Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

13.2.2024 o 9:37 hod.

Ing.

Igor Válek

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

13.2.2024 9:37 - 9:37 hod.

Igor Válek
Už to ide. Navrhujem, aby sa o zákone hlasovalo dnes o jedenástej.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 13.2.2024 9:25 - 9:27 hod.

Igor Válek Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, dovoľte, aby som predniesol spoločnú správu výborov Národnej rady o výsledku prerokovania vládneho návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon číslo 98 z roku 2004 zbierky zákonov o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení neskorších predpisov, a ktorým sa mení a dopĺňajú niektoré zákony, tlač 51. Výbor Národnej rady pre financie a rozpočet ako gestorský výbor podáva Národnej rade túto spoločnú správu výborov. Národná rada pridelila vládny návrh zákona, tlač 51 týmto výborom. Výbor Národnej rady pre financie a rozpočet, Ústavnoprávnemu výboru, Výboru pre hospodárske záležitosti, Výboru pre pôdohospodárstvo a životné prostredie. Určila zároveň Výbor pre financie a rozpočet ako gestorský výbor a lehotu na prerokovanie predmetného návrhu zákona v druhom čítaní vo výboroch. Poslanci Národnej rady, ktorý nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko. K predmetnému návrhu zákona zaujali výbory tieto stanoviská. Odporúčanie pre Národnú radu, návrh schváli s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi. Výbor pre financie a rozpočet, Ústavnoprávny výbor, Výbor pre hospodárske záležitosti, Výbor pre pôdohospodárstvo a životné prostredie. S uznesením výborov Národnej rady uvedených pod bodom tri tejto správy vyplývajú pozmeňujúce a doplňujúce návrhy, ktoré sú uvedené v časti štyri tejto správy. Gestorský výbor odporúča o návrhoch výboru, ktoré sú uvedené v spoločnej správe hlasovať takto. O bodoch spoločnej správy číslo 1 až 36 hlasovať spoločne s návrhom gestorského výboru schváliť. Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k vládnemu návrhu, tlač 51 odporúča Národnej rade predmetný návrh zákona schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi. Spoločná správa výborov, tlač 51a bola schválená uznesením gestorského výboru číslo 43 z 31. januára 2024. Týmto uznesením výbor zároveň poveril spoločného spravodajcu Igora Válka, aby na schôdzi Národnej rady informoval o výsledku rokovania výborov a navrhol Národnej rade postup pri hlasovaní podľa príslušných ustanovení. Ďakujem skončil som, utvorte prosím rozpravu.
Skryt prepis
 

8.12.2023 9:25 - 9:40 hod.

Igor Válek Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, kolegyne, kolegovia, dovoľte, aby som ako určený spravodajca predniesol spoločnú správu výborov Národnej rady o výsledku prerokovania návrhu zákona o dorovnávacej dani na zabezpečenie minimálnej úrovne zdanenia nadnárodných skupín podnikov a veľkých vnútroštátnych skupín a o doplnení zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 95) vo výboroch Národnej rady v druhom čítaní. Výbor Národnej rady pre financie a rozpočet ako gestorský výbor podáva Národnej rade túto spoločnú správu výborov.
Národná rada uznesením č. 52 zo 7. decembra 2023 pridelila návrh zákona o dorovnácej dani (tlač 95) prostredníctvom skráteného legislatívneho konania týmto výborom Národnej rady: výboru pre financie a rozpočet, ústavnoprávnemu výboru a výboru pre hospodárske záležitosti. Určila zároveň ako gestorský výbor výbor pre financie a rozpočet a lehotu na prerokovanie predmetného návrhu zákona v druhom čítaní vo výboroch. Poslanci Národnej rady, ktorí nie sú členmi výborom, výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko.
K predmetnému vládnemu návrhu zákona zaujali výbory Národnej rady toto stanovisko: Odporúčanie pre Národnú radu návrh schváliť – výbor pre financie a rozpočet, ústavnoprávny výbor a výbor pre hospodárske záležitosti. Z uznesenia výboru Národnej rady Slovenskej republiky uvedeného pod bodom III tejto spoločnej správy nevyplývajú žiadne pozmeňujúce a doplňujúce návrhy. Gestorský výbor na základe stanovísk výborov odporúča Národnej rade Slovenskej republiky predmetný návrh zákona schváliť.
Spoločná správa výborov (tlač 95a) bola schválená uznesením gestorského výboru č. 26 zo 7. decembra 2023. Týmto uznesením ma výbor zároveň poveril, aby som na schôdzi Národnej rady predkladal návrhy v zmysle príslušných ustanovení zákona o rokovacom poriadku.
Ďakujem, pán podpredseda, otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis
 

7.12.2023 18:19 - 18:34 hod.

Igor Válek Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo.
Vážený pán predsedajúci, dovoľte, aby som ako určený spravodajca výboru predniesol správu výboru Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania návrhu na vyslovenie súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky so Zmluvou medzi Slovenskou republikou a Novým Zélandom o zamedzení dvojitému zdaneniu v oblasti daní z príjmov a zabránení daňovému úniku a vyhýbaniu sa daňovým povinnostiam, tlač 35.
Predseda Národnej rady rozhodnutím č. 79 z 28. novembra 2023 pridelil návrh, tlač 35, na prerokovanie Výboru Národnej rady pre financie a rozpočet. Za gestorský výbor určil výbor pre financie a rozpočet. Uvedený výbor prerokoval predmetný návrh v stanovenom termíne.
K predmetnému návrhu zaujal výbor toto stanovisko: Odporúčanie pre Národnú radu s návrhom vysloviť súhlas a rozhodnúť, že ide o medzinárodnú zmluvu podľa čl. 7 ods. 5 Ústavy Slovenskej republiky, ktorá má prednosť pred zákonmi.
Z uznesenia výboru uvedených pod bodom II tejto správy nevyplynuli iné návrhy.
Gestorský výbor na základe stanoviska výboru k návrhu, tlač 35, vyjadrených v uznesení uvedeného pod bodom II tejto správy odporúča Národnej rade Slovenskej republiky podľa čl. 86 písm. d) Ústavy Slovenskej republiky vysloviť súhlas so Zmluvou medzi Slovenskou republikou a Novým Zélandom o zamedzení dvojitému zdaneniu v oblasti daní z príjmov a zabránení daňovému úniku a vyhýbaniu sa daňovým povinnostiam a rozhodnúť, že ide o medzinárodnú zmluvu podľa čl. 7 ods. 5 Ústavy Slovenskej republiky, ktorá má prednosť pred zákonmi.
Predmetná správa výboru, tlač 35a, bola schválená uznesením gestorského výboru č. 20 zo dňa 6. decembra 2023. Výbor určil poslanca Igora Váleka za spravodajcu výboru. Zároveň ho poveril predniesť správu na schôdzi Národnej rady, po druhé, navrhnúť Národnej rade postup pri hlasovaní. Návrh na uznesenie Národnej rady je prílohou tejto správy.
Ďakujem, pán predsedajúci, skončil som, otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis
 

6.12.2023 19:40 - 19:55 hod.

Igor Válek Zobrazit prepis
Vážený pán predseda, vážené kolegyne, kolegovia, dovoľte mi, aby som v zmysle § 73 ods. 1 rokovacieho poriadku Národnej rady vystúpil v prvom čítaní ako spravodajca k uvedenému návrhu zákona.
Predmetný vládny návrh zákona bol doručený poslancom Národnej rady s tým, že vláda požiadala prerokovať tento vládny návrh zákona prostredníctvom skráteného legislatívneho konania. Predseda Národnej rady posúdil uvedený návrh podľa § 70 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku a podľa legislatívnych pravidiel a zaradil ho na rokovanie 6. schôdze Národnej rady.
Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Zo znenia uvedeného návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy. Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali Výbor Národnej rady pre financie a rozpočet, ústavnoprávny výbor, výbor pre hospodárskej záležitosti. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre financie a rozpočet. Zároveň odporúčam, aby výbory uvedený návrh prerokovali ihneď.
Pán predseda, prosím, otvorte rozpravu k uvedenému návrhu zákona.
Skryt prepis
 

6.12.2023 14:10 - 14:25 hod.

Igor Válek Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 99 z 5. decembra 2023 pridelil návrh vlády na skrátené legislatívne konanie o návrhu zákona o dorovnávacej dani na zabezpečenie minimálnej úrovne zdanenia nadnárodných skupín podnikov a veľkých vnútroštátnych skupín a o doplnení zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, tlač 94, na prerokovanie Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet s tým, že o výsledku prerokovania uvedeného návrhu bude informovať Národnú radu Slovenskej republiky. Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet prerokoval návrh vlády na skrátené legislatívne konanie na svojej 4. schôdzi dňa 6. decembra 2023 a prijal uznesenie č. 16, ktorým odporúča Národnej rade Slovenskej republiky vysloviť súhlas s prerokovaním návrhu zákona o dorovnávacej dani na zabezpečenie minimálnej úrovne zdanenia nadnárodných skupín podnikov a veľkých vnútroštátnych skupín a doplnení zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, tlač 95, v skrátenom legislatívnom konaní na 6. schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky.
Vážený pán predsedajúci, prosím, otvorte rozpravu. Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 
  • << First
  • 1
  • Last >>