Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

13.12.2018 o 10:48 hod.

Ing.

Radovan Baláž

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie s faktickou poznámkou 13.12.2018 10:48 - 10:50 hod.

Radovan Baláž Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Pán kolega Dostál, ako fakt neviem, kde začať pri tom vašom vystúpení, ktoré ste mali. Škoda, že nás trošku nepočúvate viacej a stále si idete to svoje, ktoré ste si pripravili, a nemáte tú akcieschopnosť reagovať na zmenu situácie.
Existujú dve stavovské organizácie, tak ako tu už bolo spomenuté: Zväz obchodu Slovenska a Slovenská aliancia moderného obchodu. To stanovisko Zväzu obchodu Slovenska bolo jasne zadefinované už minulý týždeň a bolo v ňom deklarované, že takto nastavený zákon a prijatý pozmeňujúci návrh, ktorý bol minulý týždeň predložený, nebude mať za následok zvyšovanie cien potravín a nebude mať za následok zatváranie predajní.
To, čo stále tu spomínate, že hrozí zvyšovanie cien, zástupcovia zväzu obchodníkov vám to vyvrátili.
Taktiež ste asi opomenuli, dokonca bol aj zverejnený článok s jedným obchodným analytikom, ktorý priamo na otázku, či dôjde k zvyšovaniu cien, odpovedal, teraz budem citovať: "Nie, reťaze nebudú mať drahšie potraviny. Tie spoločnosti počkajú a ceny potravín nezvýšia. Budú sledovať konkurenciu na trhu."
A to práve sme chceli dosiahnuť týmto zákonom, aby trh určoval tú cenu. A aj obchodný analytik povedal, že zvyšovanie cien ne-bu-de. Takže, pán Dostál, tak.
Potom ste sa sťažovali na to, že zákon má stanovené nejaké arbitrážne hranice. Každý zákon má stanovenú nejakú limitu, do ktorého platí a od ktorého neplatí. Čiže neviem si dosť dobre predstaviť v praxi, akým spôsobom by fungoval právny prevod na Slovensku, keby neboli stanovené arbitrážne hranice.
A posledná vec. Skúste mi vysvetliť, kde v tom zákone sa píše, že my diskriminujeme niekoho podľa sídla spoločnosti v štáte? Povedzte mi konkrétne, kde to v tom zákone je.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 6.12.2018 19:23 - 19:27 hod.

Radovan Baláž Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Dovoľte mi, aj pán spravodajca, aby som predniesol môj pozmeňujúci návrh. V krátkosti by som ho odôvodnil. Navrhovaná ustanovenia v prvej vete definuje anonymné podanie. Anonymným podaním sa v zmysle navrhovaného rozumie také podanie, ktoré neobsahuje údaje o totožnosti odosielateľa, na základe ktorých je možné túto osobu identifikovať a kontaktovať. Anonymným podaním je tiež také podanie, ktoré síce obsahuje údaje o totožnosti odosielateľa, ale tieto údaje sú nepravdivé, t. j. osobu, ktorá je uvedená ako odosielateľ, tiež nie je možné identifikovať a kontaktovať. Zároveň sa z dôvodu vylúčenia pochybností upresňuje, že aj trestné oznámenie sa posudzuje podľa tohto ustanovenia, keďže aj trestné oznámenie je podaním.
V navrhovanej druhej vete sa umožňuje orgánom činným v trestnom konaní anonymné podanie nevybavovať; avšak vzhľadom na zásadu oficiality sa určuje limit oslobodenia od povinnosti nevybavovať anonymné podanie iba v tom prípade, ak neobsahuje dôvodné podozrenie, že bol spáchaný trestný čin. Z uvedeného vyplýva, že orgán činný v trestnom konaní sa vždy bude musieť zaoberať obsahom anonymného podania, podľa ktorého určí či na základe anonymného podania začne v zmysle zásady oficiality vlastné šetrenie alebo anonymné podanie nebude vybavovať, ak z jeho obsahu nevyplynie dôvodné podozrenie, že bol spáchaný trestný čin.
Zároveň sa orgánom činným v trestnom konaní ustanovuje povinnosť odstúpenia anonymného podania, z ktorého obsahu nevyplynie dôvodné podozrenie, že bol spáchaný trestný čin, ale z jeho obsahu vyplýva, že ide o vec, ktorá patrí do pôsobnosti iného orgánu.
Tiež sa navrhuje, aby orgány činné v trestnom konaní mali povinnosť vyhotoviť záznam o vykonanom postupe s anonymným podaním. Vzhľadom na skutočnosť, že cieľom navrhovanej právnej úpravy je zefektívnenie činnosti orgánov činných v trestnom konaní, v trestnom konaní sa má zato, že povinnosť vyhotoviť záznam bude orgánom činným v trestnom konaní splnená akýmkoľvek spôsobom, z ktorého bude zrejmé, ako bolo s anonymným podaním postupované.
Postup súdov vo vzťahu k podaniam a ich vybavovaniu upravuje Vyhláška Ministerstva spravodlivosti č. 54312005 Z. z. Vzhľadom na túto skutočnosť sa navrhované ustanovenie Trestného poriadku týka len orgánov činných v trestnom konaní.
Teraz prednesiem samotné paragrafové znenie.
Pozmeňujúci návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Radovana Baláža k návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 30112005 Z. z. Trestný poriadok v znení neskorších predpisov (tlač 1099).
Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 30112005 Z. z. Trestný poriadok v znení neskorších predpisov, sa mení takto:
1. V čl. I bod 1 znie: "1. V § 62 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:
"(3) Podanie, ktoré neobsahuje údaje o totožnosti odosielateľa alebo obsahuje nepravdivé údaje o totožnosti odosielateľa sa považuje za anonymné podanie; to platí aj pre trestné oznámenie. Ak z obsahu anonymného podania nevyplýva dôvodné podozrenie, že bol spáchaný trestný čin, orgán činný v trestnom konaní nie je povinný anonymné podanie vybavovať; orgán činný v trestnom konaní odstúpi takéto anonymné podanie na prešetrenie jeho obsahu inému orgánu, ak z jeho obsahu vyplýva, že ide o vec, ktorá patrí do pôsobnosti iného orgánu. O postupe s anonymným podaním sa vyhotoví záznam.".
Doterajší odsek 3 sa označuje ako odsek 4.".
2. V čl. I sa vypúšťajú body 2 a 3.
3. V čl. II sa slová "1. januára 2019" nahrádzajú slovami "1. februára 2019".
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 6.12.2018 19:20 - 19:21 hod.

Radovan Baláž Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Vážené kolegyne, kolegovia, dovoľte mi v krátkosti odôvodniť náš návrh zákona. Účelom tejto novely Trestného poriadku je posilniť rozhodovaciu činnosť orgánov činných v trestnom konaní a súdov pri rozhodovaní o anonymných podaniach. Zrušením doterajšej povinnosti orgánov činných v trestnom konaní a súdov vybavovať aj anonymné podania a podania, ktoré sú označené nepravdivými, neúplnými alebo neoveriteľnými údajmi o totožnosti odosielateľa, prispieť na jednej strane k zefektívneniu orgánov činných v trestnom konaní a súdov a na strane druhej k ochrane práv a zákonným, zákonom chráneným záujmom dotknutých osôb. Uvedené sa týka aj anonymných trestných oznámení.
Predkladaný návrh zákona nemá žiadny vplyv na rozpočet verejnej správy, vplyvy na podnikateľské prostredie, ani sociálne vplyvy, vplyvy na životné prostredie a ani vplyvy na informatizáciu spoločnosti.
To je všetko, pán predsedajúci, skončil som, ale hlásim sa do rozpravy ako prvý.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 6.12.2018 12:53 - 12:55 hod.

Radovan Baláž Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. V klube SaS naozaj vychádzate podľa mňa od samého začiatku k nesprávnej, k neprávnemu pochopeniu tej danej situácie. Vy si fakt myslíte, že medzi obchodnými reťazcami a slovenskými dodávateľmi je rovná sa? A prečo potom všetky tie kritiky, ktoré sa v posledných mesiacoch ozývajú, či sú to hydinári, pekári idú štrajkovať, aj ďaleko viacej združení sa ozýva, že to nie je úplne štandardné trhové podnikateľské prostredie, ktoré tu funguje. Veď už konečne, asi vy jediní tomu veríte, že to tak je. Všetci ostatní v tejto sále vedia, keď sa s týmito ľuďmi rozprávali medzi štyrmi očami, a mňa to mrzí, že to nepovedia verejne, ale na druhej strane ich chápem, že boja sa povedať, aby nedopadli tak ako niektoré značky, ktoré sa ozvali, sťažovali sa na niektoré reťazce a do dnešného dňa majú zákaz dodávať do týchto reťazcov. Žiaľbohu, to je fakt.
Vy ste povedali, že sme vyhlásili vojnu. No, pán Pavelka, tá vojna tu už dávno je. My sme sa len dali na stranu tých slabších a menších, aby bolo jasné. Tá vojna tu už dávno je.
Stále vravíte, že, a ešte, ostatné vám, len tých odhad, ktorých máme prepočet. Netto výnos z tohto odvodu po zakomponovaní tohto pozmeňujúceho návrhu bude na úrovni 87 mil. pre ministerstvo pôdohospodárstva. Celkový výnos bude zhruba na úrovni 114 mil. Ten rozdiel, ktorý je, to je 20-percentná daň z príjmu právnických osôb, ktoré si ministerstvo stiahne, keďže to je nákladová položka, aby ani ministerstvo financií a štátny rozpočet neboli kvôli tomuto odvodu ukrátení. Čiže to je vlastná daňová povinnosť - daň z príjmu právnických osôb. Preto ten rozdiel je 80 %, 20 %, to je výška sadzby dane z príjmu právnických osôb. Dobre?
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 6.12.2018 12:25 - 12:41 hod.

Radovan Baláž Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Tak už teda keď nie je dostatočne, keď je to zverejnené na webovom sídle Národnej rady, tak vám to teraz oficiálne predstavím, pozmeňujúci a doplňujúci návrh za troch poslancov Národnej rady. V krátkosti odôvodnenie.
V pozmeňujúcom návrhu navrhujeme vypustiť definíciu obchodnej aliancie ako takej.
Taktiež tento zákon by mal pôsobiť len na tie subjekty, ktoré nie sú malé a stredné podniky, keďže malé a stredné podniky spravidla nemôžu vytvoriť disbalanciu medzi odberateľmi a dodávateľmi potravín v potravinovom reťazci. Vzhľadom na to, že európska definícia malého a stredného podniku nezohľadňuje všetky špecifiká podnikov na Slovensku a vznikajú tú aj podniky, ktoré síce majú vysoké nároky na počet zamestnancov, avšak vzhľadom na geografickú spádovosť majú nízky obrat aj zisk, navrhujeme, aby sa za obchodný reťazec nepovažovali aj tie podniky, ktoré síce spĺňajú ostatné určujúce kritériá, ale geograficky majú svoje prevádzky umiestnené v menej ako 15 % všetkých okresov Slovenskej republiky.
Taktiež meníme percentuálnu výšku, ktorú sme navrhli na pôvodných 10 %, meníme to na 25 %, a to z toho dôvodu, aby zákon nepôsobil na skupiny subjektov, ktoré majú prevažný obrat z iných nepotravinových sektorov.
Taktiež v našom pozmeňujúcom návrhu navrhujeme definíciu obchodnej aliancie.
Navrhujeme taktiež vylúčiť z definície obchodného reťazca malé a stredné podniky v zmysle Prílohy I nariadenia Európskej únie č. 651/2014.
A taktiež navrhujeme, aby v našom pozmeňujúcom návrhu bola úprava, ktorá zohľadňuje špecifiká obchodných prevádzkarní, ktoré sa nachádzajú v zmysle zákona 336/2015 Z. z. o podpore najmenej rozvinutých okresov.
A taktiež aj špecifiká obchodných prevádzkarní, ktoré sa nachádzajú v malých obciach, resp. v obciach, kde sú najviac 3 obchodné prevádzkarne, ktoré predávajú potraviny konečnému spotrebiteľovi.
Všetky ostatné body v pozmeňujúcom návrhu sú legislatívnotechnické úpravy.
Teraz by som prečítal samotné znenie pozmeňujúceho návrhu.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Radovana Baláža, Petra Antala a Mariána Kéryho k návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona o osobitnom odvode obchodných reťazcov (tlač 1162), predložený na základe § 82 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona o osobitnom odvode obchodných reťazcov (tlač 1162) sa mení a dopĺňa takto:
1. V § 1 sa na konci pripájajú tieto slová: "(ďalej len "odvod")".
2. V § 2 ods. 1 písm. a) za slovami "obchodný názov" sa slovo "alebo" nahrádza slovom "a".
3. V § 2 ods. 1 písm. a) sa vypúšťajú slová "alebo obchodná aliancia,".
4. Poznámka pod čiarou k odkazu 1 znie:
"1) Čl. 3 ods. 2 nariadenia (ES) č. 178/2002 Európskeho parlamentu a Rady z 28. januára 2002, ktorým sa ustanovujú všeobecné zásady a požiadavky potravinového práva, zriaďuje Európsky úrad pre bezpečnosť potravín a stanovujú postupy v záležitostiach bezpečnosti potravín (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ kap. 15/zv. 6; Ú. v. ES L 31, 1. 2. 2002) v platnom znení."
5. V § 2 ods. 1 písm. a) druhom bode sa slová "dvoch okresoch" nahrádzajú slovami "15 % všetkých okresov".
6. V § 2 ods. 1 písm. a) treťom bode sa slová "10 % obratu" nahrádzajú slovami "25 % čistého obratu".
7. V § 2 ods. 1 sa vypúšťa písmeno e).
8. V § 2 odsek 2 znie:
"(2) Za obchodný reťazec sa na účely tohto zákona nepovažuje
a) zariadenie spoločného stravovania,3)
b) malý podnik4) a stredný podnik,5)
c) obchodný reťazec, ktorý je výrobcom potraviny a ktorý predáva potraviny konečnému spotrebiteľovi, pričom najmenej 80 % jeho čistého obratu pochádza z predaja potravín, ktoré vyrobí,
d) obchodný reťazec, ktorý je majetkovo prepojený s výrobcom potraviny podľa písmena c), pričom najmenej 80 % jeho obratu pochádza z predaja potravín, ktoré vyrobí výrobca, s ktorým je majetkovo prepojený,
e) obchodný reťazec, u ktorého najmenej 80 % obratu pochádza z predaja potravín jednej triedy.6)"
Poznámky pod čiarou k odkazom 3 až 6 znejú:
"3) § 26 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 355/2016 Z. z.
4) Čl. 2 ods. 2 Prílohy I nariadenia Komisie (EÚ) č. 651/2014 zo 17. júna 2014 o vyhlásení určitých kategórií pomoci za zlučiteľné s vnútorným trhom podľa článkov 107 a 108 Zmluvy v platnom znení.
5) Čl. 2 Prílohy I nariadenia (EÚ) č. 651/2014 v platnom znení.
6) Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2017/1925 z 12. októbra 2017, ktorým sa mení Príloha I k nariadeniu Rady (EHS) č. 2658/87 o colnej a štatistickej nomenklatúre a o Spoločnom colnom sadzobníku."
Doterajšie odkazy 4 až 7 a poznámky pod čiarou k odkazom 4 až 7 sa primerane prečíslujú.
9. V poznámke pod čiarou k odkazu 5 sa slová "o účtovníctve" nahrádzajú slovami "v znení zákona č. 333/2014 Z. z.".
10. Doterajší text § 4 sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekom 2, ktorý znie:
"(2) Do základu odvodu podľa odseku 1 sa nezapočítava čistý obrat obchodných prevádzkarní, ktoré sa nachádzajú v
a) okresoch zapísaných v zozname najmenej rozvinutých okresov7) a ktoré majú najviac desiatich zamestnancov,
b) obci, kde sú najviac tri obchodné prevádzkarne, ktoré predávajú potraviny konečnému spotrebiteľovi."
Poznámka pod čiarou k odkazu 7 znie:
"7) § 2 ods. 1 a § 3 ods. 3 písm. a) zákona č. 336/2015 z. z. o podpore najmenej rozvinutých okresov a o zmene a doplnení niektorých zákonov."
Doterajšie odkazy a poznámky pod čiarou k odkazom sa primerane prečíslujú.
11. V § 7 ods. 3 sa slovo "oznámenie" nahrádza slovami "písomné oznámenie".
12. V § 7 ods. 4 sa slovo "oznámenie" nahrádza slovami "písomné oznámenie".
13. V § 7 ods. 4 sa vypúšťa odkaz4) nad slovami "čistého obratu".
14. V § 10 ods. 1 sa čiarka za slovami "za predchádzajúce účtovné obdobie" nahrádza bodkočiarkou.
15. V § 10 odsek 2 znie:
"(2) Ak bol odvod zaplatený v inej výške, ako bol určený rozhodnutím podľa § 7 ods. 2 prvej vety, správca odvodu uloží pokutu vo výške 10 % dlžnej sumy odvodu."
16. V § 11 ods. 1 sa legislatívna skratka "ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka" nahrádza legislatívnou skratkou "ministerstvo pôdohospodárstva", v § 11 ods. 2 sa slová "ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka" nahrádzajú slovami "ministerstva pôdohospodárstva" a v § 11 ods. 4 sa slová "ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka" nahrádzajú slovami "ministerstvo pôdohospodárstva".
17. Za čl. I sa vkladá nový čl. II, ktorý znie:
"Čl. II
Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení zákona č. 43/2004 Z. z., zákona č. 177/2004 Z. z., zákona č. 191/2004 Z. z., zákona č. 391/2004 Z. z., zákona č. 538/2004 Z. z., zákona č. 539/2004 Z. z., zákona č. 659/2004 Z. z., zákona č. 68/2005 Z. z., zákona č. 314/2005 Z. z., zákona č. 534/2005 Z. z., zákona č. 660/2005 Z. z., zákona č. 688/2006 Z. z., zákona č. 76/2007 Z. z., zákona č. 209/2007 Z. z., zákona č. 519/2007 Z. z., zákona č. 530/2007 Z. z., zákona č. 561/2007 Z. z., zákona č. 621/2007 Z. z., zákona č. 653/2007 Z. z., zákona č. 168/2008 Z. z., zákona č. 465/2008 Z. z., zákona č. 514/2008 Z. z., zákona č. 563/2008 Z. z., zákona č. 567/2008 Z. z., zákona č. 60/2009 Z. z., zákona č. 184/2009 Z. z., zákona č. 185/2009 Z. z., zákona č. 504/2009 Z. z., zákona č. 563/2009 Z. z., zákona č. 374/2010 Z. z., zákona č. 548/2010 Z. z., zákona č. 129/2011 Z. z., zákona č. 231/2011 Z. z., zákona č. 250/2011 Z. z., zákona č. 331/2011 Z. z., zákona č. 362/2011 Z. z., zákona č. 406/2011 Z. z., zákona č. 547/2011 Z. z., zákona č. 548/2011 Z. z., zákona č. 69/2012 Z. z., uznesenia Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 188/2012 Z. z., zákona č. 189/2012 Z. z., zákona č. 252/2012 Z. z., zákona č. 288/2012 Z. z., zákona č. 395/2012 Z. z., zákona č. 70/2013 Z. z., zákona č. 135/2013 Z. z., zákona č. 318/2013 Z. z., zákona č. 463/2013 Z. z., zákona č. 180/2014 Z. z., zákona č. 183/2014 Z. z., zákona č. 333/2014 Z. z., zákona č. 364/2014 Z. z., zákona č. 371/2014 Z. z., zákona č. 25/2015 Z. z., zákona č. 61/2015 Z. z., zákona č. 62/2015 Z. z., zákona č. 79/2015 Z. z., zákona č. 140/2015 Z. z., zákona č. 176/2015 Z. z., zákona č. 253/2015 Z. z., zákona č. 361/2015 Z. z., zákona č. 375/2015 Z. z., zákona č. 378/2015 Z. z., zákona č. 389/2015 Z. z., zákona č. 437/2015 Z. z., zákona č. 440/2015 Z. z., zákona č. 341/2016 Z. z., zákona č. 264/2017 Z. z., zákona č. 279/2017 Z. z., zákona č. 335/2017 Z. z., zákona č. 344/2017 Z. z., zákona č. 57/2018 Z. z., zákona č. 63/2018 Z. z., zákona č. 112/2018 Z. z., zákona č. 209/2018 Z. z., zákona č. 213/2018 Z. z., zákona č. 317/2018 Z. z. a zákona č. 347/1018 Z. z. sa dopĺňa takto:
1. V § 17 odsek 19 sa dopĺňa písmenom k), ktoré znie: "k) osobitný odvod obchodných reťazcov podľa osobitného predpisu79f)".
Poznámka pod čiarou k odkazu 79f znie:
"79f) Zákon č. .../2018 Z. z. o osobitnom odvode obchodných reťazcov."
2. Za § 52zt sa vkladá § 52zu, ktorý vrátane nadpisu znie:
"§ 52zu
Prechodné ustanovenie k úprave účinného od 1. januára 2019
Ustanovenie § 17 ods. 19 písm. k) v znení účinnom od 1. januára 2019 sa prvýkrát použije na osobitný odvod obchodných reťazcov79f) zaplatený..." (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Glváč, Martin, podpredseda NR SR
Pán poslanec Heger, poprosím vás, netelefonujte v sále. Ďakujem.

Baláž, Radovan, poslanec NR SR
"... zaplatený po 31. decembri 2018."
Doterajší čl. II sa primerane prečísluje.
V súvislosti s vložením nového článku sa na konci názvu zákona pripájajú slová: "a o doplnení zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov".
To bolo celé znenie nášho pozmeňujúceho návrhu.
Poprosil by som ešte kolegyňu spravodajkyňu a navrhujem jej, aby vyňala zo spoločnej správy na osobitné hlasovanie body 1, 3 a 6.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie 6.12.2018 12:14 - 12:16 hod.

Radovan Baláž Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Pán kolega Dostál, v tom vašom vystúpení zaznelo niekoľko vecí, na ktoré budem reagovať, keď sa prihlásim do rozpravy, aby som mal väčší časový priestor, aby ste aj vy na mňa mohli teda reagovať.
Len krátke dve veci by som z toho vášho vystúpenia vypichol, a to, že ste sa odvolali teda na citáciu z ministerstva hospodárstva. No ja by som sa s ňou stotožňoval len vtedy, keby sme boli presvedčení o tom, že prostredie, podnikateľské prostredie, v ktorom fungujú obchodné reťazce verzus slovenskí potravinári a poľnohospodári, bolo férové. Keby tam platili štandardné pravidlá, či už tie písané, aj nepísané, ale všetci, ako v tejto sále sedíme, vieme, že to tak nie je. Jednoducho tento druh podnikania alebo tento druh sektoru nadobudol také rozmery, že tí slovenskí poľnohospodári a potravinári fakt potrebujú pomoc štátu. A my tú pomoc im chceme dať, aby bola aspoň aká-taká elementárna rovnováha zbraní v tomto procese.
Kritizovali ste, že sme prišli so zmenami v zákone. My od samého začiatku sme deklarovali, že ten návrh, ktorý sme dali do Národnej rady, je iba začiatok, nejaký východiskový bod nula, ktorý je k dispozícii na rokovanie, na diskusiu, a od samého začiatku sme pripúšťali zmeny v tomto zákone tak, aby ten zákon bol dobrý, aby bol na prospech veci.
Takže neberiem tú vašu kritiku tým, že opravujeme niečo. Nie. Od samého začiatku sme veľmi citlivo poslúchali, načúvali pripomienkam aj Zväzu obchodu Slovenska, ktoré sa včera vyjadrilo, že takto ak prejde tento pozmeňujúci návrh, tak nevidia žiadny dôvod na zvyšovanie cien vďaka tomuto odvodu a taktiež nevidia dôvod na to, aby sa zatvárali malé obchodné prevádzky, čo hrozilo pri tom pôvodnom návrhu, áno, pripúšťam. Preto sme pristúpili k týmto pozmeňujúcim návrhom, ktoré ešte ja za malú, krátku chvíľu určite prednesiem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 6.12.2018 10:26 - 10:28 hod.

Radovan Baláž Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo, pán predsedajúci. Vážená kolegyňa, mňa v tom vašom vystúpení zaujali dve veci. K tým ostatným sa vrátim ja, keď budem v rámci rozpravy predstavovať pozmeňujúci návrh, tak dovysvetľujem vám aj ostatné veci, ktoré zazneli vo vašom príspevku.
Mňa trošku mrzí, že aj po troch mesiacoch stále nie je dostatočne naštudovaný ten návrh, pretože v tom návrhu sa nepíše, že nevznikne žiadny extra fond. To budú prostriedky, ktoré budú priamo v kapitole ministerstva pôdohospodárstva. Pomaly už dva mesiace ministerstvo pôdohospodárstva stále rozpráva, že akým spôsobom tieto dodatočné zdroje budú využívané. Tak ja vám to zopakujem ešte raz.
Budú sa vytvárať rezervy pre vzniknuté rizikové situácie. To znamená, ak bude sucho, extrémne záplavy, ľadovec. Na toto budú tieto prostriedky kumulované a v prípade potreby používané. Taktiež máme veľký problém so závlahami, potrebujeme ich akútnu modernizáciu, závlahových systémov na Slovensku, pretože či sa nám to páči, alebo nie, klimatické zmeny sa týkajú aj Slovenska a Slovensko musí dodatočne vyvinúť úsilie a nájsť zdroje na to, aby sme tieto závlahy znovu sfunkčnili, aby sme vedeli produkciu znova naštartovať.
Taktiež tuším aj vo včerajšej relácii to bolo spomenuté, konkrétne aj pri účasti vašej odborníčky na pôdohospodárstvo, že budú vytvorené komisie, ktoré budú pozostávať z radov potravinárov, poľnohospodárov a iných stavovských organizácií, ktoré pôsobia v tomto trhu, a tam sa bude rozhodovať, že čo bude priorita, aby to bolo maximálne transparentné, aby tie požiadavky išli priamo od tých, ktorým tá pomoc je určená.
Čiže nevytvárajte nejakého fantóma, že tie peniaze budú míňané, ako sa niekomu chce, ale bude to pod tvrdou kontrolou verejnosti.
A čo sa týka toho zvyšovania cien, taktiež vám asi ušla včera tlačová správa a nakoniec aj vyjadrenie jedného zo zástupcov Zväzu obchodu Slovenskej republiky, ktoré združuje značné množstvo obchodných reťazcov na Slovensku a ktorý jednoznačne... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 6.12.2018 10:02 - 10:03 hod.

Radovan Baláž Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, za slovo, pán predsedajúci. Vážené kolegyne, kolegovia, dovoľte mi vo veľmi krátkom čase odôvodniť náš poslanecký návrh na zavedenie osobitného odvodu pre obchodné reťazce.
Hlavným cieľom nášho návrhu a úsilie tohto celého zákona je v tom, aby sme navýšili rozpočtovú kapitolu ministerstva pôdohospodárstva, aby ministerstvo pôdohospodárstva malo dostatok zdrojov na to, aby mohlo podporovať slovenských výrobcov a slovenských farmárov.
Za posledné tri mesiace, ako je táto téma na stole, bola táto téma veľmi často medializovaná, zazneli často aj pravdivé fakty. Čo mňa trošku osobne mrzí, že sa spustila aj vlna antikampane, ktorá, si myslím, že do férového súboja nepatrí a snaží sa veľmi negatívnym spôsobom ovplyvňovať nielen poslancov, ale aj verejnosť na Slovensku.
Preto sme prišli aj s pozmeňujúcim návrhom, ktorý sme dali už včera v predstihu, tak ako sme sľúbili, že ho v dostatočnom časovom predstihu predstavíme, aby si ho vedel každý naštudovať.
To je asi na začiatok všetko, pán predsedajúci.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 5.12.2018 17:03 - 17:03 hod.

Radovan Baláž
Ďakujem pekne za slovo. V mene troch poslaneckých klubov navrhujem termínovať bod č. 19, a to je návrh skupiny poslancov na vydanie zákona o osobitnom odvode obchodných reťazcov, na zajtra po prerokovaní bodu, ktorý navrhla pani poslankyňa Sárközy.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 4.12.2018 19:31 - 19:32 hod.

Radovan Baláž Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Dovoľte mi, aby som v zmysle zákona č. 350/96 o rokovacom poriadku vystúpil k návrhu na udeleniu súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky pre ministra financií pred hlasovaním o aktualizácii kľúča na určenie príspevkov v Rade guvernérov Európskeho mechanizmu pre stabilitu ako spravodajca výboru pre financie a rozpočet.
Predmetný návrh bol doručený poslancom Národnej rady ako tlač 1242. Predseda Národnej rady posúdil uvedený návrh podľa zákona o rokovacom poriadku a svojím rozhodnutím č. 1296 z 23. novembra 2018 pridelil tento návrh výboru pre financie a rozpočet na prerokovanie s termínom do 27. novembra 2018.
Výbor pre financie a rozpočet prerokoval uvedený návrh na udelenie súhlasu a prijal k nemu uznesenie č. 356 z 26. novembra 2018, v ktorom
a) súhlasí s návrhom na udelenie súhlasu Národnej rady pre ministra financií pred hlasovaním o aktualizácii kľúča na určenie príspevkov v Rade guvernérov Európskeho mechanizmu pre stabilitu,
b) odporúča Národnej rade podľa § 4 ods. 4 písm. b) zákona č. 296/2012 Z. z. o Európskom mechanizme pre stabilitu a o doplnení niektorých zákonov.
S navrhovanou rezolúciou Rady guvernérov Európskeho mechanizmu pre stabilitu, ktorou sa aktualizuje kľúč na určenie príspevkov vysloviť súhlas. Zároveň ma týmto uznesením výbor poveril za spoločného spravodajcu.
Pán predsedajúci, prosím, otvorte rozpravu.
Skryt prepis