Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie v rozprave

13.9.2018 o 14:32 hod.

Ing. PhD.

Peter Žiga

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie v rozprave 13.9.2018 14:32 - 14:33 hod.

Peter Žiga Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Opäť v tejto otázke budem zastupovať pani ministerku a prečítam podklady, ktoré mi doručilo ministerstvo vnútra: Vážený pán poslanec, tento let sa uskutočnil z večera do rána v dňoch 29. - 30. júla 2017 od 21.50 letného času do 09.55 nášho času. Jednalo sa o tzv. medical evacuation a minister vnútra Robert Kaliňák sa na palube lietadla nenachádzal. Let odsúhlasil vtedajší minister vnútra Robert Kaliňák a prebiehal ponad Maďarsko, Rumunsko, Bulharsko, Grécko a Egypt. Rezort ministerstva vnútra nedisponuje poznatkami, že by tento let mal akýmkoľvek spôsobom súvisieť s prípadom únosu vietnamského občana, ktorý vyšetrujú nemecké a slovenské orgány.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Zodpovedanie otázky 13.9.2018 14:26 - 14:27 hod.

Peter Žiga
Niektoré kompetencie má minister ako najvyšší predstaviteľ rezortu. V tom čase bol ministrom pán Kaliňák. Asi preto aj pani ministerka odkázala vašu otázku smerovať na neho.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

13.9.2018 14:22 - 14:24 hod.

Peter Žiga Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Dobrý deň vám prajem. Vážené panie poslankyne, páni poslanci, vážený pán poslanec, budem zastupovať pani ministerku Sakovú, ktorá je na zahraničnej ceste a dostal som od nej odpovede na vaše otázky. Budem ju zastupovať vo všetkých vami položených otázkach.
A k otázke č. 2 mám odpoveď, že ministerstvo vnútra môže potvrdiť, že na daný let existujú dve žiadosti. V prvej žiadosti bol ako volací znak uvedený kód SSG004, čo znamená ministerský let. Ako účel letu bola v žiadosti uvedená preprava vietnamského ministra pre verejnú bezpečnosť. V druhej žiadosti bol ako volací znak uvedený kód SSG004, čo znamená ministerský let. Ako účel letu je uvedená preprava ministra vnútra Slovenskej republiky s delegáciou na jeho pracovnej ceste do Ruska. Ani jedna zo žiadostí neobsahuje odôvodnenie alebo vysvetlenie, prečo k zmene došlo. Otázku treba smerovať bývalému ministrovi vnútra Robertovi Kaliňákovi.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 11.5.2018 12:54 - 12:55 hod.

Peter Žiga Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Vážené panie poslankyne, páni poslanci, vládny návrh zákona vychádza z pôvodného zákona č. 142/2000 o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, pričom preberá základné princípy v ňom ustanovené. Vládny návrh zákona upravuje pôsobnosť orgánov štátnej správy pre oblasť metrológie, upravuje zákonné meracie jednotky, členenie meradiel, národné etalóny, certifikované referenčné materiály, určené meradlá. Ďalej návrh zákona upravuje úradné meranie, spotrebiteľské balenia, metrologický dozor, ukladanie pokút a vzťah k zahraničiu.
Vládny návrh zákona v plnej miere akceptuje požiadavky vyplývajúce z medzinárodných aj európskych dokumentov, ktoré sú kladené na meradlá, metrologické výkony, spotrebiteľské balenia a na samotnú metrológiu.
Vládny návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi a nálezmi Ústavného súdu Slovenskej republiky, so zákonmi a všeobecnými záväznými právnymi predpismi, s medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná, ako aj s právom Európskej únie. Prijatie predloženého návrhu zákona bude mať pozitívny vplyv na podnikateľské prostredie, pozitívny a negatívny vplyv na rozpočet verejnej správy a nebude mať sociálne vplyvy, vplyvy na životné prostredie, informatizáciu spoločnosti, ani vplyvy na služby verejnej správy pre občanov.
Ďakujem pekne, skončil som.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 11.5.2018 12:27 - 12:30 hod.

Peter Žiga Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Vážené panie poslankyne, páni poslanci, predloženým vládnym návrhom zákona sa v plnej miere transponuje Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2015/23/02 z 25. novembra 2015 o balíkoch cestovných služieb a spojených cestovných službách, ktorá je nástrojom maximálnej harmonizácie. Návrh zákona nezavádza žiadne ustanovenia, ktoré by sa odchyľovali od smernice. Účelom vládneho návrhu zákona je zabezpečiť vyššiu úroveň ochrany cestujúcich a zároveň prispieť k posilneniu právnej istoty aj na strane obchodníkov. Jedným z najdôležitejších opatrení je zabezpečenie ochrany pre prípad úpadku cestovnej kancelárie, ktorá bude v podmienkach Slovenskej republiky poskytovaná formou poistenia alebo bankovej záruky. V porovnaní s aktuálne platnou a účinnou úpravou sa zvýši minimálna hranica ochrany pre prípad úpadku a zavedú sa nové povinnosti, aby sa v čo najväčšej možnej miere preventívne zabránilo podpoisteniu alebo nedostatočnej bankovej záruke cestovných kancelárií. Systém ochrany pre prípad úpadku bol navrhnutý po podrobných analýzach a tiež po rokovaniach so zástupcami dotknutých sektorov.
Predložený návrh zákona vymedzuje tiež úplne nový pojem "spojené služby cestovného ruchu", ktorý odráža takzvané dynamické balíky cestovných služieb, pričom sa rozšíri ochrana cestujúcich pred úpadkom cestovnej kancelárie aj pri tomto spôsobe predaja.
Návrhom zákona sa ďalej zosúlaďujú informačné povinnosti obchodníkov predávajúcich zájazdy voči cestujúcim a práva cestujúcich v prípadoch, keď cestovné služby nie sú poskytnuté riadne a včas. V nadväznosti na skutočnosť, že ide o transpozíciu smernice, sa tieto povinnosti harmonizujú vo všetkých členských štátoch Európskej únie.
Návrhom zákona sa zavádza zoznam cestovných kancelárií, ktorý má prispieť k lepšiemu prehľadu na trhu dotknutom sektore.
Text návrhu zákona bol v procese komunikovaný s dotknutými subjektami, ako som spomínal a obsahuje kompromisy prínosné pre obchodníkov ako aj pre cestujúcich. Návrh zákona je vypracovaný v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi, ako aj medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná, a súčasne je v súlade s právom Európskej únie.
Ďakujem za pozornosť a dovolím si vás požiadať o podporu predloženého návrhu zákona. Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 11.5.2018 12:15 - 12:23 hod.

Peter Žiga Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, vážená pani predsedajúca. Pán poslanec Galek, chcem naozaj oceniť veľmi kultivovaný príspevok v rámci rozpravy, ale hodnotím to tak, že vaše vystúpenia sú väčšinou kultivované a nepatríte do tej časti opozície, kedy sa nedá hovoriť o konštruktívnej kritike, ale o vybíjaní politického kapitálu. Takže preto som sa rozhodol, že aj zareagujem na vás v rámci rozpravy, aby ste mohli prípadne faktickou poznámkou reagovať. A poviem len pár takých poznámok z môjho pohľadu. A keďže som nevedel, že s tým pozmeňujúcim návrhom prídete, tak som sa nepripravil širšie, ale fajn, ja mám prehľad o tom, čo sa deje v rámci rezortu aj v rámci otázky útlmu baníctva na Hornej Nitre.
V prvom rade poviem, že, začnem od konca, a v prvom rade poviem, že nebudem súhlasiť s tým, aby prešiel váš pozmeňujúci návrh. A mám na to niekoľko dôvodov a keby ste boli v mojej pozícii, tak by ste tiež urobili to isté, čo hovorím teraz ja, že nebudem podporovať tento pozmeňujúci návrh, pretože ja mám zodpovednosť. A ja nehovorím, že ten návrh, ktorý ste podali, je odborne zlý a nevylučujem, že podobnú procedúru využijeme aj my v budúcnosti, ale až vtedy, keď na to budeme pripravení.
A prečo hovorím o tej zodpovednosti? Hovorím o tom preto, lebo si myslím, že ešte nie sme na to pripravení, aby sme vedeli zhora ohraničiť ten dátum, či to bude 1. 1. 2013, ´14, ´23, ´24, alebo ktorý dátum to bude, pretože nemáme na to nastavené mechanizmy, aby sme sa postarali o ľudí na Hornej Nitre.
A vy ste spomínali čísla, to sú tie čísla o zamestnanosti priamo v Hornonitrianskych baniach, ste spomínali nejaké tisícové, tri a pol tisíc ľudí, že tam pracuje. Áno, ale samozrejme na tieto pracovné pozície sú naviazané ďalšie pracovné pozície, či už v elektrárňach v Novákoch, alebo v ďalších pridružených firmách, ktoré sú buď súčasťou subdodávateľského alebo odberateľského reťazca, a zároveň títo ľudia, ktorí pracujú v týchto baniach, majú svoje rodiny. Čiže my hovoríme nie o tri a pol tisíc ľuďoch, ale hovoríme možno o 14-,15-tisíc ľuďoch, pre ktorých by uzavretie baní v roku 2023, dokonca niektoré politické strany, ktoré ani nie sú v parlamente, hovoria o roku 2020. Preto to považujem za nezodpovedné, lebo ešte stále len pracujeme na riešeniach.
Vy veľmi dobre viete, že ja som túto debatu pripustil asi pred rokom, myslím, že ste boli pri tej debate, keď ste sedeli v tom klube na Štúrovej ulici a debatovali sme aj o tom a bola to otázka. A pokiaľ platila axióma, že ten všeobecný hospodársky záujem platí do roku 2030, tak za ten rok sa veľa zmenilo a pripúšťame diskusiu, že to môže byť aj skôr. A zároveň o tejto otázke komunikujeme aj s Európskou komisiou, vy veľmi dobre viete, že podpredseda Európskej komisie sa niekoľkokrát zúčastnil aj debát o tom, a čakáme aj od Európskej komisie, pretože je to aj jej záujem, aby sa transformovali regióny, ktoré sú dnes postavené na uhoľnom baníctve, a čakáme aj isté vstriecne kroky od Európskej komisie, aby nám pomohla ako štátu nájsť riešenia pre Hornú Nitru také, aby boli čo najmenej sociálne atakujúce tých ľudí, ktorí tam žijú. A tieto opatrenia sa nedajú vymyslieť zo dňa na deň, pretože ony sú jednak sociálneho charakteru, jednak charakteru, že ich musíte, tých ľudí, možno aj zimnú prácu. Darí sa nám v tom priťahovať investorov. Veľmi dobre viete, že sme aj podporili projekty, ktoré súvisia s vytvorením nových pracovných miest v Prievidzi, aj v Handlovej, aj v Novákoch, pripravujú sa ďalšie, aj tie veľmi radi pripravíme a teda podporíme. A naozaj tá nezamestnanosť je teraz nízka, ale ja si myslím, že ten problém nie je len v tom, či by sa nemali tí ľudia kde zamestnať, ale je tam, aj infraštruktúrne problémy, treba tam dostavať cestu, možno tam by sme potrebovali pomoc od Európskej komisie, aby sme vedeli realokovať prostriedky, ktoré nevieme využiť v iných operačných programoch, aby sme ich vedeli využiť na tieto cesty. Viem o projektoch, ktoré sa tam pripravujú, ale je to znova nie zo dňa na deň, že by sa tam urobil nejaký výskumný ústav, resp. nejaké pracovisko, kde by sa testovali nové technológie na obnoviteľné zdroje a podobne.
To znamená, keď sa k tomu navrátim naspäť a poviem, že nebudem za to, aby sme to podporili, poviem len toľko, že potrebujeme zodpovedné riešenie. A zodpovedné riešenie je o tom, že povieme, že keď urobíme "a" musíme vedieť, čo bude "b", "c" a "d". Dnes, keď prijmeme váš pozmeňujúci návrh, povieme "a", ale vôbec ešte nemáme jasno, ako bude vyzerať "b", "c" a "d", aké budú tie riešenie a aké tie opatrenia, aby sme naozaj neurobili z Hornej Nitry hladovú dolinu. A ja to prostredie poznám, pretože mám časť rodiny, ktorí priamo pracujú v Hornonitrianskych baniach, alebo sú nejakým spôsobom naviazaní na toto prostredie, takže ja sa s tými ľuďmi stretávam a viem, čoho sa boja, čo ich netrápi a čo ich trápi. A vôbec by som túto aktivitu nedával do súvisu s dvanástym tým ťažobným poľom, pretože dvanáste ťažobné pole podľa mojich informácií má nejaký časový horizont do roku 2035, pričom všeobecný hospodársky záujem je len do roku 2030, čiže ja to vôbec nedávam do súvisu. A pokiaľ ste spomínali túto aktivitu, vôbec by som to do toho nemiešal a vôbec by som to nedával do jedného vreca. Vráťme sa len všeobecne k tomu, že či má ešte vláda a do akej miery má podporovať uhoľné baníctvo cez všeobecný hospodársky záujem. A zároveň ste rovnako povedali, že pokiaľ bude komerčné uplatnenie pre toto uhlie aj bez všeobecného hospodárskeho záujmu, však nech ťažia, ja s tým nemám žiaden problém.
Takže hovorím, pokiaľ budeme mať "b-c-d", to znamená, riešenia pre daný región, ja vôbec nevylučujem, že využijeme procedúru, ktorú ste navrhli, ale dnes ešte v tejto situácii nie sme, takže ja i poslancom vládnej koalície neodporučím, aby sa za toto hlasovalo.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 11.5.2018 11:39 - 11:41 hod.

Peter Žiga Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Vážený pán predseda, vážené panie poslankyne, páni poslanci, prajem vám dobrý deň. Navrhované zmeny vo vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 251/2012 o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, reflektujú dodatočné požiadavky Európskej komisie v transpozícii tretieho energetického balíčka a zabezpečenie súladu so Smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2009/72 z 13. júla 2009 o spoločných pravidlách pre vnútorný trh s elektrinou, ktorou sa zrušuje Smernice 2003/54/ES, ako aj súladu so Smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2009/73. Návrh súčasne komplexne upravuje stav núdze, predchádzania stavu núdze a skúšku stavu núdze v elektroenergetike. Vo vládnom návrhu zákona sú taktiež zohľadnené požiadavky aplikačnej praxe.
Návrh zákona je vypracovaný v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi, ako aj medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná, a súčasne je v súlade s právom Európskej únie. Predložený návrh zákona bude mať pozitívny aj negatívny vplyv na podnikateľské prostredie. Nebude mať vplyv na rozpočet verejnej správy, životné prostredie, informatizáciu spoločnosti a nebude mať ani žiadne sociálne vplyvy a vplyv na služby verejnej správy pre občana. Dovoľujem si vás požiadať o podporu predloženého návrhu zákona.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 6.2.2018 16:59 - 17:01 hod.

Peter Žiga Zobrazit prepis
Ďakujem, pán predsedajúci, a ďakujem aj za veľkorysosť plénu. Cieľom predloženého vládneho návrhu zákona je ustanoviť samostatný a komplexný legislatívny rámec plne pokrývajúci oblasť poskytovania informácií o technickom predpise o prekážkach voľného pohybu tovaru vychádzajúci z požiadaviek harmonizovanej európskej legislatívy a z požiadaviek aplikačnej praxe. Uvedenú oblasť doteraz upravoval zákon č. 264/1999 o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Vládny návrh zákona zabezpečuje transpozíciu smernice a Rady 2015/1535, ktorou sa stanovuje postup pri poskytovaní informácií v oblasti technických predpisov a pravidiel vzťahujúcich sa na služby informačnej spoločnosti.
Vládny návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, s ústavnými zákonmi, nálezmi Ústavného súdu, so zákonmi a ostatnými všeobecne záväznými predpismi, platnými v Slovenskej republike, s medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná, ako aj s právom Európskej únie. Prijatie predloženého vládneho návrhu zákona nebude mať vplyv na rozpočet verejnej správy, na podnikateľské prostredie, sociálne vplyvy, vplyvy na životné prostredie, na informatizáciu spoločnosti, ani vplyvy na služby verejnej správy pre občana.
Ďakujem pekne, pán predsedajúci.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 6.2.2018 16:55 - 16:57 hod.

Peter Žiga Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predseda. Opäť z balíčka, ktorý pripravil Úrad pre normalizáciu pre normalizáciu metrológie a skúšobníctvo. Cieľom predloženého vládneho návrhu zákona je ustanoviť samostatný a komplexný legislatívny rámec, pokrývajúci oblasť technickej normalizácie vychádzajúci z požiadaviek harmonizovanej európskej legislatívy a z požiadaviek aplikačnej praxe, uvedenú oblasť doteraz upravoval zákon č. 264/1999. Predmetom vládneho návrhu zákona je úprava základných pojmov v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady č. 1025/2012 o európskej normalizácii, práv a povinností slovenského národného normalizačného orgánu, hlavných princípov a postupu pri tvorbe slovenských technických noriem, zapojenia zainteresovaných strán prostredníctvom technických komisií do tvorby slovenských technických noriem, nákladov na tvorbu slovenských technických noriem, poskytovania technických noriem, ochrany technických noriem a tak ďalej.
Vládny návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, s ústavnými zákonmi a nálezmi Ústavného súdu, so zákonmi a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike, medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná, ako aj s právom Európskej únie. Prijatie predloženého vládneho návrhu zákona bude mať pozitívny vplav na podnikateľské prostredie, nebude mať vplyv na rozpočet verejnej správy, nemá sociálne vplyvy, vplyvy na životné prostredie, na informáciu spoločnosti, ani vplyvy na služby verejnej správy pre občana.
Ďakujem, pán predseda, skončil som.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 6.2.2018 16:50 - 16:51 hod.

Peter Žiga Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predseda. Vážené panie poslankyne, páni poslanci, tu tom len taký prietokový ohrievač za predsedu Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo. Cieľom predloženého vládneho návrhu zákona, je vytvoriť rámcový zákon pre sprístupňovanie určených výrobkov na trhu, ktorého obsahom budú základné princípy nového legislatívneho rámca Európskej únie pre podmienky Slovenskej republiky, na základe ktorých dôjde k zosúladeniu všetkých spoločných požiadaviek, zavedeniu terminológie pre oblasť posudzovania zhody, autorizácia, notifikácie, pravidiel pre sprístupňovanie určených výrobkov na trhu a postupu orgánov dohľadu. Uvedenú oblasť doteraz upravoval zákon č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Vládny návrh zákona je v súlade s ústavou, ústavnými zákonmi a nálezmi Ústavného súdu Slovenskej republiky, so zákonmi a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike, s medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná, ako aj s právom Európskej únie. Prijatie predloženého vládneho návrhu zákona bude mať pozitívny vplyv na rozpočet verejnej správy a nebude mať vplyv na podnikateľské prostredie, sociálne vplyvy, vplyvy na životné prostredie, na informatizáciu spoločnosti, ani vplyvy na služby verejnej správy pre občana.
Ďakujem pekne, pán predseda.
Skryt prepis