Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

22.3.2023 o 10:22 hod.

MVDr.

Jaroslav Karahuta

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie s faktickou poznámkou 22.3.2023 10:22 - 10:23 hod.

Jaroslav Karahuta Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Tieto veci tak ako boli pomenované pánom poslancom Kuffom sú vlastne, predstavujú zosúladenie zostávajúcim, už schváleným zákonom, ktorý bude platný od 1. 4. 2024 a samozrejme orgán ochrany prírody má právo sa aj k takýmto stavbám vyjadrovať, pretože už nebudú rôzne druhy stavieb, budú stavby, ktoré sú bez tzv. nejakého zjednodušeného konania, ale budú stavby, len ktoré sa budú riadiť riadnym stavebným zákonom a k tým samozrejme má právo orgán ochrany prírody sa vyjadrovať, takže platí to aj k tým reklamným plochám.
Skryt prepis
 

22.3.2023 10:12 - 10:18 hod.

Jaroslav Karahuta Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán podpredseda. Vážený pán podpredseda, vážený pán podpredseda vlády, panie poslankyne, páni poslanci, dovoľte mi na dnešnom rokovaní Národnej rady Slovenskej republiky uviesť návrh zákona obsahujúci novely zákonov v oblasti ochrany životného prostredia, ktoré sú vyvolané rekodifikáciou stavebného práva. Rovnako ako predchádzajúci návrh zákona, ktorý uviedol pán poslanec Svrček aj tento zákon je reakciou na rekodifikáciu stavebného práva po takmer päťdesiatich rokoch, ktorá znamenala nastavenie nových pravidiel územného plánovania a výstavby a zavedenie nových inštitútov v týchto oblastiach. Cieľom návrhu zákona je o všeobecnosti zosúladiť súvisiace predpisy v oblasti životného prostredia s novými stavebnými kódexami v zásade troch hlavných oblastiach.
Prvou oblasťou sú zákony, ktoré sa navrhuje upraviť len po formálnej stránke. Ide o nahradenie zmenených pojmov, odkazov na poznámky pod čiarou, či reakcie na zrušenie niektorých inštitútov ako napr. územné rozhodnutie. Táto skupina zmien teda odstraňuje nesúlad, ktorý by snáď bolo možné odstrániť aj výkladom, avšak pre lepšiu orientáciu v právnej úprave a prehľadnosť pre jej adresáta sa túto oblasť zmien navrhuje vykonať priamo zmenou predpisov.
Druhú skupinu predstavujú zmeny, ktoré nepredstavujú len formálne zosúladenie, ale menia aj samotnú reguláciu. Ide o zmeny vyvolané procesnou úpravou konania vo výstavbe, ktorá je v novom zákone typická, najmä inštitútov, záväzných stanovísk dotknutých orgánov a osôb o ich prostredníctvom, koncentráciou, všetkých výhrad a pripomienok výstavby do prvých štádií konania. Keďže súvisiacich právnych predpisov bola táto oblasť upravená rôzne a častokrát tak, že sú rôzne súhlasy, vyjadrenia a povolenia súvisiace so stavbou boli vydávané v osobitných typoch konaní, bolo tieto predpisy potrebné upraviť a všetky takéto inštitúty nastaviť na režim záväzných stanovísk podľa konania o výstavbe.
Tretiu skupinu predstavujú vyvolané systémové zmeny v oblasti integrovaného povolenia stavieb a činností. Cieľom úpravy integrovaného konania o povolení stavby a posudzovania vplyvov je v prvom rade zabezpečiť zjednodušenie a optimalizáciu procesov prípravy a povoľovania investičných projektov so zachovaním všetkých environmentálnych štandardov a požiadaviek medzinárodných predpisov a zároveň odstráni prvky umožňujúce neodôvodnené prieťahy v konaniach a prvky nevyžadované medzinárodnými predpismi. Jedna, jedna, zakladá sa rámec na vytvorenie jednotného integrovaného konania počas, ktorého budú zabezpečené a záväzne zohľadnené požiadavky čiastkových súčastí v oblasti ochrany vôd, odpadového hospodárstva, ovzdušia, energetiky, sietí, atď. a všetky súvisiacich stavieb a vyvolaných investícií.
Týmto prístupom bude zabezpečená vyššia kvalita rozhodovania príslušného orgánu, konajúceho vo veci jednotného integrovaného povolenia konania, zvýšená prehľadnosť konania a zároveň budú odstránené prvky vytvárajúce priestor pre korupčné a obštrukčné správanie účastníkov konania. Návrh je v súlade so zákonom o výstavbe, a teda rešpektuje postavenie ministerstva životného prostredia ako špeciálneho stavebného úradu pre stavby, ktoré sú zároveň predmetom posúdenia vplyvov na životné prostredie. Ten istý orgán, ktorý dohliada na zmenu životného prostredia bude konať aj po prijatí návrhu zákona, čiže v žiadnom prípade nedochádza k presunu kompetencií. Návrh tiež neobmedzuje možnosť verejnosti zapojiť sa do procesu posudzovania vplyvov, naopak napr. možnosť zapojiť sa do konania na pripomienkovanie hlavné environmentálne dokumentácie a z dnešných 30 dní predlžuje na 90 dní. Fyzické aj právnické osoby sa môžu stať účastníkom konania ak prejavia o to záujem. Účastníkom konania sa môže stať aj obec, samospráva, tak posilňuje svoje možnosti zapojiť sa do celého procesu.
Vážené kolegyne, kolegovia, nová stavebná legislatíva bude účinná od 1. 4. 2024 a v súčasnosti prebiehajú intenzívne prípravy na jej implementáciu do praxe. Na tento účel je nevyhnutné vykonať aj úpravy, ktoré sú obsahom tohto návrhu zákona. Preto si vás dovoľujem požiadať o jeho prerokovanie a podporu s predloženým návrhom zákona. Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 22.3.2023 9:54 - 9:55 hod.

Jaroslav Karahuta Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo.
Pán poslanec, kvalita zákona je o tom, kto ho predkladá. Kvalita zákona v obsahu tohoto zákona. A ja uvediem dva príklady, ktoré sú úplne v rozpore s tým, čo, čo ste tvrdil. Včera ste schválili úplne v pohode jednoznačne celým klubom v prvom čítaní zákon o poľovníctve, kde idete zrušiť centrálnu evidenciu a kontrolu nad 200-tisíc zbraňami, kde zásadne nesúhlasí minister obrany a minister spravodlivosti, zásadne nesúhlasí. Napriek tomu 200-tisíc zbraní, keď máme za rohom vojnu, je všetko v poriadku, však nech si strieľa, kto chce. A čo...
===== čítaní zákon o poľovníctve, kde idete zrušiť centrálnu evidenciu a kontrolu nad 200-tisíc zbraňami, kde zásadne nesúhlasí minister obrany a minister spravodlivosti, zásadne nesúhlasí. Napriek tomu 200-tisíc zbraní, keď máme za rohom vojnu, je všetko v poriadku, však nech si strieľa, kto chce. A čo sa týka kvality vládnych návrhov zákona, zase uvediem príklad, vládny návrh zákona o ochrane ovzdušia, kde na sto stranách som predložil 99 pozmeňovacích bodov. Čo strana, to pozmeňovací bod. Zase to hovorí o kvalite predkladaného zákona. Takže bavme sa o obsahu, o kvalite a nie o forme. Ten obsah je ďaleko dôležitejší ako forma. A určite tento zákon je pripravený veľmi dobre. Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 22.3.2023 9:54 - 9:55 hod.

Jaroslav Karahuta Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo.
Pán poslanec, kvalita zákona je o tom, kto ho predkladá. Kvalita zákona v obsahu tohoto zákona. A ja uvediem dva príklady, ktoré sú úplne v rozpore s tým, čo, čo ste tvrdil. Včera ste schválili úplne v pohode jednoznačne celým klubom v prvom čítaní zákon o poľovníctve, kde idete zrušiť centrálnu evidenciu a kontrolu nad 200-tisíc zbraňami, kde zásadne nesúhlasí minister obrany a minister spravodlivosti, zásadne nesúhlasí. Napriek tomu 200-tisíc zbraní, keď máme za rohom vojnu, je všetko v poriadku, však nech si strieľa, kto chce. A čo...
===== čítaní zákon o poľovníctve, kde idete zrušiť centrálnu evidenciu a kontrolu nad 200-tisíc zbraňami, kde zásadne nesúhlasí minister obrany a minister spravodlivosti, zásadne nesúhlasí. Napriek tomu 200-tisíc zbraní, keď máme za rohom vojnu, je všetko v poriadku, však nech si strieľa, kto chce. A čo sa týka kvality vládnych návrhov zákona, zase uvediem príklad, vládny návrh zákona o ochrane ovzdušia, kde na sto stranách som predložil 99 pozmeňovacích bodov. Čo strana, to pozmeňovací bod. Zase to hovorí o kvalite predkladaného zákona. Takže bavme sa o obsahu, o kvalite a nie o forme. Ten obsah je ďaleko dôležitejší ako forma. A určite tento zákon je pripravený veľmi dobre. Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 15.3.2023 15:49 - 15:51 hod.

Jaroslav Karahuta Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo, pán predsedajúci. Čo sa týka pripomienky pani Zemanovej, poslankyne Zemanovej, nestraším, konštatujem a upozorňujem a jednoznačne pokiaľ nebude obec, alebo verejná správa a samospráva súčasťou takéhoto konania, nie je možné takýto dokument podporiť. Veď našou snahou by malo byť decentralizácia, presun tých rôznych kompetencií z centra hlavného mesta na obce, lebo len vďaka tej decentralizácii a účasti samospráv sa rozvíjajú ostatné štáty Európskej únie. V každom rozvinutom štáte Európskej únie je dôraz kladený na samosprávy a na ich kompetencie až po ústredné orgány štátnej správy, vlastne len kontrolujú a potvrdzujú, či to je zosúladené v rámci národného, alebo medzinárodného legislatívneho procesu. Takže to určite nie.
A tú vyhlášku mám pred sebou, to je stiahnuté z toho, čo bolo podané, podané v Národnej rade, takže hovorím, nestraším, ale nemôžme, nemôžme preberať, sa vrátim k tomu poľnohospodárstvu, poľnohospodárom niečo, čo im patrí, pretože potom ten chudák poľnohospodár už nielen to, sa nevie zorientovať, že ako má postupovať v tých základných poľnohospodárskych operáciách, ale ešte bude tlačený a ešte bude obmedzovaný nejaký ďalšími zákonmi. To nie je správne, to nie je správne. Poľnohospodár sa má riadiť poľnohospodárskou politikou, toto má byť súčasťou územného konania a stavebného konania, atď., ale nemôžme donekonečna vyrábať nové a nové monštra papierov, aby sme, aby sme cez zákony regulovali absolútne celý chod, to je v rozpore a nakoniec aj s vašou filozofiou slobody a solidarity ľudí. Buďme solidárni a buďme aspoň trošku slobodní, alebo hlavne zodpovední a myslím, že ten zákon akože môže prejsť, ale musíme ho upraviť.
Skryt prepis
 

Vystúpenie 15.3.2023 15:34 - 15:43 hod.

Jaroslav Karahuta Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne za slovo, pán predsedajúci. Na úvod dovoľte mi povedať, že zákon o krajinnom plánovaní tak ako to povedala pani poslankyňa Zemanová je súčasťou tých dokumentov, áno, je to takto, je to náš záväzok, ktorý sme si dali do zákona do územného plánovania, avšak takýto zákon nemá byť nejakým nástrojom kontroly nad krajinou. Toto je moja zásadná pripomienka a mám s tým vo viacerých častiach tohto zákona problém a pokiaľ prejde do druhého čítania, tak ako aj pri iných zákonoch budem trvať, aby tieto disproporcie boli odstránené, veď máme skúsenosti z iných zákonov, kde sme hodiny a desiatky hodín rokovali, nakoniec ten výsledok bol, takže ak dovolíte, ja by som pár slovami k tým zásadným pripomienkam, ktoré mám k tomuto záklonu.
Prvá vec, v zákone boli úplne vylúčené obce s účasti na krajinnom plánovaní. V tomto zásadne sa nedá súhlasiť, obec je neoddeliteľný celok krajiny a obec má právo dokonca povinnosť byť účastníkom takéhoto konania. Chcem sa opýtať, tento zákon, tento zákon má byť nástrojom na udržateľnosť krajiny? Lebo takto by to malo byť. Alebo nástrojom na to, aby sme ovládli procesy v tejto krajine? Treba povedať jednu zásadnú vec. Toto tu sa bavíme o vidieku, čo je zhruba o 47 % územia Slovenskej republiky. Vidiek funguje na základe nejakých pravidiel vďaka nášmu členstvu v Európskej únii, ktoré sú riadené procesmi z Európskej komisie a z Európskeho parlamentu a my nemôžme vnútroštátnymi predpismi meniť tieto pravidlá v rámci štátu a v rámci našej krajiny. My sme sa zaviazali tiež v inom dokumente, ktoré prijala vláda v roku 2019, že urobíme pozemkové úpravy. Ak prijmeme v takomto rozsahu ten zákon ako je, tie pozemkové úpravy urobené nebudú nikdy. Pokiaľ bude rozhodujúci súhlas pri územnom plánovaní, súhlas ministerstva životného prostredia a to je bez ohľadu na to, teraz je tu pán minister Budaj, môže byť, bude, nemusí, môže byť niekto iný, hej, ale je to stále orgán, ktorý bude mať určitý vplyv a významný vplyv na krajinu, tak na pozemkové úpravy môžme zabudnúť a pokiaľ to neurobíme, vieme, že túto krajinu to dopredu neposunie, práve naopak, zostaneme stáť na zemi a zase sa budeme baviť o širokých lánoch repky a že nemáme potraviny a proste všetky tie reči z veľkopodnikateľmi a tak ďalej.
Chcem sa opýtať na tento zákon, či má tento zákon o krajinnom plánovaní podporiť alebo meniť stávajúce zákony. V priloženej vyhláške sa hovorí, že majú sa stanoviť nejaké parametre kvality ovzdušia, veď predsa my máme zákon o ovzduší. To ideme zase meniť ten zákon nejakým iným zákonom alebo nejakou inou vyhláškou? To by sme nemali. Potom hovorí sa vo vyhláške o takých veciach ako je krajina národného významu. Ja som dnes hľadal na internete, ale nenašiel som nikde termín krajina národného významu. Je tam veľa vecí pekne opísaných, ako tie definície, zavádzajú sa nové pojmy do legislatívy, to je správne a takto to má byť aby každá definícia mala svoje opodstatnenie, zdôvodnenie a vysvetlenie, ale krajina národného významu nikde nie je. Čiže bavíme sa o nejakom nelegislatívnom pojme.
Mám obavy z toho, že pokiaľ pôjdeme len takýmto administratívnym zásahom do krajiny a reálne to budú robiť úradníci, tým, že sme vylúčili obec, verejnosť maximálne môže v procese nesúhlasiť a nikde nie je napísané čo sa stane ak tá verejnosť, či už je to fyzická alebo právnická osoba, ak nebude súhlasiť, ten ďalší krok B už tam nikde nie je. V podstate úradník povie, my nesúhlasíme s tou námietkou a tým je proces ukončený. Treba si uvedomiť, že vidiek sa riadi pravidlami spoločnej poľnohospodárskej politiky. Pravidlá týkajúce sa degradácie pôd, tie máme v GAI-koch, GAI5, kde sú jasné pravidlá ako máme narábať s pôdou, ako máme sa starať o udržateľnosť tejto pôdy a nemôžme iným právnym predpisom, ktorý je nižší ako sú tie európske právne predpisy, meniť rozhodnutia, ktoré sú obsiahnuté v spoločnej poľnohospodárskej politike, lebo tá je záväzná pre vidiek a tou sa riadi poľnohospodárstvo 5 rokov. Akonáhle my nebudeme takéto pravidlo rešpektovať, tak zabudnime na to, že nejaké podpory sem prídu. Je to náš záväzok za to, že sme členom európskeho priestoru.
Máme tu zákon 543 o ochrane prírody a krajiny, ktorý je ozaj rozsiahly a myslím, že dostatočne objasňuje alebo vysvetľuje alebo upravuje ako máme spravovať krajinu. Preto nerozumiem, že ideme sa chystať v rámci toho zákona vo vyhláške o ďalšie a ďalšie upresnenia a ďalšie a ďalšie šraubovanie ako narábať napríklad s prírodnými zdrojmi. Prírodný zdroj je aj minerálna voda, aj liečivá voda. Prírodný zdroj sú aj kamene a všetky minerály a minerálne horniny...

===== tak ďalej to bude ťaživé, ale nezabudnime, že ten najpodstatnejší prírodný zdroj je pôda, ktorá je chránená ústavou a pôda, ochrana pôdy sa riadi inými predpismi ako tým, že zase nejaký úradník a nechcem nejakého úradník a sa dotknúť, že bude hovoriť ako ja mám narábať s pôdou. Budem narábať s pôdou tak ako ma zaväzuje ciele spoločnej poľnohospodárskej politiky. Mám ozaj vážne obavy z toho, že jednoduchým nesúhlasom zastavíme proces pozemkových úprav, alebo pokiaľ som sa dobre dočítal v tomto zákone, zriadime nejaký nový úrad, lebo podľa toho čo som sa dočítal tam, tak tam sú pracovníci v nejakom úrade, čiže predpokladám, že bude zriadený nový, nový orgán, nový úrad, veľká budova s kopou ľuďmi, alebo to budú robiť len pracovníci na úrovni okresov a pokiaľ to bude, pani poslankyňa, na úrovni krajov, za celý kraj nejaký úradník, tak to je brzda, to je konečná rozvoja slovenského vidieka. Už sa nepohneme, ale absolútne nikde. Toto je o krajinotvorbe krajiny, štátu, Slovenskej republiky, každého potoka, každého kopca, každej lúky. Každá obec musí mať územný plán podľa zákona, ktorý bude účinný od 1. 1. 2024 a súčasťou tohto územného plánu je aj vyjadrenie odborníkov z krajinného plánovania.
Čiže ani jeden územný plán v tých, neviem koľko, tisíc obcí máme, nebude mať schválený územný plán, pokiaľ úradník, keby to schválili takto na úrovni kraja povie, že nemám čas. Ako sa tie obce budú rozvíjať ďalej? Takže tých otázok je veľa a ja podobne, ako sme to robili pri iných zákonoch, určite pri prvom čítaní, pretože záver z koaličnej rady je, že sa posunie do druhého čítania, budeme zase asi sedieť a budeme to nejako upravovať tak, aby to krajine pomohlo, ale v žiadnom prípade, aby to krajinu nebrzdilo. My potrebujeme sa rozvíjať, my si nemôžme dovoliť stagnovať. Pokiaľ chcem, napr. ďalší príklad, opatrenie na proti... ochranu. Ja už si neviem predstaviť aké opatrenia sa príjmu a kto ich bude financovať, kto ich bude vykonávať. Opatrenia manažmentu dažďových vôd, kto to prikáže, kto to bude financovať, kto to bude vykonávať. Charakteristický ráz krajiny, krajinné prvky, kto to napíše, kto to bude vykonávať a kto to bude financovať. To je strašne veľa vecí a ja by som bol veľmi nerád, keby výsledkom tejto, tohto parlamentu boli zákony, ktoré sú nevykonateľné, lebo niekoľko takých zákonov sme prijali na základe politickej dohody, lebo tento zákon môže ozaj tejto krajine pomôcť, len musíme urobiť tak, aby pomáhal, aby krajinu nebrzdil a aby občanov Slovenskej republiky a hlavne slovenskému vidieku neškodil. Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie 15.3.2023 15:34 - 15:43 hod.

Jaroslav Karahuta Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne za slovo, pán predsedajúci. Na úvod dovoľte mi povedať, že zákon o krajinnom plánovaní tak ako to povedala pani poslankyňa Zemanová je súčasťou tých dokumentov, áno, je to takto, je to náš záväzok, ktorý sme si dali do zákona do územného plánovania, avšak takýto zákon nemá byť nejakým nástrojom kontroly nad krajinou. Toto je moja zásadná pripomienka a mám s tým vo viacerých častiach tohto zákona problém a pokiaľ prejde do druhého čítania, tak ako aj pri iných zákonoch budem trvať, aby tieto disproporcie boli odstránené, veď máme skúsenosti z iných zákonov, kde sme hodiny a desiatky hodín rokovali, nakoniec ten výsledok bol, takže ak dovolíte, ja by som pár slovami k tým zásadným pripomienkam, ktoré mám k tomuto záklonu.
Prvá vec, v zákone boli úplne vylúčené obce s účasti na krajinnom plánovaní. V tomto zásadne sa nedá súhlasiť, obec je neoddeliteľný celok krajiny a obec má právo dokonca povinnosť byť účastníkom takéhoto konania. Chcem sa opýtať, tento zákon, tento zákon má byť nástrojom na udržateľnosť krajiny? Lebo takto by to malo byť. Alebo nástrojom na to, aby sme ovládli procesy v tejto krajine? Treba povedať jednu zásadnú vec. Toto tu sa bavíme o vidieku, čo je zhruba o 47 % územia Slovenskej republiky. Vidiek funguje na základe nejakých pravidiel vďaka nášmu členstvu v Európskej únii, ktoré sú riadené procesmi z Európskej komisie a z Európskeho parlamentu a my nemôžme vnútroštátnymi predpismi meniť tieto pravidlá v rámci štátu a v rámci našej krajiny. My sme sa zaviazali tiež v inom dokumente, ktoré prijala vláda v roku 2019, že urobíme pozemkové úpravy. Ak prijmeme v takomto rozsahu ten zákon ako je, tie pozemkové úpravy urobené nebudú nikdy. Pokiaľ bude rozhodujúci súhlas pri územnom plánovaní, súhlas ministerstva životného prostredia a to je bez ohľadu na to, teraz je tu pán minister Budaj, môže byť, bude, nemusí, môže byť niekto iný, hej, ale je to stále orgán, ktorý bude mať určitý vplyv a významný vplyv na krajinu, tak na pozemkové úpravy môžme zabudnúť a pokiaľ to neurobíme, vieme, že túto krajinu to dopredu neposunie, práve naopak, zostaneme stáť na zemi a zase sa budeme baviť o širokých lánoch repky a že nemáme potraviny a proste všetky tie reči z veľkopodnikateľmi a tak ďalej.
Chcem sa opýtať na tento zákon, či má tento zákon o krajinnom plánovaní podporiť alebo meniť stávajúce zákony. V priloženej vyhláške sa hovorí, že majú sa stanoviť nejaké parametre kvality ovzdušia, veď predsa my máme zákon o ovzduší. To ideme zase meniť ten zákon nejakým iným zákonom alebo nejakou inou vyhláškou? To by sme nemali. Potom hovorí sa vo vyhláške o takých veciach ako je krajina národného významu. Ja som dnes hľadal na internete, ale nenašiel som nikde termín krajina národného významu. Je tam veľa vecí pekne opísaných, ako tie definície, zavádzajú sa nové pojmy do legislatívy, to je správne a takto to má byť aby každá definícia mala svoje opodstatnenie, zdôvodnenie a vysvetlenie, ale krajina národného významu nikde nie je. Čiže bavíme sa o nejakom nelegislatívnom pojme.
Mám obavy z toho, že pokiaľ pôjdeme len takýmto administratívnym zásahom do krajiny a reálne to budú robiť úradníci, tým, že sme vylúčili obec, verejnosť maximálne môže v procese nesúhlasiť a nikde nie je napísané čo sa stane ak tá verejnosť, či už je to fyzická alebo právnická osoba, ak nebude súhlasiť, ten ďalší krok B už tam nikde nie je. V podstate úradník povie, my nesúhlasíme s tou námietkou a tým je proces ukončený. Treba si uvedomiť, že vidiek sa riadi pravidlami spoločnej poľnohospodárskej politiky. Pravidlá týkajúce sa degradácie pôd, tie máme v GAI-koch, GAI5, kde sú jasné pravidlá ako máme narábať s pôdou, ako máme sa starať o udržateľnosť tejto pôdy a nemôžme iným právnym predpisom, ktorý je nižší ako sú tie európske právne predpisy, meniť rozhodnutia, ktoré sú obsiahnuté v spoločnej poľnohospodárskej politike, lebo tá je záväzná pre vidiek a tou sa riadi poľnohospodárstvo 5 rokov. Akonáhle my nebudeme takéto pravidlo rešpektovať, tak zabudnime na to, že nejaké podpory sem prídu. Je to náš záväzok za to, že sme členom európskeho priestoru.
Máme tu zákon 543 o ochrane prírody a krajiny, ktorý je ozaj rozsiahly a myslím, že dostatočne objasňuje alebo vysvetľuje alebo upravuje ako máme spravovať krajinu. Preto nerozumiem, že ideme sa chystať v rámci toho zákona vo vyhláške o ďalšie a ďalšie upresnenia a ďalšie a ďalšie šraubovanie ako narábať napríklad s prírodnými zdrojmi. Prírodný zdroj je aj minerálna voda, aj liečivá voda. Prírodný zdroj sú aj kamene a všetky minerály a minerálne horniny...

===== tak ďalej to bude ťaživé, ale nezabudnime, že ten najpodstatnejší prírodný zdroj je pôda, ktorá je chránená ústavou a pôda, ochrana pôdy sa riadi inými predpismi ako tým, že zase nejaký úradník a nechcem nejakého úradník a sa dotknúť, že bude hovoriť ako ja mám narábať s pôdou. Budem narábať s pôdou tak ako ma zaväzuje ciele spoločnej poľnohospodárskej politiky. Mám ozaj vážne obavy z toho, že jednoduchým nesúhlasom zastavíme proces pozemkových úprav, alebo pokiaľ som sa dobre dočítal v tomto zákone, zriadime nejaký nový úrad, lebo podľa toho čo som sa dočítal tam, tak tam sú pracovníci v nejakom úrade, čiže predpokladám, že bude zriadený nový, nový orgán, nový úrad, veľká budova s kopou ľuďmi, alebo to budú robiť len pracovníci na úrovni okresov a pokiaľ to bude, pani poslankyňa, na úrovni krajov, za celý kraj nejaký úradník, tak to je brzda, to je konečná rozvoja slovenského vidieka. Už sa nepohneme, ale absolútne nikde. Toto je o krajinotvorbe krajiny, štátu, Slovenskej republiky, každého potoka, každého kopca, každej lúky. Každá obec musí mať územný plán podľa zákona, ktorý bude účinný od 1. 1. 2024 a súčasťou tohto územného plánu je aj vyjadrenie odborníkov z krajinného plánovania.
Čiže ani jeden územný plán v tých, neviem koľko, tisíc obcí máme, nebude mať schválený územný plán, pokiaľ úradník, keby to schválili takto na úrovni kraja povie, že nemám čas. Ako sa tie obce budú rozvíjať ďalej? Takže tých otázok je veľa a ja podobne, ako sme to robili pri iných zákonoch, určite pri prvom čítaní, pretože záver z koaličnej rady je, že sa posunie do druhého čítania, budeme zase asi sedieť a budeme to nejako upravovať tak, aby to krajine pomohlo, ale v žiadnom prípade, aby to krajinu nebrzdilo. My potrebujeme sa rozvíjať, my si nemôžme dovoliť stagnovať. Pokiaľ chcem, napr. ďalší príklad, opatrenie na proti... ochranu. Ja už si neviem predstaviť aké opatrenia sa príjmu a kto ich bude financovať, kto ich bude vykonávať. Opatrenia manažmentu dažďových vôd, kto to prikáže, kto to bude financovať, kto to bude vykonávať. Charakteristický ráz krajiny, krajinné prvky, kto to napíše, kto to bude vykonávať a kto to bude financovať. To je strašne veľa vecí a ja by som bol veľmi nerád, keby výsledkom tejto, tohto parlamentu boli zákony, ktoré sú nevykonateľné, lebo niekoľko takých zákonov sme prijali na základe politickej dohody, lebo tento zákon môže ozaj tejto krajine pomôcť, len musíme urobiť tak, aby pomáhal, aby krajinu nebrzdil a aby občanov Slovenskej republiky a hlavne slovenskému vidieku neškodil. Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 15.3.2023 15:30 - 15:32 hod.

Jaroslav Karahuta Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán predsedajúci. Pani poslankyňa, hovorila si o medzinárodných dohovoroch, ktoré nás viažu k takémuto zákonu, ja by som sa chcel o aký medzinárodný dohovor sa jedná. Podľa mojej informácie sa jedná o európsky dohovor o krajine z roku 2000, podpísaný 20. októbra vo Florencii, kde sa nejedná o medzinárodný záväzok na úrovni smernice alebo nejakého iného záväzného dokumentu, jedná sa o memorandum podpísané na základe dohody na Rade ministrov, nie je to ani rozhodnutie Európskej komisie a v tom dohovore sa píšu také zaujímavé veci, že mala by do toho, súčasťou krajinného plánovania mala by byť široká verejnosť. V tomto zákone široká verejnosť maximálne môže nesúhlasiť s ničím, ale je tu taká zaujímavá vec a to je v čl. 5, kde sa píše, že integrovať krajinu do svojich regionálnych územnoplánovacej koncepcii a tak ďalej, poľnohospodárskych, hospodárskych a ďalších koncepcii, ale toto mi tu chýba. Takže trošku, trošku to nesedí s tým medzinárodným dohovorom, o ktorom, na ktorý sa odvolávame.
Po ďalšie, čo sa týka tej širokej diskusie v rámci NPK podľa mojich informácii až tak súhlasné to nebolo, mám iné informácie z ministerstva pôdohospodárstva, že by boli z toho nadšení, ale čo sa týka tých odborných predpokladov , keď hovoríme, že chýba tam geológia, tak mne tam zásadným spôsobom chýbajú projektanti. Tam vôbec nie sú spomenutí projektanti, čo je projektom, tí nemôžu byť odborne spôsobilí zúčastňovať sa tohoto krajinného plánovania a si myslím osobne, že tí by tam určite mali byť. Ďakujem.
Skryt prepis
 

17.2.2023 10:40 - 10:40 hod.

Jaroslav Karahuta Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo, pán predsedajúci. Tak tento predložený zákon je potvrdením toho, že idú voľby a že už nefunguje ani a nefungujú ani dohody v rámci klubu, minister pôdohospodárstva je z vášho klubu a ja som mal informáciu od ministra pôdohospodárstva, že tento návrh bude presunutý na ďalšiu schôdzu a bude predložený jedine za podmienky, že ministerstvo nepredloží zákon. Zákon je na vláde, je na rozhodnutí premiéra, či ten zákon posunie, alebo neposunie. Tak to malo byť. Čiže ani v rámci vášho klubu už dohody neplatia, akože úplne vôbec.
A čo sa týka vystúpenia pána poslanca Kuffu, od mája je v MPK tento zákon, hej. Poslanec nie je oprávnený účastník MPK, ale na druhej strane cez rôzne zväzy, združenia, oprávnené organizácie dá sa do toho vstupovať. To či sa vyhodnotí, alebo nevyhodnotí je už otázka toho politického boja v parlamente a podstate tieto pripomienky budú ďalej, budú prezentovať. A čo sa týka ochrany zdravia, tak bola jedna lož a klamstvo, pretože na rozdiel od psov, ktoré sa porážajú a vyrábajú sa potravinové výrobky zo zvieraťa, ktoré nie je potravinové zviera, lesnej zveri, platia pravidlá lesnej obhliadky zvierat. Na Slovensku máme momentálne cez 4 tis. obhliadačov, ktorí sú pravidelne školení. Máme už neviem, aké číslo chladničiek poroznášaných po lesoch, kde tie zvieratá sa môžu uložiť, a ten obhliadač potvrdzuje zdravotný stav zvieraťa v prípade, že sa nájdu nejaké patologické, alebo iné morfologické zmeny na zvierati, vtedy sa volá príslušný veterinárny lekár, aby to zviera obhliadol. Takže nie je pravda, že stotožňujeme porážky psov a so zvieratmi. Lesná zver je veterinárne kontrolovaná a ručí za to miestny obhliadač. Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 17.2.2023 9:55 - 9:55 hod.

Jaroslav Karahuta Zobrazit prepis
Ja, ja, iba krátka reakcia. V prvom rade, tu sa jedná o ochranu ľudí, pretože zoonózia ako také, to nielen to, že ja to mäso musím zjesť. To je kopu ďalších infekčných ochorení, ktoré sa môžu prenášať takto, že tá dotyčná osoba, ktorá manipuluje takto s nepotravinovým tovarom, príde do toho istého vchodu, kde chodíme my alebo naše deti, alebo naše mamy a jednoduchým prenosom cez košík, cez kľučku, neviem cez čo, sa tie, tie, potom tie choroby môžu prenášať na ľudí. Takže to tá priorita tu sú ľudia. Samozrejme zviera, toto je ako súčasť toho, čo myslím, že každý jeden z nás asi má vzťah k tomu a chráni si sám, sám človek, ktorý žije v prírode aktívne, takže ty máš k tomu blízko. Ale netreba to brať politicky. Treba to v prvom rade pozerať na to, že, že ozaj treba tých ľudí chrániť. Pokiaľ to neurobíme, tak ozaj sa nám rozšíria choroby na ktoré, na ktoré nemusíme byť hrdý. A myslím, že každý ľudský život by mal byť chránený. A pokiaľ neurobíme všetko pre to, aby bol chránený, tak sme, nie sme poslanci, sme nezodpovední ľudia.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis