyvateľov sa realizuje súbežne s výstavbou verejnej kanalizácie, najmä dobudovávaním rozostavaných verejných vodovodov a intenzifikáciou a modernizáciou úpravni vôd pre veľkokapacitné zdroje povrchovej vody, ako aj ostatné úpravovne vody, ktoré si to vyžadujú.
V Slovenskej republiky máme aktuálne 477 obcí, to znamená 16,51 percenta bez verejného vodovodu. Ich obyvatelia využívajú individuálne domové studne. Na orientačné náklady na dobudovanie týchto stavieb sa odhadujú na 830 mil. eur.
Čo sa týka kanalizácie, v odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou máme čo dobiehať. Situácia sa najmä v posledných rokoch aj vďaka prijímaným opatreniam zo strany štátu zlepšuje. Cieľom týchto opatrení je odkanalizovať čo najviac území tam, kde je to technicky možné a hospodárne. No a týmto sa zabezpečí rozvoj obecnej infraštruktúry a zvýši sa úroveň sanitácie s priamym dopadom na komfort bývania a životnej úrovne obyvateľstva. Na druhej strane sa zvýši tiež ochrana a zlepší stav prírodných zdrojov vôd a vodných ekosystémov s pozitívnym dopadom na zdravie obyvateľstva.
V súčasnosti je v Slovenskej republike 68,4 % obyvateľov bývajúcich domoch pripojených na verejnú kanalizáciu, to znamená, z celkového počtu je cca 3,7 mil. obyvateľov napojených na verejnú kanalizáciu. Kým v roku 2005 dosahovala dĺžka kanalizačnej siete zhruba 7 600 km, v roku 2018 to bolo takmer raz toľko 14 500 km. V 1128 obciach Slovenska sú obyvatelia napojení na verejnú kanalizáciu, čo predstavuje 39 % z celkového počtu 2890 obcí v Slovenskej republike. Problémom čelia najmä obce pod 2- tisíc obyvateľov, ktoré pre naše záväzky pri vstupe to Európskej únie nemohli byť zahrnuté do podpory z Operačného programu Kvalita životného prostredia. Takýchto menších obcí máme na Slovensku 2262, pričom vybudovanú kanalizáciu z nich v roku 2018, teda minulý rok, malo iba 615. Je preto naším záujmom postupne zvyšovať počet obyvateľov pripojených na verejnú kanalizáciu a chrániť životné prostredie, ktoré má zásadný význam na ochranu vôd a ich trvalo udržateľný manažment.
Tu chcem ešte zdôrazniť, že štát významným spôsobom podáva samosprávam pomocnú ruku. V októbri 2019 vláda Slovenskej republiky schválila dôležitý materiál s dôrazom pre obce v aglomeráciách do 2-tisíc ekvivalentných obyvateľov s názvom Financovanie rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií v Slovenskej republike pre roky 2020 až 2030. Na predmetný rozvoj bude poskytovaných ročne 50 mil. eur z rozpočtu Environmentálneho fondu. V období týchto rokov budú podporované projekty na zásobovanie pitnou vodou a odkanalizovanie, ktoré budú v súlade s podmienkami zverejnenej výzvy. A to znamená, že v najbližších desať rokov bude len z environmentálneho fondu pôjde minimálne 50 mil. eur ročne a plus sa budeme snažiť o to, aby sme zvyšné investičné náklady pokryli z financií nového rozpočtového obdobia, teda z eurofondov, z peňazí Európskej únie.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Zodpovedanie otázky 5.12.2019 14:11 - 14:14 hod.

Richard Raši Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pani poslankyňa. Možnože zodpovedná zmena je mnohokrát lepšia ako Dobrá voľba. Zamyslite sa nad tým.
A čo sa týka toho úvodu, kde hovoril pán predseda o parlamentnej demokracii, viete, repetitio est mater studiorum, opakovanie je matka múdrosti. A myslím si, že vždy je dobré si pripomenúť, ako náš štát funguje a čo znamená parlamentná demokracia, aby sa potom nemýlili kompetencie tých, ktorí majú exekutívnu moc, a tých, ktorí majú zákonodarnú moc. A to je presne príklad toho, že vláda to posunula do posledného kola a to posledné kolo bolo práve o tom, aby sa rozhodol parlament na základe slobodnej vôle. A aj tu sa ukázalo, že každý môže poslanec zahlasovať tak, ako chce a výsledkom toho je, že zákon je prijatý alebo prijatý nie je.
A čo sa týka pána predsedu vlády, viete, že pán predseda vlády chodieva pravidelne na stretnutia a nevyhýba sa nikomu, ani poslancom Národnej rady, ale určite ste zaregistrovali aj významné udalosti, ktoré sa v týchto dňoch dejú v Bratislave. Je tu zasadnutie so zastúpením medzinárodným, aké tu dávno nebolo. Je tu stretnutie OBSE, takže pravdepodobne jeho pracovné povinnosti sú ovplyvnené aj týmto. Takže nemyslím si, že by sa k vám chcel, nechcel vám ukázať a vám odpovedať.
A možno ešte jednu vec. V jednej, keďže ste tu načali aj témy, ktoré s vašou otázkou nijako nesúvisia, aj na niektorých z tlačoviek práve vašej voľby bol prezentovaný ako odborník pre zdravotníctvo prezident Slovenskej lekárskej komory, ktorý sa vyjadril práve presne proti, proti tejto stratifikácii. Tak ja si myslím, že aj pre Dobrú voľbu bolo toto hlasovanie dobrou voľbou, aby sme nešli proti ľuďom, ktorí sa s vami na niektorých prezentáciách politických zámerov ukázali.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

5.12.2019 14:05 - 14:10 hod.

Richard Raši Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Ctená pani poslankyňa, v prvom rade mi dovoľte pripomenúť, že v súvislosti s čl. 1 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky je Slovenská republika zvrchovaný demokratický a právny štát a v právnom štáte práva a povinnosti a zákonom upravené postupy orgánov štátu vytvárajú nevyhnutný predpoklad pre ústavnú rovnováhu. A Ústava Slovenskej republiky prevzala koncepciu klasického rozdelenia moci na zákonodarnú, výkonnú a súdnu, ktoré sú prepojené väzbami ústavnej kontroly a spolupráce. Slovenská republika je parlamentnou demokraciou a na základe uvedeného vláda predkladá návrhy zákonov Národnej rade Slovenskej republiky a Národná rada ako jediný ústavodarný a zákonodarný orgán Slovenskej republiky ich schvaľuje a prijíma. Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky vykonávajú podľa ústavy svoj mandát osobne podľa svojho vedomia a presvedčenia a nie sú viazaní príkazmi.
A teraz konkrétne k vašej otázke, pani poslankyňa. Vláda sa rozhodla stiahnuť reformu nemocníc z aktuálneho rokovania Národnej rady Slovenskej republiky vychádzajúc zo znalostí politickej reality v tomto zákonodarnom orgáne a z dôvodu dôkladnej prípravy sa reforma, z dôvodu dôkladnej prípravy sa reforma dostala do Národnej rady Slovenskej republiky na schválenie až v posledných mesiacoch pred voľbami a vyvolala medzi viacerými poslancami obavy, že môže byť zneužitá v rámci predvolebného boja.
Navyše, objavili sa názory, ktoré vyvolávali strach z rušenia nemocníc v niektorých regiónoch, preto poslanci zvažovali zrejme aj tieto politické riziká. Ak ale majú byť zásadné zmeny v slovenskom zdravotníctve dlhodobo udržateľné, mali by prechádzať širokým konsenzom. No a bolo jasné, že stratifikácia nemocníc by v parlamente nedostala dostatočnú podporu.
Chcel by som zdôrazniť, že na reforme sa pritom podieľali mnohí odborníci a osobnosti slovenského zdravotníctva, prešla riadnym pripomienkovým konaním za účasti odbornej verejnosti. Ako možno viete, napríklad Slovenská lekárska komora mala k nej viaceré odborné výhrady, pričom vo všeobecnosti schvaľuje nutnosť reformy zdravotníctva. Stratifikácia predstavuje novú koncepciu ústavnej zdravotnej starostlivosti. Jej cieľom je zabezpečiť, aby sa špecializovaná zdravotná starostlivosť a niektoré typy najmä operačných zdravotných výkonov koncentrovali do nemocníc, kde na jej poskytnutie majú potrebné zručnosti a skúsenosti, a tým by sa zabezpečila lepšia kvalita poskytovanej zdravotnej starostlivosti a zvýšila bezpečnosť pacienta.
Kvalita a efektívne využitie zdrojov majú byť tiež podporené vytvorením úrovní nemocníc, lokálna, regionálna, národná, špecializovaná, či kompetenčné centrá so zadefinovaním rozsahmi poskytovanej zdravotnej starostlivosti a minimálnymi počtami zdravotných výkonov ako kvalitatívnym indikátorom poskytovanej starostlivosti. Pre našu vládu je zdravie občanov jednou z priorít a uvediem len niekoľko príkladov. V rezorte zdravotníctva sme podporili masívne investície do nemocníc. Nemocnice sa tento rok mohli uchádzať o historicky najvyššiu sumu až 100 mil. eur z kapitálových výdavkov. Tieto peniaze sa môžu investovať do rekonštrukcie, modernizácie či nového prístrojového vybavenia. Výrazná obnova zastaranej prístrojovej techniky po mnohých rokoch prináša pacientom kvalitnú a modernú diagnostiku a liečbu. V nemocniciach už dnes vidíme nové prístroje, CT prístroje, linárne urýchľovače, infúzne pumpy, čoskoro aj napr. magnetické rezonancie. Ministerstvo zdravotníctva proces výmeny prístrojovej techniky naštartovalo už v roku 2016 a postupne vďaka centrálnym nákupom a elektronickým aukciám sa prístroje nakúpili spolu s miliónovými úsporami, ktoré môžu byť investované do ďalších oblastí potrebných pre pacientov a zdravotníckych pracovníkov.
Reforma nemocníc, tzv. stratifikácia mala v horizonte desiatich rokov priniesť do všetkých regiónov Slovenska kvalitnú, dostupnú a adresnú zdravotnú starostlivosť. Predseda vlády z úcty k stovkám ľudí, ktorí ju pripravovali, nechcel, aby v parlamente nezískala podporu a aby sa z nej nestal symbol neúspechu. V súčasnosti prebieha stratifikácia, ktorá je živelná, a my sme chceli dať jasné pravidlá pre poskytovateľov na skvalitnenie zdravotnej starostlivosti.
Ak teda dovolíte, už len dve vety. Stratifikácia nemocníc zostáva kompletne pripravená pre novú vládu a nový parlament, ako zdôraznil aj predseda vlády, po nadchádzajúcich parlamentných voľbách chceme túto
===
=====
Skryt prepis
 

5.12.2019 14:05 - 14:10 hod.

Richard Raši Zobrazit prepis
Príjemný dobrý deň prajem. Vážený pán podpredseda Národnej rady Slovenskej republiky, ctené dámy poslankyne, vážení páni poslanci, dovoľte mi, aby som z poverenia predsedu vlády a podľa rokovacieho poriadku Národnej rady Slovenskej republiky ospravedlnil z dnešnej hodiny otázok neprítomných členov vlády a oznámil ministrov poverených ich zastupovaním. Neprítomný je pán minister dopravy a výstavby Árpád Érsek kvôli neodkladným pracovným povinnostiam a zastúpi ho ministerka kultúry Ľubica Laššáková. Na ostatných členov vlády nie sú otázky. agendu otvoriť už na začiatku volebného obdobia, aby ju bolo možné čo najskôr spustiť.
Ďakujem pekne, pán predsedajúci, skončil som.
Skryt prepis
 

5.12.2019 14:05 - 14:10 hod.

Richard Raši Zobrazit prepis
Príjemný dobrý deň prajem. Vážený pán podpredseda Národnej rady Slovenskej republiky, ctené dámy poslankyne, vážení páni poslanci, dovoľte mi, aby som z poverenia predsedu vlády a podľa rokovacieho poriadku Národnej rady Slovenskej republiky ospravedlnil z dnešnej hodiny otázok neprítomných členov vlády a oznámil ministrov poverených ich zastupovaním. Neprítomný je pán minister dopravy a výstavby Árpád Érsek kvôli neodkladným pracovným povinnostiam a zastúpi ho ministerka kultúry Ľubica Laššáková. Na ostatných členov vlády nie sú otázky. agendu otvoriť už na začiatku volebného obdobia, aby ju bolo možné čo najskôr spustiť.
Ďakujem pekne, pán predsedajúci, skončil som.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 5.12.2019 10:55 - 10:57 hod.

Richard Raši Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Ctený pán podpredseda Národnej rady, vážené dámy poslankyne, vážení páni poslanci, 23. októbra 2019 vláda Slovenskej republiky schválila uznesením 522 zlúčenie Operačného programu Výskum a inovácie s Operačným programom Integrovaná infraštruktúra. Základné fakty tohto zákona sú, chceme zabezpečiť právnu istotu a riadnu vymáhateľnosť práva a minimalizovanie administratívnej záťaže a možnosť plynulého čerpania finančných prostriedkov. Ďalej určujeme zodpovednosť riadiaceho orgánu a sprostredkovateľských orgánov zanikajúceho operačného programu. Bližšie sa špecifikujú a popisujú právne vzťahy a účinky právnych úkonov a takisto predložený návrh prešiel celým procesom, skráteným legislatívnym konaním, prvým čítaním, ústavnoprávnym výborom a výborom pre financie a rozpočet a dovoľujem si vás teda požiadať o podporu pri prerokovaní predloženého návrhu zákona. Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 4.12.2019 16:04 - 16:08 hod.

Richard Raši Zobrazit prepis
Dobrý deň prajem, chcel by som dať pani poslankyni výzvu takú férovú. Keď hovorila pravdu podám demisiu, keď nie žiadam, aby ste to urobili vy. Je to férová ponuka. Nie, nie vy sa môžte vzdať svojho poslaneckého, môžte sa vzdať poslaneckého mandátu a je to úplne férová ponuka pretože ten kto vám to buď sama klamete naschvál alebo vám to niekto napísal a ten vás oklamal. takže buďme féroví. Pani poslankyňa povedala, že ideme presúvať peniaze z výskumu a inovácií na infraštruktúru. Povedala to všetci ste to počuli, povedala dokonca, že to ideme robiť už teraz v novembri a v decembri. Dám vám ponuku, ak sa presunie čo i len euro z výskumu a inovácií z tohto operačného programu na infraštruktúru podám ihneď demisiu, ak nie žiadam to urobiť vás. A dám vám aj ďalšiu do pléna ponuku. Keby sa to urobilo v januári alebo februári, žeby sa čo i len euro presunulo do výskumu a inovácií podám demisiu ihneď, ak nie žiadam, aby ste to ešte do konania parlamentných volieb urobili vy. Myslím si, že je to férová ponuka a vy sa poslaneckého mandátu môžte vzdať pretože vy ste tu klamali. Ja verím, že budete férová, hovorím to verejne sú verejné prenosy, keď sa čo i len euro presunie okamžite podám demisiu ak nie žiadam vás, aby ste sa vzdali poslaneckého mandátu pretože ste verejne poslancov klamali. Klamali ste ich, že sa budú presúvať finančné prostriedky z výskumu a inovácií na infraštruktúru, nie je to pravda. Opakujem, nie je to pravda, pochopili to aj rektori všetkých univerzít, ktoré, ktorí schválili to čo ideme robiť pretože zachraňujeme finančné prostriedky pre výskum a inovácie.
Jediný dôvod pre ktorý sa spájajú operačné programy je, aby sa tieto finančné prostriedky zachránili a nedošlo k dekomintentu. Čiže opakujem pani poslankyňa, dva mesiace ste povedali vy, ja dávam dva mesiace nato lebo po voľbách nemám mandát nato, aby som túto ponuku dal pretože nevieme i vo vláde budeme pokračovať alebo nie. Čiže, jediný dôvod spájania je, aby sa peniaze pre vedu, výskum a inovácie nestratili a preto vravím aj o nasledujúcom roku pretože ani v nasledujúcom roku sa to neurobí. A pokiaľ nová vláda, ktorá bude pozliepaná z kadejakých strán, ktorú reprezentujete aj vy nebude útočiť na výskum a inovácie tak ani v budúcom roku sa ani euro nepresunie. A keby ste boli aspoň trochu trošku zorientovaná v problematike tak by ste vedeli, že keby za teoreticky to chcelo urobiť tak to nerobí vláda ale to robia monitorovacie výbory a Európska komisia. Pani poslankyňa, vy ani to neviete. Ale keďže nepredpokladám, že ste si to písali samy, tak povedzte tomu kto vám to napísal nech vám už nikdy nič neradí lebo vám radí zle a robí z vás absolútne neprofesionálneho poslanca, ktorý tu tára dve na tri a klame. Celý zákon je o tom, aby bola právna istota, aby bola právna istota o tom, aby peniaze na výskum a inovácie mohli byť. Hovorili ste, že informácie nie sú zverejňované. Opäť ste klamali pani poslankyňa, opäť nepredpokladám, že ste si to vymysleli sama pretože vy o tom nemôžte vedieť nič ale aj ten kto vám do napísal o tom nevie nič, pretože informácie sú zverejňované v každoročných výročných správach.
Ďalej ste tu klamali ľudí o tom, že by bolo jednoduchšie spojiť operačný program výskum a inovácie s operačným programom ľudské zdroje, to je absolútna neznalosť. Vy netušíte o čom hovoríte. Operačný program ľudské zdroje patrí do Európskeho sociálneho fondu a operačný program výskum a inovácie ERDF. Keby ste to tušili tak takýto blud tu v živote nepoviete. Čiže, tu ešte raz verejne vyzývam pani poslankyňu, demisia podpredsedu vlády alebo vaše vzdanie sa mandátu, je to férová ponuka. Čakám, že tak urobíte dokonca decembra. Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 4.12.2019 15:47 - 15:48 hod.

Richard Raši Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Ctený pán predsedajúci, ctené dámy kolegyne, vážení páni kolegovia, ctení poslanci, dovoľte mi teda, aby som uviedol prednesený návrh zákona. Tak ako som povedal ráno 23. októbra vláda Slovenskej republiky schválila uznesením č. 522 z 2019 zlúčenie zlúčenie týchto operačných programov. Cieľom tejto úpravy je prijatie takých legislatívnych úprav, aby nevznikali žiadne právne pochybnosti, aby mohli operačné programy pokračovať napriek zlúčení, tak ako doteraz aj s alokovanými zdrojmi na tie priority, ktoré boli určené doteraz bez akýchkoľvek zmien. teraz zabezpečujeme právnu istotu, určujeme zodpovednosť riadiaceho orgánu a sprostredkovateľských orgánov voči riadiacemu orgánu nástupníckeho operačného programu, špecifikujú sa a popisujú sa právne vzťahy, účinky právnych úkonov zanikajúceho operačného programu a nástupníckeho operačného programu a tak isto upravujeme zákon o finančných nástrojov financovaných z európskych štrukturálnych a investičných fondov. predložený návrh bol predmetom rokovania výboru a výboru pre financie, rozpočet a menu a chcel by som vás poprosiť, aby ste teda aj v prvom čítaní tento návrh zákona podporili. Ďakujem pán predsedajúci, skončil som s úvodným slovom.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 4.12.2019 10:40 - 10:42 hod.

Richard Raši Zobrazit prepis
... riešila, schválila to, ale kvôli právnej istote a pokračovaniu čerpania prostriedkov z európskych a štrukturálnych a investičných fondov, kvôli právnej istote je dôležité, aby bol urobený aj tento vládny návrh zákona. Keby to nebolo treba urobiť, tak ostaneme pri rozhodnutí vlády, ale preto, aby peniaze ostali a išli tam, kde pôvodne boli deklarované, teda v rámci operačného programu výskum a inovácie pre vedcov a pre univerzity, preto sa toto zlúčenie robí. Čo sa týka pána Beblavého, ktorý naozaj nemá na to, aby tu vôbec ostal a vypočul si to. Minulé programové obdobie bolo čerpanie na úrovni 97 %. Čiže, keď hovorí sa nečerpalo, tak to nečerpanie je z jeho pohľadu 97 %. Žiadne problémy mimoriadne v minulom programovom období nebolia to, čo robíme teraz v návrhu zákona robíme preto, aby to čerpanie bolo čo najväčšie aj v tomto programovom období, čiže doslova a do písmena teraz zachraňujeme finančné prostriedky pre výskum a inovácie. Nič iné a verím, že do druhého čítania si to naozaj páni poslanci a pán poslanec naštudujete a budeme môcť viesť odbornú debatu a nie demagogicko-emotívnu klamársku debatu. Ďakujem pekne.
Skryt prepis