Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

10. 5. 2017 o 15:20 hod.

Ján Kvorka

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

10. 5. 2017 15:20 - 15:25 hod.

Ján Kvorka Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán predsedajúci. Vážené pani poslankyne, páni poslanci, pani ministerka, v súlade s § 80 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky podávam informáciu o výsledku prerokovania vládneho návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, vo výboroch Národnej rady Slovenskej republiky.
Národná rada Slovenskej republiky svojím uznesením pridelila vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, na prerokovanie týmto výborom: Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie. Za gestorský výbor určila Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie. Výbory prerokovali predmetný vládny návrh zákona v lehote určenej uznesením Národnej rady Slovenskej republiky.
Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol vládny návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému vládnemu návrhu zákona Národnej rady Slovenskej republiky o rokovacom poriadku v znení neskorších predpisov.
Výbory Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým bol vládny návrh zákona pridelený, zaujali k nemu nasledovné stanoviská: Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky uznesením č. 201 z 2. mája 2017 s vládnym návrhom zákona súhlasil a odporučil ho Národnej rade Slovenskej republiky schváliť s pripomienkami. Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie uznesením č. 80 zo 4. mája 2017 s vládnym návrhom zákona súhlasil a odporučil ho Národnej rade Slovenskej republiky schváliť s pripomienkami. Z uznesení výborov Národnej rady Slovenskej republiky uvedených v bode III informácie vyplýva 18 pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov.
Gestorský výbor prerokoval návrh spoločnej správy k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Výbor neprijal platné uznesenie v zmysle § 52 ods. 4 zákona č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
Uznesením výboru č. 66 zo 14. marca 2017 ma výbor poveril v súlade s § 80 zákona č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku v znení neskorších predpisov za spoločného spravodajcu, ktorý predkladá predmetnú informáciu a bude predkladať návrh na ďalší postup. V súlade s oprávnením vyplývajúcim mi z § 80 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov navrhujem, aby sa po skončení rozpravy o návrhu zákona v druhom čítaní hlasovalo spoločne o návrhoch uvedených pod bodmi 1 až 18 v časti IV prednesenej informácie.
Pán predsedajúci, prosím, otvorte rozpravu.
Skryt prepis
 

10. 5. 2017 9:57 - 10:02 hod.

Ján Kvorka Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vážené pani poslankyne, páni poslanci, v súlade s § 80 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov podávam informáciu o výsledku prerokovania vládneho návrhu, ktorým sa zákon mení a dopĺňa o trvalom ukladaní oxidu uhličitého do geologického prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov vo výboroch Národnej rady Slovenskej republiky.
Národná rada Slovenskej republiky uznesením 517 z 23. marca 2017 pridelila vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o trvalom ukladaní oxidu uhličitého do geologického prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov, na prerokovanie týmto výborom: Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie. Za gestorský výbor určila Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie.
Výbory prerokovali predmetný návrh zákona v lehote určenej uznesením Národnej rady Slovenskej republiky. Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol vládny návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému vládnemu návrhu zákona Národnej rady Slovenskej republiky o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
Výbory Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým bol vládny návrh zákona pridelený, zaujali k nemu nasledovné stanoviská: Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky uznesením č. 193 z 2. mája 2017 s vládnym návrhom zákona súhlasil a odporučil ho Národnej rade Slovenskej republiky schváliť s pripomienkami. Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti uznesením č. 96 zo 4. mája 2017 s vládnym návrhom zákona súhlasil a odporučil ho Národnej rade Slovenskej republiky schváliť s pripomienkami. Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie uznesením č. 76 zo 4. mája 2017 s vládnym návrhom zákona súhlasil a odporučil ho Národnej rade Slovenskej republiky schváliť s pripomienkami.
Z uznesení výborov Národnej rady Slovenskej republiky, uvedených v bode III informácie vyplýva 18 pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov.
Gestorský výbor prerokoval návrh spoločnej správy k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 258/2011 Z. z. o trvalom ukladaní oxidu uhličitého do geologického prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 445). Výbor neprijal platné uznesenie v zmysle § 52 ods. 4 zákona č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
Uznesením výboru č. 67 zo 14. marca 2017 ma poveril v súlade s § 80 zákona č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku v znení neskorších predpisov za spoločného spravodajcu, ktorý predkladá predmetnú informáciu a bude predkladať návrh na ďalší postup. V súlade s oprávnením vyplývajúcim mi z § 80 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov navrhujem, aby sa po skončení rozpravy o návrhu zákona v druhom čítaní hlasovalo spoločne o návrhoch uvedených pod bodmi 1 až 18 v štvorke prednesenej informácie.
Prosím, pán predsedajúci, otvorte rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 23. 3. 2017 16:08 - 16:10 hod.

Ján Kvorka Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Vážení páni poslanci, vážené pani poslankyne, v súlade s § 73 o rokovacom poriadku som bol určený Výborom Národnej rady pre pôdohospodárstvo a životné prostredie za spravodajcu k návrhu uvedeného zákona. Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona. (Rečník sa zadýchava, šeptom reaguje na reakciu navrhovateľky: "Som utekal.")
Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Bugár, Béla, podpredseda NR SR
Pán kolega, mali by ste získať trošku väčšiu výdrž a možno aj kondičku. (Povedané so smiechom.)

Kvorka, Ján, poslanec NR SR
Nie, nie, utekal som.
Súčasťou predloženého návrhu je stanovisko Ministerstva financií Slovenskej republiky. Zo znenia návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali výbory: ústavnoprávny výbor a Výbor Národnej rady pre pôdohospodárstvo a životné prostredie. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre pôdohospodárstvo a životné prostredie. Odporúčam, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 5. mája 2017 a v gestorskom výbore do 9. mája 2017.
Pán predsedajúci, otvorte rozpravu.
Skryt prepis
 

23. 3. 2017 14:14 - 14:15 hod.

Ján Kvorka
Ďakujem za slovo, pán predsedajúci. Pán predseda, je to všecko známe nám, že potraviny konzumujeme všetci, dotýka sa nás to všeckých a každý chce, aby tieto potraviny, ktoré konzumujeme aj u nás, v našej republike, mali čo najvyššiu kvalitu. Preto si myslím, že summit V4 mal svoj význam, a chcem sa vám poďakovať, pán premiér, za aktivity, ktoré ste vykonali v tejto záležitosti.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 23. 3. 2017 10:31 - 10:33 hod.

Ján Kvorka Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán predsedajúci. Vážené panie poslankyne, páni poslanci, v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bol určený Výborom Národnej rady pre pôdohospodárstvo a životné prostredie za spravodajcu k návrhu uvedeného zákona (tlač 445). Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona.
Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko Ministerstva financií Slovenskej republiky. Zo znenia návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali tieto výbory: Ústavnoprávny výbor Národnej rady, Výbor Národnej rady pre hospodárske záležitosti a Výbor Národnej rady pre pôdohospodárstvo a životné prostredie. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre pôdohospodárstvo a životné prostredie. Odporúčam, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 5. mája 2017 a v gestorskom výbore do 9. mája 2017.
Pán predsedajúci, prosím, otvorte všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 10. 2. 2017 10:41 - 10:42 hod.

Ján Kvorka Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán predsedajúci.
Pán poslanec, poďme troška do histórie. Pán poslanec Beblavý, kto zaviedol, kto vymyslel vyššie územné celky? Ktorá to bola strana? Nebola to náhodou SDKÚ, strana Mikuláša Dzurindu? Ja sa vás pýtam, v ktorej strane ste vy boli a prečo ste vtedy, keď ste taký odporca vyšších územných celkov, neurobili to, čo robíte teraz. To je po prvé.
Po druhé. Nemôžem nehať bez povšimnutia váš výrok, ktorý v podstate ani nemá spoločné s tým návrhom zákona, ktorý presadzujete, kde ste pri svojom vystúpení sa dotkli pána Blanára a jeho cétečka. Nezdá sa vám, pán poslanec, že tu ťaháte za kratší koniec ako mnohokrát? Veď ste nič nedokázali. Pasujete sa za voľakého Colomba a popritom skutek utek.
Ja som, pán poslanec, zo Žilinského kraja, ja tam žijem, ja sa stretávam s občanmi a počúvam, čo ľudia hovoria o vás na základe toho, ako vystupujete a ako presadzujete spŕšku nezmyslov len kvôli tomu, aby ste očierňovali konkrétne osoby alebo konkrétnu politickú stranu SMER – sociálna demokracia. Nerád radím druhým, ale v tomto prípade, pán poslanec, na záver, príďte do Žilinského kraja, poprechádzajte sa pomedzi ľudí, prejdite si okresy a budete počuť, čo vám ľudia povedia na to, čo presadzujete.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 8. 2. 2017 10:31 - 10:32 hod.

Ján Kvorka Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán podpredseda. No ďakujem aj za reakcie, ktoré tuná boli na moje vystúpenie dané. Samozrejme, sto ľudí, sto pováh, sto názorov a tak ďalej. Myslím si, že niektoré veci sú ale nemenné, nedané, aj v tom prípade, čo pán poslanec Simon povedal, že potom už to troška dal do takej polohy, že poďme na hĺbku, poďme na také veci, ale každý z nás, súdny človek, ktorý si vie predstaviť plochu, o ktorej hovoríme, tak si myslím, že v danom prípade, keď to mám brať na dostatok tohto, čo chcem týmto zabezpečovať a tak ďalej, dostatočná plocha tá, o ktorej som hovoril, je. Je to dostatočná plocha. Pretože keď si predstavíte, že koľko je 2 500 m2, tak, ale to je ten problém, pretože ja si myslím, že keby už aj bolo to a že by to zostalo a dákomu to vyhovovalo, budiš, ale môj osobný názor je, že tá polovička by na toto stačila. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 8. 2. 2017 10:19 - 10:28 hod.

Ján Kvorka Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán podpredseda. Pani poslankyne, poslanci, kolegovia, kolegyne, dovoľte mi, aby som sa vyjadril v krátkosti k predkladanému návrhu zákona, ktorý z môjho pohľadu je do určitej miery zmysluplný, pretože vieme, že Slovensko je také, aké je, usporiadané a mnoho ľudí ešte aj v dnešnej dobe si napomáha ku svojmu živobytiu tým, že na tých svojich roličkách alebo záhumenkách alebo poliach, neviem, ako by som to nazval, si pre, do toho svojho rodinného rozpočtu pomáhajú tým, že si vybudujú dačo a na základe toho, čo si vypestujú, potom, keď majú doma priestory, si dačo aj vychovajú a spotrebujú to.
Samozrejme, že to je všetko pekné a ja si myslím, že je to aj normálne, pretože dakedy si Slovensko asi takto usporiadavalo svoj spôsob, pardon, (rečníkovi zazvonil mobilný telefón) zabudol som si vypnúť.
Čiže keď som si prečítal tento návrh pánov poslancov, ktorý dávajú, tak mám nejaké pripomienky. Samozrejme, vedomý som si toho, že v prvom čítaní nie je možné dávať návrhy na zmeny, ale ja sa vyjadrujem k samotnému zneniu tohto zákona, pretože niektoré veci by mali byť iným spôsobom upravené. Pokiaľ by tento zákon prešiel do druhého čítania, tak potom tam už by to muselo byť urobené.
Niektoré veci, ktoré som si uvedomil, že by mali byť inak robené, je samozrejme posúdenie sekcie rozpočtovej politiky ministerstva financií, ktoré sa vyjadruje, že to bude mať určitý dosah na štátny rozpočet, čo je prirodzené, lebo však keď si ľudia takto pomôžu, zase menej pôjdu kupovať a tak ďalej, čiže vieme, že tam ten obrad dajaký bude do mínusu a to je prvá vec, ktorá, ktorá ma zaujíma a ktorá, ktorá v tomto slova zmysle je pre mňa aj dosť význačná.
Ďalšia vec, ktorá je z tohto pohľadu, si myslím, veľmi dôležitá, je, že návrh zákona, ktorý je teraz platný, hovorí o fyzických osobách, o podnikateľoch a tak ďalej. Vy reagujete na tento zákon, na znenie tohto zákona v tejto podobe a ja si myslím, že tam by sa malo naopak hovoriť o súkromnej osobe v prípade tých ďalších znení, aby som nebol zase zdĺhavý. Nebudem hovoriť, o čom všetkom to je a ja som si ho prečítal a myslím si, že v takomto prípade je potrebné toto zmeniť, pretože nie je možné, nie je možné, aby sa tieto veci dotýkali fyzickej osoby. Je to možné urobiť v tom spôsobe, ako to vy navrhujete, v prípade súkromnej osoby z dôvodu, že fyzická osoba môže byť považovaná za podnikateľský subjekt. A my tu hovoríme o dačom, čo si ideme pestovať sami a tak ďalej. Čiže myslím si, že tam to znenie by sa malo zmeniť na súkromnú osobu, kde by potom už nebolo možné vylúčiť tie sankcie, o ktorých hovoríme.
Ďalšia vec, ktorá si myslím, že by bolo potrebné v tomto návrhu upraviť, nedávam to ako návrh, ale hovorím o tom, že čo ma zaujalo, je vec, že vy dávate, a nie je možné pri paragrafe poriadkových pokút, ktoré podľa tohto stále platného zákona existujú, uvádzať, kedy sa pokuty nedávajú. Tento paragraf hovorí o tom, kedy sa pokuty dávajú. Čiže môj názor je zase taký, že nie je možné do tohto paragrafu dať stať, kedy, kedy sa tie pokuty nedávajú. Ja už nebudem tu polemizovať o tom, že či je to oprávnené, neoprávnené, ale z toho znenia som vycítil, že tá, tá vaša snaha, predpoklad na to je zameraná týmto spôsobom.
Potom v tom druhom bode, kde hovoríte o počte chovaných zvierat, kde určujete, koľko by sa, mohla rodina mať zvierat a tak ďalej pri dodržaní všetkých podmienok, ktoré sú dané, ma zaujala stať, kde hovoríte o rybách a o rybníkoch. Viete, mimo iného, samozrejme, nemusí byť pre nikoho to zaujímavé, ale ja som rybár. Ja som celý život rybár, profesionálne, všetko tak, ako to má byť a viem si predstaviť aj plochy, o ktorých je tu písané, čo to znamená a vy uvádzate, že výmeru 2 500 m2 vo svojom návrhu, že by bolo dobré, kde by mohol na takejto výmere, tá súkromná osoba, ja to tak budem nazývať, mohla, mohla tie ryby chovať a tak ďalej.
No z môjho pohľadu, nehnevajte sa na mňa, ale je to prehnané. Na ploche 2 500 m2 ako súkromná osoba, predstavte si, aká je to plocha a čo sa tam dá vypestovať a my v tomto zákone sa zameriavame a hovoríme o tom, že pre vlastnú spotrebu. Pre vlastnú spotrebu na ploche 2 500 m2 vychovám alebo odchovám toľko rýb, že keď ich budem jesť, neviem kde, ako, aj tak ich nepojem a neurobím, čiže v tomto by som upravil tú plochu, ktorá, o ktorej sa tam hovorí, poviem, na polovičku, poviem 800 m2. To už by mohlo byť zaujímavé z pohľadu vlastne spotreby, kde by som si odchoval dostatočný počet týchto rýb v danom prípade na to, že sa to môže posúdiť a zobrať, áno, neni sú to špekulatívne alebo ja neviem, kde, aké iné, čím nechcem povedať, že váš zámer pri predkladaní tohto návrhu bol taký, ale nedá sa to inak akože potom pochopiť, hej? Lebo tuná je zámer voľákysi, no, dobre, možnože je to chyba, možnože je to zle posúdené, ale tá plocha, tá plocha je taká.
No a na záver by som chcel povedať, že jednoznačne si treba uvedomiť, že aj v danom stave znenia zákona, ktorý je teraz platný, pokiaľ sa budú dodržiavať predpisy a litera zákona, tak tá poriadková pokuta akože uložená nebude ani v danom prípade, pretože z dôvodu bezpečnosti či už potravinovej, hygienickej a tak ďalej, sú veci dané, ktoré je potrebné aj v takomto prípade dodržiavať. A vieme, že v mnohých prípadoch sa stáva to, že potom závisť je závisť, hej, krvavé oči a poďme. Ten, ktorý si dokáže vypestovať a narobí sa, alebo čo, ten sused, ktorý sedí pod orechom od rána do večera s voľákym čučom, potom ho ide tam na veterinu nahlásiť, že tam načierno chová dajakési ošípané alebo ja neviem, kde, čo všetko, len z toho dôvodu, že on je darebák a tam ten pracuje a chce si urobiť a tak ďalej. A on nesplní, dajme tomu, že nenahlási, že neurobí všetky tie predpisy, ktoré sú platné a potom dochádza k takýmto, k takýmto veciam, o ktorých sa tuná bavíme.
Čiže na záver by som chcel povedať, že toto sú veci, ktoré, samozrejme, ja tu nenavrhujem, že musia byť zmenené, ale nad ktorými by sa bolo dobré možná, že v prípade, že nám to prejde do druhého čítania, určitým spôsobom pozastaviť a zamyslieť, lebo sú to veci, ktoré si myslím, že v danom prípade pre súkromnú osobu keby boli upravené do tejto polohy, by mohli byť potom aj priechodné.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 28. 11. 2016 10:35 - 10:39 hod.

Ján Kvorka Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Vážené pani poslankyne, páni poslanci, na záver by som chcel v krátkosti pripomenúť, že tento zákon, ktorý prerokovávame, a budeme o ňom na najbližšom hlasovaní v utorok hlasovať, sa týka nás všetkých, a dá sa povedať, všetkých občanov v republike, pretože jedenie je to, čo každý potrebuje.
Boli tu spomenuté v rozprave niektoré veci, ku ktorým by som chcel zaujať krátke stanovisko, pretože bol som aj oslovený ako spravodajca od niektorých organizácií s otázkami, ktoré sa týkali, poviem, aj finančných postihov, a k tomu je potrebné povedať asi toľko, že treba vychádzať zo štatistických údajov, ktoré, ktoré sa urobili u nás v republike. No a tie štatistické údaje na kontrolu potravín sú alarmujúce, pretože nachádzajú sa na pultoch zhnité ovocie, plesnivé mäso, múčne červy a tak ďalej a tak ďalej. V konečnom dôsledku musíme mať na pamäti, že toto je ohrozenie života a tu nie celkom je zabezpečená bezpečnosť potravín. Prečo to hovorím?
Hovorím to preto, že podľa môjho názoru niektoré postihy, ktoré dostanú tieto reťazce alebo obchody, sklady, sú oprávnené, a je to potrebné tak riešiť, veď nedajbože nechceme sa dostať na základe niektorých vecí, kde sa opakovane zistilo, že porušujú niektoré, niektoré organizácie, toto, o čom hovorím, do voľajakej si karantény potom u nás atď. a nechcem o tom tuná ani hovoriť, pretože to si nikto z nás nepraje. Ale je potrebné spomenúť, že medzi tými previnilcami sú výrobcovia potravín, prepravcovia potravín, veľkosklady, malé predajne aj hypermarkety. Samozrejme, že sa to potom rieši tým spôsobom, ktorý som tuná spomínal, ale k tomu by som chcel povedať, že keď už prídeme k tým miliónovým pokutám, ktorými som ja bol oslovený, tak k nim prichádza len vo výnimočných prípadoch. To sú len výnimočné prípady, ktoré sa vyskytli na Slovensku, a majú jednoducho preventívny účinok, pretože si asi musia uvedomiť zodpovední pracovníci, ktorých sa to bezprostredne týka, že prečo asi došlo až k takému postihu, pretože bolo to opakovane, bolo to opakovane urobené.
Viete, v živote plytváme vo veľkej miere s jedlom, vo veľkom štýle. Skončia v odpadkových košoch mnohé a veľké tony jedla. Bolo tu spomenuté v rozprave, že, že za minulý rok to bolo okolo 15-tisíc ton potravín, a k tomu bolo potrebné ozaj zamyslieť sa nad týmto všetkým a prijať novelu tohto zákona o potravinách, ktorá sa teraz tuná prejednáva, myslím si, že je to dobrá vec.
Nemôžeme si zase to brať v tom ohľade, že tuná sa bude jednať o všetky, o všetky potraviny, ktoré sa nájdu na tom zozname, pretože sú rôzne spôsoby, ako k tomu dochádza, ale nebude to, že to, čo sa nájde po dobe minimálnej doby trvanlivosti alebo po dobe spotreby, čo sa tohto týka, že to všetko pôjde týmto spôsobom. Čiže má to ešte svoje niektoré ostatné state, ktoré si treba naštudovať. Myslím si, že sa odviedol kus roboty, debata k tomu bola aj na gestorskom výbore, aj, ako som povedal, individuálne pani ministerka ako predkladateľka tuná rokovala aj s organizáciami, čiže na záver by som vás chcel poprosiť o podporu tohto zákona.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 28. 11. 2016 10:23 - 10:25 hod.

Ján Kvorka Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pani predsedajúca. Dovoľte mi, aby som k prerokovanému návrhu zákona predložil pozmeňujúci návrh, ktorý si dovolím teraz predniesť.
Pozmeňujúci návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Jána Kvorku k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov (tlač 233).
V čl. 1 v 3. bode § 6 ods. 8 znie:
"Výdajňa charitatívnej organizácie nesmie byť umiestnená v priestoroch a na plochách, ktoré:
a) prevádzkovateľ vlastní,
b) prevádzkovateľovi slúžia na účely výkonu jeho činnosti,
c) prevádzkovateľ užíva alebo
d) sú spojené s priestormi alebo plochami podľa písm. a) až podľa písm. c)."
Odôvodnenie:
Ustanovenie, ktorým sa ustanovujú priestory a plochy, v ktorých nemôže byť umiestnená výdajňa charitatívnej organizácie, sa spresňuje.
V súvislosti s touto úpravou vynímam na osobitné hlasovanie bod 8 spoločnej správy. Žiadam, aby sa o tomto návrhu hlasovalo na najbližšom hlasovaní.
To je všetko.
Skryt prepis