Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie v rozprave

3.12.2018 o 18:57 hod.

Ján Kvorka

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie v rozprave 3.12.2018 18:57 - 19:00 hod.

Ján Kvorka
Ďakujem za slovo. Chcem len požiadať, aby hlasovanie o tomto návrhu zákona prebehlo zajtra v utorok o jedenástej.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 3.12.2018 18:48 - 18:50 hod.

Ján Kvorka
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 3.12.2018 18:48 - 18:50 hod.

Ján Kvorka
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 3.12.2018 18:41 - 18:42 hod.

Ján Kvorka Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo pani predsedajúca. Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci. V súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bol určený Výborom Národnej rady pre pôdohospodárstvo a životné prostredie za spravodajcu k návrhu uvedeného zákona (tlač 1218). Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona. Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Zo znenia návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy. Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa, ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku odporúčam, aby sa Národná rada uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní. V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali výbory: Ústavnoprávny výbor Národnej rady, Výbor Národnej rady pre financie a rozpočet a Výbor Národnej rady pre pôdohospodárstvo a životné prostredie. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre pôdohospodárstvo a životné prostredie. Odporúčam, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 25. januára 2019 a v gestorskom výbore do 28. januára 2019. Pán predsedajúca, prosím, otvorte všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 3.12.2018 18:01 - 18:02 hod.

Ján Kvorka
Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Ja len v krátkosti chcem vás všetkých požiadať a podporiť o prijatie tohto zákona. Boli tuná podané mnohé pozmeňujúce návrhy, ktoré mnohé z nich je potrebné zapracovať do praxe a do života.
A ďalej chcem, pani predsedajúca, určiť termín hlasovania o tomto zákone na štvrtok 6. 12. 2018 o 17.00 hodine. Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 3.12.2018 17:09 - 17:12 hod.

Ján Kvorka Zobrazit prepis
Ďakujem, pán podpredseda. Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 1349 z 18. septembra 2018 pridelila návrh poslancov Petra Antala, Bélu Bugára, Tibora Bernaťáka a Evy Antošovej na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 504/2003 Z. z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, tlač 1085, na prerokovanie týmto výborom: ústavnoprávnemu výboru a výboru pre pôdohospodárstvo a životné prostredie. Za gestorský výbor určila výbor pre pôdohospodárstvo a životné prostredie. Výbory prerokovali predmetný návrh zákona v lehote určenej uznesením Národnej rady. Poslanci, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol poslanecký návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému poslaneckému návrhu zákona.
Výbory, ktorým bol poslanecký návrh zákona pridelený, zaujali k nemu nasledovné stanoviská: ústavnoprávny výbor uznesením 448 z 9. októbra 2018 s poslaneckým návrhom zákona súhlasil a odporučil ho Národnej rade schváliť, Výbor pre pôdohospodárstvo a životné prostredie uznesením 212 z 10. októbra 2018 s poslaneckým návrhom zákona súhlasil a odporučil ho Národnej rade schváliť s pripomienkami.
Gestorský výbor odporúča hlasovať o bodoch spoločnej správy nasledovne: O bodoch spoločnej správy 1 a 2 hlasovať spoločne s návrhom gestorského výboru uvedené body schváliť. Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k poslaneckému návrhu zákona vyjadrených v ich uzneseniach uvedených pod bodom III spoločnej správy a v stanoviskách poslancov gestorského výboru vyjadrených v rozprave k tomuto vládnemu zákona s § 79 ods. 4 a s § 83 zákona o rokovacom poriadku odporúča Národnej rade predmetný poslanecký návrh zákona schváliť s pripomienkami.
Spoločná správa výborov o prerokovaní predmetného poslaneckého návrhu zákona vo výboroch v druhom čítaní bola schválená uznesením výboru pre pôdohospodárstvo a životné prostredie č. 223 zo 16. októbra 2018. V citovanom uznesení ma výbor poveril predložiť Národnej rade spoločnú správu výborov a splnomocnil ma podať návrhy podľa § 81 ods. 2, § 83 ods. 4, § 84 ods. 2 a § 86 zákona o rokovacom poriadku.
Pán predsedajúci, prosím, otvorte rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 3.12.2018 11:17 - 11:19 hod.

Ján Kvorka Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Celá tá debata, ktorá sa tu rozprúdila, jednoznačne ukazuje, že opozícia nemôže stráviť, že tu prichádza dačo, ktorého cieľom je jednoznačne odstránenie sociálnych rozdielov. A v tom sa my predstavitelia a zástupcovia SMER-u jednoznačne líšime s predstaviteľmi opozície. Najlepšie to tu poukázal teraz v tom svojom príspevku poslednom pán poslanec Baránik, kde odišiel úplne od témy a rozprával o čomsi bludnom, čo jednoducho sám dobre vie, že nedokáže urobiť.
Ale vrátim sa k tomu, čo prejednávame. Jednoducho cieľom tohto zákona, dámy a páni, si treba uvedomiť, je odstránenie sociálnych rozdielov. Je to pomoc, ktorú jednoducho každý privíta, a nerobil som tu strašiaka, pretože pri tomto zákone je potrebné si uvedomiť, že jednu oblasť musí, je technická, ktorú musí realizovať rezort školstva, a druhá oblasť sú ľudské zdroje. To je to, čo tuná padlo, to som pozorne počúval v príspevkoch, ako sa bude zabezpečovať, ja neviem, technickými prostriedkami zdroje, budovy, ako sa bude zabezpečovať počet ľudí, ktorí budú okolo toho pôsobiť. Ani na toto sa nezabudlo. A na záver chcem dodať, že nezabudlo sa ani na typ tých detí, ktoré jednoducho majú určené, že sa nemôžu spoločne stravovať v jedálniach spoločnými obedami, pretože majú voľakési diagnózy od lekárov. Aj toto je zabezpečené, aj na toto sa, vážení páni a dámy, pamätalo.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 19.10.2018 9:10 - 9:11 hod.

Ján Kvorka Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Pán poslanec Laurenčík, toto je tá demokracia podľa vás, ktorú presadzujete, akí ste vy veľkí demokrati. Čiže keď vám to nepasuje, tak vy chcete ešte dokonca koaličným poslancom prikázať a povedať, aké majú klásť otázky. No, to je neuveriteľné! Pretože myslím si, že každý vie položiť otázku podľa toho, čo potrebuje a čo chce počuť.
A čo sa týka tej prítomnosti, vy sám dobre viete, že pri hodine otázok, pokiaľ nie je poslanec prítomný, tak predsedajúci schôdze ide ďalej a kladie ďalšiu otázku. Tým pádom, keď by bolo náhodou vylosované, že je tam opozičný ako štvorka, dostávate sa do hry. Čiže neviem, o čom tuná rozprávate.
Len viem jedno, že demokraciu si vysvetľujete po svojom a tá demokracia podľa vás má byť taká, ako pasuje vám a nie tak, ako to je potrebné pre celú spoločnosť.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 16.10.2018 15:44 - 15:46 hod.

Ján Kvorka Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Dovolím si reagovať na vystúpenie pani poslankyne Zemanovej, kde jednoznačne nemôžem súhlasiť s jej, s jej stanoviskami, ktoré tuná predniesla, pretože minister..., povedali ste, pani poslankyňa, že ministerstvo životného prostredia púšťa z rúk svoju právomoc kontrolovať a tak ďalej a tak ďalej. Všetky kompetentné orgány majú svoje kompetencie zachované, to si treba uvedomiť. Tuná nedochádza ku žiadnej zmene, to je po prvé.
Po druhé. Ministerstvo životného prostredia nestratilo žiadne kompetencie, inšpekcia ostáva kontrolný orgán a ministerstvo vykonáva hlavný vodoochranársky dozor. Úrad verejného zdravotníctva nikdy nemal kompetenciu kontrolovať vodu. Dá sa povedať, že zdravotníci vždycky kontrolovali vody, tak sa povie ľudovo, z kohútika. A ministerstvo pôdohospodárstva má kompetenciu kontrolovať používanie agrochémie a okamžite informovať enivirozer, envirorezort. To sú veci, ktoré jednoducho sú zachované, a nie je to tak, ako ste to tuná vy predniesli.
Čo sa týka toho štrku, to ma zaujalo, čo ste hovorili o tom, o tom štrku, tak chcem k tomu podotknúť, že od 15. 3. 2018 sa posilnila pozícia orgánov Štátnej vodnej správy vzhľadom ku geologickému zákonu a k banskému zákonu. A od marca tohto roka sú stanoviská vodnej správy záväzné, to pred marcom nebolo, pani poslankyňa. Ďalej zákon vyslovene zakazuje ťažbu nevyhradených nerastov v chránených vodohospodárskych oblastiach. Odkaz na banský zákon, kde ide o právnu formalitu, ktorá vyplynula z Legislatívnej rady vlády, je taký, že nevyhradený nerast nie je... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 16.10.2018 15:29 - 15:32 hod.

Ján Kvorka Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán predsedajúci. Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 1319 z 11. septembra 2018 pridelila vládny návrh zákona o chránených oblastiach prirodzenej akumulácie vôd a o zmene a doplnení niektorých zákonov na prerokovanie týmto výborom: ústavnoprávnemu výboru, výboru pre pôdohospodárstvo a životné prostredie a výboru pre verejnú správu a regionálny rozvoj. Za gestorský výbor určila výbor pre pôdohospodárstvo a životné prostredie.
Výbory prerokovali predmetný vládny návrh zákona v lehote určenej uznesením Národnej rady.
Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol vládny návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému vládnemu návrhu zákona.
Výbory, ktorým bol vládny návrh zákona pridelený zaujali k nemu nasledovné stanoviská: ústavnoprávny výbor uznesením č. 430 z 9. októbra 2018 s vládnym návrhom zákona súhlasil a odporučil ho Národnej rade schváliť s pripomienkami.
Výbor pre pôdohospodárstvo a životné prostredie uznesením č. 203 z 10. októbra 2018 s vládnym návrhom zákona súhlasil a odporučil ho Národnej rade schváliť s pripomienkami.
Výbor pre verejnú správu a regionálny rozvoj uznesením č. 164 z 11. októbra 2018 s vládnym návrhom zákona súhlasil a odporučil ho Národnej rade schváliť s pripomienkami.
Gestorský výbor odporúča hlasovať o oboch, o bodoch spoločnej správy nasledovne: o bodoch spoločnej správy č. 1 až 13 hlasovať spoločne s návrhom gestorského výboru uvedené body schváliť.
Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k vládnemu návrhu zákona vyjadrených v ich uzneseniach uvedených pod bodom III spoločnej správy a v stanoviskách poslancov gestorského výboru a vyjadreniach v rozpore k tomuto vládnemu návrhu zákona v súlade s § 79 ods. 4 a § 83 zákona o rokovacom poriadku odporúča Národnej rade predmetný vládny návrh zákona schváliť s pripomienkami.
Spoločná správa výborov o prerokovaní predmetného vládneho návrhu zákona vo výboroch v druhom čítaní bola schválená uznesením výboru pre pôdohospodárstvo a životné prostredie č. 218 zo 16. októbra 2018.
V citovanom uznesení ma výbor poveril predložiť Národnej rade spoločnú správu výborov a splnomocnil ma podať návrhy podľa § 81 ods. 2, § 83 ods. 4, § 84 ods. 2 a § 86 zákona o rokovacom poriadku.
Pán predsedajúci, prosím, otvorte rozpravu.
Skryt prepis