Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie v rozprave

13. 2. 2018 o 11:52 hod.

Ing.

Radovan Baláž

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie v rozprave 13. 2. 2018 11:52 - 12:04 hod.

Radovan Baláž Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo, pán predseda. Vážené kolegyne, kolegovia, dovoľte, aby som teda predniesol pozmeňujúci a doplňujúci návrh poslancov Národnej rady Radovana Baláža a Magdalény Kuciaňovej k návrhu poslancov Národnej rady Jána Podmanického, Martina Glváča, Ľubomíra Petráka na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce.
Najprv by som prečítal odôvodnenie k tomuto nášmu pozmeňujúcemu a doplňujúcemu návrhu: Keďže v § 29 ods. 4 zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov neboli navrhované ustanovenia § 118 ods. 4 a § 130 ods. 2 Zákonníka práve vylúčené, problematika 13. a 14. platu by sa mala vzťahovať aj na zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme. Z pohľadu legislatívnej úpravy zákona o odmeňovaní je potrebné, aby bol novelizovaný aj tento zákon. V zmysle pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu sa ako mzda posudzuje aj peňažné plnenie, ktoré môže zamestnávateľ poskytnúť zamestnancovi za prácu pri príležitosti obdobia letných dovoleniek a vianočných sviatkov. Takto definované peňažné plnenie však nekorešponduje s úpravou zákona o odmeňovaní, podľa ktorého zamestnancovi za podmienok a v rozsahu ustanovených týmto zákonom patrí plat, ktorý je tarifný plat, príplatky tvoriace funkčný plat a ďalšie zložky platu. Z uvedeného peňažného plnenia podľa navrhovanej novely Zákonníka práce nie je možné identifikovať tarifný plat, respektíve ďalšie príplatky. Jedinou zložkou platu zamestnanca pri výkone práce vo verejnom záujme, ktorá sa svojím charakterom približuje uvedenému peňažnému plneniu, je odmena. Táto je však odlišným spôsobom upravená a medzi dôvody jej poskytnutia nepatrí príležitosť letných dovoleniek a vianočných sviatkov. Z tohto dôvodu sa navrhuje, aby boli predmetné peňažné plnenia v oblasti výkonu práce vo verejnom záujme poskytované formou odmeny.
Navrhuje sa zosúladiť nové inštitúty slúžiace na odmeňovanie zamestnancov, ktoré zavádza Zákonník práce, s právnou úpravou odmeňovania v štátnej službe. Ide o peňažné plnenia, ktoré môže zamestnávateľ poskytnúť za prácu pri príležitosti obdobia letných dovoleniek a pri príležitosti vianočných sviatkov. Tieto peňažné plnenia sa navrhujú v štátnej službe poskytovať formou odmeny. Za splnenia podmienok ustanovených v osobitných predpisoch budú peňažné plnenia do sumy 500 eur postupne daňovo a odvodovo zvýhodňované rovnakým spôsobom ako peňažné plnenia podľa Zákonníka práce.
Účelom návrhu je zabezpečiť, aby štátni zamestnanci neboli v nevýhodnejšom postavení v porovnaní so zamestnancami, ktorých odmeňovanie sa realizuje podľa Zákonníka práce.
Teraz by som prečítal samotné znenie pozmeňujúceho návrhu. Pozmeňujúci a doplňujúci návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Radovana Baláža a Magdalény Kuciaňovej k návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Jána Podmanického, Martina Glváča a Ľubomíra Petráka na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, tlač 780, v opakovanom druhom čítaní podľa § 85 ods. 4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
1. Čl. III sa dopĺňa bodmi 3 až 5, ktoré znejú:
"3. V § 20 sa odsek 1 dopĺňa písmenami f) a g), ktoré znejú:
"f) prácu pri príležitosti obdobia letných dovoleniek,
g) prácu pri príležitosti vianočných sviatkov."
4. V § 20 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:
"(2) Odmena podľa ods. 1 písm. f) sa vypláca v mesiaci jún príslušného kalendárneho roka a odmena podľa ods. 1 písm. g) sa vypláca v mesiaci december príslušného kalendárneho roka."
Doterajší odsek 2 sa označuje ako odsek 3.
5. V § 29 ods. 4 sa slová "§ 118 ods. 2 a 3" nahrádzajú slovami "§ 118 ods. 2 až 4" a slová "§ 120 až 124" sa nahrádzajú slovami "§ 120 až 122, § 122a ods. 2 až 4, § 122b ods. 2 až 4, § 123 ods. 2 až 3, § 124"."
2. V čl. IV bod 1 znie:
"1. V § 5 sa odsek 7 dopĺňa písmenami n) a o), ktoré znejú:
"n) suma peňažného plnenia podľa osobitných predpisov vyplatená v termíne podľa osobitných predpisov najviac 500 eur v úhrne od všetkých zamestnávateľov, ak suma vyplateného peňažného plnenia, na ktoré sa vzťahuje toto oslobodenie, je najmenej vo výške priemerného mesačného zárobku (funkčného platu) zamestnanca a pracovnoprávny (štátnozamestnanecký) vzťah zamestnanca u tohto zamestnávateľa k 30. aprílu príslušného kalendárneho roka trvá nepretržite aspoň 24 mesiacov. Do základu dane (čiastkového základu dane) sa zahrnie len príjem prevyšujúci sumu, na ktorú sa vzťahuje oslobodenie,
o) suma peňažného plnenia podľa osobitných predpisov vyplatená v termíne podľa osobitných predpisov najviac 500 eur v úhrne od všetkých zamestnávateľov, ak suma vyplateného peňažného plnenia, na ktoré sa vzťahuje toto oslobodenie, je najmenej vo výške priemerného mesačného zárobku (funkčného platu) zamestnanca a pracovnoprávny (štátnozamestnanecký) vzťah zamestnanca u tohto zamestnávateľa k 31. októbru príslušného kalendárneho roka trvá nepretržite aspoň 48 mesiacov a za príslušné zdaňovacie obdobie bolo zamestnancovi vyplatené peňažné plnenie, na ktoré sa vzťahuje oslobodenie podľa písm. n), do základu dane (čiastkového základu dane) sa zahrnie len príjem prevyšujúci sumu, na ktorú sa vzťahuje oslobodenie."."
Poznámky pod čiarou k odkazom 24d až 24g znejú:
"24d) § 118 ods. 4 písm. a) Zákonníka práce v znení zákona č..../2018 Z. z., § 20 ods. 1 písm. f) zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č..../2018 Z. z., § 142 ods. 1 písm. g) zákona č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č..../2018 Z. z.
24e) § 130 ods. 2 Zákonníka práce v znení neskorších predpisov, § 20 ods. 2 zákona č. 553/2003 Z. z. v znení zákona č..../2018 Z. z., § 142 ods. 5 zákona č. 55/2017 Z. z. v znení zákona č..../2018 Z. z.
Poznámka pod čiarou 24f): § 134 Zákonníka práce v znení neskorších predpisov, § 29 ods. 2 zákona č. 553/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov, § 160 ods. 2 zákona č. 55/2017 Z. z.
24g) § 118 ods. 4 písm. b) Zákonníka práce v znení zákona č..../2018 Z. z., § 20 ods. 1 písm. g) zákona č. 553/2003 Z. z. v znení zákona č..../2018 Z. z., § 142 ods. 1 písm. h) zákona č. 55/2017 Z. z. v znení zákona č..../2018 Z. z."
3. V čl. IV bodoch 3 (§ 39 ods. 2) a 4 (§ 52zp) sa slová "osobitného predpisu" nahrádzajú slovami "osobitných predpisov".
4. V čl. IV bode 4 § 52zp ods. 2 sa za slová "mesačného zárobku" vkladajú slová "(funkčného platu)".
5. V čl. VI bode 4 § 38em ods. 1 znie:
"(1) Vymeriavací základ podľa § 13 ods. 1 sa v kalendárnom roku 2018 znižuje o sumu vyplateného peňažného plnenia podľa osobitných predpisov, najviac o 500 eur v úhrne od všetkých zamestnávateľov, ak suma vyplateného peňažného plnenia je najmenej vo výške priemerného mesačného zárobku (funkčného platu) zamestnanca podľa osobitných predpisov a pracovnoprávny (štátnozamestnanecký) vzťah zamestnanca u tohto zamestnávateľa k 30. aprílu 2018 trval nepretržite aspoň 24 mesiacov."
6. V čl. VI bod 4 § 38em ods. 2 a 3 sa slová "osobitného predpisu" nahrádzajú slovami "osobitných predpisov".
7. V čl. VI bode 4 poznámky pod čiarou k odkazom 66 a 67 znejú:
"66) § 118 ods. 4 písm. a) Zákonníka práce v znení zákona č..../2018 Z. z., § 20 ods. 1 písm. f) zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č..../2018 Z. z., § 142 ods. 1 písm. g) zákona č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č..../2018 Z. z.
"67) § 134 Zákonníka práce v znení neskorších predpisov, § 29 ods. 2 zákona č. 553/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov, § 160 ods. 2 zákona č. 55/2017 Z. z."
8. V čl. VIII sa za bod 2 vkladajú nové body 3 až 6, ktoré znejú:
"3. V § 142 sa ods. 1 dopĺňa písm. g) a h), ktoré znejú:
"g) pri príležitosti obdobia letných dovoleniek za plnenie služobných úloh,
h) pri príležitosti vianočných sviatkov za plnenie služobných úloh."
4. V § 142 ods. 4 sa slová "ods. 1 písm. a) a b)" nahrádzajú slovami "ods. 1 písm. a), b), g), h)".
5. V § 142 sa dopĺňa ods. 5, ktorý znie:
"(5) Odmena podľa ods. 1 písm. g) sa vypláca v mesiaci jún príslušného kalendárneho roka a odmena podľa ods. 1 písm. h) sa vypláca v mesiaci december príslušného kalendárneho roka."
6. V § 154 ods. 7 sa slová "§ 142 ods. 1 písm. d)" nahrádzajú slovami "§ 142 ods. 1 písm. d), g), h)"."
Doterajší bod 3 sa primerane prečísluje.
Ďakujem pekne za strpenie.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 13. 2. 2018 11:29 - 11:30 hod.

Radovan Baláž Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Vážené kolegyne, kolegovia, dovoľujem si teda navrhnúť na opakovanie druhého čítania návrhu poslancov Národnej rady Jána Podmanického, Martina Glváča a Ľubomíra Petráka na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 780).
Skupina poslancov Národnej rady podľa § 85 ods. 3 zákona Národnej rady o rokovacom poriadku predkladá návrh na opakovanie druhého čítania o poslaneckom návrhu zákona. Navrhujeme predsedovi Národnej rady, aby sa Národná rada uzniesla, že uvedený návrh zákona sa opakovane prerokuje len na schôdzi Národnej rady. Dôvody už predniesol pán minister.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 9. 2. 2018 15:26 - 15:27 hod.

Radovan Baláž Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Ja by som sa chcel ako parlamentný nováčik poďakovať pánovi podpredsedovi vlády, že aj nám nováčikom ozrejmil, ako to fungovalo v roku 2010 – 2012, ako členovia výboru pre obranu a bezpečnosť za pôsobenia pána exministra Galka, a usvedčili ste ho, že v priamom prenose klamal, keď povedal, že nič nebolo tajné. Vy sám ste ho usvedčili v tom, že všetko, čo ste vy ako opoziční politici požadovali, bolo v režime tajné. Taktiež ste nám aj ozrejmili ako to fungovalo, že každý svoj poslanec mal nejakého toho spravodajcu. To naozaj vykresľuje obraz o tom, kto nám vtedy na ministerstve obrany pôsobil.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 9. 2. 2018 14:34 - 14:36 hod.

Radovan Baláž Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Na začiatok mojej faktickej poznámky by som chcel prečítať dva profesijné životopisy.
Ten prvý, veliteľ roty 8. mechanizovaného pluku, zástupca veliteľa práporu 8. mechanizovaného pluku, zástupca veliteľa mechanizovaného pluku Bratislava, veliteľ 10. tankového pluku, osobný tajomník na ministerstve obrany, riaditeľ protokolu ministra obrany, vedúci starší dôstojník, náčelník kancelárie Generálneho štátu, náčelník štábu operácií a výcviku Generálneho štábu, prvý zástupca náčelníka Generálneho štábu, v súčasnosti minister obrany.
Ten druhý životopis, programátor, samostatne zárobkovo činná osoba, riadenie vlastnej siete maloobchodných a veľkoobchodných prevádzok, riaditeľ hypermarketu, zástupca manažéra prevádzky, riaditeľ spoločnosti, minister obrany a v súčasnosti poslanec Národnej rady. To je iba pre uvedenie pre naše budúce generácie, že kto koho kritizuje a kto na to akú má odbornú spôsobilosť.
Pán minister Galko, teda exminister, pardon, lebo, chvalabohu, mali ste niekoľko výčitok, hlavne týkalo sa toho utajovania skutočností, pán minister. Vy si nespomínate, že táto istá smernica platila aj za vášho pôsobenia na ministerstve obrany a vtedy ste sa nechystali ju zrušiť a veľmi vo veľkom ste ju využívali? Čo ste urobili vy pre Ozbrojené sily Slovenskej republiky. Zlikvidovali ste tankové jednotky, všetky tanky, ktoré boli, ste zakonzervovali, všetky, ste spôsobili, že sú nebojaschopné. Taktiež ste v Prešove zrušili vrtuľníkovú základňu. Všetky bojové vrtuľníky, ktoré boli letuschopné, bojaschopné ste posadili na zem a rozpredali ste ich na súčiastky. Čo vy ste spravili pre ozbrojené sily, že chcete kritizovať tohto človeka, ktorý ako prvý minister sa konečne chopil sa toho, že navýšil sa štátny rozpočet a výdavky na obranu a konečne spravil zmyslu... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 9. 2. 2018 13:55 - 13:57 hod.

Radovan Baláž Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo, pani predsedajúca. Pán kolega Krajniak, budem reagovať len na to nové, čo ste povedali, pretože tri štvrtiny vášho prejavu ste zopakovali to, čo ste povedali na začiatku, a keby sme išli týmto spôsobom, tak sa zacyklíme a stratíme sa v tom ako beduíni v púštnej búrke, preto budem sa snažiť iba to nové, čo ste povedali
Mne sa zdá, že na pána ministra Gajdoša sa hrnie tá kritika aj za veci, za ktoré nemohol. Je ministrom obrany rok a pol. To, že od roku 1993 nebola nejaká zmysluplná koncepcia rozvoja ozbrojených síl, to nie je jeho chyba. Práve on ako nový minister obrany sa, ale aj vy ste reagovali na pána Ridoška, že ste nám to dávali za vinu, tak práve pán minister, a to chcem zdôrazniť, že pán minister obrany Gajdoš ako prvý minister vypracoval dlhodobú koncepciu, podľa ktorej sa budú ozbrojené sily rozvíjať.
A ešte stále, nedá mi to nepovedať, stále vás trápi tá predpokladaná cena tých 8 x 8. Ako viete, že to bude toľko stáť? V tom materiáli je uvedená predpovedaná cena. Ešte neprešlo ani verejné obstarávanie, neboli žiadne analýzy k tomu spravené, ani cenové ponuky. Stále mi tu rozprávate, a to boli aj vo faktických poznámkach pred vami, že sa tu ide niečo robiť na úkor niečoho za nejakú cenu. To sú všetko vymyslené cifry, ktoré nie sú reálne ani skutočné. Čiže naozaj by som aj ostatných upozornil na to, že sa stále jedná o vývoj a výskum. A budem to stále dookola opakovať, pretože si vy vymyslíte stále, že prebieha nejaký tender. Aj pán poslanec Baránik vravel, že nejaký tender, potom sa opravil, že možno predpokladaný tender, a pospájate nespojiteľné. Tak vás naozaj poprosím, držme sa faktov, aby táto diskusia niekam viedla, pretože sa mi zdá, že za chvíľočku, ako už bolo spomenuté, prídu ďalší rečníci a zacyklíme sa tak, že tu budeme do rána rozprávať stále o tom istom.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 9. 2. 2018 13:00 - 13:02 hod.

Radovan Baláž Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo, pani predsedajúca. Pán minister, ja by som chcel vo vašom príhovore vyzdvihnúť vysvetlenie, ktoré bolo podrobné a detailné procesov týkajúcich sa obstarania či už bojových obrnených vozidiel 8 x 8 alebo tých viacúčelových taktických vozidiel. Taktiež ste veľmi podrobne vysvetlili, ako to je naozaj s tým nadzvukovým letectvom a ako to je s tým obstaraním rádiolokátorov. Všetky tie obvinenia, ktoré sú napísané v dôvodovej správe pri zvolaní tejto schôdze, ste podľa mňa rozdrvili na prach. Tam nezostal kameň na kameni. Tie podozrenia, ktoré opozícia má také všeobecné, ste všetky dopodrobna vysvetlili. O to viac ma to mrzí, že keď ste mali príhovor, tak neboli tu niektorí opoziční poslanci, ktorí sa hlásili do rozpravy a nebudú mať tie aktuálne informácie, aby mohli zareagovať na to, čo ste povedali. Ale na to sme si už zvykli, že si zvyknú napísať prejav deň vopred a nie sú schopní flexibilne reagovať na aktuálnu situáciu. A zase to je iba dôkaz toho, že tu niektorým poslancom z opozície nejde o objektívnu debatu, ktorá má byť odborná, a vyjadrovať sa naozaj k veci, ale zanechá len nejaké politické stanoviská na vašu adresu a tým pádom aj na Slovenskú národnú stranu.
Taktiež ste vo svojom príhovore zdôraznili dôležitú úlohu Útvaru hodnoty za peniaze, ktorá tvorí nevyhnutnú súčasť projektov, ktoré sú rozbehnuté na ministerstve obrany, a to taktiež nikto z opozície nevyzdvihol, že takáto aktivita ministerstva obrany voči Útvaru hodnoty za peniaze je. Preto ja váš príhovor hodnotím vysoko odborne, profesionálne a tento príhovor bol naozaj hodný trojhviezdičkového generál poručíka vo výslužbe.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 9. 2. 2018 10:48 - 10:49 hod.

Radovan Baláž Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo, pán predsedajúci. Pán predseda Národnej rady, ja som taktiež toho istého názoru, aby táto diskusia bola vysoko odborná, aby sme sa naozaj vyhli osobným útokom a možno sa to nieslo v takom duchu ako pán Krajniak mal svoje vystúpenie. Bolo vecné, snažil sa využiť tie informácie, ktoré má, ktoré mu vyhovujú v jeho vystúpení. Niektoré informácie, či už nevedomky alebo vedomky zamlčal. Ale, žiaľbohu, zdá sa aj to, že naše želanie nebude vypočuté. Dôkazom toho sú aj tie faktické poznámky, ktoré pred chvíľkou odozneli, že niektorí opoziční politici to využijú znova na útok do Slovenskej národnej strany cez ministerstvo obrany, pretože dobre vedia, že ministerstvo obrany nemôže všetko zverejňovať, pretože zákon o utajovaných skutočnostiach mu to nedovoľuje. A prirodzene sa nemôže pán minister brániť v takej sile, ako by sa mu žiadala.
Taktiež ste dobre podotkli to, že to uznesenie vlády má predložiť do Národnej rady vláda Slovenskej republiky, nie Národná rada. Čiže treba sa pýtať niekoho iného a niekde inde.
A taktiež ste zdôraznili to, že nič sa ešte nekupovalo. Stále tu niektorí opoziční politici tvrdia, že ideme míňať horibilné sumy za niečo, lietajú tu sumy, ale Slovensko ešte nič nejde kupovať. Stále sme vo fáze vývoja. Stále sme vo fáze vývoja. Nikto nevie na konci dňa, aká cena bude toho vozidla, či vôbec prejdú tými skúškami a či vôbec ozbrojené sily budú mať tú možnosť to kúpiť, keď to neprejde tými skúškami. Čiže je veľmi predčasné tvrdiť o tom, že kto a aké firmy na Slovensku to možno budú vyrábať, pretože je to čisto hypotetická otázka a niektorí opoziční politici, sa mi zdá, že veštia z karát.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 9. 2. 2018 9:54 - 9:56 hod.

Radovan Baláž Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Pán kolega Krajniak, musím oceniť, že naozaj ste sa pripravili na tú dnešnú schôdzu, hodne ste využívali ten Google, ktorý vám poskytol nejaké informácie. Viem sa s vami stotožniť s tým, že naozaj armáda je dlhodobo podfinancovaná a práve pán minister obrany ako bývalý vojak vie, čo v tej armáde chýba, a preto zásadným spôsobom sa zasadzuje o to, aby ten rozpočet bol navýšený.
Značnú časť vášho prejavu ste venovali práve tým bojovým obrneným vozidlám 8 x 8. No síce niekoľkokrát ste tu zdôraznili, že nie ste obchodný zástupca, ale mne to pripadalo, že ste obchodným zástupcom tej konkrétnej značky, ktorú preferujete, a snažili ste sa hodnotiť niečo, čo existuje.
Už tu pán kolega Zelník spomenul, že to, čo bolo vám predstavené začiatkom decembra, je prototyp. Čiže Slovensko je vo fáze vývoja niečoho, čo možno v budúcnosti budeme vyrábať, ak to prejde všetkými potrebnými skúškami. Špecifikácie na to vozidlo nebolo dané ministerstvom obrany, ale ozbrojenými silami, ktoré zadefinovali, čo potrebujú, čo konkrétne pre svoju armádu chcú tak, aby to bolo na Slovensku využiteľné, pretože je veľmi naivné si myslieť, že budeme niekde bojovať v Afganistane alebo niekde. Potrebujeme vozidlá, ktoré ochránia Slovensko. A jedna z tých zásadných podmienok, ktoré si dáva ministerstvo, obrana, Ozbrojené sily Slovenskej republiky, bolo to, aby to vozidlo bolo schopné plávať. Keby Boxer chcel prebrodiť Dunaj, tak klesne na dno a sme skončili.
To, čo ste spomínali, tie ďalšie špecifikácie a to, že nie je dostatok peňazí na náboje alebo niečo, práve pán minister sa snaží tou stratégiou, ktorú prijal, a vypracovanie dlhodobého plánu, ktoré nikto nikdy doteraz nevypracoval na ministerstve obrany, zasadí o to, aby sme vedeli, kam chceme tú našu armádu do budúcna posunúť.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 8. 2. 2018 9:02 - 9:34 hod.

Radovan Baláž Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Vážené kolegyne, kolegovia, dovoľte, aby som v mene Slovenskej národnej strany priniesol pozmeňujúci návrh skupiny poslancov, ktorý sa týka doplnenia návrhu pánov poslancov k Zákonníku práce, jedná sa o tzv. 13. a 14. mzdu.
So zameraním na podporu podnikateľského prostredia a súčasne zvýšenia príjmov zamestnancov sa do zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov navrhuje zaviesť nové inštitúty, slúžiace na odmeňovanie zamestnancov. Jedná sa o peňažné plnenie, ktoré môže zamestnávateľ poskytnúť zamestnancovi za prácu pri príležitosti letného obdobia, letných dovoleniek, tzv. 13. mzda; a peňažné plnenie, ktoré môže zamestnávateľ poskytnúť zamestnancovi za prácu pri príležitosti vianočných sviatkov, tzv. 14. mzda. Tieto nové inštitúty poskytnú zamestnávateľovi možnosť, nie povinnosť, odmenu na zamestnanca v mesiaci jún a v mesiaci december okrem mzdy aj takýmto peňažným plnením a ich dobrovoľné poskytovanie zamestnávateľmi bude s účinnosťou od 1. mája 2018 a postupne v nasledujúcich rokoch za splnenia podmienok ustanovených v osobitných prepisov do výšky 500 eur pre tzv. 13. mzdu a rovnako sumy 500 eur za tzv. 14. mzdu postupne aj daňovo, aj odvodovo zvýhodňované.
Teraz by som prečítal odôvodnenie k novovloženému čl. č. 2:
V nadväznosti na postupné zavádzanie daňových a odvodových zvýhodnení pri príležitosti obdobia letných dovoleniek sa navrhuje, aby toto plnenie bolo v roku 2019 a v 2020 súčasťou vymeriavacieho základu. V nadväznosti na postupné zavádzanie daňových a odvodových zvýhodnení mzdy pri príležitosti vianočných sviatkov sa navrhuje, aby toto plnenie bolo v roku 2018 súčasťou vymeriavacieho základu na účely platenia poistného na sociálne poistenie, a to vrátane sumy oslobodenej od dani z príjmov fyzických osôb.
Teraz odôvodnenie k čl. 3:
V nadväznosti na zavedenie mzdy pri príležitosti obdobia letných dovoleniek sa navrhuje, oslobodenie tejto mzdy v sume najviac 500 eur ročne, pričom do základu dane zamestnanca sa zahrnie len príjem nad takto ustanovenú sumu. Na uplatnenie oslobodenia od dane musia byť splnené dve podmienky:
1. mzda pri príležitosti obdobia letných dovoleniek musí byť vyplatená najmenej vo výške priemerného mesačného zárobku a
2. podmienka, zamestnanec má k 30. aprílu príslušného roka u rovnakého zamestnávateľa odpracovaných v pracovnoprávnom vzťahu aspoň 24 mesiacov.
Ak aspoň jedna z týchto podmienok nie je splnená, nárok na oslobodenie takejto mzdy nevzniká. Pri súbehu výplaty mzdy od dvoch a viacerých zamestnávateľov, suma oslobodená od tejto mzdy, nesmie prekročiť 500 eur od všetkých zamestnávateľov.
V nadväznosti na zavedenie mzdy pri príležitosti vianočných sviatkov, tzv. 14. mzda, sa navrhuje oslobodenie tejto mzdy v sume najviac 500 eur ročne, pričom do základu dane zamestnanca sa zahrnie len príjem nad takto ustanovenú sumu. Pri uplatnení oslobodenia tejto mzdy musia byť splnené kumulatívne všetky tri podmienky:
1. Mzda pri príležitosti vianočných sviatkov musí byť vyplatená najmenej vo výške priemerného mesačného zárobku.
2. Zamestnanec má k 31. decembru..., k 31. októbru príslušného roka u zamestnávateľa odpracovaných v pracovnoprávnom vzťahu aspoň 48 mesiacov.
3. Zamestnávateľ vyplatil zamestnancovi mzdu pri príležitosti obdobia letných dovoleniek.
Keď aspoň jedna z týchto podmienok nie je splnená, návrh na oslobodenie tejto mzdy nevzniká. Pri súbehu výplaty mzdy od dvoch a viacerých zamestnávateľov suma oslobodenia tejto mzdy nesmie prekročiť stanovených 500 eur.
Zákon navrhuje prvýkrát uplatniť oslobodenie od dane na peňažné plnenia pri príležitosti vianočných sviatkov v roku 2018, ak je vyplatená mzda pri príležitosti obdobia letných dovoleniek, na ktorú sa však v roku 2018 ešte nevzťahuje oslobodenie od dane. Aby sa mohlo uplatniť oslobodenie od dane u mzdy vyplatenej pri príležitosti vianočných sviatkov v roku 2018, pri výplate mzdy pri príležitosti obdobia letných dovoleniek v roku 2018 musí byť splnená podmienka, že táto mzda bude vyplatená najmenej vo výške priemerného mesačného zárobku zamestnanca.
V nadväznosti na postupné zavádzanie daňových a odvodových zvýhodnení navrhujeme, aby sa toto peňažné plnenie nebolo súčasťou vymeriavacieho základu na účely uplatnenia poistného na verejné zdravotné poistenie v roku 2018 za predpokladu, ak bude zamestnávateľom zamestnancovi v mesiaci jún 2018 vyplatené podľa podmienok ustanovených v § 5 ods. 7 písm. n) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov aj napriek tomu, že v roku 2018 ide o zdaniteľný príjem zamestnanca. V nasledujúcich rokoch nebude príjem vyplatený podľa § 5 ods. 7 písm. n) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, súčasťou vymeriavacieho základu na účely platenia poistného na verejné zdravotné poistenie, keďže bude oslobodený od dane z príjmov fyzických osôb.
Chcel by som ešte na záver podotknúť, že táto úprava sa týka len Zákonníka práce, čiže bude sa vzťahovať na zamestnancov, ktorých vzťahy sú upravované Zákonníkom práce, čiže ľudia, ktorí idú podľa iných právnych noriem ako zákon o štátnej službe, na nich sa nateraz nebude vzťahovať nami navrhovaná úprava Zákonníka práce.
Teraz by som prečítal samotné paragrafové znenie pozmeňujúceho návrhu.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Andreja Danka, Radovala Baláža, Magdalény Kuciaňovej a Tibora Bernaťáka k návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Jána Podmanického, Martina Glváča a Ľubomíra Petráka na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 780):
V súlade s ustanoveniami zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov predkladáme pozmeňujúce a doplňujúce návrhy k poslaneckému návrhu zákona, ktorým sa dopĺňa a dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 780). V poslaneckom návrhu zákona navrhujeme tieto zmeny a doplnenia:
K čl. 1:
1. V čl. 1 sa za doterajší bod 6 vkladá nový bod 7, ktorý znie:
7. § 118 sa dopĺňa ods. 4, ktorý znie:
„(4) Ako mzda sa posudzuje aj peňažné plnenie, ktoré môže zamestnávateľ poskytnúť zamestnancovi za prácu pri príležitosti
a) obdobia letných dovoleniek,
b) vianočných sviatkov.“
Nasledujúce body sa primerane prečíslujú.
2. V čl. 1 sa za doterajší bod 13 vkladá nový bod 14, ktorý znie:
14. V § 130 ods. 2 sa na konci pripája táto veta:
„Mzda podľa § 118 ods. 4 písm. a) sa vypláca v mesiaci jún príslušného kalendárneho roka a mzda podľa § 118 ods. 4 písm. b) sa vypláca v mesiaci december príslušného kalendárneho roka.“
3. Za doterajší čl. I sa vkladajú nové čl. II a III, ktoré znejú:
„Čl. II
Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení zákona č. 551/2003 Z. z., zákona č. 600/2003 Z. z., zákona č. 5/2004 Z. z., zákona č. 43/2004 Z. z., zákona č. 186/2004 Z. z., zákona č. 365/2004 Z. z., zákona č. 391/2004 Z. z., zákona č. 439/2004 Z. z., zákona č. 523/2004 Z. z., zákona č. 721/2004 Z. z., zákona č. 82/2005 Z. z., zákona č. 244/2005 Z. z., zákona č. 351/2005 Z. z., zákona č. 534/2005 Z. z., zákona č. 584/2005 Z. z., zákona č. 310/2006 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 460/2006 Z. z., zákona č. 529/2006 Z. z., uznesenia Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 566/2006 Z. z., zákona č. 592/2006 Z. z., zákona č. 677/2006 Z. z., zákona č. 274/2007 Z. z., zákona č. 519/2007 Z. z., zákona č. 555/2007 Z. z., zákona č. 659/2007 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 204/2008 Z. z., zákona č. 434/2008 Z. z., zákona č. 449/2008 Z. z., zákona č. 599/2008 Z. z., zákona č. 108/2009 Z. z., zákona č. 192/2009 Z. z., zákona č. 200/2009 Z. z., zákona č. 285/2009 Z. z., zákona č. 571/2009 Z. z., zákona č. 572/2009 Z. z., zákona č. 52/2010 Z. z., zákona č. 151/2010 Z. z., zákona č. 403/2010 Z. z., zákona č. 543/2010 Z. z., zákona č. 125/2011 Z. z., zákona č. 223/2011 Z. z., zákona č. 250/2011 Z. z., zákona č. 334/2011 Z. z., zákona č. 348/2011 Z. z., zákona č. 521/2011 Z. z., zákona č. 69/2012 Z. z., zákona č. 252/2012 Z. z., zákona č. 413/2012 Z. z., zákona č. 96/2013 Z. z., zákona č. 338/2013 Z. z., zákona č. 352/2013 Z. z., zákona č. 183/2014 Z. z., zákona č. 195/2014 Z. z., zákona č. 204/2014 Z. z., zákona č. 240/2014 Z. z., zákona č. 298/2014 Z. z., zákona č. 25/2015 Z. z., zákona č. 32/2015 Z. z., zákona č. 61/2015 Z. z., zákona č. 77/2015 Z. z., zákona č. 87/2015 Z. z., zákona č. 112/2015 Z. z., zákona č. 140/2015 Z. z., zákona č. 176/2015 Z. z., zákona č. 336/2015 Z. z., zákona č. 378/2015 Z. z., zákona č. 407/2015 Z. z., zákona č. 440/2015 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 285/2016 Z. z., zákona č. 310/2016 Z. z., zákona č. 355/2016 Z. z., zákona č. 2/2017 Z. z., zákona č. 85/2017 Z. z., zákona č. 184/2017 Z. z., zákona č. 264/2017 Z. z., zákona č. 266/2017 Z. z. a zákona č. 279/2017 Z. z. sa dopĺňa takto:
Za § 293eb sa vkladá § 293ec, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠293ec
Prechodné ustanovenia účinné od 1. mája 2018
(1) Súčasťou vymeriavacieho základu zamestnanca podľa § 138 ods.1 je aj príjem oslobodený od dane podľa osobitného predpisu, ktorý plynie zamestnancovi počas kalendárneho roka 2019 a 2020.
(2) Súčasťou vymeriavacieho základu zamestnanca podľa § 138 ods. 1 je aj príjem oslobodený od dane podľa osobitného predpisu, ktorý plynie zamestnancovi počas kalendárneho roka 2018.“
Poznámky pod čiarou k odkazom 125 a 126 znejú:
„125) § 5 ods. 7 písm. n) zákona č. 595/2003 Z. z. v znení zákona č. .../2018 Z. z.
126) § 5 ods. 7 písm. o) zákona č. 595/2003 Z. z. v znení zákona č. .../2018 Z. z.“
Čl. III
Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení zákona č. 43/2004 Z. z., zákona č. 177/2004 Z. z., zákona č. 191/2004 Z. z., zákona č. 391/2004 Z. z., zákona č. 538/2004 Z. z., zákona č. 539/2004 Z. z., zákona č. 659/2004 Z. z., zákona č. 68/2005 Z. z., zákona č. 314/2005 Z. z., zákona č. 534/2005 Z. z., zákona č. 660/2005 Z. z., zákona č. 688/2006 Z. z., zákona č. 76/2007 Z. z., zákona č. 209/2007 Z. z., zákona č. 519/2007 Z. z., zákona č. 530/2007 Z. z., zákona č. 561/2007 Z. z., zákona č. 621/2007 Z. z., zákona č. 653/2007 Z. z., zákona č. 168/2008 Z. z., zákona č. 465/2008 Z. z., zákona č. 514/2008 Z. z., zákona č. 563/2008 Z. z., zákona č. 567/2008 Z. z., zákona č. 60/2009 Z. z., zákona č. 184/2009 Z. z., zákona č. 185/2009 Z. z., zákona č. 504/2009 Z. z., zákona č. 563/2009 Z. z., zákona č. 374/2010 Z. z., zákona č. 548/2010 Z. z., zákona č. 129/2011 Z. z., zákona č. 231/2011 Z. z., zákona č. 250/2011 Z. z., zákona č. 331/2011 Z. z., zákona č. 362/2011 Z. z., zákona č. 406/2011 Z. z., zákona č. 547/2011 Z. z., zákona č. 548/2011 Z. z., zákona č. 69/2012 Z. z., uznesenia Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 188/2012 Z. z., zákona č. 189/2012 Z. z., zákona č. 252/2012 Z. z., zákona č. 288/2012 Z. z., zákona č. 395/2012 Z. z., zákona č. 70/2013 Z. z., zákona č. 135/2013 Z. z., zákona č. 318/2013 Z. z., zákona č. 463/2013 Z. z., zákona č. 180/2014 Z. z., zákona č. 183/2014 Z. z., zákona č. 333/2014 Z. z., zákona č. 364/2014 Z. z., zákona č. 371/2014 Z. z., zákona č. 25/2015 Z. z., zákona č. 61/2015 Z. z., zákona č. 62/2015 Z. z., zákona č. 79/2015 Z. z., zákona č. 140/2015 Z. z., zákona č. 176/2015 Z. z., zákona č. 253/2015 Z. z., zákona č. 361/2015 Z. z., zákona č. 375/2015 Z. z., zákona č. 378/2015 Z. z., zákona č. 389/2015 Z. z., zákona č. 437/2015 Z. z., zákona č. 440/2015 Z. z., zákona č. 341/2016 Z. z., zákona č. 264/2017 Z. z., zákona č. 279/2017 Z. z., zákona č. 335/2017 Z. z. a zákona č. 344/2017 Z. z. sa dopĺňa takto:
1. V § 5 sa odsek 7 dopĺňa písmenami n) a o), ktoré znejú:
„n) suma peňažného plnenia podľa osobitného predpisu vyplatená v termíne podľa osobitného predpisu najviac 500 eur v úhrne od všetkých zamestnávateľov, ak suma vyplateného peňažného plnenia, na ktoré sa vzťahuje toto oslobodenie, je najmenej vo výške priemerného mesačného zárobku zamestnanca podľa osobitného predpisu a pracovnoprávny vzťah zamestnanca u tohto zamestnávateľa k 30. aprílu príslušného kalendárneho roka trvá nepretržite aspoň 24 mesiacov; do základu dane (čiastkového základu dane) sa zahrnie len príjem prevyšujúci sumu, na ktorú sa vzťahuje oslobodenie,
o) suma peňažného plnenia podľa osobitného predpisu vyplatená v termíne podľa osobitného predpisu najviac 500 eur v úhrne od všetkých zamestnávateľov, ak suma vyplateného peňažného plnenia, na ktoré sa vzťahuje toto oslobodenie, je najmenej vo výške priemerného mesačného zárobku zamestnanca podľa osobitného predpisu a pracovnoprávny vzťah zamestnanca u tohto zamestnávateľa k 31. októbru príslušného kalendárneho roka trvá nepretržite aspoň 48 mesiacov a za príslušné zdaňovacie obdobie bolo zamestnancovi vyplatené peňažné plnenie, na ktoré sa vzťahuje oslobodenie podľa písmena n), do základu dane (čiastkového základu dane) sa zahrnie len príjem prevyšujúci sumu, na ktorú sa vzťahuje oslobodenie.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 24d až 24g znejú:
„24d) § 118 ods. 4 písm. a) Zákonníka práce v znení neskorších predpisov č. .../2018 Z. z.
24e) § 130 ods. 2 Zákonníka práce v znení zákona č. .../2018 Z. z.
24f) § 134 Zákonníka práce v znení zákona č. .../2018 Z. z.
24g) § 118 ods. 4 písm. b) Zákonníka práce v znení zákona č. .../2018 Z. z.“.
2. V § 39 ods. 2 písm. f) druhom a treťom bode sa na konci pripájajú tieto slová: „okrem súm uvedených v deviatom bode a desiatom bode,".
3. V § 39 ods. 2 sa písmeno f) dopĺňa deviatym bodom a desiatym bodom, ktoré znejú:
„9. sumu peňažného plnenia podľa osobitného predpisu a z toho sumu oslobodenú podľa § 5 ods. 7 písm. n),
10. sumu peňažného plnenia podľa osobitného predpisu a z toho sumu oslobodenú podľa § 5 ods. 7 písm. o),“.
4. Za § 52zo sa vkladá § 52zp, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠52zp
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. mája 2018
(1) Ustanovenie § 5 ods. 7 písm. n) sa prvýkrát použije na sumu peňažného plnenia podľa osobitného predpisu vyplatenú v mesiaci jún 2019.
(2) Ustanovenie § 5 ods. 7 písm. o) sa prvýkrát použije na sumu peňažného plnenia podľa osobitného predpisu vyplatenú zamestnancovi v mesiaci december 2018 za predpokladu, že v mesiaci jún 2018 bola zamestnancovi vyplatená aj suma peňažného plnenia podľa osobitného predpisu najmenej vo výške priemerného mesačného zárobku zamestnanca podľa osobitného predpisu.
(3) Ustanovenie § 39 ods. 2 písm. f) druhý, tretí, deviaty a desiaty bod v znení účinnom od 1. mája 2018 sa prvýkrát použije pri vedení mzdového listu zamestnanca po 30. apríli 2018.“
4. Za doterajší čl. II sa vkladá nový čl. III, ktorý znie:
„Čl. III
Zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 718/2004 Z. z., zákona č. 305/2005 Z. z., zákona č. 352/2005 Z. z., zákona č. 660/2005 Z. z., zákona č. 282/2006 Z. z., zákona č. 522/2006 Z. z., zákona č. 673/2006 Z. z., zákona č. 358/2007 Z. z., zákona č. 518/2007 Z. z., zákona č. 530/2007 Z. z., zákona č. 594/2007 Z. z., zákona č. 461/2008 Z. z., zákona č. 581/2008 Z. z., zákona č. 108/2009 Z. z., zákona č. 192/2009 Z. z., zákona č. 533/2009 Z. z., zákona č. 121/2010 Z. z., zákona č. 136/2010 Z. z., zákona č. 151/2010 Z. z., zákona č. 499/2010 Z. z., zákona č. 133/2011 Z. z., zákona č. 250/2011 Z. z., zákona č. 185/2012 Z. z., zákona č. 252/2012 Z. z., zákona č. 395/2012 Z. z., zákona č. 421/2012 Z. z., zákona č. 41/2013 Z. z., zákona č. 153/2013 Z. z., zákona č. 220/2013 Z. z., zákona č. 338/2013 Z. z., zákona č. 463/2013 Z. z., zákona č. 185/2014 Z. z., zákona č. 364/2014 Z. z., zákona č. 77/2015 Z. z., zákona č. 148/2015 Z. z., zákona č. 253/2015 Z. z., zákona č. 265/2015 Z. z., zákona č. 336/2015 Z. z., zákona č. 378/2015 Z. z., zákona č. 428/2015 Z. z., zákona č. 429/2015 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 167/2016 Z. z., zákona č. 286/2016 Z. z., zákona č. 341/2016 Z. z., zákona č. 356/2016 Z. z., zákona č. 41/2017 Z. z., zákona č. 238/2017 Z. z., zákona č. 256/2017 Z. z. a zákona č. 351/2017 Z. z. sa dopĺňa takto:
1. V § 13 sa za ods. 17 vkladá nový ods. 18, ktorý znie:
„(18) Ak mal zamestnanec vyplatené peňažné plnenie, ktoré je oslobodené od dane z príjmov podľa osobitného predpisu viacerými zamestnávateľmi, v sume vyššej ako ustanovuje osobitný predpis, v ročnom zúčtovaní poistného sa vymeriavací základ zamestnanca podľa ods.1 u každého zamestnávateľa, ktorý sa na tomto peňažnom plnení podieľal, pomerne zvýši podľa výšky vyplateného peňažného plnenia.“
Doterajší ods.18 sa označuje ako ods. 19.
Poznámka pod čiarou k odkazu 50a znie:
„50a) § 5 ods. 7 písm. n) a o) zákona č. 595/2003 Z. z. v znení zákona č. .../2018 Z. z.“
2. V § 19 ods. 1 písm. a) sa za slová „odpočítateľnú položku“ vkladá čiarka a slová „nebol zamestnancom, ktorému bolo vyplatené peňažné plnenie podľa § 13 ods. 18“.
3. V § 20 ods. 1 druhej vete sa za slová „uplatnenej odpočítateľnej položky“ vkladá čiarka a slová „sumu vyplateného peňažného plnenia, ktoré je oslobodené od dane z príjmov podľa osobitného predpisu“.
4. Za § 38el sa vkladá § 38em, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠38em
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. mája 2018
(1) Vymeriavací základ podľa § 13 ods. 1 sa v kalendárnom roku 2018 znižuje o sumu vyplateného peňažného plnenia podľa osobitného predpisu, najviac o 500 eur v úhrne od všetkých zamestnávateľov, ak suma vyplateného peňažného plnenia je najmenej vo výške priemerného mesačného zárobku zamestnanca podľa osobitného predpisu a pracovnoprávny vzťah zamestnanca u tohto zamestnávateľa k 30. aprílu príslušného kalendárneho roka trvá nepretržite aspoň 24 mesiacov.
(2) Ak mal zamestnanec vyplatené peňažné plnenie podľa osobitného predpisu viacerými zamestnávateľmi v sume vyššej ako 500 eur v úhrne od všetkých zamestnávateľov, v ročnom zúčtovaní poistného za rok 2018 sa vymeriavací základ zamestnanca podľa ods. 1 u každého zamestnávateľa, ktorý sa na tomto peňažnom plnení podieľal, pomerne zvýši podľa výšky vyplateného peňažného plnenia. Ustanovenie § 13 ods. 18 platí rovnako aj na zamestnanca, ktorý mal v roku 2018 vyplatené peňažné plnenie podľa osobitného predpisu viacerými zamestnávateľmi.
(3) Zamestnávateľ, ktorý vyplatil zamestnancovi peňažné plnenie podľa osobitného predpisu v kalendárnom roku 2018, je povinný v mesačnom výkaze uviesť aj sumu vyplateného peňažného plnenia podľa ods 1.“
Poznámky pod čiarou k odkazom 66 až 68 znejú:
„66) § 118 ods. 4 písm. a) Zákonníka práce v znení zákona č. .../2018 Z. z.
67) § 134 Zákonníka práce v znení zákona č. .../2018 Z. z.
68) § 5 ods. 7 písm. o) zákona č. 595/2003 Z. z. v znení zákona č. .../2018 Z. z.“
To bol celý pozmeňujúci návrh poslancov za Slovenskú národná stranu, preto by som vás chcel poprosiť o podporu tohto nami daného návrhu.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

6. 12. 2017 14:19 - 14:21 hod.

Radovan Baláž
Ďakujem pekne za slovo. Ako určený spravodajca stanovujem termín hlasovania dnes na sedemnástu hodinu. Ďakujem.
Skryt prepis