Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Uvádzajúci uvádza bod

5.12.2018 o 10:16 hod.

Bc.

Peter Pamula

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Uvádzajúci uvádza bod 5.12.2018 10:16 - 10:19 hod.

Peter Pamula Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne za slovo, pán predsedajúci. Kolegyne, kolegovia, zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 182/93 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov sa Slovenskej republike umožnila transformácia bytového fondu. Stanovené podmienky dodnes využilo viac ako 80 % nájomcov na získanie vlastníckych práv k týmto bytom.
Cieľom záložného práva podľa § 15 ods. 1 predmetného zákona je zvýraznenie postavenia vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome pri realizácii ich vlastníckych práv voči dlžníkom spomedzi ich radov. Tento cieľ však nebol splnený, najmä s prihliadnutím na nejednoznačnosť aplikačnej praxe, napriek skutočnosti, že záložné právo existuje zo zákona, a teda ide len o jeho deklaráciu v katastri nehnuteľností.
Najčastejším dôvodom odmietania vykonania zápisu záložného práva je výklad, že o zápis je možné požiadať len pri pohľadávkach vzniknutých, teda len tých, ktoré vznikli. Ide o absurdné, nelogické zdôvodnenie nezapísania záložného práva v prospech ostatných vlastníkov bytov a nebytových priestorov. Keďže aplikačná prax, ako aj právna veda u daného slovotvaru predpokladá aj smerovanie do budúcnosti, teda nielen tých pohľadávok, ktoré vznikli, ale aj tých, ktoré ešte len vzniknú. Tento výklad plne korešponduje s logickým zameraním záložného práva, ktoré vzniklo zo zákona o vlastníctve bytov, ktoré predpokladá možnosť vzniku pohľadávok voči ostatným vlastníkom bytov a nebytových priestorov zo strany dlžníkov a neplatičov do budúcnosti.
Predpokladaná novela zákona o vlastníctve bytov a nebytových priestorov má za cieľ chrániť prevažnú časť obyvateľov bytových domov pred ich dlžníkmi a neplatičmi tým, že odstraňuje problémy, ktoré vzišli z aplikačnej praxe. Precizuje pojmy dotknutého ustanovenia tak, aby nemohlo dochádzať k rôznym výkladom, ktoré môžu spôsobiť, že pohľadávky zostávajú neuspokojené alebo uspokojené len sčasti, pričom schodky na plnenie spojených s užívaním bytov neplatičov v preddavkových platbách do fondu prevádzky, údržby a opráv hradia zo svojho vlastného vrecka.
Návrh zákona nebude mať vplyv na rozpočet verejnej správy, sociálne vplyvy, vplyv na životné prostredie, vplyv na politické prostredie, vplyv na informatizáciu spoločnosti ani vplyv na služby verejnej správy pre občanov.
Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky a zákonmi Slovenskej republiky, ako aj medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná.
Navrhovaná právna úprava je porovnateľná s právnou úpravou štátov Európskej únie. Tento môj zámer bol vlastne smerovaný tým smerom, aby nedochádzalo k neodôvodnenému nezapísaniu vlastne tohoto záložného práva a výmazu toho záložného práva. V praxi bolo niekoľko, niekoľko súdnych sporov, ktoré vlastne ukázalo, že tento zákon si kataster vysvetľuje po svojom, aj keď to záložné právo vzniklo zo zákona. Na všetky vaše otázky potom odpoviem, ak budete mať. Ďakujem za pozornosť.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 27.11.2018 15:26 - 15:28 hod.

Peter Pamula Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Pán kolega Dostál, ja vás obdivujem. Ku každému jednému zákonu sa vyjadríte, ku každému jednému zákonu rečnite, strašne kritizujete koalíciu, strašne kritizujete ľudí, ktorí predkladajú zákony. Čo je na tom, keď máme iný názor ako vy? Čo je na tom, keď rozprávame s ľuďmi a ináč sa pozeráme na Slovensko ako vy?
My tieto zákony, nepredkladáme pre seba, ale predkladáme ich pre ľudí a nevymýšľame si ich, že niekde sa stretneme na pive a niečo si vymyslíme a to podáme v Národnej rade. Jednoducho všetky tieto zákony, ktoré predkladáme, tak sú výsledkom komunikácie s občanmi, s voličmi. Potrebujeme zákon o cestovnom ruchu. Potrebujeme zákon o tom, aby Slovensko sa nejakým spôsobom zviditeľnilo, aby naši ľudia chodili na dovolenky na Slovensku.
A čo sa týka vlastne toho počtu, najskôr ste nás kritizovali, že neúmerne ideme zaťažiť vlastne rozpočet tých podnikateľov. Keď sme vypočuli nejaké pripomienky, tak sme dali pozmeňujúci návrh, aby to bolo 49 a viac. Aj to sa vám nepáči. Viete, tak potom kde bude tá hranica? Musí byť niekde hranica, aby sme vedeli niekde začať, pretože za existenciu Slovenska takýto zákon tu nebol. Možnože má nejaké chyby, možnože tá prax ukáže, že sme niekde pochybili, ale v súčasnej dobe si myslím, že je to naj schodnejší, naj kompromisnejší zákon o cestovnom ruchu, ktorý sa dá pripraviť, a ak budú nejaké nedostatky, tak v budúcnosti ich budeme môcť upraviť. Takže ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 18.9.2018 18:48 - 18:50 hod.

Peter Pamula Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Pán kolega, začal ste svoj príhovor rôznymi urážkami, rôznymi invektívami. Ja si tiež myslím, že, že takýto, takýto príhovor do Národnej rady určite nepatrí. Ak by ste hovoril vecne, ak by ste povedal, že aké sú chyby tohoto zákona alebo návrhu zákona, ak by ste pripomienkoval, ak by ste povedal, toto treba zmeniť, toto je zlé a ja si myslím niečo iné. Prečo odsudzujete ľudí, ktorí majú iný názor ako vy? Prečo, prečo zhadzujete predsedu Národnej rady? Myslíte si, že on tu bol nejakým spôsobom dosadený nejakou skupinou ľudí, že teraz niekto prišiel a povedal, Andrej Danko, ty tu budeš predseda Národnej rady a ty budeš mať výložky alebo niečo? Jednoducho je presne takisto zvolený poslanec Národnej rady ako vy. A dostal väčšinovú dôveru v tomto parlamente. A aj keď s ním nesúhlasíte, tak by ste mu mali prejavovať určitú úctu. Minimálne úctu ako predsedovi Národnej rady alebo ku kolegovi.
Ja si vážim každého jedného poslanca Národnej rady, ktorý tu je, aj keď mám iný názor, aj keď si myslím, v súkromí pri pive si môžeme povedať, je to hlúposť, je to sprostosť, môžeme, môžeme byť aj trošku expresívni, ale, ale na pôde tohoto parlamentu by to nemalo byť. Na pôde tohoto parlamentu by sme mali riešiť pragmatické veci a mal by ste vytiahnuť jednu A4 a povedať, ja s tým nesúhlasím, ja si myslím, tento paragraf je zlý, takto by sa mal zmeniť, robíte to zle, my máme iný názor ako vy.
Ja takisto nie som stotožnený s niektorými zákonmi, ktoré, ktoré koalícia predkladá, ale jednoducho sme v koalícii a niekedy musíme robiť aj ústupky, niekedy musíme robiť aj, aj, aj nejaké prieniky. Ale naozaj aspoň môj názor je taký, žeby sme sa mali tu správať naozaj vecne pragmaticky a riešiť problémy a neurážať sa medzi sebou.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 13.9.2018 16:51 - 16:56 hod.

Peter Pamula Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Vážený pán predsedajúci, kolegyne, kolegovia, predkladám spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Eleméra Jakaba, Tibora Bastrnáka a Pétera Vörösa na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 1023), v druhom čítaní.
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti ako gestorský výbor k návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Eleméra Jakaba, Tibora Bastrnáka a Pétera Vörösa na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 1023), ďalej len „gestorský výbor“, podáva Národnej rade Slovenskej republiky podľa § 79 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, ďalej len „rokovací poriadok“, spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky.
Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 1244 z 19. júna z roku 2018 pridelila predmetný návrh zákona na prerokovanie týmto výborom: Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj.
Výbory prerokovali návrh zákona v lehote určenej uznesením Národnej rady Slovenskej republiky.
Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený, neoznámili gestorskému výboru v určenej lehote žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona podľa § 75 ods. 2 rokovacieho poriadku.
Návrh zákona odporúčali Národnej rade Slovenskej republiky schváliť: Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky uznesením č. 420 zo 4. septembra 2018, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti uznesením č. 277 zo 6. septembra 2018, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj uznesením č. 152 zo 6. septembra 2018.
Gestorský výbor odporúča hlasovať o bodoch 1 až 5 spoločne s odporúčaním schváliť.
Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k predmetnému návrhu zákona vyjadrených v ich uzneseniach uvedených pod bodom III tejto správy a v stanoviskách poslancov gestorského výboru vyjadrených v rozprave k tomuto návrhu zákona odporúča Národnej rade Slovenskej republiky návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Eleméra Jakaba, Tibora Bastrnáka a Pétera Vörösa na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 1023), schváliť v znení pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov uvedených v tejto spoločnej správe, ktoré gestorský výbor odporúča schváliť.
Spoločná správa výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania návrhu zákona v druhom čítaní bola schválená uznesením Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti č. 274 z 11. septembra 2018. Týmto uznesením ma výbor poveril ako spoločného spravodajcu predložiť návrhy podľa § 81 ods. 2, § 83 ods. 4, § 84 ods. 2 a § 86 rokovacieho poriadku Národnej rady Slovenskej republiky.
Ďakujem, skončil som.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 13.9.2018 16:07 - 16:12 hod.

Peter Pamula Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúci. Vážený pán predsedajúci, kolegyne, kolegovia, predkladám spoločnú správu Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania vládneho návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 338/2000 Z. z. o vnútrozemskej plavbe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 988), v druhom čítaní.
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti ako gestorský výbor k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon 338/2000 Z. z. o vnútrozemskej plavbe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 988), ďalej len "gestorský výbor", podáva Národnej rade Slovenskej republiky podľa § 79 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, ďalej len "rokovací poriadok", spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky.
Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 1223 z 13. júna 2018 pridelila predmetný návrh zákona na prerokovanie týmto výborom: Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie.
Výbory prerokovali návrh zákona v lehote určenej uznesením Národnej rady Slovenskej republiky. Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený, neoznámili gestorskému výboru v určenej lehote žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona podľa § 75 ods. 2 rokovacieho poriadku.
Návrh zákona odporučili Národnej rade Slovenskej republiky schváliť: Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky uznesením č. 412 zo 4. septembra 2018.
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti neprijal uznesenie, keďže navrhnuté uznesenie nezískalo potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny poslancov podľa § 52 ods. 4 rokovacieho poriadku. Za hlasovalo 5 poslancov, proti nehlasoval nikto a hlasovania sa zdržalo tiež 5 poslancov. Počet členov výboru je 12. Prítomných bolo 10. Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie uznesením č. 188 zo 6. septembra 2018.
Gestorský výbor odporúča hlasovať o bodoch 1 až 7 spoločne s odporúčaním schváliť. Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k predmetnému návrhu zákona vyjadrených v ich uzneseniach uvedených pod bodom III tejto správy a v stanoviskách poslancov gestorského výboru vyjadril v rozprave k tomuto návrhu zákona, odporúča Národnej rade Slovenskej republiky návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 338/2000 Z. z. o vnútrozemskej plavbe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 988), schváliť v znení pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov uvedených v tejto spoločnej správe, ktoré gestorský výbor odporúča schváliť.
Spoločná správa výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania návrhu zákona v druhom čítaní bola schválená uznesením Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti č. 267 z 11. septembra 2018. Výbor ma poveril ako spravodajcu predložiť návrh podľa § 81 ods. 2, § 83 ods. 4, § 84 ods. 2 a § 86 rokovacieho poriadku Národnej rady Slovenskej republiky.
Ďakujem, skončil som.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 12.9.2018 18:47 - 18:49 hod.

Peter Pamula Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Ja som si s takým zase úžasom vypočul, čo pán kolega povedal, pretože naozaj porozprával nám rôzne, rôzne situácie na Slovensku, ktoré sú. My o tých situáciách vieme. My vieme, v akom stave je náš, náš cestovný ruch a v akom stave je naše Slovensko. Máme viac ako 5-tisíc jaskýň. Jednoducho to je naozaj svetový unikát, štát nie veľmi aktívne sa, sa podieľa vlastne na propagovaní vlastne týchto, týchto zariadení, ale ja si nemyslím, že názov ministerstva môže mať nejaký vplyv na riešenie tohoto problému. Ja si nemyslím, že či sa to bude volať ministerstvo výstavby, ako to bolo predtým, a regionálneho rozvoja alebo ministerstvo dopravy, že, že niečo na tom zmeníme, alebo či prerozdelíme tie finančné prostriedky z ministerstva dopravy na ministerstvo, ktoré bude mať na starosti cestovný ruch alebo šport, alebo kultúru. Vždy je to len jeden balík peňazí, ktorý je určený na tú-ktorú kapitolu, a tie sa rozdeľujú. To znamená, že to ministerstvo nehrá úlohu, že či dosta..., či, či je to tak, alebo, alebo onak, pretože ten balík peňazí je stále rovnaký a tí ľudia sú tam vo väčšine prípadov tiež rovnakí, pretože sú tam ľudia, ktorí sa tej problematike venujú a ktorí sa jej rozumejú.
A ja som skôr taký skeptický, čo sa týka tých, tých názorov opozície, pretože ja, ja som presvedčený, že, že vy tento návrh určite vnímate ako pozitívny, aj keď, aj keď to nemôžete nahlas povedať, pretože naozaj, myslím si to, darmo sa kolegovia tu otáčajú, pretože je to systémové riešenie. Je to pomoc tým podnikateľom v slovenskom cestovnom ruchu, je to pomoc našim ľuďom. Nemáme more a dajme im to, čo je na Slovensku.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 12.9.2018 17:51 - 17:53 hod.

Peter Pamula Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Pani kolegyňa, ja som trošku prekvapený z toho, ako ste viedla ten váš príhovor, pretože ja si myslím, že každý jeden poslanec Národnej rady by mal byť rád, ak sa prijímajú zákony, ak sa prijímajú normy, smernice, ktoré pomáhajú tým slabším.
A Slovenská národná strana už vo svojom programe chcela zvýšiť vlastne ten cestovný ruch na Slovensku. Chcela podporiť podnikateľov, ktorí podnikajú v cestovnom ruchu na Slovensku. Veľmi dobre vieme, aká je situácia na Slovensku v tom cestovnom ruchu. Vieme veľmi dobre, aká je v gastronómii. Vy ste tu hovorila o strašne veľa veciach, na ktoré sa nedá v takej krátkej dobe reagovať, ale ja by som, ja by som sa zameral na jednu vec, ste povedala, že to deformuje vlastne podnikateľské prostredie. Ako môže deformovať podnikateľské prostredie, keď, keď nedávame možnosť vlastne tým podnikateľom, aby, aby mohli zvýšiť svoje obraty, aby mohli zvýšiť svoj, svoj zisk, aby mohli zvýšiť svoje kapacity vo svojich zariadeniach, vo svojich reštauračných zariadeniach, vo svojich ubytovacích zariadeniach? Chceme, aby Slováci chodili len do Turecka, do Chorvátka alebo do Talianska na dovolenky? Však, však jednoducho je to prirodzené, ak štát chce, aby peniaze, ktoré sa vyrobili na Slovensku, aby zostali tu. Chceme, aby Slováci poznali Slovensko. Chceme dať im možnosť.
Tento zákon nie je proti podnikateľom. Však nikto sa nejak extra voči tomu neohradil. Každý má nejaké svoje pripomienky, ale nikto, nikto nevyjadril nejaké také veľmi negatívne postoje voči tomuto zákonu.
Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 13.6.2018 10:22 - 10:23 hod.

Peter Pamula Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vážený pán predsedajúci, kolegyne, kolegovia, pán minister, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti ma určil za spravodajcu k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 338/2000 Z. z. o vnútrozemskej plavbe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorými sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 988). V súlade s § 73 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku podávam v prvom čítaní spravodajskú informáciu o predmetnom návrhu zákona.
Konštatujem, že uvedený návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Zo znenia návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady Slovenskej republiky navrhujem, aby návrh zákona prerokovali výbory: Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti. Odporúčam, aby výbory predmetný návrh zákona prerokovali do 7. septembra 2018 a v gestorskom výbore do 10. septembra 2018.
Pán predsedajúci, otvorte, prosím, všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 24.5.2018 20:33 - 20:34 hod.

Peter Pamula Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne za slovo. Ja začnem tak trošku ináč, lebo chcel by som reagovať na pána kolegu Matoviča.
Pán kolega Matovič, viete, ja si vás vážim ako človeka, vážim si vás ako podnikateľa, pretože ste určite niečo dosiahol, vážim si vás takisto ako politika, pretože ste založil úspešnú stranu, ktorá je v parlamente Slovenskej republiky, ale dovoľte mi s vami nesúhlasiť. A ja si nemyslím, že Slovenská národná strana je stranou darebákov, zlodejov alebo nejakých korupčníkov, určite to pravda nie je. Ja sa tak necítim.
Ja som hrdý na to, že som Slovák, som hrdý na to, že som člen Slovenskej národnej strany, som v Slovenskej národnej strane od ´92. roku. Nemám problém s hocikým si sadnúť, debatovať a riešiť pragmaticky veci. Určite nikdy v živote som sa nebál povedať svoj názor alebo, alebo akýmkoľvek spôsobom prezentovať svoje názory. Ale naozaj nemyslím si, že je to namieste, že, že takto sa to prezentuje, že Slovenská národná strana je naozaj stranou zločincov alebo nejakých darebákov.
Slovenská národná strana, ako ste povedal, má veľmi bohatú históriu, je to najstaršia slovenská a je to najstaršia strana Slovákov. Ja si myslím, že tu by som asi aj skončil, pretože to gro a tú podstatu som povedal.
Takže ďakujem veľmi pekne za pozornosť.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 16.5.2018 16:32 - 16:33 hod.

Peter Pamula Zobrazit prepis
Ďakujem. Ďakujem za pripomienky. Naozaj v tom zápale, v tej rýchlosti som, ospravedlňujem sa, hej. To nebol úmysel, ale chcel som to čím skôr vlastne predniesť.
Pani poslankyňa (povedané s pobavením), vy ste ma asi nepočúvali. Tam je všetko to, čo ste povedali vy. Presne všetko to, čo ste povedali vy, ale jedna jediná veta tam je doplnená, "ak je dôvodné podozrenie". Aby to bolo terminologicky zosúladené s ostatnými predpismi a právom. Všetko je tam presne tak, ako bolo. Presne to isté. Vy ste prečítala presne ten môj pozmeňovák, ktorý som tam dal, presne ten istý.
Takže ďakujem. Ďakujem. Ja si nemyslím, že je tam nesúlad, čo sa týka tých omamných látok, ale naozaj je to na diskusiu. Ja som to konzultoval s legislatívcami aj na ministerstve vnútra, aj na ministerstve zdravotníctva a terminologicky, ja nie som právnik, takže nechal som si poradiť, pretože u mňa bol, u mňa bol ten zámer, aby vlastne tí mladiství a maloletí mali povinnosť a druhá vec, aby vlastne ten policajný orgán alebo štát, ako keď nebudeme presne kvantifikovať tých, tie zložky, tak aby mali možnosť vlastne podrobiť týchto mladistvých a maloletých.
Sú tam ešte rôzne veci, o ktorých by sme rozprávali, pretože tam sú, tam sú veci, o ktorých ste vy hovorili aj kolega Baránik, ale naozaj, skúste sa na to pozrieť a myslím si, že ja mám pravdu.
Skryt prepis