Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

25. 5. 2018 o 11:03 hod.

Mgr.

Edita Pfundtner

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 25. 5. 2018 11:03 - 11:03 hod.

Edita Pfundtner
Ďakujem pekne. Vážený pán predsedajúci, ja by som chcela poprosiť presunúť náš návrh, ktorý podávame s pánom Antalom pod tlačou 975 ako posledný bod tejto schôdze. Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 17. 5. 2018 10:57 - 10:59 hod.

Edita Pfundtner Zobrazit prepis
Ďakujem, pán predsedajúci. Ja som sa pýtala, či to bolo záverečné slovo predkladateľa, nakoľko som videla, že pán Budaj je prihlásený s faktickou poznámkou. Takže ďakujem za možnosť vystúpiť ako spravodajkyňa. Ja veľmi pekne ďakujem za čulú diskusiu. Chcem oceniť aj vystúpenie pána Budaja, aj vystúpenie pána Dostála, ale chcem povedať jednu vec, že tento zákon ja nevnímam ako zákon, ktorý sa má prijímať vyslovene za účelom sankcionovania. Ako veľmi dobre viete, právne predpisy majú aj výchovný charakter a majú pôsobiť aj preventívne. A skôr toto vnímam, keď ste narážali napríklad na nariadenie hlavného mesta Bratislavy o tom, že sú zakázané tie ohňostroje, petardy a tak ďalej. Ja som tu bola minulý rok a respektíve na sklonku roka a videla som, že naozaj je menej tých ohňostrojov, menej tých výbuchov, menej tých petárd, aj keď možno ľudia ešte nie sú celkom, nie celkom vedia o tom, že tento zákaz existuje. Takže to je možno tá edukatívna úloha aj týchto právnych predpisov a vieme veľmi dobre, že vynútiteľnosť práva je všade veľký problém. Je to veľký problém nielen pri nariadeniach, pri všeobecne... (Reakcia z pléna.) Vynútiteľnosť práva, vymožiteľnosť práva nie je veľký problém len pri všeobecne záväzných nariadeniach, ale aj pri zákonoch, a vieme o tomto probléme dokonca aj pri Trestnom zákone a nesmieme preto rezignovať na to, že keď vieme, že napríklad preukazovanie spáchania trestného činu je obtiažne, je to problematické, tak to z toho dôvodu len škrkneme z Trestného zákona. Práve toto nesmieme urobiť a musíme ďalej vzdelávať tú spoločnosť, ako by sa mala správať.
Takže ja ďakujem veľmi pekne každému, kto k tomuto návrhu vystúpil a chcem poprosiť, aby sme predmetný návrh zákona posunuli do druhého čítania. Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 17. 5. 2018 10:20 - 10:22 hod.

Edita Pfundtner Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, páni poslanci, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti ma určil za spravodajkyňu k návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Petra Antala a Tibora Bastrnáka na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 58/2014 Z. z. o výbušninách, výbušných predmetoch a munícií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 966). V súlade s § 73 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku podávam v prvom čítaní spravodajskú informáciu o predmetnom návrhu zákona.
Konštatujem, že uvedený návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko Ministerstva financií Slovenskej republiky. Zo znenia návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy. Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajkyňu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní. V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady Slovenskej republiky navrhujem, aby návrh zákona prerokovali výbory: Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti. Odporúčam, aby výbory predmetný návrh zákona prerokovali do 30 dní a v gestorskom výbore do 31 dní od prerokovania návrhu zákona v Národnej rade Slovenskej republiky v prvom čítaní.
Pán predsedajúci, otvorte preto, prosím, všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 17. 5. 2018 9:51 - 9:52 hod.

Edita Pfundtner Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážená pani ministerka, vážení kolegovia, kolegyne, ja by som chcela podať návrh a smerovala to hlavne na pána spravodajcu. V zmysle § 74 dávam návrh, aby sa rozšíril okruh výborov, do ktorých bude predmetný návrh zákona pridelený. Ja som si predmetný návrh zákona pozrela bližšie. Jedná sa naozaj o rozsiahlu právnu úpravu a nakoľko sa dotýka aj evidovania rozostavaných stavieb, bytov, nebytových priestorov, ktoré podľa môjho názoru patria vecne do nášho výboru, ako hospodárskeho výboru, výboru pre hospodárske záležitosti, tak rada by som sa tejto veci venovala aj na pôde nášho výboru a to už aj naozaj obsahovo. Takže týmto dávam návrh o rozšírenie prideliť predmetný návrh zákona aj do výboru pre hospodárske záležitosti. Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 7. 12. 2017 17:07 - 17:08 hod.

Edita Pfundtner Zobrazit prepis
V zmysle § 146 ods. 1 rokovacieho poriadku, prosím, dajte hlasovať o tom, aby Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky zaujal stanovisko k spôsobu podávania pozmeňujúcich alebo doplňujúcich návrhov v rozprave, ak tieto návrhy boli podané poslancom, ktorý vyjadril iba súhlas s podaním svojím podpisom podľa § 82 ods. 2 rokovacieho poriadku, nie je však uvedený ako navrhovateľ týchto návrhov v zmysle § 29 ods. 1 rokovacieho poriadku. Konkrétny príklad uvádzam z dnešnej rozpravy k štátnemu rozpočtu, keď pani poslankyňa Gaborčáková zrejme zabudla podať svoj pozmeňujúci návrh. Tento návrh potom odovzdala pánovi poslancovi Maroszovi, ktorý to v pléne predniesol. Pán poslanec Marosz však nie je navrhovateľ, nemá teda dispozičné právo a nemôže cudzí pozmeňujúci návrh ani podávať, ani zobrať späť.
Skryt prepis
 

Vstup predsedajúceho 29. 11. 2017 11:44 - 11:51 hod.

Edita Pfundtner
Vážený pán predseda, nakoľko neboli podané pozmeňujúce návrhy, myslím si, že o piatej dnes môžeme hlasovať o tomto návrhu zákona. Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 29. 11. 2017 11:44 - 11:51 hod.

Edita Pfundtner Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Takže dovoľte mi na záver sa vyjadriť k predmetnému návrhu zákona. Krátko k tomu, že ako prebiehali rokovania v prvom čítaní, ako aj v druhom čítaní, keď sa návrh zákona prerokovával vo výboroch. Myslím si, že pán poslanec Sloboda spomínal, že na ústavnoprávnom výbore neboli podávané žiadne návrhy. Ja som bola na tom zasadnutí ústavnoprávneho výboru, návrhy boli podané, neboli schválené. Boli to návrhy, ktoré sa týkali väčšinou pripomienok, na ktoré upozornil náš odbor legislatívy a ktoré si vtedy pani spravodajkyňa výboru osvojila, ale neboli podporené.
Musím však povedať, že to, čo hovoril aj pán poslanec Sopko, aj pani ministerka Žitňanská, naozaj chýbala mi diskusia, vecná diskusia k predmetnému návrhu zákona, a som aj ja prekvapená, že tu teraz o päť minút dvanásť, vlastne pred hlasovaním dnešným, prichádzajú kolegovia s kritickými hlasmi, upozorňujú na rôzne nedostatky, ale ani teraz neboli podané žiadne pozmeňujúce návrhy a vecné pripomienky.
Áno, vieme, môžme kritizovať, ja súhlasím s vami, že ten zákon možno nie je najlepší, ale treba si uvedomiť tú vec, že ide aj o transpozíciu európskeho práva. Ide o transpozíciu európskej normy, ktorá tak či tak začne platiť koncom mája roku 2018 a bez ohľadu na to, či my prijmeme nejaké lokálne riešenie, tak toto nariadenie sa bude musieť uplatňovať, bude sa musieť implementovať do tých vzťahov, na ktoré ste poukazovali.
Pokiaľ ide o problém s vekom maloletých, veľmi podľa mňa nevhodným spôsobom na to upozornili kolegovia zo strany SME RODINA, pretože tu nikto nespochybňuje schopnosti našich detí. Tu nikto nespochybňuje ich mentálnu vyspelosť. Chceli sme poukazovať na to, že možno ich kognitívne schopnosti nie sú natoľko silné, aby mali kritickejšie myslenie v určitých prípadoch. A áno, ja si myslím, že vy tu všetci ste zodpovednými rodičmi, chcete chrániť naše deti, ja tiež mám doma tínedžera, to znamená, keď bude chcieť zverejňovať svoje údaje na sieťach, bude potrebovať môj súhlas. A ja si myslím, že každý zodpovedný rodič, tak ako ste hovorili, pán poslanec Sopko, aj vy to, že internet aj vzdeláva, ale poznáme aj tú odvrátenú tvár týchto sietí, myslím si, že každý zodpovedný rodič chce tomu vlastnému dieťaťu pomôcť. Na druhej strane myslím si, že takáto kontrola alebo takýto súhlas zo strany rodiča nesmie byť na škodu toho dieťaťa. Takže určite to bude prospešné a možno sa budeme viac snažiť sledovať to, aké veci na naše deti číhajú na tých sieťach.
Pokiaľ ide o tie pokuty, odznela tu kritika, že úrad bude teraz na základe tohto zákona šikanovať ľudí, tie pokuty sú likvidačné, neprimerane vysoké. Neviem, či ste si všimli, ale ešte v medzirezortnom pripomienkovom konaní došlo k úprave týchto predmetných ustanovení. Ja súhlasím s vami, že keď som sa pozrela na výšku tých pokút, tak som sa aj ja zľakla. Zľakla som sa a povedala som si, že nie je možné, aby sme naozaj malým podnikateľom začali sekať takéto pokuty, ktoré sú podľa mňa tiež v určitých prípadoch rozhodne neprimerané. Ale ak si všimnete § 106 súčasne podávaného alebo návrhu, tak ako je teraz predložený, v súčasnom znení, tak je tam napísané, že "úrad ukladá pokuty a poriadkové pokuty v závislosti od okolností každého jednotlivého prípadu. Pri rozhodovaní o uložení pokuty a určení jej výšky podľa § 104 úrad zohľadní najmä", slovíčko "najmä" si treba aj všímať v tomto prípade, a sú tu písmenka od a) až po k), že napríklad skúma povahu, závažnosť a trvanie porušenia, povahu, rozsah alebo účel spracúvania osobných údajov a tak ďalej a tak ďalej. Takže to nie je pravda, že úrad bude musieť naozaj teraz trestať a sankcionovať podnikateľov hlava-nehlava a vyrubovať im najvyššie pokuty.
Ja súhlasím plne s pani ministerkou Žitňanskou, keď poukazovala na to, ako sa snažil úrad vysporiadať s otázkou transpozície tejto európskej normy, a nebránime sa naozaj ani tomu, že v budúcnosti tento zákon sa otvorí na základe určitých skúseností. Vyhodnotí sa možno aj ten vek, vôbec sa tomu nebránime, ale treba povedať na záver, že diskusia je vec prospešná. Konštruktívna diskusia môže veci posunúť dopredu a mne je veľmi ľúto, že tá vecná diskusia k tomuto zákonu prišla až dnes naozaj v hodine dvanástej.
Takže ja vás prosím, aby ste tento návrh zákona napriek týmto vašim kritickým hlasom skúsili podporiť s tým, že vieme dobre, že na Slovensku, žiaľ, že je taká nedobrá prax, že tu sa neprijímajú právne predpisy na nejakú dlhú dobu a prídeme na to možno aj na základe vlastnej skúsenosti, že treba nejaké úpravy robiť. Ja si myslím, že tento zákon vzhľadom aj na tú rozsiahlosť tej úpravy a možno aj tú oblasť, ktorú upravuje, že naozaj veľa ľuďom nie je úplne jasná tá oblasť a možno ani tie povinnosti, ktoré im budú vyplývať z tohto návrhu zákona, tak možno počas aplikácie sa zistí, že opäť bude potrebné a nutné k tomu diskutovať. Ale ja potom vyzývam naozaj na omnoho živšiu a vecnejšiu diskusiu.
Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis
 

29. 11. 2017 10:04 - 10:05 hod.

Edita Pfundtner Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážená pani ministerka, kolegyne, kolegovia, z poverenia gestorského výboru uvádzam spoločnú správu výborov o prerokovaní vládneho návrhu zákona o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Uvedený návrh zákona bol uznesením Národnej rady pridelený na prerokovanie ústavnoprávnemu výboru a výboru pre ľudské práva a národnostné menšiny ako gestorskému výboru. Určené výbory návrh zákona prerokovali nasledovne: Ústavnoprávny výbor návrh prerokoval a neprijal k nemu uznesenie. Výbor pre ľudské práva a národnostné menšiny k zákonu prijal uznesenie, v ktorom odporúča Národnej rade zákon schváliť s pripomienkami.
Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona.
Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy, ktoré vyplynuli z uznesenia výboru pre ľudské práva a národnostné menšiny, sú uvedené v štvrtej časti spoločnej správy. Gestorský výbor odporúča o všetkých 76 návrhoch hlasovať spoločne a odporúča ich schváliť. Zároveň odporúča zákon ako celok schváliť v znení pripomienok uvedených v spoločnej správe. Spoločná správa výborov bola schválená uznesením gestorského výboru č. 73 z 28. novembra 2017.
Pán predsedajúci, otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 12. 10. 2017 9:34 - 9:36 hod.

Edita Pfundtner Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne pani poslankyni Jurinovej za jej vystúpenie aj za to, že naozaj počas celej rozpravy, či už na výbore, alebo aj tu v pléne, pristupovala k tejto problematike veľmi vecne a naozaj s citom. Musím povedať, že pri tomto zákone je naozaj vzácna zhoda na politickom spektre, to znamená, že táto téma nebola ničím spolitizovaná.
Ja preto veľmi pekne ďakujem všetkým poslancom a každému politikovi, ktorý sa snažil naozaj nájsť tú vzácnu zhodu a ocenil to, že po dlhých rokoch, konečne týmto návrhom dosiahneme to, že obete trestných činov už nebudú v slabšom procesnom postavení, resp. celkovo v slabšom postavení v trestných konaniach než samotní páchatelia trestných činov.
Pokiaľ ide o pripomienku pani poslankyne Jurinovej k zmene, ktorá nastala na pôde ľudskoprávneho výboru, kde sme presadili zmenu, aby v trestných konaniach mohli obete zastupovať advokáti, si dovolím možno jednu takú drobnú poznámku, a to tým, že keď viete, ako funguje výučba napr. trestného práva na univerzitách, tak určite viete, že v tých prvých troch rokoch väčšinou sa trestné právo ani nevyučuje. To znamená, že treba na to naozaj vyššie vzdelanie, vyššia kvalifikácia, päťročné štúdium, takže snaha, naša snaha naozaj bola to, aby sme skvalitnili to právne zastupovanie obetí v ich zastupovaní v trestnom konaní.
Takže ešte raz veľmi pekne ďakujem za jej vystúpenie. A to, čo aj z jej úst odznelo, že naozaj počas rokovania vzniklo len minimum sporných vecí... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis
 

12. 10. 2017 9:14 - 9:15 hod.

Edita Pfundtner Zobrazit prepis
Vážená pani ministerka, vážené panie poslankyne, páni poslanci, ako spravodajkyňa určená navrhnutým gestorským výborom pre ľudské práva a národnostné menšiny v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku predkladám informáciu k uvedenému návrhu zákona (tlač 704).
Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Zo znenia uvedeného návrhu je zrejmý účel navrhovanej úpravy a, vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady č. 729 navrhujem, aby návrh zákona prerokoval ústavnoprávny výbor a výbor pre ľudské práva a národnostné menšiny ako gestorský výbor. Odporúčam, aby návrh zákona výbory prerokovali do 24. novembra 2017, resp. gestorský výbor do 27. novembra 2017.
Vážený pán predsedajúci, otvorte, prosím, rozpravu k predmetnému bodu.
Skryt prepis