Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

6. 12. 2017 o 14:19 hod.

Ing.

Radovan Baláž

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

6. 12. 2017 14:19 - 14:21 hod.

Radovan Baláž
Ďakujem pekne za slovo. Ako určený spravodajca stanovujem termín hlasovania dnes na sedemnástu hodinu. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 6. 12. 2017 11:49 - 11:51 hod.

Radovan Baláž Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo, pán predseda. Vážené kolegyne, kolegovia, vážený pán minister, dovoľte mi, prosím, ako určenému spravodajcovi výboru predniesť spoločnú správu výborov Národnej rady o prerokovaní vládneho návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (tlač 703).
Výbor Národnej rady pre financie a rozpočet ako gestorský výbor podáva Národnej rade túto spoločnú správu výborov o prerokovaní vyššie uvedeného návrhu zákona:
Národná rada uznesením č. 849 z 11. októbra 2017 pridelila vládny návrh zákona na prerokovanie týmto výborom: a to výboru pre financie a rozpočet, ústavnoprávnemu výboru a výboru pre hospodárske záležitosti. Určila zároveň výbor pre financie a rozpočet ako gestorský výbor a lehoty na prerokovanie predmetného návrhu zákona v druhom čítaní.
Poslanci Národnej rady, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému vládnemu návrhu zákona.
K predmetnému návrhu zákona zaujali výbory tieto stanoviská: Odporúčanie pre Národnú radu návrh schváliť s pozmeňujúci a doplňujúcimi návrhmi, a to výbor pre financie a rozpočet, ústavnoprávny výbor a výbor pre hospodárske záležitosti. Z uznesení výborov Národnej rady uvedených v bode III tejto spoločnej správy vyplývajú tieto pozmeňujúce a doplňujúce návrhy, ktoré sú uvedené pod bodom č. IV spoločnej správy.
Gestorský výbor odporúča o návrhoch výborov, ktoré sú uvedené v spoločnej správe, hlasovať takto: O bodoch zo spoločnej správy 1 až 6 hlasovať spoločne s návrhom gestorského výboru schváliť. Gestorský výbor na základe stanovísk výborov odporúča Národnej rade, aby vládny návrh zákona schválila v znení pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov uvedených v tejto spoločnej správe.
Spoločná správa výborov bola schválená uznesením gestorského výboru č. 245 z 28. novembra 2017 a zároveň týmto uznesením ma výbor poveril ako spoločného spravodajcu, aby som pri rokovaní o predmetnom návrhu zákona predkladal návrhy v zmysle príslušných ustanovení zákona o rokovacom poriadku.
Ďakujem, pán predseda, skončil som, prosím, otvorte rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 6. 12. 2017 11:43 - 11:47 hod.

Radovan Baláž
Ďakujem pekne za slovo. Ako určený spravodajca teda určujem termín hlasovania o tomto bode na zajtra na 17.00 hodinu. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 6. 12. 2017 11:38 - 11:43 hod.

Radovan Baláž Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo, pán predseda. Dovoľte mi kolegyne, kolegovia, aby som predniesol za skupinu poslancov pozmeňujúci návrh, ktorý legislatívno-technicky reaguje na zmeny zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov, ktoré boli vykonané jeho ostatnými dvoma novelami. Konkrétne zákonom č. 264/2017 Z. z. a zákonom č. 279/2017 Z. z. V uvedenom zmysle pozmeňovací návrh zabezpečuje náležité preznačenie navrhovaných doplnených ustanovení tak, aby ich označenie nekolidovalo s označením ustanovení vložených predchádzajúcimi novelami, a zároveň pozmeňovací návrh koriguje s tým súvisiace vnútorné odkazy v relevantných ustanoveniach. Pri vypracúvaní čistopisu schváleného znenia zákona je potrebné rovnako aj úvodnú vetu čl. I doplniť o citované novely zákona. Zároveň pozmeňovací návrh umožňuje považovať za daňový výdavok pri zdanení vyrovnacieho podielu a podielu na likvidačnom zostatku aj uhradenú obstarávaciu cenu akcií alebo obchodného podielu, alebo cenu určenú znalcom pri nadobudnutí dedením alebo darovaním.
Teraz, pán predseda, prečítam samotný text pozmeňujúceho návrhu.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Radovana Baláža, Petra Náhlika a Petra Pamulu k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač č. 651).
V súlade s ustanoveniami zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov predkladáme nasledujúci pozmeňujúci a doplňujúci návrh k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Vo vládnom návrhu zákona navrhujem tieto zmeny a doplnenia.
1. K čl. I 4. bodu
V čl. I 4. bode sa označenie písmen "ac)" až "af)" nahrádza označením "ad)" až "ag)".
2. K čl. I, bod 28
V čl. I 28. bode sa označenie odseku "40" nahrádza označením "42".
3. K čl. I, bod 88.
V čl. I, 88. bode (§ 38 ods. 11) sa označenie odkazu a poznámky pod čiarou k odkazu "132b" nahrádza označením "132c".
4. K čl. I nový bod
V čl. I sa za bod 103 vkladá nový bod 104, ktorý znie:
"104. V § 43 ods. 5 písm. d) sa za slová "písm. c) až f" vkladajú slová "a v ostatných prípadoch o nadobúdaciu cenu zistenú spôsobom podľa § 25a".".
Doterajšie body 104 a nasledné sa primerane prečíslujú.
5. K čl. I, 131. bodu
V čl. I bod 131 sa označenie "§ 52zl" nahrádza označením "§ 52zn".
6. K čl. I bod 131.
V čl. I 131. bode § 52zl ods. 1 sa slová "ac) až af), § 17 ods. 40" nahrádzajú slovami "ad)
až ag), § 17 ods. 42".
7. K čl. I bod 131.
V čl. I 131. bode sa označenie "§ 52zm" nahrádza označením "§ 52zo" a § 52zo vrátane nadpisu znie:
"§ 52zo
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2019
Ustanovenia § 2 písm. ah) a § 17h v znení účinnom od 1. januára 2019 sa použijú prvýkrát za zdaňovacie obdobie začínajúce najneskôr 1.j januára 2019.".
To bolo znenie môjho pozmeňujúceho návrhu.
Pán predsedajúci, ešte mám návrhy a súčasne vynímam na osobitné hlasovanie body zo spoločnej správy, a to body 4, 6, 60, 61, 64, 66, 68 a 81 zo spoločnej správy a o bodoch 1, 2, 3, 5, 6, 7 v správe z predneseného pozmeňujúceho návrhu navrhujem hlasovať spoločne a o bode č. 4 z pozmeňujúceho návrhu hlasovať osobitne.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 6. 12. 2017 10:47 - 10:49 hod.

Radovan Baláž
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 11. 10. 2017 18:14 - 18:14 hod.

Radovan Baláž Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo.
Pán kolega Heger, nenechaj sa znechutiť, keď ťa niekto obviňuje, že ťa kúpil nejaký lobista. Môžme tú loptičku prehodiť tak, že tí, čo sú za liberalizáciu, tak sú lobisti za tie firmy, ktoré dodávajú to technické a technologické vybavenie do tých potencionálnych novovzniknutých firiem. Čiže aby sme si boli na čistom a naozaj ja tiež nie som zástanca, že liberalizácia vyrieši všetko, a naozaj sú niektoré oblasti, kde liberalizácia neplatí podľa mňa.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 11. 10. 2017 17:38 - 17:50 hod.

Radovan Baláž Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo.
Pán poslanec Marosz, ja by som reagoval, čo ste spomínali k uvoľneniu trhu zo strany staníc technických kontrol a emisných kontrol. Ja som bol v podobnom rozpoložení ako vy, či naozaj uvoľniť tú sieť pre všetkých, ale nakoniec sme sa presvedčili, alebo ja som toho názoru, že naozaj tá bezpečnosť cestnej premávky je naozaj na prvom mieste a štát by si mal nechať tú možnosť, aby mal to konečné slovo, že naozaj kde tá estekáčka a aká bude, aby naozaj aj tá kontrola nad tými existujúcimi stanicami bola kontrolovateľná. Pretože ak by došlo k neúmernému rozšíreniu tej siete, tak naozaj tá kontrola by rapídne klesla a naozaj by sa nedalo odkontrolovať, či naozaj si plnia tie funkcie, ktoré tie estekáčky majú spĺňať. Preto som ja aj s pánom Náhlikom v rámci nášho výboru dali pozmeňujúci návrh, kde sme túto možnosť ministerstvu dopravy vrátili, že naozaj ministerstvo dopravy bude mať to definitívne slovo a bude si môcť takto ustrážiť, kde tie estekáčky a aké estekáčky vzniknú, tak aby tá cestná doprava a autá, ktoré po tých cestách jazdia, naozaj boli v dobrej technickej kondícii aj s tými faktami, ktoré, alebo argumentmi, ktorí mali okolité štáty.
Hlavne v Čechách sa táto, presne táto otázka riešila tuším v roku 2015 a naozaj tiež ministerstvo dopravy chcelo uvoľniť trh s estekáčkami, ale nakoniec poslanci Českej snemovne to neschválili, lebo majú tú skúsenosť, akú ste už aj vy spomínali z Poľska, kde je úplná liberalizácia a naozaj tie autá, ktoré tam jazdia, naozaj jedno percento len neprechádza cez tie estekáčky a to môže mať veľmi negatívny vplyv na celkovú bezpečnosť cestnej premávky. Čiže naozaj, ten pozmeňovák je súčasťou spoločnej správy a ministerstvo dopravy bude mať to posledné slovo, kde tie estekáčky a aké budú.
Skryt prepis
 

10. 10. 2017 18:24 - 18:26 hod.

Radovan Baláž
Hlasovanie bude zajtra o 11.00 hodine.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 10. 10. 2017 17:46 - 17:48 hod.

Radovan Baláž Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vážené kolegyne, kolegovia, dovoľte mi, prosím, ako určenému spravodajcovi predniesť spoločnú správu výborov Národnej rady o prerokovaní vládneho návrhu zákona o správe daní. Výbor pre financie a rozpočet ako gestorský výbor podáva Národnej rade túto spoločnú správu výborov o prerokovaní vyššie uvedeného návrhu zákona.
Národná rada uznesením č. 762 z 5. septembra 2017 pridelila návrh zákona na prerokovanie týmto výborom: ústavnoprávnemu výboru, výboru pre financie a rozpočet a výboru pre hospodárske záležitosti. Zároveň určila výbor pre financie a rozpočet ako gestorský výbor a lehoty na prerokovanie predmetného návrhu zákona v druhom čítaní.
Poslanci Národnej rady, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol vládny návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému vládnemu návrhu. K návrhu zákona zaujali výbory tieto stanoviská: odporúčanie pre Národnú radu návrh schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi výbor pre financie a rozpočet, ústavnoprávny výbor a výbor pre hospodárske záležitosti. Z uznesení výborov Národnej rady uvedených v bode III tejto spoločnej správy vyplývajú pozmeňujúce a doplňujúce návrhy, ktoré sú uvedené pod bodom IV spoločnej správy. Gestorský výbor odporúča o návrhoch výborov, ktoré sú uvedené v spoločnej správe, hlasovať takto: o bodoch zo spoločnej správy č. 1 až 11 hlasovať spoločne s návrhom gestorského výboru schváliť.
Gestorský výbor na základe stanovísk výborov odporúča Národnej rade predmetný vládny návrh zákona schváliť v znení pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov uvedených v tejto spoločnej správe.
Spoločná správa výborov bola schválená uznesením gestorského výboru č. 214 z 9. októbra 2017. Týmto uznesením ma zároveň výbor určil ako spoločného spravodajcu, aby som na schôdzi Národnej rady pri prerokovaní vládneho návrhu zákona predkladal návrhy v zmysle príslušných ustanovení zákona.
Ďakujem, pán predsedajúci, skončil som. Prosím, otvorte rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 10. 10. 2017 17:40 - 17:42 hod.

Radovan Baláž