Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

7. 12. 2017 o 17:07 hod.

Mgr.

Edita Pfundtner

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 7. 12. 2017 17:07 - 17:08 hod.

Edita Pfundtner Zobrazit prepis
V zmysle § 146 ods. 1 rokovacieho poriadku, prosím, dajte hlasovať o tom, aby Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky zaujal stanovisko k spôsobu podávania pozmeňujúcich alebo doplňujúcich návrhov v rozprave, ak tieto návrhy boli podané poslancom, ktorý vyjadril iba súhlas s podaním svojím podpisom podľa § 82 ods. 2 rokovacieho poriadku, nie je však uvedený ako navrhovateľ týchto návrhov v zmysle § 29 ods. 1 rokovacieho poriadku. Konkrétny príklad uvádzam z dnešnej rozpravy k štátnemu rozpočtu, keď pani poslankyňa Gaborčáková zrejme zabudla podať svoj pozmeňujúci návrh. Tento návrh potom odovzdala pánovi poslancovi Maroszovi, ktorý to v pléne predniesol. Pán poslanec Marosz však nie je navrhovateľ, nemá teda dispozičné právo a nemôže cudzí pozmeňujúci návrh ani podávať, ani zobrať späť.
Skryt prepis
 

Vstup predsedajúceho 29. 11. 2017 11:44 - 11:51 hod.

Edita Pfundtner
Vážený pán predseda, nakoľko neboli podané pozmeňujúce návrhy, myslím si, že o piatej dnes môžeme hlasovať o tomto návrhu zákona. Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 29. 11. 2017 11:44 - 11:51 hod.

Edita Pfundtner Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Takže dovoľte mi na záver sa vyjadriť k predmetnému návrhu zákona. Krátko k tomu, že ako prebiehali rokovania v prvom čítaní, ako aj v druhom čítaní, keď sa návrh zákona prerokovával vo výboroch. Myslím si, že pán poslanec Sloboda spomínal, že na ústavnoprávnom výbore neboli podávané žiadne návrhy. Ja som bola na tom zasadnutí ústavnoprávneho výboru, návrhy boli podané, neboli schválené. Boli to návrhy, ktoré sa týkali väčšinou pripomienok, na ktoré upozornil náš odbor legislatívy a ktoré si vtedy pani spravodajkyňa výboru osvojila, ale neboli podporené.
Musím však povedať, že to, čo hovoril aj pán poslanec Sopko, aj pani ministerka Žitňanská, naozaj chýbala mi diskusia, vecná diskusia k predmetnému návrhu zákona, a som aj ja prekvapená, že tu teraz o päť minút dvanásť, vlastne pred hlasovaním dnešným, prichádzajú kolegovia s kritickými hlasmi, upozorňujú na rôzne nedostatky, ale ani teraz neboli podané žiadne pozmeňujúce návrhy a vecné pripomienky.
Áno, vieme, môžme kritizovať, ja súhlasím s vami, že ten zákon možno nie je najlepší, ale treba si uvedomiť tú vec, že ide aj o transpozíciu európskeho práva. Ide o transpozíciu európskej normy, ktorá tak či tak začne platiť koncom mája roku 2018 a bez ohľadu na to, či my prijmeme nejaké lokálne riešenie, tak toto nariadenie sa bude musieť uplatňovať, bude sa musieť implementovať do tých vzťahov, na ktoré ste poukazovali.
Pokiaľ ide o problém s vekom maloletých, veľmi podľa mňa nevhodným spôsobom na to upozornili kolegovia zo strany SME RODINA, pretože tu nikto nespochybňuje schopnosti našich detí. Tu nikto nespochybňuje ich mentálnu vyspelosť. Chceli sme poukazovať na to, že možno ich kognitívne schopnosti nie sú natoľko silné, aby mali kritickejšie myslenie v určitých prípadoch. A áno, ja si myslím, že vy tu všetci ste zodpovednými rodičmi, chcete chrániť naše deti, ja tiež mám doma tínedžera, to znamená, keď bude chcieť zverejňovať svoje údaje na sieťach, bude potrebovať môj súhlas. A ja si myslím, že každý zodpovedný rodič, tak ako ste hovorili, pán poslanec Sopko, aj vy to, že internet aj vzdeláva, ale poznáme aj tú odvrátenú tvár týchto sietí, myslím si, že každý zodpovedný rodič chce tomu vlastnému dieťaťu pomôcť. Na druhej strane myslím si, že takáto kontrola alebo takýto súhlas zo strany rodiča nesmie byť na škodu toho dieťaťa. Takže určite to bude prospešné a možno sa budeme viac snažiť sledovať to, aké veci na naše deti číhajú na tých sieťach.
Pokiaľ ide o tie pokuty, odznela tu kritika, že úrad bude teraz na základe tohto zákona šikanovať ľudí, tie pokuty sú likvidačné, neprimerane vysoké. Neviem, či ste si všimli, ale ešte v medzirezortnom pripomienkovom konaní došlo k úprave týchto predmetných ustanovení. Ja súhlasím s vami, že keď som sa pozrela na výšku tých pokút, tak som sa aj ja zľakla. Zľakla som sa a povedala som si, že nie je možné, aby sme naozaj malým podnikateľom začali sekať takéto pokuty, ktoré sú podľa mňa tiež v určitých prípadoch rozhodne neprimerané. Ale ak si všimnete § 106 súčasne podávaného alebo návrhu, tak ako je teraz predložený, v súčasnom znení, tak je tam napísané, že "úrad ukladá pokuty a poriadkové pokuty v závislosti od okolností každého jednotlivého prípadu. Pri rozhodovaní o uložení pokuty a určení jej výšky podľa § 104 úrad zohľadní najmä", slovíčko "najmä" si treba aj všímať v tomto prípade, a sú tu písmenka od a) až po k), že napríklad skúma povahu, závažnosť a trvanie porušenia, povahu, rozsah alebo účel spracúvania osobných údajov a tak ďalej a tak ďalej. Takže to nie je pravda, že úrad bude musieť naozaj teraz trestať a sankcionovať podnikateľov hlava-nehlava a vyrubovať im najvyššie pokuty.
Ja súhlasím plne s pani ministerkou Žitňanskou, keď poukazovala na to, ako sa snažil úrad vysporiadať s otázkou transpozície tejto európskej normy, a nebránime sa naozaj ani tomu, že v budúcnosti tento zákon sa otvorí na základe určitých skúseností. Vyhodnotí sa možno aj ten vek, vôbec sa tomu nebránime, ale treba povedať na záver, že diskusia je vec prospešná. Konštruktívna diskusia môže veci posunúť dopredu a mne je veľmi ľúto, že tá vecná diskusia k tomuto zákonu prišla až dnes naozaj v hodine dvanástej.
Takže ja vás prosím, aby ste tento návrh zákona napriek týmto vašim kritickým hlasom skúsili podporiť s tým, že vieme dobre, že na Slovensku, žiaľ, že je taká nedobrá prax, že tu sa neprijímajú právne predpisy na nejakú dlhú dobu a prídeme na to možno aj na základe vlastnej skúsenosti, že treba nejaké úpravy robiť. Ja si myslím, že tento zákon vzhľadom aj na tú rozsiahlosť tej úpravy a možno aj tú oblasť, ktorú upravuje, že naozaj veľa ľuďom nie je úplne jasná tá oblasť a možno ani tie povinnosti, ktoré im budú vyplývať z tohto návrhu zákona, tak možno počas aplikácie sa zistí, že opäť bude potrebné a nutné k tomu diskutovať. Ale ja potom vyzývam naozaj na omnoho živšiu a vecnejšiu diskusiu.
Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis
 

29. 11. 2017 10:04 - 10:05 hod.

Edita Pfundtner Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážená pani ministerka, kolegyne, kolegovia, z poverenia gestorského výboru uvádzam spoločnú správu výborov o prerokovaní vládneho návrhu zákona o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Uvedený návrh zákona bol uznesením Národnej rady pridelený na prerokovanie ústavnoprávnemu výboru a výboru pre ľudské práva a národnostné menšiny ako gestorskému výboru. Určené výbory návrh zákona prerokovali nasledovne: Ústavnoprávny výbor návrh prerokoval a neprijal k nemu uznesenie. Výbor pre ľudské práva a národnostné menšiny k zákonu prijal uznesenie, v ktorom odporúča Národnej rade zákon schváliť s pripomienkami.
Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona.
Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy, ktoré vyplynuli z uznesenia výboru pre ľudské práva a národnostné menšiny, sú uvedené v štvrtej časti spoločnej správy. Gestorský výbor odporúča o všetkých 76 návrhoch hlasovať spoločne a odporúča ich schváliť. Zároveň odporúča zákon ako celok schváliť v znení pripomienok uvedených v spoločnej správe. Spoločná správa výborov bola schválená uznesením gestorského výboru č. 73 z 28. novembra 2017.
Pán predsedajúci, otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 12. 10. 2017 9:34 - 9:36 hod.

Edita Pfundtner Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne pani poslankyni Jurinovej za jej vystúpenie aj za to, že naozaj počas celej rozpravy, či už na výbore, alebo aj tu v pléne, pristupovala k tejto problematike veľmi vecne a naozaj s citom. Musím povedať, že pri tomto zákone je naozaj vzácna zhoda na politickom spektre, to znamená, že táto téma nebola ničím spolitizovaná.
Ja preto veľmi pekne ďakujem všetkým poslancom a každému politikovi, ktorý sa snažil naozaj nájsť tú vzácnu zhodu a ocenil to, že po dlhých rokoch, konečne týmto návrhom dosiahneme to, že obete trestných činov už nebudú v slabšom procesnom postavení, resp. celkovo v slabšom postavení v trestných konaniach než samotní páchatelia trestných činov.
Pokiaľ ide o pripomienku pani poslankyne Jurinovej k zmene, ktorá nastala na pôde ľudskoprávneho výboru, kde sme presadili zmenu, aby v trestných konaniach mohli obete zastupovať advokáti, si dovolím možno jednu takú drobnú poznámku, a to tým, že keď viete, ako funguje výučba napr. trestného práva na univerzitách, tak určite viete, že v tých prvých troch rokoch väčšinou sa trestné právo ani nevyučuje. To znamená, že treba na to naozaj vyššie vzdelanie, vyššia kvalifikácia, päťročné štúdium, takže snaha, naša snaha naozaj bola to, aby sme skvalitnili to právne zastupovanie obetí v ich zastupovaní v trestnom konaní.
Takže ešte raz veľmi pekne ďakujem za jej vystúpenie. A to, čo aj z jej úst odznelo, že naozaj počas rokovania vzniklo len minimum sporných vecí... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis
 

12. 10. 2017 9:14 - 9:15 hod.

Edita Pfundtner Zobrazit prepis
Vážená pani ministerka, vážené panie poslankyne, páni poslanci, ako spravodajkyňa určená navrhnutým gestorským výborom pre ľudské práva a národnostné menšiny v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku predkladám informáciu k uvedenému návrhu zákona (tlač 704).
Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Zo znenia uvedeného návrhu je zrejmý účel navrhovanej úpravy a, vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady č. 729 navrhujem, aby návrh zákona prerokoval ústavnoprávny výbor a výbor pre ľudské práva a národnostné menšiny ako gestorský výbor. Odporúčam, aby návrh zákona výbory prerokovali do 24. novembra 2017, resp. gestorský výbor do 27. novembra 2017.
Vážený pán predsedajúci, otvorte, prosím, rozpravu k predmetnému bodu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 14. 9. 2017 11:13 - 11:14 hod.

Edita Pfundtner
Vážený pán predsedajúci, ďakujem veľmi pekne za slovo. Podľa § 85 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov navrhujem legislatívno-technickú opravu bodu 3 môjho pozmeňovacieho návrhu, ktorý bol schválený v druhom čítaní, a to nasledovne: v čl. I v bode 9 § 12 ods. 3 písm. c) sa slovo "toho" nahrádza slovom "tohto".
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 13. 9. 2017 11:31 - 11:33 hod.

Edita Pfundtner Zobrazit prepis
Ďakujem všetkým kolegom za ich reakcie. V krátkosti mi dovoľte reagovať na pána Hegera.
Pán Heger, ja s vami súhlasím, že naozaj pri voľbe a menovaní členov správnej rady musíme aj my v parlamente, ale aj vláda, aj prezident postupovať veľmi obozretne. A tých, takých ľudí odborne a kvalitne podkutých posúvať na tieto významné pozície a veľmi dôležité pozície, ktorí nám potom nerobia hanbu. A ja si myslím, že ten môj pozmeňujúci návrh práveže kladie vyššie nároky na odbornosť a profesionalitu členov správnej rady.
Pokiaľ ide o reakciu pána Kotlebu, pán Kotleba, ja som nehodnotila históriu, takže neviem, či ste to čítali niekde medzi riadkami, ale z mojich úst vôbec nepadla ani jedna veta o tom, že ja tu idem hodnotiť históriu. Práve to má byť úlohou Ústavu pamäti národa, keď ste ma pozorne počúvali, v úvode som naozaj veľmi presne pomenovala tie úlohy. Takže ja ako politik si to nedovolím. A práveže som vyzvala nato, aby sme sa nesnažili žiadnu politiku, žiadnu ideológiu vtesnať do vecnej diskusie. Snažila som sa naozaj vždy zostať v tej vecnej rovine.
A pokiaľ ide o pripomienku pána Dostála a kolegynky Jurinovej, musím povedať, že áno, ja nie som, neviem robiť zázraky, som len zákonodarca a neviem zabezpečiť ani svetový mier. To znamená, že týmto pozmeňujúcim návrhom ja som si takú ambíciu, ako ste mi možno vy vyčítali, že som mohla robiť, som si nedala. Ale čakala som počas tých uplynulých troch mesiacov, že napríklad s takou ambíciou prídete vy.
Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 13. 9. 2017 11:16 - 11:25 hod.

Edita Pfundtner Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Takže už mi zostáva priestor na prednesenie samotného pozmeňujúceho návrhu.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh poslankyne Edity Pfundtner k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 553/2002 Z. z. o sprístupnení dokumentov o činnosti bezpečnostných zložiek štátu... (Ruch v sále a prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Danko, Andrej, predseda NR SR
Prepáčte, pani poslankyňa. Môžem poprosiť o kľud v sále? Prosím vás, páni poslanci, naozaj z úcty ku kolegyni...

Pfundtner, Edita, poslankyňa NR SR
Ďakujem pekne.
... 1939 - 1989 a o založení Ústavu pamäti národa a o doplnení niektorých zákonov (zákon o pamäti národa) v znení neskorších predpisov (tlač 598).
V súlade s ustanoveniami zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, predkladám nasledujúci pozmeňujúci a doplňujúci návrh k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa a zákon č. 553/2002 Z. z. o sprístupnení dokumentov o činnosti bezpečnostných zložiek štátu 1939 - 1989 a o založení Ústavu pamäti národa a o doplnení niektorých zákonov (zákon o pamäti národa) v znení neskorších predpisov, ako som hovorila, parlamentná tlač 598:
1. V čl. I bod 2 § 8 ods. 1 písm. f) znie:
„f) systematicky zhromažďovať, odborne, vedecky a dokumentačne spracovávať všetky druhy informácií, dokladov a dokumentov vzťahujúcich sa na dobu neslobody,“.
Odôvodnenie: Uvedené znenie spresňuje spôsob spracovávania všetkých druhov informácií, dokladov a dokumentov vzťahujúcich sa na dobu neslobody, a to za účelom zachovania vedeckosti, ako aj odbornosti výstupov ÚPN.
2. V čl. I sa za bod 2 vkladajú nové body 3 a 4, ktoré znejú:
„3. V § 8 sa v ods. 1 vypúšťa písmeno h).“
Doterajšie písmená i) až k) sa označujú ako písmená h) až j).
V § 8 sa ods. 1 dopĺňa písmenom k), ktoré znie:
„k) v súvislosti s plnením úloh ústavu podľa písmen a) až j) poskytovať verejnosti výsledky svojej činnosti, hlavne zverejňovať a sprístupňovať informácie a iné doklady o dobe neslobody 1939 - 1989 a o činoch a osudoch jednotlivcov, vydávať a šíriť publikácie a audiovizuálne diela vrátane vlastnej tvorby dokumentárnych filmov, poriadať vzdelávacie a kultúrno-spoločenské podujatia, prednášky, výstavy, semináre, odborné konferencie alebo diskusné fóra.“
Nasledujúce body sa primerane prečíslujú.
Odôvodnenie: Legislatívno-technická úprava a navrhované znenie § 8 ods. 1 písm. k) rozširuje a spresňuje taxatívne vymedzenie úloh zverených štátom, majúc na pamäti aktivity ÚPN od jeho založenia.
3. V čl. I bode 9 § 12 odsek 3 znie:
„(3) Člena správnej rady môže odvolať ten orgán, ktorý ho ustanovil, ak
(a) bol právoplatne odsúdený za trestný čin,
(b) po dobu najmenej troch mesiacov nevykonáva svoju funkciu alebo
(c) boli zistené nedostatky pri výkone jeho funkcie alebo pri plnení jeho povinností, ktoré mu vyplývajú z toho zákona; zistenie takýchto nedostatkov konštatuje dozorná rada väčšinou hlasov svojich členov a takto zistené nedostatky oznámi správnej rade, ako aj orgánu, ktorý člena správnej rady ustanovil do funkcie.
Odôvodnenie: Uvedené zmeny precizujú formuláciu § 12 ods. 3, a tým zlepšujú aplikovateľnosť právnej normy a zamedzujú pochybnostiam pri jej výklade. Po vzore právnej úpravy iných verejnoprávnych inštitúcií sa navrhuje zníženie doby, po ktorej je možné odvolať člena správnej rady, ktorý nevykonáva svoju funkciu, zo šiestich na tri mesiace a spresnenie povinností člena správnej rady pri ktorých porušení je možné člena správnej rady odvolať. Možnosť odvolať člena správnej rady orgánom ktorý ho ustanovil, z dôvodu zistenia nedostatkov pri plnení jeho funkcie alebo povinností bude podmienené konštatovaním dozornej rady.
4. V čl. I sa za bod 15 vkladá nový bod 16, ktorý znie:
16. V § 12 ods. S sa za slovo „správu“ vkladajú slová „do 31. mája“ a slová „na schválenie“ sa nahrádzajú slovami „na prerokovanie“.
Nasledujúce body sa primerane prečíslujú.
Odôvodnenie: Navrhuje sa zavedenie presného termínu, do ktorého je ústav povinný predložiť výročnú správu na prerokovanie, a to za účelom spresnenia povinností vyplývajúcich zo zákona a zefektívnenia činnosti ústavu.
5. V čl. I doterajší bod 16 znie:
16. V § 12 sa za odsek vkladajú nové odseky 6 a 7, ktoré znejú:
„(6) Činnosť správnej rady koordinuje a navonok koná v jej mene predseda správnej rady. Predsedu správnej rady v čase jeho neprítomnosti zastupuje v rozsahu jeho práv a povinností podpredseda správnej rady. Správna rada zasadá podľa potreby, najmenej však raz za dva mesiace. Zasadnutia správnej rady zvolá predseda správnej rady, v prípade jeho neprítomnosti podpredseda správnej rady. Ak o zvolanie zasadnutia správnej rady požiada aspoň tretina jej členov, predseda správnej rady je povinný zvolať zasadnutie správnej rady tak, aby sa uskutočnilo najneskôr do 15 dní odo dňa doručenia žiadosti o jeho zvolanie.
(7) Pri výkone svojej funkcie je člen správnej rady povinný konať nestranne a zdržať sa konania, ktorým by sa uprednostnil osobný záujem pred verejným záujmom. Ďalej je člen správnej rady povinný vykonávať svoju funkciu s náležitou odbornou starostlivosťou a v zhode s úlohami a záujmami ústavu.“
Doterajšie odseky 6 a 7 sa označujú ako odseky 8 a 9. Nasledujúce body sa primerane prečíslujú.
V súvislosti s navrhovanými úpravami sa súčasne v doterajšom bode 17 slová „odsek 7“ nahrádzajú slovami „odsek 8“ a vykoná sa súvisiace preznačenie odseku.
Odôvodnenie: Navrhuje sa zákonne zakotviť povinnosť správnej rady zasadať minimálne raz za dva mesiace a zároveň sa precizuje spôsob zvolávania správnej rady. Zároveň sa navrhuje precizovať zákonné povinnosti členov správnej rady. Uvedené zmeny majú za cieľ zefektívniť fungovanie správnej rady, ako aj predísť pochybnostiam pri výklade a následnej aplikácii právnej normy.
6. V čl. I bod 19 znie:
19. V § 14 ods. 1 sa na konci pripája táto veta:
„Ustanovenia § 12 ods. 3 písm. a) a b) sa vzťahujú na člena dozornej rady rovnako.“
Odôvodnenie je legislatívno-technická úprava.
7. V čl. I bod 20 § 14 ods. 2 tretia veta znie:
„Podľa povahy veci dozorná rada oznámi správnej rade, prezidentovi Slovenskej republiky, vláde Slovenskej republiky alebo Národnej rade Slovenskej republiky zistené nedostatky.“
Odôvodnenie: Navrhuje sa zjednotenie právnej terminológie pri oznamovaní nedostatkov zistených dozornou radou.
8. V čl. I sa vypúšťa bod 22.
Nasledujúce body sa primerane prečíslujú.
Odôvodnenie: Navrhuje sa vypustiť, nakoľko zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
9. V čl. sa slová „15. októbra 2017“ nahrádzajú slovami „dňom vyhlásenia“.
Odôvodnenie: Na základe povahy predložených legislatívnych zmien sa navrhuje účinnosť dňom vyhlásenia.
V súvislosti s navrhovanými zmenami žiadam pána spravodajcu potom pri hlasovaní vyňať na osobitné hlasovanie body 3 a 6 zo spoločnej správy z dôvodu kolízie s mojím predloženým návrhom.
Vážení kolegovia, ja vám veľmi pekne ďakujem za pozornosť a aj za prípadnú podporu môjho pozmeňujúceho návrhu.
A viete, kritizovať dokáže každý, fundovane a vecne riešiť veci málokto. Ja vám preto veľmi verím, že tento môj návrh posuniete ďalej, podporíte to vašimi hlasmi hlasovaním.
Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 13. 9. 2017 10:46 - 11:00 hod.

Edita Pfundtner Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, posledné tri mesiace, odkedy je tento zákon v parlamente, som bola pripravená viesť k návrhu zákona i k môjmu pozmeňujúcemu návrhu konštruktívny a vecný dialóg.
Som tu v Národnej rade Slovenskej republiky pre to, aby som veci niekam posunula a riešila prednostne reálne problémy ľudí. Predložený návrh zákona kolegov rieši organizačné zmeny vo verejnoprávnej inštitúcii založenej v roku 2002. Ústav pamäti národa bol v zmysle zákona poverený úlohami, ktoré sú definované v § 8 tohto zákona nasledovne.
Úlohy zverené ústavu štátom sú najmä, a citujem:
a) vykonávať úplné a nestranné hodnotenie doby neslobody, hlavne analyzovať príčiny a spôsob straty slobody, prejavy fašistického a komunistického režimu a ich ideológií, účasť domácich a zahraničných osôb na nich,
b) sprístupňovať prenasledovaným osobám dokumenty o ich prenasledovaní,
c) zverejňovať údaje o vykonávateľoch tohto prenasledovania a ich činnosti,
d) dávať podnety na trestné stíhanie zločinov a trestných činov podľa § 1, spolupracuje pri tom s Generálnou prokuratúrou Slovenskej republiky,
e) poskytovať potrebné informácie orgánom verejnej moci,
f) systematicky zhromažďovať a odborne dokumentačne spracovávať všetky druhy informácií, dokladov a dokumentov vzťahujúcich sa na dobu neslobody, ďalej spolupracovať s obdobnými inštitúciami v Slovenskej republike aj mimo nej, hlavne s archívmi, múzeami, knižnicami, pamätníkmi odboja, pamätníkmi koncentračných a pracovných táborov, poskytovať im informácie, bádateľské možnosti a metodickú pomoc a propagovať ich činnosť,
h) poskytovať verejnosti výsledky svojej činnosti, hlavne zverejňovať a sprístupňovať informácie a iné doklady o dobe neslobody 1939 až 1989 a o činoch a osudoch jednotlivcov vydávať a šíriť publikácie, poriadať výstavy, semináre, odborné konferencie, diskusné fóra,
i) propagovať myšlienky slobody a obrany demokracie pred režimami podobnými nacizmu a komunizmu,
j) rozhodovať o priznaní postavenia účastníka protikomunistického odboja,
k) rozhodovať o priznaní postavenia veterána protikomunistického odboja, veterána protikomunistického odboja in memoriam a vydávať preukaz veterána protikomunistického odboja a preukaz veterána protikomunistického odboja in memoriam.
Dovolila som si vám veľmi stručne predniesť, naozaj čo sú základné, hlavné úlohy ústavu. Predložený návrh sa týchto úloh nedotýka. Treba si však naozaj veľmi jasne a presne povedať, čo ústav má robiť. Treba podľa môjho názoru do činnosti ústavu vniesť istotu a prehľadnosť.
Môj pozmeňujúci návrh, ktorý prednesiem, dokonca tieto činnosti rozširuje. Hovorí o tom písm. k), ďalšie písm. k), ktoré dávam ako pozmeňujúci návrh, kde hovorím, že v súvislosti s plnením úloh ústavu podľa písm. a) až j) ústav má poskytovať verejnosti výsledky svojej činnosti, hlavne zverejňovať a sprístupňovať informácie a iné doklady o dobe neslobody a o činoch, osudoch jednotlivcov, vydávať a šíriť publikácie a audiovizuálne diela, vrátane vlastnej tvorby dokumentárnych filmov. Poriadať vzdelávacie a kultúrno-spoločenské podujatia, prednášky, výstavy, semináre, odborné konferencie alebo diskusné fóra.
Môj pozmeňujúci návrh žiadnym spôsobom nezasahuje do činnosti ústavu a do úloh ústavu a neokliešťuje ústav v jeho aktivitách. Práve naopak. Vo svojom návrhu dávam naozaj zákonnú možnosť vykonávať aktivity, ktoré sa doteraz vykonávali, a to iba vďaka nejakému neistému slovíčku "najmä". Takéto slovíčko môže znamenať všetko a nič. Množstvo aktivít prezentovaných ústavom ako úspešné sa totiž doteraz, a to je môj názor, sa museli ukrývať v takej možno poloilegalite pod týmto slovíčkom. Preto verím, že tento môj krok ocenia nielen zamestnanci a vedenie ústavu, ale aj triezvo uvažujúci ľudia.
Ďalšia mnou navrhovaná zmena sa týka členov správnej rady ústavu. Pre vysvetlenie uvádzam, že správna rada je 9-členná, z toho piatich členov správnej rady volí Národná rada Slovenskej republiky, dvoch menuje vláda a dvoch menuje prezident Slovenskej republiky. Ich funkčné obdobia sa však prelínajú. To znamená, že nie sú naraz volení, nie sú menovaní naraz. A tento model bol navrhnutý od začiatku. Doteraz nikto tento model nechcel zmeniť a neprišiel ani s lepším riešením.
Ďalšou takou väčšou zmenou z môjho pohľadu je, že členstvo v správnej rade nemôže znamenať nedotknuteľnosť na dlhých šesť rokov. K dnešnému dňu člena správnej rady je možné odvolávať len vtedy, a to citujem opäť aktuálne platný zákon, § 12 ods. 3: "Člena správnej rady môže odvolať ten orgán, ktorý ho ustanovil len vtedy, ak bol právoplatne odsúdený za trestný čin alebo ak po dobu najmenej šiestich mesiacov nevykonáva svoju funkciu."
Tieto dôvody považujem za mimoriadne benevolentné. Preto som pristúpila k ich rozšíreniu a navrhujem, aby člen správnej rady okrem týchto dôvodov, teda okrem právoplatného odsúdenia za trestný čin, bol odvolateľný aj vtedy, keď po dobu najmenej troch mesiacov nevykonáva svoju funkciu, alebo ak boli zistené nedostatky pri výkone jeho funkcie, alebo pri plnení jeho povinností, ktoré mu vyplývajú z toho, z tohto zákona. Zistenie takýchto nedostatkov konštatuje dozorná rada väčšinou hlasov svojich členov a takto zistené nedostatky oznámia tak správnej rade, ako aj orgánu, ktorý člena správnej rady ustanovil do funkcie, to znamená aj Národnej rade Slovenskej republiky, prezidentovi Slovenskej republiky a vláde Slovenskej republiky.
Doteraz sme si ako, doteraz sme si ako členovia výboru pre ľudské práva a národnostné menšiny neustále počúvali kritické hlasy a výčitky, že správna rada nepracuje efektívne, že sa nezvolávajú zasadnutia, zasadajú málo. Dokonca v jednej správe o činnosti ústavu je tvrdenie, že členovia správnej rady porušujú zákon. Sú to naozaj veľmi vážne tvrdenia a rozhodne sa s nimi musíme zaoberať.
Našou povinnosťou ako zákonodarného orgánu je však stanoviť právny rámec pre úspešné a efektívne fungovanie verejnoprávnych inštitúcií, ktoré sú napojené na štátny rozpočet a na verejné zdroje. Preto navrhujem, aby správna rada zasadala minimálne raz za dva mesiace, to znamená, predseda správnej rady alebo v jeho neprítomnosti podpredseda sú povinní zvolať aspoň raz za dva mesiace zasadnutie správnej rady, taktiež ak o to požiada aspoň tretina členov Správnej rady, čo sú traja členovia, tak predseda alebo podpredseda musia zvolať zasadnutie správnej rady do 15 dní odo dňa tejto žiadosti. Som presvedčená, že prispeje to k efektívnejšiemu fungovaniu ústavu, a verím, že všetci, ktorí doteraz preukazovali na naozaj veľmi nízku frekvenciu zasadnutí, prejavia spokojnosť s touto zmenou. Je to podľa môjho názoru absolútne štandardné.
A za takéto štandardné ustanovenie považujem aj ďalšiu mnou navrhovanú zmenu, keď trvám na tom, že člen správnej rady pri výkone svojej funkcie je povinný konať nestranne a zdržať sa konania, ktorým by sa uprednostnil osobný záujem pred verejným záujmom. Ďalej je člen správnej rady povinný vykonávať svoju funkciu s náležitou odbornou starostlivosťou a v zhode s úlohami a záujmami ústavu.
V zmysle môjho návrhu na odvolávanie predsedu správnej rady, čo bude už, dúfam, výlučne v rukách správnej rady, navrhujem vlastne to, že doteraz predsedu správnej rady volil parlament. Z našej strany je tu snaha odpolitizovať túto voľbu a naozaj to posunúť na členov správnej rady, teda priamo na ústav. Jedným dychom však dodávam, že odvolať predsedu či člena správnej rady bude možné iba zo zákonných dôvodov, teda len vtedy, keď predseda alebo člen správnej rady poruší svoje zákonné povinnosti. Na porušenie týchto zákonných povinností má upozorniť dozorná rada ako kontrolný orgán a tieto svoje zistenia musí posunúť taktiež správnej rade a potom orgánu, ktorý člena správnej rady do funkcie ustanovil.
Ďalej navrhujem, aby bolo vypustené ustanovenie o zániku funkcie predsedu správnej rady k 15. októbru 2017 a aby zákon nadobudol účinnosť dňom vyhlásenia, teda nie dňom 15. októbra 2017.
S poľutovaním musím konštatovať, že napriek mojej pripravenosti rokovať o návrhu vecne a konštruktívne, k dnešnému dňu a opakujem, k dnešnému dňu som nedostala ani jeden vecný návrh. Ak nerátam otvorené listy, verejné výzvy a možno skôr médiám venované aktivity, tak môžem zodpovedne vyhlásiť, že doteraz mi nebol doručený žiadny vecný návrh na zlepšenie činnosti ústavu. Je mi vážne ľúto, že celá otázka sa zbytočne spolitizovala a návrh čelil aj veľkej dávke demagógií. Vznikli ideologické tábory s vlastnou pamäťou, ale čo považujem za mimoriadne nebezpečné, vniesli sa sem ideologické otázky, ktoré však ničím neprispeli k riešeniu problémov ústavu.
Prosím preto všetkých kolegov, aby pri tejto otázke sa snažili odložiť prehnané emócie, možno aj falošné reakcie a rovnako aj ideologické argumenty a nesnažili sa o odklonenie diskusie do iných sfér. Politikárčenie a ideologizácia škodia aj samotnému ústavu, neprispievajú ani k vecnej diskusii a vlastne nikam nevedú. Posledné tri mesiace som sa snažila na dennej báze diskutovať o ÚPN s odborníkmi i laikmi. (Ruch v sále.) Môžem trošku tichšie, pán predseda? V sále je trošku ruch. Ďakujem... (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Bugár, Béla, podpredseda NR SR
Pani poslankyňa, koľko ešte toho máte? Lebo potom prerušíme a budete pokračovať po hlasovaní.

Pfundtner, Edita, poslankyňa NR SR
Zdôvodnenie - tri vety a potom návrh prečítam.

Bugár, Béla, podpredseda NR SR
No, ale neprečítate návrh, lebo je 11.00 hod., takže prerušujem a potom po hlasovaní budete pokračovať aj zdôvodnením a potom, samozrejme, prečítaním návrhu.

Pfundtner, Edita, poslankyňa NR SR
Zdôvodnenie - tri vety, pán, pán predseda.

Bugár, Béla, podpredseda NR SR
Tri vety.

Pfundtner, Edita, poslankyňa NR SR
Tri vety.

Bugár, Béla, podpredseda NR SR
Tri vety. Jedna... (Povedané so smiechom.)

Pfundtner, Edita, poslankyňa NR SR
No, možno päť, možno päť. Ďakujem. (Povedané so smiechom.)

Bugár, Béla, podpredseda NR SR
Začnem počítať. (Povedané so smiechom.)

Pfundtner, Edita, poslankyňa NR SR
Ďakujem. Takže posledné, posledné tri mesiace som sa snažila naozaj na dennej báze diskutovať o ÚPN s odborníkmi, laikmi a veľa mojich známych ani len netušilo, čo tie tri písmená ÚPN znamenajú. Preto ako pozitívum vnímam to, že verejnosť sa postupne dozvedá, že tu máme takýto dôležitý ústav, ktorý tu funguje už pomaly 17 rokov. Nesmieme zabudnúť na pohnuté časy. Dlžíme to našim predkom i našim deťom. Sme však na pôde Národnej rady Slovenskej republiky, diskutujeme o zákonoch a našou úlohou nie je ideologicky zasahovať do činnosti ústavu, ale vytvoriť naozaj vhodné podmienky na ich správne fungovanie... (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Bugár, Béla, podpredseda NR SR
Pani poslankyňa, tri vety sú už dávno sú preč.
Ak dovolíte, prerušujem rokovanie o tomto bode programu a budete pokračovať, samozrejme, potom.

Pfundtner, Edita, poslankyňa NR SR
Teraz mám dve vety, dobre.

(Technická prestávka.)

(Po prestávke.)
Skryt prepis