Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

19.10.2018 o 9:10 hod.

Ján Kvorka

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie s faktickou poznámkou 19.10.2018 9:10 - 9:11 hod.

Ján Kvorka Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Pán poslanec Laurenčík, toto je tá demokracia podľa vás, ktorú presadzujete, akí ste vy veľkí demokrati. Čiže keď vám to nepasuje, tak vy chcete ešte dokonca koaličným poslancom prikázať a povedať, aké majú klásť otázky. No, to je neuveriteľné, pretože myslím si, že každý vie položiť otázku podľa toho čo potrebuje a čo chce počuť.
A čo sa týka tej prítomnosti, vy sám dobre viete, že pri hodine otázok pokiaľ nie je poslanec prítomný, tak predsedajúci schôdze ide ďalej a kladie ďalšiu otázku. Tým pádom, keď by bolo náhodou vylosované, že je tam opozičný ako štvorka, dostávate sa do hry. Čiže neviem o čom tuná rozprávate. Len viem jedno, že demokraciu si vysvetľujete po svojom a tá demokracia podľa vás má byť taká ako pasuje vám a nie tak ako to je potrebné pre celú spoločnosť.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 16.10.2018 15:44 - 15:46 hod.

Ján Kvorka Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Dovolím si reagovať na vystúpenie pani poslankyne Zemanovej, kde jednoznačne nemôžem súhlasiť s jej stanoviskami, ktoré tuná predniesla, pretože povedali ste, pani poslankyňa, že ministerstvo životného prostredia púšťa z rúk svoju právomoc kontrolovať a tak ďalej a tak ďalej. Všetky kompetentné orgány majú svoje kompetencie zachované, to si treba uvedomiť. Tuná nedochádza ku žiadnej zmene, to je po prvé.
Po druhé, ministerstvo životného prostredia nestratilo žiadne kompetencie. Inšpekcia ostáva kontrolný orgán a ministerstvo vykonáva hlavný vodoochranársky dozor. Úrad verejného zdravotníctva nikdy nemal kompetenciu kontrolovať vodu. Dá sa povedať, že zdravotníci vždycky kontrolovali vody, tak sa povie ľudovo z kohútika. A ministerstvo pôdohospodárstva má kompetenciu kontrolovať používanie agrochémie a okamžite informovať envirorezort. To sú veci, ktoré jednoducho sú zachované a nie je to tak ako ste to tuná vy predniesli.
Čo sa týka toho štrku, to ma zaujalo čo ste hovorili o tom štrku, tak chcem k tomu podotknúť, že od 15. 3. 2018 sa posilnila pozícia orgánov Štátnej vodnej správy vzhľadom ku geologickému zákonu a k banskému zákonu. A od marca tohto roka sú stanoviská vodnej správy záväzné, to pred marcom nebolo, pani poslankyňa.
Ďalej zákon vyslovene zakazuje ťažbu nevyhradených nerastov v chránených vodohospodárskych oblastiach. Odkaz na banský zákon, kde ide o právnu formalitu, ktorá vyplynula z Legislatívnej rady vlády je taký, že nevyhradený nerast nie je... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 16.10.2018 15:29 - 15:32 hod.

Ján Kvorka Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo pán predsedajúci. Národná rada Slovenskej republiky uznesením 1319 z 11. septembra 2018 pridelila vládny návrh zákona o chránených oblastiach prirodzenej akumulácie vôd a o zmene a doplnení niektorých zákonov na prerokovanie týmto výborom: ústavnoprávnemu výboru, výboru pre pôdohospodárstvo a životné prostredie a výboru pre verejnú správu a regionálny rozvoj.
Za gestorský výbor určila výbor pre pôdohospodárstvo a životné prostredie.
Výbory prerokovali predmetný vládny návrh zákona v lehote určenej uznesením Národnej rady Slovenskej republiky.
Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol vládny návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému vládnemu návrhu zákona.
Výbory, ktorým bol vládny návrh zákona pridelený zaujali k nemu nasledovné stanoviská: ústavnoprávny výbor uznesením č. 430 z 9. októbra 2018 s vládnym návrhom zákona súhlasil a odporučil ho Národnej rade schváliť s pripomienkami.
Výbor pre pôdohospodárstvo a životné prostredie uznesením 203 z 10. októbra 2018 s vládnym návrhom zákona súhlasil a odporučil ho Národnej rade schváliť s pripomienkami.
Výbor pre verejnú správu a regionálny rozvoj uznesením 164 z 11. októbra 2018 s vládnym návrhom zákona súhlasil a odporučil ho Národnej rade schváliť s pripomienkami.
Gestorský výbor odporúča hlasovať o bodoch spoločnej správy nasledovne: O bodoch spoločnej správy č. 1 až 13 hlasovať spoločne s návrhom gestorského výboru uvedené body schváliť.
Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k vládnemu návrhu zákona vyjadrených v ich uzneseniach uvedených pod bodom III. spoločnej správy a v stanoviskách poslancov gestorského výboru vyjadrených v rozprave k tomuto vládnemu návrhu zákona v súlade s § 79 ods. 4 a § 83 zákona o rokovacom poriadku odporúča Národnej rade predmetný vládny návrh zákona schváliť s pripomienkami.
Spoločná správa výborov o prerokovaní predmetného vládneho návrhu zákona vo výboroch v druhom čítaní bola schválená uznesením výboru pre pôdohospodárstvo a životné prostredie č. 218 zo 16. októbra 2018.
V citovanom uznesení ma výbor poveril predložiť Národnej rade spoločnú správu výborov a splnomocnil ma podať návrhy podľa § 81 ods. 2, § 83 ods. 4, § 84 ods. 2 a § 86 zákona o rokovacom poriadku.
Pán predsedajúci, prosím, otvorte rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 14.9.2018 10:30 - 10:32 hod.

Ján Kvorka Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán predsedajúci. Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bol určený Výborom Národnej rady pre pôdohospodárstvo a životné prostredie za spravodajcu k návrhu uvedeného zákona (tlač 1085). Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona.
Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Zo znenia návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy. Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní. V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali výbory: Ústavnoprávny výbor Národnej rady a Výbor Národnej rady pre pôdohospodárstvo a životné prostredie. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre pôdohospodárstvo a životné prostredie. Odporúčam, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 30 dní a v gestorskom výbore do 32 dní od prerokovania návrhu zákona v Národnej rade Slovenskej republiky.
Pán predsedajúci, prosím, otvorte rozpravu.
Skryt prepis
 

11.9.2018 16:23 - 16:25 hod.

Ján Kvorka Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán predsedajúci. Vážené pani poslankyne, páni poslanci, vážený pán minister, v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bol určený výborom Národnej rady pre pôdohospodárstvo a životné prostredie za spravodajcu k návrhu uvedeného zákona, tlač 1049. Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona.
Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Zo znenia návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali výbory: Ústavnoprávny výbor Národnej rady, Výbor Národnej rady pre pôdohospodárstvo a životné prostredie a Výbor Národnej rady pre verejnú správu a regionálny rozvoj. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre pôdohospodárstvo a životné prostredie. Odporúčam, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 30 dní a v gestorskom výbore do 32 dní od prerokovania návrhu zákona v Národnej rade Slovenskej republiky. Pán predsedajúci, prosím, otvorte všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis
 

14.6.2018 17:39 - 17:44 hod.

Ján Kvorka
Chcem poprosiť o hlasovanie v utorok na 11.00 hodinu.
Skryt prepis
 

14.6.2018 17:36 - 17:38 hod.

Ján Kvorka Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán predseda. Vážené kolegyne, kolegovia, Národná rada svojím uznesením č. 1124 zo 14. marca 2018, pridelila predmetný návrh poslancov na prerokovanie týmto výborom: ústavnoprávnemu výboru a výboru pre pôdohospodárstvo a životné prostredie. Za gestorský výbor určila výbor pre pôdohospodárstvo a životné prostredie. Výbory prerokovali predmetný poslanecký návrh zákona v lehote určenej uznesením Národnej rady Slovenskej republiky. Poslanci, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol poslanecký návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému poslaneckému návrhu zákona.
Ústavnoprávny výbor neprijal uznesenie, keďže návrh uznesenia nezískal súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov. Výbor pre pôdohospodárstva a životné prostredie uznesením č. 160 z 25. apríla 2018 s poslaneckým návrhom zákona súhlasil a odporučil ho Národnej rade Slovenskej republiky schváliť s pripomienkami. Z uznesení výborov Národnej rady Slovenskej republiky uvedených v bode III informácie vyplýva sedem pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov. Gestorský výbor prerokoval návrh spoločnej správy o prerokovaní predmetného návrhu poslancov. Výbor neprijal platné uznesenie v zmysle § 52 ods. 4 zákona o rokovacom poriadku. Uznesením výboru č. 154 z 28. februára 2018 ma výbor poveril v súlade s § 80 zákona o rokovacom poriadku za spoločného spravodajcu, ktorý predkladá predmetnú informáciu a bude predkladať návrh na ďalší postup. V súlade s oprávnením vyplývajúcim z § 80 ods. 2 zákona o rokovacom poriadku navrhujem, aby sa po skončení rozpravy o návrhu zákona v druhom čítaní hlasovalo spoločne o návrhoch uvedených pod bodmi 1 až 7 v časti IV prednesenej informácie.
Pán predsedajúci, otvorte rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 13.6.2018 10:11 - 10:18 hod.

Ján Kvorka Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, v úvode by som chcel ozaj zdôrazniť z tohto miesta, že všetkým nám ide o jednu vec, názory sú rôzne a tie sa nedajú voľakým spôsobom odbúrať a zabrániť. Myslím si, že aj vám, aj funkcionárom, či už sú to z ministerstva životného prostredia, ktorí sa spolupodieľali na tvorbe tohto zákona, alebo predstavitelia Slovenského rybárskeho zväzu končiac aj s predstaviteľmi Národnej rady, ktorí mali v pôsobnosti tento zákon a snažili sa ho vytvoriť taký, aby bol najlepší, aby bol najprístupnejší. A verte mi, za celú tú dobu, pán minister tu spomenul, že tento zákon bol odborníkmi prejednávaný a rýchle takmer dva roky, rok a pol, takmer dva roky s týmito zástupcami, ktorí na tie veci sa dívajú z odborného hľadiska a týmto veciam rozumejú.
Čo tým chcem povedať? Tým chcem povedať, že ozaj v každom prípade nám ide o zachovanie všeľudového rekreačného a športového rybárčenia. Verte mi, že to je podstata tohto zákona, samozrejme, s tým, že je potrebné dodržiavať určité pravidlá, ktoré sú nevyhnutné, pretože sto ľudí, sto pováh, sto názorov, ale aj sto záujmov a končí sa to niekedy aj tým pytliactvom. A to je vec, ktorá, ktorá do spoločnosti nepatrí a ktorú treba odstrániť, a preto vznikli aj určité poukázania na veci tie, ktoré sa týkali sebaobrany výkonu rybárskej stráže, kde, samozrejme, je toto možné použiť, tieto donucovacie prostriedky, len v prípadoch, ktoré sú extrémne. A ja chcem povedať zo svojej skúsenosti, že som 50 rokov profesionálne rybárom s rybárskym lístkom a mimo pár takých len vecí, ktoré, ktoré netreba brať ani do úvahy, nedochádzalo k takýmto záležitostiam, že by to ohrozovalo spoločenské nažívanie nás všetkých, ktorí v tejto rybárskej spoločnosti sa pohybujeme.
Vieme, že Slovenský rybársky zväz je organizácia, najväčšia organizácia na Slovensku, ktorý združuje takmer 200-tisíc rybárov. Združuje tam mládež, združuje tam 122, všetci títo rybári sú združení v 122 základných organizáciách. A tu chcem pripomenúť, že počas tých rokovaní, ktoré sme viedli, tak bolo od predstaviteľov Slovenského rybárskeho zväzu nám jasne poukázané, že všetky tieto dotazy, pretože vzišlo zo základných organizácií až 210 pripomienok; 210 pripomienok z pohľadu na veci tak, ako to tá základná organizácia vidí. A tu si treba uvedomiť jednu vec, že aj keď Slovenský rybársky zväz pôsobí v rámci celého Slovenska, jednoducho sú tu určité rozdiely v rámci polohy, ako sú uložené tie rybárske spolky. Čiže niečo iné je na severe Slovenska, niečo iné je na juhu Slovenska, poviem, na západe na Dunaji alebo na ramenách, alebo na vodných plochách ostatných a bočných vodných plochách. To sú veci, ktoré potom vyplývajú k tomu, že v rámci komunikácie to ťažko zjednotiť do toho, aby bol spoločný názor, a preto tí odborníci na tieto veci zaujímali stanoviská tie, ktoré zaujali, a ja osobne po vysvetleniach niektorých pojmov, ktoré aj ja som si vykladal určitým spôsobom inak ako profesionálne, t. j. som dospel k názoru, že napĺňame ozaj vôľu druhého bodu petície, napĺňame vôľu 50-tisíc rybárov, 50-tisíc rybárov túto petíciu podpísalo a 50-tisíc rybárov, keby sa vám dostalo znenie petície do ruky, tak budete vidieť, o čo tam žiadali. Žiadali o urýchlené prijatie nového zákona, nového rybárskeho zákona a žiadali ho hlavne kvôli tomu, že bolo potrebné vyriešiť tie veci, ktoré boli sporné z pohľadu, tie veci, ktoré sa riešili a ktoré sa v tomto zákone aj vyriešili.
Samozrejme, nedokázali sme všetko vyriešiť stopercentne, veď to sa ani nedá, to by sme sa klamali, keby sme si povedali, že sme takí majstri sveta a všetko bude oňo-ňuňo tak, ako to má byť. To sa nedá.
Ale dovolím si z tohto miesta tvrdiť a chcem sa poďakovať predstaviteľom životného prostredia aj Slovenského rybárskeho zväzu za to, že našli zhodu, aj keď tie začiatky boli ťažké, nakoniec v tom, že sa dospelo určitému zneniu, ktoré budeme odsúhlasovať dneska. A tým spôsobom chcem aj využiť túto príležitosť a požiadať o hlasovanie o tomto zákone o 17.00 hod., keby sa to preložilo na 17.00 hod., lebo z priebehu rozpravy, či už písomnej, alebo ústnej, vyplynuli nám nejaké povinnosti, ktoré potrebujeme legislatívne ešte upraviť, dať do podoby tak, aby to bolo v poriadku.
Čiže chcem pána predsedajúceho poprosiť, aby sme toto hlasovanie mohli urobiť o tej 17.00 hod.
Čo na záver, aby som dlho nerozprával, ozaj chcem vás všetkých požiadať a poprosiť o podporu tohto zákona pri hlasovaní, pretože, verte mi, máme troška skreslené informácie, ktoré sa podsúvajú rôznymi ľuďmi, ale podstata veci, ktorá sa riešila a vyriešila, je dobrá, je v prospech členov rybárskeho zväzu, je v prospech mládeže, ktorú pri všeľudovom rekreačnom rybárskom vykonávaní považujem za veľmi dôležitú, obzvlášť v dnešnej dobe, keď máme dobu počítačovú, keď nám deti väčšinou sedia pri hrách a počítačoch, a je to úplne, úplne pre nás výhodné, že môžeme tie deti zobrať k tej vode, že môžu tie deti si tam pobehať, dokonca ich môžeme začať učiť a prispievať k tomu, aby sme ich na tú rybársku činnosť dostali, čo je veľmi krásny šport.
Čiže na koniec, verte mi, ideme urobiť dobrú vec, keď sa urobia ešte určité pripomienky, ktoré vzišli z tejto rozpravy, a chcem vás ozaj z tohto miesta požiadať a poprosiť o podporu o 17.00 hod. pri hlasovaní v rámci tohto zákona.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 13.6.2018 10:01 - 10:01 hod.

Ján Kvorka Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Ja chcem poprosiť iba v krátkosti, že vynímam bod 38 zo spoločnej správy na osobitné hlasovanie. (Reakcia z pléna.) 38, 33. (Reakcie z pléna.)

Hrnčiar, Andrej, podpredseda NR SR
19.
Tak sa dohodnite.

Kvorka, Ján, poslanec NR SR
20.
(Reakcie z pléna.) 38. 33 žiadaš ty vyňať na osobitné hlasovanie, ale ja hovorím o bode 38. Hej, ty si požiadal, to, samozrejme, o tom budeme, a ja žiadam o vyňatie na osobitné hlasovanie bod 38.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 13.6.2018 9:57 - 9:59 hod.

Ján Kvorka Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predsedajúci, za slovo. Ja pôjdem tak odzadu.
Reagujem na pána poslanca Martina Fecka. Pozrieme sa na to v tej spoločnej správe, čo sa týka chýbajúce to písmeno "u" v rámci toho, čo si tu predkladal. Môže to byť, samozrejme, preklep voľajaký. Čiže z toho by som voľakosi až moc nerobil, ale ďakujem za upozornenie. Mne sa vidí, že tiež som si to všimol, keď som to pozeral.
Čo sa týka ďalšej veci, ktorú som si poznačil, je bod 33, ktorý si vyňal na osobitné hlasovanie. Dobre hovorím?
No a potom by som sa chcel pozastaviť pri tej petícii rybárov. Aj pán poslanec Krajkovič (pozn. red.: správne "Krajčí") na ňu reagoval. Neviem, či ste mali možnosť vidieť, ako tá petícia vyzerá a o čo tam išlo. A troška považujem za zmätočné a mylné, keď sa vyjadrujeme, že tu 50-tisíc rybárov podpísalo sa pod tú petíciu, čo je zhruba hore-dole voľajaká tolerancia, pravda, že sa tí rybári pod tú petíciu podpísali, ale to neni o tom, že v tej petícii vyjadrovali oni nesúhlas. A ja si dovolím citovať teraz presne, aby ste, aby ste počuli, že tá petícia obsahuje dva body. Bod jeden hovorí o bodoch 3, 4, 5, 6, kde vlastne ako oni si navrhujú tieto veci a v mnohom sa to upravilo podľa toho, aby to vychádzalo, ale dôležitý z tohto pohľadu, lebo to vnáša potom taký pohľad na to, že je petícia, kde svojou legislatívnou činnosťou žiadajú o urýchlené prijatie nového zákona. Toto je podstatné. V tejto petícii je takýto bod a to podpísalo 50-tisíc rybárov... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis