Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Zodpovedanie otázky

11.5.2017 o 14:30 hod.

Ing.

Peter Pellegrini

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie v rozprave 15.6.2017 14:16 - 14:20 hod.

Peter Pellegrini
Pán podpredseda Národnej rady, mám pocit, že pán poslanec Národnej rady, ktorý položil otázku, nie je v rokovacej sále a pravdepodobne preto nemôžem odpovedať na jeho otázku.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 13.6.2017 16:53 - 16:58 hod.

Peter Pellegrini Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Naozaj len veľmi krátko. Pán poslanec Krajniak, my sa v mnohých veciach zhodneme a ja budem súhlasiť s dvoma vecami. Áno, ten zákon je značne komplikovaný a ťažko je mu rozumieť, ale je to aj tým, že samozrejme pokrýva relatívne zložitú agendu, ktorá ale potom v konečnom dôsledku v tej službe by mala byť celkom pochopiteľná pre občana, ale pre jej realizáciu a fungovanie ústredných orgánov štátnej správy a verejnú moc to musí takto komplikovane, žiaľ, v tom zákone napísané byť. Informatizácia, naopak, vy ste povedali, že úradníci, aby mohli šikanovať občana alebo niečo. Práveže zavedením digitálnych služieb by sme mali dosiahnuť, aby práve už úradníci nemohli šikanovať občana, aby si mnohé veci mohol vybaviť aj bez toho, aby sa vôbec s úradníkom stretol a aby si mnohé veci vybavil v rámci automatického režimu.
Ale na druhej strane v čom s vami súhlasím, na 100 % je, že nemôžme z elektronizácie a informatizácie robiť fetiš a násilím tlačiť do informatizácie a do digitálneho sveta celú spoločnosť. My musíme rešpektovať, že ľudia majú právo si vybrať, či budú chcieť prejsť do digitálneho sveta alebo budú chcieť zostať v tom svete konvenčnom alebo normálnom, takom, na čo sú zvyknutí a my ako štát aj budeme musieť každému umožniť, aby mohol fungovať tam alebo onam. Preto pre občanov ani nikdy a ja osobne nikdy neprídem s myšlienkou povinného nútenia využívať elektronické služby.
Tam to musí byť na dobrovoľnom princípe, ba štát môže len motivovať čím najkvalitnejšími službami, aby ľudia si povedali: vidíš, vyzerá to celkom fajn, suseda si to minule vybavila, ani nemusela ísť na úrad, idem to vyskúšať aj ja. Ale ak nechce, nech radšej ide na úrad a ten asistovaný prístup, ktorý ste hovorili, na Slovensku sa realizuje jeden projekt, on sa volá IOMO, to je jednotné obslužné miesto, kde práve môže dôjsť k takému, k tej kombinácii, čo ste povedali. Ak človek je napríklad na mieste a nemôže sa, nemôže alebo nechce cestovať do nejakého centrálneho mesta, okresu, kde si potrebuje vybaviť nejaký doklad, tak cez tú svoju elektronickú, identifikačnú kartu, cez svoj občiansky by mohol dostať asistovanú službu buď na úrade obecnom alebo na týchto klientskych centrách, ktoré to presne, tak ako ste popísali na základe splnomocnenia v jeho mene, vybavia a zároveň mu tú agendu aj vrátia naspäť. Čiže na tom sa pracuje, tam už je teraz len dôležité, aby sa tie služby čo najviac zefektívnili a zrýchlili.
No a čo bude dôležité aj pre tých, ktorí chcú zostať v tom reálnom svete a nechcú fungovať v tom digitálnom, je, že investovaním do tých informačných systémov naozaj konečne dochádza k stavu, že úradníci si musia vymieňať informácie navzájom medzi sebou a nemajú otravovať občanov, pretože aj ten občan, ktorý príde fyzicky k okienku, má právo na to, aby si, či bol trestaný alebo či je v Obchodnom registri, alebo či má dlžoby, alebo je v nejakom úpadku, alebo je naňho nejaký konkurz, alebo nemá zaplatené zdravotné poistenie, to si má na základe tých miliónov, ktoré sme nainvestovali do informatizácie, pozrieť úradník a nie nútiť občana, že toto choď si všade ty povyberať a keď mi to všetko prinesieš, potom sa s tebou budem baviť. Čiže musí, tá informatizácia musí mať a bude mať pozitívny vplyv aj pre tých, ktorí chcú zostať v tom, v tom reálnom a bežnom svete a v tomto ja s vami súhlasím, musíme rešpektovať demografiu aj tých, ktorí moderné technológie, či už nemajú k nim prístup, alebo už sa nechcú aj vzhľadom na vek a svoje schopnosti učiť s nimi fungovať a preto, čo sa týka občanov, ja budem stále tvrdiť, že vytvorme dobré prostredie, vytvorme kvalitné služby, ale rozhodnutie o tom, či ich bude niekto využívať alebo nebude, nechajme na dobrovoľné rozhodnutie občana Slovenskej republiky.
A ďakujem za podporu v prvom čítaní.
A čo sa týka doložky, áno, to je troška kombinácia, musím sa priznať, toto je jeden z tých práve prvých projektov, kde reálne sú vyčíslené úspory z titulu centrálneho doručovania a prechodu na elektronické schránky, ale je pravda, že sú určité položky hlavne kapitálového charakteru na NASES-e dlhodobo podhodnotené, tak sa využila tá úspora na to, aby sa mohlo nájsť nejaké dodatočné zdroje na dovybavenie, hlavne NASES-u, vlastne na veci a služby, ktoré tak či tak dnes poskytuje a každý rok musí žiadať nanovo a nanovo prostriedky z rozpočtu ministerstva financií. Čiže je to tak, ako by som povedal, že na jednej strane úspora z toho, čo je v novele a zároveň návrh použiť tie prostriedky, nenárokovať si nové, ale použiť tie, ktoré sa usporili na dostavbu tých systémov, ktoré už dnes fungujú, ale potrebujú upgrade, aby konečne fungovali tak, ako majú. Takže áno, preto tá úspora je skoro nulová, resp. vplyv je neutrálny.
Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis
 

13.6.2017 16:32 - 16:34 hod.

Peter Pellegrini Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, dovoľte mi uviesť návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa návrh, zákon č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Účelom predkladaného návrhu zákona je reagovať na prvé skúsenosti s povinným výkonom verejnej moci elektronicky od 1. novembra 2016 a vykonať prvé úpravy, ktoré identifikovala schválená Národná koncepcia informatizácie verejnej správy. Návrh zákona zavádza tzv. centrálne úradné doručovanie dokumentov v tých prípadoch, kedy elektronická schránka nie je aktivovaná. S asistenciou správcu modulu elektronického modulu doručovania ústredného portálu verejnej správy bude centrálne zabezpečené listinné vyhotovenie a doručenie úradného dokumentu adresátovi. Opätovne sa do zákona navrhuje doplniť povinnosť používania centrálnej elektronickej podateľne, pričom úrad podpredsedu vlády bude mať právomoc na základe písomnej požiadavky povoliť orgánu verejnej moci lokálne spravovať tzv. klon centrálnej elektronickej podateľne svojimi kapacitami.
Tu chcem povedať, že toto sme sľúbili aj pri ostatnej debate, pri ostatnej novele zákona o e-Governmente, že sa k tomuto vrátime a tento sľub si aj týmto predložením mnou predmetného návrhu zákona plníme.
S cieľom zjednodušiť pravidlá a nástroje elektronizácie navrhujeme zjednodušenie podpisovania elektronických podaní. Zriadili sme miesto na jednotné nahlasovanie technických problémov a ďalej posilňujeme aj výmenu údajov medzi orgánmi verejnej moci, ktoré tým pádom nie je potrebné zisťovať u občanov a smerujeme tak k toľko žiadanému a očakávanému princípu "Jedenkrát a dosť!"
V oblasti platieb návrh zjednocuje spôsob platby správnych a súdnych poplatkov, sprístupňuje aj platbu kartou prostredníctvom systému E-KOLOK.
Úpravy v oblasti využívania cloudových služieb súvisia s inštitucionalizáciou vládneho cloudu, čo znamená, že pokiaľ orgány verejnej moci využívajú pri výkone verejnej moci cloudové služby, budú povinné vybrať si z vládnych cloudových služieb vedených v katalógu, ktorý bude spravovať Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu.
V čase, kedy by novela mala vstúpiť do účinnosti, prejde rok od začiatku povinnej elektronickej komunikácie. Preto v rámci posilňovania zodpovednosti za elektronický výkon verejnej moci navrhujeme zaviesť možnosť výkonu kontroly nad dodržiavaním zákona a rozširujeme sankcie pre prípady, kedy zákon bude porušený. Keďže primárnym cieľom ale nie je trestať, ale dosiahnuť nápravu, umožňujeme upustiť od uloženia sankcie tam, kde nepôjde o závažné porušenie alebo nebude spôsobená škoda a kde postačí samotná kontrola a prejednanie problému k tomu, aby bola dosiahnutá náprava.
Okrem vyššie uvedených oblastí návrh zákona rieši aj niektoré požiadavky aplikačnej praxe súvisiace so spresnením jednotlivých ustanovení a zjednotením ich výkladu. V nadväznosti na prechod kompetencií z Ministerstva financií Slovenskej republiky na úrad návrh zákona upravuje aj pôsobnosť týchto orgánov. Na účely využívania elektronickej komunikácie so správnymi orgánmi sa navrhuje aj zmena správneho poriadku a v súvislosti s úpravou v oblasti platieb a využívaním systému E-KOLOK sa navrhuje aj zmena zákona o správnych poplatkoch a zákona o súdnych poplatkoch. V nadväznosti na výsledky medzirezortného pripomienkového konania sa navrhujú aj úpravy v zákonoch z oblasti zdravotníctva a zákona o elektronických komunikáciách.
Ak by som to teda ešte raz mohol zhrnúť, medzi hlavné oblasti úpravy tohto zákona patrí:
- jednotné doručovanie v prípadoch, kedy elektronická schránka nie je aktivovaná,
- zavedenie povinnosti používania centrálnej elektronickej podateľne,
- zjednodušenie podpisovania elektronických podaní,
- zjednotenie spôsobu platby poplatku a sprístupnenie platieb kartou,
- posilnenie budovania spoločných modulov a ich opakovaného využívania orgánmi verejnej moci,
- inštitucionalizácia vládneho cloudu,
- úpravy v oblasti zaručenej konverzie dokumentov, ako aj
- zavedenie sankcie za porušenie zákona.
Zároveň som rád, že aj načasovanie celého legislatívneho procesu medzi prvým a druhým čítaním bude prebiehať aj v letných mesiacoch, čo dáva naozaj dostatočný nám priestor na to, aby sme zákon medzi prvým a druhým čítaním ešte mohli vylepšiť o ďalšie podnety, ktoré prídu tak či z oblasti verejnosti, odbornej verejnosti, alebo aj samotných poslancov Národnej rady. A som veľmi rád, že druhé čítanie bude teda až o tri mesiace, čo vytvára dobrý priestor, aby sme prípadne odstránili nejaké chyby, ak sa v zákone vyskytujú, alebo aj za tri mesiace sa technológia a svet posunie zase skokom vopred a budeme tak možno dopĺňať ešte niečo, na čo sme dnes ani neboli pripravení reagovať.
Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, dovoľujem si vás požiadať o podporu tohto návrhu zákona v prvom čítaní.
Ďakujem veľmi pekne, pán podpredseda.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 18.5.2017 14:11 - 14:11 hod.

Peter Pellegrini Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne, vážený pán poslanec, za vašu otázku. Posledné voľby v Rakúsku, Holandsku a aj posledné vo Francúzsku sú nádejou, že Európa sa pomaly vracia k zodpovednosti a zdravému rozumu. Francúzski občania si vybrali v slobodných voľbách svojho prezidenta a toto rozhodnutie treba rešpektovať. Veríme, že táto voľba je dobrou správou pre budúcnosť Európskej únie a umožní hľadať členským štátom cestu k sebe a nie od seba. Európa v období po brexite potrebuje stabilitu a konštruktívnu spoluprácu a úloha Francúzska je v tejto oblasti nezastupiteľná.
Voľba Emmanuela Macrona čiastočne uvoľnila napätie šíriace sa v uplynulom období naprieč celou Európou. Jeho víťazstvo svedčí o aktuálnosti tradičných európskych hodnôt pre občanov. Jeho silne proeurópsky program a výborná znalosť problematiky Európskej únie predstavujú nádej a predpoklad pre ďalší vývoj a pokračovanie európskej spolupráce. Dovtedy v podstate neznámy hráč vo veľmi ostrej kampani presvedčivo so ziskom vyše 66 % hlasov porazil populistické a antieurópske argumenty. Francúzi doňho vkladajú veľké očakávania, že sa mu podarí zázračne prebudiť ekonomiku... (Ruch v sále.)
Môžem? (Reakcia predsedajúceho.) Už ste si vybavili takmer všetko?
Francúzi doňho vkladajú veľké očakávania, že sa mu podarí zázračne prebudiť ekonomiku, zvýšiť zamestnanosť, istotu bezpečia a povzniesť národnú hrdosť.
V hre je boj o demokraciu, ktorú nedôvera a obavy vedú stále bližšie smerom k extrémizmu. Táto hrozba však nezačala ani nekončí prezidentskými voľbami. Macron bude musieť presvedčiť národ, že je schopný uskutočniť reformy v priebehu svojho päťročného mandátu. V opačnom prípade to posilní pravicový, ale aj ľavicový extrémizmus, ktorý má už teraz nezanedbateľnú podporu. Možnosť uskutočnenia plánovaných reforiem novozvoleného prezidenta bude výrazne závisieť od výsledku júnových legislatívnych volieb. Macronovo víťazstvo je zároveň dobrou správou pre jednotu Európskej únie, potrebu ktorej si v kontexte početných globálnych výziev uvedomujú všetky členské štáty. Veríme, že Francúzsko pod vedením novozvoleného prezidenta bude zjednocujúcim prvkom.
Sám novozvolený prezident o budúcnosti Európskej únie tvrdí, že ju treba obnoviť na nových základoch. Emmanuel Macron sa chystá pustiť do efektívnych reforiem vo všetkých oblastiach, od budovania sociálnej Únie, posilnenia ekonomiky, investícií cez reformu eurozóny až po vnútornú a vonkajšiu bezpečnosť Európskej únie. Je zástancom Európy viacerých rýchlostí. Tento projekt však môže fungovať iba za predpokladu, že žiadna členská krajina nebude vylúčená zo spolupráce a nezostane bokom. Tešíme sa na pokračovanie a ďalší rozvoj našich vzájomných vzťahov, ako aj na posilňovanie spolupráce v rámci Európskej únie a NATO.
Francúzsko je jedným z najdôležitejších partnerov Slovenskej republiky, čo sa potvrdilo aj počas nedávneho historického prvého predsedníctva Slovenskej republiky v Rade Európskej únie. Úspešne spolupracujeme v mnohých oblastiach zakotvených v strategickom partnerstve, ale aj nad jeho rámec. Rozvoj tejto praktickej spolupráce považujeme predovšetkým za užitočný pre občanov našich oboch krajín.
Na záver mi dovoľte zaželať novému francúzskemu prezidentovi dostatočnú podporu v parlamente pre zavedenie avizovaných reformných krokov.
Ďakujem veľmi pekne, skončil som.
Skryt prepis
 

Zodpovedanie otázky 18.5.2017 14:08 - 14:13 hod.

Peter Pellegrini Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Vážený pán poslanec, kolegyne, kolegovia, hneď na začiatku je potrebné povedať, že otázka uvoľňovania dlhovej brzdy je otázkou odbornou, ale politickou zároveň. Odbornou po stránke jej základnej konštrukcie a zdôvodnenia a politickou v otázke jej podpory a schvaľovania. Hneď od začiatku musím povedať, že túto otázku naša vláda vníma predovšetkým v odbornej rovine.
Ústavný zákon o rozpočtovej zodpovednosti bol na Slovensku prijímaný v čase, keď sa slovenská ekonomika a hospodárstvo zmietali v dôsledkoch globálnej finančnej krízy, prirodzene, s jej dopadmi na investičné obmedzovanie vo firmách sprevádzané nižšou mierou investícií, šetrením domácností, neistotou na akciových trhoch a z toho automaticky vyplývajúcich dôsledkov pre rozpočtovú politiku Slovenska vo forme zníženia príjmov štátneho rozpočtu.
Zároveň je potrebné mať na pamäti, že sa tak dialo v časoch vysokej globálnej a európskej neistoty sprevádzanej aj gréckou krízou, ktorá sa dokonca na Slovensku pričinila o vyslovenie nedôvery voči vtedajšej vláde Ivety Radičovej. V takejto politickej a ekonomickej situácii bolo cieľom podporiť a sprehľadniť celý proces konsolidácie a ozdravenia verejných financií a zabezpečiť ich budúcu stabilitu. Tento cieľ bol aj jedným z hlavných dôvodov, prečo sa na schválenie kompromisného znenia ústavného zákona o rozpočtovej zodpovednosti v minulosti zhodol takmer celý parlament. Opakujem, skutočne kompromisného znenia.
Samotná dlhová brzda, resp. ústavné ohraničenie maximálnej výšky verejného dlhu podľa ústavného zákona o rozpočtovej zodpovednosti, predstavuje významný legislatívny nástroj, ktorého cieľom je podporiť a sprehľadniť celý proces konsolidácie a ozdravenia verejných financií a zabezpečiť ich budúcu stabilitu. Nakoľko bol vládny program tvorený vo výrazne zmenenej ekonomickej situácii, zakotvil úlohy aj vo vzťahu k možnej zmene dlhovej brzdy, citujem: „S cieľom nájsť ústavnú väčšinu vláda bude iniciovať širokú odbornú a politickú diskusiu o reforme ústavného zákona o rozpočtovej zodpovednosti na základe doterajších skúseností s jeho praktickým uplatňovaním. Cieľom bude najmä dosiahnuť neutralitu tzv. dlhovej brzdy pri riadení verejného dlhu naviazaním sankčných pásiem ústavného zákona na čistý verejný dlh namiesto hrubého verejného dlhu, zohľadnenie strategických verejných investícii pri uplatňovaní sankcií a nastavenie parametrov sankčných pásiem podporujúcich hospodársky rozvoj Slovenska.“
Diskusia by sa tiež mala zamerať na neutralizáciu vplyvu metodologických zmien na výšku dlhu. Asi niet liberálneho ani ľavicového ekonóma vo svete, ktorý by dnes popieral vzťah medzi istou mierou zadlženosti štátu a hospodárskym rastom. Preto základným argumentom našej vlády vo vzťahu k uvoľňovaniu dlhovej brzdy je súčasné mimoriadne dynamické napredovanie slovenskej ekonomiky a hospodárstva, ktoré by podľa nášho názoru umožnilo otvorenie dlhového rámca v prospech vymedzených oblastí verejných investícií, ktoré by skokovo Slovenskú republiku posunuli ďalej po stránke dobudovania verejnej infraštruktúry, a to najmä cestnej siete, a zároveň mu umožnili byť aj naďalej kredibilným partnerom vo vzťahu k predchádzajúcim súkromným investíciám, prichádzajúcim súkromným investíciám.
Minister financií bol preto v zmysle našich argumentov poverený počas súčasného volebného obdobia vypracovať novelu ústavného zákona o rozpočtovej zodpovednosti a presne k tomu smeruje aj vaša otázka. Dobudovanie dopravnej infraštruktúry minimálne na úrovni diaľnic a rýchlostných ciest určite patrí k jedným z nástrojov podporujúcich zmierňovanie regionálnych rozdielov, ako aj rast životnej úrovne občanov v daných regiónoch. No nemožno opomenúť, že jedným z hlavných ekonomických problémov, ktorý dnes trápi Slovensko, je nedostatok kvalifikovanej pracovnej sily. V regiónoch, kde dnes nemáme diaľnice, sú koncentrovaní dlhodobo nezamestnaní s nízkou úrovňou vzdelania, ktorí po rokoch v evidencii nezamestnanosti stratili pracovné návyky. Preto je nevyhnutné mať na pamäti, že diaľnice nie sú postačujúcim receptom na hospodársky zázrak pre tieto regióny a musíme uvažovať aj o investíciách v iných oblastiach, ktoré štát môže svojimi politikami podporiť.
Zároveň nesmieme zabúdať, že Slovensko má dnes výborné ekonomické výsledky, ale aj zodpovednú rozpočtovú politiku a zlepšujúcu sa dlhodobú udržateľnosť verejných financií, ktorú oceňujú investori a medzinárodné inštitúcie. Kredibilný ústavný zákon o rozpočtovej zodpovednosti tomuto pozitívnemu imidžu krajiny výrazne pomáha. Sme vnímaní ako partner z jadra eurozóny, kde sme sa ocitli s krajinami, ktoré majú oveľa vyššiu ekonomickú výkonnosť ako Slovensko. Takúto výsostnú pozíciu nemajú všetky krajiny východnej a strednej Európy. Preto okrem vytvorenia priestoru pre financovanie strategických investícií musí byť pre nás všetkých priorita udržať si naše súčasné pozitívne nastavenia a postavenie v eurozóne, avšak ruka v ruke s budúcim vyrovnaným sociálno-ekonomickým rozvojom a modernizáciou Slovenska, ktorá by nemala byť predmetom politického súboja, ale odbornej debaty aj tu na pôde Národnej rady Slovenskej republiky.
Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis
 

18.5.2017 14:02 - 14:07 hod.

Peter Pellegrini Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Vážený pán poslanec, v nadväznosti na vašu otázku, ktorá sa týka súčasných prejavov extrémizmu a neonacizmu na Slovensku, by som chcel predovšetkým uviesť a pripomenúť, že pán premiér aj včera na 28. sneme Združenia miest a obcí Slovenska vyzval primátorov a starostov, aby netolerovali vo svojom okolí prejavy fašizmu. Podľa jeho slov je potrebné tieto prejavy zastaviť, kým je čas, a toto musí byť jedna zo základných výziev pre celú našu krajinu, ak si dovolím zopakovať slová pána predsedu vlády.
Je naozaj smutné, že myšlienky neonacizmu a extrémizmu sa objavujú v krajine, ktorá pred siedmimi desaťročiami priamo zažila hrôzy vojny, ktorú rozdúchala fašistická ideológia. A práve absencia osobnej skúsenosti a povrchné znalosti, či dokonca nezáujem o históriu sú predpokladom rôznych výkladov minulosti, ktoré sa objavujú aj u nás. Aj preto sa stretávame s extrémnymi prípadmi neonacizmu a rasovej nenávisti v súčasnosti.
Negatívnu úlohu pritom zohráva aj internet. Extrémizmus a jeho prejavy majú na sociálnych sieťach čoraz radikálnejšiu podobu, nechýbajú rasistické príspevky podnecujúce k násiliu, dokonca ani vyhrážky na fyzickú likvidáciu. Klamlivou propagandou a dezinformáciami sa určité skupiny ľudí snažia rozvrátiť spoločnosť, vniesť do nej chaos alebo aj ovplyvniť voľby a formovanie politickej moci v jednotlivých štátoch. Takéto hrozby si nemožno nevšímať, ale ostro sa proti nim postaviť. Ako povedal predseda vlády: „Dobré slovo nestačí, potrebné sú aj represie.“
Na Slovensku žije už tretia generácia, ktorá nezažila vojnu. Mier u nás sa stal na desaťročia realitou, ktorú prijímame ako úplnú samozrejmosť. Práve história nás učí, aby sme neopakovali chyby z minulosti, odovzdáva prežitú skúsenosť ďalším generáciám a poslaním pokroku a humanity, hovorí sa tomu formovanie historickej pamäte národa. V tomto duchu poznania nemôžeme byť ľahostajní a tolerantní k akýmkoľvek prejavom fašizmu nielen na tej najnižšej úrovni, ale je naozaj smutné, že aj na tej najvyššej, v pléne Národnej rady Slovenskej republiky, kde chráni poslancov výroková imunita.
Nikto na Slovensku azda nečakal, že sa vrátime k niečomu, čo tu už raz bolo, že po uliciach budú chodiť holohlaví muži a zdraviť sa „Na stráž!“, že stále častejšie sa aj na rôznych verejných podujatiach budeme stretávať so spochybňovaním výsledkov 2. svetovej vojny, holokaustu, s velebením štátu a ľudí, ktorí vyznamenávali fašistov za vraždenie obyvateľov slovenských miest a obcí. To nemá nič spoločné s demokratickým štátom a s ochranou ľudských práv a slobôd.
Z hľadiska legislatívy sa na Slovensku problematike extrémizmu dnes venuje Špecializovaný trestný súd, ako aj Špeciálna prokuratúra. Navyše, ako iste viete, pán poslanec, 1. februára tohto roku vznikla Národná jednotka boja proti terorizmu a extrémizmu, ktorá patrí pod Národnú kriminálnu agentúru. Vyše 100 príslušníkov polície špeciálne vyškolených sa už začína zaoberať trestnými činmi terorizmu a extrémizmu a trestnými činmi súvisiacimi s ich financovaním. Zároveň je ich úlohou odhaľovať takéto prejavy na internete. Verím, že v krátkom čase bude vidieť aj výsledky ich práce, keďže zväčša ide o policajtov, ktorí majú patričné vzdelanie, ako aj vedomosti v tejto oblasti.
V Českej republike, kde už táto špeciálna jednotka funguje, dokážu jej príslušníci vo väčšine prípadov odhaliť manipuláciu s informáciami, ktoré vedú k extrémizmu. Bude potrebné čoraz viac spájať naše sily na ochranu spoločných hodnôt, ktoré v Európskej únii zdieľame, posilniť spoluprácu bezpečnostných zložiek členských krajín Únie. To možno považovať za jednu z priorít súčasnej vládnej koalície.
A ako bude štát pristupovať k žiadateľom o zbrojné povolenie, ktoré v minulosti pôsobili v zakázaných neofašistických hnutiach? Podľa súčasnej právnej legislatívy môže Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky na zamedzenie takýchto prípadov využívať inštitút odňatia zbrojného preukazu podľa zákona o strelných zbraniach a strelive. Pri preverovaní podmienky spoľahlivosti môže útvar Policajného zboru zamietnuť vydanie zbrojného preukazu žiadateľovi alebo jeho držiteľovi odňať zbrojný preukaz, ak nie je záruka, že zbraň nezneužije.
Záverom by som chcel zdôrazniť, že 8. máj 1945 nadobro skoncoval s časmi, keď fašizmus vstupoval do európskej politiky. Vojenskou silou spojencov bola definitívne porazená ideológia, ktorá sa snažila o ovládnutie sveta a nehanebne určovala, kto je nadčlovek a kto je podradnou rasou, ale i to, kto nemá právo na život. Aj preto sa dnes staviame výrazne na odpor každej ideológii, v duchu ktorej sa jej predstavitelia neštítia ničiť všetko, k čomu pociťujú nenávisť.
Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis
 

18.5.2017 14:00 - 14:01 hod.

Peter Pellegrini Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne, pán podpredseda. Vážené panie poslankyne, vážení poslanci, vážení členovia vlády, dovoľte mi, aby som z poverenia predsedu vlády a podľa rokovacieho poriadku Národnej rady Slovenskej republiky ospravedlnil z dnešnej hodiny otázok neprítomných členov vlády a oznámil ministrov poverených ich zastupovaním.
Neprítomný je dnes minister školstva, vedy, výskumu a športu pán Peter Plavčan, ktorý je na zahraničnej služobnej ceste, zastupuje ho minister dopravy a výstavby pán minister Érsek. Podpredsedníčku vlády a ministerku spravodlivosti Luciu Žitňanskú v rámci jej neprítomnosti nezastupuje nik, nakoľko nie sú na ňu otázky. Neprítomný je aj minister zdravotníctva Tomáš Drucker, ktorý má neodkladné pracovné povinnosti, ale nie sú naňho žiadne otázky. Minister hospodárstva Peter Žiga takisto neprítomný, ale bez otázok na dnešnej hodine otázok. A pani ministerka pôdohospodárstva, rozvoja vidieka Gabriela Matečná, ako aj pán minister obrany Gajdoš, pretože nie sú na nich žiadne otázky a majú svoje pracovné povinnosti.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

11.5.2017 14:38 - 14:40 hod.

Peter Pellegrini Zobrazit prepis
Ďakujem. Pán poslanec, chcem povedať, že samozrejme zaoberám sa, vnímajte to skôr krokovo. Momentálne sa chcem venovať zlepšeniu postavenia štátu v rámci zmluvných vzťahov, aby sme mali garanciu, že máme veci pevne pod kontrolou a môžeme kedykoľvek reagovať v prípade potreby a nemuseli si na to pýtať povolenie dotyčnej firmy, či nám to dovolí alebo nie. A potom máme relatívne dostatok času na to, aby sme diskutovali naozaj odborne ako ďalej s bodka sk, pretože áno, je to vlastníctvo štátu, je to naše jedinečné, ktoré nemôže nikomu inému patriť len štátu. Tak chcem vás uistiť, že sa vážne zaoberáme aj požiadavkami, ktoré sú v tej takzvanej digitálnej petícii, ktorá dnes beží. A musím povedať, že z tých ôsmich alebo, ak sa mýlim, šiestich požiadaviek, minimálne 80 % už dnes môžem povedať, že už sa buď plnia, alebo sú krátko pred naplnením. Takže myslím si, že tá iniciatíva je správna. Ja sa konštruktívnej diskusii nikdy nebránim a poďme urobiť z toho čo najúspešnejší príbeh. Ale naozaj berme do úvahy všetky argumenty, všetky pre a proti a urobme to v kľude. Lebo ak to máme spraviť, tak to spravme zas na veľmi dlhé obdobie. Ale v tomto vám garantujem, že budem vždy hájiť záujmy Slovenskej republiky a nie záujmy súkromného sektora.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Zodpovedanie otázky 11.5.2017 14:30 - 14:35 hod.

Peter Pellegrini Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne, vážený pán podpredseda. Ešte pred tým, ako začnem odpovedať, mi dovoľte vás aj pani poslankyne a poslancov poprosiť, či by sme mohli pozdraviť návštevu na balkóne. Sú tu deti zo Základnej školy Spojová z Banskej Bystrice, z mesta, z ktorého ja pochádzam (potlesk). Chcem im pekne poďakovať, že k nám prišli. O to viac, že prišli v krásnych slovenských krojoch, a myslím, že tak trošku prispejú k tomu, aby sme počas tohto ťažkého rokovania aj trochu pookriali.
Pán poslanec, k vašej otázke. Ešte pred tým, ako ste mi takúto otázku položili, chcem vás uistiť, že sa problematikou domény.sk zaoberám už dlhšie a verejne sa k tomu aj hlásim. Dnes v tento moment nevidím dôvod, aby sme rokovali veľmi intenzívne, kde a ako presunúť spravovanie domény.sk. Momentálne predo mnou stojí ako priorita úloha pozrieť sa na podmienky, za akých je táto doména spravovaná, hľadať možnosti ako zlepšiť postavenie internetovej komunity, ale aj samotného štátu v tomto procese a vytvoriť tak potom prostredie na to, aby sme v kľude pri zabezpečení dobrého poskytovania služieb mohli diskutovať, či zmeníme alebo nezmeníme terajší spôsob spravovania našej domény. Chcem povedať, že momentálne je na Slovensku aktívnych asi 350-tisíc domén, viac ako 2 300 registrátorov, ktorí sa môžu týmto spôsobom živiť. Samozrejme, je na trhu viac ako možno dvadsať, tridsať firiem, ktoré zabezpečujú 80 % všetkých registrácií domén. Sám osobne dnes som absolvoval rokovanie so Združením poskytovateľov webhostingu, s pánom Jombíkom, s pánom Strečkom. Minimálne jeden z nich je vám veľmi dobre známy a určite s ním intenzívne komunikujete, preto aj chápem, prečo túto tému otvárate v parlamente práve vy.
Chcem vám povedať, že v najbližších dňoch a týždňoch bude dochádzať aj k výrazným zmenám oproti súčasnému stavu. Dovoľte, aby som ich tu vymenoval. Všetky operácie od budúcna budú v novom systéme prebiehať prostredníctvom registrátorov a plne elektronicky. To znamená, nebude potrebná žiadna listinná forma žiadosti. Doménu bude možné registrovať už nielen na jeden rok, ale až na desať rokov a predlžovanie bude možné vykonať podľa potreby počas celého obdobia registrovania domény. Poplatok za doménu sa bude uhrádzať priamo pri registrácii, aby sme tak úplne vymazali špekulatívne registrovanie domén bez úhrady. Poplatok za zmenu registrátora bude zrušený, tak ako bol doteraz evidovaný a ceny za registrácie domén sme znížili a odstránili dve úrovne cien pre registráciu domén a máme len jedno plošné definovanie ceny vo výške desať eur ročne pre všetkých registrátorov.
Samozrejme ďalšie iné otázky. Pred nami teraz stojí otázka, ako vylepšiť pozíciu štátu, na ktorej samozrejme momentálne pracujeme. Chceme odstrániť zo zmluvy, ktorú máme s predmetným správcom domény, blokačný mechanizmus, že zmluvu je možné vypovedať len, keď s tým on súhlasí. Budem navrhovať, aby štát mohol vypovedať zmluvu za určitých podmienok bez toho, aby sa musel pýtať dotyčnej firmy, či s tým má problém alebo problém nemá, a plus ďalšie iné. Preto som zvolal na budúci týždeň vo štvrtok rokovanie komisie, ktorá je tým rozhodujúcim orgánom, ktorý má bdieť nad správou našej domény, a toto rokovanie bude prebiehať práve o tom, ako a akým spôsobom vylepšiť postavenie štátu vo vzťahu k súkromnému subjektu. To je prvý krok, ktorým sa chcem zaoberať.
A potom v druhom kroku samozrejme hovoriť o ďalšom fungovaní a správe, buď o prípadnej zmene systému, alebo akým spôsobom ďalej na Slovensku v tejto oblasti pracovať. Nedám si však ale vnútiť len názor jednostranný niekoho, kto túto tému otvoril a prezentuje to svoje, pretože ja musím zobrať do úvahy aj to, že reprezentujú tieto názory, teda nemyslím vás, ale samotných poskytovateľov webhostingu. Sú to firmy, ktoré obchodujú a žijú z registrovania domény.sk. To znamená, musím vždy citlivo vnímať, aj aké sú pohnútky tejto komunity, pretože je to ich biznis a mojím záujmom nie je, a som im to dnes jasne povedal, znižovať cenu domény na päť euro preto, aby si oni mohli na to svojich päť euro prihodiť. Lebo dnes pri desiatich eurách si možno prihadzujú jedno euro päťdesiat alebo dve eurá. A ja nebudem znižovať sumu len kvôli tomu, aby oni mali väčšie marže.
Čiže ten problém je komplexnejší. Ja verejne vyhlasujem aj tu a vyhlásil som to aj v médiách, že sa touto problematikou vážne zaoberám a urobím všetko pre to, aby sa v čo najkratšej dobe postavenie štátu zlepšilo. A potom máme dostatok času na to, aby sme sa porovnali s inými krajinami, pozreli sa na to, ako to funguje. Nie všade je v krajinách ako u nás taký liberálny prístup, že dvetisíc ľudí je registrovaných ako registrátorov. V niektorých krajinách je to vybraná skupinka štyridsiatich, päťdesiatich ľudí, ktorí s týmto robia biznis, a nikto iný nemôže registrovať domény. Čiže má to rôzne úskalia, a preto kľud, nič sa nedeje, žiadna doména sa, nič nepredáva. Zmena akcionára nie je ani dôvod, aby sme niečo robili, pretože tá sa môže udiať aj päťkrát za rok a nemáme na to žiaden vplyv. Takže urobíme všetko pre to, aby zostala doména pevne pod kontrolou štátu.
Ďakujem, skončil som.
Skryt prepis
 

Zodpovedanie otázky 6.4.2017 14:43 - 14:45 hod.

Peter Pellegrini Zobrazit prepis
Aj keď nie som minister vnútra, ale z informácií, ktoré mám, vás môžem uistiť, že analytické zložky a konkrétne poverené útvary rezortu vnútra a ostatných zložiek pravidelne monitorujú aj tieto weby a stránky, o ktorých hovoríte. Samozrejme, môžme konať len v zmysle platnej legislatívy a sledujeme pozorne aj aktivity členských krajín Európskej únie, ako sa s týmto fenoménom do budúcna vysporiadať a akým spôsobom mať možnosť aj regulovať obsah. Nehovorím o cenzúre, ale o upozorňovaní a jasnom definovaní, čo sú správy, ktoré sú pravdivé a čo sú správy, ktoré sú nepravdivé a ktoré zavádzajú verejnú mienku určitým smerom.
Takže úzko tieto informácie sledujeme a pravdepodobne sa nevyhneme aj väčšej diskusii tu v Národnej rade, aby sme si povedali, ako do budúcna s týmto fenoménom bojovať, pretože vás uisťujem, pán poslanec, že príchodom ďalších a ďalších nových, moderných spôsobov v oblasti digitálnej komunikácie bude tento fenomén a problém ešte viac narasť a bude pravdepodobne predstavovať problém nielen pre našu krajinu, ale aj pre Európu ako takú. A budeme musieť o tom pravdepodobne monotematicky diskutovať aj na pôde parlamentu, aby sme si urobili názor, či vôbec máme, akým spôsobom voči tomuto bojovať, či vôbec by sme mali mať právo takéto informácie odstraňovať, alebo blokovať k nim prístup, pokiaľ bude preukázateľné, že sú to nepravdivé informácie s cieľom ovplyvňovať verejnú mienku nejakým nekalým alebo protizákonným spôsobom.
Skryt prepis