Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie v rozprave

4.2.2021 o 15:54 hod.

Ing.

Radovan Kazda

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 24.2.2021 15:08 - 15:09 hod.

Radovan Kazda
Ďakujem. Rokovanie výboru pre hospodárske záležitosti bude nasledovať po rokovaní ústavnoprávneho výboru v miestnosti č. 148.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 5.2.2021 9:28 - 9:43 hod.

Radovan Kazda Zobrazit prepis
zo 4. februára. Výbor pre hospodárske záležitosti uznesením č. 132 z 5. februára. Z uznesení výborov Národnej rady uvedených pod bodom III tejto správy vyplýva deväť pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov.
Gestorský výbor odporúča hlasovať o bodoch 1 až 9 s odporúčaním schváliť. Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k predmetnému návrhu zákona vyjadrených v ich uzneseniach uvedených pod bodom III tejto správy a v stanoviskách poslancov gestorského výboru vyjadrených v rozprave k tomuto návrhu zákona odporúča Národnej rade Slovenskej republiky vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon 45/2011, tlač 423, schváliť v znení pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov uvedených v tejto spoločnej správe, ktoré gestorský výbor odporučil schváliť.
Spoločná správa výborov o výsledku prerokovania návrhu zákona v druhom čítaní bola schválená uznesením výboru pre hospodárske záležitosti č. 133 z 5. februára 2021. Týmto uznesením výbor zároveň poveril mňa predložiť návrhy v zmysle príslušných ustanovení rokovacieho poriadku Národnej rady Slovenskej republiky. Pán predsedajúci, otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis
 

5.2.2021 9:13 - 9:28 hod.

Radovan Kazda Zobrazit prepis
Ďakujem. Vážený predsedajúci, predkladám spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania vládneho návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 45/2011 Z. z. o kritickej infraštruktúre v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 423) v druhom čítaní.
Národná rada uznesením č. 583 zo 4. februára 2021 pridelila predmetný návrh zákona na prerokovanie ústavnoprávnemu výboru, výboru pre hospodárske záležitosti a výboru pre európske záležitosti. Výbory prerokovali návrh zákona v lehote určenej uznesením Národnej rady Slovenskej republiky.
Poslanci Národnej rady, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol tento návrh zákona pridelený, neoznámili gestorskému výboru v určenej lehote žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona podľa § 75 rokovacieho poriadku.
Návrh zákona odporúčali Národnej rade republiky schváliť ústavnoprávny výbor uznesením č. 220 z 5. februára 2021, výbor pre európske záležitosti uznesením č. 52 zo 4. februára, výbor pre hospodárske záležitosti uznesením č. 132 z 5. februára.
Z uznesení výborov Národnej rady uvedených pod bodom III tejto správy vyplýva 9 pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov.
=====
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 4.2.2021 16:07 - 16:07 hod.

Radovan Kazda
Ďakujem. Chcem poďakovať iba pánovi poslancovi Valáškovi, že priniesol tento objasňujúci prvok. Ja som sa vlastne na túto otázku chcel spýtať aj na výbore, pretože pri tom skrátenom konaní sme, samozrejme, o nej ešte nehovorili. A tým pádom, že vlastne odniesol aj tie, priniesol aj tento legislatívny aspekt z hľadiska Európskej únie, tak považujem to za veľmi dôležité, takisto ako aj príspevok pani Pleštinskej.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 4.2.2021 15:54 - 15:55 hod.

Radovan Kazda Zobrazit prepis
Ďakujem. Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, vážení prítomní, pre veľký úspech zopakujem začiatok spravodajskej správy, ktorú som včera prečítal omylom, tak sa ospravedlňujem.
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti ma určil za spravodajcu k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 45/2011 Z. z. o kritickej infraštruktúre v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 423). Návrh zákona prerokúvame v skrátenom legislatívnom konaní.
Konštatujem, že uvedený návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Zo znenia návrhu je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady Slovenskej republiky navrhujem, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druh... pardon, navrhujem, aby návrh zákona prerokovali výbory, hospodársky výbor a Ústavnoprávny výbor (Národnej rady) Slovenskej republiky. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre hospodárske záležitosti.
Pán predsedajúci, otvorte, prosím, všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 3.2.2021 17:17 - 17:17 hod.

Radovan Kazda
Opravujem. 377 tlač, ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 3.2.2021 17:17 - 17:17 hod.

Radovan Kazda
Ďakujem. Chcel by som uviesť, že pri tlači 378 mi hlasovacie zariadenie vykázalo "za", hlasoval som "proti".
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 3.2.2021 17:10 - 17:16 hod.

Radovan Kazda Zobrazit prepis
o rokovacom poriadku odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní. V súlade s rozhodnutím ... (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Šeliga, Juraj, podpredseda NR SR
Pán poslanec, ste sa pomýlili, tak ako ja predtým. Už uvádzate návrh zákona. Ešte teraz musíme najprv schváliť, že chceme rokovať a budeme rokovať v skrátenom legislatívnom konaní.

Kazda, Radovan, poslanec NR SR
Ospravedlňujem sa. (Ruch v sále.)

Šeliga, Juraj, podpredseda NR SR
Stačí, že uvediete, je to tlač 422.

Kazda, Radovan, poslanec NR SR
Áno, tlač 422. Dajte, prosím, hlasovať.

Šeliga, Juraj, podpredseda NR SR
Budeme hlasovať o tom, že sme sa uzniesli na tom, aby sme prerokovali tento návrh zákona v skrátenom legislatívnom konaní. Prosím, prezentujme sa a hlasujme.
(Hlasovanie.) Prítomných 124 poslancov, za 105, proti 1, zdržalo sa 18, hlasovali všetci prítomní.
Konštatujem, že Národná rada na návrh vlády rozhodla, že tento vládny návrh zákona prerokuje v skrátenom legislatívnom konaní.

Tak ako som hovoril, bude to zajtra. Ďalej poprosím pána povereného člena ústavnoprávneho výboru pána poslanca Eštoka, aby uviedol hlasovanie v prvom čítaní o návrhu poslancov Kotlebu, Mazureka, Suju, Schlosára a Mizíka na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa Trestný zákon. Je to tlač 377 a bod 43 schváleného programu. Nech sa páči, pán poslanec. Karta, pán poslanec.

Šutaj Eštok, Matúš, poslanec NR SR
Ďakujem pekne. Prosím, pán predsedajúci, aby ste dali hlasovať o tom, že Národná rada prerokuje návrh tohto zákona v druhom čítaní.

Šeliga, Juraj, podpredseda NR SR
Ďakujem. Prezentujme sa, prosím, a hlasujme.
(Hlasovanie.) Prítomných 123, za 17, proti 71, zdržalo sa 34, nehlasoval 1.
Konštatujem, že sme sa uzniesli, že nebudeme pokračovať v rokovaní o tomto návrhu.

Ďalej budeme hlasovať o bode 44 programu, a to je prvé čítanie o návrhu poslancov Kotlebu, Mazureka, Suju, Schlosára a Mizíka na vydanie zákona, ktorý sa mení a dopĺňa zákon č. 372/1990 Zb. o priestupkoch, tlač 378. Poprosím pána poslanca Ferenčáka, aby hlasovanie uviedol.

Ferenčák, Ján, poslanec NR SR
Vážený pán predsedajúci, v zlúčenej rozprave vystúpili siedmi poslanci. Pán predsedajúci, dajte, prosím, hlasovať o tom, že Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla v súlade s § 73 ods. 3 písm. c) zákona o rokovacom poriadku prerokovať predložený návrh zákona v druhom čítaní.

Šeliga, Juraj, podpredseda NR SR
Ďakujem. Prezentujme sa, prosím, a hlasujme.
(Hlasovanie.) Prítomných 123, za 14, proti 72, zdržalo sa 35, nehlasovali 2.
Konštatujem, že sme sa uzniesli, že nebudeme pokračovať ani v rokovaní o tom návrhu zákona.

Ďalej budeme pokračovať hlasovaním v prvom čítaní o návrhu poslancov Kotlebu, Kočiša, Krupu a Suju na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 361/2014 Z. z. o dani z motorových vozidiel. Je to tlač 379, bod 45. Poprosím pani poslankyňu Sulanovú z výboru pre hospodárske záležitosti, aby hlasovanie uviedla. Nech sa páči.

Sulanová, Magdaléna, poslankyňa NR SR
Prosím, pán predsedajúci, aby ste dali hlasovať o tom, že Národná rada sa uzniesla v súlade s § 73 ods. 3 písm. c) zákona o rokovacom poriadku prerokovať predložený návrh zákona v druhom čítaní.

Šeliga, Juraj, podpredseda NR SR
Ďakujem. Prezentujme sa, prosím, a hlasujme.
(Hlasovanie.) Prítomných 124, za 33, proti 39, zdržalo sa 51, nehlasoval 1.
Konštatujem, že sme sa uzniesli, že nebudeme pokračovať ani v tomto návrhu zákona ďalším rokovaním.

To bolo posledné rokovanie, poprosím, prepáčte mi, posledné hlasovanie. Nech sa páči, pán poslanec a predseda Kollár, nech sa páči.
Skryt prepis
 

Vystúpenie 3.2.2021 14:12 - 14:13 hod.

Radovan Kazda Zobrazit prepis
Ďakujem. Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, vážení pán minister, predsedom Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 414 z 2. februára 2021 pridelil Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti návrh vlády na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 45/2011 Z. z. o kritickej infraštruktúre v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, tlač 422 s tým, že o výsledku prerokovania uvedeného návrhu vlády bude informovať Národnú radu Slovenskej republiky.
Výbor pre hospodárske záležitosti prerokoval návrh vlády na skrátené legislatívne konanie na svojej 44. schôdzi dňa 3. februára 2021. Uznesením č. 131 odporučil Národnej rade Slovenskej republiky tento návrh schváliť s tým, že prvé, druhé a tretie čítanie sa uskutočnia na 23. schôdzi Národnej rady.
Vážený pán predsedajúci, otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 29.1.2021 9:28 - 9:30 hod.

Radovan Kazda Zobrazit prepis
Ďakujem. Vážené panie poslankyne, páni poslanci, vážení prítomní, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti ma určil ako spravodajcu k návrhu poslankyne Národnej rady Slovenskej republiky Anny Zemanovej na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 343/2015 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 392). V súlade s § 73 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku podávam v prvom čítaní spravodajskú informáciu o predmetnom návrhu zákona.
Konštatujem, že uvedený návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko Ministerstva financií Slovenskej republiky. Zo znenia návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady Slovenskej republiky navrhujem, aby návrh zákona prerokovali tieto výbory: ústavnoprávny výbor, Výbor Národnej rady pre hospodárske záležitosti. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre hospodárske záležitosti. Odporúčam, aby výbory predmetný návrh zákona prerokovali do 30 dní a v gestorskom výbore do 32 dní od prerokovania návrhu zákona v Národnej rade Slovenskej republiky v prvom čítaní.
Pán predsedajúci, otvorte, prosím, všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis