Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Uvádzajúci uvádza bod

29.11.2017 o 18:51 hod.

Tibor Jančula

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Uvádzajúci uvádza bod 29.11.2017 18:51 - 18:53 hod.

Tibor Jančula Zobrazit prepis
Ďakujem, pani podpredsedníčka. Vážení páni poslanci, pani poslankyne, účelom predloženého návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 354/2016 Z. z. je spresnenie okruhu subjektov, ktoré môžu byť rezortným športovým strediskom, a úprava vzorca pre výpočet podielu uznávaného športu.
Súčasné znenie zákona o športe umožňuje len štátnej rozpočtovej organizácii stať sa rezortným športovým strediskom, pričom je žiaduce, aby tento status mohla získať aj štátna príspevková organizácia, ktorá rovnako podlieha režimu zákona č. 523/2004 Z. z.
Zároveň v súčasnom znení zákona o športe je potrebné spresniť vzorec pre výpočet podielu uznaného športu vzhľadom na duplicitné zohľadňovanie parametra ÚD a ÚM, ktorý sú, sa má zohľadňovať v rámci parametra KVV, čo je koeficient významu daného športu.
Návrh zákona je v súlade s ústavou, ústavnými zákonmi, medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná, a zákonmi, v súlade s právom Európskej únie a v súlade s nálezmi Ústavného súdu Slovenskej republiky.
Návrh zákona bol podľa § 33 ods. 2 zákona č. 523/2004 Z. z o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov prerokovaný s Ministerstvom financií Slovenskej republiky.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 12.10.2017 16:24 - 16:26 hod.

Tibor Jančula Zobrazit prepis
Ďakujem, pán predsedajúci. Páni poslanci, pani poslankyne, účelom predloženého návrhu zákona je spresnenie okruhu subjektov, ktoré môžu byť rezortným športovým strediskom, a úprava vzorca pre výpočet podielu uznaného športu.
Súčasné znenie zákona o športe umožňuje len štátnej rozpočtovej organizácii stať sa rezortným športovým strediskom, pričom je žiaduce, aby tento štatút mohla získať aj štátna príspevková organizácia, ktorá rovnako podlieha režimu zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Zároveň v súčasnom znení zákona o športe je potrebné spresniť vzorec pre výpočet podielu uznaného športu vzhľadom na duplicitné zohľadňovanie parametra ÚD, čo je úspech dospelých, a ÚM - úspech mládežníckeho športu, ktorý sa má zohľadňovať v rámci parametra KV, čo je koeficient významu daného športu.
Návrh zákona je v súlade s ústavou, ústavnými zákonmi, medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná, a zákonmi, v súlade s právom Európskej únie a v súlade s nálezmi Ústavného súdu Slovenskej republiky. Návrh zákona bol podľa § 33 ods. 2 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov prerokovaný s Ministerstvom financií Slovenskej republiky.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 12.5.2017 10:42 - 10:43 hod.

Tibor Jančula Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, páni poslanci, pani poslankyne, cieľom navrhovanej úpravy je legislatívne zjednodušiť podmienky prihlásenia do evidencie jednotlivo dovezeného vozidla z tretieho štátu, nakoľko v súčasnosti platné podmienky značne obmedzujú možnosti evidencie týchto jednotlivo dovezených vozidiel. Úpravou podmienok dôjde podľa predkladateľov návrhu k liberalizácii prostredia a k rozšíreniu možnosti dovozu vozidiel z tretích štátov. Návrh zmeny zákona je inšpirovaný obdobnou úpravou platnou v Českej republike, ktorá ponúka širšie možnosti na evidenciu jednotlivo dovezených vozidiel z tretích štátov.
Predkladaný návrh zákona nemá vplyv na rozpočet verejnej správy, nemá negatívny vplyv na podnikateľské prostredie a, naopak, zmierňuje regulačné zaťaženie. Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky, medzinárodnými zmluvami a inými medzinárodnými dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná, s právom Európskej únie.
Skryt prepis
 

28.11.2016 9:14 - 9:25 hod.

Tibor Jančula
Termín hlasovania by mal byť zajtra o 11.00 hod.
Skryt prepis
 

28.11.2016 9:08 - 9:10 hod.

Tibor Jančula Zobrazit prepis
Spoločná správa výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania vládneho návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 514/2009 Z. z. o doprave na dráhach v znení neskorších predpisov (tlač 240), v druhom čítaní.
I. Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 284 z 20. októbra 2016 pridelila predmetný návrh zákona na prerokovanie týmto výborom: Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti.
Výbory prerokovali návrh zákona v lehote určenej uznesením Národnej rady Slovenskej republiky.
II. Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený, neoznámili gestorským výborom v určenej lehote žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona.
III. Návrh zákona odporúčali Národnej rade Slovenskej republiky schváliť: Ústavnoprávny výbor národnej republiky Slovenskej republiky uznesením č. 94 zo 16. novembra 2016, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti uznesením č. 56 z 10. novembra 2016.
IV. Z uznesení výborov Národnej rady Slovenskej republiky uvedených bod pod bodom III z tejto správy nevyplývajú žiadne pozmeňujúce a doplňujúce návrhy.
V. Gestorský výbor na základe stanovísk k výborov k predmetnému návrhu zákona vyjadrených v ich uzneseniach uvedených pod bodom III tejto správy a v stanoviskách poslancov gestorského výboru vyjadrených v rozprave k tomuto návrhu zákona, odporúča Národnej rade Slovenskej republiky vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 514/2009 Z. z. o doprave na dráhach v znení neskorších predpisov (tlač 240) schváliť.
Spoločná správa výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania návrhu zákona v druhom čítaní bola schválená uznesením Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti č. 73 z 22. novembra 2016. Týmto uznesením výbor zároveň poveril spoločného spravodajcu predložiť návrhy podľa § 81 ods. 2, § 83 ods. 4, § 84 ods. 2 a § 86 rokovacieho poriadku Národnej rady Slovenskej republiky.
Otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 20.10.2016 9:12 - 9:14 hod.

Tibor Jančula Zobrazit prepis
Pán predsedajúci, pán predseda, ten tu nie je vlastne, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti ma určil za spravodajcu k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 514/2... Z. z. o doprave a na dráhach v znení neskorších predpisov (tlač 240).
V súlade s § 73 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku podávam v prvom čítaní spravodajskú informáciu o predmetnom návrhu zákona. Konštatujem, že uvedený návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplýva podľa paragrafu zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby Národná rada po všeobecnej rozprave uniesla sa na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady Slovenskej republiky navrhujem, aby návrh zákona prerokovali výbory: Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti.
Odporúčam, aby výbory predmetný návrh zákona prerokovali do 30 dní, v gestorskom výbore do 32 dní od prerokovania návrhu zákona v Národnej rade Slovenskej republiky v prvom čítaní.
Pán predsedajúci, otvorte, prosím, všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 12.9.2016 9:58 - 10:00 hod.

Tibor Jančula Zobrazit prepis
Pán predsedajúci, predkladám spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania návrhu na vyslovenie súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky so Zmluvou medzi Slovenskou republikou a Spojenými arabskými emirátmi o leteckých dopravných službách, tlač 125.
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 157 z 8. júla 2016 pridelil návrh na prerokovanie Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti.
Za gestorský výbor určil Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti.
Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky o návrhu rokoval 5. septembra 2016 a prijal uznesenie č. 36. Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti o návrhu rokoval 5. septembra 2016 a prijal uznesenie č. 36. Obidva výbory odporučili Národnej rade Slovenskej republiky podľa čl. 86 písm. d) Ústavy Slovenskej republiky vysloviť súhlas so Zmluvou medzi Slovenskou republikou a Spojenými arabskými emirátmi o leteckých dopravných službách a rozhodnúť, že zmluva je medzinárodnou zmluvou a podľa čl. 7 ods. 5 Ústavy Slovenskej republiky, ktorá má prednosť pred zákonmi.
Gestorský výbor odporúča Národnej rade Slovenskej republiky podľa čl. 86 písm. d) Ústavy Slovenskej republiky vysloviť súhlas so Zmluvou medzi Slovenskou republikou a Spojenými arabskými emirátmi o leteckých dopravných službách a rozhodnúť, že zmluva je medzinárodnou zmluvou a podľa čl. 7 ods. 5 Ústavy Slovenskej republiky, ktorá má prednosť pred zákonmi.
Spoločná správa výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní návrhu na vyslovenie súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky so Zmluvou medzi Slovenskou republikou a Spojenými arabskými emirátmi o leteckých dopravných službách, 125a, vrátane návrhu uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky, ktorá bola schválená uznesením gestorského výboru č. 42 zo 6. septembra 2016.
Pán presedajúci, otvorte rozpravu.
Skryt prepis