Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

15.5.2020 o 11:05 hod.

JUDr. PhD.

Boris Susko

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie s faktickou poznámkou 15.5.2020 11:05 - 11:06 hod.

Boris Susko Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za faktické poznámky. No musím povedať, pán poslanec, že keby bolo, keby ste to nerobili v takomto chvate legislatívnom, tak by bolo aj viac času si pripraviť vystúpenie. My sme dnes od ôsmej rána sedeli do pol desiatej na ústavnoprávnom výbore, kde sme rozoberali tieto, tieto otázky ústavnosti a ja som sa snažil a vždy sa snažím vystupovať krátko a vecne, myslím si, že to je aj účelom, účelom parlamentarizmu, a nie stáť a rozprávať rozprávky. Takže toľko k tomu vystúpeniu.
A k pánovi poslancovi Dostálovi, ďakujem pekne za faktickú poznámku. Ja som aj v svojom vystúpení povedal, že chápem a uznávam dôvody na skrátené legislatívne konanie, len skrátené legislatívne konanie sa dá robiť tak, aby sme tú legislatívu urobili, urobili dobre a aby bol priestor na nejakú minimálnu diskusiu a možno aj nejaké relevantné úpravy. Určite som za to, aby sa, aby sa takáto nejaká právna úprava urobila, aby sa pomohlo ľuďom, ktorí nemusia ísť do štátnej karantény. Na druhej strane som ale za to, aby sa to urobilo takým spôsobom, aby boli dodržané všetky náležitosti a princípy ústavnosti. A to sa obávam, že v tomto prípade princípy ústavnosti už vôbec v súvislosti so štátnou karanténou dodržané nie sú.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie 15.5.2020 10:49 - 10:56 hod.

Boris Susko Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Vážený pán predseda, vážený pán minister, vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, rokujeme tu o ďalšom návrhu zákona, ktorý určitým spôsobom obmedzuje základné práva a slobody podľa Ústavy Slovenskej republiky, a to konkrétne ústavné právo podľa čl. 23 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky, ktorý, ktorá hovorí, že právo na slobodu pohybu a pobytu sa zaručuje.
Ďalej ústava hovorí, že toto právo môže byť obmedzené, ale môže byť obmedzené len zákonom a príslušné zákony, ktorým jedným z nich je ten, ktorý predkladá, novelu ktorého predkladá pán minister a ďalší ústavný zákon o opatreniach v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu, krízového stavu a tak ďalej hovorí, v akých medziach možno obmedziť tieto základné ľudské práva a slobody a tieto zákony hovoria, že to môže obmedziť len vo vzťahu ku, z hľadiska izolácie vo vzťahu ku chorým osobám. Ďalej treba jednoznačne povedať, že tento návrh zákona evokuje, že bol vypracovaný a predložený do Národnej rady Slovenskej republiky aj v súvislosti s tým, že Ústavný súd pred dvomi dňami pozastavil účinnosť schváleného zákona, kde sa novelizoval zákon o elektronických komunikáciách s tým, že pozastavil túto účinnosť s odôvodnením, že neboli najmä dostatočne, dostatočne účinná ochrana, alebo dostatočne určitá úprava tohto zákona a ďalej, že nebola, neboli dostatočné záruky proti zneužívaniu zásahov do ochrany osobných údajov a osobnosti a že keď čím hlbšie štát obmedzuje práva jednotlivca, tým precíznejšia úprava pred nežiaducimi zásahmi do jeho práv by mali v takejto úprave byť. Ďalej jedným z dôvodov, pre ktoré Ústavný súd pozastavil účinnosť, je, tohto zákona o elektronických komunikáciách je, že obmedzenia nemôžu byť vykonávané podzákonnými normami, medze základných, obmedzenia základných práv môže stanoviť len Národná rada Slovenskej republiky zákonom a ďalej, že nebol dostatočne určený účel a spôsoby nakladania s takto získanými údajmi.
Predpokladám, že práve táto úprava reagovala aj na toto rozhodnutie Ústavného súdu s tým, že predložila nám sem úpravu, ktorá iným spôsobom obmedzuje toto základné právo. Obávam sa však, že táto úprava nie je opäť dostatočná na to, aby boli zabezpečené tie konštatovania Ústavného súdu, pre ktoré bol tento pôvodný návrh zákona schválený a pozastavená jeho účinnosť. Na výbore, na ústavnoprávnom výbore bol predložený pozmeňovací návrh pána poslanca Dostála, ktorý určitým spôsobom reaguje na tieto zmeny a vylepšuje tento návrh. Obávam sa však, že ani tento pozmeňujúci návrh dostatočným spôsobom nerieši túto situáciu tak, aby tento návrh bol v súlade s týmito princípmi ústavnosti.
Vážení kolegovia, je to spôsobené aj legislatívnym procesom, ktorý zase pri tomto návrhu zákona tu prišiel. Návrh zákona bol predložený včera o sedemnástej hodine. O 17.45 sa hlasovalo o skrátenom legislatívnom konaní. Ja dosť rýchlo čítam, ale priznám sa, že od 17.00 do 17.45 som si ani nestihol prečítať celé znenie tohto pozmeňovacieho, tohto návrhu zákona, respektíve skráteného legislatívneho konania a odôvodnenie už vôbec nie. Do 17.00 hodiny sa odhlasovalo už prvé čítanie. Dnes tu hlasujeme za pár minút o druhom čítaní. Ja sa pýtam, viete všetci, čo v tomto návrhu zákona je? Stihli ste si to prečítať? Stihol to niekto skonzultovať s odbornou verejnosťou, s dotknutými subjektami a vyhodnotiť, či naozaj tuná je dostatočne zabezpečená ochrana fyzických osôb pred zhromažďovaním údajov o ich osobách? No ja sa domnievam, že to nikto nemohol stihnúť. Naozaj, ako ja si uvedomujem, že je tu dôvod na skrátené legislatívne konanie, ale aj to skrátené legislatívne konanie sa dá urobiť tak, aby sme sa tomu textu navrhovaného zákona vedeli dostatočne venovať. A obávam sa, že v tomto prípade to teda vôbec dostatočné nebolo.
Ďalšou vecou, ktorú v tomto návrhu zákona považujem za, za problematickú, je vytváranie určitej diskriminácie, a to diskriminácie v dvoch rovinách. Jedna diskriminácia je z hľadiska veku, pretože sa stanovujú iné podmienky pre tieto opatrenia, ktoré sú tam urobené z hľadiska používania mobilnej aplikácie pre izoláciu v domácom prostredí pre osoby do 65 rokov veku a pre osoby nad 65 rokov veku. Ďalšia diskriminácia, ktorú vidím v tomto návrhu zákona, je diskriminácia na základe technológie. V zásade zvýhodňujú sa tu všetky osoby, ktoré majú dostatočné prostriedky na to, aby si zadovážili technické prostriedky, ktoré umožňujú identifikáciu na základe tváre, resp. prostriedky, aby si zadovážili také mobilné zariadenia, ktoré sú smartfónmi, ktoré vedia byť pripojené na internet a vedia komunikovať po dátovej sieti. Čiže toto považujem za ďalšiu diskrimináciu.
A to, čo povedal pán minister v úvodnom slove, že ide o možnosť slobodného výberu každého, či pôjde do štátnej karantény, alebo nepôjde do štátnej karantény, si myslím, že je týmto úplne narušená, pretože ten slobodný výber tu nie je. Ten, kto nespĺňa či už vekové podmienky alebo nespĺňa technologické podmienky, tak nemá slobodný výber si vybrať, či pôjde do domácej karantény alebo pôjde do štátnej karantény.
Čiže z tohto pohľadu si myslím, že nie sú zabezpečené tie záruky, ktoré konštatoval Ústavný súd, a že je tu porušený princíp diskriminácie rovnakého prístupu k všetkým a k obmedzeniu základných ľudských práv a slobôd.
Preto dávam návrh, pán spravodajca, aby sa nepokračovalo ďalej v rokovaní o tomto návrhu zákona.
Ďakujem pekne, skončil som.
Skryt prepis
 

Vystúpenie 13.5.2020 11:02 - 11:04 hod.

Boris Susko Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Vážený pán predsedajúci, vážený pán minister, kolegyne, kolegovia, ako tu už bolo dnes viackrát povedané, čl. II tohto navrhovaného zákona, máme za to, že nespĺňa náležitosti podľa zákona o rokovacom poriadku na to, aby mohol byť prijatý takto v skrátenom legislatívnom konaní.
A ďalej, keďže chceme podporiť návrh zákona v čl. I, ktorý, ktorý predkladá pán minister a týka sa profesionálnych vojakov, tak predložím o chvíľočku pozmeňujúci návrh, ktorý vypúšťa čl. II.
Ako som už hovoril včera pri skrátenom legislatívnom konaní a aj dnes na výbore, máme za to, že, že ak vláda chce takúto zmenu zákona v štátnej službe urobiť, tak to, samozrejme, môže urobiť v riadnom legislatívnom procese, ale bez akejkoľvek komunikácie so sociálnymi partnermi a verejnosťou v rámci medzirezortného pripomienkového konania a sociálneho dialógu by takýto návrh, ktorý nesúvisí s pandémiou COVID-19, sme v takomto konaní prijímať nemali.
A teraz, pán predsedajúci, prečítam návrh, pozmeňujúci návrh.
Pozmeňujúci návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 281/2015 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 82).
Doterajší článok II sa vypúšťa. Doterajší článok III sa označuje ako článok II.
Ďakujem. Skončil som.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 12.5.2020 16:29 - 16:29 hod.

Boris Susko Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Pán poslanec, ja by som chcel podporiť toto vystúpenie. Takisto ako som hovoril pri zákone o štátnej službe, ani tu nie sú naplnené tie podmienky, ktoré vyžaduje § 89 zákona o rokovacom poriadku na to, aby to mohlo byť v skrátenom legislatívnom konaní. A ešte navyše, ako ste dobre povedali, tak tento návrh prišiel a bol zverejnený dnes. To znamená bez toho, aby si ho ani poslanci Národnej rady nemali čas preštudovať, spraviť si analýzu a nejakým spôsobom sa k nemu vyjadriť. A naozaj ide o vec zásadného charakteru, keď sa zriaďuje nové ministerstvo, aby to bolo spravené v skrátenom legislatívnom konaní, považujem za absolútne bezprecedentné. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 12.5.2020 15:21 - 15:25 hod.

Boris Susko Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne za slovo. Vážený pán podpredseda, vážený pán minister, vážené kolegyne, kolegovia, v doterajšom priebehu tohto volebného obdobia boli predkladané návrhy zákonov len v skrátenom legislatívnom konaní. Dôvodom bola vždy koronavírusová pandémia a mnohé z nich sme aj podporili, či už v rozprave alebo aj pri samotnom hlasovaní, aj keď nie vždy sa dalo hovoriť o zákonných dôvodoch na skrátené legislatívne konanie. Tento návrh však ide úplne a zjavne nielen nad rámec zákona o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky, ale podľa môjho názoru je s ním priamo v rozpore. Zákon o rokovacom poriadku § 89 jednoznačne a taxatívne vymenúva, kedy je možné rokovať v skrátenom legislatívnom konaní. A je to za mimoriadnych okolností, keď môže dôjsť k ohrozeniu základných ľudských práv a slobôd alebo bezpečnosti, alebo ak hrozia štátu značné hospodárske škody.
Obsahom samotného návrhu zákona v čl. II, bavíme sa o článku II, s článkom I, ako už povedali moji predrečníci, nemáme vôbec problém, ale pokiaľ ide o článok II, tak sa tu menia kvalifikačné predpoklady na výkon funkcie generálneho tajomníka služobného úradu, zjednodušuje a zrýchľuje sa možnosť prepúšťania zamestnancov v štátnej službe úpravou podmienok zmeny organizačnej štruktúry, či zavádzajú sa jednoduchšie spôsoby okamžitého skončenia pracovného pomeru s politicky nepohodlnými zamestnancami v štátnej správe. Čiže všetko opatrenia, ktoré sú v neprospech zamestnancov v štátnej službe, aby zas aj táto vláda mohla veľmi rýchlo urobiť hromadné čistky politicky nepohodlných zamestnancov, ktorí mimochodom neboli do funkcií menovaní, ale prešli riadnymi výberovými konaniami.
Vláda sa v programovom vyhlásení hlási k tomu, a teraz citujem: "Naše kroky budeme koordinovať so sociálnymi partnermi, budeme podporovať sociálny dialóg a posilňovať význam dialógu medzi zástupcami zamestnancov a zamestnávateľov." Pýtam sa, pri tomto návrhu v článku II, kde je naplnený tento cieľ vlády v schválenom programovom vyhlásení? Práve naopak. Zneužíva sa tu skrátené legislatívne konanie na to, aby sa k tomuto návrhu nikto nemohol vyjadriť, pretože by ho zástupcovia tripartity pravdepodobne nepodporili.
Zákon o štátnej službe, ktorý sa pripravoval dlhé mesiace a jeho finálna verzia bola výsledkom dlhých rokovaní všetkých sociálnych partnerov, sa teraz poza-bučky, potichu v článku II novely úplne iného zákona ide meniť v neprospech zamestnancov bez akejkoľvek diskusie v skrátenom legislatívnom konaní. Teda pýtam sa, kde sú a aké sú obmedzené základné ľudské práva a slobody, alebo kde hrozia štátu značné hospodárske škody? V návrhu na skrátené legislatívne konanie sa argumentuje, a opäť citujem: "... nutnosťou prijímať protiepidemiologické opatrenia, sociálne opatrenia na zmiernenie negatívnych vplyvov súčasnej pandemickej situácie na obyvateľstvo, vrátane prijímania opatrení na zmierňovanie ekonomických následkov vzniknutej situácie...". Kde sú v tomto návrhu v článku II aké protiepidemiologické opatrenia a ďalšie, ktoré som citoval? Ani jedno z týchto opatrení tam nevidím.
Preto vás, pán minister, vyzývam, aby ste buď stiahli tento návrh na skrátené legislatívne konanie, alebo ak teda aj napriek tomu, že určite my ho nepodporíme, za klub strany SMER - sociálna demokracia môžem povedať, tak v druhom čítaní, aby ste vypustili článok II tohto návrhu.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie 29.4.2020 18:20 - 18:21 hod.

Boris Susko Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Vážený pán podpredseda, vážená pani ministerka, vážené kolegyne, kolegovia, veľmi krátko. Sme v prvom čítaní, ja som nechcel porušovať rokovací poriadok a nechcel som o tom hovoriť pri skrátenom legislatívnom konaní.
Aby ste mali predstavu, o čom hovorím. V bode 2 tohto návrhu sa hovorí, že sa dopĺňa zákon: "Zasadnutia Súdnej rady môžu prebiehať aj s využitím technického prostriedku na prenos obrazu a zvuku". Bodka, to je všetko.
Ja apelujem na pani ministerku, aby sme v druhom čítaní, teda aby pani ministerka možno s príslušnými poslancami v druhom čítaní zvážila, či sa táto právna úprava viac detailne nerozoberie a nedoupravuje tak, ako sme to spravili pri hlasovaniach samosprávnych, územných samospráv. Pretože treba si uvedomiť, že Súdna rada rozhoduje naozaj vo vážnych otázkach, ktoré môžu mať konštitutívny charakter, ktoré môžu sa týkať personálnych otázok jednotlivých sudcov a podobne, a nechávať to celé na úpravu rokovacieho poriadku samotnej Súdnej rady, si myslím, že nie je správne a tie základné princípy a mantinely, najmä ak sa napríklad preruší spojenie pri hlasovaní alebo ďalšie veci, ktoré naozaj môžu, môžu vyplynúť z takéhoto prenosu povedzme videokonferencie alebo podobne, by mali byť upravené, by mali byť upravené zákonom. Samozrejme, s tým ďalej, čo som povedal v skrátenom legislatívnom konaní, to platí naďalej.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 29.4.2020 17:58 - 17:59 hod.

Boris Susko Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Ďakujem pánom poslancom za faktické pripomienky. Ja vystupujem a vystupoval som k navrhovanému zneniu. Ja som to aj povedal v pléne, ak ste ma dobre počúvali, na výbore tiež, že ja principiálne nie som proti zavedeniu takéhoto inštitútu, ale myslím si, že v takom znení, ako je predložený návrh zákona, to nespĺňa náležitosti na skrátené legislatívne konanie, ktoré je odôvodňované pandémiou COVID-19, a teda tie opatrenia by mali smerovať k tomu, aby v tomto čase sa zabezpečili tie náležitosti a tie skutočnosti, ktoré sú tu zdôvodňované. A keďže táto právna úprava je všeobecná do budúcnosti, tak preto si myslím, že to nespĺňa náležitosti. A o tom, že či to bude alebo nebude upravené v druhom čítaní, to, to uvidíme a to nechcem teraz hodnotiť.
A pokiaľ ide o funkčnosť Súdnej rady, tak podľa mojich informácií v súčasnosti Súdna rada je uznášaniaschopná a je plne funkčná, takže ja nevidím dôvod na to, aby sme to v skrátenom legislatívnom konaní takto do budúcnosti všeobecne teraz upravovali bez toho, aby to bolo ohraničené práve tým časom, časom pandémie.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie 29.4.2020 17:49 - 17:53 hod.

Boris Susko Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Vážený pán predsedajúci, vážená pani ministerka, vážení, vážené kolegyne, kolegovia, rokujeme o skrátenom legislatívnom konaní k tomuto návrhu zmeny zákona, pričom skrátené legislatívne konanie je upravené v § 89 zákona o rokovacom poriadku, upravuje taxatívne dôvody, kedy je ho možné použiť. A to keď môže dôjsť k ohrozeniu základných ľudských práv a slobôd alebo bezpečnosti, alebo ak hrozia štátu značné hospodárske škody. A nemyslí sa tým práva konkrétneho jednotlivca, ale ak môžu byť ohrozené základné práva a slobody všeobecne.
Dôvodová správa k tomuto skrátenému legislatívnemu konaniu hovorí, že cieľom tohto zákona je umožniť Súdnej rade vykonávať zasadnutie aj s využitím technického prostriedku na prenos obrazu a zvuku a zároveň zaviesť mechanizmus, ktorý zabezpečí riadne fungovanie Súdnej rade v čase, kedy nie je obsadená funkcia jej predsedu a podpredsedu. Nevyriešenie týchto dvoch otázok okamžitým zásahom legislatívneho charakteru spôsobuje a bude spôsobovať v čase pandémie nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 nefunkčnosť Súdnej rady a má to negatívny vplyv na fungovanie súdneho systému.
Ďalej hovorí, že nedostatočne fungujúci súdny systém negatívnym spôsobom ovplyvňuje výkon na ochranu základných práv a slobôd, a to práva na prístup k spravodlivosti. Rovnako negatívne bude neriešenie nastolených otázok ovplyvňovať aj právo na prístup k verejnej funkcii tých členov Súdnej rady, ktorí sa nemôžu v čase pandémie riadne zúčastňovať zasadnutí Súdnej rady Slovenskej republiky, čiže v čase pandémie.
Čiže povedzme si ale otvorene, čo hlavne tento, posledná veta v dôvodovej správe v praxi znamená a to aj v súvislosti s účinnosťou tohto zákona, ktorý sa navrhuje dňom vyhlásenia v Zbierke zákonov. Nezakrývajme si oči a neprelepujme koronapandémiou hlavný cieľ tejto novely, a to je, aby mohol pán doktor Mazák, novozvolený člen Súdnej rady, hlasovať 11. mája o novom predsedovi Najvyššieho súdu, pretože sa nachádza v zahraničí a ak by mal prísť naspäť na Slovensko, tak by musel ísť do karantény. Inak ide o novozvoleného člena Súdnej rady parlamentom v rozpore s filozofiou programového vyhlásenia vlády, ktoré súčasne v týchto dňoch schvaľujeme, kde sa píše, že parlament má voliť nesudcov, pričom nešpecifikuje, či aktívnych, alebo bývalých, a pán doktor Mazák je bývalým sudcom.
Principiálne ale musím povedať, že my nie sme proti takejto právnej úprave vo všeobecnosti, veď schválili sme obdobný princíp aj pri územných samosprávach, avšak ak to má byť v súvislosti s pandémiou, tak takáto právna úprava musí byť ohraničená časom, a to časom trvania pandémie a nie – tak ako je to navrhované – natrvalo.
Ak by to malo byť, zavedený tento princíp natrvalo, tak s tým takisto nemáme problém, ale potom nech to je v riadnom legislatívnom procese, tak aby sa k tomu mali možnosť vyjadriť aj odborná verejnosť v rámci medzirezortného pripomienkového konania.
Okrem toho teda treba ešte aj v texte, ale to sa vyjadrím v prvom čítaní, doriešiť aj procesné a ďalšie podmienky takéhoto rokovania, pretože tie vôbec nie sú ustanovené, a preto si myslíme, ale najmä preto, že to nie je ohraničené dobou pandémie, takýto návrh, ktorý tu máme v skrátenom legislatívnom konaní, tak sa domnievam, že tento návrh nespĺňa náležitosti na skrátené legislatívne konanie.
Ďakujem pekne, skončil som.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 28.4.2020 16:48 - 16:49 hod.

Boris Susko Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Pani poslankyňa, máte pravdu, s tým, možno len súhlasiť, že sú obrovské prieťahy v konaní, že tie jednotlivé súdne spory trvajú dlho a že treba nastaviť časové rámce. Len treba rozlišovať, že čo to ten časový rámec je, že časový rámec v súlade s medzinárodnými pravidlami je určitý akceptovaný manažérsky nástroj slúžiaci pre potrebu efektívnej správy a riadenia súdu ako takého, a nie na určenie lehôt samotným sudcom v konkrétnych konaniach, dokedy majú rozhodnúť nejaký konkrétny spor, tak ako to predložila vláda, pretože sa nezohľadní individuálna obtiažnosť jednotlivých vecí a ich pripravenosť na rozhodnutie a v konečnom dôsledku to môže byť práve v neprospech účastníkov konania. Takže určite to treba riešiť, ale treba to riešiť ako manažérsky nástroj pre riadenie súdu, ale nie samotných lehôt na rozhodnutie sporu.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 28.4.2020 15:48 - 15:49 hod.

Boris Susko Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Vážený pán Kazda, nemôžem s tým súhlasiť úplne, čo ste povedali, pretože napríklad za našej vlády bolo prijaté, prijatý strategický dokument predchádzanie vzniku odpadu, program predchádzania vzniku odpadu a začal sa tvoriť program, ďalší strategický dokument z hľadiska odpadov, takže myslím si, že my sme za našej vlády novelizovali zákon o odpadoch, teraz si nepamätám presne koľkokrát, ale minimálne päťkrát, kde vo všetkých týchto novelách sme sa snažili práve zabezpečiť to, aby sa predchádzalo vzniku odpadu a aby sa znižovala miera ukladaného odpadu na skládky, čo, samozrejme, sa nám nepodarilo vyriešiť úplne, ale podľa programového vyhlásenia vlády aj nová vláda v tomto chce pokračovať.
Ďakujem.
Skryt prepis