Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Vystúpenie s faktickou poznámkou

14. 6. 2017 o 12:45 hod.

Mgr.

Edita Pfundtner

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie s faktickou poznámkou 14. 6. 2017 12:45 - 12:47 hod.

Edita Pfundtner Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Ja ďakujem pani predsedníčke ľudskoprávneho výboru za jej vystúpenie. A áno, pamäť národa, pani kolegyňa, súhlasím, že je to naša národná minulosť a náš spoločný majetok. A "ako každý majetok aj ona musí byť riadne spravovaná, ošetrovaná a zdieľaná svojimi vlastníkmi. Pri riadnom užívaní je minulosť zdrojom sily, identity a poznatkov, ktoré prispievajú k duchovnému a materiálnemu rozkvetu Slovenska."
Ja som teraz citovala od Jána Langoša, od pána Langoša, ktorý keď podával tento návrh zákona pôvodne, tak vôbec nehovoril o žiadnom predsedovi správnej rady. A sám hovoril, že táto verejnoprávna inštitúcia má byť napojená na ústavné inštitúcie. To znamená na prezidenta, na vládu a na Národnú radu Slovenskej republiky.
Sedem rokov ste, pani poslankyňa, v parlamente! Za tých sedem rokov ste mohli iniciovať niekoľko zmien na vylepšenie Ústavu pamäti národa. Mali sme v roku 2010 historickú šancu. Historickú šancu počas Radičovej vlády a vy ste to zahodili. Vy ste zvalili vašu, našu vlastnú vládu a neriešili ste ani tieto problémy. Teraz tu hovoríte krásne reči o zachovaní demokracie. Áno, ja s vami súhlasím, ale ja si neviem predstaviť horší čin, ako zahodiť historickú šancu a dôveru ľudí sklamať tak, že za rok a pol zvaliť svoju vlastnú vládu a nevyužiť to na to, aby sme napríklad v správnej rade dali alebo do správnej rady dali naozaj správnych ľudí.
Vy tu teraz kritizujete rad radom politických nominantov. Áno, politických nominantov, pretože ten zákon... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 14. 6. 2017 12:11 - 12:13 hod.

Edita Pfundtner Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo.
Pani poslankyňa, dotklo sa ma, čo hovoríte o nejakých kolaborantoch. Viete vôbec niečo o mojej rodine? Asi nič. Mojej rodine čo nestihli zobrať na základe Benešových dekrétov a ktorých nestihli vysťahovať násilným spôsobom, tak stihli zobrať to málo, čo im zostalo, na základe komunistických zákonov. A áno, brat môjho dedka bol uväznený kvôli tomu, že nevstúpil do JRD, na základe násilnej kolektivizácie. Nikto z mojej rodiny nebol ani príslušníkom ŠtB a nebol ani členom komunistickej strany. Všetko, čo ste tu teraz pomenovali, že ako touto novelou alebo týmto návrhom ideme ničiť, mňa udivuje. Ja neviem, aký návrh ste si vy čítali. To ťaženie názorov v médiách a na sociálnych sieťach, to bolo pre mňa dosť prekvapujúce a čítala som tam množstvo konšpiračných teórií, ale najväčší blud, to, čo ste tu aj vy teraz vyprodukovali, to je absolútna bomba. Vy tu šírite informáciu, že my ideme kvôli nejakému politikovi, pánovi Babišovi v Čechách ovplyvniť až voľby parlamentné. Uvedomujete si, čo rozprávate? Prosím vás, prečítajte si ešte raz návrh zákona.
A stojím si za tým, že správna rada, členovia správnej rady, nominovaní všetci politickou stranou SMER, vaším úhlavným nepriateľom, nie sú nedotknuteľní. Nie sú nedotknuteľní a majú byť odvolateľní aj v prípade, keď závažným spôsobom neplnia svoje povinnosti, ktoré im vyplýva zo zákona. A nielen vtedy, keď náhodou šesť mesiacov neprídu do roboty.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 10. 5. 2017 14:40 - 14:43 hod.

Edita Pfundtner Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne za slovo. Ja z tohto miesta sa chcem poďakovať pánovi ministrovi aj za predloženie tohto návrhu zákona, aj za jeho obhajobu tohto návrhu zákona v prvom a taktiež aj teraz v druhom čítaní. Musím povedať, že tento návrh zákona rozhodne posilní samosprávu v oblasti kultúry národnostných menšín. Na základe tohto zákona vznikne silná nezávislá organizácia, silná samospráva v kultúre.
Chcem povedať, že z nenávisti sa nikdy nerodili veci hodnotné, a preto musím povedať, že tento návrh zákona sa zrodil na základe vzájomného pochopenia a porozumenia. Ja by som bola veľmi nerada, vážení kolegovia, keby ste odišli z tejto sály s trpkou príchuťou v ústach práve na základe toho, čo tu odznelo z úst kolegov zo strany ĽS NS. Nemôžem súhlasiť s ich argumentáciou, a preto chcem upriamiť vašu pozornosť aj na dôvodovú správu k predmetnému návrhu zákona, kde sa hovorí, čo je účelom tohto fondu, ktorý sa zriaďuje predmetným zákonom. Účelom tohto fondu je predovšetkým; a hovorím, že nie je tento fond namierený proti nikomu. Ja sa tu nepotrebujem obhajovať, že prechovávam nenávisť voči ktorejkoľvek menšine alebo voči slovenskému národu. Vyprosím si takéto obvinenia zo strany pána Mazureka a tvrdo sa proti tomu ohradzujem.
Takže dovoľte mi ešte raz, účelom fondu je predovšetkým zachovanie, vyjadrenie, ochrana a rozvoj identity a kultúrnych hodnôt národnostných menšín. Ďalej výchova a vzdelávanie k právam národnostných menšín, ako aj rozvoj a podpora interkultúrneho dialógu a porozumenia medzi občanmi slovenskej národnosti a občanmi patriacimi k národnostným menšinám a etnickým skupinám. Ja vám dávam túto dôvodovú správu do pozornosti a verím, že keď dnes budeme hlasovať o tomto návrhu zákona, tak to podporíme.
Ďakujem veľmi pekne ešte raz pánovi ministrovi aj vám za podporu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 10. 5. 2017 14:22 - 14:24 hod.

Edita Pfundtner Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne za slovo.
Pán Mazurek, veľmi ohnivé vystúpenie, ale priznám sa, že zase a opäť som sa musela presvedčiť, že vy živíte nenávisť. Robíte to systematicky, cielene a živíte nenávisť k menšinám. Na Slovensku žije mnoho menšín. Žijú tu Maďari, Rómovia, Bulhari, Chorváti, Poliaci, Rusíni, Češi, Nemci a tak ďalej a tak ďalej. Ale vy im závidíte ešte aj tú štipku kultúry, ktorú im tento návrh zákona vie nejakým spôsobom garantovať.
Áno, pozrela som si váš program, naozaj som pátrala, dlho čítala, ale tam po kultúre nie je ani, ani zmienka o kultúre. Vy nepotrebujete kultúru. Vidíme to v Banskobystrickom kraji, ako narábate, ako sa správate ku kultúrnym inštitúciám, ako sa správate ku školám. To znamená, výchova vám nič nehovorí, kultúra vám tiež nič nehovorí. Veľmi ťažko sa mi preto diskutuje s vami, keď všetko otočíte len vyslovene na mamon, na peniaze a na všetko okrem toho, to je nepotrebné. A hlavne je to nepotrebné pre menšiny.
Na Slovensku nežijú len ľudia, ktorí patria k väčšinovému národu. Je tu silná menšinová prítomnosť a ak chceme spolunažívať v mieri, v pokoji a v bezpečí, tak sa musíme navzájom ctiť a rešpektovať. A ja očakávam, že toto budete robiť aj vy, že budete dodržiavať naďalej ústavu, nakoľko ste prisahali na ústavu. Takže ja sa vás pýtam, pán Mazurek: Ak by ste si vy mohli vybrať na Slovensku, ku ktorej menšine by ste chceli patriť?
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 10. 5. 2017 14:04 - 14:06 hod.

Edita Pfundtner Zobrazit prepis
Vážený pán minister, vážená pani predsedajúca, páni poslanci, pani poslankyne, dovoľte mi, aby som z poverenia gestorského Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre ľudské práva a národnostné menšiny uviedla spoločnú správu výborov o prerokovaní predmetného vládneho návrhu zákona vo výboroch v druhom čítaní. Je to tlač 436a.
Uvedený návrh zákona bol uznesením Národnej rady pridelený na prerokovanie ústavnoprávnemu výboru, výboru pre financie a rozpočet, výboru pre kultúru a médiá a výboru pre ľudské práva a národnostné menšiny ako gestorskému výboru. Uvedené výbory vládny návrh zákona prerokovali a zhodne ho odporúčali Národnej rade schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi.
Gestorský výbor nedostal žiadne stanoviská od poslancov tých výborov, ktorým návrh zákona nebol pridelený na prerokovanie. 38 pozmeňujúcich návrhov, ktoré vyplývajú z uznesení výborov, sú uvedené v IV. časti spoločnej správy. Gestorský výbor navrhuje o nich hlasovať spoločne s odporúčaním schváliť. Gestorský výbor odporúča Národnej rade aj zákon ako celok schváliť v znení pozmeňujúcich návrhov uvedených v spoločnej správe výborov. Spoločná správa výborov bola schválená uznesením gestorského výboru z 9. mája 2017 pod číslom 56.
Vážená pani predsedajúca, otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 6. 4. 2017 21:01 - 21:03 hod.

Edita Pfundtner Zobrazit prepis
Vážený pán minister, ďakujem za vaše vecné vystúpenie. Kolegovia z opozície celý čas hovoria, že im ide len o, len a len o obhajobu najlepšieho záujmu detí. Prepáčte, ale ja kolegom z opozície toto neverím. Neverím, lebo si myslím, že neustále pretriasanie životných príbehov a útrap klientov od septembra minulého roka až dodnes vo všetkých slovenských médiách a na verejných sieťach nie je a nikdy nebolo v najlepšom záujme dieťaťa. (Potlesk.) Môžu si tu hovoriť všeličo, môžu ikskrát opakovať, že ich úmysly sú čisté, šľachetné, ale spôsob, akým tento problém komunikujú od septembra až do dnešného dňa ma nepresvedčil o ich dobrom úmysle.
O čom som sa presvedčila, bolo to, že prípad sa nechutne medializoval. Za ten čas nás kolegovia stihli obviniť hádam už zo všetkého zlého, čo sa v spoločnosti deje. Doteraz som však videla iba účelové ohýbanie pravdy a vytĺkanie politického kapitálu. Toto deťom, klientom Čistého dňa určite nepomôže.
Pri tejto kauze podľa mňa bol už obvinený a pošpinený každý – i v systéme, i mimo neho. Minister, kurátori, sociálni pracovníci, rodičia detí, ktorí nezdieľajú názor opozície, úradníci na úradoch práce, na ministerstvách, aj my poslanci koalície, o ktorých tu v pléne zaznelo, že participujeme na znásilňovaní detí. Odmietam, úprimne mi je ľúto, ťažká životná situácia klientov resocializačného zariadenia, je mi ľúto, že nedokázali odolať drogám alebo bojujú s inými závislosťami a dostali sa do situácie, v ktorej sa stali ešte zraniteľnejšími a bezbrannejšími. Celá táto kauza by nám mala byť preto mementom. Mementom, že takto sa veci nemajú riešiť. Nikdy. Podozrenia z porušenia zákonov v tak citlivej téme, ako je táto, nemôžu byť riešené štýlom, že vykopnem dvere a vyvalím na všetky strany vedrá špiny a potom čakám na lajky na blogoch. (Potlesk.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 28. 3. 2017 10:22 - 10:24 hod.

Edita Pfundtner Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Ďakujem aj pani ministerke za jej vystúpenie. Od Mečiarových amnestií uplynulo už skoro 20 rokov, a keď už sme takto blízko k výsledku, tak opozičným kolegom sa to opäť nepáči. Obviňujú nás z rôznych vecí, z neúprimnosti, z trápnych fínt, dokonca som tu počula z úst jedného opozičného lídra, že sme dostali strach. Áno, ja mám strach, mám strach z ľudskej hlúposti. Pretože naozaj dokážete konšpiračne pospájať aj veci, ktoré sú absolútne nespojiteľné. A vadí mi to, že úplne nechutným spôsobom ste sem ešte zamiešali aj nešťastnú udalosť z konca týždňa, ktorá sem absolútne, ale absolútne nepatrí. Preto vás prosím, aby ste sa naozaj snažili o vecnú diskusiu. Dopredu vám za to ďakujem. A pýtam sa, naozaj o čo vám v skutočnosti ide. Ide vám naozaj o zrušenie amnestií? Ak vám ide o zrušenie Mečiarových amnestií, tak sa, prosím vás, nesnažte sprofanovať našu snahu... (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Bugár, Béla, podpredseda NR SR
Pani poslankyňa, musíte reagovať na pani podpredsedníčku.

Pfundtner, Edita, poslankyňa NR SR
Tak ja si myslím, že súčasne reagujem aj na to, a keď spolu s ňou vyzývam, že aby sa naozaj nesprofanoval tento historický okamih, ona na to veľmi vecne upozornila, že takéto chvíle sa nemusia opakovať, s čím absolútne súhlasím. Mne o túto historickú chvíľu ide, je tu šanca dať bodku konečne za tým obdobím temna a zla, a preto ten návrh, aj keď mám isté právne pochybnosti, podporím.
Ďakujem. (Potlesk.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 24. 3. 2017 9:57 - 9:59 hod.

Edita Pfundtner Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Pán poslanec, myslím si, že preháňate, pretože keď som sa stretla so zástupcami týchto spoločností, tak ma informovali, že sa potýkajú s problémami práve pri obsadzovaní pracovných smien počas tých sviatkov. Viaceré tieto spoločnosti dokonca poskytujú príplatok za prácu vo sviatok nad mieru vyžadovanú zákonom. A aj napriek tomuto príplatku vo výške 100 % je záujem o prácu v týchto dňoch malý. Takže uvádzať to ako nejaký úžasný benefit je podľa môjho názoru veľmi scestné.
Viacerí poslanci a hlavne vy, ktorí si hovoríte, že ste tí liberálni, tak argumentujete, že mzda zamestnancov v maloobchode je už teraz na nízkej úrovni, s čím súhlasím, ale možnosť si privyrobiť práve počas tých sviatkov pomôže tým ľuďom v ich veľmi neľahkej sociálnej situácii. Avšak údaje hovoria niečo iné. Podľa tých čísiel jedného zo zamestnávateľov je jednoznačné, že tento príplatok za prácu vo sviatok tvorí v priemere len 1 - 1,5 % mzdy zamestnanca. A to, čo ste spomínali, že nemajú fungovať dopravcovia, majú mať voľno v práci aj tí, ktorí prevádzkujú železničnú, autobusovú alebo leteckú dopravu, tak prepáčte, ja si myslím, že to je absolútne neporovnateľné s tým, čo my tu dnes predkladáme.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 24. 3. 2017 9:42 - 9:44 hod.

Edita Pfundtner Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Ja som taktiež predkladateľkou tohto návrhu zákona a plne to podporujem.
Pán poslanec, na vaše vyjadrenie si dovolím podotknúť, že som konzultovala so všetkými veľkými zamestnávateľmi, ktorí podnikajú v maloobchode aj vo veľkoobchode a na moje veľké prekvapenie všetci tento návrh uvítali. Môžeme tu menovať reťazce, všetky, všetky nákupné veľké reťazce, Kaufland, Tesco, Billa, CBA, je to tak, mám písomné vyjadrenia a absolvovala som aj, absolvovala som aj osobné stretnutia. Tak ja neviem, páni poslanci, keď teraz kričíte, že to nie je pravda, že potom kto klame, alebo kto v mene týchto spoločností vystupuje. Pretože vo viacerých prípadoch mi odpovedali štatutári a dokonca osobne som (reakcie z pléna), prosím vás, nechajte ma to dokončiť... (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Glváč, Martin, podpredseda NR SR
Pán poslanec, poprosím.

Pfundtner, Edita, poslankyňa NR SR
Nerušte ma pri vystúpení! Poprosím potom nastaviť čas. Ďakujem veľmi pekne. Takže ja neviem, kto klame. Mám to čierne na bielom. A dokonca som sa, hovorím, osobne stretla s tými predstaviteľmi, ktorí povedali, že nie je to nič neobvyklé, pretože sú na to zvyknutí v iných krajinách, presne ako Nemecko alebo Rakúsko. Alebo aj v Poľsku a v Maďarsku, kde je počas sviatkov, tie obchody sú vo väčšine prípadov zatvorené.
Ja však chcem operovať aj s číslami. A konkrétne s tým, že v niektorých tých obchodoch pracuje, nechcem teraz menovať, ktorý to je obchod, ale má, zamestnáva 2 284 zamestnancov a z toho je 1 992 žien. Takže musím súhlasiť s tým, čo tu odznelo predtým v rozprave, že áno, najväčšia ťarcha v tomto odvetví je práve na tých ženách, ktorým chceme vyslovene pomôcť, aby naozaj sme sledovali aj tie rodiny... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 23. 3. 2017 17:35 - 17:41 hod.

Edita Pfundtner Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne za slovo. A dovoľte, pán minister, jedno veľké a úprimné ďakujem. Naozaj veľmi pekne ďakujem za vaše vystúpenie, pretože pred siedmimi rokmi, keď som vstúpila prvýkrát do tohto parlamentu, tak sme sedeli na opačných stranách. Ja som sedela tu na tejto strane, pamätám sa, a vy ste sedeli presne tam, ako teraz sedia kolegovia z Ľudovej strany Naše Slovensko. A veru stalo sa, že sme sa na určitých veciach nezhodli,. Ale musím povedať, že strana MOST - HÍD od samého začiatku, ako sa dostala do parlamentu, tak sa snažila o presadenie tohto návrhu zákona, ktorý je teraz konečne tu v Národnej rade Slovenskej republiky. Vtedy sme, mala nositeľa tejto témy podpredsedu vlády pána Ruda Chmela, ktorý naozaj veľmi dôstojne a dôkladne sa venoval tejto problematike a rozumel aj kultúre na rozdiel od iných kolegov, žiaľ. Ale musím povedať aj to, že za to krátke pôsobenie vlády pani Radičovej sa nám nepodarilo presadiť túto zmenu, tento návrh. A preto som veľmi rada, že teraz tá chvíľa konečne prišla.
Ja som si tu vypočula mojich predrečníkov a musím reagovať na jednu jedinú poznámku, keď tu odznelo v rozprave, že Slovenská republika tento návrh zákona nepotrebuje. Keď však túto poznámku počujem z úst kolegu pána Mazureka, ktorý je mi kolegom aj vo výbore pre ľudské práva a národnostné menšiny, tak si myslím, že nedokončil úplne tú svoju úvahu, pretože v jeho ponímaní Slovensko vôbec menšiny nepotrebuje. Ale, pán poslanec, tie menšiny sú tu! Takže to, že Bulhari, Poliaci, Češi, Moraváci, Rusi, Rusíni, Maďari, Rómovia, Židia, Chorváti nepotrebujú kultúru, to považujem za naozaj veľkú urážku voči týmto a, áno, pracujúcim ľuďom. Pretože aj títo ľudia sú pracujúcimi občanmi Slovenskej republiky, a preto si túto podporu zaslúžia. Ale keďže ja nie som zástupkyňa kultúrnej obce, som iba strohý právnik, tak dovolím si vyzdvihnúť určité konkrétnosti, ktoré tento zákon zavádza.
Pán minister správne povedal vo svojom úvodnom vystúpení, že bude sa zamerať tá dotačná politika, ktorá prechádza z Úradu vlády pod ministerstvo kultúry a pod tento fond, ktorý bude zastupovať riaditeľ, a kde o tomto fonde alebo o použití prostriedkov, ktoré do toho fondu pôjdu, budú rozhodovať odborníci. Budú rozhodovať odborníci, ktorí budú musieť spĺňať určitú odbornú niekoľkoročnú prax v kultúre.
A nie je ani pravda to, čo tu tiež odznelo, že títo ľudia budú zarábať neskutočné peniaze. Nie. Skôr z ich strany, zo strany tých odborníkov, to bude veľká služba robiť túto záslužnú činnosť. Pretože možno ročne ak za túto svoju činnosť dostanú 200, možno 300 euro, ročne. Takže ja som naozaj veľmi rada, že sa snažíme o väčšiu autonómnosť v tejto oblasti, a ak dovolíte, tak presne prečítam, že na čo bude poskytovať fond finančné prostriedky.
Takže jedná sa o tieto činnosti:
- kultúrno-osvetovú a vzdelávaciu činnosť,
- edičnú činnosť,
- podporu aktivít divadiel, ktoré, ja si myslím na rozdiel od iných, že potrebujeme, umeleckých súborov a kultúrnych inštitúcií a podporu umeleckej tvorby,
- podporu vedy a výskumu v oblasti kultúry, života, histórie, jazyka a identity príslušníkov národnostných menšín,
- podporu vzdelávania, záujmovej činnosti a využitia voľného času,
- zahraničnej prezentácie kultúry,
- podporu a výchovy vzdelávania detí a mládeže v oblasti práv národnostných menšín,
- podporu vzájomného porozumenia a zbližovania medzi občanmi slovenskej národnosti a občanmi patriacimi k národnostným menšinám a etnickým skupinám, ako aj medzi národnostnými menšinami navzájom.
A mohla by som ešte ďalej pokračovať. Možno v druhom čítaní.
A teraz mi dovoľte povedať, že kultúra prekonáva sociálnu nerovnosť. Som o tom hlboko presvedčená. A kultúra nás oslobodzuje aj od chudoby, áno, aj od chudoby ducha. Preto ďakujem veľmi pekne, že tento návrh tu je, a ja svojím hlasom tento návrh rozhodne podporím.
Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis