Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

15.6.2018 o 14:00 hod.

Stanislav Kmec

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

15.6.2018 14:00 - 14:02 hod.

Stanislav Kmec Zobrazit prepis
Ďakujem, pani. Vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, vážení prítomní, vážená pani predsedajúca, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj ma uznesením určil za spravodajcu k návrhu zákona o politických stranách a politických hnutiach (tlač 1034) v súlade s § 73 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku. Podávam v prvom čítaní spravodajskú informáciu o predmetnom návrhu zákona.
Návrh zákona spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko Ministerstva financií Slovenskej republiky. Zo znenia uvedeného návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali Ústavnoprávny výbor Národnej rady, Výbor Národnej rady pre verejnú správu a regionálny rozvoj a Výbor Národnej rady pre ľudské práva a národnostné menšiny. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre verejnú správu a regionálny rozvoj. Odporúčam, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 7. septembra 2018 a v gestorskom výbore do 10. septembra 2018.
Pani predsedajúca, otvorte, prosím, všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 24.5.2018 15:58 - 15:59 hod.

Stanislav Kmec Zobrazit prepis
Ďakujem. Pani ministerka, vaše vystúpenie, presné, výstižné, ale aj odborné pomenúvava prácu vášho ministerstva, koalície aj opozície. Presne tak sa správa dnešná väčšia časť opozície, ale nielen na tejto schôdzi, ale od začiatku tohto volebného obdobia, bohužiaľ.
Pani ministerka, toto vaše vystúpenie považujem ako aj školenie pre tých, čo zvolali túto mimoriadnu schôdzu, ale škoda, že nie všetci si to vypočuli. Bude im to raz chýbať.
A ešte. (Zasmiatie sa v sále.) Dnes bola vydaná tlačová správa... Pán poslanec, neskáčte do reči. "Poľnohospodári sa ostro ohradzujú voči akémukoľvek spájaniu s mafiou. Všetci slušne pracujúci poľnohospodári na slovenskom vidieku sa ostro ohradzujú voči akémukoľvek spájaniu s mafiou," uviedla to hovorkyňa Slovenskej poľnohospodárskej a potravinovej komory Jana Holéciová.
A ešte raz, prepáčte, pán poslanec, ja vám neskáčem do reči.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 24.5.2018 14:40 - 14:42 hod.

Stanislav Kmec Zobrazit prepis
Ďakujem. Pani poslankyňa, ja by som len chcel pripomenúť nejaké prijaté opatrenia, ktoré Pôdohospodárska platobná agentúra prijala od roku 2016 na zvýšenie transparentnosti, ale aj efektívnosti čerpania prostriedkov z Európskej únie.
V záujme transparentnosti a komunikačnej otvorenosti Pôdohospodárska platobná agentúra pristúpila k zverejňovaniu informácií nad rámec zákona. Zaviedla sa 100-percentná kontrola na mieste každého projektu pri každej žiadosti o platbu. Pôdohospodárska platobná agentúra spolupracuje so špecializovanými inštitúciami, napríklad Úrad pre verejné obstarávanie, Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum, Národné lesnícke centrum, ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka, Protimonopolný úrad, s ktorými rieši konkrétne otázky vznikajúce v procese vyhodnocovania kontroly verejného obstarávania, prípadne kontroly žiadosti o platbu. Z dôvodu predošlej absencie sa pri posudzovaní projektov zaviedlo preverovanie konfliktu záujmov. Zaviedli sa nové usmernenia k správnemu postupu zadávania obstarávania, kladie sa dôraz na zvyšovanie odbornosti zamestnancov Pôdohospodárskej platobnej agentúry a v záujme dosiahnuť zefektívnenie, zjednodušenie a zvýšenie transparentnosti procesov poskytovania služieb prijímateľom pomoci a verejnosti Pôdohospodárska platobná agentúra pristupuje k elektronizácii interných aj externých procesov v zmysle platnej legislatívy, ktoré v minulosti absentovali.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

11.5.2018 13:34 - 13:37 hod.

Stanislav Kmec Zobrazit prepis
Ďakujem. Vážená pani predsedajúca, vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, Výbor Národnej rady pre verejnú správu a regionálny rozvoj ako gestorský výbor k vládnemu návrhu zákona o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii), tlač 869, podáva Národnej rade v súlade s § 79 ods. 1 zákona Národnej rady č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady spoločnú správu výborov Národnej rady.
Národná rada uznesením č. 1089 z 13. marca 2018 pridelila vládny návrh zákona na prerokovanie týmto výborom: Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady, Výboru Národnej rady pre financie a rozpočet, Výboru Národnej rady hospodárske záležitosti a Výboru Národnej rady pre verejnú správu a regionálny rozvoj. Výbory prerokovali predmetný návrh zákona v lehote určenej uznesením Národnej rady.
Poslanci Národnej rady, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona.
Výbory Národnej rady, ktorým bol návrh zákona pridelený, zaujali k nemu nasledovné stanoviská:
Ústavnoprávny výbor Národnej rady uznesením č. 244 zo 4. septembra 2017 s návrhom zákona súhlasil a odporučil ho Národnej rade chváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi. Výbor Národnej rady pre financie a rozpočet uznesením č. 268 z 2. mája 2018 s návrhom zákona súhlasil a odporučil ho Národnej rade schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi. Výbor Národnej rady pre hospodárske záležitosti uznesením č. 236 z 3. mája 2018 s návrhom zákona súhlasil a odporučil ho Národnej rade schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi. Výbor Národnej rady pre verejnú správu a regionálny rozvoj uznesením č. 110 zo 4. septembra 2017 s návrhom zákona súhlasil a odporučil ho Národnej rade schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi.
Z uznesení výborov Národnej rady Slovenskej republiky uvedených pod bodom III tejto správy vyplývajú pozmeňujúce a doplňujúce návrhy, ktoré nebudem čítať, nakoľko máte spoločnú správu k dispozícii.
Gestorský výbor odporúča o návrhoch výborov Národnej rady, ktoré sú uvedené v spoločnej správe hlasovať takto: hlasovať spoločne o bodoch 1 až 183 s odporúčaním gestorského výboru schváliť.
Gestorský výbor na základe stanovísk výborov odporúča Národnej rade republiky predmetný návrh zákona schváliť v znení schválených pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov uvedených v tejto spoločnej správe.
Spoločná správa výborov Národnej rady bola schválená uznesením gestorského výboru č. 145 z 9. mája 2018. Týmto uznesením ma výbor zároveň poveril ako spoločného spravodajcu, aby som na schôdzi Národnej rady pri rokovaní o predmetnom návrhu zákona predkladal návrhy v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady v znení neskorších predpisov.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 14.3.2018 18:52 - 18:53 hod.

Stanislav Kmec Zobrazit prepis
Zápisnica o výsledku tajného hlasovania o návrhu na voľbu predsedu Osobitného kontrolného výboru Národnej rady Slovenskej republiky na kontrolu činnosti Vojenského spravodajstva, ktoré sa konalo dnes.
Na tajné hlasovanie o návrhu na voľbu predsedu Osobitného kontrolného výboru Národnej rady Slovenskej republiky na kontrolu činnosti Vojenského spravodajstva bolo vydaných a poslanci si osobne prevzali 113 hlasovacích lístkov. Teda na voľbe bolo prítomných 113 poslancov. Po vykonaní tajného hlasovania overovatelia Národnej rady Slovenskej republiky spočítali hlasy a zistili, že v tajnom hlasovaní o návrhu na voľbu predsedu Osobitného kontrolného výboru Národnej rady Slovenskej republiky na kontrolu činnosti Vojenského spravodajstva všetci poslanci odovzdali hlasovacie lístky. Zo 113 odovzdaných hlasovacích lístkov boli 3 neplatné.
Zo 110 platných hlasovacích lístkov overovatelia zistili, že
– o návrhu na voľbu Eduarda Hegera za predsedu Osobitného kontrolného výboru Národnej rady Slovenskej republiky na kontrolu činnosti Vojenského spravodajstva hlasovalo za 93, proti 10, zdržalo sa 7.
Na zvolenie predsedu výboru Národnej rady Slovenskej republiky je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov. Overovatelia konštatujú, že v tajnom hlasovaní bol za predsedu Osobitného kontrolného výboru Národnej rady Slovenskej republiky na kontrolu činnosti Vojenského spravodajstva zvolený Eduard Heger.
Overovatelia poverujú svojho člena Stanislava Kmeca oznámiť výsledok hlasovania Národnej rade Slovenskej republiky.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie 14.3.2018 18:52 - 18:53 hod.

Stanislav Kmec Zobrazit prepis
Zápisnica o výsledku tajného hlasovania o návrhu na voľbu kandidáta na člena disciplinárnych senátov, ktoré sa konalo 14. marca 2018.
Na tajné hlasovanie o návrhu na voľbu kandidáta na člena disciplinárnych senátov inej osoby ako sudcu bolo vydaných a poslanci si osobne prevzali 113 hlasovacích lístkov. Teda na voľbe bolo prítomných 113 poslancov. Po vykonaní tajného hlasovania overovatelia Národnej rady Slovenskej republiky spočítali hlasy a zistili, že v tajnom hlasovaní o návrhu na voľbu kandidáta na člena disciplinárnych senátov inej osoby ako sudcu všetci poslanci odovzdali hlasovacie lístky. Zo 113 odovzdaných hlasovacích lístkov bolo 13 neplatných a 100 platných.
Podľa platných hlasovacích lístkov overovatelia zistili, že
– Tibor Sásfai, hlasovalo za 43, proti 38, zdržalo sa hlasovania 19,
– Dávid Štefanka, hlasovalo za 48, proti 38, zdržalo sa 14.
Na voľbu kandidáta na člena disciplinárnych senátov je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov. Overovatelia konštatujú, že v tajnom hlasovaní bol, za kandidáta na člena disciplinárnych senátov iná osoba ako sudca nebol zvolený žiaden z navrhovaných kandidátov. Keďže kandidát na člena disciplinárnych senátov nebol zvolený, vykoná sa opakovaná voľba, do ktorej postupujú všetci navrhnutí kandidáti, ktorí neboli zvolení.
Overovatelia poverujú svojho člena Stanislava Kmeca oznámiť výsledok hlasovania Národnej rade Slovenskej republiky.
Skryt prepis
 

Vystúpenie 14.3.2018 18:48 - 18:51 hod.

Stanislav Kmec Zobrazit prepis
Ďakujem. Zápisnica o výsledku tajného hlasovania o návrhu na voľbu kandidátov na členov disciplinárnych senátov, ktoré sa konalo 14. marca 2018.
Na tajné hlasovanie o návrhu na voľbu kandidátov na členov disciplinárnych senátov sudcov bolo vydaných a poslanci si osobne prevzali 113 hlasovacích lístkov. Teda na voľbe bolo prítomných 113 poslancov. Po vykonaní tajného hlasovania overovatelia Národnej rady Slovenskej republiky spočítali hlasy a zistili, že v tajnom hlasovaní o návrhu na voľbu kandidátov na členov disciplinárnych senátov sudcov všetci poslanci odovzdali hlasovacie lístky. Zo 113 odovzdaných hlasovacích lístkov bolo 10 neplatných a 103 platných. Podľa platných hlasovacích lístkov overovatelia zistili, že
– Martin Baločko, za hlasovalo 52, proti 34, zdržalo sa 17,
– Milan Husťák, hlasovalo za 53, proti 34, zdržalo sa 16,
– Pavel Varga, hlasovalo za 52, proti 35, zdržalo sa hlasovania 16,
– Danka Wänkeová, hlasovalo za 67, proti 27, zdržalo sa 9.
Na voľbu kandidátov na členov disciplinárnych senátov je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov.

Overovatelia konštatujú, že v tajnom hlasovaní bola za kandidátov na členov disciplinárnych senátov sudcov zvolená Danka Wänkeová.

Keďže nebol zvolený potrebný počet kandidátov na členov disciplinárnych senátov, vykoná sa opakovaná voľba, do ktorej postupujú všetci kandidáti, ktorí neboli zvolení.
Overovatelia poverujú svojho člena Stanislava Kmeca oznámiť výsledok hlasovania Národnej rade Slovenskej republiky.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 9.2.2018 14:41 - 14:42 hod.

Stanislav Kmec
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 9.2.2018 13:06 - 13:06 hod.

Stanislav Kmec
Ďakujem. Súhlasím, že pod vedením ministra obrany pána Gajdoša sú aktivity podporiť domáci priemysel, investovať peniaze daňových poplatníkov na Slovensku, zabezpečiť obranyschopnosť Slovenskej republiky vlastnými silami a prostriedkami a prispieť aj k rozvoju ekonomiky a získania moderných poznatkov a technológií zo zahraničia. Ďakujem.
Skryt prepis
 

6.2.2018 17:59 - 18:03 hod.

Stanislav Kmec Zobrazit prepis
Zápisnica o výsledku tajného hlasovania o návrhu na voľbu kandidátov na člena Regulačnej rady, ktoré sa konalo 6. februára 2018, opakovaná voľba.
Na tajné hlasovanie o návrhu na voľbu kandidátov na člena Regulačnej rady bolo v opakovanej voľbe vydaných a poslanci si osobne prevzali 120 hlasovacích lístkov, teda na opakovanej voľbe bolo prítomných 120 poslancov. Po vykonaní tajného hlasovania overovatelia Národnej rady Slovenskej republiky spočítali hlasy a zistili, že v tajnom hlasovaní o návrhu na voľbu kandidátov na člena Regulačnej rady všetci poslanci odovzdali hlasovacie lístky. Zo 120 odovzdaných hlasovacích lístkov, bolo 10 neplatných a 110 platných.
Podľa platných hlasovacích lístkov, overovatelia zistili, že
– Ľubomír Blaško, hlasovalo za 23, proti 58, zdržalo sa hlasovania 29,
– Ján Ďuriš, hlasovalo za 63, proti 32, zdržalo sa hlasovania 15,
– Ivan Galbička, za hlasovalo 62, proti 33, zdržalo sa hlasovania 15,
– Eduard Hulík, za hlasovalo 2, hlasovalo proti 69, zdržalo sa hlasovania 39,
– Milan Jarás, hlasovalo za 1, hlasovali proti 74, zdržalo sa hlasovania 35,
– Jozef Mihalčin, hlasovalo za 15, proti 62, zdržalo sa hlasovania 33.
Na voľbu kandidátov na člena Regulačnej rady je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov. Overovatelia konštatujú, že v tajnom hlasovaní v opakovanej voľbe boli za kandidátov na člena Regulačnej rady zvolení Ján Ďuriš, Ivan Galbička. Overovatelia poverujú svojho člena, teda mňa, oznámiť výsledok hlasovania Národnej rade Slovenskej republiky.
Skryt prepis