Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Uvádzajúci uvádza bod

29.3.2019 o 10:53 hod.

akad. arch. Ing. arch.

Jaroslav Paška

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Uvádzajúci uvádza bod 29.3.2019 10:53 - 11:00 hod.

Jaroslav Paška Zobrazit prepis
Milé dámy, vážení páni, očakával som, že diskusia bude naozaj viacej k téme, ktorú sme nastolili, to znamená, že k téme súladu (reakcie z pléna), súladu Istanbulského dohovoru s tým, ako vplýva či už na naše, naše právo, vnútorné právo, alebo, povedal by som, na spoločnosť odvtedy, čo na Slovensku platí.
Opakovane sa tu opakovali výzvy, že treba zdôvodniť toto, tento návrh, pretože údajne zdôvodnenie ste nepočuli. Nuž je chyba, keď sme začínali rokovanie o deviatej ráno, tak ste tu asi neboli, pretože zdôvodnenie som prečítal, máte ho jednak písomne a druhé, rozšírené zdôvodnenie som vyslovil a povedal počas rokovania, možno bude treba zopakovať to zdôvodnenie, aby ste vedeli, že mnohá alebo veľká časť tej diskusie, ktorá sa venovala postaveniu žien, bola mimo rámca nášho odôvodnenia. Pretože keď hovoríme o tom, že naším problémom je definícia rodu v Istanbulskom dohovore, ktorý stavia rod do inej pozície, ako bol doposiaľ v práve zaužívaný, takže to asi nie je dobré a že sa to, povedal by som, premietne istým spôsobom a môže premietnuť aj do Ústavy a výkladu Ústavy a pôsobenia Ústavy Slovenskej republiky. Také tvrdenie, že by niekto chcel nejakým spôsobom eliminovať pozitívne ustanovenia tohto dohovoru na politiku voči ochrane žien, sú absolútne scestné. A už som aj uviedol v mojom predchádzajúcom vstupe, že ochrana žien je garantovaná aj ďalšími medzinárodnými záväzkami Slovenskej republiky. Ak bude treba, vymenujem vám ich, ale myslím, že to nie je potrebné, pretože nikto nespochybnil ochranu žien v Slovenskej republike pred násilím, ako to hovoríte vy.
Vy ste si nastavili inú tému a ja tomu nerozumiem, prečo ste nastolili inú tému, keď máme hovoriť o podstate a o tom článku ustanovení v Parlamentnom zhromaždení Rady Európy, ktoré hovorí o tom, že je rod možné meniť na základe návykov alebo osobného rozhodnutia človeka, pokiaľ ten rod má byť súčasťou jeho fyzickej výbavy, tá definícia rodu. Takže to je, povedal by som, základný problém, s ktorým sa musíme vysporiadať. A jako tu už bolo povedané, však my máme v rámci Európskej únie mnohí podobné problémy, bolo tu spomínané Bulharsko, ktoré proste tento problém už riešilo a kde naozaj bolo skonštatované, že je to v súlade, teda v zásadnom rozpore s ich definíciou podobného zväzku, ako máme definovaný na Slovensku.
Takže iba teda k tomu, že neodznelo odôvodnenie, o čom má byť diskusia a prečo chceme sa dištancovať od tohto dohovoru alebo jeho ustanovení tohto dohovoru, aby sme nehovorili o dohovore ako takom, ale musíme sa dištancovať od celého dohovoru, keďže ustanovenia sú problémom pre našu ústavu.
Hneď v úvode som povedal, k dohovoru Rady Európy pristúpila v roku 2001 vláda, existujú však pochybnosti pri výklade viacerých ustanovení tohto dohovoru, že je v rozpore s ústavou. Sú pochybnosti, pán Dostál, nie že je v rozpore, pretože o rozpore prípadne rozhodne Ústavný súd. My máme pochybnosti, my máme pochybnosti reálne na základe toho, ako bol presne tento dohovor aplikovaný a ustanovenie, konkrétne ustanovenie čl. 3 písm. c) Istanbulského dohovoru v medzinárodnom práve, pán Dostál. V medzinárodnom práve. (Reakcia z pléna.)
Ale veď ja s vami nechcem diskutovať, ja s vami nemám o čom diskutovať. Národná rada (reakcie z pléna), Národná rada rozhoduje ako politický orgán. Tie expertízy, ktoré máte vy, sú vyvrátené inými expertízami, ktoré hovoria opačne, ktoré sa vyjadrili. (Ruch v sále. Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Hrnčiar, Andrej, podpredseda NR SR
Poprosím vás, páni poslanci, záverečné slovo pred hlasovaním. (Reakcie z pléna.) Môžte si to v bufete prebrať.

Paška, Jaroslav, poslanec NR SR
Takže vám teda dopoviem, teda to, čo som v úvode alebo pri predstavovaní tohto návrhu hovoril, že v terminológii Istanbulského dohovoru ide predovšetkým o významné posunutie termínu gender rod, ktorý je od roku 1998 obsiahnutý v medzinárodnom práve, konkrétne v Rímskom štatúte Medzinárodného trestného súdu ako synonymum pojmu sex (pohlavie) a charakterizovaný významným poukazom na dve rozdielne biologické pohlavia človeka, t. j. muža a ženu. Pre potreby formulovania definícií Istanbulského dohovoru autori dokumentujú totiž posunuli pôvodnú významnú charakteristiku pojmu rod od zaužívanej biologickej väzby k fiktívnej charakteristike podľa súboru spoločnosťou vytvorených rolí správaní, činností, atribútov, možností, kombinácií biologickej podstaty pohlavia osobnostnej výbavy sebaurčenia, odvodzovaný doposiaľ s označením muž a žena na iné charakterizované. Ten významový posun od biologickej podstaty k väzbám na mentálny status vnímania svojej osobnosti je tým významovým posunom, ktorý nám môže robiť a môže teda robiť aj v našej ústave problémy, ak budú takúto aplikáciu a takýto výklad používať súdy.
Keďže táto zmluva je medzinárodná zmluva, ktorá je nadradená nášmu právu a, ako už tu bolo povedané, má záujem, proste implementuje Európska únia, tak je veľká pravdepodobnosť, že takýto výklad môžu používať aj naše súdy, to znamená, nie čo chce spoločnosť, ale ako budú súdy rozhodovať. To je dôležité.
Takže z tohto, z tohto dôvodu myslím, že sme mali sa venovať tomuto, tejto otázke a možno menej hovoriť o tom, ako Istanbulský dohovor ovplyvňuje náš život vo vzťahu k ženám. Viete, bolo tu uvádzaných mnoho príkladov o tom, že proste nemáme vzťah voči ženám, voči ich, povedal by som, spôsobu života vysporiadaný tak, aby to bolo žiaduce. Mrzí ma to, možno aj vás, ale ja sa pýtam, čo Istanbulský dohovor priniesol za 7 rokov tejto spoločnosti, v čom zlepšil postavenie žien? A pomohol naozaj vytvoriť podmienky na to, aby sa niečo zmenilo? Nie. Priniesol vážne problémy.
Takže z pohľadu prínosu Istanbulského dohovoru pre túto spoločnosť je dôležité to, že nepriniesol, povedal by som, zlepšenie postavenia žien, ale priniesol vážne problémy vo fungovaní spoločnosti, pretože rozdelil spoločnosť.
Ak dnes hovoríme o tom, že je potrebné, pokiaľ to bude možné a pokiaľ to odsúhlasia poslanci, Istanbulský dohovor stiahnuť z procesu ratifikácie, tak hovorím o tom, že chceme, aby isté riziká, ktoré vo vzťahu k Slovenskej republike a k jej fungovaniu pretrvávajú, a preto stojím za týmto návrhom a myslím si, že je potrebné o tomto hlasovať.
Ďakujem za pozornosť.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 28.3.2019 17:51 - 17:54 hod.

Jaroslav Paška Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, vážená pani predsedajúca, vážení kolegovia, ja by som len poprosil, ja som plnoletý a nepotrebujem hovorcu, ktorý by interpretoval moje vyjadrenia, moje stanoviská. Ja samozrejme viem, čo som povedal, pán Poliačik, že som povedal, že takáto deklarácia, takáto skutočnosť sa rokuje preto, že predtým nebolo prostredie vytvorené na to, nebola koaličná zhoda alebo opora alebo dostatočná podpora, lebo nehovoríme o koaličnej podpore ale hovoríme o širokej podpore v pléne Národnej rady. A v budúcnosti to nemusí znova byť. Preto Slovenská národná strana v tomto čase predkladá túto, tento návrh uznesenia, ale žeby to nejako súviselo s kupčením alebo s takým niečím, na to naozaj nemáte žiaden argument vecný, ktorý by od mojich úst zaznel.
A dôvody, dôvody sú, povedal by som úplne iné ako sa tu diskutuje dnes, mňa to mrzí, ja samozrejme si vážim názory každého a poznám povedal by som aj vaše preferencie osobnostné. Len treba si uvedomiť, že ak rokujeme o tejto, o tomto stiahnutí, tak deklarácia, to musí mať naozaj vážnejší, vážnejší podtext, ktorý si uvedomujeme a ktorý Slovenská národná strana už mala dlhšie v programe, kde už dlhšie sme poukazovali na to, že táto deklarácia prináša po tej, veľa mnohých pozitívnych veciach aj vážne problémy. Vážne problémy v legislatívnom prostredí Slovenskej republiky tak, ako bolo naznačené.
Pán Dostál, keby ste možno boli prítomný pri mojom úvodnom slove, možno by sme sa nemuseli rozprávať o tom, že ako to zdôvodňujeme. Lebo tam, tam to v podstate odznelo, ak ste to pozornejšie počúvali. Nie v tom papieri, v mojom vystúpení, keď som zdôvodňoval tento náš postup.
Ale čo chcem pripomenúť, pani Blahová a pani Zimenová, viete, toto je jeden z mnohých medzinárodných dokumentov, ktoré má Slovenská republika podpísané. Jeho vplyv na ochranu žien je povedal by som zanedbateľný, pretože máme niekoľko dokumentov z Organizácie Spojených národov podpísaných, ktoré garantujú rovnaké práva a rovnaké, povedal by som, postupy. A povedal by som, vytvárajú podmienky na to, aby Slovenská republika musela plniť záväzky z týchto dokumentov. Takže pokiaľ sa vy upínate na to, že Istanbulský dohovor je jedinou záchranou pre ženy, nie je to tak. Tie medzinárodné dokumenty, ktoré Slovenská republika akceptovala a ktoré má prijaté voči iným inštitúciám Európskej únie, aj povedal by som, v rámci štruktúry OSN a medzinárodného práva sú tak vážne, že naozaj či podpíšeme Istanbulský dohovor alebo či ho ratifikujeme, nie je povedal by som, tým kardinálnym problémov alebo povedal by som, tou základnou vecou. A preto, ak vidíme, že jeden z tých medzinárodných dokumentov, ktorý prináša aj isté riziká v budúcnosti a môže priniesť isté riziká pre fungovanie spoločnosti, môžeme oželieť, pokiaľ si vieme povedal by som, v rámci spoločnosti udržať, povedal by som kultivované vzťahy, civilizované vzťahy a ja som presvedčený, že Slovenská republika je dnes taká, že dokáže fungovať bez toho, aby sa zaviazala voči Rade Európy nejakým záväzkom, ktoré sú nad rámec, povedal by som
===== môžme oželieť, pokiaľ si vieme, povedal by som, v rámci spoločnosti udržať, povedal by som, kultivované vzťahy, civilizované vzťahy a ja som presvedčený, Slovenská republika je dnes taká, že dokáže fungovať bez toho, aby sa zaviazala voči Rade Európy nejakým záväzkom, ktoré sú nad rámec, povedal by som, aj budúceho fungovania tejto krajiny, a ktoré ale si v našej kompetencii alebo v našej správe voči ochrane žien a, povedal by som, násilia na, nielen na ženách, ale na deťoch, starcoch a povedal by som starších, že si vieme vo vlastnej krajine uregovať tak, že budeme ďaleko pred tým rámcom, ktorý Istanbulský dohovor nastavuje, ďaleko. A ja som presvedčený, táto spoločnosť na to má a že to aj bude vedieť dokázať.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 28.3.2019 17:51 - 17:54 hod.

Jaroslav Paška Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, vážená pani predsedajúca, vážení kolegovia, ja by som len poprosil, ja som plnoletý a nepotrebujem hovorcu, ktorý by interpretoval moje vyjadrenia, moje stanoviská. Ja samozrejme viem, čo som povedal, pán Poliačik, že som povedal, že takáto deklarácia, takáto skutočnosť sa rokuje preto, že predtým nebolo prostredie vytvorené na to, nebola koaličná zhoda alebo opora alebo dostatočná podpora, lebo nehovoríme o koaličnej podpore ale hovoríme o širokej podpore v pléne Národnej rady. A v budúcnosti to nemusí znova byť. Preto Slovenská národná strana v tomto čase predkladá túto, tento návrh uznesenia, ale žeby to nejako súviselo s kupčením alebo s takým niečím, na to naozaj nemáte žiaden argument vecný, ktorý by od mojich úst zaznel.
A dôvody, dôvody sú, povedal by som úplne iné ako sa tu diskutuje dnes, mňa to mrzí, ja samozrejme si vážim názory každého a poznám povedal by som aj vaše preferencie osobnostné. Len treba si uvedomiť, že ak rokujeme o tejto, o tomto stiahnutí, tak deklarácia, to musí mať naozaj vážnejší, vážnejší podtext, ktorý si uvedomujeme a ktorý Slovenská národná strana už mala dlhšie v programe, kde už dlhšie sme poukazovali na to, že táto deklarácia prináša po tej, veľa mnohých pozitívnych veciach aj vážne problémy. Vážne problémy v legislatívnom prostredí Slovenskej republiky tak, ako bolo naznačené.
Pán Dostál, keby ste možno boli prítomný pri mojom úvodnom slove, možno by sme sa nemuseli rozprávať o tom, že ako to zdôvodňujeme. Lebo tam, tam to v podstate odznelo, ak ste to pozornejšie počúvali. Nie v tom papieri, v mojom vystúpení, keď som zdôvodňoval tento náš postup.
Ale čo chcem pripomenúť, pani Blahová a pani Zimenová, viete, toto je jeden z mnohých medzinárodných dokumentov, ktoré má Slovenská republika podpísané. Jeho vplyv na ochranu žien je povedal by som zanedbateľný, pretože máme niekoľko dokumentov z Organizácie Spojených národov podpísaných, ktoré garantujú rovnaké práva a rovnaké, povedal by som, postupy. A povedal by som, vytvárajú podmienky na to, aby Slovenská republika musela plniť záväzky z týchto dokumentov. Takže pokiaľ sa vy upínate na to, že Istanbulský dohovor je jedinou záchranou pre ženy, nie je to tak. Tie medzinárodné dokumenty, ktoré Slovenská republika akceptovala a ktoré má prijaté voči iným inštitúciám Európskej únie, aj povedal by som, v rámci štruktúry OSN a medzinárodného práva sú tak vážne, že naozaj či podpíšeme Istanbulský dohovor alebo či ho ratifikujeme, nie je povedal by som, tým kardinálnym problémov alebo povedal by som, tou základnou vecou. A preto, ak vidíme, že jeden z tých medzinárodných dokumentov, ktorý prináša aj isté riziká v budúcnosti a môže priniesť isté riziká pre fungovanie spoločnosti, môžeme oželieť, pokiaľ si vieme povedal by som, v rámci spoločnosti udržať, povedal by som kultivované vzťahy, civilizované vzťahy a ja som presvedčený, že Slovenská republika je dnes taká, že dokáže fungovať bez toho, aby sa zaviazala voči Rade Európy nejakým záväzkom, ktoré sú nad rámec, povedal by som
===== môžme oželieť, pokiaľ si vieme, povedal by som, v rámci spoločnosti udržať, povedal by som, kultivované vzťahy, civilizované vzťahy a ja som presvedčený, Slovenská republika je dnes taká, že dokáže fungovať bez toho, aby sa zaviazala voči Rade Európy nejakým záväzkom, ktoré sú nad rámec, povedal by som, aj budúceho fungovania tejto krajiny, a ktoré ale si v našej kompetencii alebo v našej správe voči ochrane žien a, povedal by som, násilia na, nielen na ženách, ale na deťoch, starcoch a povedal by som starších, že si vieme vo vlastnej krajine uregovať tak, že budeme ďaleko pred tým rámcom, ktorý Istanbulský dohovor nastavuje, ďaleko. A ja som presvedčený, táto spoločnosť na to má a že to aj bude vedieť dokázať.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 28.3.2019 9:10 - 9:14 hod.

Jaroslav Paška Zobrazit prepis
Ďakujem pani predsedajúca, tak dovoľte, aby som úvodom najskôr predniesol pozmeňovací návrh a potom ho vysvetlím a odôvodním. Nech sa páči pán poslanec súhlasím s vami, viem sa prispôsobiť, takže najskôr by som odôvodnil pozmeňujúci návrh, ktorý pozostáva z troch bodov. Prvý bod sa týka zmena termínu uznesenia, V názve totiž uznesenia sa uvádza uvádzajú slová 26. marca. Ako iste viete zákon môže byť prijatý až potom keď bude prerokovaný v Národnej rade. Dnes máme posunutý termín a 28. marec nevieme či budeme dneska hlasovať, takže prvým bodom je z unesenia vypustiť slová "26. marca" a doplniť tam termín podľa prijatia uznesenia. V druhej časti sa dopĺňa rozširuje záväzok, ktorý sa ukladá postup po prijatí uznesenia vlády ako sa má správať ako má postupovať. Je to kvôli tomu, že aj na rokovaní gestorského výboru aj v médiách sa objavili námietky, že sme dostatočne neprecizovali ten ďalší postup a že uznesenie má charakter iba formálny. Nechceme, aby sa takto skončilo naše rokovanie, máme jednoznačné predstavy a ďalšom postupe vlády Slovenskej republiky. To znamená, že nielen skončenie ratifikácie ale aj povedal by som informácia príslušnými inštitúciami zároveň, že Slovenská republika nehodlá stať zmluvnou stranou Dohovoru rady Európy o tomto dokumente alebo tohto dokumentu. A potom v časti tretí bod je v časti B uznesenia sa za slová "vláda Slovenskej republiky" vkladajú "o tomto uznesení" sa v podstate dopĺňa text. Takže, teraz prečítam všetky tri body pozmeňujúceho návrhu.
Prvý bod pozmeňujúceho návrhu poslancov Národnej rady Jaroslava Pašku, Magdalény Kuciaňovej a Tibora Bernaťáka k návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na prijatie uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky k procesu ratifikácie Dohovoru Rady Európy o predchádzaní násiliu na ženách a domácemu násiliu a o boji proti nemu Slovenskou republikou (tlač 1409) znie:
Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na prijatie uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky k procesu ratifikácie Dohovoru Rady Európy o predchádzaní násiliu na ženách a domácemu násiliu a o boji proti nemu Slovenskou republikou (tlač 1409) sa mení takto:
1. V názve uznesenia sa vypúšťajú slová ,,26. marca".
Ako som už uviedol dopĺňa sa naplní sa termín podľa prijatia uznesenia ak bude prijaté.
2. V časti A. uznesenia sa na konci vety vypúšťa bodkočiarka a pripájajú sa tieto slová: "a vykonala všetky úkony súvisiace s oznámením Rade Európy, že Slovenská republika sa nehodlá stať zmluvnou stranou Dohovoru Rady Európy o predchádzaní násiliu na ženách a domácemu násiliu a o boji proti nemu;".
Obidva návrhy som už odôvodnil.
A tretím bodom.
3. V časti B. uznesenia sa za slová "vládu Slovenskej republiky" vkladajú slová" o tomto uznesení".
Takže to je všetko ďakujem za pozornosť, pozmeňovací návrh je oficiálne predložený na a dostanete ho na stoly potom pri hlasovaní. Ďakujem za pozornosť.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 28.3.2019 9:08 - 9:09 hod.

Jaroslav Paška Zobrazit prepis
Vážená pani predsedajúca, milé dámy, vážení páni, dovoľte mi, aby som úvodom prečítal návrh uznesenia, ktorý je síce rozdaný aj písomne, ale vzhľadom na to, že je to pomerne krátka definícia a krátke uznesenie, tak si ho dovolím aj predniesť. Takže Uznesenie Národnej rady Slovenskej republiky z 26. marca 2019, ten termín budeme musieť zrejme zmeniť. Bolo podané 26. marca, neviem či bude prijaté, ako bude prijaté. Uznesenie Národnej rady Slovenskej republiky k procesu ratifikácie Dohovoru Rady Európy o predchádzaní násiliu na ženách a domácemu násiliu a o boji proti nemu Slovenskou republikou. Jedná sa o tzv. Istanbulský dohovor. Národná rada Slovenskej republiky žiada vládu Slovenskej republiky, aby nepokračovala v procese smerujúcom k ratifikácii Rady Európy a predchádzaniu násiliu na ženách a domácemu násiliu a o boji proti nemu Slovenskou republikou. Poveruje predsedu Národnej rady Slovenskej republiky, aby informoval vládu Slovenskej republiky o tomto uznesení. Zdôvodnenie, ktoré je uvádzané na tomto návrhu pozostáva k tomu, že vlastne konštatujeme, že k Dohovoru Rady Európy pristúpila Slovenská republika v roku 2019. Existujú však vážne pochybnosti pri výklade viacerých ustanovení tohto dohovoru, že je v rozpore s Ústavou Slovenskej republiky. Predkladaný dohovor totiž nerieši iba zámer predchádzaniu násiliu na ženách a domácemu násiliu, ale prináša aj rozpor s Ústavou Slovenskej republiky v oblasti definícii manželstva ako zväzku muža a ženy. Jedným z hlavných nedostatkov textu je definícia pojmov "gender" v preklade "rod" , čo je obsiahnuté v čl. III písm. c) Istanbulského dohovoru. Na účely tohto dohovoru pod pojmom rod sa rozumie súbor spoločnosťou vytvorených rolí vzorov správania sa činnosti mužov a atribútov, ktorá daná spoločnosť považuje za primerané pre ženy a mužov. Aj odstraňovanie rodových stretov je nejasné a dá sa vykladať rôzne, čo by opäť mohlo priniesť významne odlišné interpretácie medzi spoločenským životom u nás a povedal by som normami, ktoré sú zavedené v našej legislatíve a požiadavky medzinárodného spoločenstva, ktoré stojí za týmto dohovorom. Čl. XII ods. 1 Istanbulského dohovoru uvádza, že zmluvné strany prijímajú potrebné opatrenia na účel podpory zmien spoločenských a kultúrnych modelov správania sa žien a mužov s cieľom odstrániť predsudky, zvyky, tradície a všetky ostatné zvyklosti, ktoré sú založené na myšlienke podradenosti žien alebo.... roliach žien a mužov. A v tejto oblasti nazdávame sa, že príliš sú voľné formulácie a ..... interpretácie, takže nám to prináša, napriek tomu, že tento dohovor nie je ratifikovaný, nám to prináša aj do nášho spoločenského života. Vieme, že už napríklad na školách sa rozširujú isté dotazníky, tlačivá, dokumenty, ktoré v zmysle filozofii Istanbulského dohovoru vyvolajú povedal by som isté napätie, pretože rodičia, ktorí sa dostávajú k týmto dokumetnom a ktorí sa dozvedajú o tom akým spôsobom je zabezpečená výchova ich detí protestujú a obracajú sa na nás s požiadavkou, aby sme takéto formy sociálneho inžinierstva v našej republike neuplatňovali. Takže ešte by som pokračoval v rámci úvodného slova takým dovetkom a vysvetlením ďalšími skutočnosťami, ktoré sa týkajú a motivujú nás, aby sme tento návrh predniesli. Asi žiaden medzinárodný dohovor o ľudských právach doposiaľ nevzbudil na Slovensku taký veľký záujem spoločnosti aj kontraverziu ako tento v roku 2011 prijatý dohovor. Proti jeho ratifikácii sa písali protestné listy. Výzvy organizovala občianska petícia, ..... viac ako stovka slovenských občianskych organizácií. Burcovala sa cirkev a ...... aj mnohí politici. Úvodom treba pripomenúť, že dôvodom tohto oporu nie je odmietanie boja proti násiliu na ženách, ale jeho problematická terminológia a s ňou súvisiace sociálnym inžinierstvom významom posunuté charakteristiky a definície spoločenských modelov súžitia. V terminológii Istanbulského dohovoru ide predovšetkým o významové posunutie termínu "gender - rod" ako som uviedol už pri odôvodňovaní uznesenia, ktorý je od roku 1998 obsiahnutý v medzinárodnom právo konkrétne v Rímskom štatúte medzinárodného súdu ako synonymum pojmu sex pohlavia charakterizovali významovým poukazom na dve rozdielne biologické pohlavia človeka, t. j. muža a ženy. Pre potreby formulovania definícii Istanbulského dohovoru autori dokumentu totiž posunuli pôvodnú uvedenú významovú charakteristiku pojmu gender - rod, od založenia .... väzby na biologické pohlavie, fiktívnej charakteristike podľa súboru spoločnosti vytvorených rolí vzorov, správania, činnosti a atribútov umožňujúcej z kombinácie biologickej podstaty pohlavia a osobnostnej výbavy sebaurčenia odvodzovať od doposiaľ zaužívaných označení muža a ženy aj iné charakterizovania osôb. Významové oddelenie biologickej podstaty človeka od jeho väzby na mentálny status vnímania svojej osoby vo vzťahu k spoločenskému modelu správania sa tak síce formálne vytvoril istý priestor pre špekulácie o filozofii zaužívaných partnerských modelov súžitia spoločnosti. Odbornou a legitímnou otázkou však stále ostáva, či to má takýto prístup formovania nových spoločenských vzťahov a je náležitý a prirodzený základ. Preto je na mieste istá zdržanlivosť a citlivé vnímanie reakcii spoločnosti nad Istanbulských dohovorom, administratívne presadzované zásadné zmeny v postaršie evolúciou a generáciami formovaných partnerských rodinných väzbách a spoločenských vzťahoch. Skutočnosť, že Istanbulský dohovor je medzinárodnou zmluvou a v prípade jeho ratifikácie bude Slovenská republika povinná zavádzať jeho filozofiu, pravidlá a mechanizmy do vnútroštátneho práva a miera pochopenia pre zavádzanie jeho nových spoločenských konštrukcií do života spoločnosti je stále rovnako nízka, považujeme za vhodné nepokračovať v procese ratifikácie tohto spoločenského, sociálno-politického experimentu a pristúpiť k prijatiu uznesenia, ako sme predniesli, ktoré ukončí ratifikačný proces. Toľko úvodom. Vážená predsedajúca, súčasne by som chcel požiadať a prihlásiť sa do rozpravy ako prvý, pretože vzhľadom na reakcie, či už na výbore, v príslušnom gestorskom výbore aj z hľadiska médií by som chcel uznesenie, ktoré sme predložili, rozšíriť. Ďakujem. pretože vzhľadom na reakcie či už na výbore v príslušnom gestorskom výbore aj z hľadiska médií by som chcel uznesenie, ktoré sme priložili rozšíriť. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 28.3.2019 9:08 - 9:09 hod.

Jaroslav Paška Zobrazit prepis
Vážená pani predsedajúca, milé dámy, vážení páni, dovoľte mi, aby som úvodom prečítal návrh uznesenia, ktorý je síce rozdaný aj písomne, ale vzhľadom na to, že je to pomerne krátka definícia a krátke uznesenie, tak si ho dovolím aj predniesť. Takže Uznesenie Národnej rady Slovenskej republiky z 26. marca 2019, ten termín budeme musieť zrejme zmeniť. Bolo podané 26. marca, neviem či bude prijaté, ako bude prijaté. Uznesenie Národnej rady Slovenskej republiky k procesu ratifikácie Dohovoru Rady Európy o predchádzaní násiliu na ženách a domácemu násiliu a o boji proti nemu Slovenskou republikou. Jedná sa o tzv. Istanbulský dohovor. Národná rada Slovenskej republiky žiada vládu Slovenskej republiky, aby nepokračovala v procese smerujúcom k ratifikácii Rady Európy a predchádzaniu násiliu na ženách a domácemu násiliu a o boji proti nemu Slovenskou republikou. Poveruje predsedu Národnej rady Slovenskej republiky, aby informoval vládu Slovenskej republiky o tomto uznesení. Zdôvodnenie, ktoré je uvádzané na tomto návrhu pozostáva k tomu, že vlastne konštatujeme, že k Dohovoru Rady Európy pristúpila Slovenská republika v roku 2019. Existujú však vážne pochybnosti pri výklade viacerých ustanovení tohto dohovoru, že je v rozpore s Ústavou Slovenskej republiky. Predkladaný dohovor totiž nerieši iba zámer predchádzaniu násiliu na ženách a domácemu násiliu, ale prináša aj rozpor s Ústavou Slovenskej republiky v oblasti definícii manželstva ako zväzku muža a ženy. Jedným z hlavných nedostatkov textu je definícia pojmov "gender" v preklade "rod" , čo je obsiahnuté v čl. III písm. c) Istanbulského dohovoru. Na účely tohto dohovoru pod pojmom rod sa rozumie súbor spoločnosťou vytvorených rolí vzorov správania sa činnosti mužov a atribútov, ktorá daná spoločnosť považuje za primerané pre ženy a mužov. Aj odstraňovanie rodových stretov je nejasné a dá sa vykladať rôzne, čo by opäť mohlo priniesť významne odlišné interpretácie medzi spoločenským životom u nás a povedal by som normami, ktoré sú zavedené v našej legislatíve a požiadavky medzinárodného spoločenstva, ktoré stojí za týmto dohovorom. Čl. XII ods. 1 Istanbulského dohovoru uvádza, že zmluvné strany prijímajú potrebné opatrenia na účel podpory zmien spoločenských a kultúrnych modelov správania sa žien a mužov s cieľom odstrániť predsudky, zvyky, tradície a všetky ostatné zvyklosti, ktoré sú založené na myšlienke podradenosti žien alebo.... roliach žien a mužov. A v tejto oblasti nazdávame sa, že príliš sú voľné formulácie a ..... interpretácie, takže nám to prináša, napriek tomu, že tento dohovor nie je ratifikovaný, nám to prináša aj do nášho spoločenského života. Vieme, že už napríklad na školách sa rozširujú isté dotazníky, tlačivá, dokumenty, ktoré v zmysle filozofii Istanbulského dohovoru vyvolajú povedal by som isté napätie, pretože rodičia, ktorí sa dostávajú k týmto dokumetnom a ktorí sa dozvedajú o tom akým spôsobom je zabezpečená výchova ich detí protestujú a obracajú sa na nás s požiadavkou, aby sme takéto formy sociálneho inžinierstva v našej republike neuplatňovali. Takže ešte by som pokračoval v rámci úvodného slova takým dovetkom a vysvetlením ďalšími skutočnosťami, ktoré sa týkajú a motivujú nás, aby sme tento návrh predniesli. Asi žiaden medzinárodný dohovor o ľudských právach doposiaľ nevzbudil na Slovensku taký veľký záujem spoločnosti aj kontraverziu ako tento v roku 2011 prijatý dohovor. Proti jeho ratifikácii sa písali protestné listy. Výzvy organizovala občianska petícia, ..... viac ako stovka slovenských občianskych organizácií. Burcovala sa cirkev a ...... aj mnohí politici. Úvodom treba pripomenúť, že dôvodom tohto oporu nie je odmietanie boja proti násiliu na ženách, ale jeho problematická terminológia a s ňou súvisiace sociálnym inžinierstvom významom posunuté charakteristiky a definície spoločenských modelov súžitia. V terminológii Istanbulského dohovoru ide predovšetkým o významové posunutie termínu "gender - rod" ako som uviedol už pri odôvodňovaní uznesenia, ktorý je od roku 1998 obsiahnutý v medzinárodnom právo konkrétne v Rímskom štatúte medzinárodného súdu ako synonymum pojmu sex pohlavia charakterizovali významovým poukazom na dve rozdielne biologické pohlavia človeka, t. j. muža a ženy. Pre potreby formulovania definícii Istanbulského dohovoru autori dokumentu totiž posunuli pôvodnú uvedenú významovú charakteristiku pojmu gender - rod, od založenia .... väzby na biologické pohlavie, fiktívnej charakteristike podľa súboru spoločnosti vytvorených rolí vzorov, správania, činnosti a atribútov umožňujúcej z kombinácie biologickej podstaty pohlavia a osobnostnej výbavy sebaurčenia odvodzovať od doposiaľ zaužívaných označení muža a ženy aj iné charakterizovania osôb. Významové oddelenie biologickej podstaty človeka od jeho väzby na mentálny status vnímania svojej osoby vo vzťahu k spoločenskému modelu správania sa tak síce formálne vytvoril istý priestor pre špekulácie o filozofii zaužívaných partnerských modelov súžitia spoločnosti. Odbornou a legitímnou otázkou však stále ostáva, či to má takýto prístup formovania nových spoločenských vzťahov a je náležitý a prirodzený základ. Preto je na mieste istá zdržanlivosť a citlivé vnímanie reakcii spoločnosti nad Istanbulských dohovorom, administratívne presadzované zásadné zmeny v postaršie evolúciou a generáciami formovaných partnerských rodinných väzbách a spoločenských vzťahoch. Skutočnosť, že Istanbulský dohovor je medzinárodnou zmluvou a v prípade jeho ratifikácie bude Slovenská republika povinná zavádzať jeho filozofiu, pravidlá a mechanizmy do vnútroštátneho práva a miera pochopenia pre zavádzanie jeho nových spoločenských konštrukcií do života spoločnosti je stále rovnako nízka, považujeme za vhodné nepokračovať v procese ratifikácie tohto spoločenského, sociálno-politického experimentu a pristúpiť k prijatiu uznesenia, ako sme predniesli, ktoré ukončí ratifikačný proces. Toľko úvodom. Vážená predsedajúca, súčasne by som chcel požiadať a prihlásiť sa do rozpravy ako prvý, pretože vzhľadom na reakcie, či už na výbore, v príslušnom gestorskom výbore aj z hľadiska médií by som chcel uznesenie, ktoré sme predložili, rozšíriť. Ďakujem. pretože vzhľadom na reakcie či už na výbore v príslušnom gestorskom výbore aj z hľadiska médií by som chcel uznesenie, ktoré sme priložili rozšíriť. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 26.3.2019 13:34 - 13:34 hod.

Jaroslav Paška
Ďakujem za slovo, pán predseda. Keďže náš doplňujúci návrh na prijatie, teda prerokovanie uznesenia o procese ratifikácie Dohovoru Rady Európy, zaradený do programu, navrhol by som jeho zaradenie ako bod, prvý bod programu vo štvrtok o deviatej hodine ráno.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 26.3.2019 13:19 - 13:20 hod.

Jaroslav Paška Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán predseda. Žiadam do programu schôdze Národnej rady zaradiť osobitný bod: Uznesenie Národnej rady k procesu ratifikácie Dohovoru Rady Európy o predchádzaní násiliu na ženách a domácemu násiliu a o boji proti nemu Slovenskou republikou, ktorý v podstate už dlhší čas stojí, povedal by som, v rámci procesu ratifikácie, ale ktorý má problém v tom, že ustanovenia tohto dohovoru nie sú v súlade s Ústavou Slovenskej republiky. Takže navrhujem, aby sme tento bod prerokovali a zaujali stanovisko k nemu. Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 18.2.2019 20:14 - 20:16 hod.

Jaroslav Paška Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo pán predsedajúci. Pán poslanec Osuský, no ja rešpektujem vašu nedôveru a pochybnosti o procedúre vyhodnotenia všetkých tých ponúk, ktoré poslali jednotlivé inštitúcie ale za tými pochybnosťami má nasledovať etapa preskúmavania verifikácie, vyhľadanie pochybení a až potom sa majú cielene aplikovať nejaké sankcie o ktorých ste hovorili. A myslím, že v tomto prípade predbiehame práve tú etapu vyhľadávania nedostatkov, pochybení a tak ďalej a navrhujete pristúpiť rovno k odvolaniu pani ministerky bez toho že by sme tú procedúru absolvovali. Takže ja nepochybujem o tom, že ak sa dôjde k nejakým zisteniam takže pani ministerka je schopná aj sama vyvodiť dôsledky voči svojim zamestnancom, však vyvodila dôsledky a samozrejme ak sa nájdu ďalšie pochybenia tak sa budú vyvodzovať ďalšie dôsledky dôsledky samozrejme, ale tu už vy odvolávate pani ministerku bez toho že by sme vedeli aká je miera jej podielu na tomto, na týchto pochybeniach a myslím, že je to predčasné, pretože som presvedčený, že tam pochybenie nebude.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 18.2.2019 19:55 - 19:55 hod.

Jaroslav Paška
...partnermi z Európskej únie, tak snáď by sme mohli sa správať troška tolerantnejšie. A ak vidíme a zistíme nejaké nedostatky, tak hovoriť o tých nedostatkoch a tie nejakým spôsobom riešiť a eliminovať. Ďakujem za pozornosť.
Skryt prepis