Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prednesenie interpelácie

19. 10. 2017 o 14:50 hod.

Bc.

Stanislav Drobný

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Prednesenie interpelácie 19. 10. 2017 14:50 - 14:54 hod.

Stanislav Drobný Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, vážení prítomní, nasledujúca interpelácia je určená ministrovi životného prostredia Slovenskej republiky. 
Vážený pán minister, v súlade čl. 80 Ústavy Slovenskej republiky a § 129 rokovacieho poriadku Národnej rady Slovenskej republiky si vám dovoľujem podať nasledovnú interpeláciu. Dechtice patria historicky aj aktuálne k najdôležitejším zdrojom pitnej vody v Trnavskom kraji. Ročne zásobujú okolitý región približne 4,5 miliónmi metrov kubických. Tento objem predstavuje tretinu všetkej využívanej pitnej vody v Trnavskom kraji a vodu z Dechtíc tak pije približne 90 tis. ľudí z Trnavy a blízkeho okolia.
Podľa šíriacich sa informácií posledných týždňov majú starostovia a obyvatelia obcí okresu Trnava vážne obavy z možného ohrozenia vyššie spomenutého strategického zdroja pitnej vody. Hrozbou môže byť ukladanie odpadu v miestnom kameňolome, ktorého prevádzkovateľ plánuje využiť jeho priestory na uloženie 250-tisíc metrov kubických inertného odpadu, s čím nesúhlasí okrem miestnych občanov a starostov ani Trnavská vodárenská spoločnosť. Kameňolom je stále v prevádzke a v aktívnej ťažbe sa nepretržite pokračuje, preto sú denne spôsobované množstvá otrasov, ktoré umožňujú rôznym druhom toxických látok preniknúť do riečísk a studní.
Napriek tomu, že Okresný úrad v Trnave prerušil konanie o žiadosti o navýšenie odpadových kapacít v kameňolome, jeho prevádzkovateľ už veľké množstvo odpadov v areáli uložil. Nie je známa evidencia množstva ani kontrola samotných ukladaných odpadových látok. Možno tak vychádzať iba z informácií fotografického charakteru, ktoré vyvolávajú podozrenie, že je tam uložený aj azbestový a iný podobne toxický odpad, ktorý môže vážne znečistiť tento kľúčový zdroj pitnej vody. V tejto súvislosti si vám preto dovolím položiť nasledovné otázky:
1. Akým spôsobom a v akých intervaloch sa bude monitorovať kvalita pitnej vody v Dechticiach, ktorá patrila doteraz k najkvalitnejším v Slovenskej republike?
2. Akým spôsobom a v akom časovom horizonte sa budú skúmať látky uložené v kameňolome v Dechticiach a miera ich toxicity?
3. Aké opatrenie plánuje Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky prijať na ochranu zdroja pitnej vody v Dechticiach?
4. V akom zmysle a dokedy plánuje Okresný úrad v Trnave v danej veci rozhodnúť?
5. Ako sa ministerstvo životného prostredia postaví k obdobným prípadom ohrozenia pitnej vody v Slovenskej republike?
Ďakujem za pozornosť.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 18. 10. 2017 10:52 - 10:55 hod.

Stanislav Drobný Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vážená pani predsedajúca, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, vážení prítomní, žijeme v dobe, v ktorej nevieme dňa ani hodiny, kedy môžeme byť ako štát vystavený takým skúškam osudu, ktoré si dnes nevieme ani predstaviť. Práve preto je pri tomto návrhu zákona potrebné sa povzniesť nad stranícky pohľad a prekonať animozity medzi politickými stranami. Domobrany vo svete sú prípad od prípadu rôzne. Kým vo Švajčiarsku je systém Domobrany súčasťou obrany krajiny, inde sú to policajné oddiely zabezpečujúce zákonnosť v krajine predovšetkým počas mimoriadnych situácií.
Na Slovensku sa nám už dnes v mnohých lokalitách zákonnosť rozpadá a pri tzv. drobnej kriminality akoby právo ani neplatilo. V mnohých lokalitách Policajný zbor situáciu nezvláda, pretože tam nemá dostatok síl, čo je spôsobené aj tým, že prioritne sa investuje do rôznych útvarov v štýle politickej polície, avšak nie tam, kde to občania potrebujú. Táto záležitosť sa musí napraviť nezávisle od akéhokoľvek návrhu zákona.
Hlavnou úlohou Domobrany by bolo... (Prerušenie vystúpenia predsedajúcou.)

Ďuriš, Nicholsonová, Lucia, podpredsedníčka NR SR
Prepáčte, pán poslanec, ... vás prerušujem, by som chcela požiadať o kľud v rokovacej sále, kolegyne, kolegovia. Ďakujem.

Drobný, Stanislav, poslanec NR SR
Hlavnou úlohou Domobrany by bolo preventívnou hliadkovou činnosťou prispievať k vyššej úrovni ochrany občanov. Domobrana nemá nahradiť žiadnu z ozbrojených zložiek, ale v zmysle predkladaného návrhu zákona by podporovala a dopĺňala Policajný zbor a obecné polície všade tam, kde ich výkon služby je nepostačujúci na zaistenie dostatočnej úrovne ochrany občanov a verejného poriadku.
Pôsobnosť príslušníkov Domobrany je navrhovaná na celom území samosprávneho kraja. V tom je rozdiel oproti príslušníkom mestských a obecných polícií, ktorí zo zákona môžu pôsobiť v katastri vlastnej obce alebo len v obci, s ktorou majú zmluvný vzťah. Náklady na Domobranu by boli nižšie ako na iné zložky rovnakého zamerania. Dôstojnícky zbor by tvorili profesionáli platení samosprávnym krajom, ostatní radoví príslušníci Domobrany by boli dobrovoľníci, ktorí by požívali
===== v katastri vlastnej obce alebo len v obci s ktorou majú zmluvný vzťah. Náklady na domobranu by boli nižšie ako na iné zložky rovnakého zamerania. Dôstojnícky zbor by tvorili profesionáli platení samosprávnym krajom, ostatní radoví príslušníci domobrany by boli dobrovoľníci, ktorí by požívali v zákone definované občianske výhody. Výcvik by zabezpečoval samosprávny kraj vo svojich zariadeniach. Dĺžka trvania prípravy dobrovoľných príslušníkov domobrany je v zákone definovaná minimálne na dvesto hodín. Bolo by na jednotlivých krajoch definovať či bude výcvik uskutočňovať v štýle výcviku mestských a obecných polícií alebo by to boli viac taliansky karabinieri u ktorých sa policajný výcvik prelína s vojenským. Vybudovať slovenskú verziu karabinierov je úloha na viac ako jedno volebné obdobie. Hlasovanie za tento návrh zákona je položenie základného kameňa tejto úlohy. Ďakujem za pozornosť.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 18. 10. 2017 10:52 - 10:55 hod.

Stanislav Drobný Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vážená pani predsedajúca, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, vážení prítomní, žijeme v dobe, v ktorej nevieme dňa ani hodiny, kedy môžeme byť ako štát vystavený takým skúškam osudu, ktoré si dnes nevieme ani predstaviť. Práve preto je pri tomto návrhu zákona potrebné sa povzniesť nad stranícky pohľad a prekonať animozity medzi politickými stranami. Domobrany vo svete sú prípad od prípadu rôzne. Kým vo Švajčiarsku je systém Domobrany súčasťou obrany krajiny, inde sú to policajné oddiely zabezpečujúce zákonnosť v krajine predovšetkým počas mimoriadnych situácií.
Na Slovensku sa nám už dnes v mnohých lokalitách zákonnosť rozpadá a pri tzv. drobnej kriminality akoby právo ani neplatilo. V mnohých lokalitách Policajný zbor situáciu nezvláda, pretože tam nemá dostatok síl, čo je spôsobené aj tým, že prioritne sa investuje do rôznych útvarov v štýle politickej polície, avšak nie tam, kde to občania potrebujú. Táto záležitosť sa musí napraviť nezávisle od akéhokoľvek návrhu zákona.
Hlavnou úlohou Domobrany by bolo... (Prerušenie vystúpenia predsedajúcou.)

Ďuriš, Nicholsonová, Lucia, podpredsedníčka NR SR
Prepáčte, pán poslanec, ... vás prerušujem, by som chcela požiadať o kľud v rokovacej sále, kolegyne, kolegovia. Ďakujem.

Drobný, Stanislav, poslanec NR SR
Hlavnou úlohou Domobrany by bolo preventívnou hliadkovou činnosťou prispievať k vyššej úrovni ochrany občanov. Domobrana nemá nahradiť žiadnu z ozbrojených zložiek, ale v zmysle predkladaného návrhu zákona by podporovala a dopĺňala Policajný zbor a obecné polície všade tam, kde ich výkon služby je nepostačujúci na zaistenie dostatočnej úrovne ochrany občanov a verejného poriadku.
Pôsobnosť príslušníkov Domobrany je navrhovaná na celom území samosprávneho kraja. V tom je rozdiel oproti príslušníkom mestských a obecných polícií, ktorí zo zákona môžu pôsobiť v katastri vlastnej obce alebo len v obci, s ktorou majú zmluvný vzťah. Náklady na Domobranu by boli nižšie ako na iné zložky rovnakého zamerania. Dôstojnícky zbor by tvorili profesionáli platení samosprávnym krajom, ostatní radoví príslušníci Domobrany by boli dobrovoľníci, ktorí by požívali
===== v katastri vlastnej obce alebo len v obci s ktorou majú zmluvný vzťah. Náklady na domobranu by boli nižšie ako na iné zložky rovnakého zamerania. Dôstojnícky zbor by tvorili profesionáli platení samosprávnym krajom, ostatní radoví príslušníci domobrany by boli dobrovoľníci, ktorí by požívali v zákone definované občianske výhody. Výcvik by zabezpečoval samosprávny kraj vo svojich zariadeniach. Dĺžka trvania prípravy dobrovoľných príslušníkov domobrany je v zákone definovaná minimálne na dvesto hodín. Bolo by na jednotlivých krajoch definovať či bude výcvik uskutočňovať v štýle výcviku mestských a obecných polícií alebo by to boli viac taliansky karabinieri u ktorých sa policajný výcvik prelína s vojenským. Vybudovať slovenskú verziu karabinierov je úloha na viac ako jedno volebné obdobie. Hlasovanie za tento návrh zákona je položenie základného kameňa tejto úlohy. Ďakujem za pozornosť.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 13. 10. 2017 9:04 - 9:07 hod.

Stanislav Drobný Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, vážení prítomní, asi všetci tu vieme, že Trestný zákon v § 22 ods. 1 uvádza: "Kto v čase spáchania činu inak trestného nedovŕšil štrnásty rok svojho veku, nie je trestne zodpovedný." Je preto naozaj zvláštne, ak v zákone 372/1990 Zb. o priestupkoch je hranica zodpovednosti viazaná na dovŕšenie pätnásteho roku veku. Táto problematika nie je nová. Už v roku 2006 bola široko diskutovaná v súvislosti so znížením veku trestnej zodpovednosti na 14 rokov. Len za celý ten čas chýbala odvaha otvoriť túto tému. napriek tomu, že u niektorých skupín obyvateľstva sa priestupky proti majetku podľa § 50 a priestupky proti občianskemu spolunažívaniu podľa § 49 zákona o priestupkoch stali životným štýlom.
Už v roku 2008 po medzinárodnej konferencii Deti a proti spoločenská činnosť upozornil vtedajší prezident Policajného zboru plukovník Ján Packa na skutočnosť, že sa šíria krádeže z dôvodu zabezpečenia si stravy, cigariet, alkoholu pre seba a svoju rodinu. Poukázal tiež na skutočnosť, že skupiny páchateľov cielene využívajú osoby, ktoré ešte nedosiahli vek trestnej alebo priestupkovej zodpovednosti. Jeden z dôvodov, prečo sa po celý čas táto problematika neriešila, je následná nevymožiteľnosť sankcií, a to práve u tých najproblémovejších, neprispôsobivých komunít. Ale vzdať to a ponechať súčasný stav nie je cesta. Pri každom priestupku proti občianskemu spolunažívaniu, ako aj krádeží, tam nie je len páchateľ, ale je tam aj poškodený. Neustále beztrestné atakovanie slušných ľudí neprispôsobivými spoluobčanmi znižuje kvalitu života v celých regiónoch.
Vážení, tu sa nám štát začína v mnohých lokalitách rozkladať a iste uznáte, že za to nemôžme my z opozičnej a vo všetkom blokovanej strany. Viem, že prijatie tohto zákona samo o sebe rieši málo. Je tu však príležitosť urobiť malý krok k návratu právneho štátu aj do problémových lokalít. Urobme ten krok.
Ďakujem za pozornosť.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 13. 10. 2017 9:00 - 9:02 hod.

Stanislav Drobný Zobrazit prepis
Ďakujem. Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, vážení prítomní, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj ma uznesením určil za spravodajcu k návrhu zákona o priestupkoch, tlač 710. V súlade s § 73 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku podávam v prvom čítaní spravodajskú informáciu o predmetnom návrhu zákona. Návrh zákona spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko Ministerstva financií Slovenskej republiky. Zo znenia uvedeného návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré podľa mňa ako, pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní. V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali: Ústavnoprávny výbor Národnej rady a Výbor Národnej rady pre verejnú správu a regionálny rozvoj. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre verejnú správu a regionálny rozvoj. Odporúčam, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 24. novembra 2017 a v gestorskom výbore do 27. novembra 2017.
Pán predsedajúci, otvorte, prosím, všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 19. 9. 2017 10:27 - 10:29 hod.

Stanislav Drobný Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vážený pán predsedajúci, vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, vážení prítomní, návrh zameniť sviatok Dňa Ústavy Slovenskej republiky za Deň vzniku samostatného československého štátu nevnímam ako dobrý krok. Tento krok by potešil iba tých, ktorí sa dodnes nevyrovnali so slovenskou štátnosťou. A to je veľmi úzky okruh ľudí. Ak by sme tento návrh schválili, konali by sme proti väčšinovej vôli spoločnosti.
Mnohí občania vnímajú 1. september, na ktorý pripadá Deň Ústavy Slovenskej republiky, ako hlavný sviatok nášho štátu. Je to hlavne tým, že sviatok Dňa vzniku Slovenskej republiky, ktorý pripadá na 1. január, sa občanom prelína so Silvestrom a oslavou Nového roku. Naproti tomu Deň Ústavy Slovenskej republiky vytvára občanom, ľudovo povedané, krátky týždeň a predĺžený víkend, a to v príjemnom počasí záveru leta. Mnohí občania ten voľný čas nevyužívajú len na relaxáciu a návštevu rôznych kultúrnych podujatí, ale sú aj účastníkmi akcií na oslavu našej štátnosti. Rovnocenné akcie by bolo asi veľmi ťažké organizovať na Nový rok 1. januára.
Vnímam dlhodobú snahu istých kruhov maľovať pre verejnosť akýsi idealizovaný obraz prvej Československej republiky ako nejakého super úspešného štátu. To ale nezodpovedá vtedajšej realite. Nezamestnanosť, chudoba, bieda, exekúcie, žobračenky - aj taká bola realita prvej Československej republiky.
Prvá Československá republika Slovensku veľa dala, niečo vzala a mnohé z túžob národa nedokázala splniť. Rovnako to platí tak pre druhú a tretiu Česko-Slovenskú republiku, tak ako to platí aj pre tú ľudovodemokratickú či socialistickú.
Dnes máme svoj štátny útvar, tým je Slovenská republika. Ak máme vybrať päť štátnych sviatkov, tak je Deň Ústavy Slovenskej republiky pre nás iste dôležitejší ako Deň vzniku samostatného československého štátu.
Prevládajúce pozitívne vnímanie existencie Československa dostatočne symbolizuje už existujúci pamätný Deň vzniku samostatného československého štátu. Na tomto stave naozaj nie je potrebné nič meniť.
Ďakujem za pozornosť.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 19. 9. 2017 9:10 - 9:14 hod.

Stanislav Drobný Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, vážení prítomní, zákon o verejnom obstarávaní má predovšetkým za úlohu zabezpečiť efektívne využívanie verejných zdrojov a znížiť možnosť pre korupciu. Sami za tie roky vidíme, že snaha naplniť tento cieľ vedie k rovnakým výsledkom, ako keď niečo robia Pat a Mat. Súčasný stav je aj dôsledkom straty národného povedomia, straty vlastenectva. Národné povedomie a vlastenectvo je pre vládnucu triedu na Slovensku už roky nežiaduce a v posledných mesiacoch už dokonca touto vládnou koalíciou aj kriminalizované.
Snaha za akúkoľvek cenu pretvoriť pronárodne cítiaceho občana na svetoobčana bez národa a vlasti prináša mnoho neželaných dôsledkov. Svetoobčan bez národného povedomia sa často stáva človekom, ktorý je schopný okradnúť každého na svete, pokiaľ sa mu k tomu dostane čo i len tej najmenšej príležitosti. Naproti tomu vlastenecky zmýšľajúci občan pri svojom rozhodovaní hľadí v prvom rade na prospech Slovenska. Ak by všetci, čo rozhodujú o použití verejných zdrojov, boli vlastenci, tak zákon o verejnom obstarávaní by bol zbytočný.
Snaha eliminovať korupciu v súčasnom prostredí vedie bezprostredne k minimalizácii faktorov, ktoré môže obstarávateľ zohľadniť, až nakoniec sa blížime k tomu, že hlavným kritériom sa stáva cena a nie kvalita. Ak obstarávame potraviny pre školy či zariadenia sociálnych služieb, mali by to byť hlavne o ich kvalite a zdravotnej nezávadnosti.
Nedá sa spoliehať len na orgány potravinovej správy. Vďaka za každý ich zásah, keď škodlivé potraviny stihnú stiahnuť skôr, než napáchajú škody na zdraví. Ale nie vždy to stihnú. A koľko zdravotne závadových potravín prejde aj bez toho, že by si niekto niečo všimol. Ide o vážne veci, ktoré by sme nemali podceňovať, lebo môžu skončiť až smrťou konzumenta. Aktuálne sme tu mali kauzu vajíčok kontaminovaných fipronilovým prípravkom DEGA 16. V tejto súvislosti ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka vyzvala slovenských spotrebiteľov, aby uprednostňovali čerstvé slovenské potraviny, ktoré podliehajú prísnej kontrole.
Táto predkladaná novela zákona je presne o tom, umožniť verejnému obstarávateľovi uprednostniť čerstvé slovenské potraviny. Je to naozaj zvláštne, ak ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka k takémuto kroku vyzýva, a pritom jej výzvu nejde v praxi pri verejnom obstarávaní potravín naplniť.
Ďakujem za pozornosť.
Skryt prepis
 

Vstup predsedajúceho 14. 9. 2017 15:44 - 15:50 hod.

Stanislav Drobný Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vážená pani predsedajúca, vážení členova vlády, vážené poslankyne, vážení poslanci. Interpretujem (pozn. red.: správne má byť – "interpelujem") pána ministra vnútra Roberta Kaliňáka.
Vážený pán minister vnútra, v súlade s čl. 80 Ústavy Slovenskej republiky a § 129 zákona o rokovacom poriadku si vám dovoľujem podať nasledovnú interpeláciu:
Dňa 14. 3. 2017 schválilo plénum Európskeho parlamentu návrh novely Smernice Rady č. 91/477 o kontrole nadobúdania a držby zbraní. Európska komisia pri príprave a schvaľovaní návrhu nepreukázala tzv. právny základ návrhu a nerešpektovala zásadu subsidiarity. Európsky parlament považuje schválenie tohto materiálu za dôležitý bod boja proti terorizmu. Teroristické útoky však neboli spáchané občanmi Európskej únie, ktorí by boli držiteľmi príslušného povolenia na legálne držanie zbraní či zberateľmi. Zbrane použité pri týchto útokoch boli nadobudnuté ilegálne. Reštrikčné opatrenia sú preto zamerané na nesprávnu skupinu a nepôsobia preventívne proti teroristickým útokom, ale ako aktívne odzbrojenie občanov členských štátov Európskej únie.
Nesúlad navrhovanej právnej normy s ústavnými právami jednotlivých krajín Európskej únie spôsobí vysokú problematickosť aplikácie do právnych poriadkov členských krajín. Návrh napr. nepočíta s povolením držby zbraní legálne nadobudnutých pred účinnosťou legislatívy, ktoré majú podliehať zákazu. Zbrane takto nadobudnuté majú byt' zničené, pričom návrh nepočíta s vyplácaním náhrad za obmedzenie vlastníctva. Podľa smernice Rady má byt' držba zbraní uvedených v bode 2 povolená iba vybraným osobám, ktoré spravujú kultúrne a historické dedičstvo. Zbrane, ktoré tieto osoby nadobudli pred účinnosťou legislatívy, však majú byť znehodnotené podľa nových prísnejších predpisov, ktorých následkom bude zničenie mnohých zbraní a ich historického dedičstva, čím Európsky parlament priamo šliape po národných špecifikách historických zázemí či hodnotách členských krajín.
V neposlednom rade smernica tiež ignoruje základné princípy konštrukcie zbraní, balistiky a jej vplyvu na vlastnosti jednotlivých druhov zbraní a potenciálnu rizikovosť pre bezpečnosť občanov. Smernica tak napr. vyslovuje čiastočný zákaz samonabíjacích zbraní, ktoré vznikli úpravou zo zbraní samočinných, a zákaz samonabíjacích zbraní pre civilné použitie, ktoré sa podobajú na zbrane so samočinným mechanizmom. Možné aplikačné dôsledky prijatia návrhu bez zmien prinesie občanom Slovenskej republiky napr. stratu možnosti účinne a efektívne brániť život, zdravie a majetok v medziach zákona. Zákaz držby sa týka rozšírených zbraní, ktoré budú veľkoplošne zakázané, porušenie základných princípov právneho štátu a slobody jednotlivca, ktoré je v konflikte so základnými ústavnými princípmi Slovenskej republiky. Zásadný nárast počtu nelegálne držaných zbraní, čierneho trhu a s tým spojenej kriminality v úseku zbraní a streliva napr. kvôli rozšíreniu zoznamu a definície tzv. hlavných častí zbraní, ktoré bude potrebné spätne k dátumu nadobudnutia registrovať a ktorých držba bude možná už iba za predpokladu držby príslušného povolenia zbrojného preukazu. Väčšina momentálnych držiteľov by sa tak naraz dopúšťala trestného činu nedovoleného ozbrojovania.
Likvidácia kultúrneho dedičstva, ako aj niektorých športových odvetví, vzácne zbierkové predmety by podľa hroziacej legislatívy mali byť zničené a zákaz samonabíjacích zbraní by prakticky znamenal koniec niektorým streleckým disciplínam, v ktorých okrem iného slovenskí reprezentanti pravidelne získavajú vysoké medzinárodné ocenenia, zásadný dopad na podnikateľov v oblasti zbraní a streliva, s tým spojené zvýšenie nezamestnanosti a zníženie výberu daní. Slovenská republika doteraz ponúkala vhodné prostredie pre podnikanie v tejto oblasti a mala silno vyvinutú sieť subdodávateľov, ktorí by boli touto legislatívnou zmenou existenčne ohrození. Skrátenie doby platnosti zbrojného preukazu na päť rokov, čo spôsobí zbytočnú byrokratickú záťaž občanov.
V tejto súvislosti si vám preto dovolím položiť nasledovné otázky:
Po prvé. Aký postoj plánuje Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky zaujať k vyššie uvedenej smernici Rady č. 91/477?
Po druhé. Ako bude Ministerstvo pristupovať k vyššie uvedeným aplikačným problémom?
A za tretie. Ktoré časti smernice Rady č. 91/477 chce ministerstvo aplikovať do zákona č. 190/1993 Z. z. o strelných zbraniach a strelive?
Ďakujem za pozornosť.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 8. 9. 2017 11:13 - 11:17 hod.

Stanislav Drobný Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, vážení prítomní, čakal som na tento deň, na túto chvíľu, vedel som, že raz nastane chvíľa, keď táto vládna koalícia sa bude musieť pozrieť pravde do očí. Čas, v ktorom ekonomika jednoznačne ukazuje výsledky katastrofálneho štýlu riadenia štátu. Toho spôsobu správy vecí verejných, ktorý tu vládna koalícia a s ňou spolupracujúca časť opozície za posledný rok a pol predvádzala a treba povedať, že aj za roky predtým.
Ja nespochybňujem potrebu výstavby ciest, ale akože to, že vami spravovaný štát na to nemá, nemá na to v časoch, keď sa podľa vás Slovensku výnimočne darí. Prečo v čase, podľa vás tak úspešnom, nebolo zadlženie znížené na takú mieru, že by ste si mohli na výstavbu ciest požičať a nepotrebovali ste, a nepotrebovali na to rušiť dlhovú brzdu?
Toto je pokus dostať voliča bez rebríka na povalu.
Áno, návrh uznesenia naznačuje, že pôžičky na dlhovú brzdu by bolo možné brať len na výstavbu ciest uvedených v prílohe návrhu uznesenia. A to je tak, ako keby otec rodiny najprv prepil výplatu a potom obhajoval pôžičku na jedlo s tým, veď je to len na jedlo. Prečo ste nemysleli na cesty vtedy, keď ste schvaľovali milióny mimovládkam? Prečo ste na ne nemysleli vtedy, keď ste za cenu vysokých nákladov vytvárali špeciálne zložky ideovej polície? Nestačil by mi časový limit na vystúpenie v rozprave, ak by som mal vymenovať všetky veci, kde peniaze štátu leteli, ako sa hovorí, von oknom. Nepotrebujeme rušiť dlhovú brzdu. Stačí urobiť poriadok v štátnom rozpočte na rok 2018 a bude aj na cesty, a to bez ďalších dlhov.
Ešte pohľad na ekonomickú stránku veci. Otázne je, či si Európska centrálna banka ešte môže dovoliť takú mieru vydávania nekrytých peňazí. Už asi nie, a tak pravdepodobne nás čaká rast úrokových mier a postupný nástup hospodárskej krízy. Preto na tzv. lacné peniaze treba už asi zabudnúť v tomto čase. Dúfam, že sa v tejto sále nájde dosť zodpovedných poslancov na to, aby tento návrh uznesenia neprešiel. Zadlžovať Slovensko nie je cesta pre jeho budúcnosť.
Vážení prítomní, dlhová brzda chráni tento štát pred zlyhaním jeho elít. Jedno hlúpe rozhodnutie za druhým a výsledok je, že chýbajú peniaze na veci potrebné. A vtedy je čas pre vládnu koalíciu sa nad svojou politikou zamyslieť. Rušenie dlhovej brzdy mi pripadá ako činnosť obsluhy Černobyľskej elektrárne v čase straty ovládania reaktoru. Vypínali jeden bezpečnostný systém za druhým a vieme, ako to dopadlo. Dlhová brzda je bezpečnostný systém Slovenska, nevypínajme ho!
Ďakujem za pozornosť. (Potlesk.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 16. 6. 2017 13:49 - 13:51 hod.

Stanislav Drobný Zobrazit prepis
Vážená pani predsedajúca, vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, vážení prítomní, vo svojom vystúpení sa chcem zamerať na jednu oblasť návrhu zákona, a to na fakt, že návrh zákona nezavádza imperatívny mandát. Dnes rok aj niečo od volieb máme v parlamente 12 nezaradených poslancov. Niektorí z tohto počtu boli zo svojho pôvodného poslaneckému klubu vylúčení, iní odišli sami. Navrhovaná strata mandátu sa netýka poslancov, ktorí by boli vylúčení z poslaneckého klubu, pretože opustenie poslaneckého klubu sa neudialo z ich podnetu. Vylúčenie poslanca z poslaneckému klubu a jeho pôsobenie v pozícii nezaradeného poslanca iste nevnímajú občania pozitívne.
Oveľa horšie sú ale tie prípady, keď sa poslanec vyvezie do parlamentu na kandidátke strany, ktorú potom z vlastnej vôle opustí, aby svoj mandát uplatňoval v poslaneckom klube strany inej. To už je z morálneho hľadiska zrada voliča a pár tu prítomných svojho voliča týmto spôsobom zradilo. Chápem, že sú situácie, keď je naozaj ťažko zostať v klube strany, keď sa samotná strana úplne spreneverí svojim predvolebným sľubom a tak si, diplomaticky povedané, urobí z ústneho otvoru zadnú časť tela.
Je iste ťažké sa pozrieť z pozície poslanca vládnej koalície do očí voličom, ktorým po celý časť predvolebnej kampane vtĺkal do hlavy motto "S Ficom nikdy". Ale morálne čistým riešením takej nemilej situácie nie je zdupkať z poslaneckého klubu. Morálnou povinnosťou poslanca je zostať v klube a presviedčať ostatných poslancov, aby plnili to, čo sľúbili svojmu voličovi. A trvať na tom až do doby, kým to ostatní v klube akceptujú, prípadne do doby, kým dotyčného rebelanta vylúčia z klubu.
Ďakujem za pozornosť.
Skryt prepis