Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

16.9.2021 o 15:19 hod.

Bc.

Dominik Drdul

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 24.9.2021 11:58 - 12:05 hod.

Dominik Drdul
(Rečník nevystupoval.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 24.9.2021 11:58 - 11:58 hod.

Dominik Drdul Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Vážené dámy, vážení páni, ja si dovolím predniesť pozmeňujúci návrh. Ako už zmienil pán Vetrák, ktorý je spolu so mnou predkladateľom tejto novely, ide v podstate o možnosť, aby tieto osoby so zdravotným postihnutím potom ako si na základe mylného určenia alebo teda nesprávneho určenia podielu na majetku, ktorý je napríklad zaťažený rôznymi ťarchami, zle určili jeho výšku a teda, aby nemuseli tento majetok vracať. Prečítam aj formálne odôvodnenie.
Výklad ustanovení § 18 ods. 17 a 18 zákona 447/2008 bol do navrhovanej zmeny týchto ustanovení nejasný aj orgánom aplikácie práva, ktoré sa venujú fyzickým osobám s ťažkým zdravotným postihnutím, ktoré ho vo svojej poradenskej alebo rozhodovacej činnosti neuplatňovali jednotne. O to viac boli zneistené samotné osoby s ťažkým zdravotným postihnutím, ktoré na účely poskytovania kompenzácií bez akejkoľvek predbežnej kontroly orgánu aplikácie práva výlučne čestným vyhlásením prehlasujú, že ich majetok neprevyšuje hodnotu uvedenú v zákone. Túto hodnotu však netreba, pardon, treba vypočítať a zohľadňovať a zohľadnení aj svoj podiel, ktorý v platnom zákone nie je presne vymedzený. Nateraz sa tak stalo, že tieto osoby v dobrej viere deklarovali, že spĺňajú podmienky zákona a nakoniec sa aj po niekoľkých rokoch na základe dodatočnej kontroly zistilo, že tieto podmienky ohľadne majetku nespĺňali, čo sa na účely zákona číslo 447/2008 Z. z. považuje za nepravdivé uvádzanie údajov. Takéto pochybenie je v zmysle príslušných ustanovení zákona sankcionované tak rozhodnutím o neposkytnutí kompenzácií rozhodnutím o vrátení už poskytnutých príspevkov alebo pritom aj sankciou neposkytovania kompenzácií počas jedného roka od právoplatnosti rozhodnutia o vrátení príspevku. Pre osobu, ktorá konala v dobrej viere a pomýlila sa pri výklade zákona, je takto zavedený sankčný systém likvidačný a ohrozuje ďalšiu existenciu.
Ak prihliadneme na to, že často ide o príspevky na osobnú asistenciu pre fyzické osoby s ťažkým zdravotným postihnutím, ktoré omylom priznané sumy použili na zamestnanie inej osoby, ktorá im pomáhala napríklad obliecť sa, najesť alebo pohybovať sa či pracovať, nejaví sa byť ľudsky prijateľné a spravodlivé, aby v situácii, keď tieto osoby vlastnili majetok, s ktorým nemohli samostatne nakladať a podliehal ďalším prípadným obmedzeniam v zmysle tohto návrhu zákona a my sme trvali na vymáhaní už vzniknutých čiastok, pohľadávok, ktoré od 1. novembra tohto roka už nebudú úplne legálne. Navyše, ak mimoriadna situácia stále trvá a počas nej, respektíve počas núdzového stavu sme predbežne a pravidelne rôznym skupinám obyvateľstva priznávali neštandardné výhody, kompenzačné schémy, či odpúšťali zákonné povinnosti, predlžovali lehoty a neraz aj odpúšťali platenie rôznych poplatkov a platieb a teda nakoniec vymáhanie týchto už spotrebovaných súm kompenzácií pre osoby s ťažkým zdravotným postihnutím v niektorých prípadoch vo výške niekoľko tisíc eur, by fyzické osoby s ťažkým zdravotným postihnutím takmer isto donútil k osobnému bankrotu kvôli dlho tak, že by sme tieto osoby následne museli riešiť formou exekučnej amnestie v zmysle programového vyhlásenia vlády Slovenskej republiky na roky 2020 až 2024.
Na odpustenie pohľadávky, ktorá spočíva v sume poskytnutého jednorazového peňažného príspevku alebo opakovaného peňažného príspevku bude potrebné podať žiadosť, ktorej prílohou sú podklady, ktoré preukazujú skutočnosti podľa § 18 ods. 19 písm. g) zákona č. 447/2008 Z. z.. Podanie žiadosti je časovo obmedzené na dva mesiace po nadobudnutí účinnosti zákona. Stanovujú sa tiež náležitosti rozhodnutia o odpustení pohľadávky zo strany príslušného orgánu a vzťah k správnemu poriadku v zmysle § 53 zákona č. 447/2008 Z. z.. Voči fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím, na ktorú sa vzťahuje odpustenie pohľadávky, sa neuplatňuje sankčný mechanizmus upravený v § 46 zákona 447/2008. Pozastavenie kompenzácií počas dvanástich mesiacov od právoplatnosti rozhodnutia o vrátení kompenzácie.
Skutočnosť, že návrh zákona rozširuje zoznam majetku, ktorý sa nepovažuje za majetok fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím, je potrebné premietnuť aj do vysvetliviek uvedených v prílohe č. 15 k zákonu. S cieľom jednoznačne spresniť výklad tohto ustanovenia zákona je potrebné uviesť, že pokiaľ fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím nemôže samostatne nakladať s majetkom v zmysle § 18 ods. 19 písm. g) bodu 1 zákona č. 447/2008 Z. z., ktorý je súčasťou nevysporiadaného bezpodielového spoluvlastníctva manželov, je majetok bez ohľadu na to, či je zaťažený pohľadávkou v zmysle vyššie spomenutého ustanovenia, sa vôbec nezapočítava do hodnoty majetku na účely poskytnutia kompenzácií, hoci formálne by tomu tak bolo v celej výške. Respektíve vo výške jednej polovice podľa doterajšej praxe príslušného orgánu v zmysle platného zákona. Následne teda prečítam pozmeňujúci návrh tak ako bude predložený alebo respektíve už bol predložený.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Dominika Drdula, Kataríny Hatrákovej, Jany Žitňanskej, Jána Benčíka a Milana Vetráka k návrhu zákona, ktorým sa dopÍňa zákon č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Návrh zákona, ktorým sa dopÍňa zákon č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa mení a dopÍňa takto:
1. Čl. 1 sa dopÍňa bodmi 3 a 4, ktoré znejú:
3. Za § 67j sa vkladajú § 67k a § 67l, ktoré vrátane nadpisu nad § 67k znejú: Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1.novembra 2021.
§ 67k
(1) Príslušný orgán na žiadosť fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím rozhodne o odpustení pohľadávky, ktorá vznikla na základe právoplatného rozhodnutia o povinnosti vrátiť peňažný príspevok na kompenzáciu alebo jeho časť, ak: písm. a) dôvodom rozhodnutia o povinnosti vrátiť peňažný príspevok na kompenzáciu alebo jeho časť bolo poskytnutie peňažného príspevku neprávom na základe
1. nepravdivých údajov o majetku, ak nepravdivosť údajov spočívala v nezapočítaní hodnoty majetku uvedeného v § 18 ods. 19 písm. g) v znení účinnom od 1. novembra 2021 do celkovej sumy majetku na účel podľa § 18 ods. 18, alebo
2. nesplnenia povinnosti podľa § 57 ods. 1 písm. d), ak nesplnenie povinnosti spočívalo v nezapočítaní hodnoty majetku uvedeného v § 18 ods. 19 písm. g) v znení účinnom od 1. novembra 2021 do celkovej sumy majetku na účel podľa § 18 ods.18 a písmeno b) fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím podá žiadosť do 31. decembra 2021.
(2) Prílohou žiadosti podľa odseku 1 sú doklady, ktoré preukazujú skutočnosti podľa § 18 ods. 19 písm. g) v znení účinnom od 1. novembra 2021.
(3) Dňom právoplatnosti rozhodnutia o odpustení pohľadávky, pohľadávka podľa odseku 1 zaniká
(4) Na konanie o odpustení pohľadávky podľa odseku 1 sa vzťahuje § 53 rovnako.
(5) Za príslušný orgán podľa odseku 1 sa považuje orgán, ktorý rozhodol o povinnosti vrátiť peňažný príspevok na kompenzáciu alebo jeho časť v prvom stupni.
(6) Na fyzickú osobu s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorej bola odpustená pohľadávka podľa odseku 1, sa § 46 ods. 2 a 3 nevzťahujú.
§ 67l
V konaní o odňatí a zastavení výplaty opakovaného peňažného príspevku a o povinnosti vrátiť jednorazový alebo opakovaný peňažný príspevok podľa § 46 ods. 1 sa použije ustanovenie § 18 ods. 19 písm. g) v znení účinnom od 1.novembra 2021.
4. V prílohe č. 15 sa na konci dopÍňa písmeno g), ktoré znie: g) časť majetku,
1. s ktorou fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím nemôže samostatne nakladať, ak vykonala všetky právne úkony smerujúce k odstráneniu prekážky s majetkom nakladať,
2. ktorá je predmetom záložného práva a to do výšky zodpovedajúcej aktuálnej výške nesplatenej sumy pohľadávky zabezpečenej záložným právom ku dňu podania žiadosti.
Ďakujem. Skončil som.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 21.9.2021 9:57 - 9:57 hod.

Dominik Drdul Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Mne dnes nefungovalo zariadenie v čase, keď som sa mal prihlásiť. Veľmi správne ste pani kolegyňa zhrnula naše medzinárodnoprávne záväzky, ktoré máme voči osobám so zdravotným postihnutím v oblasti vzdelávania a realizácii právo na vzdelanie. Je smutný fakt, že až donedávna v podstate väčšina z týchto záväzkov bola plnená skôr formálne a ja sa veľmi teším, že teda konečne sa veci hýbu dopredu aj vďaka novému vedeniu ministerstva školstva a vlastne vďaka tomu, že sa aj v tejto koalícii a v tomto parlamente našla skupina ľudí, ktorá rovnako spolu s ministerstvom pracuje na tom, aby sa aj v tejto oblasti dosiahla reálna zmena. Je treba podotknúť, že k inklúzii sa ešte len blížime a máme, ako už bolo povedané pred sebou ešte dlhú cestu, ale finálny a želaný stav je teda inklúzia, pri ktorej treba jednoznačne povedať, že inklúzia, ak funguje správne a dobre, tak nikoho neobmedzuje a tým pádom sa nemusíme baviť o tom, či niekto inklúziu potrebuje alebo nepotrebuje, pretože inklúziu v zmysle prijatia a v zmysle začlenenia potrebuje každý jeden z nás. Pretože špecifické potreby má v rôznych etapách svojho života každý jeden z nás. Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 16.9.2021 15:19 - 15:20 hod.

Dominik Drdul Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo.
Vážený pán predsedajúci, vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, dovoľte, aby som podľa § 73 ods. 1 rokovacieho poriadku vystúpil v prvom čítaní ako spravodajca určený ústavnoprávnym výborom k uvedenému vládnemu návrhu zákona.
Vládny návrh zákona spĺňa z formálno-právnej stránky náležitosti uvedené v rokovacom poriadku a v legislatívnych pravidlách tvorby zákonov.
Predseda Národnej rady vo svojom rozhodnutí navrhol, aby návrh zákona prerokoval ústavnoprávny výbor, ktorý navrhol aj ako gestorský výbor s tým, aby gestorský výbor prerokoval návrh zákona do 32 dní od jeho prerokovania v prvom čítaní.
Zo znenia návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy. Ako spravodajca určený navrhnutým gestorským výborom odporúčam, aby sa Národná rada uzniesla po všeobecnej rozprave na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní. Odporúčam zároveň návrh zákona prideliť výboru vrátane určenia gestorského výboru a lehoty na prerokovanie návrhu zákona vo výbore v zmysle uvedeného rozhodnutia predsedu Národnej rady.
Pán predsedajúci, prosím, otvorte všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis
 

23.7.2021 15:49 - 15:49 hod.

Dominik Drdul Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Ja si dovolím predložiť pozmeňujúci návrh skupiny poslancov. V podstate ide o dva lega... pardon, novelizačné body, ktorých obsahom je v podstate to isté. Ide o to, aby sme vytvorili prostredníctvom posunutia účinnosti novely tohto zákona priestor pre legisvakančnú lehotu a v podstate tým pádom posúvame účinnosť z 1. augusta na 15. augusta.
Dovoľte, aby som pristúpil k prečítaniu pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu. Takže pozmeňujúci a doplňujúci návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Milana Vetráka, Ondreja Dostála, Juraja Šeligu a Dominika Drdula k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok v znení neskorších predpisov (tlač 562).
1. V čl. I v bode 24 v § 567r v nadpise sa slová „1. augusta“ nahrádzajú slovami „15. augusta“ a v texte sa slová „k 1. augustu“ nahrádzajú slovami „k 15. augustu“. Slová „1. augusta“ sa nahrádzajú slovami „15. augusta“, slová „31. augusta“ sa nahrádzajú slovami „14. septembra“ a slová „7. augusta“ sa nahrádzajú slovami „21. augusta“.
2. V čl. II sa slová „1. augusta“ nahrádzajú slovami „15. augusta“.
Ďakujem veľmi pekne, skončil som.
Skryt prepis
 

17.3.2021 9:10 - 9:19 hod.

Dominik Drdul Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne za slovo. Vážený pán predsedajúci, pani poslankyne, páni poslanci, dovoľte mi, aby som podľa § 73 ods. 1 rokovacieho poriadku vystúpil v prvom čítaní ako spravodajca určený ústavnoprávnym výborom k uvedenému návrhu zákona.
Návrh zákona spĺňa z formálnoprávnej stránky náležitosti uvedené v rokovacom poriadku a v Legislatívnych pravidlách tvorby zákonov. Predseda Národnej rady vo svojom rozhodnutí navrhol, aby návrh zákona prerokoval ústavnoprávny výbor, ktorý navrhol aj ako gestorský výbor s tým, aby gestorský výbor prerokoval návrh zákona do 3. mája 2021.
Zo znenia návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Ako spravodajca určený navrhnutým gestorským výborom, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
Odporúčam zároveň návrh zákona prideliť výboru vrátane určenia gestorského výboru a lehoty na prerokovanie návrhu zákona vo výbore v zmysle uvedeného rozhodnutia predsedu Národnej rady.
Pán predsedajúci, prosím, otvorte rozpravu.
Skryt prepis
 

17.3.2021 9:10 - 9:19 hod.

Dominik Drdul
Ospravedlňujem sa, môžme na chvíľočku? Ja by som si potreboval skočiť do ústavnoprávneho výboru, stratil som to slovo úvodné, spravodajcovské.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 5.2.2021 16:28 - 16:43 hod.

Dominik Drdul
Pán kolega, ja neviem o tom, že by mal pán Kubina ako poradca pani prezidentky, ktorý má pracovnoprávny vzťah s Prezidentským palácom, prerušený výkon advokácie. Máte iné informácie ako ja?
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 5.2.2021 15:13 - 15:28 hod.

Dominik Drdul
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 5.2.2021 13:28 - 13:43 hod.

Dominik Drdul Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Karol, my sme spolu absolvovali niekoľko stretnutí k tejto téme a množstvo vecí z toho, čo si povedal, sa zakladá na pravde. Počul som tie veci rovnako aj ja, preto by som sa chcel naozaj prihovoriť, aby neostalo len pri prísľuboch a aby naozaj tieto prísľuby boli naplnené, že pre prípad potreby zrušenia tohto zákona a keďže sa momentálne nevieme dohodnúť ani na jeho presunutí, ani k takejto dohode nedošlo. Tak by som naozaj ešte raz chcel apelovať, aby táto snaha bola pretavená do nejakej skutočnosti, aby sme čím rýchlejšie našli vyváženú alternatívu ku súčasnému predpisu, ktorý teda, ako som správne pochopil, ideme rušiť, a aby sme dosiahli rovnováhu medzi nadmernou reguláciou a tým, čo reálne chráni životy a zdravie našich detí.
Ďakujem.
Skryt prepis