Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie v rozprave

18.9.2020 o 10:43 hod.

JUDr. PhD.

Boris Susko

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie v rozprave 18.9.2020 10:43 - 10:46 hod.

Boris Susko Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Vážený pán predsedajúci, vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, v tomto návrhu zákona sa rieši v zásade pri schvaľovaní týchto zmlúv, o ktorých tu pán predkladateľ hovoril ex ante kontrola zo strany regulačného úradu vo vzťahu k novouzatváraným zmluvám, čo, s čím nemáme problém, považujeme za ústavne v poriadku.
S čím máme ale problém je, sú prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. novembra, kde navrhovatelia navrhujú, aby po vyhlásení nesúladu takéhoto zmluvného vzťahu vo vzťahu už k existujúcim uzavretým, platným a účinným zmluvným vzťahom tieto mohli, mohli zo zákona zaniknúť, ak úrad ako regulačný orgán vyhlási tieto za tieto neprijateľné podmienky v týchto zmluvách, resp. tieto zmluvy za, za odporujúce tomuto zákonu.
Ak už judikoval v inom prípade aj Ústavný súd vylúčenie, ako aj je napísané v stanovisku odboru legislatívy, vylučuje štandardného uplatnenia príslušných ustanovení Občianskeho zákonník a Občianskeho súdneho poriadku bez využitia právomoci súdov ako štátnych orgánov, ktoré ochraňujú platnosť právnych úkonov je v rozpore s princípom deľby moci a je aj v rozpore s princípom právnej istoty. Totižto ideme zasiahnuť normou verejného práva do existujúcich zmluvných vzťahov súkromnoprávnych, ktoré sú uzavreté a boli uzavreté podľa doterajšej právnej úpravy. A v takomto prípade je tu pochybnosť, či by zánik takýchto zmluvných vzťahov priamo zo zákona bol v súlade s týmito ústavnými princípmi. Čiže máme v tomto pochybnosti a dávame na zváženie navrhovateľovi, aby zvážil ešte túto právnu úprava, resp. upravil to možno inak tak, aby o tom rozhodoval o tom nejaký nezávislý súdny orgán, ak ÚRSO vyhlási nejaké neprijateľné podmienky v takýchto zmluvách.
Pokiaľ pán navrhovateľ hovoril, že tieto zmluvy zanikajú zo zákona, tak musím upozorniť na skutočnosť, ak som dobre čítal spoločnú správu výborov, tak toto ustanovenie sa tam zmenilo a tieto zmluvy nebudú zanikať priamo zo zákona, ale má to byť dôvod na odstúpenie od zmluvy. Čiže na gestorskom výbore, ak som správne pozeral spoločnú správu výborov, tak bolo toto ustanovenie zmenené. To však nič nemení na tej skutočnosti, čo som povedal, že máme pochybnosti o tom, že či takéto zasiahnutie normou verejného práva retroaktívne do už uzavretých existujúcich zmluvných vzťahov je v súlade s ústavou a že či by nemal o tomto naozaj rozhodovať súd. Ďakujem pekne, to je všetko.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 16.9.2020 14:25 - 14:26 hod.

Boris Susko
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 16.9.2020 14:25 - 14:26 hod.

Boris Susko Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za faktické pripomienky. Ja som nepovedal, že, že nemôžu byť novelizované viaceré ďalšie právne predpisy ale tak ako citoval pán poslanec Dostál z o zákona o rokovacom poriadku majú to byť také legislatívne zmeny a doplnky, ktoré priamo vecne a obsahovo súvisia s predkladaným návrhom zákona. Tie novelizácie ďalších právnych predpisov, ktoré som spomínal sa týkajú aj tohto návrhu zákona čo nerozporujem a s čím súhlasím, ale obsahujú množstvo vecne nesúvisiacich zmien a doplnkov, ktoré nesúvisia priamo s obsahom a objektom zákona o zaisťovaní majetku. A preto som namietol a preto tvrdím a podľa môjho názoru sú, sú prílepkami a keďže sú to najmä právne normy, ktoré sú kódexového typu tak som povedal, že takéto kódexy si naozaj zaslúžia samostatnú novelizáciu a samostatnú právnu úpravu so samostatnou diskusiou a rozporovými konaniami k takýmto zmenám, ktoré priamo nesúvisia s navrhovaným znením zákona. Takže nie je pravdou, že by som ja nesúhlasil alebo nechcel, aby sa zmenili tieto, tieto právne normy, aby sa, aby sa o nich diskutovalo, ale myslím si, žeby sa malo diskutovať takým spôsobom ako si to vláda napísala aj procesne v programovom vyhlásení vlády, čo si myslím, že v tomto prípade je úplne opačný prípad.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 16.9.2020 14:14 - 14:21 hod.

Boris Susko Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Vážený pán predsedajúci, vážená pani ministerka, vážené dámy, páni, prvé čítanie k návrhu zákona by malo smerovať k rozprave o filozofii zákona ako takého, čiže ja by som sa v tomto vystúpení venoval priamej tej filozofii tohto zákona a možno niektorým otázkam legislatívneho procesu.
Keď si pozriete dôvodovú správu k tomuto návrhu zákona, tak v jednom odseku sa hovorí, že predkladateľ zvolil pri príprave návrhu zákona riešenie spočívajúce v sústredení úloh vyplývajúcich z programového vyhlásenia vlády, ako aj súvisiacich transpozičných a implementačných aktivít do jedného uceleného materiálu, čím sa vyhne viacerým paralelným novelizáciám zákonov kódexového typu. No, keď si pozrieme programové vyhlásenie vlády a niektoré zo záväzkov vlády, ktoré si vláda dala v programovom vyhlásení, tak jedným z tých základných záväzkov bolo, že v rámci legislatívneho procesu nebude pristupovať k riešeniu novelizácií formou prílepkov. Keď si pozriete tento návrh zákona, tak má, ak sa nemýlim, 16 ďalších článkov, ktoré novelizujú iné právne predpisy. Iné právne predpisy najmä kódexového typu, či už ide o Trestný zákon alebo Trestný poriadok, ale aj ďalšie významné zákony a zákon o správe daní a ďalšie.
Myslím si, že tieto zákony, najmä zákony kódexového typu, by si zaslúžili naozaj vecnú, samostatnú odbornú diskusiu najmä z toho dôvodu, že v týchto novelizovaných prílepkoch sa neriešia len otázky súvisiace s meritom predkladaného návrhu zákona, teda zákona o zaisťovaní majetku, ale riešia sa aj ďalšie veci. Riešia sa nové skutkové podstaty trestných činov, ktoré nesúvisia priamo so zaisťovaním majetku. Rieši sa otázka európskeho generálneho prokurátora a ďalšie veci, ktoré vôbec nesúvisia s témou zaisťovania majetku. A preto si myslím, že sú to typické príklady prílepkov, ktoré sú v zmysle zákona o rokovacom poriadku neprípustné a ktoré navyše si vláda v programovom vyhlásení vlády dala za jasný cieľ, že nebude takouto formou novelizovať právne predpisy.
Pokiaľ ide o zriadenie samostatného úradu, ktorý by mal riešiť zaisťovanie majetku, tak keď si pozriete doložku zlučiteľnosti, resp. doložku vybraných vplyvov, tak zistíte, že tento úrad má mať 21 zamestnancov. Samotný návrh zákona okrem toho počíta s tým, že tento úrad bude jednotlivú správu jednotlivého zaisteného majetku môcť zveriť iným povereným osobám. Zákon už nedefinuje presne, kto tieto iné poverené osoby môžu byť, ale predpokladám, že to budú súkromné osoby. Teda máme vážne obavy a podozrenia z toho, že tu bude môcť dochádzať k určitému biznisu pre určité skupiny osôb, ktoré budú môcť spravovať cudzí majetok. Pretože ak si pozriete doložku vybraných vplyvov, tak naozaj 21 zamestnancov úradu nebude pravdepodobne schopných samostatne spravovať cudzie majetky, ktoré môžu byť od zaisteného majetku právnických osôb, to znamená celé firmy a chod firiem, až po zaistenie majetku fyzických osôb.
Pokiaľ ide o samostatné novelizácie tých ďalších právnych predpisov, ktoré podľa môjho názoru sú prílepkami k tomuto zákonu, tak zoberieme si len Trestný zákon, ktorý, kde, ako pani ministerka aj v úvodnom slove povedala, sú navrhnuté ďalšie skutkové podstaty trestných činov, napríklad ako spomínala aj spomínané dva, dve skutkové podstaty trestných činov, a to zneužitie práva a ten druhý je... prijatie a poskytnutie nenáležitej výhody.
Pokiaľ ide o trestný čin alebo skutkovú podstatu trestného činu zneužitia práva, treba povedať, že ide o právny inštitút, ktorý je prevzatý z nemeckého právneho poriadku, akurát že je vytrhnutý z kontextu nemeckého právneho poriadku bez toho, aby sa implementovali aj ďalšie ochranné mechanizmy, ktoré nemecký právny poriadok vo vzťahu k tomuto, k tejto skutkovej podstate má. Okrem toho nemecký právny poriadok, resp. ani právny poriadok iných krajín, ktoré majú takýto právny inštitút zavedený v právnom poriadku, nepozná skutkovú podstatu zneužitie právomoci verejného činiteľa, tak ako ju má nastavený právny poriadok v Slovenskej republike. Domnievame sa, že tieto dve skutkové podstaty trestných činov si navzájom konkurujú, pretože tak ako je v Nemecku chápaný tento trestný čin zneužitia práva, je u nás chápaný aj aplikovaný práve trestný čin zneužitia právomoci verejného činiteľa, a teda ide o totožnú, totožný obsah, resp. totožnú objektívnu stránku tohto, alebo objekt tohto trestného činu, a preto to bude duplicita a bude aplikačné problémy, budú vznikať aplikačné problémy pri aplikácii práve tohto právneho inštitútu.
Pokiaľ ide o ten druhý z týchto skutkových podstát, a to prijatie a poskytnutie nenáležitej výhody, tak máme za to, že tento, toto ustanovenie z hľadiska jeho textácie, to znamená, kto prijme, žiada alebo teda sľúbi nenáležitú výhodu v súvislosti s jeho postavením alebo funkciou, je tak široká skutková podstata naformulovaná, že tu naozaj pod toto bude môcť byť subsumované čokoľvek a bude to vyvolávať určité pochybnosti a bude to vyvolávať v praxi problémy v tom, že tu bude kriminalizácia aj z možno iných pohnútok, ako je cieľom tejto navrhovanej úpravy a máme za to, že takýto, takéto ustanovenia môžu byť v rozpore s ústavnosťou týchto, týchto ustanovení.
Čiže toľko na úvod v prvom čítaní k tomuto návrhu. Ďakujem za pozornosť.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 2.9.2020 14:43 - 14:45 hod.

Boris Susko Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vážený pán poslanec Baránik, no musím sa ohradiť voči tomu, čo ste povedali, že som vo svojom vystúpení klamal. Neviem, že či ak má niekto iný názor ako vy, tak automaticky je klamár, ale z vášho vystúpenia asi, asi áno. Nikto tu nepovedal, ani ja som nepovedal a nikto z nás nepovedal, že generálny prokurátor má byť neodvolateľný, alebo že nemôže byť odvolateľný. Jediné, čo sme tvrdili alebo čo tvrdím, je, že ak má byť odvolateľný, ak ho má niekto odvolať, tak by tu mal byť nejaký riadny proces nepolitický toho, aby sa preukázalo, že porušil svoje povinnosti, ktoré mu vyplývajú zo zákona, a to je zase disciplinárne previnenie, aby o tom rozhodol nezávislý Ústavný súd, tak ako rozhoduje aj v iných otázkach disciplinárnych previnení.
A ak ste ma dobre počúvali, áno, zo súčasného znenia zákona o prokurátoroch to možno tak vyplýva, že to môže byť len čin, ale ak ste ma dobre počúvali, ak ste si dobre prečítali návrh pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu, ktorý sme podali v druhom čítaní v legislatívnom procese, tak sme vami navrhované znenie, to znamená, že ak neplní svoju funkciu čestne, riadne, nezávisle a nestranne, dali ako ďalší dôvod na disciplinárne konanie, o ktorom má rozhodovať Ústavný súd. Čiže bolo by to možné na návrh poslancov, aby Ústavný súd o tomto rozhodoval. Čiže nie je pravda, čo tvrdíte, že som klamal.
No a tak isto sa nemôžem stotožniť s tým, čo ste povedali, že prokuratúra má byť politická. Vy stále žijete v tom, že chcete, aby to bolo štátne zastupiteľstvo, ale pokiaľ si prečítate ústavu, tak prokuratúra tu má postavenie sui generis nezávislé od zákonodarnej, výkonnej a súdnej moci. Čiže my nemáme tu taký model, ako majú v Čechách, a tomu by sme mali prispôsobiť aj spôsoby, či už voľby alebo odvolávania generálneho prokurátora.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 2.9.2020 14:26 - 14:28 hod.

Boris Susko Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Áno, pán poslanec Dostál, myslím si, že obidve tieto riešenia sú zlé a preto sme my boli proti tomu, aby mohol kandidovať na funkciu generálneho prokurátora, resp. špeciálneho prokurátora kandidovať osoba, ktorá nie je z prokurátorského stavu, pretože to môže na konci dňa spôsobiť práve takéto problémy. Na jednej strane nestrannosť prokuratúry, na druhej strane základné práva a diskriminácia, resp. nerovnaké podmienky jednotlivých prokurátorov. Preto si myslíme, že by bolo vhodné, aby nebola otvorená voľba pre neprokurátorov, resp. pre osoby, ktoré nesplnili podmienky na to, aby sa mohli stať riadnymi prokurátormi v rámci skúšok a všetkých ostatných náležitostí praxe, koncipientskej praxe a tak ďalej. Nepolemizujem v tom, že tá voľba má byť transparentná, otvorená z hľadiska, z hľadiska verejného vypočutia, to, čo hovoril pán podpredseda Grendel. S týmto absolútne nemáme problém. Nech sa, nech sa kandidáti na verejnom vypočutí grilujú, ale práve tieto veci, ktoré sme spomínali, môžu spôsobiť v jednom aj v druhom prípade, alebo mám pochybnosti, že by mohli spôsobovať ústavné problémy. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie 2.9.2020 14:14 - 14:24 hod.

Boris Susko Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, pani prezidentka vo svojich pripomienkach k vrátenému zákonu o prokuratúre potvrdila výhrady, ktoré sme prezentovali v prvom i druhom čítaní pri prerokovaní návrhu tohto zákona, ako aj pripomienky odborných profesijných zväzov, resp. združení.
Musím konštatovať, že sa stotožňujeme so všetkými pripomienkami pani prezidentky, čo je len logické, pretože sme na tieto rozpory upozorňovali už v samotnom legislatívnom procese prijímania tohto zákona, najmä pokiaľ ide o vágne ustanovenia dôvodov na odvolanie generálneho prokurátora a neskôr teda doplneného aj špeciálneho prokurátora hlasovaním v pléne parlamentu, teda ak generálny prokurátor či špeciálny prokurátor prestane vykonávať svoju funkciu riadne, čestne, nezávisle alebo nestranne.
Upozorňovali sme na skutočnosť, že, po prvé, ide o vágne ustanovenia bez jasne definovaného obsahu, čo môže vyvolávať pochybnosti o čisto účelovom a politickom rozhodovaní v pléne Národnej rady, teda že ide o zjavne politizáciu prokuratúry. A po druhé, že tak ako pripomienkuje i pani prezidentka, takáto konštrukcia nerešpektuje základné právo na súdnu a inú právnu ochranu v zmysle Ústavy Slovenskej republiky a právo na spravodlivé súdne konanie podľa čl. 6 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd, ako si môžte i prečítať v odôvodnení nášho pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu, ktorý sme predložili v druhom čítaní, ktorý, žiaľ, nebol prijatý.
V druhom čítaní sme podali pozmeňujúci návrh, ktorý túto otázku riešil súladne s ústavou a judikatúrou Ústavného súdu, a to tak, že sme tieto dôvody definovali ako ďalšie dôvody pre disciplinárne konanie. Takéto riešenie by podľa nášho názoru bolo súladné s ústavou, zákonom o prokurátoroch, ako aj zákonom o Ústavnom súde, keďže ako aj pani prezidentka správne pripomienkovala, priamo ústava upravuje, že o porušení povinnosti generálneho prokurátora má rozhodovať Ústavný súd.
Teda o porušení povinnosti, jak povieme, že generálny prokurátor má vykonávať svoju funkciu riadne, čestne, nezávisle a nestranne, tak ak prestane vykonávať takýmto spôsobom svoju funkciu, tak sa dopustí porušenia povinností. A tu nemôžem súhlasiť s pánom podpredsedom Grendelom, ktorý hovoril, že to nie sú ďalšie dôvody na disciplinárne konanie, ale že je to nejaký iný dôvod, o ktorom má rozhodovať Národná rada hlasovaním. No ja sa domnievam naopak, že ak ide o porušenie povinností, ktoré mu, ktoré generálnemu prokurátorovi ukladá zákon, nech sú to akékoľvek povinnosti, tak ich porušením sa dopúšťa disciplinárneho previnenia, a teda mal by o tom rozhodovať disciplinárny orgán, ktorý v prípade generálneho prokurátora je Ústavný súd.
A v tomto zmysle sme aj pripravili ten pozmeňujúci návrh, ktorý hovoril o tom, že áno, poslanci Národnej rady môžu kvalifikovanou väčšinou dať návrh na to, aby Ústavný súd musel o tom konať a aby potom rozhodoval v rámci riadneho dokazovania, či generálny prokurátor porušil tieto povinnosti, ktoré by mu ustanovil zákon, teda plniť si svoju funkciu riadne, čestne, nezávisle a nestranne, a v prípade, že by dospel k záveru, že áno, že prestal takto vykonávať svoju funkciu, tak by takýto návrh posunul pani prezidentke, teda takéto rozhodnutie o porušení práva posunul pani prezidentke a pani prezidentka by mohla generálneho prokurátora odvolať. Tento pozmeňujúci návrh však nebol prijatý, a tak sa schválený zákon dostal podľa môjho názoru do rozporu s ústavou, ako aj pripomienkuje pani prezidentka vo vrátenom zákone.
Pokiaľ ide o právnu úpravu voľby a odvolávania špeciálneho prokurátora, už v legislatívnom procese v druhom čítaní sme takisto kritizovali, že takúto zásadnú zmenu nie je dobré riešiť doplňujúcim návrhom cez výbor šitým horúcou ihlou na poslednú chvíľu pár dní pred hlasovaním v pléne. Opäť sa ukazuje, že sme mali pravdu. Práca chvatná, málo platná. Navrhovatelia si nevšimli, že ústava expressis verbis ustanovuje, v akých prípadoch rozhoduje o porušení povinnosti prokurátora Ústavný súd. A že teda tento rozhoduje len v prípade generálneho prokurátora a nemá kompetenciu rozhodovať v disciplinárnom konaní o porušení povinností špeciálneho prokurátora, a teda, že na poslednú chvíľu skopírovaná úprava ´copy paste´ odvolávanie generálneho prokurátora vo vzťahu k špeciálnemu prokurátorovi je vadná v rozpore s Ústavou Slovenskej republiky. Ako som už spomenul, práca chvatná, málo platná.
Na všetky tieto skutočnosti sme poukazovali už v máji a júni, resp. júli a nielen my opozícia, ale i Rada prokurátorov a ďalšie profesné odborné združenia, ale nikto nepočúval. No a dnes tu máme vrátený zákon s pripomienkami, myslím s jednoznačným zdôvodnením, prečo nemôže vojsť do platnosti a účinnosti v takomto znení, respektíve ak, vážená koalícia, prelomíte veto pani prezidentky, Ústavný súd nepochybne zaujme stanovisko súladne s doterajšou rozhodovacou praxou. Napokon ak si pozriete ostatnú programovaciu štúdiu Parlamentného inštitútu o odvolávaní generálneho prokurátora, tak aj Benátska komisia odporúča, aby odvolávaný generálny prokurátor mal možnosť sa obhájiť pred orgánom, ktorý bude rozhodovať o jeho odvolávaní. No v prípade konštrukcie, ktorá je zakomponovaná v tomto zákone, takéto právo generálny prokurátor nemá. Rada prokurátorov sa môže vyjadriť, ale samotný generálny prokurátor sa nemôže obhájiť a nemôže ani predložiť dôkazy o svojej nevine, resp. o tom, že si myslí, že sa nedopustil takéhoto porušenia povinností. Príde čisto o politické hlasovanie, tak ako to bude vyhovovať vládnej väčšine, resp. ak jej generálny prokurátor nebude vyhovovať, to, čo budú, tak ako budú chcieť, tak ho jednoducho odvolajú bez toho, aby sa generálny prokurátor mohol náležite a riadne obhajovať. Čiže aj Benátska komisia predpokladá, že by malo prísť ku konaniu, v rámci ktorého by generálny prokurátor mohol sa obhajovať a predkladať dôkazy na svoju obhajobu, čo v tomto prípade teda tak nie je, a preto sa domnievame, že je tu oprávnená obava, že je to v rozpore s ústavou a ústavnými princípmi.
Pokiaľ ide o ďalšiu pripomienku, pripomienkované ustanovenie vráteného zákona týkajúce sa automatického zániku funkcie prokurátora pri zániku funkcie generálneho prokurátora, resp. špeciálneho prokurátora, osoby, ktorá v čase vymenovania nie je prokurátorom, avšak vymenovaním za generálneho prokurátora, resp. špeciálneho prokurátora by sa stala prokurátorom, sa plne takisto stotožňujeme s názorom, že je to v rozpore s požiadavkou nestranného postavenia prokuratúry, ako to definuje pani prezidentka v článkoch 43, myslím, a nasledujúcich svojho rozhodnutia.
Teda ešte raz, stotožňujeme sa s pripomienkou pani prezidentky, že zánikom funkcie generálneho prokurátora alebo špeciálneho prokurátora by im nemala v spomínanom prípade automaticky zaniknúť funkcia prokurátora Generálnej prokuratúry, do ktorej svojím vymenovaním, alebo ktorými členmi svojím vymenovaním sa stanú, avšak má to aj druhú stránku mince. Totiž ak bude odvolaný alebo zanikne funkcia generálneho prokurátora alebo špeciálneho prokurátora a takýto, takáto osoba zostane prokurátorom Generálnej prokuratúry, nastane podľa môjho názoru situácia, že bude niekto vykonávať funkciu prokurátora bez splnenia podmienok, alebo teda za iných podmienok ako štandardný prokurátor, ktoré má na vymenovanie za prokurátora. Teda dostaneme sa do situácie porušovania iných základných práv a slobôd, konkrétne základného práva na rovnaký prístup voleným a iným verejným funkciám, ďalej základného práva vstúpiť za rovnakých podmienok do verejných služieb svojej krajiny v zmysle medzinárodného paktu o občianskych a ľudských právach, či základného práva na rovnaké zaobchádzanie a zákaz diskriminácie z akéhokoľvek dôvodu. Čiže v tomto prípade sa domnievame, že obidva, obidve situácie sú zlé a preto, alebo to boli aj čiastočné dôvody, pre ktoré sme nesúhlasili s tým, aby sa generálnym prokurátorom či špeciálnym prokurátorom mohol stať neprokurátor, pretože takéto, takýto nedomyslený krok môže následne spôsobiť obrovské právne problémy.
O tom, či verejná alebo tajná voľba, pani prezidentka v svojich pripomienkach nehovorí, ale o tom sme, myslím, dosť hovorili pri predkladaní zákona.
Preto odporúčame hlasovať za prijatie všetkých pripomienok pani prezidentky k vrátenému zákonu, avšak v zmysle toho, čo som povedal, navrhujeme hlasovať proti opätovnému schváleniu zákona ako o celku.
Ďakujem pekne, skončil som.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 24.7.2020 2:54 - 2:56 hod.

Boris Susko Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Vážený pán poslanec Svrček, ja nespochybňujem potrebu zmeny nastavenia zákona o generálnej prokuratúre alebo celej voľby alebo tých niektorých atribútov tejto voľby ako je napríklad verejné vypočutie. Veď mi samy sme zaviedli verejné vypočutie pri sudcoch ústavného súdu a nemáme najmenší problém toto rozšíriť aj na kandidátov na generálnu prokuratúru. Tak isto nemáme problém ani s rozšírením navrhujúcich subjektov. Tak isto nemáme problém ani s ďalšími vecami v tomto zákone avšak čo som na čo som poukazoval bolo to, že v programovom vyhlásení vlády ste si nastavili nejaké parametre na zlepšovanie kvality legislatívneho procesu a ten proces, ktorým išiel práve tento návrh zákona išiel úplne v rozpore s tými vyhláseniami, ktoré ste si z hľadiska kvality legislatívneho procesu samy nastavili v programovom vyhlásení vlády, kde je napísané niekoľkokrát, že sa zasadíte o to, aby sa neobchádzalo medzirezortné pripomienkové konanie. Mám za to, že takýto zásadný zákon z hľadiska justície a prokuratúry má byť garantovaný práve ministerstvom spravodlivosti, keďže vláda pripravovala programové vyhlásenie a je to programové vyhlásenie vlády a ide to úplne mimo tento proces. Čo neznamená, že nesúhlasím s tým, aby sa v rámci výberového konania zmenili predpisy. S čím, ale vecne nesúhlasíme je politizácia prokuratúry a to práve dôvodmi, ktoré ste nastavili na odvolanie generálneho prokurátora, resp. špeciálneho prokurátora obyčajným politickým hlasovaním v parlamente bez toho, aby nejaká súdna autorita dokazovaním dokázala, že generálny alebo špeciálny prokurátor porušil zákonné povinnosti, ktoré ste tam nastavili.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 24.7.2020 2:40 - 2:51 hod.

Boris Susko Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo, vážený pán predsedajúci, vážení členovia vlády, ktorí tu ešte zostali, vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, chcel by som sa venovať dvom bodom z odôvodnenia dnešného rokovania na odvolávanie premiéra predsedu vlády Igora Matoviča. A to prvých dvoch bodov, a teda nenaplnenie sľubu predsedu vlády plniť si funkciu čestne, svedomite a v záujme občanov a bodu dva, neplnenia a odchyľovania sa od programového vyhlásenia vlády na základe ktorého bola vláde vyslovená dôvera parlamentnou väčšinou. Viacerí ste tu kritizovali, že sa nedržíme tohto návrhu, a že nehovoríme tie dôvody, pre ktoré si myslíme, že je tu dôvod na odvolanie predsedu vlády. Tak ja by som sa teda týmto dôvodom konkrétne venoval. A venoval by som sa im tak, že odcitujem vždy ustanovenie programového vyhlásenia vlády, a budem na to reagovať konkrétnymi skutkami, ktoré vláda, respektíve premiér konajú, a prečo si myslíme, že sú tu dôvody na jeho odvolanie. V programovom vyhlásení vlády citujem sa hovorí: " Počas nášho vládnutia sa zaväzujeme vždy hovoriť pravdu a čestne konať. Zabezpečíme dôslednú rovnosť pred zákonom a budeme konať tak, aby sme zvýrazne zvýšili dôveru ľudí v štát a ľudí, ktorí ho reprezentujú." Celý deň sa dnes bavíme o tom, že predseda vlády Slovenskej republiky je plagiátor, a ako sa sám seba nazval, zlodej. Ďaleko horšie však ako to, že tak konal, je to, že pán predseda vlády túto skutočnosť zľahčuje a schvaľuje porušovanie autorského práva, mimochodom v zmysle platného právneho stavu, trestného činu a citujem zo včerajšej tlačovej konferencie pána predsedu vlády, a mne v úvodzovky. " A mne je to šum a fuk, či som citoval alebo necitoval, pre mňa je dôležité, čo som si o tom myslel." Toto je podľa vás zvyšovanie dôvery ľudí v štát a ľudí, ktorí ho reprezentujú? No ja si myslím práve naopak. Asi takéto zľahčovanie a schvaľovanie porušovania práva, nebude zvyšovať dôveru ľudí v štát a jeho reprezentantov a motivovať ľudí k dodržiavaniu práva. Ďalej v oblasti justície. V záujme citujem z programového vyhlásenia vlády: "V záujme vyváženosti zloženia Súdnej rady Slovenskej republiky, zavedenie pravidla, že zákonodarná a výkonná moc budú nominovať vždy len osoby, ktoré nie sú sudcami a zákonodarná moc až po ich riadnom vypočutí v príslušnom výbore." Videli sme v priamom prenose presne v čase schvaľovania programového vyhlásenia vlády ako ste toto pravidlo sami porušili s odôvodnením, že toto bude platiť až do budúcnosti, teraz nie lebo teraz nám to vyhovuje, lebo teraz tam potrebujeme práve tých ľudí, ktorých ste tam zvolili. Opäť toto, je podľa vás zvyšovanie dôvery ľudí v štát a ľudí, ktorí ho reprezentujú? No asi práve naopak. Ďalší citát z programového vyhlásenia vlády: "Vláda Slovenskej republiky zavedie verejné vypočutia v rámci legislatívneho procesu návrhov zákonov kódexového charakteru vybraných návrhov zákonov, týkajúcich sa veľkého množstva adresátov a návrhov zákonov v osobitne dôležitých oblastiach verejného záujmu. Vláda Slovenskej republiky sa zaväzuje ku komplexnému vyhodnoteniu trestného zákona a trestného poriadku a podľa potreby navrhne aj konkrétne návrhy na ich zmeny." Máme práve v druhom čítaní koaličný poslanecký návrh zmeny trestného zákona, úplne nekoncepčne, predpokladám s vedomím vlády. Treba si uvedomiť, že ide o kódexový typ právneho predpisu, kde je práve potrebná vyššia miera odbornej diskusie a opäť tu máme návrh zákona, ktorý neprešiel medzirezortným pripomienkovým konaním, respektíve žiadnym pripomienkovým konaním s odbornou verejnosťou, a je to kódexový typ právneho predpisu, a takto ho tu máme. Čiže zase v rozpore s vlastným textom programového vyhlásenia vlády. Ďalší citát z programového vyhlásenia vlády, ktorý bude trošku dlhší: "Právny poriadok Slovenskej republiky doposiaľ nemožno považovať za dostatočne stabilný a predvídateľný. Nedostatok stability a predvídateľnosti právneho poriadku narúša jeden zo základných prvkov právneho štátu a to právnu istotu, či negatívne pôsobí na všetkých adresátov práva, vrátane občanov a podnikateľského prostredia. Bez kvalitného právneho poriadku, zároveň nie je možné ani dobré fungovanie justície a dosiahnutie spravodlivosti pre všetkých. Samotný proces tvorby práva nemôže byť dielom náhody. Vláda Slovenskej republiky sa preto zasadí za posilnenie stability a predvídateľnosti právneho poriadku. Vláda Slovenskej republiky zásadným spôsobom posilní princíp právnej istoty, a to prípravou vládnych návrhov zákonov a nastavením pravidiel legislatívneho procesu tak, aby stabilita a predvídateľnosť boli imanentnými pre výsledky legislatívneho procesu. Na tento účel vláda Slovenskej republiky prostredníctvom podpredsedu vlády Slovenskej republiky, ktorý tu sedí, ktorý bude koordinovať legislatívu najmä posilní plánovanie legislatívnych prác prípravou plánu legislatívnych úloh, na návrh podpredsedu vlády Slovenskej republiky, ktorý bude koordinovať legislatívu a zasadí sa za jeho dôsledné dodržiavanie. Zabezpečí, aby nedochádzalo k prijímaniu všeobecne záväzných právnych predpisov bez ich náležitého prerokovania osobitne s dotknutými subjektami a verejnosťou, a to najmä tým, že sa zasadí o to, aby sa neodôvodnene neobchádzalo medzirezortné pripomienkové konanie. Ďalej citujem z programového vyhlásenia vlády schváleného pred pár mesiacmi: "Zabezpečí dodržiavanie zákazu nepriamych novelizácií právnych predpisov a obsa, obsahovo nesúvisiacich novelizácii právnych predpisov, takzvaných prílepkov. Vláda Slovenskej republiky, podporí snahu parlamentu zlepšiť ochranu verejného záujmu a kvalitu tvorby práva, a to z rovnakých dôvodov ako sú uvedené v časti o legislatívnom procese na vládnej úrovni, najmä zabezpečenie účasti verejnosti na legislatívnom procese v parlamente." No a tieto princípy, ktoré som teraz prečítal z programového vyhlásenia vlády, sme videli v priamom prenose v skrátených legislatívnych konaniach, kde bolo predložených 36 návrhov, vo viacerých prípadoch vôbec nesúvisiacich s koronakrízou. Napríklad: novela zákona o elektronických komunikáciách, novela zákona o štátnej službe či návrhy súvisiace s justíciou. Najmarkantnejšie sme to však mohli vidieť pri legislatívnom procese novely zákona o prokuratúre, kde sa nastavili novo, nové pravidlá na voľbu a odvolávanie generálneho prokurátora. Úplne v rozpore s citovanými princípmi v programovom vyhlásení vlády, ba priam protichodne s nimi. Poslaneckým návrhom bez akéhokoľvek pripomienkového konania následne s veľmi neštandardným verejným prerokovaním, kde bolo od odbornej verejnosti znesené množstvo nesúhlasných pripomienok, z ktorých žiadne neboli akceptované, ale čo je najhoršie, ani odôvodnené ich neprijatie. Nakoniec v závere legislatívneho procesu opäť bez akejkoľvek odbornej diskusie prílepkom, cez Ústavnoprávny výbor rozšírený tento návrh aj na špeciálneho prokurátora. Nehovoriac o tom, že v tomto prípade ide o jasnú politizáciu prokuratúry, čo nehovoríme len my ako opozícia, ale hovorí to aj odborná verejnosť. Pokiaľ ide o profesionálnu a transparentnú štátnu správu a odborníci namiesto našich ľudí do štátnych podnikov. Opäť zacitujem z programového vyhlásenia vlády: "Rovnosť príležitostí bude základným kritériom akejkoľvek súťaže či výberového konania. Slovensko urgentne potrebuje posilniť schopnosti štátnej služby a sústrediť sa na budovanie profesionálnej, vzdelanej a stabilnej pracovnej sily prostredníctvom spravodlivých, transparentných a na pravidlách založených postupoch riadenia. Vláda Slovenskej republiky, zvýši transparentnosť výberových konaní a zavedie jednotný výberový proces. Vláda Slovenskej republiky zavedie jasné pravidlá týkajúce sa integrity a etiky a funkčný mechanizmus na kontrolu a riadenie konfliktu záujmov. Vláda Slovenskej republiky, zavedie dlhodobé plánované, plánovanie výberových konaní a uverejňovanie plánu výberových konaní s niekoľkomesačným predstihom." Už len zopakujem, čo tu už viac ráz odznelo. Videli sme ako sa obsadzujú výsostne odborné a stavovské pozície v štát...
===== ... vláda Slovenskej republiky zavedie dlhodobé plánovanie výberových konaní a uverejňovanie plánu výberových konaní s niekoľkomesačným predstihom. Už len zopakujem, čo tu už viac raz odznelo. Videli sme ako sa obsadzujú výsostne odborné a stavovské pozície v štátnej správe. Napríklad hlavný banský úrad, kde naozaj odborné nominácie transparentným výberovým konaním urobené neboli. Či už ide o hlavný banský úrad alebo ide o obvodné banské úrady alebo ide o nemocnice alebo ide nemocnice alebo ide o SEPS a ďalšie a ďalšie organizácie, ktoré by som mohol menovať. No a úplne nakoniec flagrantné porušenie týchto pravidiel pri obsadzovaní prednostov okresných úradov. Toto je predstava predsedu vlády o transparentných výberových konaniach? Odborníci namiesto našich ľudí? Prednostovia obsadzovaní jednostraníckymi úderkami strany OĽANO. Toto boli vážené kolegyne a kolegovia, len niektoré vybrané dôkazy o tom, prečo je tu dnes na stole návrh na odvolanie predsedu vlády Igora Matoviča a myslím, že tieto dôvody sú úplne jasné a plastické. Ďakujem pekne za pozornosť.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 24.7.2020 2:40 - 2:51 hod.

Boris Susko Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo, vážený pán predsedajúci, vážení členovia vlády, ktorí tu ešte zostali, vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, chcel by som sa venovať dvom bodom z odôvodnenia dnešného rokovania na odvolávanie premiéra predsedu vlády Igora Matoviča. A to prvých dvoch bodov, a teda nenaplnenie sľubu predsedu vlády plniť si funkciu čestne, svedomite a v záujme občanov a bodu dva, neplnenia a odchyľovania sa od programového vyhlásenia vlády na základe ktorého bola vláde vyslovená dôvera parlamentnou väčšinou. Viacerí ste tu kritizovali, že sa nedržíme tohto návrhu, a že nehovoríme tie dôvody, pre ktoré si myslíme, že je tu dôvod na odvolanie predsedu vlády. Tak ja by som sa teda týmto dôvodom konkrétne venoval. A venoval by som sa im tak, že odcitujem vždy ustanovenie programového vyhlásenia vlády, a budem na to reagovať konkrétnymi skutkami, ktoré vláda, respektíve premiér konajú, a prečo si myslíme, že sú tu dôvody na jeho odvolanie. V programovom vyhlásení vlády citujem sa hovorí: " Počas nášho vládnutia sa zaväzujeme vždy hovoriť pravdu a čestne konať. Zabezpečíme dôslednú rovnosť pred zákonom a budeme konať tak, aby sme zvýrazne zvýšili dôveru ľudí v štát a ľudí, ktorí ho reprezentujú." Celý deň sa dnes bavíme o tom, že predseda vlády Slovenskej republiky je plagiátor, a ako sa sám seba nazval, zlodej. Ďaleko horšie však ako to, že tak konal, je to, že pán predseda vlády túto skutočnosť zľahčuje a schvaľuje porušovanie autorského práva, mimochodom v zmysle platného právneho stavu, trestného činu a citujem zo včerajšej tlačovej konferencie pána predsedu vlády, a mne v úvodzovky. " A mne je to šum a fuk, či som citoval alebo necitoval, pre mňa je dôležité, čo som si o tom myslel." Toto je podľa vás zvyšovanie dôvery ľudí v štát a ľudí, ktorí ho reprezentujú? No ja si myslím práve naopak. Asi takéto zľahčovanie a schvaľovanie porušovania práva, nebude zvyšovať dôveru ľudí v štát a jeho reprezentantov a motivovať ľudí k dodržiavaniu práva. Ďalej v oblasti justície. V záujme citujem z programového vyhlásenia vlády: "V záujme vyváženosti zloženia Súdnej rady Slovenskej republiky, zavedenie pravidla, že zákonodarná a výkonná moc budú nominovať vždy len osoby, ktoré nie sú sudcami a zákonodarná moc až po ich riadnom vypočutí v príslušnom výbore." Videli sme v priamom prenose presne v čase schvaľovania programového vyhlásenia vlády ako ste toto pravidlo sami porušili s odôvodnením, že toto bude platiť až do budúcnosti, teraz nie lebo teraz nám to vyhovuje, lebo teraz tam potrebujeme práve tých ľudí, ktorých ste tam zvolili. Opäť toto, je podľa vás zvyšovanie dôvery ľudí v štát a ľudí, ktorí ho reprezentujú? No asi práve naopak. Ďalší citát z programového vyhlásenia vlády: "Vláda Slovenskej republiky zavedie verejné vypočutia v rámci legislatívneho procesu návrhov zákonov kódexového charakteru vybraných návrhov zákonov, týkajúcich sa veľkého množstva adresátov a návrhov zákonov v osobitne dôležitých oblastiach verejného záujmu. Vláda Slovenskej republiky sa zaväzuje ku komplexnému vyhodnoteniu trestného zákona a trestného poriadku a podľa potreby navrhne aj konkrétne návrhy na ich zmeny." Máme práve v druhom čítaní koaličný poslanecký návrh zmeny trestného zákona, úplne nekoncepčne, predpokladám s vedomím vlády. Treba si uvedomiť, že ide o kódexový typ právneho predpisu, kde je práve potrebná vyššia miera odbornej diskusie a opäť tu máme návrh zákona, ktorý neprešiel medzirezortným pripomienkovým konaním, respektíve žiadnym pripomienkovým konaním s odbornou verejnosťou, a je to kódexový typ právneho predpisu, a takto ho tu máme. Čiže zase v rozpore s vlastným textom programového vyhlásenia vlády. Ďalší citát z programového vyhlásenia vlády, ktorý bude trošku dlhší: "Právny poriadok Slovenskej republiky doposiaľ nemožno považovať za dostatočne stabilný a predvídateľný. Nedostatok stability a predvídateľnosti právneho poriadku narúša jeden zo základných prvkov právneho štátu a to právnu istotu, či negatívne pôsobí na všetkých adresátov práva, vrátane občanov a podnikateľského prostredia. Bez kvalitného právneho poriadku, zároveň nie je možné ani dobré fungovanie justície a dosiahnutie spravodlivosti pre všetkých. Samotný proces tvorby práva nemôže byť dielom náhody. Vláda Slovenskej republiky sa preto zasadí za posilnenie stability a predvídateľnosti právneho poriadku. Vláda Slovenskej republiky zásadným spôsobom posilní princíp právnej istoty, a to prípravou vládnych návrhov zákonov a nastavením pravidiel legislatívneho procesu tak, aby stabilita a predvídateľnosť boli imanentnými pre výsledky legislatívneho procesu. Na tento účel vláda Slovenskej republiky prostredníctvom podpredsedu vlády Slovenskej republiky, ktorý tu sedí, ktorý bude koordinovať legislatívu najmä posilní plánovanie legislatívnych prác prípravou plánu legislatívnych úloh, na návrh podpredsedu vlády Slovenskej republiky, ktorý bude koordinovať legislatívu a zasadí sa za jeho dôsledné dodržiavanie. Zabezpečí, aby nedochádzalo k prijímaniu všeobecne záväzných právnych predpisov bez ich náležitého prerokovania osobitne s dotknutými subjektami a verejnosťou, a to najmä tým, že sa zasadí o to, aby sa neodôvodnene neobchádzalo medzirezortné pripomienkové konanie. Ďalej citujem z programového vyhlásenia vlády schváleného pred pár mesiacmi: "Zabezpečí dodržiavanie zákazu nepriamych novelizácií právnych predpisov a obsa, obsahovo nesúvisiacich novelizácii právnych predpisov, takzvaných prílepkov. Vláda Slovenskej republiky, podporí snahu parlamentu zlepšiť ochranu verejného záujmu a kvalitu tvorby práva, a to z rovnakých dôvodov ako sú uvedené v časti o legislatívnom procese na vládnej úrovni, najmä zabezpečenie účasti verejnosti na legislatívnom procese v parlamente." No a tieto princípy, ktoré som teraz prečítal z programového vyhlásenia vlády, sme videli v priamom prenose v skrátených legislatívnych konaniach, kde bolo predložených 36 návrhov, vo viacerých prípadoch vôbec nesúvisiacich s koronakrízou. Napríklad: novela zákona o elektronických komunikáciách, novela zákona o štátnej službe či návrhy súvisiace s justíciou. Najmarkantnejšie sme to však mohli vidieť pri legislatívnom procese novely zákona o prokuratúre, kde sa nastavili novo, nové pravidlá na voľbu a odvolávanie generálneho prokurátora. Úplne v rozpore s citovanými princípmi v programovom vyhlásení vlády, ba priam protichodne s nimi. Poslaneckým návrhom bez akéhokoľvek pripomienkového konania následne s veľmi neštandardným verejným prerokovaním, kde bolo od odbornej verejnosti znesené množstvo nesúhlasných pripomienok, z ktorých žiadne neboli akceptované, ale čo je najhoršie, ani odôvodnené ich neprijatie. Nakoniec v závere legislatívneho procesu opäť bez akejkoľvek odbornej diskusie prílepkom, cez Ústavnoprávny výbor rozšírený tento návrh aj na špeciálneho prokurátora. Nehovoriac o tom, že v tomto prípade ide o jasnú politizáciu prokuratúry, čo nehovoríme len my ako opozícia, ale hovorí to aj odborná verejnosť. Pokiaľ ide o profesionálnu a transparentnú štátnu správu a odborníci namiesto našich ľudí do štátnych podnikov. Opäť zacitujem z programového vyhlásenia vlády: "Rovnosť príležitostí bude základným kritériom akejkoľvek súťaže či výberového konania. Slovensko urgentne potrebuje posilniť schopnosti štátnej služby a sústrediť sa na budovanie profesionálnej, vzdelanej a stabilnej pracovnej sily prostredníctvom spravodlivých, transparentných a na pravidlách založených postupoch riadenia. Vláda Slovenskej republiky, zvýši transparentnosť výberových konaní a zavedie jednotný výberový proces. Vláda Slovenskej republiky zavedie jasné pravidlá týkajúce sa integrity a etiky a funkčný mechanizmus na kontrolu a riadenie konfliktu záujmov. Vláda Slovenskej republiky, zavedie dlhodobé plánované, plánovanie výberových konaní a uverejňovanie plánu výberových konaní s niekoľkomesačným predstihom." Už len zopakujem, čo tu už viac ráz odznelo. Videli sme ako sa obsadzujú výsostne odborné a stavovské pozície v štát...
===== ... vláda Slovenskej republiky zavedie dlhodobé plánovanie výberových konaní a uverejňovanie plánu výberových konaní s niekoľkomesačným predstihom. Už len zopakujem, čo tu už viac raz odznelo. Videli sme ako sa obsadzujú výsostne odborné a stavovské pozície v štátnej správe. Napríklad hlavný banský úrad, kde naozaj odborné nominácie transparentným výberovým konaním urobené neboli. Či už ide o hlavný banský úrad alebo ide o obvodné banské úrady alebo ide o nemocnice alebo ide nemocnice alebo ide o SEPS a ďalšie a ďalšie organizácie, ktoré by som mohol menovať. No a úplne nakoniec flagrantné porušenie týchto pravidiel pri obsadzovaní prednostov okresných úradov. Toto je predstava predsedu vlády o transparentných výberových konaniach? Odborníci namiesto našich ľudí? Prednostovia obsadzovaní jednostraníckymi úderkami strany OĽANO. Toto boli vážené kolegyne a kolegovia, len niektoré vybrané dôkazy o tom, prečo je tu dnes na stole návrh na odvolanie predsedu vlády Igora Matoviča a myslím, že tieto dôvody sú úplne jasné a plastické. Ďakujem pekne za pozornosť.
Skryt prepis