Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie

2.7.2021 o 15:11 hod.

Ing.

Radovan Kazda

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie 2.7.2021 15:11 - 15:13 hod.

Radovan Kazda Zobrazit prepis
Ďakujem. Vážený pán predsedajúci, predkladám spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania vládneho návrhu zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 496) v druhom čítaní.
Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 762 z 13. mája 2021 pridelila predmetný návrh zákona na prerokovanie týmto výborom: Ústavnoprávnemu výboru, pre financie a rozpočet a výboru pre hospodárske záležitosti.
Výbory prerokovali návrh zákona v lehote určenej uznesením Národnej rady Slovenskej republiky. Poslanci Národnej rady, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený, neoznámili gestorskému výboru v určenej lehote žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona. Návrh zákona odporučili Národnej rade schváliť: ústavnoprávny výbor č. 284 z 10. júna 2021, Výbor pre financie a rozpočet uznesením č. 191 z 10. júna 2021.
Výbor pre hospodárske záležitosti o návrhu rokoval dňa 14. júna 2021. Výbor neprijal uznesenie, keďže návrh uznesenia nezískal súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov podľa čl. 84 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky a § 52 ods. 4 rokovacieho poriadku.
Z uznesení výborov Národnej rady Slovenskej republiky uvedených pod bodom III tejto správy nevyplývajú žiadne pozmeňujúce a doplňujúce návrhy. Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k predmetnému návrhu zákona vyjadrených v ich uzneseniach uvedených pod bodom III tejto správy a v stanoviskách poslancov gestorského výboru vyjadrených v rozprave k tomuto návrhu zákona odporúča Národnej rade Slovenskej republiky vládny návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie (tlač 496) schváliť.
Spoločná správa výborov o výsledku prerokovania návrhu zákona v druhom čítaní bola schválená uznesením výboru pre hospodárske záležitosti č. 194 zo 14. júna 2021. Týmto uznesením ma výbor zároveň poveril predložiť návrhy v zmysle príslušných ustanovení rokovacieho poriadku Národnej rady Slovenskej republiky.
Pán predsedajúci, otvorte, prosím , rozpravu a hlásim sa zároveň do rozpravy.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 2.7.2021 11:36 - 11:38 hod.

Radovan Kazda Zobrazit prepis
Pán Mičovský, ten, hovorili ste o tom konflikte, ktorý môže nastať o tom, o ktorom sme tu rozprávali veľmi dlho, o bezzásahovosti, o miere chránených území. Tento predpis, ktorý schválime, chceme schváliť, tento konflikt ani nevytvorí, ale ani ho nevyrieši. On ho len posunie do nejakej ďalšej roviny, do nejakej ďalšej, ďalších, vytvorí nejaké ďalšie možnosti. Nás čaká teraz naozaj veľmi veľká rozprava v budúcnosti o miere bezzásahovosti, ale aj rozprava. Ja by som bol veľmi rád, keby sme aj rozpravu o miere chránených území, Slovensko patrí medzi krajiny s gigantickým podielom chránených území na svete a niektoré sú naozaj, že až kontraproduktívne a mali by sme otvoriť tú otázku, že či, do akej miery vytvoriť systém, kde by boli naozaj že veľmi striktne chránené a naopak potom ďalšie lesy využívané normálnym, klasickým hospodárskym spôsobom.
Ja mám pri tomto predpise dosť veľké obavy, aby neeskalovali populistickú zelenú politiku. Žiaľ, posledné roky až desaťročia sa stretávame práve s eskaláciou, vnímam teda veľmi eskaláciu populistickej zelenej politiky. Obávam sa o to, aby sme nešli do extrémistických riešení, ktoré by poškodili riadne hospodárenie v lese, ktoré by poškodili ekonomiku Slovenska. Ja som za to, aby bola miera bezzásahovosti, ale aby sme o tomto viedli naozaj dlhú debatu so všetkými zúčastnenými stranami.
Tento návrh podporím a pevne verím, že táto debata prebehne veľmi rozsiahlo a korektne.
Skryt prepis
 

Doplňujúca otázka / reakcia zadávajúceho 1.7.2021 15:00 - 15:01 hod.

Radovan Kazda Zobrazit prepis
Ďakujem. Pýtal som sa preto na ten, nejaký ten presný obsah, lebo, tej, toho memoranda, lebo nebolo zatiaľ zverejnené nikdy, tak touto cestou by som možno chcel aj poprosiť ministerstvo, že či by ho mohlo zverejniť, lebo myslím, že tam neobsahuje nejaké že obchodné informácie (reakcia ministra: "Neobsahuje vôbec."), a položil by som teda ešte tú doplňujúcu otázku. Ďakujem aj za tú informáciu, že o tých motivačných nástrojoch, ako potom teda dosiahnuť ten cieľ. Ja som absolvoval minulý týždeň konferenciu, kde som sa rozprával aj s cementármi, mali tam aj prezentáciu a teda pre nich je dosť veľký problém v tom, že oni v súčasnosti prijímajú teda ten zahraničný odpad, ale ten je taký homogénnejší, je to hlavne priemyselný odpad. Tak možno by som sa chcel spýtať na takú doplňujúcu otázku, že ako vytvoriť tú transformáciu, aby oni dostali ten zmesový komunálny odpad, ktorý nemá takú tú vyhovujúcu kvalitu veľmi pre nich, ani teda ten upravený, ktorý síce berú, ale v súčasnosti majú naozaj že homogénny odpad, relatívne oveľa homogénnejší odpad z toho zahraničia.
Skryt prepis
 

Doplňujúca otázka / reakcia zadávajúceho 1.7.2021 14:41 - 14:42 hod.

Radovan Kazda Zobrazit prepis
Ďakujem. Mnohé tie informácie, ktoré hovoríte, sú vlastne dostupné aj v správa, alebo jak sa to volá dokument o environmentálnych záťažiach, ale predsa len by som sa vrátil k tej otázke, ktorá tam myslím, že nebola zodpovedaná, že aké nové projekty už sú súčasného vedenia ministerstva, sú pripravené na spustenie. Čiže konkrétne povedzme, že nejaké názvy tých projektov alebo, že či už sú v nejakom štádiu, že už sú pripravené nové, lebo tam hrozí tá nevyčerpanosť naozaj dosť výrazne. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 1.7.2021 14:34 - 14:35 hod.

Radovan Kazda Zobrazit prepis
Ešte nie? Už áno?...(Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Blanár, Juraj, podpredseda NR SR
Môžete.

Kazda, Radovan, poslanec NR SR
Ďakujem pán minister, je to pozitívna informácia pre mňa, že by mohlo dôjsť teda k nejakému rozšíreniu informácií. Ja si myslím, že tie správy boli dôležité. Chápem aj to teda, že je to, je to finančná záťaž pre rezort objednávať si takúto službu, ale minimálne to dá tie, tá tieto správy dávali ako veľkú, veľkú, mali veľkú informačnú hodnotu a sú aj dobrým podkladovým materiálom pre nielen napríklad pre študentov, ale aj proste aj pre účastníkov trhu.
Napríklad vo vodnom hospodárstve aj pre nejaké ďalšie strategické plánovania jednoducho, aby tam tá báza bola naozaj dosť veľká.
Takže ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 1.7.2021 11:57 - 11:59 hod.

Radovan Kazda Zobrazit prepis
Ďakujem. Dňa 10. júna 2021 uplynulo funkčné obdobie Mgr. Miroslavovi Dudlákov, MBA, ktorý bol kandidátom navrhnutým Národnou radou Slovenskej republiky a vymenovaným prezidentkou Slovenskej republiky na zvyšok funkčného obdobia po smrti jedného z členov Regulačnej rady. Podľa § 7 ods. 4 zákona o regulácii v sieťových odvetviach na uvoľnené miesto člena Regulačnej rady navrhuje nového kandidáta ten, kto navrhol člena Rady, ktorého členstvo zaniklo. Z uvedeného dôvodu je potrebné vykonať voľbu kandidátov na člena Regulačnej rady. Podľa čl. 2 ods. 1 Volebného poriadku o voľbe a odvolávaní funkcionárov podávajú návrhy kandidátov na voľbu poslanci Národnej rady Slovenskej republiky alebo výbory Národnej rady Slovenskej republiky. Za člena Regulačnej rady môže byť vymenovaný občan Slovenskej republiky, ktorý spĺňa zákonom ustanovené podmienky. Na základe listu predsedu Výboru pre hospodárske záležitosti Petra Kremského, adresovaného všetkým poslancom Národnej rady, boli predložené dve nominácie: Dudlák Miroslav – návrh poslanca Tomáša Lehotského, Selc Ľubomír tiež návrh poslanca Tomáša Lehotského. Výbor na 59. schôdzi dňa 14. júna 2021 posúdil predložené návrhy za účasti navrhnutých uchádzačov na kandidátov a konštatoval, že obaja kandidáti spĺňajú predpoklady ustanovené v § 7 ods. 5, 7, 9 a 10 citovaného zákona. Výbor odporučil vykonať akt voľby podľa príslušných ustanovení rokovacieho poriadku Národnej rady Slovenskej republiky a Volebného poriadku o voľbe a odvolávaní funkcionárov a v súlade s nimi navrhol ďalší postup, a to:1. zvoliť dvoch kandidátov na člena Regulačnej rady verejným hlasovaním; 2. ak nebude zvolený požadovaný počet kandidátov, t. j. dvaja kandidáti, vykonať podľa čl. 15 Volebného poriadku opakovanú voľbu. Do opakovanej voľby postupujú všetci nezvolení kandidáti; 3. ak ani v opakovanej voľbe nebude zvolený požadovaný počet kandidátov, vykonať novú voľbu podľa čl. 16 Volebného poriadku na ďalšej schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky. Pán predsedajúci, otvorte, prosím rozpravu.
=====
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 1.7.2021 11:18 - 11:19 hod.

Radovan Kazda Zobrazit prepis
Pán poslanec Suja, tak vám sa tu podarilo zdemolovať ušné bubienky naše celodenným kričaním k tejto téme. Myslím, že už ste vystúpili asi 5 krát vo faktickej a teraz ste sa dúfam, že dostatočne vykričali už k tejto téme aj v rozpravnom príspevku. Mňa to len tak veľmi zaujalo, že ste vystupovali k tomuto návrhu z ministerstva financií, pretože minulý týždeň ste povedali, tuto v jednej faktickej, že vy vlastne nemáte blízko k ekonomike a že vás vlastne tá téma vôbec nezaujíma a teraz ste sa tu pokúšali nejaké čísla hovoriť. Hoci tá téma vás vôbec nezaujíma a nemáte k nej blízko. Takže chcem vás poprosiť, že na budúce skúste sa vyjadrovať k niečomu, čo vás zaujíma alebo čomu aspoň rozumiete. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 30.6.2021 10:58 - 11:00 hod.

Radovan Kazda Zobrazit prepis
Ďakujem. Pán poslanec Karakuta, súhlasím v podstate s tým čo ste hovorili o obvyklej výške nájmu, zdá sa, aj preto som reagoval na pani riaditeľku, teda respektíve položil takú otázku, že sa to zatiaľ nakoniec nejakým spôsobom neprejavilo na zvýšení príjmov fondu, čo sa týka bépeječiek, no, opakujem bépeječky boli systém, ktorý mal sanovať nejakým spôsobom cenu pôdy, mal teda byť vstupným faktorom v tých časoch. Ale keď dnes si farmár kupuje pôdu alebo respektíve chce si prenajať tak on vie predsa aj bez BPEJ, vie si tú trhovú cenu nejakým spôsobom vygenerovať na základe dopytu a ponuky. Čiže on vie kedy bude mať za akých okolností nejaký výnos z tej pôdy a koľko si môže dovoliť peňazí na nájom alebo na zakúpenie. Čiže bepeječka áno, akože ona môže zostať nejakou súčasťou tej ceny, ale ten trh si to vie sám vygenerovať na základe dopytu a ponuky, ten farmár sám si vie zistiť predsa akú má tú pôdu, respektíve akú pôdu chce kupovať alebo si prenajímať.
Pán poslanec Takáč, no, ten váš ekonomický nacionalizmus, že cudzie nechceme, svoje si nedáme, tak ten ma vôbec neprekvapuje, tak ste socialistická strana a ekonomicky nacionalistická, ja naozaj nevidím problém v tom, aby sa časť štátnej pôdy sprivatizovala, pre vás je súkromné vlastníctvo asi nejaký prejav, nejakého zločineckého správania, ja si to vôbec nemyslím a ešte by som vás rád opravil, ja som veľmi zdôraznil, že nie všetku štátnu pôdu, takže to, čo ste mi vložili do úst, že chcem predať, že celú štátnu pôdu, tak to nie je pravda. Tak isto ako som povedal, že prezentujem teraz svoj názor, že ja by som ešte v tej problematike išiel ďalej a otvoril tú tému možnej ...
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 30.6.2021 10:50 - 10:52 hod.

Radovan Kazda Zobrazit prepis
Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, vážená pani predkladateľka, ďakujem, ja to skúsim skrátiť, lebo o jedenástej už sa blíži hlasovanie. Takže v podstate už len jedna krátka poznámka. Hovorili sme o tých bonitovaných poľno-ekologických jednotkách. Bola to tu veľmi zaujímavá rozprava a ja som aj potešený, že toľko ľudí sa, toľko poslancov sa a poslankýň sa venuje tejto problematike.
Tento systém vznikol ešte za socializmu. Bol to v podstate plánovací systém. Vtedy vlastne komunisti a resp. socialistická vláda netušila nič o tom, že čo je to trhová cena, pretože pôdy boli zobraté súkromným vlastníkom a boli spravované družstvami a štátnymi podnikmi, takže vytvorili nejaký systém, ktorý mal akýmsi spôsobom sanovať nejakú cenotvorbu, a samozrejme, že dopadlo to tak, ako to dopadlo, prišla po revolúcii, je to veľmi nefunkčný nástroj, tie ceny sa odvíjali od DPH-čiek a boli podstatne nižšie, než sú trhové ceny. Takže hovorilo sa tu aj o tom, že vznikla obvyklá výška nájmu a ktorá má teda nejakým spôsobom približovať pri - momentík, niečo mi tu zvoní -, ktorá má nejakým spôsobom približovať tú cenu k predstave o trhovej cene pozemkovej v tej konkrétnej lokalite.
Moja otázka je a možno by som poprosil na ňu krátku reakciu pani riaditeľku pani predkladateľku, no zdá sa, že teda tá obvyklá výška nájmu zatiaľ sa nejako veľmi neprejavila na tržbách fondu. Ja som, teda správa fondu hovorí, že v roku 2019 boli príjmy z podnikania a vlastníctva, v ktorých súčasťou je teda aj nájomné, nájom, boli 16 mil. eur, na 2020 boli dokonca projektované na 14,5, čiže na pokles a vzrástli na 19,27 tie tržby Slovenského pozemkového fondu. Tak sa mi to zdá, že teda je to asi pravdepodobne aj signál toho, že teda tá obvyklá cena nájmu, obvyklá výška nájmu nejakým spôsobom zatiaľ nezafungovala, tak možno len kratučkú reakciu, že čím si to vlastne vysvetľuje alebo čím je to spôsobené, že ten nárast tam nebol. Samozrejme, tých faktorov tam môže byť oveľa viac, že prečo nenarástli tie tržby fondu v tejto položke.
Toľko aspoň stručne. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 30.6.2021 10:22 - 10:24 hod.

Radovan Kazda Zobrazit prepis
Len chcem poďakovať za príspevok kolegyne poslankyne Halgašovej a iba také dva body.
Tie pozemkové úpravy sú naozaj obrovský problém. Je naozaj málo ich uskutočnených. Podľa informácií, ktoré mám ja od ľudí, ktorí robia pozemkové úpravy, tak oni boli v podstate dosť zarezané tie projekty posledné roky, vôbec sa nejaké ďalšie nespúšťali, čo je obrovská škoda nielen práve pre vysporiadanie vlastne celistvosti a, a aj vlastníckych vzťahov prípadne, ale aj z toho dôvodu, že tento, táto činnosť si vyžaduje veľmi špecifické odborné kapacity. Tieto kapacity tu máme a tieto kapacity prakticky zamrzli. Oni nemôžu vykonávať tú prácu na ktorú, ktorú vedia robiť a mnoho firiem v podstate skrachovalo. Firiem, ktoré robili pozemkové úpravy a to je obrovská podľa mňa škola. Lebo štát potrebuje tie pozemkové úpravy, štát má kapacity odborné a nezadáva im tieto zákazky.
Takže domnievam sa, že toto treba a veľmi urgentne a rýchlo riešiť.
Čo sa týka ešte možno tých štátnych pôd, tak v tejto otázke ja som ešte by som povedal trochu, trochu ďalej, a ja by som naozaj bol rád, keby sme štátne pôdy ktoré štát nepotrebuje pre vo verejnom záujme, a ktoré nepotrebuje mať ako rezervu pre prípadnú napríklad výmenu, tak aby sme tieto štátne pôdy čo najskôr sprivatizovali. Pretože súkromný vlastník je najlepší vlastník a tento proces si myslím, že by bol fajn. Hovorím, ale o tom, že istý podiel štátnych pôd potrebujeme jednoznačne.
Skryt prepis