Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie v rozprave

16.5.2019 o 10:19 hod.

MUDr. PhD. MPH

Richard Raši

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie v rozprave 16.5.2019 10:19 - 10:22 hod.

Richard Raši Zobrazit prepis
Ďakujem pekne pani podpredsedníčka. Dovoľte mi, aby som teda v stručnosti uviedol túto novelu, teda ktorá sa už týka nie informatizácie. Hlavný cieľ reaguje sa na zistenia auditov Európskej komisie, ktoré si vyžadujú úpravu niektorých ustanovení tak, aby bola garantovaná miera ochrany práv a záujmov žiadateľov v každej fáze uchádzania sa o príspevok z európskych štrukturálnych a investičných fondov a zároveň obsahu úpravy, ktoré vznikli, vyplynuli z implementačnej praxe, ide najmä o zjednodušenie, zrýchlenie a spresnenie existujúcich pravidiel. V podstate ide o zjednodušenie dvojkolového, dvojkolového výberu žiadostí a to tým spôsobom, že výsledok posudzovania projektového záveru v prvom kole nebude mať vplyv na samotné konanie žiadosti a slúži ako príprava o kvalite pripravovaného projektu a ak aj nesplní podmienky po jeho dopracovaní, nebude nijakým spôsobom znevýhodňovaný. To, to sa doteraz dialo. Druhé je zníženie administratívnej záťaže žiadateľov a zase v prípade dvojkolového prístupu už nebude potrebné, aby žiadateľ v novom kole predkladal výsledok z predchádzajúceho konania, pretože s ním už poskytovateľ disponuje. Pozitívny fakt nový je, že sa bude možné odvolať proti rozhodnutiu o neschválení žiadosti z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov. Týmto teraz na, ktoré boli teda alokované na danú výzvu a tým sa zúži počet prípadov, keď sa vlastne žiadateľ nemá nejak možnosť brániť prostredníctvom opravného, riadneho opravného prostriedku a ďalej sa využije alebo umožní sa použitie informačného monitorovacieho systému ITMS 2014 plus na administráciu dotácií, ktoré poskytuje zo štátneho rozpočtu Pôdohospodárska platobná agentúra, doteraz to možné nebolo. Takže bude to, bude sa môcť využiť systém ITMS, zjednoduší tú administráciu dotácií a zároveň tento systém, v ktorom sa komunikuje elektronicky, je z nášho pohľadu aj tou najtransparentnejšou a najčistejšou formou, takže vyhovie sa žiadosti, aby bolo ho možné používať no a precizuje sa aj oprávnenie získať informáciu o bezúhonnosti žiadateľa prostredníctvom elektronickej komunikácie s Generálnou prokuratúrou, čiže na získanie potrebných informácií bude možné použiť aj spôsob, ktorý bol zavedený teda v zákone boja proti byrokracii a tieto informácie o bezúhonnosti budú môcť byť získané tak, ako to prezentujeme, teda bez toho, aby teda v tomto prípade cez portál OverSi, teda bez toho, aby žiadateľ musel tieto papiere nosiť a plus sa spresnili textácie v oblasti finančného riadenia. Vážená pani podpredsedníčka ďakujem pekne, skončil som.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 16.5.2019 10:12 - 10:18 hod.

Richard Raši Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Ďakujem pekne ešte raz, opäť by som prešiel pár, pár bodov. Čiže aj preto vznikol Úrad podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu, pretože každé ministerstvo, každý úrad si robil svoje veci po svojom, vrátane informatizácie, nákup informačných technológií, nákupu licencií a aj preto sa a možno sa tomu dotkneme v ďalších rokovaniach, keď tu budú ďalšie zákony, preto sa pripravuje jednotná metodika nákupu, preto sa pripravujú podmienky, že licencie budú musieť byť, nebudeme môcť byť blokovaní tým, kto nám licencie predá, aby sme sa vyhli venderlokom a, a mnohé a mnohé ďalšie opatrenia na to, aby štát vedel riadiť aj svoje organizácie v celkovej informatizácie verejnej správy, aby ich vedel prepájať a potom údaje zdieľať. Tento zákon je naozaj špecifický v tom, že keď sa hovorí niekedy a používa veľmi často slovo paradigma, tak toto je zmena paradigmy. Toto je zmena zaužívaných vzorcov a týka sa 40 tisíc úradníkov. Čiže aj preto som opakovane vravel, že keď sa vám stane, že od vás úradník niekedy pýtať bude papier alebo vám povie, že vie si to nájsť, ale mi ho radšej doneste, tak je to preto, že toto je naozaj veľká zmena nastane a veľká zmena práce a časť, čas, ktorý sme museli stráviť my pri hľadaní výpisov, peniaze, ktoré sme museli platiť za jednotlivé výpisy, všetko toto prechádza na toho úradníka, teda najmä ten čas, lebo musí si to vyhľadať teraz on, je to preňho nová povinnosť, ktorá mu vzniká, ale v tom konečnom dôsledku je to veľký benefit pre občana, my úradníkov preškolujeme, na stránke www.stopbyrokracii.sk máte možnosť nahlásiť akýkoľvek problém alebo priamo na našom úrade, pokiaľ sa stane, že od vás pýtajú výpis, aj keď ho pýtať nemajú a my tam okamžite ideme a zistíme, či je chyba technická alebo je to chyba iba ľudská. Na otázku, ďakujem pekne obom pánom kolegom, prečo v týchto 11 výpisoch sú výpisy, aj ktoré nie sú najpočetnejšie. Áno, je to práve preto, lebo občianske združenia, nadácie a mimovládne organizácie mnohokrát áno nie sú početné z hľadiska počtu, ale zastupujú obrovské množstvá ľudí, čiže možno tú početnosť by som násobil aj v tom, že každé občianske združenie, nadácia či nezisková organizácia zastupuje množstvo ľudí, čiže aj preto sme ich zaradili a aj preto, lebo sme to vedeli technicky vyriešiť. Tretia vlna. Tretia vlna bude o matrike, tretia vlna bude aj o rodnom liste a keď sa nám podarí po rodnom liste zvládnuť aj sobášny a úmrtný list a jeho zdieľanie, tak to bude ten cieľ, ktorý sa zase zahrnie veľkého množstva ľudí v mnohých životných situáciách. Máme teraz, aj preto máme projekt dátovej integrácie, aby sme vedeli v treťom vlne zahrnúť ďalšie veľké množstvo špecifických organizácií, ktoré od vás pýtajú niektoré potvrdenia. To, aby bolo všetko automatické, áno, k tomu smerujeme. Bola tu otázka na ministerstvo školstva a to, čo zverejnilo Slovensko.Digital včera. No našim cieľom je, aby ste si to nemuseli hľadať, aby ste nemuseli využívať tento portál, pretože, pretože to si máme nájsť sami hej. Čiže fajn, že je takáto možnosť, ale my to máme nájsť sami. Aby ste teda nemuseli ani ten čas tráviť za tým počítačom, aby ste si zisťovali niektoré z overení. Čo sa týka OverSi a používania portálu fyzickými a právnickými osoba, stále si musíme uvedomiť, že zdieľanie informácií, ktoré o vás má štát, má byť len tým, ktorí to nevyhnutne potrebujú na to, aby urobili úkon pre vás, ktorí chcete. Pretože si uvedomte, že v tomto systéme je aj výpis z registra trestov a nie len politicky, ale aj obchodne by to mohlo byť zneužité, keby nejaká fyzická alebo právnická osoba, ktorá nie je na to kompetentná, pracovala s týmito vašimi údajmi. Čiže je to mimoriadne citlivá záležitosť a preto aj pri potvrdení o návšteve školy, kde chceme dať možnosť vstúpiť a napríklad súkromnému poskytovateľovi dopravných služieb, chceme to urobiť tak, aby sa dostal len k údaju, ktorý potrebuje, aby nezískalo o danom klientovi údajov viac, ako je to nevyhnutné. Čo sa týka prepájania, ktoré sa pýtal pán poslanec Dostál. Teda, keď urobíte zmenu, aby ste nemuseli to hlásiť všade, ale vaša zmena trvalého bydliska týkajúca sa napríklad nadácie alebo občianskeho združenia, bola automaticky zdieľaná všetkými, ktorí, ktorým by ste to oznámiť mali, ale netýka sa to iba mimovládnych organizácii, týka sa to aj registra fyzických osôb, právnických osôb, obchodného registra, registra adries. Z hľadiska mimovládnych organizácií, keď ministerstvo vnútra sprevádzkuje register mimovládnych organizácií, tak my ho budeme vedieť prepojiť na CSRÚ, na Centrálnu správu referenčných údajov a, a budeme to vedieť robiť s mimovládnymi organizáciami. Čo sa týka všetkých ostatných, nevyhnutnou podmienkou, aby sa k tomuto prišlo, je vyčistenie registrov. Registry obsahujú mnohokrát neaktuálne alebo nesprávne dáta, prebieha, je to veľmi dlhý proces, pretože tie dáta sa tam menili, ostane, v niektorých registroch máme staré dáta, nové dáta, čiže musia sa vyčistiť a potom ich vieme znova cez Centrálnu správu referenčných údajov prepojiť a môžme to zdieľať. Čiže jedna vaša zmena sa automaticky prejaví vo všetkých iných zmenách a pani kolegyňa mrzí ma, že teda položila žiadnu otázku, len skritizovala štandardne a potom si nenašla ani chvíľu času, aby tu ostala, tak jej chcem odkázať, že na budúce, keď sa ma niečo chce spýtať, tak nech má tú slušnosť a tu ostane sedieť, pretože povedala, že otec je po pôrode dieťaťa dezorientovaný, tak verím, že väčší problém má mama, pre ktorú, matka, pre ktorú je pôrod dieťaťa asi ťažšia situácia ako pre otca, otec je šťastný a niekedy na základe veľkých osláv býva dezorientovaný, ale v každom prípade aj to, čo jej chýbalo, si nájde na Slovensko.sk. Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 16.5.2019 9:39 - 9:44 hod.

Richard Raši Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Vážená pani podpredsedníčka, ctené dámy, vážení páni poslanci, dovoľte mi teda, aby som krátko uviedol tento zákon, ktorý má za cieľ znižovanie administratívnej záťaže fyzických a právnických osôb. Je to rozšírenie zákona, ktorý bol prijatý v minulom roku, keď sa zaviedli prvé štyri výpisy, ktoré nemusia občania a potvrdenia ktoré nemusia občania pri vybavovaní svojich úradných záležitostí na úrady nosiť. Bol to výpis z registra trestov, bol to výpis zo živnostenského, z obchodného registra a potom boli tie výpisy z listu vlastníctva. Teraz sa rozširuje...
===== ...ktoré nemusia občania, potvrdenia, ktoré nemusia občania pri vybavovaní svojich úradných záležitostí na úrady nosiť. Bol to výpis z registra trestov, bol to výpis zo živnostenského, obchodného registra a potom boli tie výpisy z listu vlastníctva. Teraz sa rozširuje touto novelou ďalších 2, 4, 6 8, 11 potvrdení a výpisov, ktoré nebudete musieť nosiť z tých základných sú to potvrdenia o daňových nedoplatkoch, nedoplatkoch na sociálnom poistení, nedoplatkoch na zdravotnom poistení, potvrdenia o návšteve školy, ktorých je početne najviac, výpisy z registra mimovládnych a neziskových organizácií a zase ide o zákon, ktorý má aj svoje technické požiadavky, ale hlavne zákon, ktorým sa menia desiatky ďalších zákonov, kde sú povinnosti dodávania týchto potvrdení priamo ustanovené. Takže okrem technického zvládnutia je mimoriadne dôležité zvládnuť to aj po legislatívnej stránke a príprava týchto zákonov a možno, že aj z tej legislatívnej stránky je mnohokrát náročnejšia ako po stránke technickej prípravy. Čo sa týka vybratých potvrdení, ktoré zaraďujeme do tohto zákona, ten postup je vždy na základe životných situácií a ich početností ako sa opakujú, teda potvrdenie o návšteve školy možno pre vašu informáciu ročne sa ich vydá viac ako milión dvestotisíc, viac ako 200 potvrdení sa vydá o nedoplatkoch na zdravotnom poistení, viac ako 250 tisíc na dávkach nemocenského poistenia alebo viac ako 120 tisíc potvrdení o dôchodkových dávkach, či 80 tisíc potvrdení o nedoplatkoch na sociálnom poistení. Čiže po prijatí tohto zákona si budú štátne a verejné inštitúcie získavať tieto potvrdenia a nájdu si ich buď vo svojich informačných systémov alebo využijú portál OverSi. Pri príprave tohto zákona prišla aj otázka prístupu neverejných alebo nie štátnych inštitúcii, teda napríklad súkromných firiem, ktoré by si mohli tieto údaje získať, tak aby ich nemuseli žiadať od občanov. Možno naozaj tým najpočetnejším je, sú práve potvrdenia, ktoré potrebujú prepravcovia, bývalé SAD-ky od študentov alebo podniky mestskej hromadnej alebo teda iné súkromné inštitúcie, ktoré tieto potvrdenia potrebujú. Takže aj pre týchto žiadateľov sa nájde riešenie tak, aby si, keď o to požiadaš žiadateľov o vydanie príslušného lístka po zadaní mena alebo niektorých identifikačných údajov, ktoré poskytne žiadateľ, aby si aj tento prevádzkovateľ ich mohol získať tak, aby zistil, že daný žiadateľ je študentom, akého typu školy, v akom kraji alebo mieste samozrejme s tým, aby sa dodržala aj ochrana osobných údajov, čiže tu sa snažíme hľadať riešenie, ktoré od 1. 9. bude platné, aby bola zachovaná ochrana osobných údajov a zároveň, aby si tieto inštitúcie, ktoré nie sú štátne a verejné vedeli tieto údaje na základe žiadosti uchádzača o nejakú, napríklad zľavnený lístok, získať. No a čo je dôležité? Zase ide o úsporu desiatok tisíc hodín, ktoré museli občania doteraz tráviť cestovaním po úradoch a zároveň aj o ušetrenie financií, ktoré museli platiť na poplatkoch na za získavanie jednotlivých výpisov, aj keď v tomto druhom kole výpisov ide o mnoho výpisov, ktoré boli dávané doteraz bezplatne, ale napríklad výpis registra nadácií, výpis registra občianskych združení, výpis registra neinvestičných neziskových organizácii alebo výpis registra organizácií s medzinárodným prvkom. Tu sa musel platiť poplatok 5 eur doteraz. Teraz, keď sa to bude zdielať a získavať elektronicky to bude zadarmo. Čiže dôjde aj k úspore pre všetkých týchto žiadateľov najviac z oblasti nadácie občianskych združení, či neziskových organizácií, ktoré teda nebudú musieť 5 eur, ktoré sa doteraz platilo, platiť. Vážená pani predsedajúca, ďakujem pekne za pozornosť skončil som.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 16.5.2019 9:39 - 9:44 hod.

Richard Raši Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Vážená pani podpredsedníčka, ctené dámy, vážení páni poslanci, dovoľte mi teda, aby som krátko uviedol tento zákon, ktorý má za cieľ znižovanie administratívnej záťaže fyzických a právnických osôb. Je to rozšírenie zákona, ktorý bol prijatý v minulom roku, keď sa zaviedli prvé štyri výpisy, ktoré nemusia občania a potvrdenia ktoré nemusia občania pri vybavovaní svojich úradných záležitostí na úrady nosiť. Bol to výpis z registra trestov, bol to výpis zo živnostenského, z obchodného registra a potom boli tie výpisy z listu vlastníctva. Teraz sa rozširuje...
===== ...ktoré nemusia občania, potvrdenia, ktoré nemusia občania pri vybavovaní svojich úradných záležitostí na úrady nosiť. Bol to výpis z registra trestov, bol to výpis zo živnostenského, obchodného registra a potom boli tie výpisy z listu vlastníctva. Teraz sa rozširuje touto novelou ďalších 2, 4, 6 8, 11 potvrdení a výpisov, ktoré nebudete musieť nosiť z tých základných sú to potvrdenia o daňových nedoplatkoch, nedoplatkoch na sociálnom poistení, nedoplatkoch na zdravotnom poistení, potvrdenia o návšteve školy, ktorých je početne najviac, výpisy z registra mimovládnych a neziskových organizácií a zase ide o zákon, ktorý má aj svoje technické požiadavky, ale hlavne zákon, ktorým sa menia desiatky ďalších zákonov, kde sú povinnosti dodávania týchto potvrdení priamo ustanovené. Takže okrem technického zvládnutia je mimoriadne dôležité zvládnuť to aj po legislatívnej stránke a príprava týchto zákonov a možno, že aj z tej legislatívnej stránky je mnohokrát náročnejšia ako po stránke technickej prípravy. Čo sa týka vybratých potvrdení, ktoré zaraďujeme do tohto zákona, ten postup je vždy na základe životných situácií a ich početností ako sa opakujú, teda potvrdenie o návšteve školy možno pre vašu informáciu ročne sa ich vydá viac ako milión dvestotisíc, viac ako 200 potvrdení sa vydá o nedoplatkoch na zdravotnom poistení, viac ako 250 tisíc na dávkach nemocenského poistenia alebo viac ako 120 tisíc potvrdení o dôchodkových dávkach, či 80 tisíc potvrdení o nedoplatkoch na sociálnom poistení. Čiže po prijatí tohto zákona si budú štátne a verejné inštitúcie získavať tieto potvrdenia a nájdu si ich buď vo svojich informačných systémov alebo využijú portál OverSi. Pri príprave tohto zákona prišla aj otázka prístupu neverejných alebo nie štátnych inštitúcii, teda napríklad súkromných firiem, ktoré by si mohli tieto údaje získať, tak aby ich nemuseli žiadať od občanov. Možno naozaj tým najpočetnejším je, sú práve potvrdenia, ktoré potrebujú prepravcovia, bývalé SAD-ky od študentov alebo podniky mestskej hromadnej alebo teda iné súkromné inštitúcie, ktoré tieto potvrdenia potrebujú. Takže aj pre týchto žiadateľov sa nájde riešenie tak, aby si, keď o to požiadaš žiadateľov o vydanie príslušného lístka po zadaní mena alebo niektorých identifikačných údajov, ktoré poskytne žiadateľ, aby si aj tento prevádzkovateľ ich mohol získať tak, aby zistil, že daný žiadateľ je študentom, akého typu školy, v akom kraji alebo mieste samozrejme s tým, aby sa dodržala aj ochrana osobných údajov, čiže tu sa snažíme hľadať riešenie, ktoré od 1. 9. bude platné, aby bola zachovaná ochrana osobných údajov a zároveň, aby si tieto inštitúcie, ktoré nie sú štátne a verejné vedeli tieto údaje na základe žiadosti uchádzača o nejakú, napríklad zľavnený lístok, získať. No a čo je dôležité? Zase ide o úsporu desiatok tisíc hodín, ktoré museli občania doteraz tráviť cestovaním po úradoch a zároveň aj o ušetrenie financií, ktoré museli platiť na poplatkoch na za získavanie jednotlivých výpisov, aj keď v tomto druhom kole výpisov ide o mnoho výpisov, ktoré boli dávané doteraz bezplatne, ale napríklad výpis registra nadácií, výpis registra občianskych združení, výpis registra neinvestičných neziskových organizácii alebo výpis registra organizácií s medzinárodným prvkom. Tu sa musel platiť poplatok 5 eur doteraz. Teraz, keď sa to bude zdielať a získavať elektronicky to bude zadarmo. Čiže dôjde aj k úspore pre všetkých týchto žiadateľov najviac z oblasti nadácie občianskych združení, či neziskových organizácií, ktoré teda nebudú musieť 5 eur, ktoré sa doteraz platilo, platiť. Vážená pani predsedajúca, ďakujem pekne za pozornosť skončil som.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 16.5.2019 9:30 - 9:38 hod.

Richard Raši Zobrazit prepis
Ďakujem, ďakujem veľmi pekne. Prešiel by som možno niekoľko z tých, z tých množstva bodov, ktoré boli spomenuté. Len chcem, pán kolega, upozorniť, že otvorili ste témy nijako nesúvisiace s týmto zákonom, ale urobili ste to chytro, lebo normálne predsedajúci môže zareagovať, keď sa otvoria iné témy. Len toto je tak komplikovaná a špecifická téma, že toto naozaj pani podpredsedníčka nemohla zareagovať. ..............klobúk dole, lebo ste pootvárali témy, ktoré že sú úplne mimo tohto zákona. Ale berem to ako využitie veľmi špecifickej témy. Takže prebehnem ich veľmi skrátka. Je to ešte prvé čítanie. Stále platí to čo som navrhol aj minule. Pokiaľ chcete a máte záujem vy, pán Laurenčík alebo ktokoľvek sa o to zaujíma, ste vítaní v našom úrade, lebo ide absolútne odborné novely, absolútne odborné novely a vyžadujú si odbornú debatu. A mnohé z tých myšlienok však nie je tajné, ja viem s kým vy komunikujete, čiže tie otázky už na našom úrade padli, takže ale ste vítaní, kľudne u našich odborných sekcií, ktoré to pripravujú.
Čiže pár informácií. Internetové pripojenie alebo konektivita a indexy ktoré hovoria o pripojení na internet. Viete, že do roku 2020 má byť nula bielych miest. To znamená, nemá sa nachádzať žiadna obec, mestá, miest sa to už netýka na Slovensku kde by, ktoré by nebolo, kde by nebolo možnosť sa na internet pripojiť. Máme 2 900 miest a obcí približne, z toho 140 miest a zvyšok sú obce, z toho aj mnohé malé. A keď sa podpisovala zmluva s operátormi telekomunikačnými a mobilnými, tak bolo 1 800 bielych bielych miest, teda 1 800 obcí v našom štáte nebolo pokrytých. Teraz je to necelých 400 a do roku 2020 nemá byť ani jedno, hej. To je veľmi dôležitá informácia, rýchlosť má byť minimálne 30 megabit za sekundu. Takže 2020 nula bielych miest. To znamená úplné pokrytie každého mesta a obce na našom Slovensku. Po druhé čo sa týka indexu DESI-a nášho umiestnenia, tam je dôležité povedať, že v tomto indexe sa nehodnotilo len pripojenie, ale hodnotilo sa napríklad aj prítomnosť DSL liniek alebo pevných liniek, čo je mimoriadne dôležité, pretože u nás sú pevné linky na absolútnom útlme. Ale napríklad v rýchlom pripojení patríme medzi lídrov v Európe. Čiže niekedy, keď sa vytvárajú indexy, sa tam dávajú aj zhodnotenia a položky, ktoré my už ani rozširovať nebudeme, ani nechceme, napriek tomu sa za ne dajú získať indexové body. Mimoriadne dôležitá informácia. Cloud, vládny cloud, hybridný cloud. Aj vládny cloud je definovaný ako hybridný cloud a nič nebráni tomu, aby sa softclaudové služby poskytovali aj súkromným spoločnosťami. Práve teraz sa schvaľuje metodika a ich certifikácia, zaradenie do katalógu, hej. Čiže možnosť tu je. Samozrejme ambíciou štátu je mať vládny cloud, ale nebráni nič tomu, aby vznikali hybridné cloudy.
Čo sa týka Microsoftu a licencií problém nie je na strane štátu. Problém je, že pri tejto súťaži prišla námietka a stálo to na ÚVE a s tým nevieme nič robiť, hej. Čiže má to v gescii ministerstvo financií, bolo veľmi aktívne, ale keďže samozrejme okrem toho benefitu pre užívateľov ide samozrejme aj o peniaze, tak s tým, tu sa musí vydržať na rozhodnutie Úradu pre verejné obstarávanie, pretože ide o licencie, ktoré sú rádovo v desiatkach miliónov eur v ich celkovom plnení.
Otvorili ste niektoré témy, ktoré sa netýkajú nášho úradu. My sa snažíme koordinovať tieto činnosti, pomáhať, ale napríklad z hľadiska e zdravotníctva, alebo ehealthu je to rezortná záležitosť, ale náš úrad vytvára akékoľvek a teda nálezu alebo informácií, ktoré má správa z Úradu pre verejné obstarávanie. Čo sa týka nášho nášho úradu, Úrad pre verejné obstarávanie konštatoval, že treba náš úrad personálne posilňovať, pretože agenda nám neustále pribúda. Tak ako prichádza naozaj, je tu digitálna doba, je tu digitálna transformácia celej spoločnosti, ale aj celého sveta. Takže nám agenda pribúda, aj ÚVO vytklo to, že personálne sa máme naďalej posilňovať, aby sme vedeli zvládať to, čo nám doba prináša.
Otvorili ste atraktivitu elektronických občianskych preukazov. Áno, na to, aby sa stalo ich používanie atraktívnejšie a freventnejšie musíme pristúpiť k tomu čo si doba vyžaduje a to aby sme si mohli pozerať minimálne obsah schránok a pracovať aj cez svoje občianske preukazy, občianske preukazy, cez svoje mobilné telefóny. Takže do konca roka by mal byť, by malo byť pripravené všetko na to, aby sme vedeli ku egovernment službám pristupovať aj cez mobilné ID. A čo sa týka súkromného sektora a využitie elektronického občianskeho preukazov, práve táto novela prichádza aj s jeho rozšírením práve pre súkromný sektor. Čo sa týka open upy, ich vytváranie a zverejňovanie zavádzame ako povinnosť priamo v tejto novele, hej. To je dôležité, možno som to aj v úvodnom slove veľmi krátko spomenul. Rezortné schránky môžu byť, ale ak má fyzická osoba alebo teda má občan aktívnu schránku, musí sa doručovať do tejto schránky. Je to mimoriadne dôležité, pretože nejde o poštu ako si ju predstavujeme možno mnohí, ktorí nepoužívajú elektronické občianske preukazy na doručovanie pošty. Ide o doručovanie úradných dokumentov. Takže ten kto má aktívnu schránku a je mu doručený úradný dokument, rozhodnutie alebo akýkoľvek dokument, ktorý vyžaduje a je vykonateľný po právnej stránke, musí byť doručený fyzickej osobe do tejto schránky. A tak isto aj Finančná správa musí doručovať do elektronických schránok.
Čo sa týka duálneho doručovania na Finančnej správe, prechod, máme prechodné obdobie do konca roka 2020. Čo sa týka čipov alebo témy elektronických občianskych preukazov a rozširovaní dát, ktoré tam budú dané. Bohužiaľ, táto téma, je to úplne v gescii ministerstva vnútra. Táto novela to nerieši, ani financovanie nerieši táto novela. Čiže netýka sa tohto nijako. Ale možno by som povedal len pár tém. Zneužívanie dát a to že vaše dáta budú vykrádať a že budú unášať vaše deti, to je typický príklad demagógie, zneužívania, nepravdivých správ, fake news, hoaxov a všetko toto, všetky tieto pomenovania patria presne na to čo sa tu spustilo. Je to úplná hlúposť a keď sa ktokoľvek bojí, tak si aj v súčasnosti svoj elektronický občiansky môže strčiť do obalu za pár centov a je chránený a je to vybavené. Ale to čo sa tu spustilo je naozaj príklad toho ako sa dá téma zneužiť v dnešnej dobe elektronizácie, v dnešnej dobe kybernetických útokov, v dnešnej dobe prenosu dát, keď si otvoríte auto na diaľku a vám niekto vie stiahnuť kód a vám ho vie potom otvoriť, naozaj ten elektronický občiansky preukaz, aj to čo a tie funkcionality, ktoré bude mať bude stále patriť k tomu najbezpečnejšiemu čo v tomto štáte je a čo v tomto štáte bude. Samozrejme, chápem to. Téma elektronického občianskeho a následného únosu dieťaťa je tak atraktívna téma, že naozaj pre niektorých je škoda ju nevyužiť a preto sa tieto absolútne bludy a nezmysly začali v takomto miere šíriť. Samozrejme, musí to komunikovať ten kto to bude tie funkcionality rozširovať, čiže ministerstvo vnútra, ktoré verím, že sa to tak aj robiť bude. Ale aj na základe tohto chaosu, ktorý tu vznikol, vyšlo množstvo článkov, ktoré a rozhovorov, ktoré dali odborníci aj z napríklad od pána Ileka zo Slovenska Digital, kde je to úplne jasne vysvetlené a aj z teoretickými rizikami, pretože žijeme v dobe kybernetických útokov, ktoré sa dejú dennodenne, napádajú sa systémy Pentagonu, NASY, systémy ktoré sú super zabezpečené. Ale naozaj to sa nedeje u nás vo vašom občianskom, keď ho máte vo vrecku. Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

16.5.2019 8:55 - 9:05 hod.

Richard Raši Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Vážená pani podpredsedníčka, vážený pán podpredseda, ctení kolegovia poslanci, dovoľte mi, aby som uviedol uvedený teda návrh zákona o e-Gavernmente.
Cieľom predkladaného návrhu zákona je dosiahnutie legislatívnej zmeny v oblastiach autentifikácie, ide o doplnenie identifikačných schém publikovaných podľa nariadenia Európskeho parlamentu a podľa nariadenia Rady o elektronickej identifikácii a dôveryhodných službách pre elektronické transakcie.
Ďalej ide o podmienenie vydanie alternatívneho autentifikátora, zápisom identifikátora osoby do registra fyzických osôb alebo pridelením rodného čísla a legislatívno-technické úpravy v ustanovení o spôsoboch autentifikácie. Toto, tieto zmeny budú teda, teda v oblasti autentifikácie a v oblasti elektronických schránok. Ide o zriadenie elektronických schránok občanom mladším ako 18 rokov umožnenie začať konania o neúčinnosti doručenia aj bez návrhu adresáta, ak správca modulu elektronických schránok oznámi, že nastal objektívny technický problém s doručovaním. Ide o povinné zverejňovanie nástrojov na tvorbu elektronických podaní a rozšírenie možnosti používanie elektronického občianskeho preukazu a údajov z registrov pre subjekty európskeho práva. No a tak isto novela zákona umožňuje so súhlasom klientov získavať údaje z registra fyzických osôb a používať na overenie totožnosti klientov elektronickej eID (alebo doklad o pobyte) za rovnakých podmienok, ako v službách e-Gavernmentu a vypúšťajú sa niektorého ustanovenia o akreditovanom platiteľovi z dôvodu nevyužívanie tejto služby a z dôvodu, že v čase zavedenie úpravy akreditovaných platiteľov v oblasti úhrad orgánov verejnej moci v praxi sa presadilo riešenie platieb cez takzvané systémy e-kolku a ustanovenia o akreditovaných platiteľov sa stali, stali prakticky obsolentnými.
No a ďalej, čo sa týka ďalších úprav, tie sú na základe podnetov z praxe. Ide o zrušenie povinnosti spoločného podpisovania rozhodnutí a doložiek právoplatnosti, ďalej je to úprava vzoru osvedčovacej doložky pri zaručenej konverzii a uľahčenie poskytovania údajov medzi orgánmi verejnej moci pri použití modulu procesnej integrácie a integrácie údajov. Čiže je to novela, ktorá teda reaguje na smernice Európskeho parlamentu reaguje na praktické problémy z praxe a tak isto rozširuje niektoré ďalšie možnosti, ako som už spomenul, používať elektronické schránky občanov od 15 rokov, alebo aj to, aby si teda banky, poštové podniky, či telekomunikačný operátori mohli overovať svojich klientov na základe ich žiadostí a ich elektronických občianskych preukazov v spolupráci s spolupráci s ministerstvom vnútra.
Vážená pani podpredsedníčka, ďakujem pekne, skončil som s úvodným slovom. .
Skryt prepis
 

28.3.2019 14:39 - 14:42 hod.

Richard Raši Zobrazit prepis
zdravotnom poistení, potvrdenie nedoplatkov na sociálnom poistení a nedoplatkoch na daniach. To by všetko malo byť urobené v legislatíve a technicky ešte v priebehu roku 2019. Takisto veríme, že sa v tomto roku podarí v rámci nielen zákona ale aj implementácie odstrániť povinnosti výpis, nosiť výpis z registra nadácií, výpis z registra občianskych združení, výpis z registra neinvestičných fondov, výpis z registra neziskových organizácií, či výpis z registra organizácií s medzinárodným prvkom.
Prebieha, ako som povedal, skončilo sa medzirezortné pripomienkové konanie. Som sklamaný z toho, že momentálne v ňom došlo skoro 300 pripomienok, z toho 90 zásadných. To znamená, že naozaj sa niektorým našim úradníkom bojovať proti byrokracii nechce. Aktuálne navrhované znenie novely zákona proti byrokracii teda odstráni deväť výpisov či potvrdení, ale ambíciou našou je toto číslo ešte navýšiť o ďalšie dve potvrdenia, ako som už o nich vravel, potvrdenie o dávkach nemocenského poistenia a potvrdenie o dôchodkových dávkach. Samotné aktivity proti byrokracii sa robia na viacerých frontoch. Prvý z nich je poskytovaní údajov, o poskytovaných údajoch aj ako aktérmi sú orgány verejnej moci, ktoré sú poskytovateľmi údajov do informačného systému Centrálnej správy referenčných údajov, aby sa následne zabezpečila elektronická distribúcia týchto údajov prostredníctvom portálu Over si. Náš tím aktuálne komunikuje na vecno-technickej úrovni s poskytovateľmi ako sú ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu, Sociálna poisťovňa, Finančná správa, zdravotné poisťovne a Štatistický úrad. Na týchto stretnutiach sa diskutujú podmienky a forma akou tieto dáta budú poskytované. Paralelne prebiehajú aj analýzy potencionálnych konzumentov predmetných výpisov, aby sa s nimi dohodlo na vecnej úrovni v akej forme a rozsahu majú o tieto dáta záujem a na druhom fronte sa riešia potreby, aj potreby sprostredkovateľa, ktorým je Združenie DEUS, pod ktoré spadá cez 2 100 obcí po celom území Slovenskej republiky a prostredníctvom ich agendového systému sa konzumujú služby informačného systému Centrálna správa referenčných údajov.
Ďalšou oblasťou je rozširovanie používateľov Over si a osveta. Rovnako ako v prvej vlne sa plánuje osveta v radoch orgánov verejnej moci, ktoré sú už aktuálne používateľmi Over si, alebo boli identifikované ako potenciálni konzumenti. Prebieha intenzívna komunikácia s Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky ako s najväčším konzumentom portálu. Všetky dotknuté orgány verejnej moci budú o nábehu informované a bude vykonaný zber potrebných dát pre priradenie nových oprávnení pre užívateľov a garantov, prípadne zavedenie nových orgánov verejnej moci alebo organizačných zložiek, ktoré doteraz tento portál nevyužívali. No a súbežne s týmito aktivitami prebieha komunikácia aj s používateľmi tohto portálu a zabezpečuje sa jeho neustále zlepšovanie práve na základe podnetov zo strany používateľov, čo má za následok zníženie zaťaženia helpdesku, ako i interného podporného tímu nášho úradu, ktorý je v dennodennom kontakte s používateľmi. Spomínali sme boj a ani v ňom nič nie je zadarmo. Potrebujeme na tieto aktivity vyčleniť aj finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu. Čaká nás dohoda na zmenách zákona. V neposlednom rade bude predpokladom spoločného úspechu aj súčinnosť všetkých menovaných partnerov. Ďakujem pekne, pán podpredseda.
Skryt prepis
 

Zodpovedanie otázky 28.3.2019 14:37 - 14:42 hod.

Richard Raši Zobrazit prepis
Ďakujem ctený pán zostávajú podpredseda parlamentu, dovoľte mi teda aby som ozrejmil čo sa udialo v rámci debyrokratizácie a čo sa diať bude. prvý antibyrokratický zákon je účinný, je účinný od 1. 9. a teda na úrady sa už nemusia nosiť výpisy z obchodného registra, výpisy zo živnostenského registra, z katastra nehnuteľností a z katastrálnej mapy a od 1. 1 ani z registra trestov. Pokračujeme v týchto aktivitách ďalej, skončilo sa medzirezortné pripomienkové konanie k novele tohto zákona takzvanému druhému antibyrokratickému balíčku, ktorá má odstrániť ďalšie potvrdenia a výpisy, ide najmä o potvrdenie

Glváč, Martin, podpredseda NR SR
Pán poslanec Nemky, Jakab, poprosím vás kľud v sále.

Raši, Richard, podpredseda vlády SR pre investície a informatizáciu
ide teda najmä o potvrdenie o návšteve školy, tak aby ho už v septembri nemuseli rodičia od detí pýtať pokiaľ ho potrebujú do konca roka. Už ľudia, podnikatelia nebudú musieť nosiť na nedoplatky na zdravotnom poistení, potvrdenie nedoplatkov na sociálnom poistení a nedoplatkoch na daniach. To by všetko malo byť urobené v legislatíve a technickejšie v priebehu roku 2019. Ta isto veríme, že sa v tomto roku podarí v rámci nielen zákona ale aj implementácie odstrániť povinnosti nosiť výpis z registra ......

=====
Skryt prepis
 

Vystúpenie 27.3.2019 17:05 - 17:05 hod.

Richard Raši
Ďakujem pekne za slovo. Vážený pán predseda, vážení páni ostávajúci podpredsedovia, ako som v záverečnom vystúpení po skončení rozpravy k lex brexit (tlač 1398) uviedol, že požiadame o stanovisko ministerstva školstva k pozmeňujúcemu návrhu pána poslanca Klusa, vychádzajúc zo stanoviska ministerstva školstva, by som teda požiadal o otvorenie rozpravy, aby mohol byť v tejto veci prednesený nový pozmeňujúci návrh.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 27.3.2019 14:11 - 14:11 hod.

Richard Raši
Ďakujem pekne, pán poslanec, čiže aj my čakáme na vyjadrenie ministerstva školstva a pravdepodobne s tým nebude problém. Čiže určite, pokiaľ to vyjadrenie bude kladné, tak to každý rád podporí a myslím si, že sa vyrieši zas nejaká drobnosť v prospech našich občanov aj v prospech občanov Veľkej Británie.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis