Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

21.6.2019 o 12:00 hod.

MUDr.

Alan Suchánek

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie v rozprave 24.6.2019 16:07 - 16:17 hod.

Alan Suchánek Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Pán predsedajúci, pani predkladateľka aj vážení kolegovia, ja chcem vystúpiť k tomuto zákonu preto a chcem aj na začiatku povedať, teda že okrem toho, že som momentálne poslancom parlamentu, tak som aj poslancom vyššieho územného celku, a preto by som sa chcel venovať tomuto zákonu práve z pohľadu verejnej správy a vyšších územných celkov.
V dôvodovej správe k tomuto zákonu uvádzate, že bude mať pozitívne sociálne vplyvy, pozitívne vplyvy na podnikateľské prostredie, negatívny vplyv na rozpočet verejnej správy a nebude mať vplyv na služby verejnej správy pre občana.
Čiže v tých prvých častiach súhlasím, ale to, že to nebude mať vplyv na služby verejnej správy pre občana, s tým nesúhlasím. A ako tu už aj moji predrečníci hovorili, slabinou tohto zákona alebo tohto predkladaného zákona je to, že je to ako poslanecký zákon predkladané bez toho, aby to bolo konzultované s tými, ktorých sa to týka, teda s tým predstaviteľmi verejnej správy, či už miest, obcí, ale aj vyšších územných celkov.
Z ministerstva financií ste dostali odpoveď k tomuto zákonu, že predložený návrh podľa doložky vybraných vplyvov má predložený návrh negatívne vplyvy na rozpočet verejnej správy, ktoré nie sú kvantifikované. Rada rozpočtovej zodpovednosti sa toho chytila a urobila takú kvantifikáciu a vyšlo im, že dopad tohto zákona pre verejnú správu bude vo výške 149 mil. a pre štátny rozpočet to bude mať pozitívny vplyv, 13 mil., ale pre verejnú správu to bude mať mínus 149 mil. eur.
A Rada rozpočtovej zodpovednosti píše, že zvýšenie disponibilných príjmov rodín bude v priemere o 0,4 % a v priemere by si rodiny prilepšili o 3 euro mesačne. Keď sa pozrieme na štruktúru tých rodín alebo tých, ktorých sa to bude týkať, alebo na jednej strane áno, je to dobré, že dôjde u občanov k zvýšeniu, k zvýšeniu príjmov a bude to mať, samozrejme, dobré, pozitívne dopady, ale na druhej strane, pokiaľ služby z verejnej správy nebudú títo občania dostávať alebo sa tieto služby zhoršia, tak nakoniec ten ich benefit, priemerne tých 3,8 eura, môže byť úplne mizivý proti tomu, čo sa im nedostane od tej verejnej správy. A keď by som tak kvantifikoval, tak vyššie územné celky prídu týmto vaším opatrením o 40, o 44,7 mil. eur. Keď to, keď to rozoberiem, tak Bratislavský samosprávny kraj dostane o 4,8 mil. menej, Trnavský takisto 4,8 mil., Trenčiansky 4,8 mil., Nitriansky 6 mil., Žilinský 5,6 mil. bude mínusový, Banskobystrický 6,2 mil., Prešovský 6,6 mil., Košický 5,9 mil. To je tých 44,7 mil.
Keď sa pozriem na, na to, ako potom to vyjde, tak na opravy ciest budú mať VÚC menej ako, alebo budú môcť dať o 7,1 mil. menej na opravy ciest. Na prímestskú dopravu mínus 6,2 mil., na školstvo a vzdelávanie bez pár euro 6 mil., na sociálne služby to bude 10,6 mil., takže to je práve to, čo chcem povedať, že ten dopad na verejnú správu bude negatívny, a, samozrejme, aj na služby pre občanov bude veľmi významný tento dopad. Keď sa pozriem na mesačné príjmy rodín, tak u rodín, ktorá alebo rodiny, ktorá má príjem 464 eur až 555 eur, tak ten benefit bude 0,4 eura. Rodina, ktorá má príjem 555 až 689 eura, tak je to, tak ten benefit bude pol eura. Pokiaľ sa pozrem na, na, na tabuľku, ktorú urobila Rada pre rozpočtovú zodpovednosť, tak u jednotlivca s jedným dieťaťom to bude robiť 2,6 eura mesačne, u jednotlivca s dvomi deťmi 3,8 eura, u jednotlivca s tromi a viac deťmi to bude 1,3 eura, u dvojicu s jedným dieťaťom 7,3 eura, dvojica s dvomi deťmi 6,9 eura, dvojica s tromi a viac deťmi 5,2 eura.
Ale keď sa pozrieme práve na tých, na tých najviac ohrozených, tak to je napríklad matka s dvomi deťmi, tak je to ten priemer 3,8 eura. Jednotlivá matka, ktorá, ktorá žije s dieťaťom, bude to pre ňu robiť 2,6 eura, ale pokiaľ tá matka bude mať problém umiestniť to dieťa v škôlke, tak ten benefit 2,6 eura proti, proti tým iným nákladom, ktoré jej z tohoto vzniknú, je úplne zanedbateľný. A práve v tom je, v tom je tá, tá celá pointa, že tí predstavitelia samospráv, alebo teda verejnej, verejnej správy sa k tomuto stavajú preto tak negatívne, nie preto, že by tým, tým občanom nedopriali zvýšené mzdy, ale práve preto, že to nebolo s nimi konzultované a nie je to ničím iným kompenzované.
Tak ako to tu už bolo, bolo spomínané, plán nárastu verejných zdrojov bol počítaný pre, pre VÚC vo výške 7,5 %. Po tom, ak sa prijme ten váš, váš návrh zákona v tom znení, aký je dnes, tak navýšenie zdrojov bude len 2,7, ale ich rast výdavkov je 6 %. To znamená, že tieto, tieto vyššie územné celky budú mať veľké problémy. No a preto by som ja prečítal stanovisko Združenia samosprávnych krajov, ktoré teda v podstate asi dostal každý, každý poslanec do, do schránky, že zámer poslancov zvýšiť nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka spôsobí ďalšie zadlžovanie krajiny. Ich predošlý návrh spôsobí výpadok vo výške viac ako 100 mil. eur, ktoré by krajom chýbali pri poskytovaní služieb pre ľudí v regiónoch v podobe lepšieho vzdelávania, sociálnej starostlivosti alebo iných rozvojových investícií v oblasti kultúry či opráv cestnej infraštruktúry. Podľa predsedov samosprávnych krajov má predkladaný materiál minimálne tri zásadné chyby:
1. Predkladatelia úmyselne vynechali finančné dopady, čím nepodávajú verejnosti úplnú informáciu.
2. Predstavitelia poslaneckého klubu vôbec nerokovali so zástupcami samosprávnych krajov, ale ani s mestami a obcami, ktorých sa táto novela priamo dotkne v podobe nižších príjmov.
3. Poslanci tento návrh zámerne predkladajú ako poslanecký, teda nie vládny, čím sa chcú vyhnúť pripomienkovému konaniu zo strany širokej verejnosti.
Rada pre rozpočtovú zodpovednosť kvantifikovala vplyv opatrenia uvedeného v tomto poslaneckom návrhu a upozorňuje, že v dôsledku jeho zavedenia dôjde k zhoršeniu udržateľnosti verejných financií. Tento návrh zníži príjmy samosprávy o 149 mili. eur, čo bude mať dopad na samosprávne kraje vo výške 44,7 mil. eur, finančný dopad na jednotlivé kraje som prečítal. Ďalej píšu, že tento poslanecký návrh spôsobí výpadok príjmov samosprávy, ktoré budú chýbať na modernizáciu a rozvoj sociálnej starostlivosti, zdravotníctva, vzdelávania, kultúry či cestnej infraštruktúry krajov. Návrh prichádza v čase, keď samosprávy čelia zvýšeným nárokom opatrení, ako sú valorizácia platov zamestnancov alebo zavedenie rekreačných poukazov. Ak by sa naplnila daňová prognóza Ministerstva financií Slovenskej republiky, predpokladaný nárast príjmov krajov v budúcom roku o 7,5, bol o 7,5 %. Po prípadnom schválení poslaneckej novely to bude len 2,7 %. Makroekonomická prognóza predpokladá nárast výdavkov samospráv o 6 % v súvislosti s povinným zvyšovaním platov, čo by malo v konečnom dôsledku negatívny dopad na bilanciu rozpočtov samosprávnych krajov. Tento návrh považujeme za nesprávny z pohľadu vysokých finančných nárokov, zároveň nevidíme žiadnu kompenzáciu tohto návrhu zo strany štátneho rozpočtu. V mene všetkých predsedov samosprávnych krajov vás preto žiadame o nepodporenie tejto novely zákona.
A ešte tak, ako to tu aj odznelo u, od predrečníkov, že bolo by potrebné, aby vláda SR pripravila a v spolupráci s Národnou radou schválila systémové..., zvýšené..., systémové opatrenia v nezdaniteľnej časti základu dane v závislosti na raste priemernej mzdy a miere nezamestnanosti, resp. ísť cestou znižovania odvodovej zaťaženosti. Toto už predo mnou tiež, tiež predrečníci navrhovali a bolo by to ďaleko systémovejšie a lepšie riešenie.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 21.6.2019 12:00 - 12:02 hod.

Alan Suchánek Zobrazit prepis
Poslankyňa Gaborčáková, veľmi dobre, že si otvorila túto tému, pretože sú veľké problémy a hlavne tam vznikajú problémy, kde sú medzirezortné, kde sa teda problém týka viacerých rezortov. Napríklad tuto zdravotníctva, ministerstva sociálnych vecí a rodiny a Sociálnej poisťovne. Všeobecní praktickí lekári, ktorí robia teda aj posudkovú činnosť, sa ozývajú už dlhodobo a napríklad ceny za vypracovávanie znaleckých posudkov alebo prípravu na tieto znalecké posúdenia sú veľmi smiešne. Tvrdia, že to prestanú robiť.
Tak ako si povedala, k nim príde posudkový lekár na niekoľko hodín, oni si platia nájomné za svoju ambulanciu, Sociálna poisťovňa im v podstate zaberie na niekoľko hodín ambulanciu, oni nemôžu robiť výkony, ale proste musia, musia za to platiť. Tak ako si povedala, len kvôli vypisovaniu péeniek musia držať staré písacie stroje a už nevedia zohnať tie pásky do tých písacích strojov. No v dnešnej dobe to je katastrofa. Obrátili sa na nás títo všeobecní lekári, na výbore pre sociálne veci sme to aj riešili, bol tam aj generálny riaditeľ Sociálnej poisťovne, povedal, že sa k tomu vyjadrí. To vyjadrenie nakoniec bolo také, že len skonštatoval dnešnú situáciu. Citoval tam zákony, ale v podstate žiadne riešenie neprišlo.
Vyzerá to tak, že pokiaľ všeobecní lekári odmiet; alebo teda keď ako hovoria, odmietnu pracovať pre Sociálnu poisťovňu, nebudú púšťať posudkových lekárov do svojich ambulancií, začne sa to riešiť až potom, ale to už začnú veľké problémy. Zdá sa, že nikto nemá záujem seriózne túto problematiku riešiť. A keď sa oni začnú takto k tomu stavať, tak už bude veľký problém a bude neskoro.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 20.6.2019 18:47 - 18:48 hod.

Alan Suchánek Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Elenka, nie so všetkým súhlasím, čo si povedala. A ja si myslím, že tá dostupnosť pre sestry, ktoré si budú chcieť zvyšovať svoju kvalifikáciu, bude lepšia.
Ale celkom som nerozumel. Áno, možno pre samosprávy sa zvýšia náklady, ak budú musieť rozširovať tie stredné zdravotné školy. Ale zas bude tam, budú tam iné výhody. Ale nerozumel som celkom, ako sa zvýšia náklady pre tých študentov? (Reakcia z pléna.) No áno, pre verejnú správu, ale niečo ja som tam započul, že aj pre tých študentov sa zvýšia náklady. Práve naopak, ona keď to bude mať bližšie a nemusí cestovať do krajského mesta, tak to vyjde pre ňu aj finančne lacnejšie, aj čas ušetrí.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 20.5.2019 16:14 - 16:15 hod.

Alan Suchánek Zobrazit prepis
Ďakujem za reakciu. Presne tak je to. Pokiaľ nebude zavedená osobná zodpovednosť, tak kvalita a funkčnosť ničoho na Slovensku sa nezlepší. Ukazuje sa to presne tak v tej verejnej správe aj v tom elektronickom zdravotníctve. A tak, ako som to ukázal na tom príklade, keď premiér Pellegrini bol tiež radšej osobne podať, podať svoje daňové priznanie, pretože elektronicky, napriek tomu, že to mal na starosti, že by mal byť digitálne zručný a že má určite na úrade vlády aj na úrade podpredsedu vlády personál, ktorý by to bol schopný alebo mal by byť schopný to, mu s tým pomôcť, tak nakoniec ide radšej na poštu a podáva to nie elektronicky. To svedčí o mnohom na Slovensku.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 20.5.2019 16:03 - 16:12 hod.

Alan Suchánek Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán predseda. Vážení prítomní, chcem poďakovať za túto správu NKÚ. Je to už teda opakovaná správa, ktorú všeobecne hodnotíme veľmi vysoko. Ja by som sa chcel v tejto správe venovať informatizácii verejnej správy a aj sektoru zdravotníctva.
Profesionálny prístup k informatizácii spoločnosti je kľúčom k šetreniu verejných financií a zároveň je najúčinnejším nástrojom proti korupcii. Procesy informatizácie sú však veľmi náročné na verejné zdroje, a preto je veľmi dôležité, aby sa mohli používať efektívne a účelne. Závery z tejto kontroly ale naznačujú, že zodpovedné orgány majú veľké rezervy v zavádzaní funkčnej elektronizácie a v efektívnom riadení a financovaní. Koncepciu a uskutočňovanie informatizácie verejnej správy, táto koncepcia je v kompetencii Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu. Tento, táto kompetencia bola zriadená v júni 2016. Vieme, že na informatizáciu verejnej správy sa doteraz minula jedna miliarda eur, ale funkčnosť tejto informatizácie je veľmi zlá. Ako to funguje, vedia rozprávať tí, ktorí musia pracovať s elektronickými schránkami, či už sú to právnici alebo aj podnikatelia a dokonca už dneska aj živnostníci, ktorí musia komunikovať cez elektronickú schránku.
Ja by som vám, a prečítam vám z, jedno, jeden status, nebudem ovšem menovať ľudí, ktorí sú tam spomínaní. Názov to má O dobrých úradníkoch a digitálnom šampiónovi.
"Včera som na poslednú chvíľu zistil, že keďže sme minulý rok robili nejaké zmeny na katastri, dodnes treba podať priznanie k dani z nehnuteľnosti. Bolo to 31. januára. Hromžím, lebo veď 21. storočie a verejná správa stále funguje ako spleť jednobunkových organizmov, pre ktoré je vzájomná komunikácia ešte stále nepochopiteľný koncept. Gúglim, web ma spleťou odkazov znaviguje na niečo, čo sa podobá na postup. Keďže sú dve hodiny do konca predĺžených úradných hodín a do tej zimy sa mi fakt nechce ísť, nájdem si email na petržalské pracovisko magistrátu Bratislavy a dám tomu pokus. Dobrý deň, vzhľadom na zmeny predkladám potrebné dokumenty. O desať minút mi zvoní mobil. ´´To ste sa skoro spamätali,´´ podpichuje ma hlas v telefóne, no hneď pokračuje, že, ´´ žiaľ, takto mailom to podať nestačí´´. A nemôžem to podať cez elektronickú schránku? – skúšam. ´´A vy máte elektronickú schránku? No, ak chcete, skúste, ale ak urobíte jedinú chybičku, systém vás nepustí ďalej a musíte začať odznova. Minule to jeden pán skúšal na štyrikrát a nakoniec radšej prišiel osobne.´´ Pregúľam očami. Hodina na úrade sa mi zdá byť nevyhnutná. ´´Prirodzene,´´ pani hovorí, ´´príďte, ja vám zatiaľ všetko nachystám, vytlačím si to z vášho mailu, len to podpíšete a o pár minút sme hotoví.´´ Dobre, keď nesvietia jednotky a nuly, zasvietia ľudia. Kým stihnem vyraziť, telefón zvoní opäť. ´´Juj, pane, ale veď vy ste ani minulý rok nepodali priznanie. Pripravím vám aj dodatočné, keď prídete, len budem vám musieť dať pokutu. Neviem, to urobiť inak, ale nebojte sa, nič strašné.´´ Onedlho už stojím pri jednom z mnohých pracovísk na úrade. Žiadny rad, to vyzerá nádejne. ´´Á, dobrý deň, pane,´´ osloví ma hneď pani a dá mi do ruky pár papierov. ´´Tieto som vám rovno vyplnila, tieto si ešte vypíšte, počkajte, nadiktujem vám to,´´ naviguje ma.´´ Už som podala aj žiadosť o preverenie, či máte tú elektronickú schránku naozaj aktivovanú a zavolám vám, lebo s tým máme strašné problémy, ale do 24 až 48 hodín zvyknú odpovedať.´´ (Kill me now.) ´´Veľmi pekne ďakujem, pani, za pomoc, ústretovosť. Ste jednou z tých, ktorá v tomto štáte zachraňuje to, čo v ňom iní zbabrali.´´ Ešte prehodíme pár slov a o päť minút som von. Viera v ľudí je upevnená.
A teraz príde pointa. Dokonalú a zároveň bizarnú bodku za návštevou dáva pán, ktorý bol pri vedľajšom okienku. Predpokladám, že tiež doniesť podpísané nejaké tlačivo. Peter Pellegrini, bývalý digitálny šampión, človek zodpovedný za Slovensko.sk, osobne. Aj on to musel spraviť nie digitálne, ale osobne." To svedčí o tom ako, ako to u nás funguje napriek tomu, že bola použitá jedna miliarda.
Ešte na konci by som sa chcel venovať, venovať elektronizácii zdravotníctva. Nasadenie systému elektronického zdravotníctva do prevádzky malo byť v roku 2011. Vieme, že začalo v roku 2018 s tým, že v podstate bolo odložené, že nebudú sa vyžadovať sankcie až do roku 2019. Konečne sa niečo spúšťa. Ale oneskoreným nasadením systému elektronického zdravotníctva nemôžme očakávať potom prínosy, či už v kvalite aj v kvantite údajov. Do konca roka minulého bolo na projekt e-zdravie vynaložených viac ako 123 miliónov eur, pričom pôvodná suma mala byť nižšia. Na dokončenie projektu sa očakávajú ďalšie výdavky v hodnote viac ako 56 miliónov a čistá hodnota projektu by mala dosiahnuť hodnotu 428 miliónov eur.
K tomuto by som chcel povedať, že keď sa oficiálni predstavitelia, či už z ministerstva zdravotníctva alebo NCZI vyjadrujú na otázku, koľko stálo e-zdravie, tak počujeme sumy, že z eurofondov bolo použitých 39 miliónov a nikto nevie povedať presnú sumu. Jedine NKÚ vedelo stanoviť sumu a tvrdí, že je to v hodnote 123 miliónov eur. Odkiaľ to NKÚ asi tak mohlo zistiť? No jedine z ministerstva zdravotníctva alebo z NCZI. A to zároveň svedčí o tom, že ministri, ktorí sa k tomu vyjadrujú, nehovoria pravdu.
Mohol by som ešte rozprávať o situácii v zdravotníctve dlho. K tomu už len veľmi, veľmi krátko. Štát v roku 2019 bude platiť za svojho poistenca 4,5-krát menej, ako do systému budú prispievať ekonomické aktívne osoby. Vždy na konci roku štát musí dofinancovávať zdravotníctvo, pretože zdravotníctvo sa stále zadlžuje. Ani oddlžovanie celkom nepomáha. Keď si porovnáme výdavky na zdravotníctvo v Česku, v Českej republike a na Slovensku, tak nám vychádza, že v Čechách dávajú 7,5 % HDP. Priemer eurozóny je 7,1. Na Slovensku dávame na jedného poistenca 1600 euro. V Čechách 1800. Pritom, že máme asi 1,5-miliardový skrytý dlh, hoci on je podľa mňa aj podľa mojich konzervatívnych ekonómov ďaleko väčší, tak samozrejme potom dochádza k zadlženiu zdravotníctva, za prvé, a za druhé, ku kvalite nášho zdravotného systému, ktorý sa nielenže nemôže približovať k českému, ale práve naopak, tie nožnice sa ešte viac roztvárajú.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie 15.5.2019 18:17 - 18:18 hod.

Alan Suchánek Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Pán predsedajúci, vážení prítomní, v súlade s § 80 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku som bol určený Výborom Národnej rady pre zdravotníctvo za spravodajcu k návrhu uvedeného zákona (tlač 1463). Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona.
Návrh zákona spĺňa z formálnoprávnej stránky náležitosti uvedené v rokovacom poriadku a v legislatívnych pravidlách tvorby zákonov. Zo znenia uvedeného návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre zdravotníctvo. Odporúčam, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 17. júna 2019 a v gestorskom výbore do 18. júna 2019.
Pán predsedajúci, prosím, otvorte všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 14.5.2019 10:31 - 10:32 hod.

Alan Suchánek Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Pán poslanec Blaha, ja som vystúpenie poslanca Osuského počúval veľmi pozorne, a preto som sa zamyslel a rozmýšľal som, že čo to je čítať a počúvať s porozumením a čo to je prekrúcanie faktov. Neviem, čo je horšie. Ale pán Osuský vôbec nepovedal , že Venezuela alebo že by chcel, aby vo Venezuele nastúpil Pinochet. On len povedal, že Venezuela čaká na svojho Pinocheta, a to preto, že pokiaľ nenastúpia demokratické riešenia, tak potom prídu nedemokratické a, samozrejme, možno aj fašistické. Ja som to pochopil takto, on to takto aj povedal, aj myslel. A to je veľmi dôležité.
A ešte som veľmi rád, že ste zachránili slovensko-čínske vzťahy. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 13.5.2019 18:37 - 18:38 hod.

Alan Suchánek Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, pani poslankyne, páni poslanci, vážení prítomní, v súlade s § 80, ods. 1 zákona o rokovacom poriadku som bol určený Výborom Národnej rady pre zdravotníctvo za spravodajcu k návrhu uvedeného zákona (tlač 1414). Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona.
Návrh spĺňa z formálnoprávnej stránky náležitosti uvedené v rokovacom poriadku a v Legislatívnych pravidlách tvorby zákonov. Zo znenia uvedeného návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej právnej úpravy.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby Národná rada po všeobecnej rozprave sa uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky, Výbor pre verejnú správu a regionálny rozvoj a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre zdravotníctvo. Odporúčam, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 17. júna 2019 a v gestorskom výbore do 18. júna 2019.
Prosím, pán predsedajúci, otvorte všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 13.5.2019 14:53 - 14:54 hod.

Alan Suchánek Zobrazit prepis
Marek, ja by som len chcel povedať, že onkologické ochorenie, s malusmi by to asi nešlo. Tam sa dá ísť len s bonusmi. Pretože tie onkologické ochorenia, tá liečba je tak drahá, že to sa nedá. Ak, tak uzavrieť len s bonusmi.
Hovoril si o RZP, že, alebo teda o tej rýchlej zdravotnej pomoci, že by mohli niektorého toho pacienta posúdiť a nechať doma. No pokiaľ je tá sanitka bez lekára, tak oni si ani nemôžu dovoliť... (Reakcie z pléna.) No je to veľký problém, pretože, pretože keď ako aj napríklad to bolo s tým opitým niekde, keď, keď ho niekde nájdu. On nemá také vzdelanie, aby vedel posúdiť, či je len opitý, alebo bol tam ešte aj nejaký úraz. Obyčajne tam býva ešte aj nejaký oškretý nos a tak ďalej. Takže tam je veľký problém posúdiť, čo, čo môžem doniesť do nemocnice, resp. čo môžem nechať a čo musím doviesť do nemocnice, hlavne pokiaľ tam teda neni lekár.
A k tomu ešte, čo si ešte čo si povedal, že viac vzdelania tým sestrám. Ona tá sestra po tej, po tej vysokej škole, či už má bakalára alebo magistra, nevie všetko a nevie všetky špecializácie. A keď robí, tak sa ešte nakoniec ďalej musí vzdelávať, či už to je tým kreditným systémom, ale hlavne si musí robiť tú špecializáciu. A až potom sa stáva ozaj kvalitnou sestrou v tom svojom odbore a potom môže, samozrejme, pomáhať lekárovi, resp. kompetencie lekára môžu mnohé prejsť potom aj na túto sestru. Ale nielen tým, že má bakalára alebo magistra.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 13.5.2019 14:41 - 14:42 hod.

Alan Suchánek Zobrazit prepis
Ďakujem za podnety. K tomu môžem povedať ozaj len toľko, samozrejme, na začiatok ako všecko. Keď začíname, ako som povedal, ale jedno euro, ktoré tu vložíme, sa nám vráti mnoho-, mnohonásobne.
A keďže sme na Slovensku a sme takí trošku konzervatívni, ono to chvíľočku potrvá, tak si ani nemyslím, že hneď v prvom, v druhom, v treťom roku bude veľký nárast. Možno už v treťom hej, ak budú, ak budú tí ľudia počúvať.
Ja konkrétne som bol v Spojených štátoch na návšteve, a ten pán domáci si zobral dovolenku, išiel, v práci si bral dovolenku a platil si kolonoskopické vyšetrenie. Sám z vlastnej iniciatívy, pretože to robí pre svoje zdravie. Oni si to zdravie vážia. My si to zatiaľ nevážime, ale keď sa to dostane do povedomia ľudí, tak ja verím, že začne byť tých, tých, ten záujem o toto väčší. Samozrejme, pokiaľ by ten, ten populačný skríning bol taký, že by prišlo na to 50-tisíc ľudí, tak tie vyšetrenia by išli do stotisícov. Na to zatiaľ ešte možno nie sme pripravení.
Ale ako hovorím, Slovensko je konzervatívne pôjde to pomaly, ale dôležité že sme začali. To je to najdôležitejšie.
Skryt prepis