Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie v rozprave

9.12.2021 o 19:40 hod.

Ing.

Jaroslav Baška

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 27.4.2022 12:08 - 12:08 hod.

Jaroslav Baška
Áno, tiež chcem vystúpiť s námietkou. Chcem, aby sa hlasovalo o tých ...
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 27.4.2022 10:46 - 10:48 hod.

Jaroslav Baška Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Ja len teda zopakujem, že v rámci Slovenska v Trenčianskom kraji ostane najmenej okresných súdov a to iba dva. Prievidza, Prievidza a Trenčín. A dokonca Okresný súd Považská Bystrica bude pracovisko ktoré bude patriť pod Okresný súd v Žiline. Čiže do úplne do iného ide úplne do iného, do iného kraja. A dokonca z tých deviatich okresov ktoré sú v kraji Trenčianskom čiže Považská Bystrica a Púchov, kde teda bol aj Registrový súd v Trenčíne. Tieto, táto registrácia z týchto dvoch okresov Považská Bystrica a Púchov bude patriť pod registrový súd okresného súdu, súdu Žilina. Čo si myslím, že nie je správne. Malo to ostať pod registrovaným súdom Okresného súdu v Trenčíne.
A takýmto spôsobom ľudia budú mať z toho naozaj, naozaj veľký chaos, že podnikatelia z okresov Považská a Púchov sa budú musieť registrovať na registrovom súde, súde v Žiline. A ešte to znova porovnám s okresnými prokuratúr, prokuratúrami, tých bude päť. Teda tie ktoré sú aj v súčasnosti, tie ostanú zachované. Podľa toho návrhu ktorý dal pán poslanec Lucia. Ale naozaj ustanovali iba dva okresné súdy a tie ďalšie súdy okresné ktoré boli budú, zostanú len pracoviskami a budú začlenené pod tieto dva okresné súdy.
A ešte raz zopakujem, Okresný súd Považská Bystrica, tam bude pracovisko okresného súdu, súdu v Žiline. Čiže tu navrhujem naozaj, aby sa toto ešte, aby sa toto ešte zmenilo, aby naozaj tá dostupnosť súdnemu systému nejakým spôsobom sa neznížila pre obyvateľov Trenčianskeho kraja. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 27.4.2022 10:27 - 10:40 hod.

Jaroslav Baška Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne za slovo, pán predsedajúci. Vážená pani ministerka, kolegyne, kolegovia, pán podpredseda, dobre si povedal, ideme teraz do Trenčianskeho kraja. Ja začnem tak netradične. Janko Blcháč a pán poslanec Urban, dúfam, že teda si nebudete ešte nadávať, hej? Otvorili ste tú debatu, že LM ako luteráni z Mikuláša a Ružomberský katolíci, hej? Ešte tá téma by nám tu teda naozaj, naozaj chýbala. Ale ja tomu rozumiem. Ste dve mestá blízko seba a každý chce mať teda okresný súd. My taký problém v Trenčianskom kraji nemáme, my chceme mať tiež všade okresný súd.
Takže vážená pani ministerka, aj tým mojím pozmeňovákom, ktorý chcem predložiť sa mi ťažko reaguje aj na tie zmeny, ktoré pripravil pán poslanec Luciak, kde teda prekopal úplne vlastne tú súdnu mapu aj tú agendu, aj prerozdelenie celkovo tej agendy a ja budem vychádzať teda z toho návrhu, ktorý, ktorý prišiel do parlamentu z dielne ministerstva spravodlivosti a vlastne z vlády a tie pozmeňováky, ktoré teda preložím, tak nie sú úplne totožné aj keď sa možno v niektorých veciach prekrývajú s pozmeňujúcim návrhom pána poslanca Luciaka, ale potom chcem požiadať aj, pán spravodajca, aby sme o nich potom hlasovali a ja potom aj poviem, že ako o jednotlivých bodoch tohto pozmeňujúceho budeme hlasovať.
Samozrejme, máme aj uznesenie zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja, ktoré nesúhlasilo s tým návrhom súdnej mapy, ktorá bola prvotne predložená. Boli vlastne aj na rokovaniach na ministerstve spravodlivosti, kde sme povedali svoje, svoje námietky, svoje výhrady a dovoľte mi teraz zareagovať a najskôr odôvodniť teda ten pozmeňujúci návrh, ktorý, ktorý sme pripravili.
Týmto predkladaným pozmeňujúcim a doplňujúcim návrhom sa má zachovať status quo okresných súdov a okresných prokurátor, prokuratúr o bode nitrianskeho súdu Trenčín, resp. o bode krajskej prokuratúry Trenčín. Predkladaný vládny návrh toho zákona, o ktorom sa dnes bavíme sa stretol naozaj s veľkým nesúhlasom na (Pozn. prepis.: nezrozumiteľne vyslovené.) odborovými organizáciami v justícii. hovorím o tom prvom návrhu, ktorý prišiel z dielne ministerstva spravodlivosti. A nesúhlas vyjadrilo aj už spomínané zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja. V zmysle predkladaného vládneho návrhu zákona majú na území Trenčianskeho kraja zostať iba dva okresné súdy a päť okresných súdov - Bánovce, Nové mesto nad Váhom, Partizánske, alebo teda štyri, Bánovce, Nové mesto, Partizánske a Bánovce, Nové mesto, Partizánske a Považská Bystrica, čiže štyri súdy sa majú zrušiť a majú zostať len, len pracoviskami a dokonca aj Považská Bystrica, ktorá je tretie najväčšie mesto, mesto v kraji, kde je v súčasnosti okresný súd má byť pracovisko a toto pracovisko dokonca má prejsť pod Okresný súd v Žiline, čo si myslím, že, že je, že je nezmysel. Ak by mal Okresný súd v Považskej Bystrici ostať pracoviskom, tak podľa mňa by mal byť pridelený, pretože Okresný súd Banská Bystrica vytvára aj agendu ale tvoria agendu pre okresný, okres Púchov a vlastne potom aj Krajský súd v Trenčíne príde o veľa, keď to tak poviem budúcich, budúcich zákazníkov a títo sa potom presunú vlastne pod Okresný súd Žilina a potom aj tá ďalšia odvolacia agenda na úrovni teda krajov prejde pod Krajský súd Žilina, čo sa týka rodinného práva a ešte tá odvolacia agenda, čiže ten druhostupňové Krajský súd Trenčín. Napríklad z neho berete kompetenciu alebo agendu obchodného práva, ktorá zas prejde napr. na Krajský súd v Banskej, Banskej Bystrici. Myslí, že aj to rodinné právo aj to obchodné právo dobre funguje na Krajskom súde v Trenčíne a takýmto spôsobom to celé rozhádžeme do ďalších, do ďalších súdov, či okresných súdov, ako som spomínal Považská pod Žilinu resp. niektorá tá agenda z Krajského súdu Trenčín prejde na krajskú agendu Krajského súdu v Žiline a agendu Krajského súdu v Banskej, Banskej Bystrici.
Takže ostanú len dva okresné súdy, to je Trenčín Prievidza a potom vlastne ostatné súdy budú pracoviská. Nové mesto, tá pracovno-právna agenda, ktorá bola pre celý kraj v Novom meste nad Váhom, prejde na Okresný súd v Trenčíne. Čiže Nové mesto bude už len pracovisko. To isté Bánovce, Partizánske, Bánovce, Partizánske a spomínaná Považská Bystrica, ktorá naozaj neviem prečo by mala teda patriť pod Okresný súd, Okresný súd Žilina. A dokonca aj tá ďalšia agenda, to je ako registrový súd, ktorý bol v okrese, okrese Trenčín ten ostal zachovaný, ale pre podnikateľov v okresoch Považská Bystrica a Púchov toto prejde pod Okresný registrový súd v Žiline. Myslím si, že toto nie je správne a toto by sa malo ešte, ešte prehodnotiť.
Dovoľte mi teraz prejsť k ešte pred tým než teda začnem čítať tento pozmeňujúci návrh, tak by som ešte povedal, že ostanú nám na jednej strane dva okresné súdy, to je Trenčín a Prievidza, v dvoch najväčších mestách, ale na druhej strane nám ostane päť okresných prokuratúr, plnohodnotných okresných prokuratúr. Čiže neviem aký to má, aký to má zmysel mať iba dva okresné súdy a na druhej strane päť plnohodnotných okresných, okresných prokuratúr.
Dovoľte mi teraz prejsť k samotnému, k samotnému pozmeňujúcemu návrhu a doplňujúcemu návrhu poslancov Národnej rady Jaroslava Bašku, Jozefa Habánika a Richarda Takáča k vládnemu návrhu zákona o zmene a doplnení niektorých zákonov v súvislosti s novými sídlami a obvodmi okresných súdov, tlač 849.
V súlade s príslušnými ustanoveniami zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady v znení neskorších predpisov predkladáme pozmeňujúci a doplňujúci návrh k vládnemu návrhu zákona o zmene a doplnení niektorých zákonov v súvislosti s novými sídlami a obvodmi okresných súdov:
1. V čl. V. bod 4. sa v Prílohe č. 1 k zákonu č. 135/2001 Z. z. v časti „SÍDLA A OBVODY KRAJSKÝCH PROKURATÚR" bod 4. dopĺňa o písm. b), ktoré znie:
b) Okresnej prokuratúry Považská Bystrica.
Ostatné písmená sa primerane prečíslujú.
2. V čl. V. bod 4. sa v bode 6. Prílohy č. 1 k zákonu č. 135/2001 Z. z. v časti „SÍDLA A OBVODY KRAJSKÝCH PROKURATÚR" vypúšťa:
f) Okresnej prokuratúry Považská Bystrica.
Ostatné písmená sa primerane prečíslujú.
3. V čl. VI. bod 1. sa v § 2 za ods. (18) vkladá ods. (19), ktorý znie:
Sídlom Okresného súdu Považská Bystrica je mesto Považská Bystrica; jeho obvod tvorí územný obvod okresov Považská Bystrica a Púchov.
Ostatné odseky sa primerane prečíslujú.
4. V čl. VI. bod 1. sa v § 2 ods. (30) prvej vete vypúšťa „Považská Bystrica a Púchov."
5. V čl. VI. bod 1. sa v § 2 ods. (30) mení druhá veta, ktorá znie:
Okresný súd Žilina má pracovisko v meste Čadca.
6. V čl. VI. bod 1. sa § 3 ods. (6) dopĺňa o písm. a), ktoré znie:
a) Okresného súdu Považská Bystrica.
Ostatné písmená sa primerane prečíslujú.
7. V čl. VI. bod 2. sa v § 181 ods. (1) písm. c) vypúšťa „Okresného súdu Považská Bystrica"
8. V Čl. II. bod 2. sa mení písm. c), ktoré znie:
c) Okresný súd Nové Mesto nad Váhom pre obvod Krajského súdu v Trenčíne,
9. V čl. VI. bod 1. sa v §2 za ods. (15) vkladá ods. (16), ktorý znie:
Sídlom Okresného súdu Nové Mesto nad Váhom je mesto Nové Mesto nad Váhom; jeho obvod tvorí územný obvod okresov Nové Mesto nad Váhom a Myjava.
Ostatné odseky sa primerane prečíslujú.
10. V čl. VI. bod 1. sa v § 2 ods. (26) prvej vete vypúšťa „Nové Mesto nad Váhom a Myjava."
11. V čl. VI. bod 1. sa v § 2 ods. (26) vypúšťa druhá veta.
12. V čl. VI. bod 1. sa § 3 ods. (6) dopĺňa o písm. a), ktoré znie:
a) Okresného súdu Nové Mesto nad Váhom,
Ostatné písmená sa primerane prečíslujú.
13. V čl. VI. bod 2. sa v § 181 ods. (1) vypúšťa písm. g).
14. V čl. V. bod 3.sa v písm. b) vypúšťa „Okresná prokuratúra Partizánske"
15. V čl. V. bod 4. sa v Prílohe č. 1 k zákonu č. 135/2001 Z. z. v časti „SÍDLA A OBVODY OKRESNÝCH PROKURATÚR" za bod 27. vkladá bod 28., ktorý znie:
28. Sídlom Okresnej prokuratúry Partizánske je mesto Partizánske; jej obvod tvorí územný obvod okresu Partizánske.
Ostatné body sa primerane prečíslujú.
16. V čl. V. bod 4. sa v bode 33. Prílohy č. 1 k zákonu č. 135/2001 Z. z. v časti „SÍDLA A OBVODY OKRESNÝCH PROKURATÚR" vypúšťa „Partizánske"
17. V čl. V. bod 4. sa v Prílohe č. 1 k zákonu č. 135/2001 Z. z. v časti „SÍDLA A OBVODY KRAJSKÝCH PROKURATÚR" bod 4. dopĺňa o písm. b), ktoré znie:
b) Okresnej prokuratúry Partizánske.
Ostatné písmená sa primerane prečíslujú.
18. V čl. VI. bod 1.sa v § 2 za ods. (16) vkladá ods. (17), ktorý znie:
Sídlom Okresného súdu Partizánske je mesto Partizánske; jeho obvod tvorí územný obvod okresu Partizánske.
Ostatné odseky sa primerane prečíslujú.
19. V čl. VI. bod 1. sa v § 2 ods. (20) vypúšťa „a Partizánske."
20. V čl. VI. bod 1. sa § 3 ods. (6) dopĺňa o písm. a), ktoré znie:
a) Okresného súdu Partizánske.
Ostatné písmená sa primerane prečíslujú.
21. V čl. VI. bod 2. sa v § 181 ods. (1) písm. a) vypúšťa „Okresného súdu Partizánske."
A ešte tu máme Okresný súd a Okresnú prokuratúru Bánovce.
22. V čl. V. bod 3. sa v písm. b) vypúšťa „Okresnej prokuratúry Bánovce nad Bebravou"
23. V čl. V. bod 4. sa v Prílohe č. 1 k zákonu č. 135/2001 Z. z. v časti „SÍDLA A OBVODY OKRESNÝCH PROKURATÚR" za bod 1. vkladá bod 2., ktorý znie:
2. Sídlom Okresnej prokuratúry Bánovce nad Bebravou je mesto Bánovce nad Bebravou; jej obvod tvorí územný obvod okresu Bánovce nad Bebravou.
Ostatné body sa primerane prečíslujú .
24. V čl. V. bod 4. sa v bode 33. Prílohy č. 1 k zákonu č. 135/2001 Z. z. v časti „SÍDLA A OBVODY OKRESNÝCH PROKURATÚR" vypúšťa „Bánovce nad Bebravou"
25. V čl. V. bod 4. sa v Prílohe č. 1 k zákonu č. 135/2001 Z. z. v časti „SÍDLA A OBVODY KRAJSKÝCH PROKURATÚR" bod 4. dopĺňa o písm. a), ktoré znie:
a) Okresnej prokuratúry Bánovce nad Bebravou Ostatné písmená sa primerane prečíslujú.
26. V čl. VI. bod 1. sa v § 2 za ods. (3) vkladá ods. (4), ktorý znie:
Sídlom Okresného súdu Bánovce nad Bebravou je mesto Bánovce nad Bebravou; jeho obvod tvorí územný obvod okresu Bánovce nad Bebravou.
Ostatné odseky sa primerane prečíslujú.
27. V čl. VI. bod 1. sa v § 2 ods. (20) vypúšťa „Bánovce nad Bebravou."
28. V čl. VI. bod 1. sa § 3 ods. (6) dopĺňa o písm. a), ktoré znie:
a) Okresného súdu Bánovce nad Bebravou.
Ostatné písmená sa primerane prečíslujú.
No a posledný novelizačný bod 29. V čl. VI. bod 2. sa v § 181 ods. (1) písm. a) vypúšťa „Okresného súdu Bánovce nad Bebravou."
Vážený pán predsedajúci, v súlade s ustanovením § 37 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku navrhujem hlasovať oddelene:
o bodoch 1. - 7. návrhu, ktoré sa týkajú Okresného súdu a Okresnej prokuratúry Považská Bystrica, potom o bodoch 8. - 13. návrhu, ktoré sa týkajú Okresného súdu Nové Mesto nad Váhom, o bodoch ...
===== Vážený pán predsedajúci, v súlade s ustanoveným § 37 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku navrhujem hlasovať oddelene o bodoch 1 až 7 návrhu, ktoré sa týkajú okresného súdu a Okresnej prokuratúry Považská Bystrica. Potom o bodoch 8 až 13 návrhu, ktoré sa týka Okresného súdu Nové mesto nad Váhom. O bodoch 14 až 21 návrhu, ktoré sa týkajú okresného súdu a Okresnej prokuratúry Partizánske a o bodoch 22 až 29 návrhu, ktoré sa týkajú okresného súdu a Okresnej prokuratúry Bánovce nad Bebravou.
Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 27.4.2022 10:27 - 10:40 hod.

Jaroslav Baška Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne za slovo, pán predsedajúci. Vážená pani ministerka, kolegyne, kolegovia, pán podpredseda, dobre si povedal, ideme teraz do Trenčianskeho kraja. Ja začnem tak netradične. Janko Blcháč a pán poslanec Urban, dúfam, že teda si nebudete ešte nadávať, hej? Otvorili ste tú debatu, že LM ako luteráni z Mikuláša a Ružomberský katolíci, hej? Ešte tá téma by nám tu teda naozaj, naozaj chýbala. Ale ja tomu rozumiem. Ste dve mestá blízko seba a každý chce mať teda okresný súd. My taký problém v Trenčianskom kraji nemáme, my chceme mať tiež všade okresný súd.
Takže vážená pani ministerka, aj tým mojím pozmeňovákom, ktorý chcem predložiť sa mi ťažko reaguje aj na tie zmeny, ktoré pripravil pán poslanec Luciak, kde teda prekopal úplne vlastne tú súdnu mapu aj tú agendu, aj prerozdelenie celkovo tej agendy a ja budem vychádzať teda z toho návrhu, ktorý, ktorý prišiel do parlamentu z dielne ministerstva spravodlivosti a vlastne z vlády a tie pozmeňováky, ktoré teda preložím, tak nie sú úplne totožné aj keď sa možno v niektorých veciach prekrývajú s pozmeňujúcim návrhom pána poslanca Luciaka, ale potom chcem požiadať aj, pán spravodajca, aby sme o nich potom hlasovali a ja potom aj poviem, že ako o jednotlivých bodoch tohto pozmeňujúceho budeme hlasovať.
Samozrejme, máme aj uznesenie zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja, ktoré nesúhlasilo s tým návrhom súdnej mapy, ktorá bola prvotne predložená. Boli vlastne aj na rokovaniach na ministerstve spravodlivosti, kde sme povedali svoje, svoje námietky, svoje výhrady a dovoľte mi teraz zareagovať a najskôr odôvodniť teda ten pozmeňujúci návrh, ktorý, ktorý sme pripravili.
Týmto predkladaným pozmeňujúcim a doplňujúcim návrhom sa má zachovať status quo okresných súdov a okresných prokurátor, prokuratúr o bode nitrianskeho súdu Trenčín, resp. o bode krajskej prokuratúry Trenčín. Predkladaný vládny návrh toho zákona, o ktorom sa dnes bavíme sa stretol naozaj s veľkým nesúhlasom na (Pozn. prepis.: nezrozumiteľne vyslovené.) odborovými organizáciami v justícii. hovorím o tom prvom návrhu, ktorý prišiel z dielne ministerstva spravodlivosti. A nesúhlas vyjadrilo aj už spomínané zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja. V zmysle predkladaného vládneho návrhu zákona majú na území Trenčianskeho kraja zostať iba dva okresné súdy a päť okresných súdov - Bánovce, Nové mesto nad Váhom, Partizánske, alebo teda štyri, Bánovce, Nové mesto, Partizánske a Bánovce, Nové mesto, Partizánske a Považská Bystrica, čiže štyri súdy sa majú zrušiť a majú zostať len, len pracoviskami a dokonca aj Považská Bystrica, ktorá je tretie najväčšie mesto, mesto v kraji, kde je v súčasnosti okresný súd má byť pracovisko a toto pracovisko dokonca má prejsť pod Okresný súd v Žiline, čo si myslím, že, že je, že je nezmysel. Ak by mal Okresný súd v Považskej Bystrici ostať pracoviskom, tak podľa mňa by mal byť pridelený, pretože Okresný súd Banská Bystrica vytvára aj agendu ale tvoria agendu pre okresný, okres Púchov a vlastne potom aj Krajský súd v Trenčíne príde o veľa, keď to tak poviem budúcich, budúcich zákazníkov a títo sa potom presunú vlastne pod Okresný súd Žilina a potom aj tá ďalšia odvolacia agenda na úrovni teda krajov prejde pod Krajský súd Žilina, čo sa týka rodinného práva a ešte tá odvolacia agenda, čiže ten druhostupňové Krajský súd Trenčín. Napríklad z neho berete kompetenciu alebo agendu obchodného práva, ktorá zas prejde napr. na Krajský súd v Banskej, Banskej Bystrici. Myslí, že aj to rodinné právo aj to obchodné právo dobre funguje na Krajskom súde v Trenčíne a takýmto spôsobom to celé rozhádžeme do ďalších, do ďalších súdov, či okresných súdov, ako som spomínal Považská pod Žilinu resp. niektorá tá agenda z Krajského súdu Trenčín prejde na krajskú agendu Krajského súdu v Žiline a agendu Krajského súdu v Banskej, Banskej Bystrici.
Takže ostanú len dva okresné súdy, to je Trenčín Prievidza a potom vlastne ostatné súdy budú pracoviská. Nové mesto, tá pracovno-právna agenda, ktorá bola pre celý kraj v Novom meste nad Váhom, prejde na Okresný súd v Trenčíne. Čiže Nové mesto bude už len pracovisko. To isté Bánovce, Partizánske, Bánovce, Partizánske a spomínaná Považská Bystrica, ktorá naozaj neviem prečo by mala teda patriť pod Okresný súd, Okresný súd Žilina. A dokonca aj tá ďalšia agenda, to je ako registrový súd, ktorý bol v okrese, okrese Trenčín ten ostal zachovaný, ale pre podnikateľov v okresoch Považská Bystrica a Púchov toto prejde pod Okresný registrový súd v Žiline. Myslím si, že toto nie je správne a toto by sa malo ešte, ešte prehodnotiť.
Dovoľte mi teraz prejsť k ešte pred tým než teda začnem čítať tento pozmeňujúci návrh, tak by som ešte povedal, že ostanú nám na jednej strane dva okresné súdy, to je Trenčín a Prievidza, v dvoch najväčších mestách, ale na druhej strane nám ostane päť okresných prokuratúr, plnohodnotných okresných prokuratúr. Čiže neviem aký to má, aký to má zmysel mať iba dva okresné súdy a na druhej strane päť plnohodnotných okresných, okresných prokuratúr.
Dovoľte mi teraz prejsť k samotnému, k samotnému pozmeňujúcemu návrhu a doplňujúcemu návrhu poslancov Národnej rady Jaroslava Bašku, Jozefa Habánika a Richarda Takáča k vládnemu návrhu zákona o zmene a doplnení niektorých zákonov v súvislosti s novými sídlami a obvodmi okresných súdov, tlač 849.
V súlade s príslušnými ustanoveniami zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady v znení neskorších predpisov predkladáme pozmeňujúci a doplňujúci návrh k vládnemu návrhu zákona o zmene a doplnení niektorých zákonov v súvislosti s novými sídlami a obvodmi okresných súdov:
1. V čl. V. bod 4. sa v Prílohe č. 1 k zákonu č. 135/2001 Z. z. v časti „SÍDLA A OBVODY KRAJSKÝCH PROKURATÚR" bod 4. dopĺňa o písm. b), ktoré znie:
b) Okresnej prokuratúry Považská Bystrica.
Ostatné písmená sa primerane prečíslujú.
2. V čl. V. bod 4. sa v bode 6. Prílohy č. 1 k zákonu č. 135/2001 Z. z. v časti „SÍDLA A OBVODY KRAJSKÝCH PROKURATÚR" vypúšťa:
f) Okresnej prokuratúry Považská Bystrica.
Ostatné písmená sa primerane prečíslujú.
3. V čl. VI. bod 1. sa v § 2 za ods. (18) vkladá ods. (19), ktorý znie:
Sídlom Okresného súdu Považská Bystrica je mesto Považská Bystrica; jeho obvod tvorí územný obvod okresov Považská Bystrica a Púchov.
Ostatné odseky sa primerane prečíslujú.
4. V čl. VI. bod 1. sa v § 2 ods. (30) prvej vete vypúšťa „Považská Bystrica a Púchov."
5. V čl. VI. bod 1. sa v § 2 ods. (30) mení druhá veta, ktorá znie:
Okresný súd Žilina má pracovisko v meste Čadca.
6. V čl. VI. bod 1. sa § 3 ods. (6) dopĺňa o písm. a), ktoré znie:
a) Okresného súdu Považská Bystrica.
Ostatné písmená sa primerane prečíslujú.
7. V čl. VI. bod 2. sa v § 181 ods. (1) písm. c) vypúšťa „Okresného súdu Považská Bystrica"
8. V Čl. II. bod 2. sa mení písm. c), ktoré znie:
c) Okresný súd Nové Mesto nad Váhom pre obvod Krajského súdu v Trenčíne,
9. V čl. VI. bod 1. sa v §2 za ods. (15) vkladá ods. (16), ktorý znie:
Sídlom Okresného súdu Nové Mesto nad Váhom je mesto Nové Mesto nad Váhom; jeho obvod tvorí územný obvod okresov Nové Mesto nad Váhom a Myjava.
Ostatné odseky sa primerane prečíslujú.
10. V čl. VI. bod 1. sa v § 2 ods. (26) prvej vete vypúšťa „Nové Mesto nad Váhom a Myjava."
11. V čl. VI. bod 1. sa v § 2 ods. (26) vypúšťa druhá veta.
12. V čl. VI. bod 1. sa § 3 ods. (6) dopĺňa o písm. a), ktoré znie:
a) Okresného súdu Nové Mesto nad Váhom,
Ostatné písmená sa primerane prečíslujú.
13. V čl. VI. bod 2. sa v § 181 ods. (1) vypúšťa písm. g).
14. V čl. V. bod 3.sa v písm. b) vypúšťa „Okresná prokuratúra Partizánske"
15. V čl. V. bod 4. sa v Prílohe č. 1 k zákonu č. 135/2001 Z. z. v časti „SÍDLA A OBVODY OKRESNÝCH PROKURATÚR" za bod 27. vkladá bod 28., ktorý znie:
28. Sídlom Okresnej prokuratúry Partizánske je mesto Partizánske; jej obvod tvorí územný obvod okresu Partizánske.
Ostatné body sa primerane prečíslujú.
16. V čl. V. bod 4. sa v bode 33. Prílohy č. 1 k zákonu č. 135/2001 Z. z. v časti „SÍDLA A OBVODY OKRESNÝCH PROKURATÚR" vypúšťa „Partizánske"
17. V čl. V. bod 4. sa v Prílohe č. 1 k zákonu č. 135/2001 Z. z. v časti „SÍDLA A OBVODY KRAJSKÝCH PROKURATÚR" bod 4. dopĺňa o písm. b), ktoré znie:
b) Okresnej prokuratúry Partizánske.
Ostatné písmená sa primerane prečíslujú.
18. V čl. VI. bod 1.sa v § 2 za ods. (16) vkladá ods. (17), ktorý znie:
Sídlom Okresného súdu Partizánske je mesto Partizánske; jeho obvod tvorí územný obvod okresu Partizánske.
Ostatné odseky sa primerane prečíslujú.
19. V čl. VI. bod 1. sa v § 2 ods. (20) vypúšťa „a Partizánske."
20. V čl. VI. bod 1. sa § 3 ods. (6) dopĺňa o písm. a), ktoré znie:
a) Okresného súdu Partizánske.
Ostatné písmená sa primerane prečíslujú.
21. V čl. VI. bod 2. sa v § 181 ods. (1) písm. a) vypúšťa „Okresného súdu Partizánske."
A ešte tu máme Okresný súd a Okresnú prokuratúru Bánovce.
22. V čl. V. bod 3. sa v písm. b) vypúšťa „Okresnej prokuratúry Bánovce nad Bebravou"
23. V čl. V. bod 4. sa v Prílohe č. 1 k zákonu č. 135/2001 Z. z. v časti „SÍDLA A OBVODY OKRESNÝCH PROKURATÚR" za bod 1. vkladá bod 2., ktorý znie:
2. Sídlom Okresnej prokuratúry Bánovce nad Bebravou je mesto Bánovce nad Bebravou; jej obvod tvorí územný obvod okresu Bánovce nad Bebravou.
Ostatné body sa primerane prečíslujú .
24. V čl. V. bod 4. sa v bode 33. Prílohy č. 1 k zákonu č. 135/2001 Z. z. v časti „SÍDLA A OBVODY OKRESNÝCH PROKURATÚR" vypúšťa „Bánovce nad Bebravou"
25. V čl. V. bod 4. sa v Prílohe č. 1 k zákonu č. 135/2001 Z. z. v časti „SÍDLA A OBVODY KRAJSKÝCH PROKURATÚR" bod 4. dopĺňa o písm. a), ktoré znie:
a) Okresnej prokuratúry Bánovce nad Bebravou Ostatné písmená sa primerane prečíslujú.
26. V čl. VI. bod 1. sa v § 2 za ods. (3) vkladá ods. (4), ktorý znie:
Sídlom Okresného súdu Bánovce nad Bebravou je mesto Bánovce nad Bebravou; jeho obvod tvorí územný obvod okresu Bánovce nad Bebravou.
Ostatné odseky sa primerane prečíslujú.
27. V čl. VI. bod 1. sa v § 2 ods. (20) vypúšťa „Bánovce nad Bebravou."
28. V čl. VI. bod 1. sa § 3 ods. (6) dopĺňa o písm. a), ktoré znie:
a) Okresného súdu Bánovce nad Bebravou.
Ostatné písmená sa primerane prečíslujú.
No a posledný novelizačný bod 29. V čl. VI. bod 2. sa v § 181 ods. (1) písm. a) vypúšťa „Okresného súdu Bánovce nad Bebravou."
Vážený pán predsedajúci, v súlade s ustanovením § 37 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku navrhujem hlasovať oddelene:
o bodoch 1. - 7. návrhu, ktoré sa týkajú Okresného súdu a Okresnej prokuratúry Považská Bystrica, potom o bodoch 8. - 13. návrhu, ktoré sa týkajú Okresného súdu Nové Mesto nad Váhom, o bodoch ...
===== Vážený pán predsedajúci, v súlade s ustanoveným § 37 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku navrhujem hlasovať oddelene o bodoch 1 až 7 návrhu, ktoré sa týkajú okresného súdu a Okresnej prokuratúry Považská Bystrica. Potom o bodoch 8 až 13 návrhu, ktoré sa týka Okresného súdu Nové mesto nad Váhom. O bodoch 14 až 21 návrhu, ktoré sa týkajú okresného súdu a Okresnej prokuratúry Partizánske a o bodoch 22 až 29 návrhu, ktoré sa týkajú okresného súdu a Okresnej prokuratúry Bánovce nad Bebravou.
Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 25.2.2022 15:13 - 15:15 hod.

Jaroslav Baška Zobrazit prepis
Maroš, chcem poďakovať za to, čo si povedal vo svojom vystúpení ako predseda zahraničného výboru. A ja som veľmi rád, že táto debata tu v parlamente je naozaj, ako to povedať, veľmi konštruktívna, aj keď niekedy nie. Ale chcem povedať, že slovenská národná rada by mala odsúdiť agresiu Ruskej federácie a som rád, že toto sa v tom návrhu vyhlásenia aj jednoznačne píše. Na druhej strane by sme mali podporiť a byť solidárni s ukrajinským národom. Je to, nielen preto, že je to náš sused, ale takáto agresia sa môže potom týkať aj napríklad našej krajiny alebo iných krajín. Myslím si, že je dobré, ak Národná rada Slovenskej republiky ako najvyšší zákonodarný orgán tejto krajiny takýmto spôsobom prijme vyhlásenie Národnej rady k vojenskej agresii Ruskej federácie proti Ukrajine.
My sme mali včera spoločné rokovanie SK8, čiže županky a županov samosprávnych krajov, práve v Košiciach, kde sme aj počas toho rokovania mali s ministerstvom vnútra, krízovým štábom určité, určité výmeny názorov, aká je tá situácia na tej ukrajinsko-slovenskej hranici. A chcem povedať, že všetky župy sa jednoznačne teda najskôr zhodli na tom, že je to naozaj agresia. Odsúdili sme to a budeme naozaj pomáhať ukrajinskému národu a tým ľuďom, ktorí z Ukrajiny budú musieť utiecť pred týmto vojenským konfliktom, ktorý tam je. Takže určite aj za samosprávny kraj chcem vyjadriť solidaritu s ukrajinským národom a odsúdiť túto agresiu Ruskej federácie voči Ukrajine.
Skryt prepis
 

Prednesenie interpelácie 10.2.2022 15:14 - 15:19 hod.

Jaroslav Baška Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne za slovo. Vážený pán predsedajúci, páni ministri, kolegyne, kolegovia, dovoľte mi predniesť interpeláciu na pána ministra dopravy Slovenskej republiky Andreja Doležala vo veci výstavby rýchlostnej cesty R6 štátna hranica Slovenskej republiky a Česká republika, Púchov. Vážený pán minister, v súlade s čl. 80 zákona č. 460/1992 Z. z. Ústavy Slovenskej republiky a s ustanovením § 129 zákona č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku v platnom znení si vám dovoľujem podať nasledovnú interpeláciu. Národná diaľničná spoločnosť a. s. Dúbravská cesta Bratislava (ďalej len NDS) doručila dňa 8. októbra 2019 na Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie (ďalej len MŽPSR) podľa § 22 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zámer navrhovanej činnosti. Rýchlostná cesta R6 štátna hranica SR, ČR, Púchov (ďalej len zámer). Projekt rýchlostnej cesty R6 bol vypracovaný v súlade s projektom výstavby diaľnic a rýchlostných ciest schváleného vládou Slovenskej republiky v roku 2001. Česka a Slovenská republika podpísali v roku 2004 dohodu o prepojení rýchlostnej cesty R6 a prepojenie rýchlostnej cesty R49 na slovensko-českej hranici. Celý ťah R6, R49 predstavuje prepojenie diaľnic D1 v Slovenskej republiky a diaľnice D1 v Českej republike. Cestná dopravná infraštruktúra patrí ku kľúčovým faktorom významne ovplyvňujúcim rozvoj hospodárstva a tiež priestorové usporiadanie štátu. Neustále sa zvyšujúci rast automobilovej dopravy vyvoláva potrebu rozširovania kapacity cestnej siete a jej modernizáciu a to hlavne v súvislosti so stúpajúcim dopravným zaťažením hlavných cestných ťahov s medzinárodnou dopravou, ale tak sito aj ciest druhej a tretej triedy. Východiskom tejto zhoršujúcej sa situácie je aj budovanie úsekov rýchlostných ciest, čím sa docieli odstránenie disproporcií v existujúcich dopravných kapacitách a zároveň zlepšenie prepojenia jednotlivých regiónov. Vybudovanie rýchlostnej cesty R6 v predmetnom úseku výrazne ovplyvní rozvoj regiónu, ktoré sa stane po vybudovaní rýchlostnej cesty konkurencieschopnejšie a atraktívnejšie pre budúcich investorov. Realizácia rýchlostnej cesty R6 na území Slovenskej republiky a rýchlostnej cesty R49 na území Českej republiky podmieni vytvorenie nového významného dopravného prepojenia medzi Slovenskou a Českou republikou, ktoré sa stane súčasťou základnej Transeurópskej siete TEN-T. Táto trasa bude mať pozitívny vplyv na sociálno-ekonomický rozvoj, podporí podnikateľské aktivity v záujme obchodovania logistiky medzi Slovenskou republikou a Českou republikou ako aj ďalšími krajinami EÚ. Dobudovanie prepojenia oboch krajín súčasne prepojí priemyselné oblasti týchto krajín. Dňa 6. decembra 2021 to je viac ako 2 rokov od doručenia zámeru na posúdenie bola na ministerstvo životného prostredia listom č. 8654/77501/3100/2021 zo dňa 26. novembra 2021 od NDS doručená žiadosť o späť vzatie zámeru, pričom dôvodom má byť v úvodzovkách "aktualizácia podkladov pre posudzovanie zámeru". Rozhodnutím č. 2076/2021-1.Z/AC-RZ zo dňa 20. decembra 2021 MŠPSR zastavilo správne konanie vo veci povinného hodnotenia navrhovanej činnosti "rýchlostná cesta R6 štátna hranica SR, ČR , Púchov navrhovateľa, ktorým je NDS. Vzhľadom na vyššie uvedený strategický význam rýchlostnej cesty R6 a vyše 20 ročnej existencie vypracovaného projektu rýchlostnej cesty R6 si vám pán minister dovolím položiť nasledovné otázky:
1. Aké konkrétne skutočnosti uvádzané ako dôvody späť vzatia zámeru sú predmetom aktualizácie podkladov pre posudzovanie zámeru.
2. Akú aktuálnu prioritu má rýchlostná cesta R6 štátna hranica SR, ČS, Púchov v rámci harmonogramu prípravy a výstavby projektov cestnej infraštruktúry?
3. Aké sú časové míľníky prípravy a výstavby rýchlostnej cesty R6 štátna hranica SR, ČR, Púchov.
Vážený pán minister, vopred vám ďakujem za odpoveď na moju interpeláciu. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 1.2.2022 18:57 - 19:04 hod.

Jaroslav Baška Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Pán minister, nie som až taký rýchly.
Vážená pani ministerka, vážené kolegyne, kolegovia, chcem nadviazať na slová pani ministerky, ktorá uviedla novelu tohto zákona a určite je pravda, že Milan Rastislav Štefánik ako najväčší Slovák nás určite spája tu v parlamente a bol by som rád, aby nás v budúcnosti spájali teda aj iné, iné veci.
Chcem poďakovať, pani ministerka, aj za ten návrh, že ste akceptovali ten pozmeňujúci návrh, že aj Trenčianska župa bude môcť teda financovať cez vašich poslancov na výbore, chcem takto, chcem takto poďakovať, že budem môcť prispieť finančne každý rok na tú údržbu, ale aj na rozvoj, rozvoj Mohyly na Bradle. A dovoľte mi, požiadali ma ešte, ešte aj starostovia, aj pán starosta z obce Priepasné a ďalší. Jedná sa o rozšírenie vlastne, vlastne, čo tá mohyla vlastne tvorila. Je to tá stará, stará cesta, kedy viezli v roku 1919 Milana Rastislava Štefánika na lafete vlastne z Košarísk, teda katastrálne územie Košarísk smerom cez katastrálne územie Priepasné, obce Priepasné, čiže z druhej strany vlastne mohyly. A jedná sa o to, že vytvoríme tým nejaký predpoklad na to, aby aj potom aj tie obce možno aj s Trenčianskou župou, možno aj niečo s ministerstvom kultúry mohli v budúcnosti aj túto cestu, tú poslednú cestu Milana Rastislava Štefánika na mohylu nejakým spôsobom zveľadiť.
Viem, že mali obce aj v minulosti pripravené zaujímavé projekty, aj spoločne s mestom Hodonín, čo je tatíček Masaryk, zasa, hej, a obec Košariská a tak ďalej, že aby, ak by, chcem vás o to poprosiť, že či by ste aj túto vec nemohli akceptovať. Ja by som prečítal teraz ten pozmeňujúci návrh. Je tu výpis z parciel, pán starosta z Priepasného chodil aj s GPS, vlastne to merali a vlastne kade tá cesta v minulosti, v minulosti išla. Čiže ja by som to ešte tak v krátkosti len zdôvodnil.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh k prílohe dopĺňa do zoznamu parciel vymedzujúcich územie mohyly o parcely, ktoré tvoria tzv. Historickú cestu generála Milana Rastislava Štefánika k Bradlu, ktorou viezli v roku 1919 pozostatky generála Štefánika a troch talianskych letcov do rodného domu, to je vlastne od tej evanjelickej fary v Košariskách na vrchol Bradla. Ideu tohto zvyku osnoval tvorca mohyly architekt Dušan Jurkovič a, samozrejme, túto tradíciu udržujú napríklad aj žiaci Základnej školy z Košarísk s rodičmi už niekoľko rokov.
Teraz by som prečítal vlastne ten pozmeňujúci návrh. Je to zoznam parciel, je to také, no, ale teda prečítam to.
Dovoľte mi, teda, vážené panie poslankyne, páni poslanci, pani ministerka, pán minister prečítať.
V čl. 1 bode 4 prílohy sa na konci pripájajú tieto slová:
„Historická cesta
k. ú. Priepasné: parcela č. 25148, parcela č. 25147, parcela č. 25146, parcela č. 25145, parcela č. 25144, parcela č. 25143, parcela č. 25142, parcela č. 25141, parcela č. 25140, parcela č. 25170, parcela č. 16507, parcela č. 16508, parcela č. 16509, parcela č. 16510, parcela č. 16524, parcela č. 16524/1, parcela č. 16525, parcela č. 16526, parcela č. 16527, parcela č. 16528, parcela č. 16529, parcela č. 16530, parcela č. 16531, parcela č. 16532, parcela č. 16533, parcela č. 16534, parcela č. 16535, parcela č. 16539, parcela č. 16540, parcela č. 16541" (kýchnutie v sále), na zdravie, to nie je k pozmeňováku.
"Parcela č. 16550/1, parcela č. 16640, parcela č. 16640/1, parcela č. 16641, parcela č. 16740/1, parcela č. 16740/2, parcela č. 16748/1, parcela č. 16747, parcela č. 16863, parcela č. 16865/1, parcela č. 16884, parcela č. 16883, parcela č. 16881, parcela č. 16880, parcela č. 16878, parcela č. 16879, parcela č. 16889, parcela č. 16924, parcela č. 16923, parcela č. 16890, parcela č. 16891, parcela č. 16892, parcela č. 16895, parcela č. 16896, parcela č. 16897, parcela č. 16898, parcela č. 16900, parcela č. 16901, parcela č. 16904, parcela č. 16906, parcela č. 16907, parcela č. 16908, parcela č. 16911, parcela č. 16912, parcela č. 16913, parcela č. 16914, parcela č. 16917, parcela č. 16918, parcela (zaznel gong) č. 18865, parcela č. 18865/1, parcela č. 18866, parcela č. 18867, parcela č. 18868, parcela č. 18869, parcela č. 18870, parcela č. 18871, parcela č. 18872, parcela č. 18874, parcela č. 18875, parcela č. 18879", a sa vbehne do finále, "parcela č. 19172, parcela č. 19182, parcela č. 19183/1, parcela č. 19183/3, parcela č. 19186/2, parcela č. 19190/1, parcela č. 19184. Ďalej k. ú. Košariská: parcela č. 5686, parcela č. 5687, parcela č. 5604, parcela č. 5606.".
Ďakujem veľmi pekne. Toľko náš pozmeňovák. Naozaj myslím, že to nejakým spôsobom doplní vlastne celú túto národnú pamiatku, kultúrnu pamiatku, o ktorú sa teda budú spolu starať nielen tieto tri samosprávy, Trenčiansky samosprávny kraj, ale aj ministerstvo kultúry. A ja dúfam, že sa mi o tých číslach (povedané so smiechom) nebude snívať. Takže nabudúce, keď bude nejaký návrh, dám to radšej cez výbor, teda hej?
Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 9.12.2021 19:45 - 19:47 hod.

Jaroslav Baška Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Začnem od pána poslanec Lehotského. My nechceme zachovať žiadne status quo. Ja som tu hovoril aj aké problémy máme nielen v našom kraji, ale aj v ostatných krajoch, že je nedostatok lekárov všeobecných tých ambulantných, špecializovaných ambulantných. Naozaj denno denne nám vyvolávajú ľudia, kde majú ísť k akému lekárovi. My už máme metre, dlhé metre, to už možno aj pol kilometre zdravotných záznamov, ktoré máme na jednotlivých župách a už si musíme prenajímať, prenajímať ďalšie priestory, pretože tí lekári nám končia. Je problém týchto lekárov naozaj, naozaj získať. Nehovorím, že je to teraz za posledné dva roky. To je dlhodobý problém, ktorý, ktorý tu na Slovensku je. Nezapríčinila ho ani táto vláda, ani predchádzajúca. To trvalo dlhé roky. To je naozaj fakt, to je pravda. Ale toto treba v prvom rade riešiť a nie koľko percent akútnych lôžok prenesieme na chronické a dlhodobé lôžka. Toto treba riešiť v tých regiónoch, pretože denno denne nám ľudia volajú.
V tom regióne sa nám hodne deje, čo sa týka zdravotníctva. Však len župa do tých svojich troch nemocníc z vlastných prostriedkov investovala za posledných, ja neviem, päť alebo šesť rokov okolo 30 mi. eur do týchto našich troch nemocníc. Urgentné príjmy, diagnostické centrum v Považskej Bystrici, nový urgent v Bojniciach, atď., atď. Ja by som tiež očakával, že vláda tiež vyčlení nejaké finančné prostriedky práve pre tieto nemocnice. A naozaj dotýka sa to dvoch nemocníc. Tú mapu, ktorú sme videli je to Nemocnica s poliklinikou Partizánske a naša najmenšia nemocnica Myjava, ktorá je naozaj v odľahlom, v odľahlej časti Trenčianskeho, Trenčianskeho regiónu. A tam sa na to skladajú aj samotné obce, aj mesto prispieva finančnými prostriedkami. Čiže ja si neviem predstaviť ako by takáto nemocnica tam mala skončiť. Veď tí ľudia, proste, ja neviem pôjdu do Bratislavy a budú robiť naozaj veľké, veľké, veľké neporiadky. Sami tí ľudia dávajú do toho peniaze, pretože vydrží tá nemocnica... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 9.12.2021 19:40 - 19:41 hod.

Jaroslav Baška Zobrazit prepis
na nemocnice a potom, keď sa to, keď sa to celé usadí, keď sa toto vyrieši, tak potom si môžeme povedať, aha, však tu máme zbytočné toľko lôžok, tu máme toľko toho, že tu môžeme chronické, akútne, dlhodobé, atď. Takže takto by sa to malo, malo riešiť. To bolo aj stanovisko nielen ... (nezroz. vyslov.) uznesenia zastupiteľstva v Trenčíne, ale aj stanovisko SK8, jeden z tých bodov, že riešiť túto všeobecnú novú ambulantnú starostlivosť a špecializovanú ambulantnú starostlivosť ako prvé. Čiže ďakujem veľmi pekne za pozornosť.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 9.12.2021 19:23 - 19:40 hod.

Jaroslav Baška Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Pán predsedajúci, vážený pán minister, kolegyne, kolegovia. Dovoľte aj mne vystúpiť teda v druhom čítaní a nadviažem na tie veci a niektoré aj zopakujem, o ktorých som hovoril už v prvom čítaní a prerokovaní tohto, tohto zákona. Naozaj tých 237 pozmeňovákov prekvapilo aj, prekvapilo aj mňa a dúfam, že sme sa bavili aj s pánom poslancom Beluským, že toto chceme trošku predložiť, že by dal niekto procedurálny návrh, že by sme o každom hlasovali zvlášť, ale to dúfam, že nikto v pléne nechce a nikto to, nikto to nenavrhne.
Ja začnem asi tým stanoviskom a postojom zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja, kde teda naozaj budú dotknuté aj nemocnice touto, touto veľkou zmenou, touto veľkou reformou v Trenčianskom kraji a musím povedať, že zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja prijalo dve uznesenia. To prvé bolo, že treba začať podobne ako aj stanoviská z SK8-čky, čiže ôsmich samosprávnych krajov, treba začať posilnením všeobecnej a špecializovanej ambulantnej starostlivosti. Pretože tá naozaj by mala odbremeniť čo najviac aj tieto nemocnice a vidíme to nielen v našom kraji, že nám chýbajú všeobecný lekári, lekári špecialisti, na Hornej Nitre napríklad teraz ďalší onkologický lekár, ktorý vážne ochorel, tak tá onkológia na Hornej Nitre máme úplne, úplne vybuchnutú. Čiže tým treba začať a nezačať stavať ten dom, ako vravel kolega Raši niekde, niekde od strechy, ale od silných základov. A myslím, že práve tá všeobecná a špecializovaná ambulantná starostlivosť je veľkým problémom nielen v našom kraji, ale aj na celom Slovensku.
To bolo, to bolo, to bolo také to prvé uznesenie zastupiteľstva. To druhé uznesenie zastupiteľstva vrátili sme sa k tomu na ďalším, na ďalších rokovaniach, bolo to, že odmietame úplne tento, tento zákon takýmto spôsobom ho predkladať a tie veci, ktoré sú v tomto zákone ...
===== na Slovensku. To bolo, to bolo také to prvé uznesenie zastupiteľstva. To druhé uznesenie zastupiteľstva, vrátili sme sa k tomu na ďalších rokovaniach bolo to, že odmietame, úplne tento zákon, takýmto spôsobom ho predkladať a tie veci, ktoré sú v tomto zákone, teda zastupiteľstvo odmietlo. Chcem povedať, že sú to, to odmietnutie aj to uznesenie zastupiteľstva bolo odmietnuté veľkým počtom hlasov teraz nielen nejakých opozičných poslancov ale aj koaličných poslancov, myslím, keď sa delíme na koalíciu a opozíciu v rámci tejto vlády a tohto parlamentu, čiže neboli to len nejakí opoziční poslanci ale hlasovalo za to veľa poslancov aj tých, ktorí tvoria súčasnú koalíciu. Čiže to sme, to sme odmietli a keď som teraz v trenčianskom kraji tak chcem povedať, že podľa tých zverejnených respektíve uniknutých máp, ktoré sa objavili na verejnosti a pred tým teda než odpoviem ktorých nemocníc sa to týka u nás v trenčianskom kraji tak poviem tú skladbu tých nemocníc, ktorú máme. U nás je to fakultná nemocnica Trenčín, ktorá patrí pod rezort zdravotníctva, pod zdravotníctvo cez neziskovú organizáciu patria ďalšie dve nemocnice, pod rezort zdravotníctva. To je špecializovaná nemocnica v Novom meste nad Váhom, kde je teda okrem ODCH je tam to interné oddelenie a táto nemocnica napríklad celý minulý rok bola čisto stanovená ministerstvom zdravotníctva ako červená, červená nemocnica. Ďalej je tam nemocnica s poliklinikou Ilava, ktorá je tiež neziskovou organizáciou, ktorú má teda ministerstvo zdravotníctva založenú a potom tam máme tri VUCKA-rské nemocnice, to je nemocnica v Bojniciach, ktorá je našou najväčšou nemocnicou, nemocnica Považská Bystrica tiež porovnateľná o niečo o niečo menšia a potom je tam najmenšia naša nemocnica, nemocnica s poliklinikou na Myjave, čiže na odľahlých kopaniciach. Ešte tam máme bývalé dve mestské nemocnica, ktoré sa volajú stále ako nemocnice, aj keď sú tam už len ambulancie a LDCH. To sú nemocnice v Bánovciach a v Handlovej. Tie teraz prevádzkuje spoločnosť AGEL a nemocnica s poliklinikou Partizánske tú prevádzkuje Svet zdravia. Je tam ešte aj väzenská nemocnica, ktorá je v Trenčína, ale to je osobitná, osobitná kapitola. Čiže z týchto nemocníc reálne keď si to zoberieme funguje fakultná nemocnica v Trenčíne ako nemocnica, potom tri VUCK-árske nemocnice Myjava, Považská a Bojnice a tie sú pekne rozdelené v rámci celého kraja, Považská zabezpečuje sever kraja, Bojnice zabezpečuje a sú porovnateľné s fakultnou nemocnicou, veľkosťou s fakultnou nemocnicou v Trenčíne zabezpečuje Hornú Nitru a Myjavská najmenšia nemocnica zabezpečuje vlastne ten kopaničiarsky, celý kopaničiarsky región. Kvôli zlej dostupnosti do krajského mesta Trenčín. Tie ďalšie nemocnice ktoré som spomínal naozaj oni už majú len tie, tie ODECH-áčka tie oddelenia dlhodobej starostlivosti, tých sa to nedotkne ale s tej mapy, ktorú sme videli, sa to dotkne teda našej najmenšej nemocnice župnej, nemocnice s poliklinikou na Myjave do ktorej župa investoval teda, nielen do tej ale do Banskobystrickej nemocnice aj do Bojnickej nemocnice nemalé finančné prostriedky, máme tam napríklad nové oddelenie multidisciplinárnej intenzívnej starostlivosti, kde sme teda spojili dve ISKY s ÁROM a myslím, že je to veľmi moderné, moderné oddelenie, ktoré momentálne je využité na COVID-ových pacientov s dýchačmi s umelými pľúcnymi ventiláciami aj hore z Kysuc a z Oravy. Je to nemocnica, ktorá je naozaj na okraji kraja zabezpečuje zdravotnú starostlivosť pre všetkých tých ľudí, ktorí v tých lazoch na tých Kopaniciach, Kopaniciach, ja si neviem naozaj predstaviť ak by táto nemocnica tam nefungovala a bola by zrušená, ako by tí ľudia s tými sanitkami chodili do krajského mesta Trenčín. Je to naozaj veľmi ďaleko. Čo sa týka nemocnice s poliklinikou v Partizánske, tá bola tiež na tom zozname, že sa stane komunitnou nemocnicou, podobne ako Myjavská nemocnica. Tú prevádzkuje Svet zdravia a táto nemocnica tiež si myslím, že robí celkom zaujímavé výsledky aj zaujímavé, zaujímavé čísla a myslím si, že je veľmi potrebná tiež pre okres, pre okres Partizánske. Čiže to sú, to sú, všetko nemocnie, ktoré nejakým spôsobom zabezpečujú tú zdravotnú
starostlivosť, ústavnú zdravotnú starostlivosť v Trenčianskom kraji aj keď gro tých výkonov robí fakultná nemocnica, tri župné nemocnice a ešte teda tá nemocnica s poliklinikou, s poliklinikou Partizánske. Čo sa týka samotného stanoviska SK8 a tých desať bodov, ktoré sa vlastne ešte nejakým spôsobom predstavili, pred nedávnom, tak naozaj tá prvá požiadavka je a s ktorou sa stretávame v týchto regiónoch viac, viac zabezpečiť, samozrejme, to je dlhodobý problém, to nie je problém dvoch, troch rokov, desiatich rokov, pätnástich rokov, ale viac, pretože naozaj tí lekári či už v tej všeobecnej sfére ambulantnej, ale aj tí špecializovaní, nám títo lekári naozaj v kraji ale aj na celom Slovensku, Slovenku chýbajú. Sú prestarli. Čiže poďme začať nejakú tú optimalizáciu alebo tie nové veci, podporu poskytovania zdravotnej starostlivosti práve týmto riešením a posilnením všeobecnej špecializovanej ambulantnej starostlivosti v jednotlivých regiónoch, v jednotlivých dolinách, v jednotlivých strediskových obciach, pretože tí ľudia to tam naozaj, naozaj potrebujú. Nerobme teraz, načo pôjdeme my teraz upratovať, upratovať tie lôžka, podľa mňa aj ten plán obnovy vám ponúka teda niekoľko stoviek miliónov za vyše miliardy, miliardy euro na výstavbu rekonštrukcie nemocníc. Asi viete, že ktoré asi nemocnice už máte vytypované, ktoré by to mali byť a ja mám tiež obavu, že či vôbec do roku 2026 sa nejaká úplne nová nemocnica vystavia tu v hlavnom meste Bratislava. ja si myslím že nie, že máme na to päť rokov je koniec roka 2021 a do roku 2026 všetko zbehnúť myslím si, že to bude nemožné. Skôr tie finančné prostriedky sa mali použiť aj do regiónov a nielen teda na štátne nemocnice ale aj nemocnice iných zriaďovateľov a s tými, ktorými počítate. Viete hovorí sa veľakrát sa hovorilo, argumentovalo, že tento zákon musíme teraz prijať z toho dôvodu, že chceme zbierať dáta, údaje a tak ďalej najskôr tak potom ak tie dáta nemáme, tak načo ten zákon teraz prijímame, my tie dáta môžeme zbierať aj bez prijatia tohto zákona. A som skorej, je pravda, že my tie dáta máme. Tie dáta majú poisťovne, má ich ministerstvo zdravotníctva, majú ich všetci, kde boli aké reoperácie, kde sa zbabrali operácie, kde aká kvalita a tak ďalej, tým myslím, že aj tie ukazovatele, sú tu už dávnejšie a dávno stanovené. Takže neobstojí ten dôvod, že ten zákon musíme prijať preto, aby sme teraz začali zbierať, zbierať dáta o zdravotnej, o poskytovaní zdravotnej starostlivosti a jej kvalite v rámci celého, celého Slovenska. je to naozaj zákon, ktorý dá veľmi silnú kompetenciu pre rezort ministerstva zdravotníctva, ale naozaj prečo ten zákon prijímame teraz, poďme naozaj sa venovať investičnej výstavbe, poďme do tých nemocníc, nemocníc zainvestovať, poďme to, poďme to urobiť, teraz a potom riešme nejaký presun akútnych lôžok na chronické, respektíve dlhodobé, lôžka dlhodobej starostlivosti. Ja by som, ja by som takto išiel, takúto postupnosť by som, by som robil ja. Čiže poďme vystavať, rekonštruovať, modernizovať tieto nemocnice, poďme riešiť všeobecnú a špecializovanú ambulantnú starostlivosť a potom upratujme tie lôžka napriek celým Slovenskom, ktoré lôžka kde akým spôsobom majú byť a myslím, že aj tie lôžka v rámci aj tých oddelení sa dajú urobiť takzvané tie plávajúce lôžka, my to chcem tiež urobiť v jednej z našich nemocníc takýmto spôsobom a viem že to umožňuje a nejaké obdobie aj tie sestra, ktoré sú, aj ten zdravotný personál, že už môžu byť použité nielen na jednom oddelení, kedysi to bolo úplne striktné, teraz je to uvoľnenejšie, tie sestry môžu byť aj na tých plávajúcich lôžkach, použité na rôznych oddeleniach, záleží na tom, ktorých chorôb v ktorom čase je, v ktorom čase je viac. Ale myslím si, že teraz schvaľovať takýto zákon je podľa mňa, podľa mňa zbytočné a je to naozaj taká blanko zmienka pre rezort zdravotníctva. Ja som sa pýtal aj v debate v prvom čítaní, že či je ešte nejaká iná krajina, členská krajina Európskej únie, ktorá si dala do plánu obnovy takéto, takéto záväzky proste, zmeniť tú ústavnú starostlivosť, zmeniť tú sieť celú v rámci celého Slovenska, že či je nejaká takáto krajina ešte a druhá vec ak aj je, nejaká takáto krajina, alebo teda je to len Slovensko, tak sa pýtam, prečo nejakým spôsobom neoslovíme Ursulu von der Leyenovú a počúvajte, tieto peniaze chceme použiť takto teraz a budeme tú ústavnú, budeme tú lôžkovú starostlivosť tú ústavnú zdravotnú riešiť, riešiť neskôr budeme ju riešiť následne a to z toho dôvodu, pretože ten argument je naozaj veľmi dôležitý teraz a myslím, že by ho aj Brusel pochopil, keď sa robil aj plán obnovy nevedelo sa akým spôsobom bude zaťažený systém zdravotnícky, nielen u nás na Slovensku, ale v ďalších členských krajinách EÚ, z dôvodu tohto korona vírusu, ja si myslím, že by to Európska komisia naozaj, naozaj pochopila a robiť teraz takéto výrazné a závažné zmeny do systému poskytovania ústavnej zdravotnej starostlivosti v tomto období si myslím, že nie je dobré, je to samovražda. Ten zákon prejde, ale potom tie vykonávacie predpisy, tie kroky, ktoré sa budú následne robiť podľa mňa to až zdvihne ľudí zo stoličiek. Len pokiaľ sa tu debatuje o tomto v parlamente je to len na papieri, schváli sa zákon, ktorý vyjde v zbierke zákonov, to ešte ľudia tak necítia, ale až potom keď sa bude siahať na jednotlivé oddelenia, že v tej nemocnici, v tej, v tej, skončia takéto oddelenia, takéto tak, podľa mňa potom budú ľudia, potom sa ľudia až z tých regiónov , regiónov ukážu. My sme navrhovali aj iný zákon, ale teraz ako strana, že bolo by dobré, nejakým spôsobom zastabilizovať ten zdravotný personál a zvýšiť tie mzdy alebo prispieť tými mzdami zo štátneho rozpočtu okolo 300 miliónov eur, ja si myslím, že to aj Laco Kamenický, tu je, že to budeme navrhovať asi až v zákone o štátnom rozpočte, že vyčleniť finančné prostriedky práve na stabilizáciu tohto zdravotného personálu a dorovnať tie mzdy aspoň na tie okolité krajiny V4, respektíve Rakúska, tam kde nám toho zdravotníckeho personálu najviac, najviac odchádza. A samozrejme je to aj to pracovné prostredie, čiže tie finančné prostriedky, ktoré máme získať z plánu obnovy poďme riešiť jednotlivé projekty, územné rozhodnutia, projektové dokumentácie, rozhodnutia, povolenia, poďme riešiť realizačné projekty, realizačné projektové dokumentácie a tak ďalej, aby sa to naozaj do toho roku 2026 stihlo. ja si myslím, že už aj takto je na ministerstve zdravotníctva dávno nakreslené aká bude tá sieť tých nemocníc a toto je len proste zákona, ktorý sa teraz príjme a podľa ktorého sa to vlastne celé, celé zbehne. preto hovorím aj, niektorí ďalší ľudia hovoria, že, pán minister hovorí, tiež nejde sa žiadna nemocnica rušiť a tie toho tie komunitné nemocnice, ten piaty stupeň už je tiež teda komunitná nemocnica. Hej. Podľa mňa je nemocnica vtedy nemocnica, ak má poriadne operačné sály, má ARO, má jednotky intenzívnej starostlivosti a má aj svoj urgentný príjem. Teraz v legislatíve je to URGENT prvého respektíve druhého typu. To, tieto komunitné nemocnice asi nebudú všetko obsahovať, čiže mohli sme to rovno nazvať zariadenia sociálnej starostlivosti, alebo zariadenia, ktoré sa starajú o dlhodobo chorých. Ja to chápem, podľa mňa to aj takto skončí a takto to, takto to aj bude. Vieme, že tú dlhodobú starostlivosť je problém s ňou, teraz poskytovaním keď sú ľudia napríklad aj na doliečovacom a tak ďalej, sú tam môžno 21 dní. Je tam nejaká platba, potom sa to nejako predĺži ale potom tie rodiny nevedia tých ľudí, ktorí majú nejakú mozgovú príhodu alebo proste vyžadujú túto dlhodobú starostlivosť nevieme tých ľudí nejakým spôsobom umiestniť a tu by ste mali skôr možno viac spolupracovať a to je ten veľký medzi rezortizmus, ktorý tu je dlhé roky na tomto Slovensku nejakým spôsobom zachovávaný a ktorý tu naozaj je medzi ministerstvom práce, sociálnych vecí, rodiny a ministerstvom zdravotníctva. V Programovom vyhlásení máte krásne napísané v tej jednej stati na toto obdobie 2020-2024, že práve toto chcete nejakým spôsobom, spôsobom riešiť. To poskytovanie tej zdravotnej starostlivosti nejakým spôsobom skombinovať s tou sociálnou starostlivosťou. Čiže ja by som normálne povedal, že nie je komunitná nemocnica to už je také zariadenie a skôr zariadenie sociálnych služieb. Takže, ja vám držím palce, potom pri tej realizácií, zákon keď vám prejde, to bude veľmi ťažké. Asi chodiť do tých regiónov a hovoriť, že toto oddelenie rušíme tu, toto oddelenie rušíme tu, toto oddelenie rušíme tam a poďme ak chceme niečo zmeniť začnime tou všeobecnou a špecializovanou ambulantnou starostlivosťou. To je podľa mňa teraz najväčší otlak, najväčšia bolačka zdravotníctva a toto najviac pociťujú a pociťujú tí občania. Keď sa naozaj skvalitní poskytovanie tej všeobecnej a špecializovanej ambulantnej starostlivosti nebude ani taký tlak, taký tlak na ústavnú zdravotnú starostlivosť, nebude taký tlak na nemocnice a potom keď sa to, keď sa to celé usadí, keď sa toto vyrieši tak potom si môžme povedať, aha však tu máme zbytočne toľko toho lôžok, tu máme toľko toho lôžok, tu môžeme dať chronické, akútne, dlhodobé a tak ďalej. Takže takto by sa to malo, malo riešiť a to bolo aj stanovisko nielen ...
Skryt prepis