Videokanál klubu

 
 
Loading the player...

Vystúpenie s faktickou poznámkou

13. 10. 2017 o 10:58 hod.

PhDr. CSc.

Anton Hrnko

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia klubu

Vystúpenie s faktickou poznámkou 13. 10. 2017 10:58 - 10:59 hod.

Hrnko Anton Zobrazit prepis
Pán Budaj, počúval som vaše vystúpenie dole v kancelárii, aj teraz ešte chvíľu a nezaujímal ma ani tak ten obsah, pretože ten obsah je zrejmý, ale rozmýšľal som, že od koho ste sa učili, či od Bakunina, Lenina alebo iného anarchistu. Veď to je reina, my na Záhorí tomu hovoríme reina anarchizmus - čistý anarchizmus čo ste tu vy prednášali. Však takýmto spôsobom sa nedá riadiť spoločnosť. Spoločnosť musí mať aj svoju hierarchiu, aj svoje zásady a svoje princípy. A bezprincipiálna spoločnosť, ktorú tu vy hlásate, to je hlúposť.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 13. 10. 2017 9:46 - 9:47 hod.

Hrnko Anton Zobrazit prepis
Ďakujem, pán predsedajúci. Pán poslanec Marosz, no celé to vystúpenie je asi také, ako vaše vzdelanie. Keby ste dobre študovali zemepis a geografiu Slovenska, tak by ste nemohli povedať taký nezmysel, že zo Žitného ostrova a z Dunajskej Stredy. A prosím vás, tá Dunajská Streda je kde? Tá je na Mesiaci alebo na Kysuciach vedľa Snežnice alebo z Kysuckého Nového Mesta, my hovoríme Čuhárne? No tak jak je vaše vzdelanie z geografie, také je aj vaše vystúpenie, nehnevajte sa.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 12. 10. 2017 16:24 - 16:26 hod.

Jančula Tibor Zobrazit prepis
Ďakujem, pán predsedajúci. Páni poslanci, panie poslankyne, účelom predloženého návrhu zákona je spresnenie okruhu subjektov, ktoré môžu byť rezortným športovým strediskom a úprava vzorca pre výpočet podielu uznaného športu. Súčasné znenie zákona o športe umožňuje len štátnej rozpočtovej organizácii stať sa rezortným športovým strediskom, pričom je žiaduce, aby tento status mohla získať aj štátna príspevková organizácia, ktorá rovnako podlieha režimu zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Zároveň v súčasnom znení zákona o športe je potrebné spresniť vzorec pre výpočet podielu uznaného športu vzhľadom na duplicitné zohľadňovanie parametra ÚD čo je úspech dospelých a ÚM - úspech mládežníckeho športu., ktorý sa má zohľadňovať v rámci parametra KVV, čo je koeficient významu daného športu.
Návrh zákona je v súlade s ústavou, ústavnými zákonmi, medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná a zákonmi v súlade s právom Európskej únie a v súlade s nálezmi Ústavného súdu Slovenskej republiky. Návrh zákona bol podľa § 33 ods. 2 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov prerokovaný s Ministerstvom financií Slovenskej republiky. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 12. 10. 2017 16:21 - 16:23 hod.

Zelník Štefan Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo, pán predsedajúci, ja chcem poďakovať kolegovi Suchánkovi, pretože nie náhodou je spravodajca, ale ke´dže sám má skúsenosti zo ziskovou organizáciou tak sme mnohé veci od konzultovali a samozrejme, že tento návrh je istým kompromisom a to chcem reagovať na kolegu Baránika, že práve že tie obavy aby sa niečo nepredalo bolo na obidvoch stranách a preto sme nechceli nejakým spôsobom jatriť spoločnosť, že ideme skrytá privatizácia alebo niečo v tomto duchu, preto sme sa rozhodli ísť skôr takou by som povedal opatrnou alebo postupnou formou. Nám ide skutočne o to, aby majetok ktorý bol prioritný napríklad keď sa zakladal nezisková organizácia, išli tam sanitky, išli tam rongeny, sonografické prístroje,ktoré dneska užm majú 17 rokov, samozrejme že už sú dávno morálne aj fyzicky zastaralé ale tieto neziskové organizácie sa ich nevedia zbaviť, musia ich držať v nejakých skladoch a teraz spôsobuje im to úplne zbytočnú starosť že ich musia obchádzať a sú niekde proste odložené. Po ďalšie to, čo hovorí pán kolega Jurzyca, no snáď by o mohlo mať dopad vtedy, keby sme tam nedávali tú lehotu že nezanikne zo zákona, ale že majú tada ten opravný prostriedok, možno, ťže keby zanikla tak ten majetok celý niekto teraz zoberie a vtedy by to mohlo mať poviem nejaký vplyv, môže to mať vplyv na verejné financie tým, že ak niekto odvedie, alebo predá nejaký majetok tak mohol by byť z toho nejaký príjem, ale to je tá pozitívna vec, ktorú by to zdravotnícke zariadenia mohli získať. Treba naozaj sa vyjadriť veľmi pochvalne k týmto neziskovým organizáciám, pretože za svoje obdobie, naozaj presvedčili všetkých nás, že myslia to s poskytovaním zdravotnej starostlivosti vážne a že zabezpečujú poskytovanie zdravotnej starostlivosti. A teda týmto zákonom my to chceme uľahčiť a zlepšiť aj ich ekonomickú situáciu aj tým, že sa zbavia toho dubioózneho nepotrebného majetku. Ja súhlasím, aj s kolegom Suchánkom, že áno sú možno že ten zákon je až ešte mohol byť troška benevolentný, teda voľnejší vo vzťahu k nakladaniu práve toho nehnuteľného majetku ale práve pre tieto dôvody, ktoré sa aj tu objavujú na jednej na druhej strane z nejakej obavy zo skrytej privatizácie, tak sme od tohto zámeru opustili. Preto ešte raz pekne všetkým ďakujem za podporu a prosím o podporu tohto zákona. Ďakujem páni.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 12. 10. 2017 15:54 - 15:59 hod.

Zelník Štefan Zobrazit prepis
Vážená pani predsedajúca, veľmi pekne ďakujem za slovo. Vážené panie poslankyne, vážení poslanci, tento návrh zákona už bol v Národnej rade na prerokovaní. Ako predkladatelia sme ho stiahli a to z toho dôvodu, že boli ďalšie pozmeňujúce návrhy a chceli sme, aby sa nezapracovávali cez poslanecké návrhy. Zapracovali sme ho do návrhu a preto prichádzame so zákonom doplneným o pozmeňujúce návrhy.
Hlavným cieľom návrhu je legislatívna úprava fungovania neziskových organizácií poskytujúcich všeobecne prospešné služby, ktoré zakladateľom alebo spoluzakladateľom je štát, v mene ktorého koná Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky. 
Návrh zákona reaguje na potreby aplikačnej praxe, kde súčasné pravidlá neumožňujú meniť zakladateľskú
===== ... zákonom doplneným o pozmeňovacie návrhy. Vládnym cieľom návrhu je legislatívna úprava fungovania neziskových organizácii poskytujúcich všeobecne prospešné služby, ktorej zakladateľom alebo spoluzakladateľom je štát, v mene ktorého koná Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky. Návrh zákona reaguje na potreby aplikačnej praxe, kde súčasné pravidlá neumožňujú meniť zakladateľskú štruktúru neziskových organizácii založených štátom, čo môže ohroziť práva a oprávnené záujmy doterajších zakladateľov, ktorými sú často aj fyzické osoby bez možnosti dedenia zakladateľského podielu. Keďže neziskové organizácie založené štátom vznikli v procese transformácie podľa transformačného zákona, je potrebné zabezpečiť, aby do zakladateľskej štruktúry nevstupovali iné osoby, ako osoby oprávnené zúčastňovať sa transformačného procesu v postavení kvalifikovaných záujemcov. Návrh zákona má za cieľ aj úpravu postavenia takzvaného prioritného majetku ako majetku, ktorý do neziskových organizácii založených štátom vložil štát. Tento majetok musí byť aj naďalej osobitne chránený, pretože predstavuje základnú garanciu dodržiavania účelu transformačného procesu v zdravotníctve a to poskytovanie zdravotnej starostlivosti. Súčasné pravidlá však neprimerane zasahujú do možnosti neziskových organizácii založených štátom tento majetok prenajať, prípadne s ním inak dočasne naložiť, hoci by to prospelo zefektívneniu poskytovania zdravotnej starostlivosti. Zákon takisto zakazuje predaj, založenie alebo iné použitie prioritného majetku na zabezpečenie záväzkov neziskových organizácii. Prioritný majetok je teda legislatívne chránený prísnejšie ako majetok štátu. Aj keď de jure o majetok štátu nejde. Prax však ukazuje, že ak sa časť prioritného majetku stane dočasne prebytočnou alebo prebytočnou neziskové organizácie nemajú možnosť, žiadnu možnosť s ním nakladať na takýto a takýto majetok stojí a leží bez racionálneho využitia. Preto sa ako vhodné javí umožniť neziskovej organizácii založenej štátom nakladať aj s takýmto majetkom, ak bude súčasne zabezpečená kontrola zo strany štátu. V tom prípade prostredníctvom kvalifikovanej dvojtretinovej väčšiny v Správnej rade súhlas 4 z 5 členov Správnej rady. Prevod prioritného hnuteľného majetku by však podliehať nie len súhlasu Správnej rady, ale aj všetkých zakladateľov vrátane štátu, ktorý prioritný majetok do neziskovej organizácie vložil. Súčasná právna úprava neziskovej organizácii, ktorá predstavuje zákon o neziskových organizáciach poskytujúcich všeobecne prospešné služby, obsahuje aj niektoré nedostatky, ktoré nekorešpondujú s úpravou podobných inštitútov pri ostatných typoch právnických osôb a prispievajú tak k nevýhodnejšiemu postaveniu neziskovej organizácii. Ide o inštitút automatického zrušenia neziskovej organizácie z dôvodu omeškania s preukázaním oprávnenia na výkon činnosti upravenej osobitnými predpismi v lehote 30 dní od nadobudnutia takéhoto oprávnenia a z dôvodu neuloženia výročnej správy o verejnej časti registra účtovných závierok v lehote do 15. júla. V oboch prípadoch ide o administratívne pochybenie neziskovej organizácie, pri ktorých pôsobí sankcia v podobe automatického zrušenia neziskovej organizácie značne neprimerane osobitne v situácii, ak nápravu už nie je možné dodatočne vykonať a nezisková organizácia smeruje už len k likvidácii a zániku. Návrh zákona má preto za cieľ zmierniť tieto dôsledky, avšak pri zachovaní možnosti primeraného sankcionovania neziskovej organizácie formou jej zrušenia na základe rozhodnutia súdu, ak si nezisková organizácia vyššie uvedené povinnosti nesplní ani dodatočne po výzve súdu. Predložený návrh zákona nezakladá žiadny vplyv na rozpočet verejnej správy, na životné prostredie, ani na transformáciu spoločnosti. Návrh zákona nemá negatívne sociálne vplyvy, hospodárenie obyvateľstva, ani negatívne vplyvy na podnikateľské prostredie. Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky, medzinárodnými zmluvami a inými medzinárodnými dokumentami, ktorými je Slovenská republika viazaná ako aj právom Európskej únie. Vážené kolegyne, vážení kolegovia prosím o podporu tohto zákona. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 12. 10. 2017 15:54 - 15:59 hod.

Zelník Štefan Zobrazit prepis
Vážená pani predsedajúca, veľmi pekne ďakujem za slovo. Vážené panie poslankyne, vážení poslanci, tento návrh zákona už bol v Národnej rade na prerokovaní. Ako predkladatelia sme ho stiahli a to z toho dôvodu, že boli ďalšie pozmeňujúce návrhy a chceli sme, aby sa nezapracovávali cez poslanecké návrhy. Zapracovali sme ho do návrhu a preto prichádzame so zákonom doplneným o pozmeňujúce návrhy.
Hlavným cieľom návrhu je legislatívna úprava fungovania neziskových organizácií poskytujúcich všeobecne prospešné služby, ktoré zakladateľom alebo spoluzakladateľom je štát, v mene ktorého koná Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky. 
Návrh zákona reaguje na potreby aplikačnej praxe, kde súčasné pravidlá neumožňujú meniť zakladateľskú
===== ... zákonom doplneným o pozmeňovacie návrhy. Vládnym cieľom návrhu je legislatívna úprava fungovania neziskových organizácii poskytujúcich všeobecne prospešné služby, ktorej zakladateľom alebo spoluzakladateľom je štát, v mene ktorého koná Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky. Návrh zákona reaguje na potreby aplikačnej praxe, kde súčasné pravidlá neumožňujú meniť zakladateľskú štruktúru neziskových organizácii založených štátom, čo môže ohroziť práva a oprávnené záujmy doterajších zakladateľov, ktorými sú často aj fyzické osoby bez možnosti dedenia zakladateľského podielu. Keďže neziskové organizácie založené štátom vznikli v procese transformácie podľa transformačného zákona, je potrebné zabezpečiť, aby do zakladateľskej štruktúry nevstupovali iné osoby, ako osoby oprávnené zúčastňovať sa transformačného procesu v postavení kvalifikovaných záujemcov. Návrh zákona má za cieľ aj úpravu postavenia takzvaného prioritného majetku ako majetku, ktorý do neziskových organizácii založených štátom vložil štát. Tento majetok musí byť aj naďalej osobitne chránený, pretože predstavuje základnú garanciu dodržiavania účelu transformačného procesu v zdravotníctve a to poskytovanie zdravotnej starostlivosti. Súčasné pravidlá však neprimerane zasahujú do možnosti neziskových organizácii založených štátom tento majetok prenajať, prípadne s ním inak dočasne naložiť, hoci by to prospelo zefektívneniu poskytovania zdravotnej starostlivosti. Zákon takisto zakazuje predaj, založenie alebo iné použitie prioritného majetku na zabezpečenie záväzkov neziskových organizácii. Prioritný majetok je teda legislatívne chránený prísnejšie ako majetok štátu. Aj keď de jure o majetok štátu nejde. Prax však ukazuje, že ak sa časť prioritného majetku stane dočasne prebytočnou alebo prebytočnou neziskové organizácie nemajú možnosť, žiadnu možnosť s ním nakladať na takýto a takýto majetok stojí a leží bez racionálneho využitia. Preto sa ako vhodné javí umožniť neziskovej organizácii založenej štátom nakladať aj s takýmto majetkom, ak bude súčasne zabezpečená kontrola zo strany štátu. V tom prípade prostredníctvom kvalifikovanej dvojtretinovej väčšiny v Správnej rade súhlas 4 z 5 členov Správnej rady. Prevod prioritného hnuteľného majetku by však podliehať nie len súhlasu Správnej rady, ale aj všetkých zakladateľov vrátane štátu, ktorý prioritný majetok do neziskovej organizácie vložil. Súčasná právna úprava neziskovej organizácii, ktorá predstavuje zákon o neziskových organizáciach poskytujúcich všeobecne prospešné služby, obsahuje aj niektoré nedostatky, ktoré nekorešpondujú s úpravou podobných inštitútov pri ostatných typoch právnických osôb a prispievajú tak k nevýhodnejšiemu postaveniu neziskovej organizácii. Ide o inštitút automatického zrušenia neziskovej organizácie z dôvodu omeškania s preukázaním oprávnenia na výkon činnosti upravenej osobitnými predpismi v lehote 30 dní od nadobudnutia takéhoto oprávnenia a z dôvodu neuloženia výročnej správy o verejnej časti registra účtovných závierok v lehote do 15. júla. V oboch prípadoch ide o administratívne pochybenie neziskovej organizácie, pri ktorých pôsobí sankcia v podobe automatického zrušenia neziskovej organizácie značne neprimerane osobitne v situácii, ak nápravu už nie je možné dodatočne vykonať a nezisková organizácia smeruje už len k likvidácii a zániku. Návrh zákona má preto za cieľ zmierniť tieto dôsledky, avšak pri zachovaní možnosti primeraného sankcionovania neziskovej organizácie formou jej zrušenia na základe rozhodnutia súdu, ak si nezisková organizácia vyššie uvedené povinnosti nesplní ani dodatočne po výzve súdu. Predložený návrh zákona nezakladá žiadny vplyv na rozpočet verejnej správy, na životné prostredie, ani na transformáciu spoločnosti. Návrh zákona nemá negatívne sociálne vplyvy, hospodárenie obyvateľstva, ani negatívne vplyvy na podnikateľské prostredie. Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky, medzinárodnými zmluvami a inými medzinárodnými dokumentami, ktorými je Slovenská republika viazaná ako aj právom Európskej únie. Vážené kolegyne, vážení kolegovia prosím o podporu tohto zákona. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 11. 10. 2017 18:27 - 18:30 hod.

Pamula Peter Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vážený pán predsedajúci, panie poslankyne, páni poslanci, pán minister, podávam spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania Návrhu na vyslovenie súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky s Aktmi Svetovej poštovej únie – Deviatym dodatkovým protokolom Ústavy Svetovej poštovej únie, Prvým dodatkovým protokolom Generálneho poriadku Svetovej poštovej únie, Svetovým poštovým dohovorom a Dohodou o poštových platobných službách, prijatých na 26. svetovom poštovom kongrese v Istanbule 19. 9. až 7. 10. 2016 (tlač 695). Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 723 z 25. septembra 2017 pridelil návrh na prerokovanie: Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti. Za gestorský výbor určil Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti.
Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky o návrhu rokoval 3. októbra 2017 a prijal uznesenie č. 271. Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti o návrhu rokoval 3. októbra 2017 a prijal uznesenie č. 159. Obidva výbory odporučili Národnej rade Slovenskej republiky podľa čl. 86 písm. d) Ústavy Slovenskej republiky vysloviť súhlas s uvedenými Aktmi Svetovej poštovej únie a rozhodnúť, že ide o medzinárodné zmluvy podľa čl. 7 ods. 5 Ústavy Slovenskej republiky, ktoré majú prednosť pred zákonmi. Gestorský výbor odporúča Národnej rade Slovenskej republiky podľa čl. 86 písm. d) Ústavy Slovenskej republiky 
vysloviť súhlas s Aktmi Svetovej poštovej únie – Deviatym dodatkovým protokolom Ústavy Svetovej poštovej únie, Prvým dodatkovým protokolom Generálneho poriadku Svetovej poštovej únie, Svetovým poštovým dohovorom a Dohodou o poštových platobných službách, prijatých na 26. svetovom poštovom kongrese v Istanbule 19. 9. až 7. 10. 2016 a rozhodnúť, že ide o medzinárodnú zmluvu podľa čl. 7 ods. 5 Ústavy Slovenskej republiky, ktoré majú prednosť pred zákonmi. 
Spoločná správa výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní návrhu na vyslovenie súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky s uvedenými Aktmi Svetovej poštovej únie tlač 695a, vrátane návrhu uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky, bola schválená uznesením gestorského výboru č. 175 z 10. októbra 2017. Týmto uznesením ma výbor zároveň poveril, aby informoval o výsledku rokovania výborov, odôvodnil návrh a stanovisko gestorského výboru uvedené v spoločnej správe a predniesol návrh uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 11. 10. 2017 18:14 - 18:14 hod.

Baláž Radovan Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo, pán kolega Heger nenechaj sa znechutiť, keď ťa niekto obviňuje, že ťa kúpil nejaký lobista, môžme tú loptičku prehodiť tak, že tí čo sú za liberalizáciu, tak sú lobisti za tie firmy ktoré dodávajú to technické a technologické vybavenie do tých potencionálnych novovzniknutých firiem, čiže aby sme si boli na čistom a naozaj ja tiež nie som zástanca, že liberalizácia vyrieši všetko a naozaj sú niektoré oblasti, kde liberalizácia neplatí podľa mňa.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 11. 10. 2017 17:50 - 17:52 hod.

Baláž Radovan
prosím vymazať
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 11. 10. 2017 17:38 - 17:50 hod.

Baláž Radovan Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Pán poslanec Marosz ja by som reagoval čo ste spomínali k uvoľneniu trhu zo strany samých technických kontrol a emisných kontrol. Ja som bol v podobnom rozpoložení ako vy, či naozaj uvoľniť tú sieť pre všetkých, ale nakoniec sme sa presvedčili, alebo ja som toho názoru, že naozaj tá bezpečnosť cestnej premávky je naozaj na prvom mieste a štát by si mal nechať tú možnosť, aby mal to konečné slovo, že naozaj kde tá STK a aká bude, aby naozaj aj tá kontrola nad tými existujúcimi stanicami bola kontrolovateľná. Pretože ak by došlo k neúmernému rozšíreniu tej siete, tak naozaj tá kontrola by rapídne klesla a naozaj by sa nedalo odkontrolovať, či naozaj si plnia tie funkcie, ktoré tie STK majú spĺňať. Preto som ja aj s pánom Náhlikom v rámci nášho výboru dali pozmeňujúci návrh, kde sme túto možnosť ministerstvu dopravy vrátili, že naozaj ministerstvo dopravy bude mať to definitívne slovo a bude si môcť takto ustrážiť, kde tie STK a aké STK vzniknú, tak aby tá cestná doprava a autá, ktoré po tých cestách jazdia naozaj boli v dobrej technickej kondícii aj s tými faktami, ktoré alebo argumentmi, ktorí mali okolité štáty. Hlavne v Čechách sa táto, presne táto otázka riešili tuším v roku 2015 a naozaj tiež ministerstvo dopravy chcelo uvoľniť trh s STK, ale nakoniec poslanci Českej snemovne to neschválili, lebo majú tú skúsenosť akú ste už aj vy spomínali z Poľska, kde je úplná liberalizácia a naozaj tie autá, ktoré tam jazdia, naozaj 1 % len neprechádza cez tie STK a to môže mať veľmi negatívny vplyv na celkovú bezpečnosť cestnej premávky. Čiže naozaj pozmeňovák je súčasťou spoločnej správy a ministerstvo dopravy bude mať to posledné slovo, kde tie STK a aké budú.
Skryt prepis