Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

5.12.2019 o 14:19 hod.

MUDr. PhD. MPH

Richard Raši

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

5.12.2019 14:19 - 14:21 hod.

Richard Raši
Ďakujem pekne. Pán poslanec, ani nemôžem reagovať, ale myslím, že naši poslanci sa mnohokrát hanbia za vás.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Zodpovedanie otázky 5.12.2019 14:14 - 14:19 hod.

Richard Raši Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Ctený pán poslanec, budovanie a rozvoj verejných vodovodov a kanalizácií je naším spoločenským záujmom a postupné zvyšovanie počtu obyvateľov napojených na zdravotne nezávadnú a spoľahlivú, kvalitnú vodovodnú a kanalizačnú sieť pomáha predchádzať možným chorobám, pri ktorých je faktorom prenosu voda. Povinnosť zabezpečiť pre obyvateľov zásobovanie vodou patrí k povinnostiam obce a táto povinnosť obcí vyplýva zo zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
Vláda Slovenskej republiky považuje problematiku dobudovania verejných vodovodov a kanalizácií za jednu z elementárnych otázok, ktoré sú na programe dňa preto, lebo predstavujú súčasť každodenného života obyvateľov nášho štátu. A táto otázka bola pertraktovaná prakticky na každom výjazdovom rokovaní vlády v najmenej rozvinutých okresoch. V tomto roku sa vláda na svojich pravidelných zasadaniach danou témou zaoberala mimoriadne dvakrát, v júni a v októbri v roku 2019 a tým chcela naštartovať odstraňovanie restu z niekoľkých desaťročí.
Čo sa týka pitnej vody, pitnou vodou dodávanou verejnými vodovodmi je na Slovensku v súčasnosti zásobovaných 88,25 percenta z celkového počtu obyvateľov, čo predstavuje v absolútnych číslach 4,9 mil. obyvateľov. V Slovenskej republike ale máme 2 890 miest a obcí, z ktorých je v súčasnosti zásobovaných vodou z verejných vodovodov 2416, čo predstavuje 83,6 percenta z celkového počtu obcí. Našou prioritou je zvyšovať podiel obyvateľov zásobovaných bezpečnou pitnou vodou z verejných vodovodov, najmä v tých okresoch, ktoré ešte nedosahujú celoslovenskú úroveň.
Výstavba verejných vodovodov v aglomeráciách nad 2-tisíc obyvateľov a do 2-tisíc obyvateľov sa realizuje súbežne s výstavbou verejnej kanalizácie, najmä dobudovávaním rozostavaných verejných vodovodov a intenzifikáciou a modernizáciou úpravni vôd pre veľkokapacitné zdroje povrchovej vody, ako aj ostatné úpravovne vody, ktoré si to vyžadujú.
V Slovenskej republiky máme aktuálne 477 obcí, to znamená 16,51 percenta bez verejného vodovodu. Ich obyvatelia využívajú individuálne domové studne. Na orientačné náklady na dobudovanie týchto stavieb sa odhadujú na 830 mil. eur.
Čo sa týka kanalizácie, v odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou máme čo dobiehať. Situácia sa najmä v posledných rokoch aj vďaka prijímaným opatreniam zo strany štátu zlepšuje. Cieľom týchto opatrení je odkanalizovať čo najviac území tam, kde je to technicky možné a hospodárne. No a týmto sa zabezpečí rozvoj obecnej infraštruktúry a zvýši sa úroveň sanitácie s priamym dopadom na komfort bývania a životnej úrovne obyvateľstva. Na druhej strane sa zvýši tiež ochrana a zlepší stav prírodných zdrojov vôd a vodných ekosystémov s pozitívnym dopadom na zdravie obyvateľstva.
V súčasnosti je v Slovenskej republike 68,4 % obyvateľov bývajúcich v domoch pripojených na verejnú kanalizáciu, to znamená, z celkového počtu je cca 3,7 mil. obyvateľov napojených na verejnú kanalizáciu. Kým v roku 2005 dosahovala dĺžka kanalizačnej siete zhruba 7 600 km, v roku 2018 to bolo takmer raz toľko 14 500 km. V 1128 obciach Slovenska sú obyvatelia napojení na verejnú kanalizáciu, čo predstavuje 39 % z celkového počtu 2890 obcí v Slovenskej republike. Problémom čelia najmä obce pod 2-tisíc obyvateľov, ktoré pre naše záväzky pri vstupe to Európskej únie nemohli byť zahrnuté do podpory z Operačného programu Kvalita životného prostredia. Takýchto menších obcí máme na Slovensku 2262, pričom vybudovanú kanalizáciu z nich v roku 2018, teda minulý rok, malo iba 615. Je preto naším záujmom postupne zvyšovať počet obyvateľov pripojených na verejnú kanalizáciu a chrániť životné prostredie, ktoré má zásadný význam na ochranu vôd a ich trvalo udržateľný manažment.
Tu chcem ešte zdôrazniť, že štát významným spôsobom podáva samosprávam pomocnú ruku. V októbri 2019 vláda Slovenskej republiky schválila dôležitý materiál s dôrazom pre obce v aglomeráciách do 2-tisíc ekvivalentných obyvateľov s názvom Financovanie rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií v Slovenskej republike pre roky 2020 až 2030. Na predmetný rozvoj bude poskytovaných ročne 50 mil. eur z rozpočtu Environmentálneho fondu. V období týchto rokov budú podporované projekty na zásobovanie pitnou vodou a odkanalizovanie, ktoré budú v súlade s podmienkami zverejnenej výzvy. A to znamená, že najbližších desať rokov bude, len z Environmentálneho fondu pôjde minimálne 50 mil. eur ročne a plus sa budeme snažiť o to, aby sme zvyšné investičné náklady pokryli z financií nového rozpočtového obdobia, teda z eurofondov, z peňazí Európskej únie.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Zodpovedanie otázky 5.12.2019 14:11 - 14:14 hod.

Richard Raši Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pani poslankyňa. Možnože zodpovedná zmena je mnohokrát lepšia ako Dobrá voľba. Zamyslite sa nad tým.
A čo sa týka toho úvodu, kde hovoril pán predseda o parlamentnej demokracii, viete, repetitio est mater studiorum, opakovanie je matka múdrosti. A myslím si, že vždy je dobré si pripomenúť, ako náš štát funguje a čo znamená parlamentná demokracia, aby sa potom nemýlili kompetencie tých, ktorí majú exekutívnu moc, a tých, ktorí majú zákonodarnú moc. A to je presne príklad toho, že vláda to posunula do posledného kola a to posledné kolo bolo práve o tom, aby sa rozhodol parlament na základe slobodnej vôle. A aj tu sa ukázalo, že každý môže poslanec zahlasovať tak, ako chce a výsledkom toho je, že zákon je prijatý alebo prijatý nie je.
A čo sa týka pána predsedu vlády, viete, že, viete, že pán predseda vlády chodieva pravidelne na stretnutia a nevyhýba sa nikomu, ani poslancom Národnej rady, ale určite ste zaregistrovali aj významné udalosti, ktoré sa v týchto dňoch dejú v Bratislave. Je tu zasadnutie so zastúpením medzinárodným, aké tu dávno nebolo. Je tu stretnutie OBSE, takže pravdepodobne jeho pracovné povinnosti sú ovplyvnené aj týmto. Takže nemyslím si, že by sa k vám chcel, nechcel vám ukázať a vám odpovedať.
A možno ešte jednu vec. V jednej, keďže ste tu načali aj témy, ktoré s vašou otázkou nijako nesúvisia, aj na niektorých z tlačoviek práve vašej voľby bol prezentovaný ako odborník pre zdravotníctvo prezident Slovenskej lekárskej komory, ktorý sa vyjadril práve presne proti, proti tejto stratifikácii. Tak ja si myslím, že aj pre Dobrú voľbu bolo toto hlasovanie dobrou voľbou, aby sme nešli proti ľuďom, ktorí sa s vami na niektorých prezentáciách politických zámerov ukázali.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

5.12.2019 14:05 - 14:10 hod.

Richard Raši Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Ctená pani poslankyňa, v prvom rade mi dovoľte pripomenúť, že v súvislosti s čl. 1 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky je Slovenská republika zvrchovaný, demokratický a právny štát a v právnom štáte práva a povinnosti a zákonom upravené postupy orgánov štátu vytvárajú nevyhnutný predpoklad pre ústavnú rovnováhu. A Ústava Slovenskej republiky prevzala koncepciu klasického rozdelenia moci na zákonodarnú, výkonnú a súdnu, ktoré sú prepojené väzbami ústavnej kontroly a spolupráce. Slovenská republika je parlamentnou demokraciou a na základe uvedeného vláda predkladá návrhy zákonov Národnej rade Slovenskej republiky a Národná rada ako jediný ústavodarný a zákonodarný orgán Slovenskej republiky ich schvaľuje a prijíma. Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky vykonávajú podľa ústavy svoj mandát osobne podľa svojho vedomia a presvedčenia a nie sú viazaní príkazmi.
A teraz konkrétne k vašej otázke, pani poslankyňa. Vláda sa rozhodla stiahnuť reformu nemocníc z aktuálneho rokovania Národnej rady Slovenskej republiky, vychádzajúc zo znalostí politickej reality v tomto zákonodarnom orgáne a z dôvodu dôkladnej prípravy sa reforma, z dôvodu dôkladnej prípravy sa reforma dostala do Národnej rady Slovenskej republiky na schválenie až v posledných mesiacoch pred voľbami a vyvolala medzi viacerými poslancami obavy, že môže byť zneužitá v rámci predvolebného boja.
Navyše, objavili sa názory, ktoré vyvolávali strach z rušenia nemocníc v niektorých regiónoch, preto poslanci zvažovali zrejme aj tieto politické riziká. Ak ale majú byť zásadné zmeny v slovenskom zdravotníctve dlhodobo udržateľné, mali by prechádzať širokým konsenzom. No a bolo jasné, že stratifikácia nemocníc by v parlamente nedostala dostatočnú podporu.
Chcel by som zdôrazniť, že na reforme sa pritom podieľali mnohí odborníci a osobnosti slovenského zdravotníctva, prešla riadnym pripomienkovým konaním za účasti odbornej verejnosti. Ako možno viete, napríklad Slovenská lekárska komora mala k nej viaceré odborné výhrady, pričom vo všeobecnosti schvaľuje nutnosť reformy zdravotníctva.
Stratifikácia predstavuje novú koncepciu ústavnej zdravotnej starostlivosti. Jej cieľom je zabezpečiť, aby sa špecializovaná zdravotná starostlivosť a niektoré typy najmä operačných zdravotných výkonov koncentrovali do nemocníc, kde na jej poskytnutie majú potrebné zručnosti a skúsenosti, a tým by sa zabezpečila lepšia kvalita poskytovanej zdravotnej starostlivosti a zvýšila bezpečnosť pacienta.
Kvalita a efektívne využitie zdrojov majú byť tiež podporené vytvorením úrovní nemocníc, lokálna, regionálna, národná, špecializovaná, či kompetenčné centrá so zadefinovaním rozsahmi poskytovanej zdravotnej starostlivosti a minimálnymi počtami zdravotných výkonov ako kvalitatívnym indikátorom poskytovanej starostlivosti.
Pre našu vládu je zdravie občanov jednou z priorít a uvediem len niekoľko príkladov. V rezorte zdravotníctva sme podporili masívne investície do nemocníc. Nemocnice sa tento rok mohli uchádzať o historicky najvyššiu sumu až 100 mil. eur z kapitálových výdavkov. Tieto peniaze sa môžu investovať do rekonštrukcie, modernizácie či nového prístrojového vybavenia. Výrazná obnova zastaranej prístrojovej techniky po mnohých rokoch prináša pacientom kvalitnú a modernú diagnostiku a liečbu. V nemocniciach už dnes vidíme nové prístroje, CT prístroje, linárne urýchľovače, infúzne pumpy, čoskoro aj napr. magnetické rezonancie. Ministerstvo zdravotníctva proces výmeny prístrojovej techniky naštartovalo už v roku 2016 a postupne vďaka centrálnym nákupom a elektronickým aukciám sa prístroje nakúpili spolu s miliónovými úsporami, ktoré môžu byť investované do ďalších oblastí potrebných pre pacientov a zdravotníckych pracovníkov.
Reforma nemocníc, tzv. stratifikácia mala v horizonte desiatich rokov priniesť do všetkých regiónov Slovenska kvalitnú, dostupnú a adresnú zdravotnú starostlivosť. Predseda vlády z úcty k stovkám ľudí, ktorí ju pripravovali, nechcel, aby v parlamente nezískala podporu a aby sa z nej nestal symbol neúspechu. V súčasnosti prebieha stratifikácia, ktorá je živelná, a my sme chceli dať jasné pravidlá pre poskytovateľov na skvalitnenie zdravotnej starostlivosti.
Ak teda dovolíte, už len dve vety. Stratifikácia nemocníc zostáva kompletne pripravená pre novú vládu a nový parlament, ako zdôraznil aj predseda vlády, po nadchádzajúcich parlamentných voľbách chceme túto agendu otvoriť už na začiatku volebného obdobia, aby ju bolo možné čo najskôr spustiť.
Ďakujem pekne, pán predsedajúci, skončil som.
Skryt prepis
 

5.12.2019 14:05 - 14:10 hod.

Richard Raši Zobrazit prepis
Príjemný dobrý deň prajem. Vážený pán podpredseda Národnej rady Slovenskej republiky, ctené dámy poslankyne, vážení páni poslanci, dovoľte mi, aby som z poverenia predsedu vlády a podľa rokovacieho poriadku Národnej rady Slovenskej republiky ospravedlnil z dnešnej hodiny otázok neprítomných členov vlády a oznámil ministrov poverených ich zastupovaním. Neprítomný je pán minister dopravy a výstavby Árpád Érsek kvôli neodkladným pracovným povinnostiam a zastúpi ho ministerka kultúry Ľubica Laššáková. Na ostatných členov vlády nie sú otázky.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 5.12.2019 10:55 - 10:57 hod.

Richard Raši Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Ctený pán podpredseda Národnej rady, vážené dámy poslankyne, vážení páni poslanci, 23. októbra 2019 vláda Slovenskej republiky schválila uznesením 522 zlúčenie Operačného programu Výskum a inovácie s Operačným programom Integrovaná infraštruktúra. Základné fakty tohto zákona sú, chceme zabezpečiť právnu istotu a riadnu vymáhateľnosť práva a minimalizovanie administratívnej záťaže a možnosť plynulého čerpania finančných prostriedkov. Ďalej určujeme zodpovednosť riadiaceho orgánu a sprostredkovateľských orgánov zanikajúceho operačného programu. Bližšie sa špecifikujú a popisujú právne vzťahy a účinky právnych úkonov a takisto predložený návrh prešiel celým procesom, skráteným legislatívnym konaním, prvým čítaním, ústavnoprávnym výborom a výborom pre financie a rozpočet a dovoľujem si vás teda požiadať o podporu pri prerokovaní predloženého návrhu zákona. Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 4.12.2019 16:04 - 16:08 hod.

Richard Raši Zobrazit prepis
Dobrý deň prajem. Chcel by som dať pani poslankyni výzvu, takú férovú. Keď hovorila pravdu, podám demisiu, keď nie, žiadam, aby ste to urobili vy. Je to férová ponuka. (Reakcia z pléna.) Nie, nie, vy sa môžte vzdať svojho poslaneckého, môžte sa vzdať poslaneckého mandátu a je to úplne férová ponuka, pretože ten, kto vám to; buď sama klamete naschvál, alebo vám to niekto napísal a ten vás oklamal. Takže buďme féroví.
Pani poslankyňa povedala, že ideme presúvať peniaze z výskumu a inovácií na infraštruktúru. Povedala to, všetci ste to počuli. Povedala dokonca, že to ideme robiť už teraz v novembri a v decembri. Dávam ponuku, ak sa presunie čo i len euro z výskumu a inovácií, z tohto operačného programu, na infraštruktúru, podám ihneď demisiu, ak nie, žiadam to urobiť vás.
A dám vám aj ďalšiu do pléna ponuku. Keby sa to urobilo v januári alebo februári, že by sa čo i len euro presunulo do výskumu a inovácií, podám demisiu ihneď, ak nie, žiadam, aby ste to ešte do konania parlamentných volieb urobili vy. Myslím si, že je to férová ponuka. Vy sa poslaneckého mandátu môžte vzdať, pretože vy ste tu klamali. Ja verím, že budete férová, hovorím to verejne, sú to verejné prenosy, keď sa čo i len euro presunie, okamžite podám demisiu, ak nie, žiadam vás, aby ste sa vzdali poslaneckého mandátu, pretože ste verejne poslancov klamali. Klamali ste ich, že sa budú presúvať finančné prostriedky z výskumu a inovácií na infraštruktúru.
Nie je to pravda. Opakujem, nie je to pravda, pochopili to aj rektori všetkých univerzít, ktoré, ktorí schválili to, čo ideme robiť, pretože zachraňujeme finančné prostriedky pre výskum a inovácie.
Jediný dôvod, pre ktorý sa spájajú operačné programy, je, aby sa tieto finančné prostriedky zachránili a nedošlo k dekomitmentu. Čiže opakujem, pani poslankyňa, dva mesiace ste povedali vy, ja dávam dva mesiace na to, lebo po voľbách nemám mandát na to, aby som túto ponuku dal, pretože nevieme, či vo vláde budeme pokračovať alebo nie. Čiže jediný dôvod spájania je, aby sa peniaze pre vedu, výskum a inovácie nestratili. A preto vravím aj o nasledujúcom roku, pretože ani v nasledujúcom roku sa to neurobí. A pokiaľ nová vláda, ktorá bude pozliepaná z kadejakých strán, ktorú reprezentujete aj vy, nebude útočiť na výskum a inovácie, tak ani v budúcom roku sa ani euro nepresunie.
A keby ste boli aspoň trochu, trošku zorientovaná v problematike, tak by ste vedeli, že keby aj sa teoreticky to chcelo urobiť, tak to nerobí vláda, ale to robia monitorovacie výbory a Európska komisia. Pani poslankyňa, vy ani to neviete. Ale keďže nepredpokladám, že ste si to písali samy, tak povedzte tomu, kto vám to napísal, nech vám už nikdy nič neradí, lebo vám radí zle a robí z vás absolútne neprofesionálneho poslanca, ktorý tu tára dve na tri a klame. Celý zákon je o tom, aby bola právna istota, aby bola právna istota o tom, aby peniaze na výskum a inovácie mohli byť.
Hovorili ste, že informácie nie sú zverejňované. Opäť ste klamali, pani poslankyňa. Opäť nepredpokladám, že ste si to vymysleli sama, pretože vy o tom nemôžte vedieť nič, ale aj ten, kto vám to napísal, o tom nevie nič, pretože informácie sú zverejňované v každoročných výročných správach.
Ďalej ste tu klamali ľudí o tom, že by bolo jednoduchšie spojiť Operačný program Výskum a inovácie s Operačným programom Ľudské zdroje. To je absolútna neznalosť, vy netušíte, o čom hovoríte. Operačný program Ľudské zdroje patrí do Európskeho sociálneho fondu a Operačný program Výskum a inovácie ERDF (pozn. red.: skratka pre European Regional Development Fund, v slovenčine Európsky fond regionálneho rozvoja). Keby ste to tušili, tak takýto blud tu v živote nepoviete.
Čiže tu ešte raz verejne vyzývam pani poslankyňu, demisia podpredsedu vlády alebo vaše vzdanie sa mandátu. Je to férová ponuka. Čakám, že tak urobíte do konca decembra.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 4.12.2019 15:47 - 15:48 hod.

Richard Raši Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Ctený pán predsedajúci, ctené dámy kolegyne, vážení páni kolegovia, ctení poslanci, dovoľte mi teda, aby som uviedol prednesený návrh zákona. Tak ako som povedal ráno, 23. októbra vláda Slovenskej republiky schválila uznesením č. 522/2019 zlúčenie týchto operačných programov.
Cieľom tejto úpravy je prijatie takých legislatívnych úprav, aby nevznikali žiadne právne pochybnosti, aby mohli operačné programy pokračovať napriek zlúčeniu tak ako doteraz aj s alokovanými zdrojmi na tie priority, ktoré boli určené doteraz, bez akýchkoľvek zmien.
Teraz zabezpečujeme právnu istotu, určujeme zodpovednosť riadiaceho orgánu a sprostredkovateľských orgánov voči riadiacemu orgánu nástupníckeho operačného programu, špecifikujú sa a popisujú sa právne vzťahy, účinky právnych úkonov zanikajúceho operačného programu a nástupníckeho operačného programu a tak isto upravujeme zákon o finančných nástrojoch financovaných z európskych štrukturálnych a investičných fondov.
Predložený návrh bol predmetom rokovania výboru (zaznievanie gongu) a výboru pre financie, rozpočet a menu a chcel by som vás poprosiť, aby ste teda aj v prvom čítaní tento návrh zákona podporili.
Ďakujem, pán predsedajúci, skončil som s úvodným slovom.
Skryt prepis
 

4.12.2019 10:34 - 10:36 hod.

Richard Raši Zobrazit prepis
Príjemný dobrý deň prajem, práve rozmýšľam, ako sa volá tá postavička, ktorá všade bola a všetko vie. (Reakcie z pléna.) Truhlík. Truhlík. Tak poprosil by som aj jedného, aj druhého truhlíka, poďte sa teraz pomojkať, kde je pán poslanec Beblavý? (Reakcia z pléna.) Aha, čiže škoda, že odišiel, lebo by si mohol aspoň vypočuť, pretože už dávno som nevidel tak nepripravené, tak nepripravené príhovory, ako boli dnes.
A načo máte expertov na eurofondy v tých stranách, keď vôbec neviete, o čo sa jedná? Však vy ste tu naozaj rozprávali úplné bludy a vôbec netušíte, o čo ide. Aj vy, pán poslanec Dostál, aj pán poslanec Beblavý, ktorý nemá na to ani, ani odvahu, aby tu ostal a si to vypočul. Takže dovoľte, aby som vám to aspoň krátko... (Reakcia z pléna.)
Kľudne, kľudne mi skáčte do reči aj ja som vám skákal, mne to nevadí, čiže kľudne reagujte, ale hlavne počúvajte, dobre? Aby ste si to vedeli potom pripraviť, keď bude prvé a druhé čítanie, lebo naozaj ste boli veľmi nepripravení a veľmi neprofesionálni, ale to nie je vaša chyba, lebo napriek tomu, že sa vyjadrujete ku všetkému, takmer ničomu nerozumiete, ale tu ste boli úplne vedľa.
Po prvé, ide o technické zlúčenie operačných programov a alokácia zdrojov na jednotlivé prioritné osi ostáva nez-me-ne-ná. Aj keď tomu možno nerozumiete, pán poslanec, si to zapamätajte. Ide o technické zlúčenie a alokácia na prioritné osi ostáva nezlúčená, čo znamená, že všetky peniaze určené na vedu a výskum ostávajú pre vedu a výskum. Ten návrh je urobený tak, aby procesy, ktoré boli rozbehnuté, prebiehali a výsledkom toho je, že nás podporili aj tí, ktorí tomu rozumejú, napríklad rektori univerzít, pretože si uvedomujú, že nezlúčenie operačných programov by znamenalo, že prídu, veda a výskum by prišla o niekoľko desiatok miliónov eur. Takto sa peniaze pre výskum a inovácie pre túto, tento operačný program za-cho-va-jú, toto je fakt.
Po druhé, to zlučovanie má jediný význam, pravidlo N+3 hovorí, že k danému roku plus tri roky musíte vyčerpať určitú sumu peňazí. Keďže Operačný program Integrovaná infraštruktúra, ktorý robí cestnú infraštruktúru, má absorpčnú schopnosť výrazne vyššiu, zlúčením operačných programov sa absorpčná schopnosť bude rátať na oba programy a tým pádom nedôjde ku dekomitmentu, toto je pravda. Možno je to komplikované pre vás, pán poslanec, ktorý tomu nerozumiete, ale je to úplne prirodzené, je to veľmi komplikovaný proces, ale fakt je ten, že sa využíva vysoká absorpčná schopnosť Operačného programu Integrovaná infraštruktúra na to, aby sa zachránili peniaze pre výskum a inovácie. Toto je základ celého tohto technického zlúčenia.
Za ďalšie, pán poslanec hovoril, že nebolo medzirezortné pripomienkové konanie. Medzirezortné pripomienkové konanie trvalo od 5. do 13. novembra, pán poslanec, tiež vám to niekto mohol povedať, ktorý vás tým takto zaviedol zámerne, aby ste tu hovorili klamstvá.
Za ďalšie, toto zlúčenie bolo schválené dvomi monitorovacími výbormi.
Za ďalšie, po schválení v Národnej rade ešte o tom bude rozhodovať Európska komisia, ktorá je o tom informovaná.
Ďalej, nejde o žiadnu výnimku, robili to už aj iné krajiny v rámci Európskej únie.
Ďalej, čo vám mali povedať, čo vám nepovedali a čo vás zaviedli a potom tu naozaj pôsobíte ako neprofesionál, ideme podľa čl. 30 nariadenia Európskej únie 1303/2013, tiež vám to mohli vaši experti povedať. Vláda to takisto riešila, schválila to, ale kvôli právnej istote a pokračovaniu čerpania prostriedkov z európskych štrukturálnych a investičných fondov, kvôli právnej istote je dôležité, aby bol urobený aj tento vládny návrh zákona. Keby to nebolo treba urobiť, tak ostaneme pri rozhodnutí vlády, ale preto, aby peniaze ostali a išli tam, kde pôvodne boli deklarované, teda v rámci Operačného programu Výskum a inovácie pre vedcov a pre univerzity, preto sa toto zlúčenie robí.
Čo sa týka pána Beblavého, ktorý naozaj nemá na to, aby tu vôbec ostal a vypočul si to. Minulé programové obdobie bolo čerpanie na úrovni 97 percent. Hej, čiže, keď hovorí, že sa nečerpalo, tak to nečerpanie je z jeho pohľadu 97 percent. Žiadne problémy mimoriadne v minulom programovom období neboli a to, čo robíme teraz v návrhu zákona, robíme preto, aby to čerpanie bolo čo najväčšie aj v tomto programovom období, čiže doslova a do písmena teraz zachraňujeme finančné prostriedky pre výskum a inovácie. Nič iné.
A verím, že do druhého čítania si to naozaj, páni poslanci alebo pán poslanec a pán poslanec Beblavý, naštudujete a budeme môcť viesť odbornú debatu a nie demagogicko-emotívnu klamársku debatu.
Ďakujem pekne. (Potlesk.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 4.12.2019 10:06 - 10:08 hod.

Richard Raši Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Vážený pán podpredseda Národnej rady, ctené dámy poslankyne, vážení páni poslanci, dovoľte mi teda, aby som uviedol skrátené legislatívne konanie k uvedenému návrhu zákona.
Dňa 23. októbra 2019 vláda Slovenskej republiky schválila uznesením vlády č. 522 zlúčenie Operačného programu Integrovaná infraštruktúra s Operačným programom Výskum a inovácie. Cieľom navrhovanej právnej úpravy je potreba prijatia legislatívnych úprav reflektujúcich možnosť takej zmeny operačných programov, ktorou je zlúčenie operačných programov a ktorá súčasne aj nadväzuje na ustanovenia o zmene operačných programov uvedených v nariadení Európskej únie 1303/2013. Keďže toto nariadenie presne nešpecifikuje tento druh zmeny, je potrebné zlúčenie programov zadefinovať na národnej úrovni.
Podľa § 89 ods. 1 zákona č. 350/1996 o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky z dôvodu ochrany hospodárskych záujmov Slovenskej republiky sa navrhuje Národnej rade Slovenskej republiky, aby prijala návrh zákona v skrátenom legislatívnom konaní z dôvodu hroziacich hospodárskych škôd. Tieto škody spočívajú v riziku prepadnutia finančných prostriedkov z Operačného programu Výskum a inovácie za nesplnenie tzv. pravidla N+3, to jest potrebné čerpanie výdavkov v stanovených objemoch. V prípade, že by sme, že riadiaci a sprostredkovateľský orgán predložia na schválenie výdavky v odhadovanom objeme 42 mil. eur ešte v súčasnom období, v prípade nezlúčenia operačných programov by hrozila škoda vo výške niekoľkých desiatok miliónov eur.
Naliehavosť prijatia návrhu zákona vyplýva z vládou Slovenskej republiky schváleného zlúčenia Operačného programu Integrovaná infraštruktúra s Operačným programom Výskum a inovácie, implementovaných v rámci programového obdobia 2014 až 2020 na účely zefektívnenia implementácie a eliminovania rizika trvalej straty finančných prostriedkov.
V súvislosti s uvedeným si vás dovoľujem požiadať o podporu pri ich, prerokovaní tohto vládneho návrhu zákona.
Ďakujem pekne. Pán podpredseda Národnej rady, skončil som.
Skryt prepis