Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

23.7.2021 o 19:36 hod.

Ing.

Radovan Kazda

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie s faktickou poznámkou 17.9.2021 10:46 - 10:48 hod.

Radovan Kazda Zobrazit prepis
Ďakujem, pani poslankyňa, chcem sa zastať toho čo si hovorila. Žiaľ, je veľmi ťažké argumentovať v prítomnosti pánov poslancov ako je pán poslanec Mazurek, alebo Suja, ktorí jednoducho hovoria úplne od veci, úplne od veci, neustále urážajú, absolútne dezinterpretujú svoje, dezinterpretujú to čo bolo povedané v sále. Európska únia je jeden veľký geopolitický celok, hovoriť v tomto prípade o nejakej sebestačnosti je síce dôležité, ale mali by sme hovoriť o tom, že sme súčasťou spoločnej poľnohospodárskej politiky v zjednotenej Európskej únii, a tá poskytuje dostatočne veľký priestor na zabezpečenie potravín v rámci tohto priestoru. Žiaľ, ale Európska únia je veľmi predotovaná, napriek tomu, napriek tomu, že je veľmi predotovaná, tak dochádza práve aj k úbytku stavu týchto niektorých zvierat. Je to, je to veľmi negatívny trend, zdá sa byť evidentné, že iné krajiny mimo európskeho priestoru dokážu produkovať lacnejšie tieto, tieto komodity, tieto napr. poľnohospodárske zvieratá, alebo aj poľnohospodárske suroviny.
Chcel som ešte sa krátko spomenúť, to čo je veľmi dôležité sú naozaj pozemkové úpravy, ale takisto aj identifikovanie vlastníctva. Slovenskí poľnohospodári nepodnikajú na vlastnom kvôli tomu, že práve máme tu veľkú rozdrobenosť pozemkov a slabé identifikovanie vlastníctva.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 17.9.2021 10:16 - 10:18 hod.

Radovan Kazda Zobrazit prepis
Pán poslanec, ono je fakt, že klesajú niektoré stavy, napríklad aj zmieňovaných oviec, ale ono je to v podstate aj európsky trend. Tie články v poslednej dobe vychádzajú dosť intenzívne, hovoria štatistiky európskej, Európskej únie, Eurostatu, konštatujú, že v prípade mnohých hospodárskych zvierat alebo napríklad aj ovce, aj teda hovädzí dobytok, tie stavy tak, síce pozvoľne, ale klesajú v Európskej únii. Na Slovensku je ten, ten úbytok napríklad oviec, z roku 2011 ich bolo, myslím, že 393-tisíc, v 2020 už iba 320-tisíc, ale napríklad v Španielsku poklesol až o 1,5 milióna oviec, to znamená, že možno tá otázka neznie tak, že či oni nejakým spôsobom zabezpečujú sebestačnosť zle, potravinovú, alebo nejakú, nejaké budovanie svojho vidieka, ale skôr to môže byť ovplyvnené tým, že jednoducho niekto to vie vyrábať, resp. produkovať oveľa lacnejšie. A práve Európska únia je veľmi preregulovaná, je už aj predotovaná, poľnohospodárstvo, napriek tomu stále zaostáva za tou produkciou vo svete.
Takže ešte tu vidím jednu štatistiku hovädzieho dobytka, ten napríklad v Slovenskej republike posledné štyri roky je pomerne stabilizovaný. Takže nemyslím si, že, nevidím to až tak veľmi hrozne so slovenským vidiekom, stavy klesajú podobne ako v iných krajinách Európskej únie, ale v zásade naďalej táto produkcia tu existuje.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 17.9.2021 9:10 - 9:19 hod.

Radovan Kazda Zobrazit prepis
Ďakujem. Vážené pani poslankyne, páni poslanci, my sme v procese od prvého čítania do druhého čítania ešte dolaďovali niektoré paragrafové znenie tohto návrhu zákona. Rokovali sme aj s ministerstvom životného prostredia, takisto s ministerstvom hospodárstva a aj so spoločnosťou JESS, takže a následne sme ešte zohľadňovali aj pripomienky samozrejme legislatívcov. Z tohto vznikol pozmeňujúci návrh, v ktorom predovšetkým sú v ňom teda zohľadnené legislatívne, legislatívno-technické úpravy a s výnimkou teda bodu, bodu, v ktorom, v ktorom vlastne sa pridáva do zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie paragraf, jeho cieľom je v bode 1 sa navrhuje zakotvenie oprávnenia pre ministerstvo, aby vyhodnotilo súlad dokumentácie s aktuálnym stavom. Takže tento pozmeňovací návrh by som v tomto momente chcel tu prečítať. Je to pozmeňovací návrh s pätnástimi podpismi. (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Blanár, Juraj, podpredseda NR SR
Nech sa páči, môžete prečítať svoj návrh.

Kazda, Radovan, poslanec NR SR
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Radovana Kazdu k návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Radovana Kazdu, Jaromíra Šíbla, Tomáša Lehotského a Ľuboša Krajčíra na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 594).
Za prvé. V názve zákona sa na konci pripájajú tieto slová: "a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony".
Za druhé. V čl. I bod 1 znie: 1. V § 5 ods. 2 písmene a) sa na konci pripájajú tieto slová: "okrem stavby jadrového zariadenia podľa § 2 písm. f) prvého bodu".
Za tretie. V čl. I sa za bod 2 vkladá nový bod 3, ktorý znie. 3. V poznámke pod čiarou k odkazu 11 sa slová "predpisov" nahrádzajú slovami "predpisov a § 29 alebo § 37a zákona č. 24/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov".
Bod 4. V čl. I bod 6 znie. 6. V § 8 odseky 11 až 13 znejú: (11) Úrad je povinný urobiť opatrenie, aby sa pri doručovaní rozhodnutia alebo inej písomnosti alebo pri nazeraní do spisu nesprístupnila citlivá informácia, utajovaná skutočnosť, obchodné tajomstvo, právo duševného vlastníctva alebo neporušila zákonom ustanovená alebo uznaná povinnosť mlčanlivosti.
(12) Úrad je povinný upovedomiť žiadateľa, aby označil, ktoré informácie alebo podklady považuje za citlivé informácie, predmet utajovanej skutočnosti, obchodné tajomstvo alebo právo duševného vlastníctva.
(13) Úrad môže od žiadateľa žiadať písomné odôvodnenie označenia informácií alebo podkladov ako citlivá informácia, utajovaná skutočnosť, obchodné tajomstvo alebo právo duševného vlastníctva. Ak úrad aj napriek odôvodneniu dospeje k záveru, že predložené informácie a podklady nenapĺňajú znaky citlivej informácie, utajovanej skutočnosti, obchodného tajomstva alebo práva duševného vlastníctva, oznámi to žiadateľovi písomne s odôvodnením.
Bod 5. V čl. I sa vypúšťa bod 7. Nasledujúce body sa primerane prečíslujú.
Bod 6. V čl. I bode 9 sa slová "vyžadovanou osobitným predpisom s odkazom na 11", nahrádzajú slovami "podľa osobitného predpisu s odkazom 11 ako aj potvrdením o súlade podľa osobitného predpisu (23a odkaz)".
V súvislosti s vložením nového odkazu sa na konci bodu pripája táto veta: "Poznámka pod čiarou k odkazu 23a znie: 23a § 37a zákona č. 24/2006 Z. z. v znení zákona č. bude doplnené lomeno 21 Z. z.".
Bod 7. V čl. I bode 10 sa na konci druhej vety pripájajú tieto slová: "podľa osobitného predpisu 38aa s odkazom".
V súvislosti s vložením nového odkazu sa na konci bodu pripája táto veta: Poznámka pod čiarou k odkazu 38aa znie: 38aa § 144 ods. 3 písm. a), d), e) a m) zákona č. 87/2018 Z. z..
Bod 8. V čl. I bod 11 znie: (11) V § 35 ods. 1 sa vypúšťa písmeno f). Doterajšie písmeno g) sa označuje ako písmeno f). Poznámka pod čiarou k odkazu 45ac sa vypúšťa.
Bod 9. Za čl. I sa vkladá nový čl. II, ktorý znie: Čl. II. Zákon č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o znení a doplnení niektorých zákonov v znení zákon č. 275/2007 Z. z., zákona č. 454/2007 Z. z., zákona č. 287/2009 Z. z., zákona č. 117/2010 Z. z., zákona č. 145/2010 Z. z., zákona č. 258/2011 Z. z., zákona č. 408/2011 Z. z., zákona č. 345/2012 Z. z., zákona č. 448/2012 Z. z., zákona č. 39/2013 Z. z., zákona č. 180/2013 Z. z., zákona č. 314/2014 Z. z., zákona č. 128/2015 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 312/2016 Z. z., zákona č. 142/2017 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z., zákona č. 460/2019 Z. z., zákona č. 74/2020 Z. z. a zákona č. 198/2020 Z. z. sa dopĺňa takto: 1. Za § 37 sa vkladá 37a, ktorý znie: 37a odsek 1. Navrhovateľ je povinný pred začatím stavebného konania na stavbu jadrového zariadenia podľa osobitného predpisu zaslať príslušnému orgánu žiadosť o vyhodnotenie súladu návrhu dokumentácie pre stavebné konanie s aktuálnosťou rozhodnutí vydanými podľa tohto zákona a ich podmienkami vo vzťahu k životnému prostrediu, ktorá obsahuje písomné vyhodnotenie spôsobu zapracovania podmienok určených v rozhodnutí vydanom v zisťovacom konaní alebo v záverečnom stanovisku a projektovú dokumentáciu.
Ods. 2. Príslušným orgánom na vyhodnotenie súladu je ministerstvo.
Ods. 3. Ministerstvo vyhodnotí, či v súlade so zmenami v životnom prostredí vzhľadom na časový horizont realizácie navrhovanej činnosti môže realizácia navrhovanej činnosti mať významné vplyvy na životné prostredie.
Ods. 4. Potvrdenie o súlade vydá ministerstvo do 30 dní od doručenia žiadosti.
Ods. 5. Potvrdenie o súlade nenahrádza záväzné stanovisko podľa § 38.
Poznámka pod čiarou k odkazu 26a znie: 26a § 2 písm. f) prvý bod zákona č. 541/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
2. V § 64 sa dopĺňa písm. g), ktoré znie. g) Vydávania potvrdenia o súlade podľa § 37a. Nasledujúce články sa primerane preznačia.
Bod 10. V čl. II v úvodnej vete sa vypúšťa slová "a dopĺňa".
To je všetko. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 17.9.2021 9:03 - 9:06 hod.

Radovan Kazda Zobrazit prepis
ďakujem. Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, účelom predkladanej novely zákona o využívaní jadrovej energie tzv. atómového zákona je predovšetkým zabezpečiť umožniť procesný postup pri príprave nového jadrového zdroja, ktorý ako vieme spoločnosť YES pripravuje v budúcnosti výstavbu nového jadrového zdroja nehovoríme teraz o horizonte najbližších rokov, hovoríme o horizonte možno 10, 15 až 20 rokov. V súčasnosti končí, blíži sa koniec platnosti EYA to znamená jedného povoľovacieho konania a z tohto dôvodu prichádza novela tohto zákona, ktorým vlastne umožňujeme procesne postúpiť ďalej prípravu tohto nového jadrového zdroja. Samozrejme sú to všetko len prípravné fázy, ešte nie je vôbec rozhodnuté ani o nejakých dodávkach o ničom ďalšom, je to len umožnenie tohto procesného postupu. Takže hlavným cieľom je vlastne zabezpečenie energetickej bezpečnosti po odstavení dožívajúcich zdrojov na výrobu elektriny v horizonte rokov 2035 až ´45. Cieľom je odložiť strategické rozhodnutie o realizácii tohto nového jadrového zdroja na neskoršie obdobie cca 2026 -´27 keďže teda proces EYA končí v termíne do apríla 2023, tým pádom sa, touto novelou sa nebude musieť opakovať, bolo by to veľmi náročné jednak finančne jednak samozrejme aj časovo. Takže toto je v podstate hlavný, hlavné gro tohto, tohto zákona, ten potom sa týka ešte aj dvoch ďalších oblastí. Ide o zabezpečenie súladu s dohovorom o prístupe k informáciám, účasti verejnosti na rozhodovacom procese a prístupe k spravodlivosti v záležitostiach životného prostredia tzv. aarhuský dohovor. Tá tretia, tá tretia časť sa týka časového ohraničenia kompetencií medzi úradom jadrového dozoru a úradom verejného zdravotníctva. Toľko asi v skratke, dovoľujem si vás požiadať o podporu tohto zákona.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 24.7.2021 22:33 - 22:35 hod.

Radovan Kazda
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 24.7.2021 18:07 - 18:08 hod.

Radovan Kazda Zobrazit prepis
Pán poslanec, ja tu dva dni počúvať z pléne aj z kancelárie rozpravu a kombinujem ju s počúvaním moderátorov vonku, keďže tam má otvorené okno. A dokonca sa aj stretávam s ľuďmi. No aké mám z toho poznatky. Vy klamete, vy ste klamár. Normálny podvodník. Klamete tu, klamete vonku. Robíte to stále, balamutíte ľudí. Balamutíte ich o tom, že tento návrh znamená povinné očkovanie, balamutíte ich o tom, že týmto spôsobom segregujeme ľudí. Vy ste zbabelec. Ste zbabelý povedať im, že nie všetci ľudia, teda, že ste zbabelý povedať im, že všetci ľudia v mimoriadnej situácii musia nejaké opatrenia znášať. Že sa môžu očkovať alebo testovať. Všetko preto robíme, aby sa znížilo riziko šírenia ľudí, šírenia vírusu medzi ľudí a aby sa znížilo riziko umierania ľudí. Vy podporujete práve toto umieranie ľudí. to robíte vy so svojou ideológiou.
Pred chvíľkou som sa rozprával aj s ľuďmi vonku. Viete, aký mám z toho poznatok? Oni vôbec nedôverujú vede. Oni nedôverujú faktom. Vy ich v tom podporujete. Počúval som vás ako rozprávate vonku. Vy ich v tomto podporujete. S viacerými nespokojnými ľuďmi si dokonca aj píšem teraz. Mnohí argumentovali rôznymi konšpiračnými teóriami, napríklad o tom, že zaočkovaní ľudia sú v rovnakej miere hospitalizovaní a zomierajú ako nezaočkovaní. Vy im nepoviete, že je tu miera. Vy im poviete absolútne číslo, čo je absolútny nezmysel. Absolútne nezmysel. Tieto a podobné lži opakujete tu a opakujete ich stále vonku pred tými ľuďmi. Vy ste klamár, vy ste podvodník. Vy balamutíte ľudí a raz vám to dúfam spočítajú vo voľbách.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 24.7.2021 17:36 - 17:38 hod.

Radovan Kazda Zobrazit prepis
Pán poslanec vy tvrdíte, že my sme si mysleli, že to prejde ľahko no tak ja som tiež bol veľmi prekvapený nasadením na piatok, to je jedna vec. Poznám veľmi veľa kolegov, ktorí boli s tým veľmi nepríjemne prekvapení, chceli sme začínať v stredu, štvrtok tak sme boli aj pripravení, takže tento váš fakt nesedí a navyše veď sám tvrdíte, že pán Kollár tvrdí, že chce, aby to neprešlo. Nie, aby to prešlo tak teraz si navzájom rozporujete pretože keby to takto bolo tak pán Kollár bude predsa presadzovať práve to riešenie, aby to neprešlo a tomu prispôsobuje termín. Hovoríte, že chcete, aby sme donútili ľudí, ktorí sa nechcú očkovať, aby si ju nechali pichnúť, no toto sa vám veľmi dobre hovorí keď nevládnete. Čo by ste robili vy, veď vaša vláda to bola, ktorá začala so znížením mobility. Asi by ste pravdepodobne najradšej znovu zatvárali prevádzky napriek tomu, že teraz existuje dobré riešenie akým spôsobom neurobiť to, žeby sa museli opäť zatvárať prevádzky tak ako ste to začali aj vy. Máte vôbec ešte mi dovoľte jednu poznámku, máte vôbec spočítané koľko sociálnodemokratických strán podporuje v Európe a vo svete motiváciu ľudí k očkovaniu? Máte spočítané koľko sociálnodemokratických strán podporuje motiváciu k riešeniam, ktoré sú podporené vedeckou obcou na základe faktov na základe skúseností a nie na základe mytológie fašistov a konšpirátorov? Toto čo ste vy predviedli a to ten smer, ktorým vy smerujete je podpora konšpirácií je pre mňa úplne nepochopiteľné priklonenie sa k fašistom čo teda od sociálnodemokratickej strany by som naozaj neočakával. Vy nie ste sociálnodemokratická strana, vy ste populisti inklinujúci (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 24.7.2021 12:21 - 12:23 hod.

Radovan Kazda Zobrazit prepis
Pán poslanec Stančík, chcem ti poďakovať za príspevok aj za to, že si vysvetľoval, čo je vlastne predmetom tohto návrhu. Ja to skúsim takto zhrnúť. Tento návrh umožní Úradu verejného zdravotníctva a takisto regionálnym úradom dočasne podmieňovať vstup do prevádzkových priestorov zariadení a vstup na hromadné podujatia tým, že sa ľudia preukážu, majú tri možnosti buď potvrdením o negatívnom výsledku testu na ochorenie COVID-19, alebo potvrdením o absolvovaní očkovania, alebo potvrdením o prekonaní ochorenia COVID-19. Čiže toto usmernenie umožní všetkým, opakujem, všetkým využívať služby, navštevovať reštaurácie alebo chodiť na koncerty pod tou podmienkou, že zväčša absolvujú nejakú tortúru, nazvime to. Niektorí tú, že sa rozhodli absolvovať jedno alebo dve očkovania, iní tým, že sa rozhodli neočkovať, ale pôjdu sa otestovať, tak ako sme to robili doteraz všetci, a niektorí nebudú musieť absolvovať vôbec nič, to sú tí, ktorí už prekonali ochorenie. Iba tí, ktorí sa rozhodnú, že chcú vystavovať svoje okolie zvýšenému riziku nakazenia nebezpečnou infekčnou chorobou, ich využívať nebudú môcť.
Žiaľ, poslanci opozície aj v časti koalície, ktorí sa rozhodli, alebo rozhodujú nepodporiť tento návrh, chcú dovoliť, aby malá nezodpovedná hŕstka ľudí chodila von, nakazovala a nakazila tú zodpovednú väčšinu slušných ľudí a vystavovala ich vyššiemu riziku úmrtia. Toto je to, čo chce dosiahnuť opozícia. (Reakcie z pléna.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 23.7.2021 19:36 - 19:38 hod.

Radovan Kazda Zobrazit prepis
Pán poslanec Blanár, pán podpredseda, oceňujem vecný tón debaty. Po tejto náloži od fašistického krídla je to veľmi povzbudzujúce. A takisto oceňujem, že zaznel tam taký váš návrh na riešenie, napríklad že, asi keď to budem interpretovať, že v tom zmysle, že očkovanie je, má aj výhody. Myslím, že takto vás presne citujem, ale že napríklad by malo byť umožnené že uhrádzať PCR testy. Tak to, toto považujem za konštruktívny návrh, o ktorom sa dá rozprávať.
A druhá vec je, ktorú som chcel povedať, že fakty. Fakty sú tie, že ten počet hospitalizovaných je neúmerne vyšší u nezaočkovaných. To je číry fakt. Napriek všetkým tým pochybnostiam, o ktorých ste tu hovorili, je to číry fakt, je drvivá väčšina tých hospitalizovaných v tých iných, ďalších krajinách je práve u tých, ktorí nie sú zaočkovaní. A toto bol náš spoločný cieľ, ktorý ste mali aj vaša vláda, aj naša vláda, dosiahnuť stav, kedy nebudú preplnené nemocnice, kedy nebudú zomierať ľudia a dosiahnuť ho spôsobom zníženia mobility. Preto som veľmi taký trochu znepokojený tým, že vy ste, ako strana, že ste sa vydali týmto smerom populistickým a začínate takým nie celkom korektným spôsobom spochybňovať práve túto nastavenú politiku. Lebo si myslím, že vy keby ste vládli a keby ste neprehrali voľby, tak by ste postupovali veľmi podobným spôsobom. O tom som presvedčený. Postupovali by ste podobným spôsobom, snažili by ste sa podporovať očkovanie, snažili by ste sa motivovať ľudí k očkovaniu. Som prekvapený, že teraz ste sa vydali na túto vlnu populizmu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 23.7.2021 19:01 - 19:03 hod.

Radovan Kazda Zobrazit prepis
Musím sa vrátiť k tomu, aj keď už sa mi ani tak veľmi nechce. Pán poslanec Mazurek, ja som nepovedal, ja som nepovedal, že navrhujem spoplatňovanie, spoplatňovanie liečby. Ja som urobil v tom mojom rozpravovom príspevku takú vec, že ja som navrhol alternatívne riešenie a išiel som s ním polemizovať. Tú chybu, ktorú som ja urobil, je, že som nejakým spôsobom precenil vašu spôsobilosť počúvať a vašu spôsobilosť vnímať spôsob argumentácie tém, keď niekto predloží tézu, nejaké alternatívne riešenie a následne ho spochybní, následne povie, že to riešenie má slabiny a prečo má slabiny. Rozumiem tomu, budem si nabudúce dávať pozor, keď tu budete, pre istotu, pre istotu sa budem vyhýbať takejto ťažšej, náročnejšej debate, lebo vy si z toho teraz zoberiete, že ja som niečo navrhol. Nie, ja som to nenavrhol. Nabudúce si dám veľký pozor a pokiaľ s tým budete pokračovať, tak budem opúšťať sálu, ako opúšťam sálu častejšie pri prejavoch pána Suju. Obidvaja sa vyznačujete veľmi silným, hutným hlasom, ktorý nie je spôsobilý povedať nejaký argument. Nerobí mi to dobre, žiaľ, je to tak. Rád počúvam argumenty a podávané vecne a slušne.
Takže ešte raz, skúsim to zopakovať tretíkrát, lebo pán Mazurek zjavne zase nepočúva. Pán poslanec Mazurek, ja som to nenavrhol, ja som navrhol tézu, ja som s ňou polemizoval a následne som povedal, že tadiaľto cesta nevedie. To je celé.
Ďakujem.
Skryt prepis