Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

16.6.2021 o 11:25 hod.

JUDr. PhD.

Boris Susko

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

16.6.2021 11:25 - 11:40 hod.

Boris Susko
Dávam hlasovať o procedurálnom návrhu pána poslanca Beluského.
Prosím, prezentujme sa, hlasujeme.
(Hlasovanie.)
Uvedený návrh sme neschválili, pokračujeme ďalej v rozprave. Vystúpi pán poslanec Susko
Skryt prepis
 

16.6.2021 11:25 - 11:40 hod.

Boris Susko
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 14.5.2021 10:41 - 10:42 hod.

Boris Susko Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Pán poslanec Kočiš, zamysleli ste sa nad tým v úvode svojho vystúpenia, že pani ministerka povedala, že sa táto novela robí kvôli zopár ľuďom v kolúznej väzbe.
No v prvom rade treba povedať, že tento návrh nehovorí len o kolúznej väzbe, ale všetkých druhoch väzby a podmienkach teda z hľadiska dĺžky. A v druhom a neposlednom rade, čo je najdôležitejšie, treba povedať, že ja si myslím, že aj kvôli jednému človeku, ktorého ľudské práva sú porušované tým, že je neprimerane dlho či už v kolúznej, alebo inom druhu väzby bez dôvodov riadne zdokumentovaných a konkrétnych, sa oplatí takáto novela prijať, pretože porušovanie nie sú len podmienky výkonu samotné, ale aj samotná dĺžka v kontradiktórnosti s tým, koľko úkonov sa za takýto čas urobí, ako často sa tieto úkony urobia a či tí ľudia naozaj v tej väzbe z hľadiska dĺžky nie sú nadúmerne dlho.
A keď sa teda bavíme, že kvôli koľkým ľuďom, tak ja sa pýtam, kvôli koľkým ľuďom sa menil, menila Ústava Slovenskej republiky, menil zákon o prokurátoroch a prokuratúre, keď sa pripravovali podmienky na voľbu špeciálneho prokurátora. Kvôli koľkým? Kvôli jednému.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 13.5.2021 18:37 - 18:39 hod.

Boris Susko Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo, pán podpredseda. Pán predseda, ďakujem, samozrejme, so všetkým čo ste povedali sa dá, dá absolútne súhlasiť. Ale ja by som chcel poprosiť, nezužujme to len na kolúznu väzbu. Samozrejme, v kolúznej väzbe sú tie najprísnejšie, najťažšie podmienky, ale tieto problémy sú vo všetkých druhoch väzieb. A vo všetkých druhoch väzieb sú nevinní ľudia alebo ľudia, na ktorých sa má hľadieť ako na nevinných a ktorí majú veľmi podobné podmienky. Zvykli sme si na to, že pri zatýkaní ľudí, ktorých berieme do väzby sú kamery a ľudia sú odsúdení ešte predtým ako vôbec prebehne spravodlivý súdny proces.
Pamätáme sa ešte z pár rokov dozadu, kedy bolo neprípustné, aby sa vôbec o obvinenom a ani o obžalovanom hovorilo v konkrétnom mene. Bolo prípustné používať len iniciály. Dnes bežne v médiách sa rozpráva a identifikujú tieto fyzické osoby priamymi menami a dokonca už pri zatýkaní je tam desať kamier, ktorí ho ešte predtým ako prebehne akýkoľvek proces odsúdia. A toto je ďalšia vec, ktorú musíme riešiť. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 13.5.2021 18:08 - 18:10 hod.

Boris Susko Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Vážená pani poslankyňa Hatráková, ďakujem veľmi pekne za aj iný pohľad na väzbu ako len čisto právny, ktorý sme doteraz stále, stále rozoberali, naozaj to veľmi oceňujem a treba povedať, že nielen spánková deprivácia, ale aj iné veci, ktoré v rámci výkonu väzby sa uskutočňujú, a to najmä je absencia sociálneho kontaktu s rodinou, sú tie, ktoré majú zásadný vplyv na psychický vývoj takýchto obvinených. Aj keď tá situácia sa možno od roku 2014 mierne zlepšila, kedy z pôvodných 30 minút raz do mesiaca, dnes sú to 2 hodiny a z pôvodných 15 minút telefonického rozhovoru dnes je, ak sa nemýlim, dvakrát do mesiaca 20 minút telefonického kontaktu s rodinou. Je to naozaj tak málo a je to taký zásah do osobnosti človeka, že to naozaj môže mať trvalé následky na týchto obvinených a pokiaľ si povieme, že aj, aj pokiaľ by boli odsúdení, tak účelom aj trestu následného, pokiaľ teda som správne študoval trestné právo, tak by mala byť prevýchova. Ten primárny účel trestania nie je zabezpečiť trest, ale primárny účel je prevýchova a ťažko budeme niekoho prevychovávať, keď už z väzby bude mať trvalé psychické následky. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 13.5.2021 16:56 - 16:58 hod.

Boris Susko Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Pani poslankyňa Hajšelová, naozaj takisto sa chcem poďakovať najmä za to zdôvodnenie, ktoré bolo naozaj analyticky vypracované veľmi kvalitne na vysokej úrovni. A bolo tam jasne zdôvodnenie prečo sa tento návrh predkladá. Ja by som chcel zdôrazniť možno ešte jednu vec, ktorá tu neodznela úplne jasne a to je, že väzba nie je trest. To si treba uvedomiť. Väzba je inštitút, ktorý má presne stanovené účely v trestnom poriadku a to podľa toho, či ide o väzbu kolúznu, väzbu útekovú alebo väzbu preventívnu. A počas toho, ako je niekto pozbavený na osobnej slobode a je vo väzbe, tak sa musí po celý tento čas preskúmavať, či trvajú dôvody na takúto väzbu a ako náhle tieto dôvody pominú, tak takýto obvinený musí byť z tejto väzby okamžite prepustený.
Častokrát aj dnes sme to už počuli sa používa pojem prezumpcia neviny. Len otázka je, či všetci vieme, čo to prezumpcia neviny znamená. Prezumpcia neviny v tejto súvislosti znamená to, že každý obvinený, kým mu nie je preukázaná vina prostredníctvom nezávislého súdu, nie prokuratúry, nie obvinenia ani obžaloby, ale až prostredníctvom rozhodnutia súdu, tak do vtedy sa na takúto osobu musí hľadieť ako na nevinného. A to je prezumpcia neviny a takto by sa malo k týmto obvineným aj správať, či už ak sú stíhaní na slobode, ale najmä, ak sú stíhaní vo väzbe. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 13.5.2021 16:55 - 16:56 hod.

Boris Susko
Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Pani poslankyňa Hajšelová, naozaj takisto sa chcem poďakovať najmä za to zdôvodnenie, ktoré bolo naozaj analyticky vypracované veľmi kvalitne na vysokej úrovni. A bolo tam jasne zdôvodnenie prečo sa tento návrh
=====
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 13.5.2021 11:40 - 11:52 hod.

Boris Susko Zobrazit prepis
chyby. Ten návrh nespĺňal náležitosti na to, aby mohol byť predložený v druhom čítaní a preto nebol predložený vôbec. Teda musí sa považovať, že nebol predložený vôbec a nemožno ho ani vziať späť. Takže, pán predsedajúci, navrhujem, aby ste konštatovali, že ten návrh vôbec nebol predložený a nie, že ho vzala späť. Ďakujem.

Grendel, Gábor, podpredseda NR SR
Poprosím vás o chvíľu strpenia. Tak pán poslanec Susko, ďakujem pekne za správne upozornenie (Potlesk.), takže pristúpime, pristúpime k hlasovaniu o návrhu zákona ako o celku v znení pozmeňujúceho návrhu, ktorý predniesol pán predseda výboru pre obranu a bezpečnosť.

Krúpa, Juraj, poslanec NR SR
Tak, pán predsedajúci, dajte hlasovať teda o návrhu zákona ako o celku.

Grendel, Gábor, podpredseda NR SR
Prezentujme sa a hlasujme.
(Hlasovanie.) Prítomných 133 poslancov, za 132, proti nikto, nezdržal sa nikto, 1 poslanec nehlasoval. Konštatujem, že sme schválili návrh novely zákona o sociálnom zabezpečí policajtov a vojakov.
Pokračovať budeme hlasovaní v druhom čítaní o návrhu skupiny poslancov na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa Trestný zákon (tlač 445) bod 24 schváleného programu. Spravodajkyňou je členka ústavnoprávneho výboru poslankyňa Petra Hajšelová. Prosím ju, aby hlasovanie uvádzala.

Hajšelová, Petra, poslankyňa NR SR
Vážený pán predsedajúci, kolegyne, kolegovia, v rozprave k uvedenému návrhu zákona vystúpili dvaja poslanci. Poslanec Krúpa podal pozmeňujúci návrh. Keďže pozmeňujúci návrh bol v rozprave včera, dajte, prosím, hlasovať o skrátení lehoty v zmysle § 83 ods. 4 rokovacieho poriadku.

Grendel, Gábor, podpredseda NR SR
Prezentujme sa a hlasujme o skrátení lehoty.
(Hlasovanie.) Prítomných 133, za 65, proti 3, zdržalo sa 63, nehlasovali 2. Konštatujem, že sme lehoty neschválili.

Hajšelová, Petra, poslankyňa NR SR
Budeme najprv hlasovať...

Grendel, Gábor, podpredseda NR SR
Asi nebudeme.

Hajšelová, Petra, poslankyňa NR SR
Asi nebudeme. Dobre. Takže ani k pozmeňujúcemu. Keďže sme hlasovali, nehlasovali...

Grendel, Gábor, podpredseda NR SR
Nebudeme hlasovať, pani poslankyňa, keďže sme lehoty neskrátili. Budeme musieť odložiť hlasovanie o tomto bode až po splnení lehôt.
Teraz prosím povereného člena výboru pre sociálne veci pána poslanca Jána Heráka, aby uviedol hlasovanie o bode 31 schváleného programu, ktorým je prvé čítanie o návrhu skupiny poslancov na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 544/2010 o dotácia v pôsobnosti ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny tlač 504, 506 pardon. Nech sa páči, pán poslanec, máte slovo.

Herák, Ján, poslanec NR SR
Ďakujem pekne. Prosím, pán predsedajúci, dajte hlasovať o tom, že Národná rada sa uzniesla v súlade s § 73 ods. 3 písm. c) zákona o rokovacom poriadku prerokovať predložený návrh zákona v druhom čítaní.

Grendel, Gábor, podpredseda NR SR
Prezentujme sa a hlasujme.
(Hlasovanie.) Prítomných 133 poslancov, za 128, proti nikto, zdržali sa 5, nehlasoval, teda hlasovali všetci prítomní. Konštatujem, že sa Národná rada uzniesla, že tento návrh zákona prerokuje v druhom čítaní. Nech sa páči, pán poslanec, dajte, prosím, hlasovať o pridelení návrhu výborom a určení gestorského výboru, ako aj o lehotách na prerokovanie.

Herák, Ján, poslanec NR SR
Pán predsedajúci, prosím, dajte hlasovať o tom, že Národná rada v súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady prideľuje predložený návrh zákona na prerokovanie Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky. Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci. Ďalej, aby za gestorský výbor určila hlasovaním Výbor Národnej rady pre sociálne veci, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 11. júna 2021 a v gestorskom výbore do 14. júna 2021.

Grendel, Gábor, podpredseda NR SR
Prezentujme sa a hlasujme.
(Hlasovanie.) Prítomných 133 poslancov, za 132, proti nikto, zdržal sa 1, hlasovali všetci prítomní. Konštatujem, že sme tento návrh schválili.
Pristúpime k hlasovaniu o návrhu vlády na skrátené legislatívne konanie o návrhu skupiny poslancov na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 179/2011 o hospodárskej mobilizácii (tlač 538). Dávam slovo členovi výboru pre hospodárske záležitosti pánovi poslancovi Radovanovi Kazdovi, aby hlasovanie uviedol.

Kazda, Radovan, poslanec NR SR
Ďakujem. Kartu mám. Chcel som si tam zabudnúť, aby pán Suja mohol druhýkrát v tomto volebnom období urobiť niečo užitočné. (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Grendel, Gábor, podpredseda NR SR
Pán poslanec, poprosím vás, uveďte hlasovanie.

Kazda, Radovan, poslanec NR SR
Prekladali sme tento zákon na hlasovanie dnes, tak sa mi stala táto chyba. Tak sa ospravedlňujem. Pán predsedajúci, dajte, prosím, hlasovať o tom, že Národná rada Slovenskej republiky prerokuje návrh vlády v skrátenom legislatívnom konaní.

Grendel, Gábor, podpredseda NR SR
Prezentujme sa a hlasujme.
(Hlasovanie.) Prítomných 133 poslancov, za 84, proti 8, zdržalo sa 41 poslancov, hlasovali všetci prítomní. Konštatujem, že Národná rada na návrh vlády rozhodla, že tento návrh zákona prerokuje v skrátenom legislatívnom konaní.
Nasleduje hlasovanie o návrhu vlády na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 62/2020 o niektorých mimoriadnych opatreniach v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 a v justícií (tlač 534). Dávam slovo členovi ústavnoprávneho výboru pánovi poslancovi Milošovi Svrčekovi, aby hlasovanie uviedol.

Svrček, Miloš, poslanec NR SR
Ďakujem za slovo. Pán predsedajúci, dajte, prosím, hlasovať o tom, že Národná rada schvaľuje návrh vlády na skrátené legislatívne konanie o uvedenom vládnom návrhu zákona.

Grendel, Gábor, podpredseda NR SR
Prezentujme sa a hlasujme.
(Hlasovanie.) Prítomných 132 poslancov, za 93, proti 6, zdržalo sa 31 poslancov, nehlasovali 2. Konštatujem, že Národná rada na návrh vlády rozhodla, že aj tento vládny návrh zákona prerokuje v skrátenom legislatívnom konaní.
Posledný návrh zákona na toto hlasovanie je hlasovanie v prvom čítaní o návrhu skupiny poslancov na vydanie zákona, ktorým sa mení zákon č. 627/2005 o príspevkoch na podporu náhradnej starostlivosti o dieťa (tlač 509) bod 34 schváleného programu. Prosím spravodajkyňu z výboru pre sociálne veci pani poslankyňu Katarínu Hatrákovú, aby hlasovanie uviedla.

Hatráková, Katarína, poslankyňa NR SR
Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Pán predsedajúci, prosím, dajte hlasovať o tom, že Národná rada sa uzniesla v súlade s § 73 ods. 3 písm. c) zákona o rokovacom poriadku prerokovať predložený návrh zákona v druhom čítaní.

Grendel, Gábor, podpredseda NR SR
Prezentujme sa a hlasujme.
(Hlasovanie.) Prítomných 131 poslancov, za 127, proti nikto, zdržali sa 2, nehlasovali 2. Konštatujem, že sa Národná rada uzniesla, že tento návrh zákona prerokuje v druhom čítaní. Preto pristúpime k hlasovaniu o pridelení návrhu výborom a určení gestorského výboru, ako aj lehoty na jeho prerokovanie.

Hatráková, Katarína, poslankyňa NR SR
Ďakujem. Pán predsedajúci, dajte, prosím, hlasovať o tom, že Národná rada v súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady prideľuje predložený návrh zákona na prerokovanie Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci. Ďalej, aby za gestorský výbor určila hlasovaním Výbor Národnej rady pre sociálne veci a aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 11. júna 2021 a v gestorskom výbore do 14. júna 2021. Ďakujem.

Grendel, Gábor, podpredseda NR SR
Prezentujme sa a hlasujme.
(Hlasovanie.) Prítomných 130 poslancov, za 129, proti nikto, zdržal sa 1, hlasovali všetci prítomní. Konštatujem, že sme aj tento návrh schválili.
Skryt prepis
 

Vystúpenie 13.5.2021 11:39 - 11:40 hod.

Boris Susko Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo, pán predsedajúci, ja sa ospravedlňujem, ale musím znova vystúpiť v treťom čítaní, pretože to, čo povedala pani poslankyňa Marcinková, nie je pravda. Ten návrh nemá legislatívno-technické chyby, ten návrh nespĺňal náležitosti na to, aby mohol byť predložený v druhom čítaní a preto nebol predložený vôbec, teda musí sa považovať, že nebol predložený vôbec a nemožno ho ani vziať späť.
Takže, pán predsedajúci, navrhujem, aby ste konštatovali, že ten návrh vôbec nebol predložený a nie, že ho vzala späť.
Ďakujem.
=====
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 13.5.2021 10:17 - 10:18 hod.

Boris Susko Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Pani poslankyňa Drábiková, ja nespochybňujem na to, že tu takéto výdavky určite boli a ešte aj budú. Na druhej strane my tu rozhodujeme o návrhu vlády na skrátené legislatívne konanie. Ten návrh vlády na skrátené legislatívneho konanie mohol toto všetko obsahovať, mohol toto všetko vyčísliť a mohol urobiť na záver sumár, že toľkoto a toľkoto sme minuli, toľkoto a toľkoto ešte budeme potrebovať minúť na toto a na toto, a preto, ak by sme to neschválili, hrozia tuná značné hospodárske škody.
Ale v tom návrhu, ktorý máte pred sebou, aj máme všetci pred sebou je z hľadiska odôvodnenia jedna všeobecná veta, ktorá nič nehovorí. Toto je vyslovený výsmech, ktorý si vláda robí žarty z parlamentu. Vláda, keby to myslela vážne s týmto skráteným legislatívnym konaním, tak ten návrh bude mať desať strán a bude mať podrobné zdôvodnenie toho, aké hrozia hospodárske škody štátu alebo aké hrozia ujmy na základných právach a slobodách občanom Slovenskej republiky z titulu mimoriadnej okolnosti, a prečo to treba prerokovať v skrátenom legislatívnom konaní. Ale to, čo tu vláda predložila je obyčajný výsmech a žarty, ktoré si robí vláda z parlamentu. Prepáčte, toto sa inak nazvať nedá.
Skryt prepis