Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Uvádzajúci uvádza bod

19.9.2019 o 9:20 hod.

Ing. PhD.

Peter Žiga

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Uvádzajúci uvádza bod 19.9.2019 9:20 - 9:26 hod.

Peter Žiga Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Ja pár poznámok k tomu, čo povedal pán poslanec Klus a ktoré aj sa pýtal pán poslanec Pavelka. Ja som sa zúčastnil skoro všetkých výborov, či ústavnoprávneho, či európskeho, aj hospodárskeho. My sme s touto zmluvou išli veľmi transparentne aj do debaty s poslancami, aj s laickou, aj s odbornou verejnosťou. Treba povedať, že všetky prípadné otázky sme sa snažili veľmi otvorene komunikovať a vysvetľovať, či hovorím o už laickej alebo odbornej verejnosti. Ten, kto chcel si vypočuť argumenty a pochopiť ich a čítať ich s porozumením, tak všetko pochopil a všetko, by som povedal, mu bolo vysvetlené. Ten, kto nechce a žije si vo svojom zadubenom svete, no tak to je veľmi ťažké.
Ale treba povedať, že aj v súčasnosti platí bilaterálna dohoda medzi Slovenskom a Kanadou. Bola, myslím, že vyrokovaná v roku 2012 ešte za vlády pani Radičovej, a je povedať, že je, tie podmienky alebo tie nastavené vzťahy v tejto zmluve sú oveľa nevýhodnejšie pre Slovensko, ako by boli, keby sa táto zmluva, o ktorej dnes hovoríme, to znamená CETA, ratifikovala. To znamená, aj, by som povedal, strážca, strážca tých našich investícií alebo ochrany našich investícií, ministerstvo financií, ktoré zodpovedá za všetky arbitrážne súdy, ktoré Slovensko vedie, či už s ostatnými štátmi alebo so súkromnými firmami na rôznych arbitrážnych súdoch, hodnotí text investičnej kapitoly v dohode CETA za maximálne pozitívny, pretože je vyvážený a znamená posun k moderným investičným štandardom a je kvalitatívne na vyššej úrovni ako doteraz platná bilaterálna investičná dohoda medzi Slovenskou republikou a Kanadou, o ktorej som hovoril, že bola podpísaná v roku 2012. Aj ministerstvo financií preto oceňuje, že nová investičná kapitola nahradí bilaterálnu investičnú dohodu medzi Slovenskou republikou a Kanadou.
Keď chcete, môžem povedať ešte pár vecí ohľadne takých základných prvkov ochrany investícií v dohode CETA. Nový systém urovnávania sporov medzi investorom a štátom v dohode CETA je odklonom od pôvodného arbitrážneho riešenia sporov smerom k nezávislému súdnemu systému. Obsahuje množstvo dôležitých zlepšení v porovnaní s existujúcimi bilaterálnymi dohodami členských štátov s tretími krajinami. Obsahuje jasnejšie a presnejšie normy na ochranu investícií, to jest odstraňuje nejednoznačnosti, čím sa zabráni možnosti zneužívať systém. Obsahuje výslovné ustanovenie o práve štátu regulovať vo verejnom záujme v oblastiach, ako sú najmä verejné zdravie, bezpečnosť, životné prostredie, sociálna politika, ochrana spotrebiteľov a podpora a ochrana kultúrnej rozmanitosti. Taktiež sa výslovne predpokladá, že vlády môžu zmeniť svoje zákony, a to aj spôsobom, ktorý ovplyvňuje očakávania investorov o zisku, a že uplatňovanie práva EÚ v oblasti štátnej pomoci nepredstavuje porušenie noriem ochrany investícií.
Na tú vašu faktickú poznámku, pán poslanec. Dohoda CETA sa začala rokovať v roku 2008. Rokovala sa v rámci Európskej únie a tie negociačné tímy medzi Kanadou a Európskou úniou pracovali osem rokov, kým sa v roku 2016 uzavreli. A je pochopiteľné, že v roku 2008, aj u nás na Slovensku, aj v iných krajinách, aj napríklad v Kanade, platili nejaké zákony, ale za tých osem rokov sa tie zákony menili. To znamená, vy musíte vychádzať z toho, že aj počas platnosti tejto dohody sa tie zákony musia meniť. To znamená, že keď je niekde odcitovaný starý zákon, tak na ten zákon nejaký ďalší zákon nadväzuje. (Reakcia z pléna.) To je jedno. Proste ja hovorím o nejakom stave rokovaní a o nejakom stave legislatívy v daných krajinách. To znamená, že aj teraz som vám hovoril, že pri uplatňovaní práv životného prostredia, ochrany a podobne, sa počíta s tým, že tá legislatíva sa vyvíja a tým pádom aj všetky nové zákony, ktoré my budeme prijímať ako Národná rada, ako Slovenská republika alebo ktorýkoľvek členský štát Európskej únie, budú automaticky spadať pod túto dohodu. To znamená, my nemôžeme povedať, že naše zákony sa zastavia v roku 2016, lebo vtedy bola, ja neviem, ratifikovaná tá zmluva alebo podpísaná tá zmluva a odvtedy sa nemôžu prijímať žiadne zákony.
To je všetko. Ja rozumiem tej vašej argumentácii. Hovorím, že toto nie je úmysel a v tejto chvíli to už nevieme ani vymeniť, pretože ten stav toho textu je daný. Ten sa už nemôže meniť tou ratifikáciou. Keby sme chceli meniť ten text, tak musí prejsť celým tým kolečkom schvaľovania, ratifikácie v jednotlivých členských štátoch a samozrejme aj v Kanade. To znamená, to by sme sa zase nedočkali ničoho. Čiže ja navrhujem, aby Národná rada podporila túto zmluvu, pretože je pre Slovensko z hľadiska obchodnej výmeny s Kanadou výhodná. Zároveň treba povedať, že Kanada, teraz neviem presne, mala asi 20 alebo 25 milónov obyvateľov. Čo to je pre Slovensko ako súper? Však to, Slovensko nemôže, teda nie Slovensko, ale Európsku úniu, ktorá je 500-miliónový trh, to pre Kanadu je príliš veľkú sústo. Takže ja z tohto hľadiska to tiež nevidím ako, ako problém.
Ďakujem pekne. Pán predsedajúci, skončil som.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 19.9.2019 9:04 - 9:08 hod.

Peter Žiga Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Vážené, vážení páni poslanci, prajem vám dobré ráno. Tento návrh predkladám s cieľom vzájomnej liberalizácie obchodu s tovarom a službami v súlade s pravidlami Svetovej obchodnej organizácie. Dohoda bola schválená v Rade Európskej únie a podpísaná v októbri 2016 počas slovenského predsedníctva v Rade EÚ. Za Slovenskú republiku ju s výhradou ratifikácie podpísal predseda vlády Slovenskej republiky. Európsky parlament schváli dohodu vo februári 2017, následne kanadská strana v máji 2017. Tým boli splnené podmienky pre jej predbežné vykonávanie.
Vláda Slovenskej republiky súhlasila s uzavretím dohody dňa 21. februára 2018 svojím uznesením č. 83 a odporučila Národnej rade Slovenskej republiky vysloviť s ňou súhlas. Predkladaná dohoda je zmiešanou úniovou zmluvou, teda pokrýva oblasť spoločných právomocí EÚ a jej členských štátov. Dohoda sa predbežne vykonáva od 21. septembra 2017 s výnimkou ustanovení o riešení sporov medzi investorom a štátom, ktoré nie sú vo výlučnej právomoci EÚ. Doteraz ju v rámci EÚ ratifikovalo 13 členských krajín. Tridsiateho apríla tohto roku bolo tiež ukončené konanie o stanovisku Súdneho dvora Európskej únie, ktorý posudzoval ustanovenie o investičnom súdnom systéme. Súdny dvor dospel k stanovisku, že CETA je v súlade s primárnym právom Európskej únie.
Dohoda je podľa čl. 7 ods. 4 Ústavy Slovenskej republiky medzinárodnou hospodárskou zmluvou všeobecnej povahy a pred ratifikáciou podlieha vysloveniu súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky. Zároveň je medzinárodnou zmluvou podľa čl. 7 ods. 5 Ústavy SR, ktorá má prednosť pred zákonmi Slovenskej republiky.
Dohoda CETA prináša nové príležitosti v oblasti obchodovania a investícií. Európska únia a Kanada odstránili od prvého dňa jej vykonávania cla pre približne 98 % colných položiek, čo ušetrí vývozcom ročne na nevybratom cle viac ako 500 miliónov eur. Kanada v dohode po prvýkrát otvorila svoj trh s verejnými zákazkami aj na úrovni provincií, čo predstavuje jeden z významných prínosov pre podnikateľské subjekty Európskej únie. Ministerstvo hospodárstva dalo vypracovať analýzu dopadov dohody CETA na makroekonomické ukazovatele Slovenskej republiky a na vybrané sektory slovenského hospodárstva. Analýza predpokladá mierne pozitívny vplyv dohody na slovenskú ekonomiku.
Dovoľte, aby som zdôraznil, že dohoda CETA neznamená oslabenie alebo zmenu právnych predpisov EÚ. Európske normy o bezpečnosti potravín a výrobkov o ochrane životného prostredia a o ochrane spotrebiteľa zostávajú zachované a všetky dovozy z Kanady musia aj po prijatí dohody spĺňať predpisy EÚ.
Dohoda sa vykonáva takmer dva roky, teda už môžeme konštatovať, že sa nepotvrdili obavy z extrémneho nárastu dovozu poľnohospodárskych výrobkov z Kanady do Európy, respektíve na Slovensko, ani obavy týkajúce sa sektora ťažby nerastných surovín.
Vzájomný obchodný obrat medzi Slovenskom a Kanadou dosiahol v minulom roku 431 miliónov eur, vývoz do Kanady bol vo výške 333 miliónov eur, čo je nárast oproti roku 2017 o viac ako 30 miliónov eur. Objem dovozu z Kanady bol 98 miliónov eur, čo je nárast oproti roku 2017 o 13 miliónov eur. Slovensko dosahuje s Kanadou stabilne aktívne saldo obchodnej bilancie, v minulom roku nám tým pádom saldo stúplo o viac ak 20 miliónov eur v porovnaní s rokom 2017.
Na záver možno uviesť, že dohoda CETA je jedným z nástrojov na posilnenie obchodných väzieb medzi obidvoma krajinami a na podporu vzájomnej obchodnej výmeny Slovenska a Kanady, ktorá sa za posledných šesť rokov takmer zdvojnásobila.
Ďakujem. Pán predsedajúci, skončil som.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 13.9.2019 20:20 - 20:20 hod.

Peter Žiga Zobrazit prepis
Všetkým vám prajem príjemný, dobrý večer.
Vážený pán predsedajúci, kolegyne, kolegovia, panie poslankyne, poslanci, ja by som začal svoju reč takou výzvou a chcem vyzvať pána premiéra aj svojich kolegov, aby sme už tuná neboli ďalej na tejto schôdzi, lebo je nedôstojná a je v takom stave, že na túto schôdzu sa dostavilo 16 opozičných poslancov, ktorí zvolali túto schôdzu. Myslím si, že to hovorí o všetkom, a myslím si, že nie je dôvod tu ďalej zotrvávať z dôvodu toho, že sa tu nezúčastňuje ani polovica tých, ktorí podpísali zvolanie tejto schôdze. A po druhé, táto schôdza je zbytočná. Slúži tu na, len na cirkus pána Matoviča.
Ja som už v politike nejaký ten čas a zažil som už niekoľko odvolávaní, či už svojich, alebo aj mojich kolegov, aj premiéra. Musím povedať, že, pán poslanec Matovič, je to jedna z najslabších, čo ste zvolali. Je to jedna z najslabších a poviem vám pravdu, ani sa tomu nečudujem, pretože vás na túto schôdzu prišlo podporiť (rečník pozerá po sále a počíta), raz, dva, tri, štyri, päť, šesť - šesť poslancov z vášho klubu. Vaša strana sa rozpadáva, máte 5 % a rozumiem, že toto je vaša forma, akým spôsobom si potrebujete zvýšiť percentá. Väčšinou vystupujete v tejto sále, keď sa objaví hore kamera, už ste na smiech, ale ešte stále sú zapnuté priemyselné kamery, takže kľudne môžte pokračovať a, samozrejme, máte právo na to, aby ste zvolali túto schôdzu, keď nájdete ďalších kolegov a donesiete 30 podpisov. A my sa jej slušne, tak ako sme sa štyrikrát zúčastnili, zúčastnili sme sa aj dnes po piatykrát.
Ale vy nám tuná vyčítate, že tu nemáme poslancov. Ale však oni túto schôdzu nechceli. Oni sa tejto schôdze nechceli zúčastniť. Vy ste sa chceli zúčastniť. Vy ste ju zvolali, vy ste nás zavolali tuná v piatok večer, máme pol deviatej. A my tu trpezlivo vás počúvame a nič som ešte nepočul také zásadné, pretože aj dôvod tej schôdze, pre ktorú bola zvolaná táto schôdza, pominul. Pani Jankovská nie je štátnou tajomníčkou. Možnože aj preto ten záujem z radov opozičných poslancov je taký nízky.
Alebo možno nie preto. A možno práve preto, že, a vrátim sa k tomu, už to tu bolo viackrát dnes povedané, že pozrime sa, kto to hovorí. Ja už som túto repliku použil asi pred štyrmi rokmi, alebo pred troma, keď som hovoril o tom, že kto je zvolávateľ tejto schôdze. Pán poslanec Igor Matovič. Predseda alebo vedúci, alebo, ja neviem, ako nazvem, lebo toho mohutného hnutia OĽANO, je to hnutie, ktoré má štyroch členov. A to všetko svedčí o tom, že to je také, taká fejk správa, také fejk, také niečo falošné, taká schránka, pretože táto strana má štyroch členov a 8 rokov, už teraz nie, ale 8 rokov sídlila v tlačiarni.
A opýtam sa niektorých tuná kolegov z toho OĽANA, možno pán Fecko nie, ale takí tí iní, ktorí nie sú členmi tej strany: Vy ste niekedy boli v sídle strany? Vy ste niekedy navštívili sídlo strany OĽANO? Lebo ja som ešte nevidel sídlo strany OĽANO a videl som už sídlo strany SaS-ky a videl som aj Kiskovej strany, aj tejto, Progresívneho Slovenska, ale OĽANO nemá sídlo. OĽANO nemá priestor, kde by urobilo tlačovku. Oni robia tlačovku len v Národnej rade alebo pred Národnou radou, pretože oni fungujú ako strana, ktorá má štyroch členov a každý, kto chce do nej vstúpiť, tak nemôže. (Reakcia z pléna.) Možno by aj mohol, len neprejde. Aj chudinka pani Remišová musela odísť, lebo však bola jednotka na kandidátke, veľká hviezda, tvár strany OĽANO, no nedostala sa ďalej, lebo pán Matovič povedal, že nie.
Pán Matovič tuná robí svoj klasický cirkus humberto a to sme si už zvykli. A dneska som ho tak počúval v jeho reči a zistil som, že pán Matovič je väčší zamestnávateľ ako U. S. Steel, on zamestnal 25-tisíc ľudí. A ja neviem celkom isto, že kde sú tí ľudia, ale čo som počul tých jeho bývalých zamestnancov, tak nehovorili veľmi pozitívne. A možnože to príde na inej schôdzi, ale však môžme aj o tom potom porozprávať, pán Matovič.
Ale počúval som vás, že vy ste chceli ísť na to stretnutie s pánom Marianom Kočnerom, že vy ste si ho v zásade vypýtali a že by ste to urobili vždy, keby to bolo potrebné a keby ste a keby to malo slúžiť verejnému záujmu, aby som vás citoval. Akurát nikde ste nepovedali, čo bolo výsledkom toho stretnutia. Vy ste tam boli päť hodín, a keď ste sa chceli dozvedieť o trestnej činnosti alebo o nejakom ovplyvňovaní niečoho smerom ku pánovi Sulíkovi, tak nemám pocit, že ste sa pochválili, čo ste s pánom Kočnerom dohodli, o čom ste sa rozprávali, prečo ste sa s ním tak dlho rozprávali, však za päť hodín, preboha, ja neviem, či sa s pánom Kočnerom, ja neviem, čo ste sa s ním rozprávali. Ako to je zvláštne, že vy hovoríte o tom, že ste tam boli a nikto nevie, o čom ste sa rozprávali. To je fajn, ale je to také zvláštne, že vy obviňujete tuná ľudí a odvolávate predsedu vlády, za ktorého vedenia vlády sa veci vyšetrujú, sú obvinení a obžalovaní konkrétni ľudia za spáchanie vraždy, sú robené procesné úkony, jeho chcete odvolať za to, ale vy s kolegom Sulíkom, ktorý tiež - a už sme tu dneska aj počuli tie prepisy tých esemesiek a počuli sme aj tie konkrétne veci, na ktorých sa dohadoval s Marianom Kočnerom - si dávate, akože vy ste tá morálna autorita, ktorá právo tuná hovoriť. No vy nie ste žiadna morálna autorita. Vy nie ste žiadne morálne zrkadlo, pretože vy ste sa s Kočnerom stretával, vy ste s ním niečo dohadoval a vy idete súdiť predsedu vlády, ktorý sa s Kočnerom nikdy nestretol.
Je to také zaujímavé, že poslanci, ktorí sa dostali cez výťah do Národnej rady, a, pán Dostál, ja vám to hovorím stále, vy tu ste nie legitímne, vy ste spáchali volebný podvod, pretože ešte aj dnes ste povedali, že vy nie ste za SaS, vy ste iná strana. A čo tu potom robíte? Však vaša strana nekandidovala v parlamentných voľbách. Jak tu môžte sedieť? (Potlesk. Reakcia z pléna.) Výborne. Spáchali ste volebný podvod. A to sú, takíto ľudia sú tuná medzi nami v parlamente a oni vynášajú morálne súdy, oni sú vyšetrovatelia, prokurátori a sudcovia. A oni obviňujú ľudí, ktorí prispievajú k tomu, aby sa vyšetrili veci, a odvolávajú predsedu vlády, a teda aj nás všetkých ministrov tejto vlády, a nie sú v stave ani sa dostaviť v plnom počte. Ani v polovičnom počte sa nie sú v stave.
To je čo? To je aká arogancia? To je aké chrapúnstvo? To je aké farizejstvo? Pán kolega Igor Matovič, čo je toto? Vy sa ako správate ku svojim voličom? Však oni vás budú súdiť a ja tomu rozumiem, že vy potrebujete v tejto chvíli len urobiť cirkus a potrebujete ukázať cez kamery, že vy ste ten oddaný bojovník, ale ste len oddaný bojovník vtedy, keď prídu kamery, keď príde a treba urobiť tlačovku. A ja nie som tu každý deň, ja neviem, ja nemám vašu snímku dňa, ale tu kolegovia hovoria, ktorí tu každý deň sedia, že vy tu normálne nechodíte, keď sa prerokúvajú sociálne zákony, keď sa zvyšujú dôchodky dôchodcom, keď sa riešia rodičovské príspevky. Vy tu chodíte len vtedy, keď treba niečo zakričať, keď treba urobiť nejaký bordel, keď treba urobiť nejaký problém, nejaké vedro špiny vykydať, toto je, toto je vaša parketa.
A ja hovorím, ja som už vás zažil vo všelijakých polohách, dnes to je veľmi slabé, dnes vás neprišli ani vlastní poslanci podporiť a možno by ste sa mali zamyslieť, že či už nenastal čas odísť z tej politiky, pretože za deväť rokov, čo ste v tej politike, a to som počul pána premiéra a to potvrdzujem, vy ste tejto krajine nepriniesli nič. Nepriniesli ste jeden zákon, ktorý by tejto krajine pomohol, vy tu len drístate a lejete kýble špiny. A toto si vaši voliči nezaslúžia.
Ďakujem pekne. (Potlesk.)
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 10.9.2019 18:57 - 18:59 hod.

Peter Žiga
Vymazať rámček!!!
Skryt prepis
 

10.9.2019 18:40 - 18:41 hod.

Peter Žiga Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Vážený pán predsedajúci, týmto vládnym návrhom zákona sa implementuje nariadenie Európskeho parlamentu a Rady 2018/302 z 28. februára 2018 o riešení neodôvodneného geografického blokovania a iných foriem diskriminácie z dôvodu štátnej príslušnosti, miesta bydliska alebo sídla zákazníkov na vnútornom trhu, ktorým sa menia nariadenia č. 2006/2004 a 2017/2394 a smernica 2009/22 s cieľom zlepšenia prístupu k tovarom a službám v celej Európskej únii.
Za geografickú diskrimináciu sú považované nežiaduce praktiky obchodníkov uplatňované voči zákazníkovi spravidla prostredníctvom všeobecných podmienok obchodu neumožňujúcich zákazníkovi kúpiť tovar alebo službu v inom členskom štáte Európskej únie, resp. umožňujúcich túto kúpu, avšak za neodôvodnenie odlišných podmienok len z dôvodu jeho štátnej príslušnosti, miesta bydliska a sídla.
Návrh určuje Slovenskú obchodnú inšpekciu ako orgán dohľadu nad dodržiavaním povinnosti obchodníka pri cezhraničnom obchode s tovarom a službami vrátane online predaja a poveruje ju ukladať sankcie za porušenie príslušných ustanovení nariadenia EÚ/2018/302. Návrh zákona zároveň ustanovuje aj ministerstvo hospodárstva za subjekt na účely praktickej pomoci spotrebiteľom.
Ďakujem pekne, pán predsedajúci, skončil som.
Skryt prepis
 

10.9.2019 18:35 - 18:37 hod.

Peter Žiga Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Tento vládny návrh zákona bol vypracovaný z dôvodu dlhodobo pretrvávajúcich nedostatkov v oblasti bezpečnosti detských ihrísk a absencie ucelenej právnej úpravy jasným a zrozumiteľným spôsobom stanovujúce bezpečnostné požiadavky na detské ihrisko ako celok, zodpovednostné vzťahy pri prevádzkovaní detských ihrísk, ako aj základné povinnosti vlastníkov a prevádzkovateľov späté so sprístupňovaním detského ihriska verejnosti.
Návrh zákona ustanovuje povinnosti subjektov smerujúce k dosiahnutiu zvýšenia bezpečnosti detských ihrísk. Zavádza sa systém na monitorovanie úrazov detí na detských ihriskách a jasné pravidlá prevádzky detských ihrísk vrátane vykonania pravidelných odborných kontrol. Zároveň dochádza k unifikácii postupu pri výkone kontrol detských ihrísk a definuje sa okruh subjektov oprávnených tieto kontroly vykonávať. Účinnosť zákona sa navrhuje od 1. januára 2020.
Materiál má pozitívne aj negatívne vplyvy na rozpočet verejnej správy a podnikateľské prostredie, pozitívne sociálne vplyvy, nemá vplyvy na životné prostredie, informatizáciu spoločnosti ani na služby verejnej správy pre občana a na manželstvo, rodičovstvo a rodinu. Návrh bol predmetom vnútrokomunitárneho pripomienkového konania, ktoré prebehlo v čase od 20. marca do 20. júna 2019 a v priebehu ktorého neboli voči jeho zneniu vznesené žiadne pripomienky.
Ďakujem pekne, pán predsedajúci, skončil som.

Glváč, Martin, podpredseda NR SR
Ďakujem.
Dávam slovo spravodajcovi, ktorého určil navrhnutý gestorský výbor pre hospodárske záležitosti, poslancovi Petrovi Pamulovi

Pamula, Peter, poslanec NR SR
Ďakujem za slovo. Vážený pán predsedajúci, vážený pán minister, kolegyne, kolegovia, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti ma určil za spravodajcu k vládnemu návrhu zákona o základných požiadavkách na bezpečnosť detského ihriska a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 1599). V súlade s § 73 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku podávam v prvom čítaní spravodajskú informáciu o predmetnom návrhu zákona.
Konštatujem, že uvedený návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a Legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Zo znenia návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady Slovenskej republiky navrhujem, aby návrh zákona prerokovali výbory: ústavnoprávny výbor a výbor pre hospodárske záležitosti. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti. Odporúčam, aby výbor predmetný návrh zákona prerokoval do 30 dní a v gestorskom výbore do 32 dní od prerokovania návrhov zákonov v Národnej rade Slovenskej republiky v prvom čítaní.
Pán predsedajúci, otvorte, prosím, všeobecnú rozpravu.

Glváč, Martin, podpredseda NR SR
Ďakujem. Otváram všeobecnú rozpravu. Do rozpravy som nedostal žiadnu písomnú prihlášku. Pýtam sa, či sa chce prihlásiť niekto ústne. Nie je tomu tak. Končím možnosť prihlásiť sa. Vyhlasujem rozpravu za skončenú.
Tým pádom pán navrhovateľ nemá čo zaujať, k čomu zaujať stanovisko, pán spravodajca už odišiel. Prerušujem rokovanie o tomto bode.
Budeme pokračovať druhým čítaním o vládnom návrhu zákona č. 71/2013 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
Vládny návrh zákona je pod tlačou 1507, spoločná správa výborov má tlač 1507a.
Prosím ministra hospodárstva Petra Žigu, aby vládny návrh zákona odôvodnil, nech sa páči.


(Rokovanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 71/2013 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, tlač 1507.)

Žiga, Peter, minister hospodárstva SR
240.

Ďakujem pekne.
Vážený pán predsedajúci, keďže sa jedná o druhé čítanie a ja som počas prvého čítania už aj diskutoval s poslancami aj som dosť podrobne vysvetlil problematiku, tak len skrátka poviem v tejto úvodnej reči, že predkladám tento návrh zákona s cieľom vytvoriť podmienky na realizáciu opatrení vyplývajúcich z Akčného plánu rozvoja elektromobility v Slovenskej republike rozšírením podpory o nový účel poskytovania dotácie, a to na podporu používania vozidiel s pohonom na alternatívne palivá. Tento návrh zákona je vypracovaný v súlade s ústavou, ústavnými zákonmi, nálezmi Ústavného súdu, so zákonmi a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi, s medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná, ako aj s právom Európskej únie.
Ďakujem pekne.
Vážený pán predsedajúci, skončil som.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 10.9.2019 18:32 - 18:34 hod.

Peter Žiga Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Tento návrh vládneho zákona predkladám s cieľom transponovať smernicu Európskeho parlamentu a Rady č. 2018/844, ktorou sa mení smernica 2010/31 EÚ o energetickej hospodárnosti budov a smernica 2012/27 o energetickej efektívnosti, do právneho poriadku Slovenskej republike v rozsahu pôsobnosti ministerstva hospodárstva.
Návrh zákona rozširuje pravidelnú kontrolu vykurovacích systémov a klimatizačných systémov na systémy s celkovým inštalovaným výkonom vyšším ako 70 kilowattov, upravuje sa pravidelnosť, rozsah, obsah a postup kontroly, ako aj prípady, kedy kontrolu nebude potrebné vykonať. Taktiež sa upravujú definície vykurovacích a klimatizačných systémov, zrušuje sa požiadavka na vypracovanie dlhodobej stratégie obnovy budov a zavádza sa ekonomicky a technicky podmienená povinnosť pre nebytové budovy s inštalovaným výkonom vykurovacích a klimatizačných systémov vyšším ako 290 kilowattov mať nainštalovaný systém automatizácie a riadenia budovy. Návrhom zákona sa taktiež plnia požiadavky súvisiace s gold-platingom.
Predložený návrh zákona má negatívny vplyv na rozpočet verejnej správy, pozitívny a negatívny vplyv na podnikateľské prostredie a pozitívne a negatívne sociálne vplyvy. Návrh zákona predpokladá pozitívny vplyv na životné prostredie, informatizáciu spoločnosti a služby verejnej správy pre občana. Návrh zákona nemá vplyv na manželstvo, rodičovstvo a rodinu.
Ďakujem pekne, pán predsedajúci, skončil som.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 10.9.2019 18:30 - 18:32 hod.

Peter Žiga Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, páni poslanci, prajem vám dobrý deň. V tomto prípade predkladám tento návrh zákona v prospech Úradu pre normalizáciu a metrológiu a skúšobníctvo. Dôvodom vypracovania tohto vládneho návrhu zákona je potreba úpravy znenia zákona č. 505/2009 Z. z. o akreditácii orgánov posudzovania zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov tak, aby odrážala aktuálny stav, ako aj zmeny, ktoré priniesla aplikačná prax.
Vládny návrh zákona zároveň reaguje na trend vývoja v oblasti poskytovania akreditačných služieb v Slovenskej republike. Predmetom návrhu zákona je úprava ustanovení týkajúcich sa pojmu akreditačná služba v súlade s reálne ponúkanými službami Slovenskou národnou akreditačnou službou, úprava podávania žiadostí o akreditáciu a zároveň sa dopĺňajú jednotlivé dokumenty vydané Slovenskou národnou akreditačnou službou. Ďalej sa upravujú jej riadiace orgány, ktoré sú, ktorými sú riaditeľ, dozorná rada, ako aj jej zloženie. Nakoľko Slovenská národná akreditačná služba poskytuje akreditačné služby na základe štátom daných právomocí, bude štát znášať náklady spojené s účasťou Slovenskej republiky v európskych a medzinárodných akreditačných organizáciách, kde je účasť Slovenskej republiky povinná.
Priamo z vládneho návrhu zákona bude... (Odmlčanie sa rečníka a prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Glváč, Martin, podpredseda NR SR
Pán poslanec Rajtár, poprosím vás o kľud v sále. Ďakujem.

Žiga, Peter, minister hospodárstva SR
Priamo z vládneho návrhu... Som nevedel, či mi chcete skočiť do reči, že som niečo zle povedal, tak som... (Povedané so smiechom.)
Priamo z vládneho zákona bude tento príspevok štátu prísne limitovaný, aby nemohol byť použitý na iný účel ako ten, ktorý je ustanovený v návrhu. Vládny návrh zákona nebol predmetom vnútrokomunitárneho pripomienkového konania. Je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, s ústavnými zákonmi a nálezmi Ústavného súdu, so zákonmi a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike, s medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná, ako aj s právom Európskej únie.
Prijatie vládneho návrhu zákona má negatívny vplyv na rozpočet verejnej správy, pričom výdavky sú rozpočtovo kryté. Návrh zákona má pozitívny vplyv na informatizáciu spoločnosti, nemá vplyv na manželstvo, rodičovstvo a rodinu, nemá vplyv na podnikateľské prostredie, nemá sociálne vplyvy, vplyv na životné prostredie ani na služby verejnej správy pre občana.
Pán predsedajúci, skončil som.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 20.6.2019 9:43 - 9:45 hod.

Peter Žiga Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Potreba prijatia vládneho návrhu zákona vychádza najmä z povinnosti transponovať vykonávaciu smernicu Komisie Európskej únie 2018/1581 z 19. októbra 2018, ktorou sa mení smernica Rady 2919, pokiaľ ide o metódy výpočtu povinnosti udržiavať zásoby ropy alebo ropných výrobkov do právneho poriadku Slovenskej republiky a ktoré je nutné transponovať najneskôr do 19. októbra 2019.
Okrem toho doterajšia aplikačná prax, ako aj jej výsledky previerky núdzovej pripravenosti Slovenskej republiky v sektore energetiky ukázali potrebu úpravy niektorých administratívnych postupov v záujme efektívnejšieho štátneho dozoru nad núdzovými zásobami ropy a ropných výrobkov, ako aj potrebu väčšieho dôrazu na núdzové plánovanie s cieľom lepšej pripravenosti Slovenskej republiky na riešenie výpadkov dodávok ropy a ropných výrobkov.
Z tohto dôvodu cieľom vládneho návrhu zákona je zároveň aj odstrániť vybraný okruh aplikačných a interpretačných problémov, ktoré sa vyskytli v praxi pri nakladaní s núdzovými zásobami ropy a ropných výrobkov.
Vládny návrh zákona nebol predmetom vnútrokomunitárneho pripomienkového konania. Vládny návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi a nálezmi Ústavného súdu, so zákonmi a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike, medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná, ako aj s právom Európskej únie. Prijatie vládneho návrhu zákona nemá vplyv na rozpočet verejnej správy, má pozitívny vplyv na podnikateľské prostredie znížením administratívnej povinnosti vybraných podnikateľov, nemá sociálny vplyv na, vplyv na životné prostredie, na informatizáciu spoločnosti, vplyv na služby verejnej správy pre občana, vplyv na manželstvo, rodičovstvo a rodinu.
Ďakujem, pán predsedajúci, skončil som.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 20.6.2019 9:39 - 9:43 hod.

Peter Žiga Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Pán poslanec, ja v krátkosti sa vyjadrím ku vášmu prejavu a potom aj k tej reakcii od pána Pčolinského. No pozrime sa na to z opačnej strany. Pozrime sa na to zo strany zákazníka, teda spotrebiteľa a pozrime sa na to z toho hľadiska, že prečo ja ako občan Slovenskej republiky nemám byť rovnako obslúžený ako občan Nemecka, Francúzska, Talianska. To znamená, keď si chcete niečo kúpiť ako spotrebiteľ na nejakej francúzskej stránke alebo talianskej stránke, tak sa často stretávate s tým, že keďže ste zo Slovenska, členskej krajiny Európskej únie, tak vám ten tovar na Slovensku nedoručia, lebo ste zo Slovenska. Alebo keďže nemáte, ja neviem, poviem VISA kartu, tak vám ten tovar nepredajú, lebo oni berú len VISA karty talianske, poviem príklad. Čiže tento zákon hovorí o tom, že vy ako občan Európskej únie máte mať práva pri nákupe ako každý iný občan z inej krajiny. To znamená, nemôžete byť diskriminovaný z hľadiska toho, kde bývate, akej ste národnosti a kde, kde, kde chcete, aby ten tovar v rámci Európskej únie bol doručený.
A ja nevidím žiaden dôvod, aby slovenskí obchodníci alebo slovenské e-shopy s týmto mali problém, pretože otvára sa im trh. Otvára sa im trh a rovnako nesmú byť diskriminovaní ani oproti iným obchodníkom na e-shopoch tak, ako mohli doteraz byť, že ich blokovali alebo niečo.
Keď ste tam čítali tú, túto, môžme sa na to pozrieť. Ja vôbec, pozrite, je to prvé čítanie, keď vnímam, že môžu byť veci, ktoré treba opraviť, nehovorím, že sa tomu bránime, je to v zásade zákon, ktorý preberáme v rámci transpozície smernice, a keď sa bude dať v rámci možností a budeme chcieť niečo zmeniť a vyhodnotíme, že je to, že je to potrebné pre trh, my nie sme neomylní, vôbec to nevylučujem. Ale zároveň hovorím, že vy ste tam spomínali, že obchodník musí upovedomiť zákazníka, že bol presmerovaný. No však ho upovedomí, aký je v tom problém? Lebo rozhorčovali ste sa tu desať minúť nad tým, že či ho presmeruje na inú stránku. Ako, však čo? Príde, vyskočí vám okienko, budete presmerovaný na túto stránku. Súhlasíte? Nesúhlasíte? Kliknete. Toľko vzruchu okolo tohto. No dobre. Nevadí.
Ešte raz hovorím. Toto má slúžiť pre zákazníkov, aby neboli dis, zákazníkov dajme tomu aj zo Slovenska, aby neboli diskriminovaní nejakým španielskym, anglickým alebo akýmkoľvek obchodom, že mu nedoručia tovar, pretože je zo Slovenska a má iné práva ako ten spotrebiteľ, ktorý je z Anglicka alebo, alebo zo Španielska. To znamená, toto je prioritný záujem, to znamená, zrovnoprávniť formu a, a miesto doručenia pre všetkých zákazníkov. A potom sú samozrejme tie veci, o ktorých sa vieme baviť, ale toto je princíp tohto zákona. Sme pripravení, keď uvidíme, že má niečo, niečo zmysel, aby sme to zmenili alebo lepšie, by som povedal, vybalansovali ten vzťah obchodník a zákazník, tak sa budeme kľudne o tom baviť.
Ďakujem.
Skryt prepis