Videokanál klubu

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie v rozprave

14. 3. 2018 o 18:52 hod.

Stanislav Kmec

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia klubu

Vystúpenie v rozprave 14. 3. 2018 18:52 - 18:53 hod.

Kmec Stanislav Zobrazit prepis
Zápisnica o výsledku tajného hlasovania o návrhu na voľbu predsedu Osobitného kontrolného výboru Národnej rady Slovenskej republiky na kontrolu činnosti Vojenského spravodajstva, ktoré sa konalo dnes.
Na tajné hlasovanie o návrhu na voľbu predsedu Osobitného kontrolného výboru Národnej rady Slovenskej republiky na kontrolu činnosti Vojenského spravodajstva bolo vydaných a poslanci si osobne prevzali 113 hlasovacích lístkov. Teda na voľbe bolo prítomných 113 poslancov. Po vykonaní tajného hlasovania overovatelia Národnej rady Slovenskej republiky spočítali hlasy a zistili, že v tajnom hlasovaní o návrhu na voľbu predsedu Osobitného kontrolného výboru Národnej rady Slovenskej republiky na kontrolu činnosti Vojenského spravodajstva všetci poslanci odovzdali hlasovacie lístky. Zo 113 odovzdaných hlasovacích lístkov boli 3 neplatné.
Zo 110 platných hlasovacích lístkov overovatelia zistili, že
– o návrhu na voľbu Eduarda Hegera za predsedu Osobitného kontrolného výboru Národnej rady Slovenskej republiky na kontrolu činnosti Vojenského spravodajstva hlasovalo za 93, proti 10, zdržalo sa 7.
Na zvolenie predsedu výboru Národnej rady Slovenskej republiky je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov. Overovatelia konštatujú, že v tajnom hlasovaní bol za predsedu Osobitného kontrolného výboru Národnej rady Slovenskej republiky na kontrolu činnosti Vojenského spravodajstva zvolený Eduard Heger. Overovatelia poverujú svojho člena Stanislava Kmeca oznámiť výsledok hlasovania Národnej rade Slovenskej republiky.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie 14. 3. 2018 18:52 - 18:53 hod.

Kmec Stanislav Zobrazit prepis
Zápisnica o výsledku tajného hlasovania o návrhu na voľbu kandidáta na člena disciplinárnych senátov, ktoré sa konalo 14. marca 2018.
Na tajné hlasovanie o návrhu na voľbu kandidáta na člena disciplinárnych senátov inej osoby ako sudcu bolo vydaných a poslanci si osobne prevzali 113 hlasovacích lístkov. Teda na voľbe bolo prítomných 113 poslancov. Po vykonaní tajného hlasovania overovatelia Národnej rady Slovenskej republiky spočítali hlasy a zistili, že v tajnom hlasovaní o návrhu na voľbu kandidáta na člena disciplinárnych senátov inej osoby ako sudcu všetci poslanci odovzdali hlasovacie lístky. Zo 113 odovzdaných hlasovacích lístkov bolo 13 neplatných a 100 platných.
Podľa platných hlasovacích lístkov overovatelia zistili, že
– Tibor Sásfai, hlasovalo za 43, proti 38, zdržalo sa hlasovania 19,
– Dávid Štefanka, hlasovalo za 48, proti 38, zdržalo sa 14.
Na voľbu kandidáta na člena disciplinárnych senátov je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov. Overovatelia konštatujú, že v tajnom hlasovaní bol, za kandidáta na člena disciplinárnych senátov iná osoba ako sudca nebol zvolený žiaden z navrhovaných kandidátov. Keďže kandidát na člena disciplinárnych senátov nebol zvolený, vykoná sa opakovaná voľba, do ktorej postupujú všetci navrhnutí kandidáti, ktorí neboli zvolení.
Overovatelia poverujú svojho člena Stanislava Kmeca oznámiť výsledok hlasovania Národnej rade Slovenskej republiky.
Skryt prepis
 

Vystúpenie 14. 3. 2018 18:48 - 18:51 hod.

Kmec Stanislav Zobrazit prepis
Ďakujem. Zápisnica o výsledku tajného hlasovania o návrhu na voľbu kandidátov na členov disciplinárnych senátov, ktoré sa konalo 14. marca 2018.
Na tajné hlasovanie o návrhu na voľbu kandidátov na členov disciplinárnych senátov sudcov bolo vydaných a poslanci si osobne prevzali 113 hlasovacích lístkov. Teda na voľbe bolo prítomných 113 poslancov. Po vykonaní tajného hlasovania overovatelia Národnej rady Slovenskej republiky spočítali hlasy a zistili, že v tajnom hlasovaní o návrhu na voľbu kandidátov na členov disciplinárnych senátov sudcov všetci poslanci odovzdali hlasovacie lístky. Zo 113 odovzdaných hlasovacích lístkov bolo 10 neplatných a 103 platných. Podľa platných hlasovacích lístkov overovatelia zistili, že
– Martin Baločko, za hlasovalo 52, proti 34, zdržalo sa 17,
– Milan Husťák, hlasovalo za 53, proti 34, zdržalo sa 16,
– Pavel Varga, hlasovalo za 52, proti 35, zdržalo sa hlasovania 16,
– Danka Wänkeová, hlasovalo za 67, proti 27, zdržalo sa 9.
Na voľbu kandidátov na členov disciplinárnych senátov je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov.

Overovatelia konštatujú, že v tajnom hlasovaní bola za kandidátov na členov disciplinárnych senátov sudcov zvolená Danka Wänkeová.

Keďže, keďže nebo zvolený potrebný počet kandidátov, vykoná sa opakovaná voľba. Overovatelia poverujú svojho člena Stanislava Kmeca oznámiť výsledok hlasovania Národnej rade Slovenskej republiky.
Skryt prepis
 

14. 3. 2018 16:33 - 16:35 hod.

Bernaťák Tibor Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, Národnej rade boli doručené žiadosti Súdnej rady, na základe ktorých má Národná rada navrhnúť Súdnej rade piatich kandidátov, štyroch sudcov a jednu osobu inú ako sudca. Predseda Národnej rady Slovenskej republiky vyzval oprávnené subjekty, aby v termíne do 7. marca 2018, termín bol dvakrát predlžovaný, predložili príslušné návrhy ústavnoprávnemu výboru. V uvedenom termíne oprávnené subjekty predložili šesť návrhov, štyroch sudcov a dve osoby iné ako sudcovia.
Ústavnoprávny výbor na 65. schôdzi 12. marca 2018 návrhy prerokoval a uznesením č. 349 konštatoval, že navrhnutí sudcovia Martin Baločko, Milan Husťák, Pavel Varga, Dana Wänkeová a navrhnuté iné osoby ako sudca Tibor Sásvai a David Štefanka spĺňajú podmienky uvedené v § 119b zákona o sudcoch. Ústavnoprávny výbor odporučil vykonať voľbu podľa ustanovení zákona o rokovacom poriadku Národnej rady a volebného poriadku o voľbe a odvolávaní iných funkcionárov, schváleného uznesením Národnej rady č. 498 zo 17. júna 2011.
Národná rada Slovenskej republiky na základe žiadosti Súdnej rady má zvoliť piatich kandidátov, a to štyroch sudcov a jednu osobu inú ako sudca.
Pán predsedajúci, poprosím, otvorte rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 14. 3. 2018 11:33 - 11:33 hod.

Hrnko Anton
Zvolávam výbor pre obranu a bezpečnosť do miestnosti zasadacej na 13.00 hod. dnes. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 13. 3. 2018 18:38 - 18:40 hod.

Zelník Štefan Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne za slovo. Vážená pani predsedajúca, vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, v súlade s § 80 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku, som bol určený Výborom Národnej rady pre zdravotníctvo za spravodajcu k návrhu uvedeného zákona (tlač 892). Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona. Návrh zákona spĺňa z formálnoprávnej stránky náležitosti uvedené v rokovacom poriadku a v legislatívnych pravidlách tvorby zákonov. Zo znenia uvedeného zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy. Vychádzajúc z oprávnení, pre mňa ako spravodajcu, vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku odporúčam, aby Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla sa na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní. V súlade s rozhodnutím
===== rokovacom poriadku a v legislatívnych pravidlách tvorby zákonov. Zo znenia uvedeného zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy. Vychádzajúc z oprávnení, pre mňa, ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku odporúčam, aby Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla sa na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo.
Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre zdravotníctvo. Odporúčam, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 4. mája 2018 a v gestorský výbor do 9. mája 2018.
Pani predsedajúca, prosím, otvorte všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 13. 3. 2018 18:38 - 18:40 hod.

Zelník Štefan Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne za slovo. Vážená pani predsedajúca, vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, v súlade s § 80 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku, som bol určený Výborom Národnej rady pre zdravotníctvo za spravodajcu k návrhu uvedeného zákona (tlač 892). Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona. Návrh zákona spĺňa z formálnoprávnej stránky náležitosti uvedené v rokovacom poriadku a v legislatívnych pravidlách tvorby zákonov. Zo znenia uvedeného zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy. Vychádzajúc z oprávnení, pre mňa ako spravodajcu, vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku odporúčam, aby Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla sa na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní. V súlade s rozhodnutím
===== rokovacom poriadku a v legislatívnych pravidlách tvorby zákonov. Zo znenia uvedeného zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy. Vychádzajúc z oprávnení, pre mňa, ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku odporúčam, aby Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla sa na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo.
Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre zdravotníctvo. Odporúčam, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 4. mája 2018 a v gestorský výbor do 9. mája 2018.
Pani predsedajúca, prosím, otvorte všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis
 

13. 3. 2018 18:34 - 18:38 hod.

Pamula Peter Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, takže vážená pani podpredsedníčka, milé dámy, vážení páni, poslanci Národnej rady Slovenskej republiky Peter Pamula a Peter Antal predkladajú na schôdzu Národnej rady Slovenskej republiky návrh novely zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 219/1996 Z. z. o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov a o zriadení a prevádzke protialkoholických záchytných izieb v znení neskorších predpisov. Cieľom navrhovanej úpravy je odstrániť praktické problémy pri dodržiavaní a uplatňovaní existujúceho zákazu používania alkoholických a iných návykových látok maloletých a mladistvých osôb. Podľa platného znenia § 2 ods. 2 zákona č. 219/1996 Z. z., osoby maloleté do 15 rokov a osoby mladistvé do 18 rokov, nesmú používať alkoholické a iné návykové látky, pričom sú povinné podrobiť sa orientačnej dychovej skúške alebo orientačnému vyšetreniu testovaným prístrojom na zistenie omamných alebo psychotropných látok. Napriek tomu, že zákon č. 219/1996 Z. z. obsahuje jednoznačný zákaz používania alkoholu a iných návykových látok maloletými a mladistvými, neoprávňuje príslušníkov Policajného zboru, zamestnancov obecnej a mestskej polície ani iných príslušných orgánov k tomu, aby v praxi preverili, či maloleté alebo mladistvé osoby požili alkohol alebo návykovú látku, a teda či došlo k porušeniu zákona.
Takéto oprávnenie neobsahuje ani zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení neskorších predpisov. Uvedené spôsobuje prakticky problémy pri kontrole, dodržiavania zákonom stanoveného zákazu a oslabuje vymožiteľnosť právnej normy. Z uvedeného dôvodu predkladaný návrh dopĺňa zákon č. 219/1996 Z. z. o výslovné oprávnenie príslušníkov Policajného zboru, zamestnancom mestskej a obecnej polície a ďalších presne vymedzených orgánov vyzvať maloleté a mladistvé osoby na vyšetrenie a zistenie alkoholu alebo iných návykových látok. Koncepčne sa pritom nadväzuje na existujúce oprávnenie uvedených orgánov, vyzvať určený okruh osôb na vyšetrenie na zistenie alkoholu alebo iných návykových látok v zmysle § 5 ods. 1 zákona 219/1996 Z. z. Oprávnenie vyzvať maloleté a mladistvé osoby sa nestanovuje ako neobmedzené, mladistvú alebo maloletú osobu nie je možné vyzvať kedykoľvek ale len v prípade, ak vznikne dôvodné podozrenie, že došlo k porušeniu zákona stanoveného zákazu, teda ak je dôvodné podozrenie, že maloletá alebo mladistvá osoba požila alkohol alebo inú návykovú látku.
Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, zákonmi a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi, ako aj medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná. Predložený návrh zákona nebude mať dopad na verejné financie, nebude mať tiež dopad na životné prostredie, zamestnanosť, informáciu spoločnosti ani podnikateľské prostredie. Predkladá sa však jeho pozitívny vplyv na sociálny život. Ďakujem.
Skryt prepis
 

13. 3. 2018 18:18 - 18:22 hod.

Bernaťák Tibor Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Slovenská národná strana predkladá návrh zákona, ktorým sa do legislatívneho procesu zavádza tzv. rodinná doložka, ktorou chcem zaviesť, aby každý zákon, ktorý by mal byť predložený do Národnej rady, bol posudzovaný aj z hľadiska jeho vplyvov na manželstvo, rodičovstvo a rodinu.
Čl. 41 Ústavy Slovenskej republiky garantuje manželstvu, rodičovstvu a rodine osobitnú zákonnú ochranu. Napriek tomu systematické posudzovanie vplyvov na manželstvo, rodičovstvo a rodinu do teraz pri tvorbe právnych predpisov absentovalo. Rodina je základnou bunkou našej spoločnosti a je našou povinnosťou ju chrániť. Posudzovanie vplyvov na manželstvo, rodičovstvo a rodinu je taktiež jedným z konkrétnych krokov venovania pozornosti rastúcej zraniteľnosti rodín založených manželstvom, ako základných buniek spoločnosti a nepriaznivých demografických prognóz pre Slovenskú republiku. Rodina je založená manželstvom alebo na spoločnom rodinnom pôvode. Posudzovanie vplyvov na rodinu preto zahŕňa aj posudzovanie vplyvov na rodiny osamelých rodičov s deťmi. To znamená slobodné matky, prípadne ženy v núdzi. Rada Organizácie spojených národov pre ľudské práva začiatkom júla 2015 schválila rezolúciu na podporu rodiny. Všeobecná deklarácia ľudských práv nazvala rodinu prirodzenou základnou bunkou spoločnosti a vyzvala štáty na prijatie opatrení na jej podporu a rozvoj. Rodina podľa rezolúcie čelí rastúcej zraniteľnosti a štáty by jej mali venovať zvláštnu pozornosť. Kým na Slovensku v roku 2014 pripadalo na jedného seniora 5 ľudí v produktívnom veku, v roku 2030 sa očakáva, že to budú už len traja. V európskom kontexte ide pritom o jednu z najrýchlejšie prebiehajúcich demografických zmien. Pre porovnanie, v rovnakom období sa v celej Európskej únii zníži počet ľudí v produktívnom veku pripadajúcich na jedného seniora približne len o jedného človeka, teda polovičným tempom v porovnaní so Slovenskou republikou. Správa OSN Slovensku rovnako upozorňuje na tento demografický problém. Podľa odhadu OSN do roku 2100 má klesnúť počet obyvateľov na Slovensku na 3,7 milióna pri stúpajúcom počte obyvateľov v Afrike a v Ázii. Priemerný vek sa má zvýšiť až na 50 rokov. Na túto skutočnosť je potrebné reagovať a v dlhodobejšom horizonte prijímať opatrenia, ktoré podporia spomalenie demografického poklesu a prinesú v dlhšom horizonte demografický rast na úroveň záchovnej plodnosti populácie.
Za účelom náležitého posudzovania vplyvov na manželstvo, rodičovstvo a rodinu predkladatelia zároveň navrhujú v akom minimálnom rozsahu je potrebné vyhotovovať analýzu týchto vplyvov. Táto analýza vplyvov musí byť zameraná najmä na zistenie a vyhodnotenie priamych a nepriamych
1. vplyvov na rodinné prostredie,
2. vzájomnú súdržnosť členov rodiny,
3. výchovu detí,
4. práva rodičov voči deťom,
5. na základné zásady zákona o rodine,
6. uzavieranie manželstva a
7. na disponibilný príjem domácností viacdetných rodín.
Vážené panie poslankyne, páni poslanci, predpokladám, vzhľadom na to, že sa jedná naozaj o návrh zákona ktorým vlastne podporujeme rodinu ako základ a chceme riešiť aj demografický problém, myslím si, že tento náš návrh by mal získať podporu naprieč celým politickým spektrom. Preto v mene predkladateľov poslancov Slovenskej národnej strany vás poprosím o jeho podporu. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 13. 3. 2018 15:15 - 15:18 hod.

Kuciaňová Magdaléna Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, dovoľte mi predložiť spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní vládneho návrhu zákona o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 817).
Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 1022 z 6. februára 2018 pridelila predmetný návrh zákona na prerokovanie: Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci.
Určila zároveň Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci ako gestorský výbor a lehoty na prerokovanie návrhu zákona v druhom čítaní vo výboroch.
Predmetný vládny návrh zákona (tlač 817) prerokovali a odporučili Národnej rade Slovenskej republiky schváliť všetky určené výbory okrem Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj, ktorý o návrhu nerokoval, pretože nebol uznášaniaschopný.
Z uznesení výborov Národnej rady Slovenskej republiky pod bodom III. tejto spoločnej správy vyplýva 23 pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov.
Gestorský výbor odporúča hlasovať o návrhoch 1 až 23 v štvrtej časti tejto spoločnej správy spoločne so stanoviskom gestorského výboru schváliť.
Spoločná správa výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní vládneho návrhu zákona vo výboroch Národnej rady Slovenskej republiky v druhom čítaní bola schválená uznesením Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci č. 102 z 13. marca 2018.
Týmto uznesením ma výbor zároveň poveril, aby som na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky pri rokovaní o predmetnom návrhu zákona informovala o výsledku rokovania výborov a predkladala návrhy v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
Pán predsedajúci, prosím, otvorte rozpravu.
Skryt prepis