Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie spoločného spravodajcu

19.6.2018 o 15:03 hod.

Ing.

Radovan Baláž

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie spoločného spravodajcu 19.6.2018 15:03 - 15:05 hod.

Radovan Baláž Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán predsedajúci. Vážené kolegyne, kolegovia, dovoľte mi predniesť spoločnú správu výboru Národnej rady pre financie a rozpočet o výsledku prerokovania Programu stability Slovenskej republiky za roky 2018 až 2021 (tlač 986). Výbor Národnej rady pre financie a rozpočet ako gestorský výbor podáva Národnej rade túto spoločnú správu výboru o prerokovaní vyššie uvedenej problematiky.
Predseda Národnej rady svojím rozhodnutím č. 1036 z 24. mája 2018 pridelil program, program stability na prerokovanie výboru pre financie a rozpočet a výboru pre európske záležitosti. Za gestorský výbor určil výbor pre financie a rozpočet. Uvedené výbory prerokovali predmetný návrh v stanovenom termíne. Gestorský výbor nedostal do začatia rokovania k programu stability iné stanoviská poslancov Národnej rady.
K predmetnému programu zaujali výbory toto stanovisko: odporúčanie pre Národnú radu zobrať na vedomie, a to výbor pre financie a rozpočet a výbor pre európske záležitosti.
Gestorský výbor na základe stanovísk výborov vyjadrených pod bodom č. III tejto spoločnej správy odporúča Národnej rade Program stability Slovenskej republiky na roky 2018 až 2021 zobrať na vedomie.
Spoločná správa výboru bola schválená uznesením gestorského výboru č. 298 zo dňa 13. júna 2018, kde ma zároveň výbor určil ako za spravodajcu výboru. Zároveň ma poveril predniesť správu na schôdzi Národnej rady a navrhnúť Národnej rade postup pri hlasovaní podľa príslušných ustanovení zákona o rokovacom poriadku. Návrh na uznesenie Národnej rady je prílohou tejto spoločnej správy.
Skončil som, pán predsedajúci. Prosím, otvorte rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 19.6.2018 13:00 - 13:04 hod.

Radovan Baláž
Termín hlasovania navrhujem zajtra o jedenástej hodine.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 19.6.2018 12:38 - 12:41 hod.

Radovan Baláž Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vážené kolegyne, kolegovia, dovoľte mi teda druhýkrát ako určenému spravodajcovi výboru predniesť spoločnú správu výborov Národnej rady o prerokovaní vládneho návrhu zákona o dani z poistenia (tlač 945). Výbor Národnej rady pre financie a rozpočet ako gestorský výbor podáva Národnej rade túto spoločnú správu o prerokovaní vyššie uvedeného vládneho návrhu zákona.
Národná rada uznesením č. 1167 zo 16. mája 2018 pridelila vládny návrh zákona o dani z poistenia týmto výborom, a to výboru pre financie a rozpočet, ústavnoprávnemu výboru a výboru pre hospodárske záležitosti. Určila zároveň výbor pre financie a rozpočet ako gestorský výbor a lehoty na prerokovanie predmetného návrhu zákona v druhom čítaní vo výboroch.
Poslanci Národnej rady, ktorí nie sú členmi výborov, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému vládnemu návrhu zákona.
K tomuto návrhu zákona zaujali výbory tieto stanoviská: Odporúčanie pre Národnú radu návrh schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi, a to výbor pre financie a rozpočet a ústavnoprávny výbor. Výbor pre hospodárske záležitosti o predmetnom návrhu nerokoval, pretože podľa § 52 ods. 2 zákona o rokovacom poriadku nebol uznášaniaschopný.
Z uznesení výborov uvedených v bode III tejto spoločnej správy vyplývajú tieto pozmeňujúce a doplňujúce návrhy, ktoré sú uvedené v bode č. IV spoločnej správy. Gestorský výbor odporúča o návrhoch výboru, ktoré sú uvedené v spoločnej správe, hlasovať takto: O bodoch zo spoločnej správy č. 1 až 7, 9 až 12 hlasovať spoločne s návrhom gestorského výboru schváliť. O bode zo spoločnej správy č. 8 hlasovať s návrhom gestorského výboru neschváliť.
Gestorský výbor na základe stanovísk výborov odporúča Národnej rade predmetný vládny návrh zákona schváliť v znení pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov, tak ako je uvedené v tejto spoločnej správe.
Spoločná správa výborov bola schválená uznesením gestorského výboru č. 297 z 13. júna 2018 a zároveň ma výbor poveril ako spoločného spravodajcu, aby som na schôdzi Národnej rady pri prerokovaní tohto vládneho návrhu zákona predkladal návrhy v zmysle príslušných ustanovení o rokovacom poriadku.
Ďakujem, pán predsedajúci, prosím, otvorte, rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 19.6.2018 12:31 - 12:34 hod.

Radovan Baláž Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán predsedajúci. Vážený pán minister, vážené kolegyne, kolegovia, dovoľte mi, prosím, ako určenému spravodajcovi predniesť spoločnú správu výborov Národnej rady o prerokovaní vládneho návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 39/2015 Z. z. o poisťovníctve (tlač 944).
Výbor Národnej rady pre financie a rozpočet ako gestorský výbor podáva Národnej rade túto spoločnú správu výborov o prerokovaní vyššie uvedeného vládneho návrhu zákona.
Národná rada uznesením č. 1165 zo 16. mája 2018 pridelila vládny návrh zákona na prerokovanie týmto výborom, a to výboru pre financie a rozpočet a ústavnoprávnemu výboru. Zároveň určila výbor pre financie a rozpočet ako gestorský a lehoty na prerokovanie predmetného návrhu zákona v druhom čítaní vo výboroch.
Poslanci Národnej rady, ktorí nie sú členmi výborov, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému vládnemu návrhu zákona.
K predmetnému vládnemu návrhu zákona zaujali výbory tieto stanoviská: Odporúčanie pre Národnú radu návrh schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi, a to výbor pre financie a rozpočet a ústavnoprávny výbor. Z uznesení výborov Národnej rady uvedených v bode III tejto spoločnej správy vyplývajú tieto pozmeňujúce a doplňujúce návrhy, ktoré sú uvedené v bode č. IV spoločnej správy.
Gestorský výbor odporúča o návrhoch výborov, ktoré sú uvedené v spoločnej správe, hlasovať takto: O bodoch spoločnej správy č. 1 až 10, 12 až 14, 16, 18 až 21 hlasovať spoločne s návrhom gestorského výboru schváliť. O bodoch spoločnej správy č. 11, 15 a 17 hlasovať spoločne s návrhom gestorského výboru neschváliť.
Gestorský výbor na základe stanovísk výborov odporúča Národnej rade predmetný vládny návrh zákona schváliť v znení pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov.
Spoločná správa výborov bola schválená uznesením gestorského výboru č. 296 z 13. júna 2018. Týmto uznesením ma zároveň výbor poveril ako spoločného spravodajcu, aby som na schôdzi Národnej rady pri prerokovaní vládneho návrhu zákona predkladal návrhy v zmysle príslušných ustanovení zákona o rokovacom poriadku.
Ďakujem, pán predsedajúci, skončil som, otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 24.5.2018 19:12 - 19:13 hod.

Radovan Baláž Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Pán kolega Heger, my väčšinou sa stretávame pri tých ekonomických otázkach, spolu diskutujeme, ako spraviť veci efektívne, aby sa čo najlepšie využili peniaze, a práve to spravila pani ministerka Matečná. Zriadila na ministerstve Inštitút pôdohospodárskej politiky, čo je obdoba Útvaru hodnoty za peniaze, ktorý opoziční poslanci aj my koaliční vítame, pretože dokáže zmerať tú efektivitu vynaložených peňazí. A je to jedno z prvých ministerstiev, kde takýto inštitút je zriadený. A všetky výdavky, ktoré ministerstvo dáva, idú najprv na revíziu tomuto inštitútu. Čiže je to také nóvum, ktoré všetci vítame, aby sme vedeli to, čo za tie peniaze dostaneme a koľko tých peňazí na to vynaložíme.
A k tej správe ešte NKÚ. Možno sme sa nepočúvali alebo sme sa nerozumeli, tie závery z tej správy NKÚ sledovali procesy v roku 2016, začiatkom 2017. A ministerstvo pôdohospodárstva všetky tie nedostatky už doteraz opravilo. Čiže tá správa možno nie je znova najaktuálnejšia. Lebo treba to zdôrazniť, že zistenia, ktoré ste našli, boli opravené. Čiže nemôžme to brať za bernú mincu, že to tak je, lebo to tak už nie je.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 24.5.2018 18:45 - 18:45 hod.

Radovan Baláž Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Pán Pčolinský, vyskúšame to.
Pán Rajtár, citovali ste správu Najvyššieho kontrolného úradu, len ma trošku mrzí, že ste neboli tu celý deň, lebo o tomto sme sa už rozprávali. Možno keby ste tu boli a sedeli a počúvali, tak by ste možno ani nevystúpili. Všetky tie zistenia, ktoré NKÚ uvádza, bolo z roku 2016 a následne ich hodnotili a doteraz všetky tie námietky, čo ste vzniesli, boli opravené. Čiže váš diskusný príspevok bol neaktuálny, pretože všetky nápravy boli vykonané a ten váš diskusný príspevok neaktuálny.
Čiže to, čo som sa bál, že budeme sa stále vracať k tomu istému, sa napokon stalo, a to z toho dôvodu, že ste tu fakt neboli a možno keby ste tu sedeli, tak takýto príspevok si odpustíte.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 24.5.2018 17:27 - 17:28 hod.

Radovan Baláž Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Vážený pán poslanec Simon, mňa zaujala tá časť vášho vystúpenia, kde ste spomínali tých talianskych mafiánov, ktorí na východnom Slovensku pôsobili. Ja by som od vás očakával odpoveď, čiže za vášho pôsobenia ako ministra pôdohospodárstva v roku 2002 a 2006, viete, koľko za vášho pôsobenia dostali títo takzvaní mafiáni z Talianska dotácie? 500 miliónov slovenských korún! Za vášho pôsobenia ako ministra pôdohospodárstva táto skupinka získala zo štátneho rozpočtu pol miliardy slovenských korún.
A to dávam do pozornosti aj tým ľuďom, ktorí sú na balkóne a ktorí vám tak tlieskali, tak za vášho pôsobenia vy ste dali 500 miliónov slovenských korún týmto ľudí (správne "ľuďom"), v tých časoch začínali, takže mali dosť peňazí na svoj štart.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 24.5.2018 15:52 - 15:54 hod.

Radovan Baláž Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Pani ministerka, viem, že ste vo svojej funkcii niečo vyše dva roky a ten odpočet, ktorý ste spravili, bolo tam toľko opatrení na zlepšenie vecí vo vašom rezorte, že niektorí kritici, ktorí sa pred chvíľkou ozvali, by to nestihli ani za dve funkčné obdobia.
Ja som rád, že ste sa vrátili aj k tým dôvodom, ktoré sú napísané pod tým návrhom na vaše odvolanie, a išli ste bod po bode. Reálne fakty, aká je skutočnosť a všetko ste vyvrátili do posledného bodu.
Mňa len trošku mrzí, že zástupcovia opozície, ktorí sú podpísaní pod týmto návrhom, nie sú všetci v tejto sále. Myslím si, že drvivá väčšina tu nie je. Preto si myslím, že keď budú mať svoje vystúpenia, tak budú znova opakovať tie obvinenia, ktoré ste teraz vyvrátila, ale na to sme si už nejako zvykli, že chcú zažiť svojich desať minúť slávy pred kamerami, povedia si, čo chcú, pán Pčolinský so mnou súhlasí, kýve hlavou, že to tak je. To som rád. (Smiech v sále.) A budeme to musieť jednoducho pretrpieť.
Ja viem, že ste silná žena, sme Slovenská národná strana, stojí za vami, takže nemajte žiadnu obavu.
A mňa trošku prekvapilo aj to, že opozícia pomocou výborov, ktorými sú členmi, že vôbec nie sú iniciátormi poslaneckých prieskumov, či už na vašom ministerstve, alebo vami podriadených organizácií, a to je tá reálna kontrola opozície, ísť na miesto a zisťovať relevantné fakty, tak ako to naozaj je. Nie ako niekto niečo napíše a berú to automaticky za fakt. Preto aj tie dôvody, ktoré sú uvedené v tom návrhu, je iba kopa informácií, ktoré sú poprekrúcané, účelovo pospájané.
Ja by som ešte poslednú vec vypichol, a to k strane SaS, a sama ste to zdôraznila, tá dvojitá kvalita potravín, že to nie je žiadny hoax, ako nás sa SaS snaží presvedčiť, ale je to reálny fakt, ktorý rieši Európska komisia... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie 22.5.2018 10:56 - 10:58 hod.

Radovan Baláž Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Vážený pán predseda, vážené kolegyne, kolegovia, dovoľte mi ako určenému spravodajcovi výboru predniesť správu Výboru Národnej rady pre financie a rozpočet o výsledku prerokovania správy o výsledkoch kontrolnej činnosti Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky za rok 2017.
Správu o výsledkoch kontrolnej činnosti Najvyššieho kontrolného úradu rozhodnutím č. 965 z 28. marca 2018 pridelil predseda Národnej rady výboru pre financie a rozpočet na prerokovanie do 9. mája 2018. Ako gestorský výbor predseda Národnej rady určil výbor pre financie a rozpočet. Tento výbor uvedenú správu prerokoval a prijal k nej uznesenie č. 274 z 2. mája 2018. Uvedený výbor predloženú správu zároveň vzal na vedomie a odporučil Národnej rade správu o výsledkoch kontrolnej činnosti Najvyššieho kontrolného úradu vziať na vedomie. Zo strany výboru ani poslancov neboli predložené žiadne stanoviská alebo pripomienky. Gestorský výbor schválil uvedenú správu uznesením č. 277 z 10. mája 2018 a zároveň ma určil ako spoločného spravodajcu výboru. Výbor ma poveril predniesť správu na schôdzi Národnej rady. Zároveň navrhol Národnej rade, aby podľa § 26 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku vyslovil súhlas, aby predseda Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky Karol Mitrík správu uviedol a mohol vystúpiť v rozprave na schôdzi Národnej rady. Návrh na uznesenie Národnej rady je prílohou tejto správy.
Skončil som, pán predsedajúci. Prosím, otvorte všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 16.5.2018 11:12 - 11:13 hod.

Radovan Baláž Zobrazit prepis
Ďakujem, pán predseda. Vážené kolegyne, kolegovia, v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bol určený predsedom výboru za spravodajcu k tomuto návrhu zákona a predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona.
Návrh spĺňa všetky náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov a zo znenia uvedeného návrhu je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali výbor pre financie a rozpočet, ústavnoprávny výbor a výbor pre hospodárske záležitosti. Za gestorský výbor navrhujem výbor pre financie a rozpočet. Zároveň odporúčam, aby výbory tento návrh prerokovali do 30 dní a gestorský výbor do 32 dní od jeho prerokovania.
Pán predseda, prosím, otvorte všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis