Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Vystúpenie v rozprave

17. 10. 2017 o 19:09 hod.

Mgr.

Simona Petrík

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie v rozprave 17. 10. 2017 19:09 - 19:10 hod.

Simona Petrík
... to je koniec môjho odôvodnenia. Prečo nie?
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 17. 10. 2017 18:52 - 19:09 hod.

Simona Petrík Zobrazit prepis
Ďakujem pekne pani predsedajúca, kolegyne, kolegovia, ja v prvom rade len odkážem od pána Mihála, že toto je teda náš spoločný predkladaný väčší pozmeňovací návrh ale jeho predkladateľom mal byť on tak, že ja dúfam, že ho adekvátne zastúpim. Ide o vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony a mení a dopĺňa sa takto: 
l. V čl. I sa za bod 6. vkladajú nové body 7. až 9., ktoré znejú:
,,7. V § 30 písmeno b) znie:
"b) nemá príjem, ktorý sa považuje za vymeriavací základ podľa § 138 ods. 1, okrem príjmu, ktorý sa poskytuje z iného dôvodu, než za vykonanú prácu, za obdobie trvania dôvodu na poskytnutie nemocenskej dávky uvedeného v § 33 ods. 1 a § 39 ods. 1.".
8. V § 31 odsek 1 písmeno b) znie:
"b) zaplatili poistné na nemocenské poistenie najneskôr v posledný deň kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje po kalendárnom mesiaci, v ktorom vznikol dôvod na poskytnutie nemocenskej dávky, za obdobie od prvého vzniku nemocenského poistenia povinne nemocensky poistenej samostatne zárobkovo činnej osoby a dobrovoľne nemocensky poistenej osoby do konca kalendárneho mesiaca predchádzajúceho kalendárnemu mesiacu, v ktorom vznikol dôvod na poskytnutie nemocenskej dávky, najviac za obdobie posledných päť
rokov predchádzajúcich kalendárnemu mesiacu, v ktorom vznikol dôvod na poskytnutie nemocenskej dávky. Podmienka zaplatenia poistného na nemocenské poistenie sa považuje za splnenú, ak suma dlžného poistného na nemocenské poistenie je v úhrne nižšia ako 5 eur.".
9. V § ...
===== v ktorom vznikol dôvod na poskytnutie nemocenskej dávky, najviac za obdobie posledných 5 rokov predchádzajúcich kalendárnemu mesiacu, v ktorom vznikol dôvod na poskytnutie nemocenskej dávky; podmienka zaplatenia poistného na nemocenské poistenie sa považuje za
splnenú, ak suma dlžného poistného na nemocenské poistenie je v úhrne nižšia ako 5 eur.".
9. V § 32 sa odsek 2 dopĺňa písmenom c), ktoré znie:
"c) poistenkyne, ktorej nemocenské poistenie zaniklo v období kedy poberala materské alebo rodičovský príspevok a ktorá sa riadne stará o dieťa do šiestich rokov jeho veku s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky, trvá až do dovŕšenia šiestich rokov veku dieťaťa.".".
Doterajšie body sa primerane prečíslujú.
Teraz to odôvodním. Účelom predloženého pozmeňujúceho návrhu je náprava nedostatkov zákona č. 46112003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov iniciovaná skúsenosťami z praxe a požiadavkami konkrétnych občanov. Ide o okruh problémov týkajúcich sa poskytovania dávky nemocenského poistenia, teda o materské.
V prvom rade návrh rieši súčasné nedostatky pri uplatňovaní nároku na materské a výpočtu materského v prípade tzv. reťazových pôrodov. Návrhom sa spravodlivo upravia nároky matiek na materské pri druhom a ďalšom dieťati a to v prípadoch:
- straty zamestnania v období po pôrode, resp. počas rodičovskej dovolenky,
- práceneschopnosti v rozhodujúcom období (napr. rizikové tehotenstvo),
- predčasného návratu do zamestnania a zníženia pracovného úväzku a
- nahlasovania tzv. pravdepodobného príjmu zamestnávateľom pri ďalšom dieťati.
Ďalej návrh upravuje nárok otca na materské na staršie dieťa v prípade, že matka dieťaťa poberá materské pri mladšom dieťati. Návrh odstraňuje tvrdosť zákona v prípade SZČO, ktorá je dlžníkom Sociálnej poisťovne. Ak má rodič záujem, umožní sa mu pracovať v čase, kedy
poberá materské bez straty nároku na materské.
Návrh bude mať negatívny dopad na rozpočet Sociálnej poisťovne. Mierne sa zvýšia výdavky fondu nemocenského poistenia na materské.
Návrh nemá dopad na rozpočty obcí a vyšších územných celkov a vplyv na životné prostredie, podnikateľské prostredie a informatizáciu spoločnosti a má pozitívny dopad na sociálne vplyvy a na zamestnanosť. 
A teraz pôjdem postupne k bodu 7, ktorý hovorí o zákaze práce počas materskej a ktorú chceme teda týmto veľmi pustiť tento zákaz.
Podľa súčasnej právnej úpravy je podľa § 30 písm. b) všeobecnou podmienkou nároku na nemocenské dávky zamestnanca, aby v zamestnaní v ktorom je nemocensky poistený, nemal príjem za prácu vykonávanú v období trvania dôvodu na poskytnutie niektorej z nemocenských dávok nemocenské, ošetrovné alebo materské. V praxi však počas starostlivosti o narodené dieťa, resp. pred jeho narodením mnohé matky, resp. otcovia majú záujem, respektíve môžu pracovať napríklad z domu, resp. na kratší úväzok. Súčasná právna úprava im v tom však bráni a pod hrozbou straty nároku na materské. V protiklade k tomu samostatne zárobkovo činná osoba v čase, kedy poberá materské, môže naďalej podnikať. Pri úvahe, či môže alebo nemôže poberateľ materského pracovať nie je správne dávať na jednu úroveň nemocenské, kedy poistenec musí dodržiavať liečebný režim, a materské, kedy starostlivosť o dieťa je často možné vykonávať v súbehu s pracovnou aktivitou. Preto sa navrhuje, aby pri poberaní materského bola táto podmienka zákazu práce pre zamestnanca zo zákona vypustená.
K bodu 8
Všeobecnou podmienkou nároku na nemocenské dávky povinne nemocensky poistenej samostatne zárobkovo činnej osoby a dobrovoľne nemocensky poistenej osoby v prípade dlžného poistného je úhrada dlžnej sumy najneskôr do konca kalendárneho mesiaca, v ktorom vznikol dôvod na poskytnutie nemocenskej dávky. V prípade, že vznik dôvodu na poskytnutie nemocenskej dávky pripadne na koniec mesiaca tieto osoby nemajú dostatočný časový fond a priestor na úhradu dlžného poistného a tým pádom im nárok na dávku prepadá, čo má nepriaznivé
dôsledky najmä v prípade materského.
Príklad: Matka, ktorá je SZČO žiada o materské napríklad k 30.9.2017 - ak sa pri podávaní žiadosti v tento deň dozvie v Sociálnej poisťovni, že nemá zaplatené poistné, nemusí byť vždy jednoduché požadovanú sumu v ten istý deň aj uhradiť. Preto sa navrhuje, aby uvedené osoby mali čas na úhradu dlžného poistného o jeden kalendárny mesiac dlhšie.
K bodu 9, ktorá sa týka ochrannej lehoty.
Navrhuje sa, aby ochranná lehota poistenkyne, alebo poistenca, ktorým nemocenské poistenie zaniklo v období kedy poberali materské alebo rodičovský príspevok a ktorí sa riadne starajú o dieťa do šiestich rokov jeho veku s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky, trvala až do dovŕšenia šiestich rokov veku dieťaťa.
V praxi sa stáva, že matka získa len krátkodobé zamestnanie na dobu určitú a pracovný pomer jej skončí vypršaním dohodnutej doby v čase, kedy poberá materské resp. kedy je na rodičovskej dovolenke a stará sa o dieťa. Takéto matky sú jednak objektívne hendikepované pri hľadaní nového zamestnania, jednak napríklad v situácii kedy majú ročné, alebo dvojročné dieťa logicky uprednostnia starostlivosť o dieťa pred hľadaním si nového zamestnania. V prípade ďalšieho otehotnenia počas starostlivosti o dieťa tak nemajú nárok na materské pri ďalšom dieťati, pretože nie sú nemocensky poistené a podľa súčasného právneho stavu ak k otehotneniu došlo po skončení pracovného pomeru, nie sú ani v ochrannej lehote.
Predĺženie ochrannej lehoty je v záujme tejto skupiny žien a zabezpečí im v uvedených prípadoch nárok na materské aj pri ďalšom dieťati. Získajú tak nárok na ďalšie materské rovnako ako matky, ktoré majú to šťastie, že mali pracovný pomer na dobu neurčitú a počas celého trvania rodičovskej dovolenky im pracovný pomer trval.
Podobne to bude znamenať spravodlivé riešenie pre matky, ktoré získali prvé materské z povinného nemocenského poistenia SZČO a povinné poistenie im zaniklo počas starostlivosti o dieťa z dôvodu, že podnikať prestali a z titulu nízkeho, resp. žiadneho príjmu im povinné
poistenie SZČO zaniklo...(Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Ďuriš, Nicholsonová, Lucia, podpredsedníčka NR SR
Pani poslankyňa prepáčte, máte toho ešte veľa?

Petrík, Simona, poslankyňa NR SR
Ešte je to na dve a pol strany. Ešte je to druhá polovica pozmeňujúca návrhu.

Ďuriš, Nicholsonová, Lucia, podpredsedníčka NR SR
No trošku je aj problém potom s tou časomierou. Ja sledujem technikov, že oni nevedia, že kedy majú časomieru púšťať a kedy nie.

Petrík, Simona, poslankyňa NR SR
To je v poriadku ja to určite stíham do 20 minút.

Ďuriš, Nicholsonová, Lucia, podpredsedníčka NR SR
Hej. Dobre, tak poďme na to.

Petrík, Simona, poslankyňa NR SR
Dobre, takže druhá časť pozmeňujúceho návrhu.
2. V čl. I sa za bod 7. vkladajú nové body 8. až 11., ktoré znejú:
,,8. V § 49 odsek 2 písmeno d) znie:
"d) otec dieťaťa po dohode s matkou dieťaťa, najskôr po uplynutí šiestich týždňov odo dňa pôrodu, a matka nepoberá materské na to isté dieťa alebo rodičovský príspevok,".
9. V § 54 sa za odsek 5 vkladá nový odsek 6 ktorý znie:
,,(6) Rozhodujúce obdobie na zistenie denného vymeriavacieho základu na určenie výšky materského zamestnankyne, ktorej zamestnávateľ upravil pracovný čas na kratší pracovný čas v období, kedy poberala materské alebo rodičovský príspevok sa zisťuje ku dňu tejto úpravy,
ak je to pre zamestnankyňu výhodnejšie.".
Doterajšie odseky 6 až l0 sa označujú ako odseky 7 až 11.
10. § 57 odsek 4 znie:
,,(4) Pravdepodobný denný vymeriavací základ zamestnanca a povinne nemocensky poistenej samostatne zárobkovo činnej osoby, ktorí nemali v rozhodujúcom období vymeriavací základ na platenie poistného na nemocenské poistenie z dôvodu poberania nemocenského alebo
materského, prerušenia povinného nemocenského poistenia zamestnanca z dôvodu čerpania rodičovskej dovolenky alebo z dôvodu prerušenia povinného nemocenského poistenia samostatne zárobkovo činnej osoby, ktorá má nárok na rodičovský príspevok, je jedna
tridsatina vymeriavacieho základu, z ktorého by sa platilo poistné na nemocenské poistenie za kalendárny mesiac, v ktorom vznikol dôvod na poskytnutie nemocenskej dávky; § 55 ods. 2 platí rovnako.".
11. V § 57 sa za odsek 4 vkladá nový odsek 5 ktorý znie:
,,(5) Pravdepodobný denný vymeriavací základ určený podľa odseku 4 v prípade zamestnanca, ktorý poberal v rozhodujúcom období alebo pred rozhodujúcim obdobím materské, je najmenej denný vymeriavací základ alebo pravdepodobný vymeriavací základ z ktorého bolo určené predchádzajúce materské; § 55 ods. 2 platí rovnako.".
Doterajší odsek 5 sa označuje ako odsek 6.".".
Doterajšie body sa primerane prečíslujú.
Účinnosť navrhovaných bodov sa navrhuje 1. januára 2018 čo sa primerane premietne do
ustanovenia o účinnosti zákona.
A teraz ak dovolíte odôvodnenie k tomuto druhému bodu, alebo druhej časti, takže k bodu 8.
Podľa platného znenia § 49 ods. 2 písm. d) si otec dieťaťa nemôže uplatniť nárok na svoje materské v prípade, ak súčasne poberá materské matka. Toto ustanovenie je logické v prípade, ak by si chcel otec uplatniť nárok na svoje materské vtedy, ak súčasne poberá materské matka na to isté dieťa. Nie je však najmenší dôvod brániť otcovi uplatniť si nárok na svoje materské pri staršom dieťati vtedy, ak matka poberá materské na ďalšie novonarodené dieťa, respektíve v čase pred pôrodom ďalšieho dieťaťa.
Preto sa navrhuje, aby si otec mohol uplatniť nárok na materské aj v prípadoch, kedy matka poberá materské na druhé dieťa.
K bodu 9 k reťazovým pôrodom.
Pri tzv. reťazových pôrodoch sa v praxi stáva, že sa matka počas rodičovskej dovolenky dohodne so zamestnávateľom na predčasnom návrate do zamestnania s tým, že pracovný čas sa v súlade s § 164 ods. 2 Zákonníka práce upraví na kratší pracovný čas. Čiže inými slovami tá žena ide medzi dvomi materskými na partajm alebo na čiastočný úväzok pracovať k zamestnávateľovi. Pri ďalšom otehotnení to môže znamenať, že materské pri ďalšom dieťati bude nižšie ako v prípade, že by zamestnankyňa nepracovala vôbec a dočerpala si rodičovskú dovolenku až do troch rokov veku dieťaťa.
Návrh na doplnenie nového odseku 6 v § 54 túto nespravodlivosť odstráni, pretože materské sa vypočíta z príjmu zamestnankyne, ktorý bol dosiahnutý pred úpravou na kratší pracovný čas, ak je to pre zamestnankyňu výhodnejšie.
K bodu 10
Podľa platného znenia § 57 ods. 4 zákona sa nemocenská dávka prizná z pravdepodobného denného vymeriavacieho základu určeného ako jedna tridsatina vymeriavacieho základu, z ktorého by sa platilo poistné na nemocenské poistenie za kalendárny mesiac, v ktorom vznikol
dôvod na poskytnutie nemocenskej dávky v prípadoch, kedy v rozhodujúcom období zamestnanec alebo povinne nemocensky poistená samostatne zárobkovo činná osoba nemali vymeriavací základ z dôvodu poberania materského alebo z dôvodu čerpania rodičovskej
dovolenky, teda rodičovského príspevku. V takom prípade sa nepoužije obmedzenie výšky pravdepodobného denného vymeriavacieho základu podľa § 57 ods. 3, čo je pravdepodobný denný vymeriavací základ je najviac suma zodpovedajúca jednej tridsatine tzv. minimálneho
vymeriavacieho základu.
Pri tzv. reťazových pôrodoch sa však v praxi stáva, že v rozhodujúcom období zamestnankyňa nemala vymeriavací základ z dôvodu kombinácie obdobia, napríklad obdobia práceneschopnosti, poberania materského a obdobia rodičovskej dovolenky.
Napríklad ak v priebehu rozhodujúceho obdobia po sebe postupne nasleduje práceneschopnosť, ktorá môže byť spôsobená rizikovým tehotenstvom, poberanie materského a napokon čerpanie rodičovskej dovolenky.
Podľa súčasnej právnej úpravy je takáto zamestnankyňa pri druhom dieťati diskriminovaná tým, že druhé materské sa vypočítava len zo sumy minimálneho vymeriavacieho základu, v roku 2017 zo sumy 441,50 eura, a nie z predpokladaného vymeriavacieho základu, ktorý by mala v
mesiaci v ktorom začína poberať druhé materské. Predložený návrh túto diskrimináciu odstraňuje.
K bodu 11, posledné odôvodnenie.
V praxi je obvyklé, že sa pri určení výšky materského pri druhom dieťati pri tzv. reťazových pôrodoch zistí, že v rozhodujúcom období, obvykle je to predchádzajúci rok, zamestnankyňa nemala vymeriavací základ, pretože bola v rozhodujúcom období na materskej resp. rodičovskej dovolenke so starším dieťaťom. Preto sa pri určení výšky materského použije pravdepodobný denný vymeriavací základ.
Postupuje sa tak, že zamestnávateľ nahlási Sociálnej poisťovni pravdepodobný vymeriavací základ, teda predpokladanú mzdu v mesiaci, v ktorom sa začína zamestnankyni poskytovať materské pri ďalšom dieťati. Tu sa často stáva, že zamestnávateľom nahlásený vymeriavací
základ je nižší, ako vymeriavací základ, z ktorého bolo určené materské pri predchádzajúcom prvom dieťati. Býva to preto, lebo zamestnávateľ nahlási len základnú mzdu dohodnutú v pracovnej zmluve a nezohľadní napríklad mesačné alebo ročné odmeny, nadčasy, náhrady mzdy a
už vôbec neuvažuje o tom, že by malo dôjsť k postupnému zvyšovaniu základného platu. Vo výsledku sa potom stane, že materské pri druhom dieťati je nižšie ako materské pri prvom dieťati, čo nemá najmenšiu logiku a je to voči matke nespravodlivé. Ako pardon, ale mám tu ešte asi dve vety tohto celého...(Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Ďuriš, Nicholsonová, Lucia, podpredsedníčka NR SR
Prosím vás pani poslankyňa Vaľová zbytočne to predlžujeme. Nechajte ju nech to dočíta.

Petrík, Simona, poslankyňa NR SR
Zodpovednosť nesie zamestnávateľ Sociálna poisťovňa v takýchto prípadoch záujem matky nezastane. Podľa navrhovanej úpravy by predpokladaný denný vymeriavací základ pri druhom dieťati nemal byť nižší ako denný vymeriavací základ pri prvom dieťati. Inými slovami nemohlo by sa stať, aby mala matka pri druhom dieťati nižšie materské aka pri prvom dieťati. 
To je koniec môjho odôvodnenia.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 17. 10. 2017 18:52 - 19:09 hod.

Simona Petrík Zobrazit prepis
Ďakujem pekne pani predsedajúca, kolegyne, kolegovia, ja v prvom rade len odkážem od pána Mihála, že toto je teda náš spoločný predkladaný väčší pozmeňovací návrh ale jeho predkladateľom mal byť on tak, že ja dúfam, že ho adekvátne zastúpim. Ide o vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony a mení a dopĺňa sa takto: 
l. V čl. I sa za bod 6. vkladajú nové body 7. až 9., ktoré znejú:
,,7. V § 30 písmeno b) znie:
"b) nemá príjem, ktorý sa považuje za vymeriavací základ podľa § 138 ods. 1, okrem príjmu, ktorý sa poskytuje z iného dôvodu, než za vykonanú prácu, za obdobie trvania dôvodu na poskytnutie nemocenskej dávky uvedeného v § 33 ods. 1 a § 39 ods. 1.".
8. V § 31 odsek 1 písmeno b) znie:
"b) zaplatili poistné na nemocenské poistenie najneskôr v posledný deň kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje po kalendárnom mesiaci, v ktorom vznikol dôvod na poskytnutie nemocenskej dávky, za obdobie od prvého vzniku nemocenského poistenia povinne nemocensky poistenej samostatne zárobkovo činnej osoby a dobrovoľne nemocensky poistenej osoby do konca kalendárneho mesiaca predchádzajúceho kalendárnemu mesiacu, v ktorom vznikol dôvod na poskytnutie nemocenskej dávky, najviac za obdobie posledných päť
rokov predchádzajúcich kalendárnemu mesiacu, v ktorom vznikol dôvod na poskytnutie nemocenskej dávky. Podmienka zaplatenia poistného na nemocenské poistenie sa považuje za splnenú, ak suma dlžného poistného na nemocenské poistenie je v úhrne nižšia ako 5 eur.".
9. V § ...
===== v ktorom vznikol dôvod na poskytnutie nemocenskej dávky, najviac za obdobie posledných 5 rokov predchádzajúcich kalendárnemu mesiacu, v ktorom vznikol dôvod na poskytnutie nemocenskej dávky; podmienka zaplatenia poistného na nemocenské poistenie sa považuje za
splnenú, ak suma dlžného poistného na nemocenské poistenie je v úhrne nižšia ako 5 eur.".
9. V § 32 sa odsek 2 dopĺňa písmenom c), ktoré znie:
"c) poistenkyne, ktorej nemocenské poistenie zaniklo v období kedy poberala materské alebo rodičovský príspevok a ktorá sa riadne stará o dieťa do šiestich rokov jeho veku s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky, trvá až do dovŕšenia šiestich rokov veku dieťaťa.".".
Doterajšie body sa primerane prečíslujú.
Teraz to odôvodním. Účelom predloženého pozmeňujúceho návrhu je náprava nedostatkov zákona č. 46112003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov iniciovaná skúsenosťami z praxe a požiadavkami konkrétnych občanov. Ide o okruh problémov týkajúcich sa poskytovania dávky nemocenského poistenia, teda o materské.
V prvom rade návrh rieši súčasné nedostatky pri uplatňovaní nároku na materské a výpočtu materského v prípade tzv. reťazových pôrodov. Návrhom sa spravodlivo upravia nároky matiek na materské pri druhom a ďalšom dieťati a to v prípadoch:
- straty zamestnania v období po pôrode, resp. počas rodičovskej dovolenky,
- práceneschopnosti v rozhodujúcom období (napr. rizikové tehotenstvo),
- predčasného návratu do zamestnania a zníženia pracovného úväzku a
- nahlasovania tzv. pravdepodobného príjmu zamestnávateľom pri ďalšom dieťati.
Ďalej návrh upravuje nárok otca na materské na staršie dieťa v prípade, že matka dieťaťa poberá materské pri mladšom dieťati. Návrh odstraňuje tvrdosť zákona v prípade SZČO, ktorá je dlžníkom Sociálnej poisťovne. Ak má rodič záujem, umožní sa mu pracovať v čase, kedy
poberá materské bez straty nároku na materské.
Návrh bude mať negatívny dopad na rozpočet Sociálnej poisťovne. Mierne sa zvýšia výdavky fondu nemocenského poistenia na materské.
Návrh nemá dopad na rozpočty obcí a vyšších územných celkov a vplyv na životné prostredie, podnikateľské prostredie a informatizáciu spoločnosti a má pozitívny dopad na sociálne vplyvy a na zamestnanosť. 
A teraz pôjdem postupne k bodu 7, ktorý hovorí o zákaze práce počas materskej a ktorú chceme teda týmto veľmi pustiť tento zákaz.
Podľa súčasnej právnej úpravy je podľa § 30 písm. b) všeobecnou podmienkou nároku na nemocenské dávky zamestnanca, aby v zamestnaní v ktorom je nemocensky poistený, nemal príjem za prácu vykonávanú v období trvania dôvodu na poskytnutie niektorej z nemocenských dávok nemocenské, ošetrovné alebo materské. V praxi však počas starostlivosti o narodené dieťa, resp. pred jeho narodením mnohé matky, resp. otcovia majú záujem, respektíve môžu pracovať napríklad z domu, resp. na kratší úväzok. Súčasná právna úprava im v tom však bráni a pod hrozbou straty nároku na materské. V protiklade k tomu samostatne zárobkovo činná osoba v čase, kedy poberá materské, môže naďalej podnikať. Pri úvahe, či môže alebo nemôže poberateľ materského pracovať nie je správne dávať na jednu úroveň nemocenské, kedy poistenec musí dodržiavať liečebný režim, a materské, kedy starostlivosť o dieťa je často možné vykonávať v súbehu s pracovnou aktivitou. Preto sa navrhuje, aby pri poberaní materského bola táto podmienka zákazu práce pre zamestnanca zo zákona vypustená.
K bodu 8
Všeobecnou podmienkou nároku na nemocenské dávky povinne nemocensky poistenej samostatne zárobkovo činnej osoby a dobrovoľne nemocensky poistenej osoby v prípade dlžného poistného je úhrada dlžnej sumy najneskôr do konca kalendárneho mesiaca, v ktorom vznikol dôvod na poskytnutie nemocenskej dávky. V prípade, že vznik dôvodu na poskytnutie nemocenskej dávky pripadne na koniec mesiaca tieto osoby nemajú dostatočný časový fond a priestor na úhradu dlžného poistného a tým pádom im nárok na dávku prepadá, čo má nepriaznivé
dôsledky najmä v prípade materského.
Príklad: Matka, ktorá je SZČO žiada o materské napríklad k 30.9.2017 - ak sa pri podávaní žiadosti v tento deň dozvie v Sociálnej poisťovni, že nemá zaplatené poistné, nemusí byť vždy jednoduché požadovanú sumu v ten istý deň aj uhradiť. Preto sa navrhuje, aby uvedené osoby mali čas na úhradu dlžného poistného o jeden kalendárny mesiac dlhšie.
K bodu 9, ktorá sa týka ochrannej lehoty.
Navrhuje sa, aby ochranná lehota poistenkyne, alebo poistenca, ktorým nemocenské poistenie zaniklo v období kedy poberali materské alebo rodičovský príspevok a ktorí sa riadne starajú o dieťa do šiestich rokov jeho veku s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky, trvala až do dovŕšenia šiestich rokov veku dieťaťa.
V praxi sa stáva, že matka získa len krátkodobé zamestnanie na dobu určitú a pracovný pomer jej skončí vypršaním dohodnutej doby v čase, kedy poberá materské resp. kedy je na rodičovskej dovolenke a stará sa o dieťa. Takéto matky sú jednak objektívne hendikepované pri hľadaní nového zamestnania, jednak napríklad v situácii kedy majú ročné, alebo dvojročné dieťa logicky uprednostnia starostlivosť o dieťa pred hľadaním si nového zamestnania. V prípade ďalšieho otehotnenia počas starostlivosti o dieťa tak nemajú nárok na materské pri ďalšom dieťati, pretože nie sú nemocensky poistené a podľa súčasného právneho stavu ak k otehotneniu došlo po skončení pracovného pomeru, nie sú ani v ochrannej lehote.
Predĺženie ochrannej lehoty je v záujme tejto skupiny žien a zabezpečí im v uvedených prípadoch nárok na materské aj pri ďalšom dieťati. Získajú tak nárok na ďalšie materské rovnako ako matky, ktoré majú to šťastie, že mali pracovný pomer na dobu neurčitú a počas celého trvania rodičovskej dovolenky im pracovný pomer trval.
Podobne to bude znamenať spravodlivé riešenie pre matky, ktoré získali prvé materské z povinného nemocenského poistenia SZČO a povinné poistenie im zaniklo počas starostlivosti o dieťa z dôvodu, že podnikať prestali a z titulu nízkeho, resp. žiadneho príjmu im povinné
poistenie SZČO zaniklo...(Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Ďuriš, Nicholsonová, Lucia, podpredsedníčka NR SR
Pani poslankyňa prepáčte, máte toho ešte veľa?

Petrík, Simona, poslankyňa NR SR
Ešte je to na dve a pol strany. Ešte je to druhá polovica pozmeňujúca návrhu.

Ďuriš, Nicholsonová, Lucia, podpredsedníčka NR SR
No trošku je aj problém potom s tou časomierou. Ja sledujem technikov, že oni nevedia, že kedy majú časomieru púšťať a kedy nie.

Petrík, Simona, poslankyňa NR SR
To je v poriadku ja to určite stíham do 20 minút.

Ďuriš, Nicholsonová, Lucia, podpredsedníčka NR SR
Hej. Dobre, tak poďme na to.

Petrík, Simona, poslankyňa NR SR
Dobre, takže druhá časť pozmeňujúceho návrhu.
2. V čl. I sa za bod 7. vkladajú nové body 8. až 11., ktoré znejú:
,,8. V § 49 odsek 2 písmeno d) znie:
"d) otec dieťaťa po dohode s matkou dieťaťa, najskôr po uplynutí šiestich týždňov odo dňa pôrodu, a matka nepoberá materské na to isté dieťa alebo rodičovský príspevok,".
9. V § 54 sa za odsek 5 vkladá nový odsek 6 ktorý znie:
,,(6) Rozhodujúce obdobie na zistenie denného vymeriavacieho základu na určenie výšky materského zamestnankyne, ktorej zamestnávateľ upravil pracovný čas na kratší pracovný čas v období, kedy poberala materské alebo rodičovský príspevok sa zisťuje ku dňu tejto úpravy,
ak je to pre zamestnankyňu výhodnejšie.".
Doterajšie odseky 6 až l0 sa označujú ako odseky 7 až 11.
10. § 57 odsek 4 znie:
,,(4) Pravdepodobný denný vymeriavací základ zamestnanca a povinne nemocensky poistenej samostatne zárobkovo činnej osoby, ktorí nemali v rozhodujúcom období vymeriavací základ na platenie poistného na nemocenské poistenie z dôvodu poberania nemocenského alebo
materského, prerušenia povinného nemocenského poistenia zamestnanca z dôvodu čerpania rodičovskej dovolenky alebo z dôvodu prerušenia povinného nemocenského poistenia samostatne zárobkovo činnej osoby, ktorá má nárok na rodičovský príspevok, je jedna
tridsatina vymeriavacieho základu, z ktorého by sa platilo poistné na nemocenské poistenie za kalendárny mesiac, v ktorom vznikol dôvod na poskytnutie nemocenskej dávky; § 55 ods. 2 platí rovnako.".
11. V § 57 sa za odsek 4 vkladá nový odsek 5 ktorý znie:
,,(5) Pravdepodobný denný vymeriavací základ určený podľa odseku 4 v prípade zamestnanca, ktorý poberal v rozhodujúcom období alebo pred rozhodujúcim obdobím materské, je najmenej denný vymeriavací základ alebo pravdepodobný vymeriavací základ z ktorého bolo určené predchádzajúce materské; § 55 ods. 2 platí rovnako.".
Doterajší odsek 5 sa označuje ako odsek 6.".".
Doterajšie body sa primerane prečíslujú.
Účinnosť navrhovaných bodov sa navrhuje 1. januára 2018 čo sa primerane premietne do
ustanovenia o účinnosti zákona.
A teraz ak dovolíte odôvodnenie k tomuto druhému bodu, alebo druhej časti, takže k bodu 8.
Podľa platného znenia § 49 ods. 2 písm. d) si otec dieťaťa nemôže uplatniť nárok na svoje materské v prípade, ak súčasne poberá materské matka. Toto ustanovenie je logické v prípade, ak by si chcel otec uplatniť nárok na svoje materské vtedy, ak súčasne poberá materské matka na to isté dieťa. Nie je však najmenší dôvod brániť otcovi uplatniť si nárok na svoje materské pri staršom dieťati vtedy, ak matka poberá materské na ďalšie novonarodené dieťa, respektíve v čase pred pôrodom ďalšieho dieťaťa.
Preto sa navrhuje, aby si otec mohol uplatniť nárok na materské aj v prípadoch, kedy matka poberá materské na druhé dieťa.
K bodu 9 k reťazovým pôrodom.
Pri tzv. reťazových pôrodoch sa v praxi stáva, že sa matka počas rodičovskej dovolenky dohodne so zamestnávateľom na predčasnom návrate do zamestnania s tým, že pracovný čas sa v súlade s § 164 ods. 2 Zákonníka práce upraví na kratší pracovný čas. Čiže inými slovami tá žena ide medzi dvomi materskými na partajm alebo na čiastočný úväzok pracovať k zamestnávateľovi. Pri ďalšom otehotnení to môže znamenať, že materské pri ďalšom dieťati bude nižšie ako v prípade, že by zamestnankyňa nepracovala vôbec a dočerpala si rodičovskú dovolenku až do troch rokov veku dieťaťa.
Návrh na doplnenie nového odseku 6 v § 54 túto nespravodlivosť odstráni, pretože materské sa vypočíta z príjmu zamestnankyne, ktorý bol dosiahnutý pred úpravou na kratší pracovný čas, ak je to pre zamestnankyňu výhodnejšie.
K bodu 10
Podľa platného znenia § 57 ods. 4 zákona sa nemocenská dávka prizná z pravdepodobného denného vymeriavacieho základu určeného ako jedna tridsatina vymeriavacieho základu, z ktorého by sa platilo poistné na nemocenské poistenie za kalendárny mesiac, v ktorom vznikol
dôvod na poskytnutie nemocenskej dávky v prípadoch, kedy v rozhodujúcom období zamestnanec alebo povinne nemocensky poistená samostatne zárobkovo činná osoba nemali vymeriavací základ z dôvodu poberania materského alebo z dôvodu čerpania rodičovskej
dovolenky, teda rodičovského príspevku. V takom prípade sa nepoužije obmedzenie výšky pravdepodobného denného vymeriavacieho základu podľa § 57 ods. 3, čo je pravdepodobný denný vymeriavací základ je najviac suma zodpovedajúca jednej tridsatine tzv. minimálneho
vymeriavacieho základu.
Pri tzv. reťazových pôrodoch sa však v praxi stáva, že v rozhodujúcom období zamestnankyňa nemala vymeriavací základ z dôvodu kombinácie obdobia, napríklad obdobia práceneschopnosti, poberania materského a obdobia rodičovskej dovolenky.
Napríklad ak v priebehu rozhodujúceho obdobia po sebe postupne nasleduje práceneschopnosť, ktorá môže byť spôsobená rizikovým tehotenstvom, poberanie materského a napokon čerpanie rodičovskej dovolenky.
Podľa súčasnej právnej úpravy je takáto zamestnankyňa pri druhom dieťati diskriminovaná tým, že druhé materské sa vypočítava len zo sumy minimálneho vymeriavacieho základu, v roku 2017 zo sumy 441,50 eura, a nie z predpokladaného vymeriavacieho základu, ktorý by mala v
mesiaci v ktorom začína poberať druhé materské. Predložený návrh túto diskrimináciu odstraňuje.
K bodu 11, posledné odôvodnenie.
V praxi je obvyklé, že sa pri určení výšky materského pri druhom dieťati pri tzv. reťazových pôrodoch zistí, že v rozhodujúcom období, obvykle je to predchádzajúci rok, zamestnankyňa nemala vymeriavací základ, pretože bola v rozhodujúcom období na materskej resp. rodičovskej dovolenke so starším dieťaťom. Preto sa pri určení výšky materského použije pravdepodobný denný vymeriavací základ.
Postupuje sa tak, že zamestnávateľ nahlási Sociálnej poisťovni pravdepodobný vymeriavací základ, teda predpokladanú mzdu v mesiaci, v ktorom sa začína zamestnankyni poskytovať materské pri ďalšom dieťati. Tu sa často stáva, že zamestnávateľom nahlásený vymeriavací
základ je nižší, ako vymeriavací základ, z ktorého bolo určené materské pri predchádzajúcom prvom dieťati. Býva to preto, lebo zamestnávateľ nahlási len základnú mzdu dohodnutú v pracovnej zmluve a nezohľadní napríklad mesačné alebo ročné odmeny, nadčasy, náhrady mzdy a
už vôbec neuvažuje o tom, že by malo dôjsť k postupnému zvyšovaniu základného platu. Vo výsledku sa potom stane, že materské pri druhom dieťati je nižšie ako materské pri prvom dieťati, čo nemá najmenšiu logiku a je to voči matke nespravodlivé. Ako pardon, ale mám tu ešte asi dve vety tohto celého...(Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Ďuriš, Nicholsonová, Lucia, podpredsedníčka NR SR
Prosím vás pani poslankyňa Vaľová zbytočne to predlžujeme. Nechajte ju nech to dočíta.

Petrík, Simona, poslankyňa NR SR
Zodpovednosť nesie zamestnávateľ Sociálna poisťovňa v takýchto prípadoch záujem matky nezastane. Podľa navrhovanej úpravy by predpokladaný denný vymeriavací základ pri druhom dieťati nemal byť nižší ako denný vymeriavací základ pri prvom dieťati. Inými slovami nemohlo by sa stať, aby mala matka pri druhom dieťati nižšie materské aka pri prvom dieťati. 
To je koniec môjho odôvodnenia.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 17. 10. 2017 16:51 - 16:59 hod.

Simona Petrík Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne za slovo, pán predsedajúci. Vážený pán minister, vážený pán spravodajca, kolegyne, kolegovia, ja možno len hneď na začiatok nadviažem na kolegyňu Nicholsonovú, ja by som si veľmi priala, aby aj práve, pretože prichádzam pred vás práve s pozmeňujúcim návrhom k jasličkovej časti tohto zákona. Ja by som si veľmi priala, aby aj tento jasličkový zákon v rámci novely o sociálnych službách bol apolitický a aby sme sa aj na ňom vedeli nejakým spôsobom dohodnúť a myslím, že nejdeme úplne zlým, zlým smerom, lebo ja takisto musím aj poďakovať a oceniť ministerstvo za to, že po všetkých intervenciách, ktoré prichádzali či už práve z Aliancie Lucie Gomez alebo od prezidentského veta až cez moje podanie na Ústavný súd, ktoré tam teda stále je, tak došlo naozaj k nejakým zmenám, ako ste aj, pán minister, spomínali pri tej diskriminácii detí a rodičov, ktorí nepracujú. Takže ja si to veľmi cením, ale napriek tomu ten zákon má stále nedokonalosti, lebo vidíme tú realitu. Ja sa k tomuto zákonu vyjadrujem už rok a pol alebo koľko, nie som jediná, a čo vidím, je fakt, že zariadenia sa chcú registrovať, lebo vedia, že sa musia registrovať, ale sa nemôžu registrovať, lebo skrátka nevedia, čo všetko majú spĺňať. VÚC-ky takisto nevedia, čo a či majú od nich vôbec žiadať a mnohé aj súkromné zariadenia sa boja, že budú porušovať zákon, keď sa neregistrujú alebo nezaregistrujú do tohto registra sociálnych služieb, ale zároveň nemajú žiadnu podporu od štátu v ich snahe.
Ja sa opýtam, koľko máme aktuálne registrovaných týchto zariadení, odkedy je ten zákon účinný? Koľko ich máme? Máme ich málo. Vy hovoríte, že ste napísali usmernenie. Super. Ja som veľmi rada, že ste ho napísali po ďalších intervenciách. Ja sa opýtam, je to usmernenie niekde na webe? Viem ho ja niekde nájsť, aby som ho napríklad poslala tým desiatkam žien, ktoré sa nás pýtajú, čo majú robiť, pretože jedna VÚC-ka hovorí, že to kolaudačné potvrdenie nepotrebujú, druhá VÚC-ka hovorí, že ho potrebujú, vy hovoríte, že si to má VÚC-ka vyriešiť sama, VÚC-ka to zas hádže, povie, vydedukujte si to zo zákona, takže to zas hádže na to ministerstvo a tie ženy ako, úprimne, no ja sa na to naozaj pozerám z pohľadu človeka, ktorý by si chcel teraz zriadiť jasle a zisťuje, že vlastne ani nevie, ako to má urobiť. Takže ten chaos pri tej registrácii tam reálne je a my sa naňho, my sa nesmieme, skrátka zatvárať oči pred tým.
Ja som napísala sériu článkov o tom, že existuje vďaka tejto alebo vďaka tejto novele aj možnosť zriadiť si doma detskú skupinu, to znamená, starať sa o deti do troch rokov terénnou formou. Na základe toho sa spustila lavína telefonátov na VÚC-ky, kde vlastne ženy samozrejme to zaujalo, pretože v iných krajinách to funguje úplne bežne, že sa teda mamička, keď je doma s jedným alebo s dvomi deťmi, môže postarať aj o ďalšie jedno, dve deti a môže na to využiť práve takýto inštitút. Opäť sa udialo presne to isté, čo aj s tými zariadeniami, čo dnes Jana Cigániková veľmi presne a detailne opísali a už sme to opisovali stokrát. Stalo sa to, že tieto matky sa začali na VÚC-kach zaujímať, čo budú potrebovať, aby spĺňali predpoklady na to, aby si mohli takúto detskú skupinu otvoriť. Opäť informácia z VÚC-ky, my vlastne nevieme, vydedukujte si to zo zákona.
Vy ste urobili usmernenie, ja by som ho chcela vidieť a asi, asi som ja možno na vine, že som ho ešte nevidela, ale veľmi rada by som ho potom posunula ďalej práve týmto ženám, aby vedeli, čo...
===== aby vedeli čo majú robiť. Takže napríklad taká maličkosť ako je zverejnenie na webe by naozaj pomohlo. To je jedna vec.
Druhá vec, ktorú chcem ako poslednú, lebo som to sľúbila, k tejto téme povedať, lebo naozaj k tej téme už bolo povedané veľa, je príbeh, ktorým ja ukončím túto tému z mojej strany a prejdem k pozmeňovaciemu návrhu.
Dobré ráno, pani poslankyňa, chcela by som im len odkázať, im nám tu, že mi je veľmi ľúto, že po úspešných 14 rokoch vedenia môjho detského klubu musím pre nedokonalosť jasličkového zákona skončiť svoje podnikanie. 14 rokov som bojovala o každého zákazníka. Snažila som sa im vychádzať v ústrety tým, že som počúvala ich potreby a podľa toho pristupovala k práci s deťmi a ich rodičmi. Začiatky boli veľmi ťažké. Skoro 3 roky tvrdej práce od rána do večera trávila som tam 12 hodín, pretože zo začiatku som si nemohla dovoliť zamestnankyňu, všetko zostávalo na mňa. Bola som opatrovateľka, upratovačka, manažérka v jednom. Prvé dva roky som to finančne zvládala len vďaka môjmu manželovi, ktorý ma podporoval finančne aj psychicky. Boli dni, keď som bola úplne zúfalá a manžel mi stále hovoril vydrž, neboj sa, pozajtra, zajtra, za týždeň sa všetko otočí a niekto sa ozve. A mal pravdu. Pomaly sa moje meno začalo dostávať do povedomia rodičia mi začali dôverovať. nemala som peniaze na rozsiahlu reklamu, stále som tvrdila a aj tvrdím, že najlepšia reklama sú spokojní zákazníci. Keď postupne začali prichádzať deti, mohla som si jednu osobu zamestnať. Bola som veľmi šťastná. Prišli ďalšie deti, zamestnala som ešte jednu opatrovateľku. Ale aj vtedy ešte stále boli dni, že moje zamestnankyne mali výplatu, ale mne zostalo možno 100 eur. Ale hlavne, že som stihla platiť ich mzdy a odvody štátu. Stále mi zneli v ušiach slová môjho manžela, vydrž to, zvládneme to. Ale aj tak najväčšou odmenou pre mňa bola a je láska detí, ktoré ku mne chodia a podpora ich rodičov. Vybudovala som svoje zariadenie na báze otvorenosti a lásky. Spätná väzba od rodičov mi to potvrdzuje. Mám tam svoje srdce, je to moje prvé dieťa. A teraz ho musím opustiť. Musím, pretože som v podnájme a naozaj nebudem preberať cudzie priestory, pardon, prerábať cudzie priestory len preto, aby som vyhovela zákonu. Kto mi zaručí, že keď to prerobím, nedajú mi výpoveď z priestorov. Áno, na začiatku som musela prerábať, ale nebolo to dané striktne zákonom, ale teraz nie, radšej hľadám inú možnosť, len aby som zabezpečila rodičom starostlivosť o ich deti. A ako jedinú možnosť som videla tú, že ponúknem moje zariadenie mestu, v ktorom žije, lebo pre mesto bude ľahšie vyhovieť zákonu.
Na záver chcem povedať, že moje zariadenie nezatváram pre nekvalitu prevádzky, dôvody treba hľadať inde. Vlastne ich hľadať nemusíme, pretože všetci, ktorí vlastníme, riadime a žijeme našimi zariadeniami to robíme s láskou, pretože inak sa to nedá. Toľko k téme.
A teraz ten pozmeňujúci návrh, ktorý je veľmi jednoduchý a je veľmi praktický a týka sa konkrétne jednej veci, ktorú ten jasličkový zákon ešte stále obsahuje a je pre zariadenia predražujúca a zbytočná. Ide o prítomnosť zdravotnej sestry v konkrétnych zariadeniach starostlivosti o deti do troch rokov. Dôvodom na návrh prítomnosti zdravotnej sestry pri poskytovaní sociálnej služby uvedenej v § 32b pre deti mladšie ako 1 rok je bezpečnosť, keby bolo ohrozené zdravie dieťaťa. Prítomnosť zdravotnej sestry pri poskytovaní sociálnej služby uvedenej v § 32b však nejako týmto náhlym zdravotným komplikáciám a rizikám nedokáže predísť, ani zabrániť. Obzvlášť, ak so sebou nemá sestra zodpovedajúce prístrojové vybavenie. Opatrovatelia musia mať základy poskytnutia zdravotnej starostlivosti. V prípadoch ohrozujúcich zdravie a život dieťaťa bude musieť byť privolaná tak či tak rýchla zdravotnícka pomoc bez ohľadu na prítomnosť alebo neprítomnosť sestry. Povinná prítomnosť a zamestnávanie sestry však poskytnutie sociálnej služby uvedenej v § 32b predraží vzhľadom na najvyššiu možnú súhrnnú platbu za opatrovanie 4 detí do tej miery, že prakticky bude ekonomicky nerentabilná. Navrhuje sa preto, aby táto podmienka do zákona vložená nebola. Je to naozaj hlúposť, aby sme vyžadovali od jaslí prítomnosť zdravotnej sestry, keď tam, kde tie sestry potrebujeme, práve chýbajú. Takže samotné znenie tohto jednoduchého pozmeňovacieho návrhu k čl. 1.
V čl. 1 sa vypúšťa bod 32 a zostávajúce body sa primerane prečíslujú.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 17. 10. 2017 16:51 - 16:59 hod.

Simona Petrík Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne za slovo, pán predsedajúci. Vážený pán minister, vážený pán spravodajca, kolegyne, kolegovia, ja možno len hneď na začiatok nadviažem na kolegyňu Nicholsonovú, ja by som si veľmi priala, aby aj práve, pretože prichádzam pred vás práve s pozmeňujúcim návrhom k jasličkovej časti tohto zákona. Ja by som si veľmi priala, aby aj tento jasličkový zákon v rámci novely o sociálnych službách bol apolitický a aby sme sa aj na ňom vedeli nejakým spôsobom dohodnúť a myslím, že nejdeme úplne zlým, zlým smerom, lebo ja takisto musím aj poďakovať a oceniť ministerstvo za to, že po všetkých intervenciách, ktoré prichádzali či už práve z Aliancie Lucie Gomez alebo od prezidentského veta až cez moje podanie na Ústavný súd, ktoré tam teda stále je, tak došlo naozaj k nejakým zmenám, ako ste aj, pán minister, spomínali pri tej diskriminácii detí a rodičov, ktorí nepracujú. Takže ja si to veľmi cením, ale napriek tomu ten zákon má stále nedokonalosti, lebo vidíme tú realitu. Ja sa k tomuto zákonu vyjadrujem už rok a pol alebo koľko, nie som jediná, a čo vidím, je fakt, že zariadenia sa chcú registrovať, lebo vedia, že sa musia registrovať, ale sa nemôžu registrovať, lebo skrátka nevedia, čo všetko majú spĺňať. VÚC-ky takisto nevedia, čo a či majú od nich vôbec žiadať a mnohé aj súkromné zariadenia sa boja, že budú porušovať zákon, keď sa neregistrujú alebo nezaregistrujú do tohto registra sociálnych služieb, ale zároveň nemajú žiadnu podporu od štátu v ich snahe.
Ja sa opýtam, koľko máme aktuálne registrovaných týchto zariadení, odkedy je ten zákon účinný? Koľko ich máme? Máme ich málo. Vy hovoríte, že ste napísali usmernenie. Super. Ja som veľmi rada, že ste ho napísali po ďalších intervenciách. Ja sa opýtam, je to usmernenie niekde na webe? Viem ho ja niekde nájsť, aby som ho napríklad poslala tým desiatkam žien, ktoré sa nás pýtajú, čo majú robiť, pretože jedna VÚC-ka hovorí, že to kolaudačné potvrdenie nepotrebujú, druhá VÚC-ka hovorí, že ho potrebujú, vy hovoríte, že si to má VÚC-ka vyriešiť sama, VÚC-ka to zas hádže, povie, vydedukujte si to zo zákona, takže to zas hádže na to ministerstvo a tie ženy ako, úprimne, no ja sa na to naozaj pozerám z pohľadu človeka, ktorý by si chcel teraz zriadiť jasle a zisťuje, že vlastne ani nevie, ako to má urobiť. Takže ten chaos pri tej registrácii tam reálne je a my sa naňho, my sa nesmieme, skrátka zatvárať oči pred tým.
Ja som napísala sériu článkov o tom, že existuje vďaka tejto alebo vďaka tejto novele aj možnosť zriadiť si doma detskú skupinu, to znamená, starať sa o deti do troch rokov terénnou formou. Na základe toho sa spustila lavína telefonátov na VÚC-ky, kde vlastne ženy samozrejme to zaujalo, pretože v iných krajinách to funguje úplne bežne, že sa teda mamička, keď je doma s jedným alebo s dvomi deťmi, môže postarať aj o ďalšie jedno, dve deti a môže na to využiť práve takýto inštitút. Opäť sa udialo presne to isté, čo aj s tými zariadeniami, čo dnes Jana Cigániková veľmi presne a detailne opísali a už sme to opisovali stokrát. Stalo sa to, že tieto matky sa začali na VÚC-kach zaujímať, čo budú potrebovať, aby spĺňali predpoklady na to, aby si mohli takúto detskú skupinu otvoriť. Opäť informácia z VÚC-ky, my vlastne nevieme, vydedukujte si to zo zákona.
Vy ste urobili usmernenie, ja by som ho chcela vidieť a asi, asi som ja možno na vine, že som ho ešte nevidela, ale veľmi rada by som ho potom posunula ďalej práve týmto ženám, aby vedeli, čo...
===== aby vedeli čo majú robiť. Takže napríklad taká maličkosť ako je zverejnenie na webe by naozaj pomohlo. To je jedna vec.
Druhá vec, ktorú chcem ako poslednú, lebo som to sľúbila, k tejto téme povedať, lebo naozaj k tej téme už bolo povedané veľa, je príbeh, ktorým ja ukončím túto tému z mojej strany a prejdem k pozmeňovaciemu návrhu.
Dobré ráno, pani poslankyňa, chcela by som im len odkázať, im nám tu, že mi je veľmi ľúto, že po úspešných 14 rokoch vedenia môjho detského klubu musím pre nedokonalosť jasličkového zákona skončiť svoje podnikanie. 14 rokov som bojovala o každého zákazníka. Snažila som sa im vychádzať v ústrety tým, že som počúvala ich potreby a podľa toho pristupovala k práci s deťmi a ich rodičmi. Začiatky boli veľmi ťažké. Skoro 3 roky tvrdej práce od rána do večera trávila som tam 12 hodín, pretože zo začiatku som si nemohla dovoliť zamestnankyňu, všetko zostávalo na mňa. Bola som opatrovateľka, upratovačka, manažérka v jednom. Prvé dva roky som to finančne zvládala len vďaka môjmu manželovi, ktorý ma podporoval finančne aj psychicky. Boli dni, keď som bola úplne zúfalá a manžel mi stále hovoril vydrž, neboj sa, pozajtra, zajtra, za týždeň sa všetko otočí a niekto sa ozve. A mal pravdu. Pomaly sa moje meno začalo dostávať do povedomia rodičia mi začali dôverovať. nemala som peniaze na rozsiahlu reklamu, stále som tvrdila a aj tvrdím, že najlepšia reklama sú spokojní zákazníci. Keď postupne začali prichádzať deti, mohla som si jednu osobu zamestnať. Bola som veľmi šťastná. Prišli ďalšie deti, zamestnala som ešte jednu opatrovateľku. Ale aj vtedy ešte stále boli dni, že moje zamestnankyne mali výplatu, ale mne zostalo možno 100 eur. Ale hlavne, že som stihla platiť ich mzdy a odvody štátu. Stále mi zneli v ušiach slová môjho manžela, vydrž to, zvládneme to. Ale aj tak najväčšou odmenou pre mňa bola a je láska detí, ktoré ku mne chodia a podpora ich rodičov. Vybudovala som svoje zariadenie na báze otvorenosti a lásky. Spätná väzba od rodičov mi to potvrdzuje. Mám tam svoje srdce, je to moje prvé dieťa. A teraz ho musím opustiť. Musím, pretože som v podnájme a naozaj nebudem preberať cudzie priestory, pardon, prerábať cudzie priestory len preto, aby som vyhovela zákonu. Kto mi zaručí, že keď to prerobím, nedajú mi výpoveď z priestorov. Áno, na začiatku som musela prerábať, ale nebolo to dané striktne zákonom, ale teraz nie, radšej hľadám inú možnosť, len aby som zabezpečila rodičom starostlivosť o ich deti. A ako jedinú možnosť som videla tú, že ponúknem moje zariadenie mestu, v ktorom žije, lebo pre mesto bude ľahšie vyhovieť zákonu.
Na záver chcem povedať, že moje zariadenie nezatváram pre nekvalitu prevádzky, dôvody treba hľadať inde. Vlastne ich hľadať nemusíme, pretože všetci, ktorí vlastníme, riadime a žijeme našimi zariadeniami to robíme s láskou, pretože inak sa to nedá. Toľko k téme.
A teraz ten pozmeňujúci návrh, ktorý je veľmi jednoduchý a je veľmi praktický a týka sa konkrétne jednej veci, ktorú ten jasličkový zákon ešte stále obsahuje a je pre zariadenia predražujúca a zbytočná. Ide o prítomnosť zdravotnej sestry v konkrétnych zariadeniach starostlivosti o deti do troch rokov. Dôvodom na návrh prítomnosti zdravotnej sestry pri poskytovaní sociálnej služby uvedenej v § 32b pre deti mladšie ako 1 rok je bezpečnosť, keby bolo ohrozené zdravie dieťaťa. Prítomnosť zdravotnej sestry pri poskytovaní sociálnej služby uvedenej v § 32b však nejako týmto náhlym zdravotným komplikáciám a rizikám nedokáže predísť, ani zabrániť. Obzvlášť, ak so sebou nemá sestra zodpovedajúce prístrojové vybavenie. Opatrovatelia musia mať základy poskytnutia zdravotnej starostlivosti. V prípadoch ohrozujúcich zdravie a život dieťaťa bude musieť byť privolaná tak či tak rýchla zdravotnícka pomoc bez ohľadu na prítomnosť alebo neprítomnosť sestry. Povinná prítomnosť a zamestnávanie sestry však poskytnutie sociálnej služby uvedenej v § 32b predraží vzhľadom na najvyššiu možnú súhrnnú platbu za opatrovanie 4 detí do tej miery, že prakticky bude ekonomicky nerentabilná. Navrhuje sa preto, aby táto podmienka do zákona vložená nebola. Je to naozaj hlúposť, aby sme vyžadovali od jaslí prítomnosť zdravotnej sestry, keď tam, kde tie sestry potrebujeme, práve chýbajú. Takže samotné znenie tohto jednoduchého pozmeňovacieho návrhu k čl. 1.
V čl. 1 sa vypúšťa bod 32 a zostávajúce body sa primerane prečíslujú.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 17. 10. 2017 15:49 - 15:50 hod.

Simona Petrík Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne pán minister, ani neviem, či mohla som ísť s faktickou, ale skúsila som to, takže ďakujem. Ja si práve naopak myslím, že Janka rieši presne to čo táto novela už od začiatku, predsa vy ste hovorili o tom, že poďme úplne teda na začiatok hej, že zariadenia starostlivosti o deti sa majú preregistrovať, majú sa registrovať do nového registra sociálnych služieb hej no a my im to vlastne neumožňujeme teraz. My im neumožňujeme sa registrovať. Čiže to je úplný ten základ, ten úplný základ, o ktorom sa bavíme v tej časti jasličkovej tejto novely, že my im práve tým, že ten zákon je napísaný zle a chaoticky, neumožňujeme sa registrovať, neumožňujeme im dodržať ten zákon a potom sa môžme baviť o VÚC-kach a o stavebných úradoch, o hygienach, ale skrátka realita je tá, že tí, ktorí ten zákon chcú dodržať, ho nemôžu dodržať, lebo sa nemôžu registrovať a ja mám pocit, že to je úplný, úplný základ toho, o čom sa tu stále bavíme.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 19. 9. 2017 9:48 - 9:53 hod.

Simona Petrík Zobrazit prepis
Ďakujem pekne ešte raz. Takže len zopakujem stručne, že teda spolu s Jozefom Mihálom a Luciou Ďuriš Nicholsonovou predkladáme prvý zo série zákonov, ktoré majú ambíciu zlepšiť rodinnú politiku na Slovensku.
Problémom Slovenska je extrémne nízka zamestnanosť matiek detí do troch rokov. Nehovorím, že každá matka má ísť do práce. Myslím si, že aj s konzervatívnymi kruhmi sa zhodneme, že práca na čiastočný alebo flexibilný úväzok je pre mnohé matky a ich deti vítanou možnosťou. Uľahčuje totiž návrat do práce na plný úväzok, na ktorý si musí postupne zvyknúť rodič aj dieťa. Matka tiež nestratí kontakt s pracovným prostredím. Najmä v situácii, ak má matka viac detí, je úplné vynechanie na šesť až deväť a viac rokov z práce vážnym výpadkom v kariére a neskôr sa to prejaví aj na výške dôchodku.
Drvivou väčšinou poberateľov minimálneho dôchodku sú u nás práve ženy, u ktorých vieme, že dĺžka ich dožitia je dlhšia. To, čo teraz predstavím, je preto konkrétny návrh, ako bojovať s feminizáciou chudoby, ktorá sa stala fenoménom a reálnou hrozbou tejto doby.
Podľa Eurostatu pracovalo na Slovensku v roku 2016 na čiastočný úväzok len 5,8 % zamestnancov, čo je piaty najnižší podiel v Európskej únii. Slovenskí zamestnávatelia sa často bránia zamestnávať mladé matky s malými deťmi, pretože sa obávajú, že tieto budú často z práce vymeškávať. Je preto dôležité a nevyhnutné hľadať spôsoby, ako motivovať aj zamestnávateľov, aby týmto spôsobom, aj keď nechtiac, nediskriminovali tieto matky alebo otcov.
Takže aké je naše riešenie? Máme za to a potrebujeme, aby boli čiastočné úväzky atraktívnejšie pre zamestnancov aj zamestnávateľov, pretože je ich u nás veľmi málo. Návrh zákona ponúka rodičom starajúcim sa o deti do šiestich rokov veku, ktorými sú stále väčšinou matky, možnosť prepojiť starostlivosť o dieťa s čiastočným zapojením sa do trhu práce, čo neskôr zvýši šance žien vrátiť sa na trh práce naplno a tým potiera rodové rozdiely v tejto oblasti.
Prostriedkom na dosiahnutie tohto cieľa je tzv. odvodová výnimka. Úľava na sociálne poistenie aj zdravotné poistenie pre zamestnanca, ako aj pre zamestnávateľa. Zamestnávateľ ani zamestnanec nebudú povinní odvádzať poistenie na tieto poistenia, pardon, poistné na tieto poistenia a tak sa dosiahne zníženie ceny práce pre zamestnávateľa a u zamestnancov zvýšenie ich čistého príjmu. Úľava sa však bude vzťahovať len na prípady, keď mzda vyplývajúca z pracovného pomeru alebo štátnozamestnaneckého pomeru nebude vyššia ako 40 % priemernej mesačnej mzdy v hospodárstve Slovenskej republiky zistenej Štatistickým úradom za rok, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, v ktorom vznikol pracovný pomer alebo štátnozamestnanecký pomer. Trochu zložité, ale v skratke, k 1. januáru 2018 by to predstavovalo 40 % z 912 eur, čiže presne 364 eur 80 centov by si mohli zarobiť takéto zamestnankyne a zamestnanci a nemuseli by z toho odvádzať poistenie. Tým pádom by si aj privyrobili a zároveň zamestnávateľ by za nich nemusel odvádzať tieto poistenia.
Pri tvorbe návrhu zákona sme sa riadili obdobným princípom, ktorý sa uplatňuje pri úľave od odvodov aj pre dlhodobo nezamestnaných zamestnancov. Odpustením odvodov sa čiastočné úväzky pre zamestnancov súčasne sa starajúcich o dieťa finančne zatraktívnia. Zvýšenie očakávanej čistej mzdy zamestnanca bude predstavovať pozitívnu motiváciu k návratu na trh práce. Nízke využívanie flexibilných foriem zamestnávania na Slovensku návrh zákona adresuje aj na strane ponuky. Povedie totiž k podpore tvorby pracovných miest na čiastočný úväzok, ktoré tak veľmi na Slovensku potrebujeme.
Všetci chceme, aby mali rodiny viac detí. Čiastočné úväzky im môžu mierne pomôcť aj finančne, aj keď toto nie je naša hlavná motivácia.
Verím, že sa v tomto pléne nájde dobrá vôľa pre očividne prospešné opatrenie pre rodiny, a preto, milé kolegyne a kolegovia, vás prosím o podporu tohto návrhu.
Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis
 

19. 9. 2017 9:44 - 9:46 hod.

Simona Petrík Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúci. Vážené kolegyne poslankyne, kolegovia poslanci, dnes k vám prichádzam s návrhom zákona, ktorý je prvým z balíka zákonov, ktoré predkladáme spolu s Jozefom Mihálom a Luciou Ďuriš Nicholsonovou. Som veľmi rada, že práve Jozef Mihál a Lucia Ďuriš Nicholsonová prijali moje pozvanie a vytvorili sme spolu symbolický tím pre rodinnú politiku. V ňom chceme počas jesene postupne prinášať riešenia pre rodiny a vytvoriť poriadnu koncepciu rodinnej politiky, ktorá tu tak veľmi chýba.
Je pre mňa prekvapivé, že táto vláda má koncepcie takmer na všetko, ale dokument s dlhodobými cieľmi v tak kľúčovej oblasti, akou je rodinná politika, neexistuje, a pritom Slovensko čelí vážnym problémom, akými sú odchod mladých rodín do zahraničia, vysoká nezamestnanosť mladých žien, nedostupné služby v starostlivosti o malé deti a tiež nízka pôrodnosť. Práve tieto problémy máme v záujme systémovo riešiť. 
Prvou zmenou je oslobodenie rodičov, ktorí sa starajú o deti do šiestich rokov veku, od odvodového zaťaženia pri práci na čiastočný úväzok. Chceme tak pozitívne motivovať vyššími zárobkami najmä matky, aby nestrácali kontakt s pracovným prostredím. Zároveň chceme motivovať aj zamestnávateľov, aby takéto úväzky, alebo teda takéto pracovné pozície na čiastočné úväzky aj reálne vytvárali. 
Viac o tomto návrhu vám poviem v rozprave, do ktorej sa aj hlásim ako prvá.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 12. 9. 2017 18:59 - 19:00 hod.

Simona Petrík
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 12. 9. 2017 14:27 - 14:28 hod.

Simona Petrík Zobrazit prepis
Ja len krátko zareagujem. Ja tu teraz neporovnávam pracujúcich a nepracujúcich, ktorí majú na to aké právo. Skrátka všetci sme ľudia s rovnakými právami a pokiaľ aj nepracujúci ľudia majú na to, aby si zaplatili zariadenie, poviem vám príklad, existujú matky alebo rodičia, ktorí majú zdravotné, veľmi seriózne zdravotné problémy. Liečia sa napríklad z rakoviny, sú v rekonvalescencii a nemôžu z tohto dôvodu pracovať a zároveň majú malé deti a nevládzu sa fyzicky o ne starať. Tak toto je presne napríklad jedna skupina ľudí, ktorá by presne toto potrebovala a sú to nepracujúci ľudia. A pokiaľ si to vedia zaplatiť, nemalo by to im byť odopierané.
Skryt prepis