Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Uvádzajúci uvádza bod

13. 6. 2017 o 19:32 hod.

Mgr.

Eva Smolíková

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Uvádzajúci uvádza bod 13. 6. 2017 19:32 - 19:34 hod.

Eva Smolíková Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne za slovo, pán predsedajúci. Vážená pani kolegyňa, páni kolegovia, dovoľte mi, aby som vám predložila v tomto čítaní návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Evy Smolíkovej, Jaroslava Pašku, Magdalény Kuciaňovej a Tibora Bernaťáka na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších, neskorších predpisov.
Účelom tohoto predloženého návrhu je podstata na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v dvoch rovinách:
1. Je to zavedenie podmienky veku na udelenie prechodného pobytu na účely štúdia žiakov stredných škôl, ktorými sú občania tretích krajín.
2. Zároveň navrhujeme vypustenie možnosti získania prechodného pobytu na účel štúdia pre štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí sú poslucháčmi na jazykovej škole v Slovenskej republike.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 12. 5. 2017 10:21 - 10:23 hod.

Eva Smolíková Zobrazit prepis
Ďakujem za otázku, pán poslanec. Práveže nie je to u nás tak, ako ste povedali, že je to v Austrálii, že je z toho biznis model, oni si to chvália. No, my by sme si to chválili, pokiaľ by sem naozaj tí ľudia prichádzali s tým, že oni sa tu chcú vzdelávať, ale sú to väčšinou tí starší ľudia, ktorí už nespĺňajú tú podmienku toho veku, a oni sa v týchto našich jazykovkách, áno, oni sú tam zapísaní, oni sú tam zaevidovaní, ale ani raz sa tam neukázali. Oni sa nám tu motkajú v rámci schengenského priestoru a bolo to prejednané a je to prejednané aj s ľuďmi, ktorí sa zaoberajú touto činnosťou, a prejednávali sme to aj so štátnymi úradníkmi z pohraničnej a cudzineckej polície, kde sú už podozrenia, kde sú trestné oznámenia aj na naše jazykovky. A práve toto nás vedie k tomu, že ľudia, ktorí sem takto prichádzajú, tu v rámci toho spomenutého nášho priestoru vykonávajú rôznu inú činnosť, ktorá vôbec nemá nič, nijaký súvis so vzdelávaním, ale práveže sú nebezpečenstvom. A jeden z takýchto kvázi študentov jazykovky bol aj ten, ktorý potom spôsobil tú katastrofu v tom Francúzsku, že sa nám tu dva mesiace takto zdržoval v Nitre a oni vlastne tým získajú to povolenie u nás na ten prechodný pobyt, a keď sa to tieto rôzne iné aktivity vyhodnocujú, tak za nich zodpovedá naša republika. Čiže my si musíme skutočne ten náš priestor, nielen celoeurópsky, ale v prvom rade ten náš domáci, slovenský, takto chrániť.
A ja som veľmi rada, že som bola oslovená podnetom, aby sa táto vec riešila, a riaditelia týchto jazykových škôl majú s tým určite problémy, hoci je tam aj otázka biznisu, ale to už je vecou orgánov činných v trestnom konaní.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 12. 5. 2017 10:12 - 10:18 hod.

Eva Smolíková Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne za slovo, pán predsedajúci. Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, dovoľte mi, aby som vám navrhla návrh zákona, ktorým sa zmení a dopĺňa zákon č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Prečo vlastne pristupujeme k spolupráci, dve ministerstvá - ministerstvo školstva a ministerstvo vnútra, k tomuto zákonu, je jednoduchá odpoveď, že jednoducho to priniesol život a denná prax a je treba urobiť nejaké legislatívne zmeny, ktoré jednak zabezpečia bezpečnosť, ale po druhé, v druhom rade aj koniec koncov financie, ktoré patria do nášho rozpočtu, ktoré sú potom takto vynakladané.
Takže návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, sa zameriava na § 24 zákona 404/2011 o pobyte cudzincov, ktorý rieši prechodný pobyt na účel štúdia. V § 24 ods. 1 dopĺňame zavedenie podmienky veku na udelenie prechodného pobytu na účel štúdia u žiakov stredných škôl, ktorí sú občanmi tretích krajín, a vypustenie možnosti získať prechodný pobyt na účel štúdia na jazykovej škole v Slovenskej republike.
Hlavným cieľom návrhu zákona je zabrániť zneužívaniu povolenia prechodného pobytu dospelými osobami aj na iné účely, ktoré súvisia napríklad s nelegálnou prácou alebo s voľnou migráciou štátnych príslušníkov tretích krajín, ktoré predstavujú bezpečnostné riziko.
Sú zaznamenané mnohé prípady zneužívania tohto účelu udelenia prechodného pobytu na území Slovenskej republiky. V praxi sa študentom strednej školy stáva občan iného štátu, ktorý má vek častokrát starší ako 30 rokov a jeho hlavným cieľom je iba získať prechodný pobyt na území Slovenskej republiky. Naším cieľom je uzákoniť, zákonne ukotviť podmienku, aby v deň žiadosti o prechodný pobyt na účel štúdia u žiakov stredných škôl bola podmienka veku žiadateľa mladší ako 18 rokov a pri nadstavbových formách stredoškolského štúdia nesmie byť žiadateľ starší ako 20 rokov. Uvedený návrh bude mať pozitívny vplyv, ako som už spomenula, na štátny rozpočet, z ktorého prestanú plynúť finančné prostriedky na takýto spomenutý typ študentov stredných škôl.
V návrhu navrhujeme vypustiť v § 24 ods. 1 písm. b), ktorého znenie je: "Je poslucháčom jazykovej školy starším ako 15 rokov a študuje alebo bude študovať najmenej 25 hodín týždenne."
Vypustením možnosti získať prechodný pobyt na účel štúdia na jazykovej škole v Slovenskej republike sledujeme, aby sa zabránilo zneužitiu udelenia prechodného pobytu cudzincami aj na iné účely, ktoré súvisia, už ako som spomenula, so svojvoľnou migráciou príslušníkov tretích krajín, ktoré predstavujú bezpečnostné riziko s nelegálnou prácou a inými aktivitami cudzincov, ktoré skutočne nesúvisia so štúdiom. Uvedená zmena nezakazuje však cudzincom s oprávneným pobytom študovať na jazykovej škole v Slovenskej republike, ale podotýkam, že to spomenuté samotné štúdium na spomenutej škole nebude dôvodom na udelenie prechodného pobytu. Cudzinec môže získať prechodný pobyt napríklad za účelom zamestnania alebo podnikania na území Slovenskej republiky a popri tomto hlavnom účele pobytu môže rozvíjať svoje vedomostné schopnosti a môže študovať na strednej škole alebo jazykovej škole. Zákon bude naďalej umožňovať získať prechodný pobyt na jazykovú alebo odbornú prípravu k štúdiu na vysokej škole, ktorá je organizovaná vysokou školou v Slovenskej republike. Štúdium na jazykovej škole sa môže realizovať u týchto ľudí, spomenuté už popri zamestnaní, presne tak, ako to využívajú naši občania Slovenskej republiky.
Návrh zákona, ešte podotknem, že je v súlade s ústavou, ústavnými zákonmi, medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná, zákonmi a v súlade s právom Európskej únie. Európska smernica Rady 114/2004 z 13. decembra 2004 o podmienkach prijatia štátnych príslušníkov tretích krajín na účely štúdia, výmen žiakov, neplatného odborného vzdelávania alebo dobrovoľnej služby taktiež, podotýkam, nepozná možnosť udelenia prechodného pobytu primárne pre štúdium na jazykovej škole.
Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 12. 5. 2017 9:31 - 9:32 hod.

Eva Smolíková Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Vážený pán kolega, ja sa chcem skutočne pripojiť k tým ostatným, ktorí vás pochvália, pretože sledujem vaše vystúpenia, čo sa týka tejto problematiky, od samého začiatku. Ste pre mňa takým príkladom, že kde sa spája skúsenosť, prax, odbornosť, ale aj to veľké srdce a to zanietenie pre ten svoj odbor. A ja si myslím, že presne takto by mal každý poslanec postupovať. A tak, už ako povedal zase môj predrečník, tie vaše írečité ukončenia mne sú naozaj srdcu veľmi blízke.
V týchto veciach sa naozaj dokážeme spojiť a dokážeme sa nájsť, len mi je trošku ľúto, že keď hovoríme o takom dôležitom probléme a dôležitom zákone, ktorý budeme schvaľovať, že je tu tak veľmi málo tých, ktorým skutočne na našom Slovensku záleží.
Takže ešte raz úprimná vďaka. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 11. 5. 2017 16:40 - 16:48 hod.

Eva Smolíková Zobrazit prepis
Veľmi pekne ďakujem za slovo, pán predsedajúci,a zároveň ďakujem za ústretovosť.
Vážený pán predkladateľ, vážený pán spravodajca, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, dovoľte aj mne, aby som zareagovala v mene predkladateľov takým trošku súhrnným pohľadom na danú problematiku. V skupine osôb so sluchovým postihnutím sa nachádzajú viaceré podskupiny, napríklad úplne nepočujúci, nedoslýchaví a tak ďalej. Avšak hneď na úvod chcem povedať, že nepočujúce deti potrebujú špecifické spôsoby vzdelávania v porovnaní s inými deťmi s poruchami sluchu, napríklad v porovnaní s nedoslýchavými, ktoré majú zvyšky sluchu a je možnosť vzdelávať ich rečou, teda orálnou cestou následne cez sluch, ale v rámci hluchoty je to iné, preto nie je dobré spájať tieto skupiny.
Svetová zdravotnícka organizácia zaraďuje sluchové postihnutie na druhé miesto z hľadiska závažnosti postihnutia. Podľa Michala Oláha je na Slovensku 5 a ž 7 % populácie ľudí so sluchovým postihnutím, do ktorej patria nepočujúci prakticky s hluchotou, prípadne absolútnou, alebo aj takí, ktorých strata sluchu je taká vážna, že z rozličných dôvodov nie sú schopní vnímať sluchom a komunikovať rečou, nedoslýchaví, ohluchnutí a tak ďalej. Oficiálne štatistiky však neexistujú. Neoficiálne štatistiky uvádzajú, že 90 % detí so sluchovým postihnutím sa rodí v počujúcej rodine.
Ďalej Oláh uvádza, že sluchové postihnutie vzniká následkom organickej alebo funkčnej poruchy v akejkoľvek časti sluchového analyzátora, sluchovej dráhy, sluchových kôrových centier, prípadne funkcionálne percepčných porúch.
Beáta Žatková Krahulcová uvádza nasledovnú klasifikáciu sluchového postihnutia a delí: na ľahkú nedoslýchavosť, tam je sluchový prah v oblasti 41 až 50 dB, strednú nedoslýchavosť, kde je sluchový prah v oblasti 51 až 60 dB, ťažkú nedoslýchavosť, kde je sluchový prah v oblasti 61 až 70 dB, veľmi ťažká nedoslýchavosť, to je v oblasti 71 až 80 dB a praktická sluchota, sluchový prah, zvyšky sluchu sú len v oblasti nad 91 dB. Osoba takto postihnutá vlastne nie je schopná počuť zvuky ľudskej reči. Absolútna hluchota, pri osobe takto postihnutej vôbec nereaguje na sluchové podnety, vyskytuje sa v priemere v dvoch percentách populácie ľudí so sluchovým postihnutím.
Nepočujúci majú najväčší a hlavný problém v spôsobe vzdelávania, pretože nepočujú hovorenú reč a od útleho detstva potrebujú špecifický prístup vo vzdelávaní. Na rozdiel od počujúcich rovesníkov alebo aj inak zdravotne postihnutých, prípadne na rozdiel od rovesníkov s poruchou sluchu, ktorí však komunikujú orálne a percepuujú sluchom, títo sa môžu vzdelávať rečou, následne všetko ide cez sluch do mozgu, a práve tento proces podporuje normálny osobnostný vývoj dieťaťa. Avšak nepočujúce deti nemajú umožnené používať túto dráhu do mozgu, to jest sluchovú cestu do mozgu. A to je hlavná brzda osobnostného vývoja. Preto je osvedčené vzdelávať nepočujúce deti prostredníctvom zraku a následne využiť túto vnemovú dráhu, ktorá vedie do mozgu. Takto sa môže rovnocenne rozvíjať osobnostný vývoj nepočujúcich detí ako u ostatných rovesníkov.
To, čo zabezpečuje vizuálnu komunikáciu, je slovenský posunkový jazyk. V aplikačnej praxi existuje veľa problémov, napríklad mnohí pedagógovia neovládajú slovenský posunkový jazyk a vždy túto metódu vynechávajú alebo ju vynechávajú čiastočne, a práve preto narúšajú hladký priebeh vzdelávania, pretože nepočujúce deti nedostávajú informácie v im zrozumiteľnej forme, nedostanú informáciu vo svojom jazykovom kóde. Potom majú problém vo všetkom, napríklad rozvíjať hovorenú reč, v intelektuálnom a emocionálnom raste, nerozumejú, čo hovoria rodičia. Preto je problém dobehnúť ostatných rovesníkov a začínajú nám zaostávať.
Na základe nerozvinutého jazykového myslenia nebudú schopní čítať s porozumením, majú problém komunikácie v úradnom styku, kedy nerozumejú tlačivám, lebo si to nevedia prečítať tak, aby im porozumeli. Problémy majú s gramatikou v slovenskom jazyku, pretože majú slabú slovnú zásobu, lebo vôbec nepočujú, čo sa deje okolo nich a nemôžu sa dozvedieť rôzne nové slová, ktoré hovoria rodičia, počujúci rovesníci, čo je v televízii, na ihrisku alebo na krúžkoch. No a majú problém s hovorenou rečou. Takto vzniká skupina sociálne znevýhodnených osôb, ktoré budú odkázané na pomoc druhých, čo nie je vhodné ani pre štát. Je potrebné podporiť rozvoj a podmienky v súvislosti so slovenským posunkovým jazykom. Nie je dobré však spájať všetky skupiny osôb so sluchovým postihnutím v rámci vzdelávania, pretože nepočujúce deti potrebujú špecifický prístup vo vzdelávaní, potrebujú komunikovať v ich primárnom jazyku a je potrebné zamerať sa na podporu nepočujúcich detí, ktoré toto potrebujú, teda v slovenskom posunkovom jazyku, aby sa mohli zdravo rozvíjať ako osobnosti plnohodnotné, ako ich počujúci rovesníci. Je to špecifický prístup a je potrebné im pre to zabezpečiť všetky podmienky a začať sa tomu venovať pri zmenách legislatívy, čo teda, chvála Pánu Bohu, sme aj niečo začali.
Prvým krokom je zmena novelizácie a teda zákona o posunkovej reči nepočujúcich osôb, kde môžme pochopiť presnú definíciu posunkovej komunikácie, pretože prax dokazuje, že keď niekto ukazuje, tak už to znamená, že ovláda posunkový jazyk, no väčšinou je to posunkovaná slovenčina. Musí však ovládať slovenský posunkový jazyk, pretože je to veľký rozdiel od posunkovanej slovenčiny. Viac vysvetlenia je teda uvedené v našej novelizácii. A aby sme to všetci správne pochopili, že nepočujúce deti sa potrebujú vzdelávať v slovenskom posunkovom jazyku. Zároveň je upravená terminológia okolo posunkového jazyka. Je uvedená tam potreba zabezpečiť materiály v slovenskom posunkovom jazyku a ďalej prináša základné zmeny, ktoré ovplyvňujú súvisiace oblasti so vzdelávaním, ale aj iné oblasti, a preto bude potrebné sa pozrieť a aktualizovať aj iné zákony, nielen školský, ale aj ďalšie vyhlášky a podobne. Bez takejto kompletnej zmeny nenastane úplná zmena, ktorá by pomohla deťom a osobám takto postihnutým. Preto ešte raz všetkých vás úctivo prosím a žiadam o podporu návrhu tohto zákona, ktorý vám predkladáme.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 2. 2. 2017 18:53 - 18:55 hod.

Eva Smolíková Zobrazit prepis
Veľmi pekne ďakujem, pán predsedajúci. No, takže my sme si už tento zákon aj predtým trošku viacej priblížili, takže ja to už len teraz zhrniem.
Naozaj tu ide o tú legislatívnu úpravu, akési vyčistenie v legislatíve, aby naozaj ten status pedagogického zamestnanca mal i majster odbornej výchovy, učiteľ umeleckej praxe alebo učiteľ odbornej praxe, ktorý je zamestnancom zamestnávateľa v duálnom vzdelávaní žiakov, ktorý participuje na praktickom vyučovaní. Je to vlastne, sú to podnety z obce pedagogických a odborných zamestnancov. Takisto je to stanovisko z ministerstva školstva, z legislatívneho odboru, aby sa tieto veci uzrejmili a raz a navždy dali do poriadku.
Zamestnávatelia ctení, oni veľmi dobre vedia, že oni majú tri možnosti zo zákona. Od samého začiatku môžu použiť na toto praktické vyučovanie buď inštruktora, alebo si môžu kvázi teda vypožičať učiteľa, teda majstra odbornej výchovy zo školy, alebo môžu mať potom už na to ich vlastné riziko majstra odbornej výchovy s tým, že ho musia mu uznať ten status pedagogického zamestnanca. V tom je podstata celého návrhu tohoto zákona.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 2. 2. 2017 16:27 - 16:27 hod.

Eva Smolíková
Áno, tak ja upresním, aby sme v tom nemali naozaj problém a ďakujem za upozornenie. Predtým to bolo opačne, takže ten zákon o majstroch odbornej výchovy bude až ďalší a teraz išlo naozaj o tom zákone 245. Takže potom sa môžem, keď skončíme a začneme znova, tak potom vystúpim v rozprave k tomu.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 2. 2. 2017 16:20 - 16:22 hod.

Eva Smolíková Zobrazit prepis
Veľmi pekne ďakujem, pán predsedajúci.
Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, dovoľte mi, aby som vám v druhom čítaní predniesla návrh zákona na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 317/2009 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorého úlohou je spresniť postavenie majstrov odbornej výchovy, učiteľov odbornej praxe a učiteľov umeleckej praxe, ktorí sú zamestnancami zamestnávateľa poskytujúceho praktické vyučovanie v systéme duálneho vzdelávania a ktorí vykonávajú činnosť na pracovisku praktického vyučovania ako pedagogickí zamestnanci.
Jedným zo základných prvkov systému duálneho vzdelávania je výkon praktického vyučovania žiaka priamo u zamestnávateľa na certifikovanom pracovisku praktického vyučovania a zákon č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje, že sa praktické vyučovanie okrem možnosti vykonávať ho pod vedením inštruktora vykonáva aj pod vedením majstra odbornej výchovy, učiteľa odbornej praxe alebo učiteľa umeleckej praxe. Zamestnávateľ si tohto pedagóga, v úvodzovkách, vypožičiava z príslušnej odbornej školy, avšak vo väčšine prípadov zamestnávateľ priamo zamestnáva pedagogického zamestnanca, pod ktorého sa vykonáva dohľadom praktické vyučovanie žiaka v systéme duálneho vzdelávania.
No a cieľom návrhu tohoto zákona, ktorý vám predkladám, je vlastne upresnenie a vyčistenie v legislatíve tohoto problému, aby sme na majstra odbornej výchovy, ktorý je zamestnancom zamestnávateľa, aby naňho zamestnávateľ prihliadal ako na pedagogického zamestnanca.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 30. 11. 2016 18:45 - 18:48 hod.

Eva Smolíková Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne.
Pán poslanec Gröhling, my sme už o tom aj trošku aj pred tým diskutovali a poznáme navzájom svoje myslenie. Len ja to poviem, Braňo, jeden taký rozdielny pohľad na túto problematiku, čo zase ja vidím a ja cítim, a preto som si to dovolila predložiť, že v programovom vyhlásení ale tejto vlády, ale aj v našom, ale už aj v tom, čo som čítala, čo pripravujú experti. Veď je predsa jedna daná veľmi rozumná myšlienka, s ktorou ja sa stotožním, že vytvárajme teda naozaj, otvárajme také triedy, také študijné odbory, také učebné odbory, ktoré si naozaj vyžaduje tá prax. Keď my vieme veľmi dobre, že na Slovensku my nepotrebujeme, ja neviem, každoročne vyškoliť 30 geológov. Veď to je naozaj, to je niečo nonsens, ale my skutočne potrebujeme tých pravých, tých majstrov, ktorí sú základom tejto, tohto štátu, tejto republiky a ktorí vlastne toto všetko vyprodukovali. Veď my nemôžeme mať samých, prepáčte teraz, samých poslancov a samých ministrov! My tu musíme mať aj ľudí, ktorí naozaj budú robiť. A toto bol môj názor a ja sa takto dívam na vzdelávanie a ja sa takto dívam na to, že budeme ďalej diskutovať a budeme ďalej pripravovať ten národný program. Že sa pozrieme na tie gymnáziá, ktoré nám teda naozaj produkujú tie deti. Kam idú? Na aké vysoké školy? Ako sú uplatniteľné?
Ale ja si osobne myslím a moje skúsenosti zo života sú tie, že keď máš dobrého klampiara, no tak ho zlatom vyvážiš. Keď máš šikovného obkladača, tak ten zarába určite viac, než zarábame my tu. Toto ma viedlo k tomu, že nech je naozaj, nech tie deti, ktoré vyštudujú a trávia tam svoj čas, rodičia ak to podporia a je o to záujem. A či tam bude kvalita? No o tej kvalite tých pedago... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 30. 11. 2016 18:29 - 18:35 hod.

Eva Smolíková Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predsedajúci.
Vážené kolegyne, kolegovia, dovoľte, aby som predniesla svoj návrh na vydanie zákona, ktorým sa mení zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (tzv. školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Nebudem vám čítať, ak dovolíte, všetky zákony, len doplním tú časť, kde navrhujem zákon zmeniť takto:
V § 33 ods. 10 bude znieť:
"(10) V stredných odborných školách možno zriadiť spoločnú triedu pre niekoľko príbuzných študijných odborov alebo spoločnú triedu pre niekoľko príbuzných učebných odborov."
Tento predložený návrh zákona, ktorý predkladám, čo ma k tomu, čo ma k tomu viedlo. No, fenoménom dnešnej doby je klesajúci záujem o štúdium na stredných odborných školách. Je to jav, ktorý je evidentný nielen z hľadiska žiakov, ale hlavne z hľadiska zákonných zástupcov. Tento jav sa dlhodobo prejavuje v znižovaní počtu žiakov, ktorí študujú tradičné remeselné odbory. Aby sme zabránili úplnému zatvoreniu niektorých odborov, tak sa snažíme riešiť túto vec uzákonením možnosti vytvoriť v stredných odborných školách spoločnú triedu pre niekoľko príbuzných študijných odborov alebo spoločnú triedu pre niekoľko príbuzných učebných odborov.
Podmienkou vytvorenia takejto spoločnej triedy v strednej odbornej škole okrem minimálneho počtu žiakov v triede je, že teoretické vyučovanie každého odborného predmetu bude možné vytvoriť skupinu najmenej ôsmich žiakov toho istého študijného odboru a učebného odboru. Táto podmienka sa v praxi stala častokrát pre niektoré študijné či učebné odbory likvidačná.
Aby som to skrátila a veľmi nezdržovala. O čo vlastne ide. Dopomohli mi k tomu aj teraz vôbec podať takýto návrh na doplnenie zákona vyjadrenia expertov na ministerstve školstva, ktorí pripravujú národný program výchovy a vzdelávania a minule to prebehlo aj tlačou. Zároveň ma v tom podporuje aj naplnenie programového vyhlásenia vlády a koniec koncov aj volebný program našej strany, aby sme podporili tie študijné odbory a učebné odbory, z ktorých, pre ktoré zaznieva z radov zamestnávateľov alebo možných zamestnávateľov požiadavka, že tieto učebné odbory alebo študijné odbory žiaci nemajú možnosť študovať, pretože nie sú naplnené tie počty, ktoré boli dané.
Preto by sme, by som požiadala o podporu, aby sme toto umožnili hlavne žiakom, ktorí majú, a študentom, ktorí majú záujem študovať učebné odbory alebo študijné odbory, ktorí by sa mohli, aj keď je ich tam menší počet, združiť na teoretickom vyučovaní do jednej triedy, že by tam nemusela byť splnená tá požiadavka minimálne počtu ôsmich študentov. Ide o tie klasické študijné či učebné odbory, kde sú žiaci po ich vyštudovaní okamžite zamestnateľní, majú možnosť sa zamestnať. Aby sme sa skutočne pozreli, a tu nadviažem na slová jedného z expertov, aby sme sa skutočne pozreli, ktoré stredné školy alebo gymnáziá nám viacej produkujú ľudí, ktorí sú potom z hľadiska zamestnanosti v podstate nezamestnaní. No určite to nebudú študenti a absolventi stredných odborných škôl, ktorí vyštudujú poctivé remeslo.
Zamestnávatelia upozorňujú, že je nedostatok, poviem príbuzné odbory, mäsiar, kuchár a podobne, pretože práve v dnešnej dobe prišlo k tomu, že zákonní zástupcovia skôr ani, skôr tlačia svoje deti do štúdia na gymnáziách. Častokrát, a to je prax, žiaľbohu, taká, že mnohí študenti vedomostne nie sú, nie sú schopní zvládnuť gymnaziálne štúdium a keď nepokračuje ďalej, nerozvíja svoje danosti, tak potom vlastne nevie sa uplatniť. Ale študent, dievča alebo chlapec, ktorý naozaj je fyzicky zručný, má vzťah k nejakému remeslu, má vzťah k svojmu regiónu, pretože toto sa týka hlavne a nielen, ale aj oblasti národnostne zmiešaného územia. Tí, ktorí majú vzťah k fyzickej práci, tak tí, za tých sa prihováram, aby sme im dali možnosť študovať a uplatniť sa neskôr v živote.
Ďakujem pekne za pozornosť.
Skryt prepis