Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

12.5.2021 o 17:14 hod.

JUDr. PhD.

Boris Susko

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 12.5.2021 17:14 - 17:15 hod.

Boris Susko Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo, pán predsedajúci. Nedá mi na to nezareagovať, čo povedal pán poslanec Šefčík. Ako za hlasovanie je zodpovedný spravodajca. Ako hádzať vinu, to je také typické pre poslanecký klub OĽANO a ich predstaviteľov, že hádžu vinu na iných. Zodpovednosť za hlasovanie nesie spravodajca. Spravodajca si má viesť a kontrolovať hlasovanie. Takže ja sa tu musím zastať členov výborov, že to nie je ich zodpovednosť, a hádzať takto vinu na nich, si myslím, že je nemiestne. (Potlesk.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie 12.5.2021 11:16 - 11:17 hod.

Boris Susko Zobrazit prepis
Vážený pán predseda Národnej rady, milé kolegyne, kolegovia, chcel by som upozorniť na to, že hlasovanie bolo zmätočné vzhľadom k tomu, že pán spravodajca predniesol návrh na hlasovanie pozmeňovacieho bodu pána poslanca Dostála a pána poslanca Vetráka v bodoch 1, 2 a 3, avšak ten pozmeňovací návrh má len body dva. Takže hlasovali sme o niečom, čo neexistuje. Ďakujem. (Potlesk. Ruch v sále.)

(Krátka prestávka.)

(Po prestávke.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 11.5.2021 17:43 - 17:44 hod.

Boris Susko Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, vážený pán predsedajúci. Milé kolegyne, kolegovia, dovoľte, aby som podľa § 73 ods. 1 rokovacieho poriadku vystúpil v prvom čítaní ako spravodajca určený ústavnoprávnym výborom k uvedenému návrhu ústavného zákona.
Návrh ústavného zákona spĺňa z formálnoprávnej stránky náležitosti uvedené v rokovacom poriadku a v Legislatívnych pravidlách tvorby zákonov. Predseda Národnej rady vo svojom rozhodnutí navrhol, aby návrh ústavného zákona prerokoval Ústavnoprávny výbor, ktorý navrhol aj ako gestorský výbor s tým, aby gestorský výbor prerokoval návrh ústavného zákona do 14. júna 2021. Zo znenia návrhu ústavného zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Ako spravodajca určený navrhnutým gestorským výborom odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh ústavného zákona prerokuje v druhom čítaní.
Odporúčam zároveň návrh ústavného zákona prideliť ústavnoprávnemu výboru vrátane jeho určenia ako gestorského výboru a lehoty na prerokovanie návrhu ústavného zákona vo výbore v zmysle uvedeného rozhodnutia predsedu Národnej rady.
Pán predsedajúci, prosím, otvorte všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 11.5.2021 17:38 - 17:40 hod.

Boris Susko Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo, pán predsedajúci. Pán poslanec Čepček, ďakujem pekne za tento návrh uznesenia. Ja ho so všetkými desiatimi podporujem a podporujem ho aj presne tak, ako je navrhnuté, pretože tu nejde len o pandemický zákon, nakoniec vláda môže dospieť aj k tomu, že pandemický zákon vôbec nepotrebujeme, pretože podľa odôvodnení, ktoré sme čítali v predchádzajúcich návrhoch na predĺženie núdzového stavu, sa vo väčšine prípadov argumentovalo tým, že je to potrebné z hľadiska hospodárskej mobilizácie a zákona o hospodárskej mobilizácii, ktorý predpokladá na zavedenie určitých opatrení, ktoré sú v tomto zákone, aby bol vyhlásený núdzový stav.
Čiže v zásade by stačilo znovelizovať zákon o hospodárskej mobilizácii a nepotrebujeme tu vôbec žiaden ďalší pandemický zákon ani, ani núdzový stav, ani využiť zákon o bezpečnosti štátu, pretože tie opatrenia, ktoré sú potrebné za účelom povedzme zdravotnej služby, resp. obstarávania zdravotníckych pomôcok, tie sú všetky v zákone o hospodárskej súťaži, a pokiaľ sú iné opatrenia, ktoré sú zavedené napríklad z hľadiska poskytovania služieb, tie sú zase v zákone o ochrane verejného zdravia, ktoré vôbec nie sú naviazané na núdzový stav. Čiže z môjho pohľadu by stačilo novelizovať zákon o hospodárskej mobilizácii a tým pádom by bol celý problém vyriešený a nepotrebujeme využívať zákon o bezpečnosti štátu a zavádzať tu núdzový stav a obmedzovať ľudí na osobnej slobode.
A tu by som chcel na tomto mieste aj vyzvať vedenie parlamentu, aby konečne žiadalo od vlády predložiť návrh na predĺženie núdzového stavu do parlamentu, pretože tá 20-dňová lehota, ktorá je v zákone o bezpečnosti štátu, nie je lehota pre vládu, to je lehota pre parlament, v ktorej má prerokovať tento, tento návrh. Vláda, akonáhle o tom rozhodne, tak musí to mať zdôvodnené a bezprostredne to má predložiť do parlamentu. A parlament má potom 20 dní na to, aby to prerokoval. Táto lehota, opakujem, nie je lehota pre vládu. Takže vláda to má okamžite predložiť.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 11.5.2021 16:36 - 16:38 hod.

Boris Susko Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo, pán predsedajúci. Chcel by som sa vyjadriť, pán poslanec Ferenčák, k vášmu návrhu s porovnaním návrhom pani navrhovateľky, myslím pozmeňovacím návrhom.
Domnievam sa, že váš pozmeňujúci návrh je lepší, a to z jedného dôvodu takého legislatívnotechnického alebo právneho, pretože pani poslankyňa Kozelová navrhuje doplniť § 7 ods. 1, kde, ktorý znie, že z rozpočtu obce sa uhrádzajú a sú tam vymenované, aké, aké náležitosti sa uhrádzajú, čiže je to obligatórna náležitosť, ale tu sa chce, pokiaľ som to správne pochopil, v obidvoch tých návrhoch je cieľ rovnaký, sa chce zaviesť možnosť. A túto možnosť rieši ods. 2, kde sa už dnes v platnom znení zákona hovorí, že z rozpočtu obce sa môžu poskytovať dotácie a tak ďalej. Čiže zdá sa mi ten váš návrh právne prijateľnejší, že sa do dnes už v právnej úprave platnom znení obligatórnych možností dopĺňa ďalšia obligatórna možnosť, ako dopĺňať do ustanovenia ods. 1, kde sú, pardon, do fakultatívnych, pardon, ospravedlňujem sa, ako do ods. 1, kde sú už dnes obligatórne možnosti, a tam dopĺňať nasilu fakultatívnu možnosť zaviesť nejaké financovanie na základe teda možnosti.
Čiže zdá sa mi, že ten váš návrh je právne, právne lepší, ale keďže, keďže na hlasovaní sa jeden s druhým bude vylučovať, je možné prijať len jeden, tak by som odporučil, keby ste sa s pani navrhovateľkou dohodli, aby buď sa z toho spravil jeden návrh, alebo aby ste sa potom dohodli, že ktorý sa stiahne a ktorý sa hlasuje, lebo ak sa odhlasuje ten prvý, tak ten druhý, ktorý je možno lepší, sa o ňom už nebude môcť hlasovať.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 11.5.2021 11:23 - 11:23 hod.

Boris Susko
Ďakujem za slovo, pripomínam členom výboru pre nezlučiteľnosť funkcií, že termín konania výboru je dnes 12.30 hod. v zasadacej miestnosti výboru. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 10.5.2021 19:00 - 19:00 hod.

Boris Susko
Ďakujem pekne. Zareagujem len veľmi krátko.
Pán poslanec Dostál, veľmi rád by som bol, keby som mal nejaký široký podporný tím, ktorý by mi pripravoval tie (povedané so smiechom) podklady, ale keď vidíte, vlastný rukopis, takže (reakcie z pléna) len toľko.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 10.5.2021 18:41 - 18:57 hod.

Boris Susko Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Vážený pán predsedajúci, vážená pani ministerka, milé kolegyne, kolegovia, prejednávame tu návrh na odvolanie člena vlády, pani ministerky spravodlivosti, kde v tomto návrhu v úvode sa konštatuje, že pani ministerka alebo jej konanie sa vyznačuje neodbornosťou. Ja by som to možno trochu upravil. Nemyslím si, že je to práve neodbornosť, ale skôr účelovosť jej konania v priebehu toho roka, kedy, kedy bola alebo kedy je ministerkou spravodlivosti a plus tie ďalšie veci, ktoré sme tu už niekoľkokrát počuli.
Prečo si to myslím? Skúsim zdôvodniť a zargumentovať, prečo si to myslím.
V programovom vyhlásení vlády, aj v tom pôvodnom, aj v tom zrevidovanom, sa nachádza mnohokrát slovo transparentnosť a nachádza sa z hľadiska ministerstva spravodlivosti alebo rezortu spravodlivosti pojem ako čistota legislatívneho procesu. No a ja by som chcel tuná poukázať a argumentovať, ako vlastne sa táto čistota legislatívneho procesu premietla do praxe.
Hneď prvý návrh zákona išiel v skrátenom legislatívnom konaní a bol to vládny návrh zákona o niektorých mimoriadnych opatreniach v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 a v justícii a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Už hneď tento prvý návrh zákona, ktorý bol odôvodnený skráteným legislatívnym konaním práve pre skutočnosti súvisiace s pandémiou COVID-19, bol zneužitý na zmeny v oblasti v Súdnej rade plus novelizáciu zákona o elektronických komunikáciách, ktorý neskôr prijal Ústavný súd na konanie, a to prostredníctvom pozmeňujúcich návrhov vo výboroch alebo výbore Národnej rady bez toho, aby prebehlo štandardné medzirezortné pripomienkové konanie, a bez toho, aby sa k tomu mohla vyjadriť či už laická, alebo odborná verejnosť.
Samozrejme, aj vo výbore poslanci majú zákonodarnú iniciatívu, chcem len zdôrazniť, že v tomto prípade išlo o prijatie zákona v skrátenom legislatívnom konaní v čase trvania núdzového stavu, kde by sa predpokladalo alebo kde zdôvodnením takéhoto skráteného legislatívneho konania bola choroba alebo ochorenie COVID-19 a pandémia, ktorá vôbec nesúvisela so zmenami v justícii, ktoré sa na základe takéhoto skráteného legislatívneho konania vykonali. Čiže to je prvé porušenie vlastného programového vyhlásenia vlády.
Okrem toho za celý rok, kedy trval v zásade nepretržite núdzový stav, s výnimkou leta, tak bolo prijatých, nepočítal som to presne, koľko, ale myslím si, že približne 60 návrhov zákonov v skrátenom legislatívnom konaní, viac ako za celé predchádzajúce štvorročné obdobie, ktoré sa v množstve prípadov vôbec netýkali pandémie v núdzovom stave a menili sa tu zásadné, zásadné veci. Medzi také zásadné veci, ako napríklad zmena ústavy, kde sa výslovne odňala kompetencia Ústavného súdu posudzovať súlad ústavných zákonov s ústavou. Aj keď takáto kompetencia nebola predtým v ústave výslovne zakotvená, tento návrh zmeny ústavy vyslovene túto kompetenciu Ústavnému súdu odňal, a to zase spôsobom, ktorý bol v rozpore s programovým vyhlásením vlády o čistote legislatívneho procesu. A to práve preto, že táto právna úprava bola doplnená do návrhu tohto, tejto novely Ústavy Slovenskej republiky po skončení medzirezortného pripomienkového konania tak, aby sa k tomu už žiadna odborná alebo laická verejnosť nemohla vyjadriť.
Ďalšie legislatívne zmeny, zásadné, v čase núdzového stavu sa udiali v zákone o prokuratúre, resp. v zákone o prokurátoroch. A boli to zmeny súvisiace s kreovaním funkcií generálneho prokurátora a špeciálneho prokurátora. Opäť bez pripomienkového konania, riadneho, štandardného, v rámci pozmeňovacieho návrhu prijatého vo výbore, so zásadnými pripomienkami, následnými, odbornej verejnosti, ktorá sa následne o takejto zmene dozvedela. Protestovali prokurátori, protestovali sudcovia, protestovala celá odborná, právna verejnosť, ale aj laická verejnosť. Čiže opäť zo strany pani ministerky porušenie vlastného programového vyhlásenia vlády o čistote legislatívneho procesu.
Pokiaľ sa tu hovorilo o rôznych prípadoch, kedy sa nehovorila pravda verejnosti, tak už tu boli spomenuté dva také kľúčové prípady, a to bola smrť generála Lučanského, kedy sme tu počuli z úst pani ministerky viaceré rôzne verzie, ktoré si navzájom odporovali. Takisto s advokátom Krivočenkom, ale aj napríklad o núdzovom stave pri nie ostatnom, ale predchádzajúcom núdzovom stave, kedy pani ministerka niekoľkokrát tu opakovala, že v odôvodnení na predĺženie núdzového stavu niečo nie je, pritom to tam výslovne napísané bolo, potom povedala, že to tak nebolo myslené, napriek tomu to tam tak bolo, aj tak to bolo schválené. Čiže opäť zavádzanie verejnosti, resp. vyslovene klamstvo.
Pokiaľ ide o návrh na zmenu väzby, treba povedať, že boli predložené dva návrhy v Národnej rade, jeden koaličný, jeden opozičný, ktoré sa viac-menej stretávali vo svojom obsahu, a k tomu bol predložený aj pani ministerke návrh Slovenskej advokátskej komory, ktorý plus-mínus takisto sa obsahovo stotožňoval s týmito, s týmito návrhmi. Pani ministerka zvolala okrúhly stôl na ministerstve spravodlivosti, kde prišli piati poslanci Národnej rady, koaliční aj opoziční, prišiel prezident Policajného zboru, prišiel špeciálny prokurátor, prišiel prezident Zboru väzenskej a justičnej správy, prišiel tajomník advokátskej komory a ďalší zástupcovia advokátskej komory, čiže reprezentatívna vzorka celej odbornej právnickej verejnosti. Pani ministerka nemala ani toľko slušnosti, aby prišla toto rokovanie aspoň otvoriť, poslala tam dvoch generálnych riaditeľov, ktorí celé toto rokovanie viedlo a ktoré malo debatovať a diskutovať o predložených návrhoch zo strany koalície, opozície a Slovenskej advokátskej komory s tým, že sa z toho mal spraviť nejaký záver a mal byť prijatý nejaký, nejaký návrh, ako ďalej postupovať. S tým, že sme sedeli, ak sa nemýlim, v utorok alebo stredu s tým, že prísľub bol do piatku vyjadrenie k týmto návrhom, ktoré boli predložené do pléna Národnej rady, resp. na ministerstvo spravodlivosti zo strany Slovenskej advokátskej komory. Do piatku sa nič neudialo. Ďalší týždeň v pondelok alebo v utorok, ak sa nemýlim, prišiel mail od pána generálneho riaditeľa z ministerstva spravodlivosti s tým, že ďakujú za spoluprácu a že posielajú finálny návrh znenia novelizácie Trestného poriadku vo vzťahu k väzbe.
Žiadna debata, žiadna diskusia o tom, ako to má byť, proste poslali jeden návrh, ktorý úplne bol iný a odlišný od toho, čo bolo predložené a čo bolo predmetom na diskusiu, ktorý vôbec nekorešpondoval s tým, čo sa tu predložilo a o čom sa malo diskutovať. A v médiách bol prezentovaný ako kompromisný návrh. No, kompromisný návrh to v žiadnom prípade nebol, bol to úplne iný návrh, nový návrh, ktorý absolútne nezohľadňoval to, čo tu v parlamente a na ministerstve spravodlivosti zo strany poslancov aj Slovenskej advokátskej komory bolo predložené. Čiže to je ďalšie, by som povedal, zlyhanie z hľadiska ministerstva spravodlivosti, kedy sa tu niečo hovorí o tom, že ako sa spolupracuje, aké kompromisné návrhy, ale pritom realita je niekde úplne inde.
Ďalšia otázka, ktorú, ktorá sa spomína aj v návrhu na odvolanie a o ktorej sme tu aj dnes už dosť široko diskutovali, ja nechcem zabiehať do podrobností, ale súdna mapa. Európska komisia pre efektívnu justíciu, tak ako spomínala pani ministerka, robila tu nejaký audit alebo nejaké posúdenie, ktorý, áno, skončil v roku 2017, ako povedala správne pani ministerka, výsledkom však tejto komisie alebo tohto auditu bolo, že pre novú súdnu mapu je potrebné urobiť alebo túto novú súdnu mapu je potrebné urobiť po širokej odbornej a interdisciplinárnej diskusii. Nikde nebolo odporúčanie zrušiť krajské súdy, ani nikde nebolo odporúčanie, že treba zväčšiť súdne obvody. Následne sa začal robiť v roku 2019, ak sa nemýlim, Projekt váha vecí a určenie obťažnosti prípadov, ktorý bol aj ocenený zo strany Európskej komisie pre efektívnu justíciu, ktorý mal byť základom na reformu systému súdov, teda súdnej mapy. Výsledok však je, že súdna mapa bola predložená, ako som už povedal vo faktickej poznámke, skôr, ako bol tento Projekt váha vecí vôbec dokončený a vôbec nezohľadňoval výsledky tohto projektu, do ktorého boli zapojení naozaj skoro všetci, alebo teda veľká väčšina sudcov a ktoré sa diskutovalo, diskutovalo skoro dva roky. Čiže opäť je tu nejaká kabinetná politika ministerky, ktorá neodráža reálny stav a reálnu potrebu a výsledky reálnej činnosti nejakých projektov.
Pokiaľ ide o tie ďalšie kauzy, ktoré tu boli spomínané v súvislosti s pani ministerkou, nebudem sa opakovať, myslím si, že to tu už dosť krát odznelo. Chcel by som sa len vyjadriť k niektorým vybraným skutočnostiam v tejto oblasti.
Pokiaľ ide o pozemok pod firmou MK REAL či ELEKTRONIKA, tento nadobudla táto firma na základe vydržania mesta a následným prevodom. Sama pani ministerka tu prišla s návrhom zákona, kde sa zmenili podmienky vydržania zo systému, kedy tu osvedčoval notár, tak, aby to do budúcna mohol potvrdiť len súd s odôvodnením, že v prevažnej väčšine prípadov sa vydržanie zneužívalo, že ten inštitút sa zneužíval a pozemky jednotlivých vlastníkov sa vydržiavali v rozpore so základnými demokratickými princípmi.
No a ja sa chcem spýtať, ak teda tu prišlo k vydržaniu nejakého pozemku, ktorý v obci neďaleko Bratislavy bol následne predaný firme pani ministerky za 73 centov za m2, či takisto tu nie sú pochybnosti o tom, že tu mohlo prísť k zneužitiu.
Pokiaľ ide o tieto ďalšie dve firmy, kde je pani ministerka spoločníčkou, resp. kde bola členkou predstavenstva, tak už som to tu takisto spomínal a zopakujem. Pani ministerka sa nemôže zbaviť zodpovednosti, pretože v prvom rade a v prvej firme je ako spoločníčka konečnou užívateľkou výhod. Ako konečná užívateľka výhod sa nemôže zbaviť zodpovednosti za to, čo firma koná a ako koná. V druhom prípade to, že brat pani ministerky podniká a ako podniká samo osebe, sa ja osobne domnievam, že nie je problém a nemôže za to naozaj zodpovedať. Na druhej strane, pokiaľ pani ministerka z titulu toho, že sa dostala do funkcie štátnej tajomníčky, zmenila za seba ako náhradu do predstavenstva tejto firmy svojho spoločníka z advokátskej kancelárie, teda najbližšiu osobu, najbližšieho spoločníka, a pokračovala vo verejnej funkcii a táto firma, kde dosadila tohto svojho spoločníka do advokátskej kancelárie, ďalej obchodovala so štátom, tak si myslím, že to už problém je a že to už je určitým spôsobom konflikt záujmov, aj keď nie právny, pretože právne to vyriešila, ale morálny a politický.
Keď tu pán poslanec Dostál hovoril o tom, že treba porovnávať, tak si porovnajme prípad piešťanského CT, na základe ktorého odstúpil predseda parlamentu, odstúpila podpredsedníčka parlamentu a odstúpila ministerka zdravotníctva. Nakoniec sa v tejto kauze nič nepreukázalo, dokonca pán poslanec, ktorý za to získal Bielu vranu, ju musel vrátiť. Ale politická zodpovednosť troch najvyšších ústavných činiteľov alebo troch z najvyšších ústavných činiteľov vyvodili politickú zodpovednosť a sami dobrovoľne odstúpili. Čiže myslím si, že to hovorí, to hovorí o všetkom.
No a na záver svojho vystúpenia by som chcel zacitovať pani ministerku zo včerajšej relácie v televízii s pani poslankyňou Sakovou. Pani ministerka, neviem, či to budem citovať doslovne, ale budem sa snažiť to aspoň parafrázovať, povedala, že nie je dôležité, len ak, len to, ako to v skutočnosti je, ale aj ako sa to javí.
No a, pani ministerka a páni poslanci z koalície, chcem sa spýtať, javí sa, javia sa tieto veci, o ktorých tu dnes celé, celý deň hovoríme, že sú z hľadiska morálneho a politického pôsobenia v poriadku? No ja sa domnievam, že nie.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 10.5.2021 17:15 - 17:16 hod.

Boris Susko Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo, pán predsedajúci. Vážená pani ministerka Kolíková, no, musím povedať, že, že opäť raz zavádzate, a to nehovorím ja, hovoria to, hovoria to sudcovia, hovoria to reprezentanti jednotlivých kolégií súdov, ktorí mi píšu a ktorí tvrdia to, čo som povedal, to nie je môj výmysel, to som si ja nevymyslel. Ale dostal som tie informácie o tom.
A pokiaľ hovoríte o audite, spolupráci s Európskou komisiou pre efektívnu justíciu, áno, ten audit prebieha, prebiehal, ale treba povedať aj inú vec, čo ste nepovedali a v čom zase zavádzate, že návrh súdnej mapy bol vyhotovený ďaleko pred tým, ako bol tento audit skončený. A vôbec nezohľadňoval výsledky tohto auditu, také mám ja informácie od sudcov.
Takže, prosím, pani ministerka, nezavádzajte.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 10.5.2021 16:51 - 16:53 hod.

Boris Susko Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Pán podpredseda Blanár, musím len zdôrazniť to, čo si povedal z hľadiska súdnej mapy, a možno len doplniť, že v návrhu na odvolávanie pani ministerky Kolíkovej jeden z tých dôvodov je neodbornosť. Ale v prípade súdnej mapy si osobne nemyslím, že to bola neodbornosť, ale čo je horšie, že to bola účelovosť, že to bola účelovosť a že celý tento návrh zmeny súdneho systému, alebo teda reformy systému súdov, tzv. súdnej mapy, je účelový a vytvorený kabinetne na ministerstve za zatvorenými dverami.
A tak ako všetky zainteresované strany hovoria, tak to, čo pani ministerka hovorí, že to prediskutovala, tak prediskutovala to len naoko s pár vybranými sudcami a drvivá väčšina sudcov nemala šancu sa vôbec k tomu vyjadriť, ani iných stavovských organizácií vrátane samosprávy. A väčšina z nich, drvivá väčšina z nich s týmto návrhom absolútne nesúhlasí. Čiže odhliadnuc od toho, že čo si povedal ty konkrétne veci, tak zlyhal tu celý proces prípravy, prípravy tejto otázky.
A pokiaľ sa týka tej prvej veci, ktorú si hovoril z hľadiska stanoviska, stanoviska vlády, tak musím len podporiť to, čo si povedal, pretože rokovací poriadok hovorí, že predseda Národnej rady bezodkladne zašle návrh podaný podľa odseku 1, teda návrh na odvolávanie člena vlády, vláde na zaujatie stanoviska, takisto ako ho predseda Národnej rady pridelí aj jednotlivým výborom. A neviem o tom teda, že by výbory si nejakým spôsobom zdôvodňovali svoje stanoviská, takisto aj stanovisko vlády má byť prednesené a komentáre, alebo teda vlastné úvahy toho predkladateľa by mali byť prednesené v rozprave tak, aby na ne mohol, mohol parlament zareagovať. Myslím, že to jasne vyplýva z dikcie tohto ustanovenia, aj keď to tam výslovne nie je uvedené.
Ďakujem.
Skryt prepis