Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie

13.5.2020 o 11:02 hod.

JUDr. PhD.

Boris Susko

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie 13.5.2020 11:02 - 11:04 hod.

Boris Susko Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Vážený pán predsedajúci, vážený pán minister, kolegyne, kolegovia, ako tu už bolo dnes viackrát povedané, čl. II tohto navrhovaného zákona, máme za to, že nespĺňa náležitosti podľa zákona o rokovacom poriadku na to, aby mohol byť prijatý takto v skrátenom legislatívnom konaní.
A ďalej, keďže chceme podporiť návrh zákona v čl. I, ktorý, ktorý predkladá pán minister a týka sa profesionálnych vojakov, tak predložím o chvíľočku pozmeňujúci návrh, ktorý vypúšťa čl. II.
Ako som už hovoril včera pri skrátenom legislatívnom konaní a aj dnes na výbore, máme za to, že, že ak vláda chce takúto zmenu zákona v štátnej službe urobiť, tak to, samozrejme, môže urobiť v riadnom legislatívnom procese, ale bez akejkoľvek komunikácie so sociálnymi partnermi a verejnosťou v rámci medzirezortného pripomienkového konania a sociálneho dialógu by takýto návrh, ktorý nesúvisí s pandémiou COVID-19, sme v takomto konaní prijímať nemali.
A teraz, pán predsedajúci, prečítam návrh, pozmeňujúci návrh.
Pozmeňujúci návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 281/2015 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 82).
Doterajší článok II sa vypúšťa. Doterajší článok III sa označuje ako článok II.
Ďakujem. Skončil som.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 12.5.2020 16:29 - 16:29 hod.

Boris Susko Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Pán poslanec, ja by som chcel podporiť toto vystúpenie. Takisto ako som hovoril pri zákone o štátnej službe, ani tu nie sú naplnené tie podmienky, ktoré vyžaduje § 89 zákona o rokovacom poriadku na to, aby to mohlo byť v skrátenom legislatívnom konaní. A ešte navyše, ako ste dobre povedali, tak tento návrh prišiel a bol zverejnený dnes. To znamená bez toho, aby si ho ani poslanci Národnej rady nemali čas preštudovať, spraviť si analýzu a nejakým spôsobom sa k nemu vyjadriť. A naozaj ide o vec zásadného charakteru, keď sa zriaďuje nové ministerstvo, aby to bolo spravené v skrátenom legislatívnom konaní, považujem za absolútne bezprecedentné. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 12.5.2020 15:21 - 15:25 hod.

Boris Susko Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne za slovo. Vážený pán podpredseda, vážený pán minister, vážené kolegyne, kolegovia, v doterajšom priebehu tohto volebného obdobia boli predkladané návrhy zákonov len v skrátenom legislatívnom konaní. Dôvodom bola vždy koronavírusová pandémia a mnohé z nich sme aj podporili, či už v rozprave alebo aj pri samotnom hlasovaní, aj keď nie vždy sa dalo hovoriť o zákonných dôvodoch na skrátené legislatívne konanie. Tento návrh však ide úplne a zjavne nielen nad rámec zákona o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky, ale podľa môjho názoru je s ním priamo v rozpore. Zákon o rokovacom poriadku § 89 jednoznačne a taxatívne vymenúva, kedy je možné rokovať v skrátenom legislatívnom konaní. A je to za mimoriadnych okolností, keď môže dôjsť k ohrozeniu základných ľudských práv a slobôd alebo bezpečnosti, alebo ak hrozia štátu značné hospodárske škody.
Obsahom samotného návrhu zákona v čl. II, bavíme sa o článku II, s článkom I, ako už povedali moji predrečníci, nemáme vôbec problém, ale pokiaľ ide o článok II, tak sa tu menia kvalifikačné predpoklady na výkon funkcie generálneho tajomníka služobného úradu, zjednodušuje a zrýchľuje sa možnosť prepúšťania zamestnancov v štátnej službe úpravou podmienok zmeny organizačnej štruktúry, či zavádzajú sa jednoduchšie spôsoby okamžitého skončenia pracovného pomeru s politicky nepohodlnými zamestnancami v štátnej správe. Čiže všetko opatrenia, ktoré sú v neprospech zamestnancov v štátnej službe, aby zas aj táto vláda mohla veľmi rýchlo urobiť hromadné čistky politicky nepohodlných zamestnancov, ktorí mimochodom neboli do funkcií menovaní, ale prešli riadnymi výberovými konaniami.
Vláda sa v programovom vyhlásení hlási k tomu, a teraz citujem: "Naše kroky budeme koordinovať so sociálnymi partnermi, budeme podporovať sociálny dialóg a posilňovať význam dialógu medzi zástupcami zamestnancov a zamestnávateľov." Pýtam sa, pri tomto návrhu v článku II, kde je naplnený tento cieľ vlády v schválenom programovom vyhlásení? Práve naopak. Zneužíva sa tu skrátené legislatívne konanie na to, aby sa k tomuto návrhu nikto nemohol vyjadriť, pretože by ho zástupcovia tripartity pravdepodobne nepodporili.
Zákon o štátnej službe, ktorý sa pripravoval dlhé mesiace a jeho finálna verzia bola výsledkom dlhých rokovaní všetkých sociálnych partnerov, sa teraz poza-bučky, potichu v článku II novely úplne iného zákona ide meniť v neprospech zamestnancov bez akejkoľvek diskusie v skrátenom legislatívnom konaní. Teda pýtam sa, kde sú a aké sú obmedzené základné ľudské práva a slobody, alebo kde hrozia štátu značné hospodárske škody? V návrhu na skrátené legislatívne konanie sa argumentuje, a opäť citujem: "... nutnosťou prijímať protiepidemiologické opatrenia, sociálne opatrenia na zmiernenie negatívnych vplyvov súčasnej pandemickej situácie na obyvateľstvo, vrátane prijímania opatrení na zmierňovanie ekonomických následkov vzniknutej situácie...". Kde sú v tomto návrhu v článku II aké protiepidemiologické opatrenia a ďalšie, ktoré som citoval? Ani jedno z týchto opatrení tam nevidím.
Preto vás, pán minister, vyzývam, aby ste buď stiahli tento návrh na skrátené legislatívne konanie, alebo ak teda aj napriek tomu, že určite my ho nepodporíme, za klub strany SMER - sociálna demokracia môžem povedať, tak v druhom čítaní, aby ste vypustili článok II tohto návrhu.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie 29.4.2020 18:20 - 18:21 hod.

Boris Susko Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Vážený pán podpredseda, vážená pani ministerka, vážené kolegyne, kolegovia, veľmi krátko. Sme v prvom čítaní, ja som nechcel porušovať rokovací poriadok a nechcel som o tom hovoriť pri skrátenom legislatívnom konaní.
Aby ste mali predstavu, o čom hovorím. V bode 2 tohto návrhu sa hovorí, že sa dopĺňa zákon: "Zasadnutia Súdnej rady môžu prebiehať aj s využitím technického prostriedku na prenos obrazu a zvuku". Bodka, to je všetko.
Ja apelujem na pani ministerku, aby sme v druhom čítaní, teda aby pani ministerka možno s príslušnými poslancami v druhom čítaní zvážila, či sa táto právna úprava viac detailne nerozoberie a nedoupravuje tak, ako sme to spravili pri hlasovaniach samosprávnych, územných samospráv. Pretože treba si uvedomiť, že Súdna rada rozhoduje naozaj vo vážnych otázkach, ktoré môžu mať konštitutívny charakter, ktoré môžu sa týkať personálnych otázok jednotlivých sudcov a podobne, a nechávať to celé na úpravu rokovacieho poriadku samotnej Súdnej rady, si myslím, že nie je správne a tie základné princípy a mantinely, najmä ak sa napríklad preruší spojenie pri hlasovaní alebo ďalšie veci, ktoré naozaj môžu, môžu vyplynúť z takéhoto prenosu povedzme videokonferencie alebo podobne, by mali byť upravené, by mali byť upravené zákonom. Samozrejme, s tým ďalej, čo som povedal v skrátenom legislatívnom konaní, to platí naďalej.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 29.4.2020 17:58 - 17:59 hod.

Boris Susko Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Ďakujem pánom poslancom za faktické pripomienky. Ja vystupujem a vystupoval som k navrhovanému zneniu. Ja som to aj povedal v pléne, ak ste ma dobre počúvali, na výbore tiež, že ja principiálne nie som proti zavedeniu takéhoto inštitútu, ale myslím si, že v takom znení, ako je predložený návrh zákona, to nespĺňa náležitosti na skrátené legislatívne konanie, ktoré je odôvodňované pandémiou COVID-19, a teda tie opatrenia by mali smerovať k tomu, aby v tomto čase sa zabezpečili tie náležitosti a tie skutočnosti, ktoré sú tu zdôvodňované. A keďže táto právna úprava je všeobecná do budúcnosti, tak preto si myslím, že to nespĺňa náležitosti. A o tom, že či to bude alebo nebude upravené v druhom čítaní, to, to uvidíme a to nechcem teraz hodnotiť.
A pokiaľ ide o funkčnosť Súdnej rady, tak podľa mojich informácií v súčasnosti Súdna rada je uznášaniaschopná a je plne funkčná, takže ja nevidím dôvod na to, aby sme to v skrátenom legislatívnom konaní takto do budúcnosti všeobecne teraz upravovali bez toho, aby to bolo ohraničené práve tým časom, časom pandémie.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie 29.4.2020 17:49 - 17:53 hod.

Boris Susko Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Vážený pán predsedajúci, vážená pani ministerka, vážení, vážené kolegyne, kolegovia, rokujeme o skrátenom legislatívnom konaní k tomuto návrhu zmeny zákona, pričom skrátené legislatívne konanie je upravené v § 89 zákona o rokovacom poriadku, upravuje taxatívne dôvody, kedy je ho možné použiť. A to keď môže dôjsť k ohrozeniu základných ľudských práv a slobôd alebo bezpečnosti, alebo ak hrozia štátu značné hospodárske škody. A nemyslí sa tým práva konkrétneho jednotlivca, ale ak môžu byť ohrozené základné práva a slobody všeobecne.
Dôvodová správa k tomuto skrátenému legislatívnemu konaniu hovorí, že cieľom tohto zákona je umožniť Súdnej rade vykonávať zasadnutie aj s využitím technického prostriedku na prenos obrazu a zvuku a zároveň zaviesť mechanizmus, ktorý zabezpečí riadne fungovanie Súdnej rade v čase, kedy nie je obsadená funkcia jej predsedu a podpredsedu. Nevyriešenie týchto dvoch otázok okamžitým zásahom legislatívneho charakteru spôsobuje a bude spôsobovať v čase pandémie nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 nefunkčnosť Súdnej rady a má to negatívny vplyv na fungovanie súdneho systému.
Ďalej hovorí, že nedostatočne fungujúci súdny systém negatívnym spôsobom ovplyvňuje výkon na ochranu základných práv a slobôd, a to práva na prístup k spravodlivosti. Rovnako negatívne bude neriešenie nastolených otázok ovplyvňovať aj právo na prístup k verejnej funkcii tých členov Súdnej rady, ktorí sa nemôžu v čase pandémie riadne zúčastňovať zasadnutí Súdnej rady Slovenskej republiky, čiže v čase pandémie.
Čiže povedzme si ale otvorene, čo hlavne tento, posledná veta v dôvodovej správe v praxi znamená a to aj v súvislosti s účinnosťou tohto zákona, ktorý sa navrhuje dňom vyhlásenia v Zbierke zákonov. Nezakrývajme si oči a neprelepujme koronapandémiou hlavný cieľ tejto novely, a to je, aby mohol pán doktor Mazák, novozvolený člen Súdnej rady, hlasovať 11. mája o novom predsedovi Najvyššieho súdu, pretože sa nachádza v zahraničí a ak by mal prísť naspäť na Slovensko, tak by musel ísť do karantény. Inak ide o novozvoleného člena Súdnej rady parlamentom v rozpore s filozofiou programového vyhlásenia vlády, ktoré súčasne v týchto dňoch schvaľujeme, kde sa píše, že parlament má voliť nesudcov, pričom nešpecifikuje, či aktívnych, alebo bývalých, a pán doktor Mazák je bývalým sudcom.
Principiálne ale musím povedať, že my nie sme proti takejto právnej úprave vo všeobecnosti, veď schválili sme obdobný princíp aj pri územných samosprávach, avšak ak to má byť v súvislosti s pandémiou, tak takáto právna úprava musí byť ohraničená časom, a to časom trvania pandémie a nie – tak ako je to navrhované – natrvalo.
Ak by to malo byť, zavedený tento princíp natrvalo, tak s tým takisto nemáme problém, ale potom nech to je v riadnom legislatívnom procese, tak aby sa k tomu mali možnosť vyjadriť aj odborná verejnosť v rámci medzirezortného pripomienkového konania.
Okrem toho teda treba ešte aj v texte, ale to sa vyjadrím v prvom čítaní, doriešiť aj procesné a ďalšie podmienky takéhoto rokovania, pretože tie vôbec nie sú ustanovené, a preto si myslíme, ale najmä preto, že to nie je ohraničené dobou pandémie, takýto návrh, ktorý tu máme v skrátenom legislatívnom konaní, tak sa domnievam, že tento návrh nespĺňa náležitosti na skrátené legislatívne konanie.
Ďakujem pekne, skončil som.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 28.4.2020 16:48 - 16:49 hod.

Boris Susko Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Pani poslankyňa, máte pravdu, s tým, možno len súhlasiť, že sú obrovské prieťahy v konaní, že tie jednotlivé súdne spory trvajú dlho a že treba nastaviť časové rámce. Len treba rozlišovať, že čo to ten časový rámec je, že časový rámec v súlade s medzinárodnými pravidlami je určitý akceptovaný manažérsky nástroj slúžiaci pre potrebu efektívnej správy a riadenia súdu ako takého, a nie na určenie lehôt samotným sudcom v konkrétnych konaniach, dokedy majú rozhodnúť nejaký konkrétny spor, tak ako to predložila vláda, pretože sa nezohľadní individuálna obtiažnosť jednotlivých vecí a ich pripravenosť na rozhodnutie a v konečnom dôsledku to môže byť práve v neprospech účastníkov konania. Takže určite to treba riešiť, ale treba to riešiť ako manažérsky nástroj pre riadenie súdu, ale nie samotných lehôt na rozhodnutie sporu.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 28.4.2020 15:48 - 15:49 hod.

Boris Susko Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Vážený pán Kazda, nemôžem s tým súhlasiť úplne, čo ste povedali, pretože napríklad za našej vlády bolo prijaté, prijatý strategický dokument predchádzanie vzniku odpadu, program predchádzania vzniku odpadu a začal sa tvoriť program, ďalší strategický dokument z hľadiska odpadov, takže myslím si, že my sme za našej vlády novelizovali zákon o odpadoch, teraz si nepamätám presne koľkokrát, ale minimálne päťkrát, kde vo všetkých týchto novelách sme sa snažili práve zabezpečiť to, aby sa predchádzalo vzniku odpadu a aby sa znižovala miera ukladaného odpadu na skládky, čo, samozrejme, sa nám nepodarilo vyriešiť úplne, ale podľa programového vyhlásenia vlády aj nová vláda v tomto chce pokračovať.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 28.4.2020 15:36 - 15:46 hod.

Boris Susko Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Vážený pán predsedajúci, vážená pani ministerka, vážený pán minister, vážené kolegyne, kolegovia, vo svojom vystúpení k programovému vyhláseniu vlády by som sa chcel venovať len vybraným častiam vzhľadom na čas, avšak nedá mi povedať aj ako k celku, že tento dokument je zjavne nesúrodý a chýbajú mu akékoľvek merateľné ukazovatele, na základe ktorých by sa dalo odpočtovať plnenie tohto programu, ako aj na mnohých miestach uvádzaná konštrukcia, že vláda zváži, z čoho len ťažko možno usúdiť, aký má vláda zámer.
Ale poďme konkrétne k niektorým vybraným bodom prvej a druhej časti a potom, pokiaľ čas dovolí, aj k časti životného prostredia.
Boj proti korupcii je, samozrejme, legitímny cieľ tejto vlády. Avšak obávam sa, že opatrenia a nástroje, ktoré vláda v programovom vyhlásení navrhuje za týmto cieľom, nevyriešia tento problém, naopak, vytvárajú politizáciu jednotlivých inštitútov, resp. možnosti ešte väčšieho zneužitia. Poviem napríklad ktoré.
„Vláda chce odpolitizovať proces kontroly majetku verejných funkcionárov, vláda Slovenskej republiky zriadi nezávislú inštitúciu, ktorá bude mať na starosti etiku verejných funkcionárov, konflikt záujmov a kontrolu majetkových priznaní.“ Nie je však jasné, kto a akým spôsobom bude kreovať takúto nezávislú inštitúciu. Vláda? Teda vládnuca strana, resp. koalícia bez zastúpenia opozície?
Toto vyvoláva oprávnené obavy, že takto kreovaná inštitúcia môže byť práve nástrojom na šikanu opozície, resp. na samotnú politizáciu. Terajšia úprava je podľa môjho názoru dostatočná a transparentná prostredníctvom výboru Národnej rady Slovenskej republiky, kde sú reprezentatívne zastúpené všetky strany vládnej moci, ako aj opozície, a takýto orgán je výsledkom moci pochádzajúcej z demokratických parlamentných volieb. Vytváranie kvázi nezávislých inštitúcií vyvoláva pochybnosti o účele takého opatrenia a sú to veľmi nebezpečné precedensy. Nie je tu ani zmienka o tom, ako si vláda predstavuje zabezpečenie nezávislosti takejto inštitúcie. Okrem samotného nominovania a personálneho obsadenia sú to nejasné otázky financovania, odmeňovania, kompetencií a tak ďalej.
Ďalej. „Vláda zavedie funkčný mechanizmus hmotnej zodpovednosti a trestania pochybení verejných funkcionárov pri nakladaní s verejnými prostriedkami.“ Čo je to funkčný mechanizmus hmotnej zodpovednosti? Toto je veľmi populárna fráza, ktorá sa objavila ako volebné heslo mnohých kandidujúcich strán v ostatných parlamentných voľbách, avšak doposiaľ nikto presne nepovedal, čo konkrétne si pod týmto predstavuje. Štatutári pôsobiaci v exekutívnych funkciách denne rozhodujú o mnohých otázkach častokrát len na základe odporúčaní úradníkov, nemajú šancu v tak širokých rezortoch byť odborníkmi vo všetkých oblastiach, teda rozhodujú sa politicky na základe odporúčaní a za to nesú aj politickú zodpovednosť. Ak by však mali zodpovedať hmotnoprávne za všetky rozhodnutia, obávam sa, že to bude mať skôr opačný efekt a štatutári nebudú chcieť v ťažkých veciach rozhodovať a budú tieto veci odsúvať. Alebo potom to asi všetci urobia tak ako pán premiér a rozdelia si bezpodielové spoluvlastníctvo manželov a všetko prepíšu pani manželke a v takom prípade by on totiž nemal čím hmotne zodpovedať.
Ďalšie heslo programového vyhlásenia vlády je odborníci namiesto „našich ľudí“ do štátnych podnikov. „Vláda Slovenskej republiky zavedie transparentný výberový proces tak, aby boli do funkcie zástupcov štátu vyberaní ľudia napĺňajúci tie najlepšie odborné a osobnostné predpoklady.“
Toto snáď ani netreba komentovať vo svetle, ako svedkami práve v týchto dňoch, ako sa obsadzujú jednotlivé miesta, napr. v NDS, SEPS, v Hlavnom banskom úrade, na niektorých ministerstvách a ďalších bez akéhokoľvek výberového konania ľuďmi, ktorí sú politicky doporučení, čiže realita je presne naopak, ako sú vznešené ciele tohto programového vyhlásenia vlády.
„Vláda Slovenskej republiky zabezpečí pravidelné informovanie občanov Slovenskej republiky prostredníctvom doručovania bezplatných informačných novín do domácností, ktoré budú obsahovať odpočet činnosti jednotlivých ministerstiev.“
Čo to znamená? Znamená to, že vláda si za peniaze daňových poplatníkov ide robiť tlačový PR. A nebude to stáť málo. To už naozaj nestačí objektívne spravodajstvo verejnoprávnych médií? Myslím si, že toto nepotrebuje ďalší komentár.
Ďalej niekoľko otázok k justícii, k voľbe členov Súdnej rady sudcami na regionálnom princípe.
„Podstatnou otázkou pri regionálnom princípe volieb členov Súdnej rady sudcami je to, že každý sudca v Slovenskej republike má v zmysle ústavy právo voliť ktoréhokoľvek z deviatich členov Súdnej rady volených sudcami, a nielen jedného z jeho obvodu.“ Ide o rovnosť volebného práva, ktoré je garantované ústavou, a je na zamyslenie, či je lepšie, aby každý sudca mohol voliť z celého územia Slovenskej republiky a zvoliť povedzme dvoch sudcov z toho istého kraja, alebo čisto len jedného z daného regiónu, pričom si treba uvedomiť, že tieto regióny nie sú proporcionálne z hľadiska zastúpenia jednotlivých sudcov.
Nominovanie členov Súdnej rady vládou, parlamentom a prezidentom: len nesudcov. Toto je otázka, o ktorej sa už veľa rozprávalo. Navrhovaná úprava by podľa nášho názoru zakotvila jednak porušenie základného práva každého na prístup k inej verejnej funkcii za rovnakých podmienok, čím by zároveň došlo k diskriminácii sudcov, ktorí by spĺňali predpoklady členstva v Súdnej rade. Uvedené by malo vplyv na nezávislosť justície od vlády, parlamentu a prezidenta. Teda išlo by o zásah do zásadného princípu trojdelenia štát..., trojdelenia moci. Okrem toho teda môžme krásne sledovať aj, ako vláda si plní tieto svoje vznešené ciele z hľadiska nominovaní svojich kandidátov, či už v parlamente, alebo vládou, kde nominovala troch sudcov práve v tomto období. Ale o tom sme už porozprávali dosť.
No a posledné v tejto oblasti, ktoré mi čas dovolí, je povedať niečo o zrušení imunity sudcov za rozhodovanie. Toto je otvorenie Pandorinej skrinky. Ide o zásah do garancie nezávislosti funkcie sudcu pri jeho rozhodovaní, a teda porušenie samotnej nezávislosti súdu. Európsky súd pre ľudské práva opakovane konštatoval, že imunita sudcov pri rozhodovaní je dôležitou garanciou nezávislosti súdnictva. V prípade, že sudca vydá svojvoľné rozhodnutie, je aj za súčasnej právnej úpravy postihnuteľný v disciplinárnom konaní. Ak sa sudca pri rozhodovaní dopustí trestnej činnosti, napr. korupčným správaním, na jeho postih sú taktiež v súčasnosti dostatočné nástroje postihu v rámci trestného konania.
Podľa môjho názoru nie je možné ani účelné kvôli pochybeniam jednotlivcov búrať základné princípy demokracie a delenia moci medzi súdnu, výkonnú a zákonodarnú moc. A takto by som mohol pokračovať ďalej v tejto časti, či už sa jedná o rozširovanie použitia odpočúvania, teda informačno-technických prostriedkov, resp. vláda sa zasadí o to, aby podnikateľské subjekty pri svojvoľnom nezaplatení faktúry páchali trestný čin, čo, si myslím, že je úplne v rozpore so zásadou ultima ratio v trestnom práve.
Ale dovoľte mi, aby som ešte povedal niečo k téme životného prostredia, keďže som v predchádzajúcom volebnom období zastával funkciu štátneho tajomníka na ministerstve životného prostredia. A musím povedať, že na to, že všetky strany deklarovali v predvolebnej kampani, že ochrana životného prostredia je pre, pre ne najvyššia priorita, tak tejto časti vláda zo 121 strán venovala až šesť aj štvrť strany. Z toho treba povedať, že je cca 90 % pokračovanie pokračovanie v tom, čo začala naša, predchádzajúca vláda, alebo sú tu veci, ktoré už boli zrealizované alebo sú v realizácii ešte na základe rozhodnutia predchádzajúcej vlády.
Napríklad vláda sa hlási k záväzku Parížskej klimatickej dohody, k Agende 2030, k Stratégii environmentálnej politiky Slovenskej republiky do roku 2030 a iných nadväzujúcich sektorových stratégií. To sú všetko dokumenty, ktoré boli prijaté za predchádzajúcej vlády. Okrem toho vláda v programovom vyhlásení vlády hovorí, že bude preferovaná nízka emisná forma dopravy. Navrhujeme možnosť, aby obce mohli spoplatniť viac osobných automobilov do centier. Už dávno je zavedená možnosť, aby si obce VZN-kom stanovili nízkoemisné zóny, kde môžu regulovať dopravu. Progresívne zvyšovanie zákonného poplatku za skládkovanie odpadov v miere, ktorá bude jednoznačne motivovať všetkých producentov odpadov k ich dôkladnému triedeniu. Dávno zavedené nariadením vlády. Vláda podporí budovanie verejných vodovodov v obciach do 2 000 obyvateľov. Dávno zavedené. Je uznesenie vlády pod vedením Petra Pellegriniho, ktoré schválilo 50 mil. každoročne na najbližších 10 rokov práve na budovanie vodovodov a verejných kanalizácií. A takto ďalej by som mohol pokračovať.
Na záver už len poviem, že ma veľmi mrzí, že v tejto časti sa programové vyhlásenie vlády viac nevenovalo otázkam, ktoré bolo predmetom predvolebných sľubov jednotlivých strán koalície, či už ide o presun Správy lesov pod rezort životného prostredia, ktoré, tak vehementne nás aj kritizovali, aj sa zaväzovali, že, že strany urobia ďalej. Jednotliví predstavitelia hovoria, že vyriešia situáciu s dravými chránenými zvieratami, s medveďom hnedým a ďalšími a tak ďalej.
Čiže musím povedať už len na záver, že z uvedeného vyplýva, že v oblasti životného prostredia predchádzajúca vláda to robila dobre, a držím palce novej vláde, aby v oblasti životného prostredia pokračovali v nami nastavených stratégiách a zodpovedne ich plnili.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 23.4.2020 9:05 - 9:06 hod.

Boris Susko Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Vážený pán predseda, vážené kolegyne, kolegovia, musím povedať, že som si podrobne čítal programové vyhlásenie vlády a hneď na ôsmej strane, hneď druhý bod pri obnove dôvery v právny štát a zabezpečenie toho, aby zákon a spravodlivosť platili pre každého rovnako, je napísané, že chcete ako vládna koalícia v záujme vyváženosti zloženia Súdnej rady Slovenskej republiky zavedenie pravidla, že zákonodarná a výkonná moc budú nominovať vždy len osoby, ktoré nie sú sudcami, a zákonodarná moc až po ich riadnom vypočutí v príslušnom výbore.
Sme v čase, keď sa toto programové vyhlásenie vlády práve prerokováva a ide schvaľovať a v tom istom čase tu máme návrh vládnej koalície na troch sudcov, pardon, na troch členov Súdnej rady, z ktorých dvaja sú sudcovia, jeden bývalý sudca a jeden aktívny sudca. Z tohto pohľadu teda nerozumiem potom tomu, že či je toto úplne ignorantstvo vlastného programového vyhlásenia, ale minimálne to považujem za gól do vlastnej brány. Ďakujem pekne.
Skryt prepis