Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

14. 2. 2018 o 17:03 hod.

Mgr.

Eva Smolíková

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie s faktickou poznámkou 14. 2. 2018 17:03 - 17:05 hod.

Eva Smolíková Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo, pán predseda. Pán kolega, pri všetkej úcte k vám, nebudem hlasovať za váš návrh a poviem vám aj prečo, a budem presviedčať aj kolegov vo svojom poslaneckom klube, aby nezdvihli za tento návrh ruku, pretože je vyslovene populistický. Viete, koľko my máme na Slovensku vynikajúcich, fantastických riaditeľov, ktorých vy chcete potrestať len preto, že sú vo funkcii desiaty rok? Viete vy o tom, koľko školení, koľko štúdia museli títo ľudia vynaložiť na to, aby boli úspešní, aby ich školy boli úspešné, aby mali fantastické pracovné tímy a ich potrestáme len preto, lebo vy, prepáčte, máte nejakú traumu osobnú z minulosti?
Nikdy som nechcela byť osobná, ale teraz tuná sa zastávam kolegov a vy mi stále pripadáte, že vy ste sa s tým ešte stále nevyrovnali a nezrovnali. Ale zato, že všade, v každom jednom odvetví sa nachádzajú ľudia dobrí a zlí, nemôžeme toto povedať, že desať rokov a dosť. To naozaj prepáčte, ale s týmto ja sa nikdy nestotožním, a preto sa mi váš návrh zdá ako potrestanie dobrých, lebo čo keď náhodou.
Áno, poďme do rád škôl, poďme do toho, poďme ich prekopať, poďme ich spraviť naozaj také, aké si prosíte, a v prvom rade budem, vtedy budem sedieť v prvom rade s vami. Ale pri takomto názore a pri takomto návrhu určite nie.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 7. 2. 2018 11:54 - 12:00 hod.

Eva Smolíková Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predsedajúci.
No, tuná v tejto debate sme videli, ako to funguje, keď sa drží slovo a pošlú sa veci načas a pošlú sa veci tam, kde sa majú. Čiže všetci ste odo mňa v školskom výbore dostali pozmeňovací návrh, ktorý som nemohla predložiť osobne, pretože na tom školskom výbore som chýbala z vážnych osobných dôvodov, a mali ste ho včas. Preto veľmi pekne ďakujem za tie podnetné príspevky od poslancov pani Zimenovej, Ondreja Dostála, Lucie Ďuriš Nicholsonovej, Simony Petrík a pána poslanca Sopka k tlači 775.
Zastavím sa trošku viacej pri príspevku, ktorý predniesol, a pozmeňovacom návrhu, ktorý predniesol pán poslanec Dostál. Áno, rozhodovacia činnosť riaditeľov súčasných alebo riaditeliek materských škôl, samozrejme, že v dnešnom stave neprebieha v režime správneho konania, čiže nejde o výkon štátnej správy na úseku škôl a školských zariadení. Táto činnosť, keď rozhodovanie prebieha v správnom konaní, je podľa súčasného stavu priznaná iba riaditeľom základných a stredných škôl. Tu išlo o otázku prijatia detí a následného rozhodnutia o ich prijatí do materských škôl. Najdôležitejšími dôvodmi odmietnutia prijatia detí do materských škôl zriadených obcami je určite, a to všetci veľmi dobre vieme, nedostatočná kapacita v materských školách, čo sa ale správnym konaním nevyrieši. Rodič predsa pri výbere materskej školy nie je limitovaný inak ako kapacitami jednotlivých materských škôl.
Vzhľadom na to, že sa pripravuje nový zákon o správe v školstve a v školskej samospráve, ktorý s účinnosťou od 1. 9. 2019 nahradí súčasný zákon 596, bude tento predložený pozmeňovací návrh mnou neodporúčaný schváliť. V novom zákone o správe v školstve a školskej samospráve sa táto problematika rozhodovania riaditeľov všetkých druhov škôl aj z hľadiska zriaďovateľov upravovať bude sa komplexne.
Navrhnutá zmena ustanovenia § 34 odsek 4 zákona č. 596/2003 Z. z. pri súčasnom nedostatku kapacít našich materských škôl, najmä v Bratislavskom kraji, neprispeje k zníženiu počtu evidovaných nevybavených žiadostí o prijatie dieťaťa do materskej školy. Aj v súčasnosti má predsa zákonný zástupca možnosť, možnosť požiadať riaditeľa či riaditeľku materskej školy o prehodnotenie jeho alebo jej rozhodnutia o prijatí či neprijatí dieťaťa na predprimárne vzdelávanie na našich materských školách. Nejde určite síce o proces odvolania sa proti rozhodnutiu, ako to poznáme v prípadoch, kedy sa postupuje podľa správneho poriadku, ale o proces prehodnotenia situácie spojenej s prijímaním detí do materskej školy a s prípadným uvoľnením kapacity napríklad z dôvodu, že zákonný zástupca, poviem, niektorého dieťaťa, ktoré už bolo prijaté do materskej školy, medzičasom oznámi, že dieťa dáva do inej, do iného zariadenia, ktoré prislúcha materským školám.
Tuná v tomto našom predkladanom návrhu zákona išlo vyňať adaptačné vzdelávanie, ktorý, z tejto, z tohto § 38 a ide tu o otázku governmentu, išlo vyňať adaptačné vzdelávanie kvôli čomu? No kvôli tomu, lebo potvrdenie o adaptačnom vzdelávaní získava pedagogický či odborný zamestnanec iba raz za život. A nechceli sme zaťažovať školy či školské zariadenia, ktoré nekonajú a nevykonávajú iné právne úkony v správnom konaní, tým, že by zákonom o governmente museli si zriaďovať elektronickú schránku. Takže môj záujem bol v prvom rade pomôcť pedagógom, odborným zamestnancom, pomôcť školám pracovať dynamickejšie, nezaťažovať a v rámci tak ťažko a tvrdo volanej debyrokratizácii nášho školstva som si myslela, že je toto správny krok.
Ďakujem za pozornosť.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 7. 2. 2018 11:11 - 11:17 hod.

Eva Smolíková Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predseda. Vážené dámy, vážení páni, dovoľte mi predniesť pozmeňujúci návrh k návrhu skupiny poslancov Národnej rady na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Na úvod odôvodnenie: Navrhovanou úpravou sa umožní, aby aj riaditeľ školy alebo školského zariadenia, ktorého zriaďovateľom je okresný úrad v sídle kraja, ktorý bol odvolaný z funkcie riaditeľa za porušenie povinností a obmedzení vyplývajúcich z osobitného predpisu, mohol byť opätovne navrhnutý ako kandidát na funkciu riaditeľa. Týmto sa odstráni súčasná nerovnosť medzi odvolanými riaditeľmi škôl a školských zariadení rôznych zriaďovateľov a odstráni sa tvrdosť právnej úpravy, ktorá v praxi postihuje dotknuté osoby nemožnosťou kandidovať za nedbanlivostné porušenie povinností pri výkone práce vo verejnom záujme podľa zákona č. 552/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov, napríklad oneskorene podané majetkové priznanie vedúceho zamestnanca či oneskorené skončenie výkonu podnikania.
Navrhované doplnenie § 5 novým odsekom 16 nie je z hľadiska korektného výkladu § 5 a § 38 ods. 4 zákona potrebné. Vzhľadom na jednoduchosť konania o ukončení adaptačného vzdelávania pedagogického zamestnanca a odborného zamestnanca sa navrhuje vylúčiť výkon verejnej moci elektronicky, čím sa zároveň dosiahne, že školským zariadeniam sa nebudú musieť zriaďovať elektronické schránky ako orgánom verejnej moci.
Návrh reflektuje skutočnosť, že rodné číslo fyzickej osoby, ktorá je zriaďovateľom školy alebo školského zariadenia a nepodniká, alebo je riaditeľom školy alebo školského zariadenia, nemožno z dôvodu ochrany osobných údajov sprístupniť zverejnením v centrálnom registri.
Návrh zohľadňuje požiadavku zákona č. 272/2015 Z. z. o registri právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci, podľa ktorého nie je možné do neho zapísať osobu, o ktorej štatutárnom orgáne ministerstvo neposkytne v čase zápisu právnickej osoby požadované údaje.
Teraz mi dovoľte prečítať pozmeňujúci návrh.
K čl. I
1. Vkladá sa nový bod 1, ktorý znie:
"1. V § 3 ods. 15 sa slová "a) až c)" nahrádzajú slovami "a), c)"."
Nasledujúce body sa primerane prečíslujú.
2. Bod 2 znie:
"2. V § 5 ods. 15 sa na konci pripája táto veta: "Úkony riaditeľa a účastníka konania sa v tomto konaní vykonávajú výlučne v listinnej podobe."."
3. Za bod 5 sa vkladá nový bod 6, ktorý znie:
"6. V § 23a ods. 1 sa na konci bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: "rodné číslo fyzickej osoby ako údaj zapísaný do centrálneho registra sa nezverejňuje."."
Nasledujúce body sa primerane prečíslujú.
4. Bod 10 znie:
"10. V § 23a ods. 6 sa slová "g) až j)" nahrádzajú slovami "g), i) až k)" a na konci sa pripája táto veta: "Údaj podľa odseku 3 písm. h) spracúva zriaďovateľ v podregistri škôl, školských zariadení a elokovaných pracovísk bezodkladne."."
5. Bod 11 znie:
"11. V § 23a ods. 10 sa slová "h) a j)" nahrádzajú slovami "j) a k)" a na konci sa pripája táto veta: "Zriaďovateľ bezodkladne po rozhodujúcej udalosti oznámi údaje podľa odseku 3 písm. h) príslušnému okresnému úradu v sídle kraja na účely ich spracovania v centrálnom registri."."
6. Za bod 11 sa vkladá nový bod 12, ktorý znie:
"12. V § 23a ods. 11 sa slová "g) až j)" nahrádzajú slovami "g) až k)"."
Nasledujúce body sa primerane prečíslujú.
Ďakujem, pán predseda, skončila som.
Skryt prepis
 

7. 2. 2018 11:06 - 11:08 hod.

Eva Smolíková Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Ctené kolegyne, kolegovia, dovoľte mi predložiť vám návrh poslancov Smolíkovej, Danka, Bernaťáka a Jančulu na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Sme v druhom čítaní a dovoľte mi zhrnúť, čo bolo cieľom predloženého návrhu zákona.
Bolo to odstrániť problém pri interpretácii a aplikácii § 5 a § 38 ods. 4 zákona č. 596/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov a tak zamedziť prípady, že školské zariadenia, napr. školské jedálne či centrá voľného času, prijímajú deti a žiakov alebo vykonávajú voči nim iné opatrenia na základe rozhodnutia vydaného v rámci správneho konania, pritom z okruhu riaditeľov škôl a školských zariadení sú orgánmi štátnej správy v školstve len riaditeľ základnej školy či riaditeľ strednej školy. Precizovaním príslušných ustanovení zákona č. 596/2003 sa tak zároveň odstránia pochybnosti o tom, ktoré subjekty v rámci sústavy škôl a školských zariadení sú povinné vykonávať verejnú moc elektronicky a mať zriadenú elektronickú schránku ako orgány verejnej moci.
Novela tohoto zákona ďalej uľahčí ministerstvu školstva ako správcovi a prevádzkovateľovi centrálneho registra škôl, školských zariadení, elokovaných pracovísk a zriaďovateľov plnenie úloh povinnej osoby voči registru právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci v správe štatistického úradu. Ustanovenia zákona upravujúce postavenie riaditeľa školy a školského zariadenia, sieť škôl a školských zariadení a centrálny register škôl sa dopĺňajú alebo precizujú tak, aby sa zabezpečila včasná migrácia všetkých potrebných údajov od zriaďovateľov cez okresné úrady do centrálneho registra škôl ako zdrojového registra a z neho ďalej do registra právnických osôb ako referenčného registra.
Pán predsedajúci, skončila som a zároveň sa hlásim do rozpravy.
Skryt prepis
 

7. 2. 2018 11:04 - 11:05 hod.

Eva Smolíková Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predsedajúci, ja len veľmi v skratke. Nebudem reagovať na tie politické ataky, lebo to je už súčasťou opozičného nejakého folklóru alebo ako by som to slušne nazvala.
Ale, pán poslanec Poliačik, no, toto je školský zákon a k tomu sa nič nepriliepa, hovoríme o eGove. Ďalej, keď chcete, čo sa ďalej robí, tak ja sa nebudem vracať k osemročným gymnáziám. Myslím si, že pani ministerka vám to tu vysvetlila úplne excelentne. Ja len pripomeniem tie aktivity, ktoré hovoríte, čo sa robí, o ktorých len ja viem. Napríklad bolo spustené predbežné pripomienkové konanie k novele zákona o odbornom vzdelávaní a výchove a viem o tom, že minulý týždeň začalo, začali externé konzultácie k novému zákonu o pedagogických a odborných zamestnancoch. Práve pred začiatkom schôdze sme o tomto hovorili aj s pánom poslancom Gröhlingom. Takže nie je to tak, že sa robia iba čiastkové veci, robia sa veci, aby boli nadviazané a nadviazali na akčný plán, ktorý je v príprave a ktorý podľa mojich informácií viem, že vyjde v marci tohoto roku.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 6. 2. 2018 18:55 - 18:59 hod.

Eva Smolíková Zobrazit prepis
Ďakujem. Vážení prítomní dovoľte mi predniesť pozmeňujúci návrh k návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 o výchove a vzdelávaní školský zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, tlač 774.
K čl. I.
1. V bode 2 sa slová "podľa osobitného predpisu a ktorých" sa nahrádzajú slovami "kvalifikovaným elektronickým podpisom vyhotoveným s použitím mandátneho certifikátu alebo kvalifikovanou elektronickou pečaťou, ku ktorým sa pripojí kvalifikovaná elektronická časová pečiatka;".".
Poznámky pod čiarou k odkazom 9a až 9d znejú:
"9a) Čl. 3 ods. 12 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady Európskej únie č. 910/2014 z 23. júla 2014 o elektronickej identifikácii a dôveryhodných službách pre elektronické transakcie na vnútornom trhu a o zrušení smernice 1999/93/ES (Ú. v. EÚ L 257, 28. 8. 2014).
9b) § 8 zákona č. 272/2016 Z. z. o dôveryhodných službách pre elektronické transakcie na vnútornom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o dôveryhodných službách).
9c) Čl. 3 ods. 27 nariadenia Európskej únie č. 910/2014.
9d) Čl. 3 ods.34 nariadenia Európskej únie č. 910/2014.".".
2. V bode 5 sa slová "podľa osobitného predpisu. 9a)" nahrádzajú slovami "kvalifikovaným elektronickým podpisom 9a) vyhotoveným s použitím mandátneho certifikátu 9b) alebo kvalifikovanou elektronickou pečaťou, 9c) ku ktorým sa pripojí kvalifikovaná elektronická časová pečiatka. 9d)".
Odôvodnenie k bodom 1 a 2: Na účely spresnenia, čo sa má rozumieť pod autorizáciou elektronického dokumentu, resp. akými prostriedkami má byť elektronický dokument školou alebo školským zariadením autorizovaný, sa navrhujú tieto konkrétne spôsoby vykonania autorizácie.
3. V bode 6 sa odkaz "21b)" nahrádza odkazom "9a)" a poznámka pod čiarou k odkazu 21b) sa vypúšťa.
Súčasne sa upraví úvodná veta k poznámkam pod čiarou.
Odôvodnenie: Úprava súvisí s návrhmi v bodoch 1 a 2.
K čl. II. V čl. II sa na konci vety pripájajú tieto slová "okrem čl. I prvého až ôsmeho bodu, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. augusta 2018".
Odôvodnenie: Elektronizácia v navrhovanom rozsahu bude vyžadovať technickú podporu zo strany ministerstva školstva pri spracovaní elektronických formulárov a predlôh pedagogickej dokumentácie, vybudovanie centrálneho modulu pre dlhodobú elektronickú archiváciu a spracovanie praktického usmernenia pre školy, školské zariadenia a zákonných zástupcov ako užívateľov elektronických služieb, čo si vyžaduje dlhší čas, ako bolo ustanovené v pôvodnom návrhu.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 6. 2. 2018 18:49 - 18:51 hod.

Eva Smolíková Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo, pani predsedajúca. Ctené kolegyne, kolegovia, sme v druhom čítaní návrhu zákona poslancov Smolíkovej, Danka, Bernaťáka a Jančulu na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Cieľom novelizácie a potreby školského zákona je aktuálna doba vzhľadom na efektívne zabezpečenie výkonu verejnej moci elektronicky podľa zákona o e-Governmente a vzhľadom na snahu poskytovať aj ďalšie služby elektronicky v záujme rýchlejšieho vybavovania vecí medzi školou a zákonnými zástupcami detí a žiakov a zníženia administratívnej náročnosti vnútorných procesov v školách a školských zariadeniach. Má sa umožniť ďalej aj vytváranie a používanie elektronických formulárov niektorých ďalších podaní zákonných zástupcov voči škole a elektronických podôb významnej časti pedagogickej dokumentácie školy a školského zariadenia, ktoré sa v súčasnosti podľa školského zákona realizujú výlučne na tlačivách, teda v listinnej podobe.
Náš návrh zákona tiež reaguje na požiadavku okresných úradov v sídle kraja predĺžiť časový rámec na vykonanie skúšok, ktorými stredné školy overujú špeciálne schopnosti, zručnosti alebo nadanie uchádzačov pri ich prijímaní na štúdium.
Pani predsedajúca, skončila som a zároveň sa hlásim ako prvá do rozpravy.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 30. 11. 2017 17:27 - 17:30 hod.

Eva Smolíková Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán predsedajúci. Ctení kolegovia dovoľte mi, aby som vám predniesla návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Evy Smolíkovej, Andrej Danka, Tibora Bernaťáka a Tibora Jančulu na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Cieľom predloženého návrhu zákona je odstrániť problém pri interpretácii a aplikácii § 5 a § 38 ods. 4 zákona č. 596/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov a tak zamedziť prípady, že napríklad školské zariadenia, ako sú školské jedálne či centrá voľného času, prijímajú deti a žiakov alebo vykonávajú voči nim iné opatrenia na základe rozhodnutia vydaného v rámci správneho konania. Pritom z okruhu riaditeľov škôl a školských zariadení sú orgánmi štátnej správy v školstve len riaditeľ základnej školy a riaditeľ strednej školy.
Precizovaním príslušných ustanovení zákona č. 596/2003 Z. z. sa tak zároveň odstránia pochybnosti o tom, ktoré subjekty v rámci sústavy škôl a školských zariadení sú povinné vykonávať verejnú moc elektronicky a mať zriadenú elektronickú schránku ako orgány verejnej moci.
Ďalej, novela zákona ďalej uľahčí ministerstvu školstva ako správcovi a prevádzkovateľovi centrálneho registra škôl, školských zariadení, elokovaných pracovísk a zriaďovateľov plnenie úloh povinnej osoby voči registru právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci v správe Štatistického úradu. Ustanovenia spomenutého zákona upravujúce postavenia riaditeľa školy a školského zariadenia či sieť škôl a školských zariadení a centrálny register škôl sa dopĺňajú alebo precizujú tak, aby sa zabezpečila včasná migrácia všetkých potrebných údajov od zriaďovateľov cez okresné úrady do centrálneho registra škôl, ako zdrojového registra a z neho ďalej do registra právnických osôb ako referenčného registra.
Sme v prvom čítaní. Ďakujem pekne, aj ja som nateraz skončila.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 30. 11. 2017 17:07 - 17:08 hod.

Eva Smolíková
Ďakujem, pán predsedajúci. Ja sa chcem naozaj len kolegovi Sopkovi poďakovať a naozaj som rada, že oceňuješ tento krok. A chcem povedať, že určite v tom bol, je v tom zahrnutá aj tvoja práca, ktorú si robil pri zavedení elektronickej triednej knihy. Takže vďaka. Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 30. 11. 2017 16:53 - 16:55 hod.

Eva Smolíková Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, ctené dámy poslankyne, páni poslanci. Dovoľte mi, aby som vám predniesla návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Evy Smolíkovej, Andreja Danka, Tibora Bernaťáka a Tibora Jančulu na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Milí kolegovia, potreba novelizácie školského zákona sa nám javí aktuálna vzhľadom na efektívne zabezpečenie výkonu verejnej moci elektronicky podľa zákona o e-Governmente a vzhľadom na snahu poskytovať aj ďalšie služby elektronicky v záujme rýchlejšieho vybavovania vecí medzi školou a zákonnými zástupcami detí a žiakov a zníženia administratívnej náročnosti vnútorných procesov v školách a v školských zariadeniach.
Uvediem príklad. V súvislosti napríklad s právomocou riaditeľov stredných škôl vydávať rozhodnutia o prijatí žiaka na strednú školu, kde je potrebné upraviť príslušné ustanovenia školského zákona tak, aby bolo možné podávať prihlášky aj ako elektronické podania. Ďalší príklad, má sa umožniť aj vytváranie a používanie elektronických formulárov niektorých ďalších podaní zákonných zástupcov voči škole a elektronických podôb významnej časti v pedagogickej dokumentácii školy a školského zariadenia, ktoré sa v súčasnosti podľa školského zákona realizujú výlučne na tlačivách, teda v listinnej podobe.
Návrh zákona tiež reaguje na požiadavku okresných úradov v sídle kraja predĺžiť časový rámec na vykonanie skúšok, ktorými stredné školy overujú špeciálne schopnosti, zručnosti alebo nadanie uchádzačov pri ich prijímaní na štúdium. Keďže sme v prvom čítaní, tak na úvod iba toľko.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis