Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Vystúpenie v rozprave

17. 10. 2017 o 18:48 hod.

Ing.

Ľubomír Vážny

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie v rozprave 17. 10. 2017 18:48 - 18:51 hod.

Ľubomír Vážny Zobrazit prepis
Vážená pani predsedajúca, dovoľte mi predložiť pozmeňujúci návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Bašistovej, Podmanického, Buriana, Tomáša, Vaľovej, Kuciaňovej a Vážneho k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 46112003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, ktorý máte ako (tlač 664). 
V čl. I 70. bode sa pred doterajší § 293dw vkladá nový § 293dw, ktorý vrátane nadpisu nad § 293dw znie:
"Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od l. januára 2018 §293dw
(1) Do obdobia dôchodkového poistenia sa započítava obdobie pred 1. januárom 2018, počas ktorého fyzická osoba, ktorá
a) sa starala o dieťa, spĺňala podmienky podľa § 15 ods. 1 písm. c) alebo písm. d), okrem podmienky podania prihlášky,
b) poberala peňažný príspevok na opatrovanie alebo vykonávala osobnú asistenciu fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím, spĺňala podmienky podľa § 15 ods. 1 písm. e), okrem podmienky podania prihlášky.
(2) Za obdobie podľa odseku 1, sa osobný mzdový bod určí ako podiel úhrnu vymeriavacích základov za kalendárny rok, z ktorých by platil štát poistné na dôchodkové poistenie a poistné do rezervného fondu solidarity, a všeobecného vymeriavacieho základu platného v kalendárnom roku, za ktorý by štát platil toto poistné.".
Úvodná veta 70. bodu sa primerane upraví, nasledujúce ustanovenia v 70. bode sa primerane prečíslujú a vypúšťa sa nadpis nad doterajším § 293dw.
Odôvodnenie. Sociálna poisťovňa môže získať informácie o fyzickej osobe, ktorá spĺňa vecné podmienky dôchodkového poistenia z dôvodu" starostlivosti" podľa § 15 ods. 1 písm. c) až e) z iných dostupných zdrojov, a preto tieto osoby nemusia už podávať prihlášku na dôchodkové poistenie. V predloženom návrhu zákona sa preto vypúšťa podmienka podania prihlášky na dôchodkové poistenie. V súlade s princípom rovnakého zaobchádzania navrhujeme umožniť, aby sa aj osobám v rovnakom postavení z dôvodu starostlivosti o dieťa alebo o ťažko zdravotne postihnutú osobu zhodnotilo obdobie starostlivosti ako obdobie dôchodkového poistenia. Ide o skupinu osôb, ktoré pred účinnosťou predloženého návrhu splnili podmienky dôchodkového poistenia ale opomenuli splniť podmienku podania prihlášky na dôchodkové poistenie. Predkladateľ návrhu zákona sa vo svojej úvodnej reči už zmienil o podpore takéhoto návrhu zákona. Vážená pani podpredsedníčka ďakujem, skončil som.
Skryt prepis
 

20. 6. 2017 9:49 - 9:52 hod.

Ľubomír Vážny Zobrazit prepis
Vážený pán podpredseda Národnej rady Slovenskej republiky, vážené panie poslankyne, páni poslanci, v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predkladám návrh účtovnej závierky Sociálnej poisťovne za rok 2016.
Návrh účtovnej závierky je spracovaný v súlade so zákonom č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a tiež je spracovaný v súlade s príslušnými opatreniami Ministerstva financií Slovenskej republiky vzťahujúcimi sa na hodnotené účtovné obdobie, t. j. rok 2016. Návrh účtovnej závierky obsahuje súvahu, výkaz ziskov a strát, poznámky a tabuľkovú časť.
Príjmy Sociálnej poisťovne v bežnom roku 2016 dosiahli výšku 7,150 mld. eur, čo predstavuje 99,39 % plnenie schváleného rozpočtu na rok 2016. Transfer finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu určený na krytie deficitu vzniknutého v dôsledku zavedenia II. piliera a ako finančná výpomoc z dôvodu platobnej neschopnosti základného fondu starobného poistenia v zmysle § 157 ods. 4 zákona o sociálnom poistení bol na rok 2016 rozpočtovaný alebo plánovaný v sume 635 mil. eur, reálne, reálne poskytnutý transfer zo štátneho rozpočtu bol vo výške 365 mil. eur, čo je na úrovni 57 % plánovanej rozpočtovanej sumy. Zdroje Sociálnej poisťovne vrátane prevodu prostriedkov z predchádzajúceho roka v objeme 703 mil. eur predstavovali, boli presunuté a v roku 2016 predstavovali zdroje celkom 7,853 mld. eur. Výdavky Sociálnej poisťovne v roku 2016 dosiahli výšku 7,324 mld. eur, čo v praxi znamená, že hospodárenie Sociálnej poisťovne v roku 2016 skončilo bilančným rozdielom plus 529 mil. eur, čo je o 11 mil. eur menej, ako sa predpokladalo v schválenom rozpočte. Hospodárenie Sociálnej poisťovne bolo aj v roku 2016 významnou mierou ovplyvnené II. dôchodkovým pilierom. Sociálna poisťovňa postúpila v roku 2016 dôchodkovým správcovským spoločnostiam príspevky na starobné dôchodkové sporenie vo výške 465 mil. eur. Detailnejšie skutočnosti sú uvedené v predkladanom materiáli.
Vážené panie poslankyne, páni poslanci, dovoľujem si požiadať vás o schválenie návrhu účtovnej závierky Sociálnej poisťovne na rok 2016.
Pán podpredseda, skončil som, ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 7. 4. 2017 7:28 - 7:30 hod.

Ľubomír Vážny Zobrazit prepis
Ďakujem. V prvom rade ja so spomenul, že musím reagovať na niektoré v úvodzovkách fakty, ktoré sú vymenované v návrhu na vyslovenie nedôvery, čo v praxi znamená, tieto fakty v úvodzovkách ste uviedli do návrhu na vyslovenie nedôvery, tak teraz sa nechytajte toho, že tu rokujeme dlho o Čistom dni a že tieto, táto kritika je mimo toho návrhu, lebo jednoznačne v návrhu na vyslovenie dôvery, nedôvery ste to tam zakomponovali. Ak by ste to tam nezakomponovali, tak na to nereagujem, tak potom sa nevyhovárajte na to, že mal som reagovať na Čistý deň. Ja som povedal, že budem reagovať v kontexte so Sociálnou poisťovňou, áno.
Čo sa týka uspávačov hadov, ste nám za tých 16 hodín predviedli, kto je tu uspávač hadov, ja som vystúpil 10 minút, a kto vystúpil tých 16 hodín v polohe uspávača hadov, pozrite sa sami do zrkadla.
Čo sa týka toho, že sama Európska komisia, pán poslanec Beblavý, zabezpečila, vyhlásila projekt na podpory v nezamestnanosti mladých do 29 rokov. Áno, bol som podpredseda vlády a áno, sledoval a monitoroval som tú situáciu, ale kto inicioval to, aby tento projekt bol zahrnutý do možnosti financovania z Európskej komisie, bolo to Slovensko, bol to minister Richter. Tak pozor na tieto reči, keď nepoznáte súvislosti.
Takisto už nejdem ďalej hovoriť o tých číslach, ale stále je pre mňa záhadou to, že, a to je otázka na vás, myslíte vážne, že chcete vysloviť nedôveru ministrovi Richterovi za neúspech za to, že znížil , že sa znižuje miera nezamestnanosti, za to, že klesol počet dlhodobo nezamestnaných, za to, že dokázal získať z eurofondov 70 mil. pre Slovensko, za to, že sa stabilizuje pracovný trh a klesá počet zanikajúcich firiem? Myslím, že je to úplne bezprecedentné a bezpredmetné.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 7. 4. 2017 7:09 - 7:19 hod.

Ľubomír Vážny Zobrazit prepis
Ďakujem. Vážené pani poslankyne, páni poslanci. Prerokovávaný návrh na odvolávanie ministra práce, sociálnych vecí a rodiny Jána Richtera sa opiera o argumenty, ktoré sa rozchádzajú s reálnymi ekonomickými údajmi a trendmi slovenskej ekonomiky. Je zrejmé, že toto rokovanie parlamentu je naozaj skôr politickou hračkou opozície ako serióznou analýzou práce rezortu. Pri jeho triezvom a objektívnom hodnotení by sme sa na tejto schôdzi nemohli stretnúť. Vo svojom príspevku sa nebudem venovať pertraktovanému sociálnemu zariadeniu, ale aj iným atribútom uvedeným v návrhu na vyslovenie nedôvery, a preto sa spolu pozrime na niektoré v úvodzovkách fakty, ktoré sú vymenované v návrhu na vyslovenie nedôvery v kontexte Sociálnej poisťovne.
Opozícia vyčíta ministrovi Richterovi to, že miera chudoby na Slovensku neklesá a pre určitú skupinu obyvateľstva sa dokonca zvyšuje. Odpoveďou na toto tvrdenie sú nedávno zverejnené údaje Eurostatom, ktorý, dúfam, že nebudú naši opoziční bojovníci za pravdu spochybňovať. Podľa tejto štatistiky vychádza za Európsku úniu priemer ľudí ohrozených chudobou na 23,7 %, pričom na Slovensku je ohrozených chudobou podľa toho istého nezávislého zdroja 18,4 % obyvateľstva, teda výrazne menej ako priemer Európskej únie. Keby sme chceli toto číslo zasadiť do časového vývoja, tak v roku 2008 bolo u nás 20,6 % takto ohrozených ľudí. V posledných rokoch sa teda posúvame evidentne k lepšiemu. Pozitívom je aj konštatovanie Eurostatu, že príjmová nerovnosť je na Slovensku nižšia ako vo veľkej väčšine krajín západných, západných krajín Európy.
Podľa našich kolegov z opozície je doslova škandálom, ako je to uvedené v materiáli, veľká armáda dlhodobo nezamestnaných. Čo na toto tvrdenia hovoria čísla? Počet dlhodobo nezamestnaných sme za posledných 5 rokov z vyše 190-tisíc znížili na 131-tisíc. To znamená pokles o vyše 58-tisíc ľudí. Treba podotknúť, že počet dlhodobo nezamestnaných klesá, v kategórii dlhodobo nezamestnaných nad 4 roky takisto pokračuje pozitívny trend. Vo februári 2017 ich bolo vyše 60-tisíc, čo je zhruba o 11 600 občanov menej ako pred rokom vo februári 2016.
Z pohľadu vývoja ekonomiky sú dôležité aj údaje o evidovanej miere nezamestnanosti, ktoré tu už odzneli, ale zjednodušene ich ešte, zjednodušene na ne ešte raz poukážem a podotýkam, že sa opieram o údaje Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny, ktorá od roku 2012, t. j. od nástupu ministra Richtera, klesla z 13,4 % na 8,39 % vo februári t. r., čo je pokles o 5,01 %. Celková nezamestnanosť klesla v tom istom období o 4,93 %.
Tiež nerozumiem opozícii, prečo nezamestnanosť mladých ľudí považuje za škandál. Počet nezamestnaných mladých ľudí do 29 rokov od apríla 2014 do februára 2017 klesol o vyše 66-tisíc. Tu treba spomenúť osobnú zásluhu ministra Richtera, ktorý v roku 2012 dokázal vyrokovať s Európskou komisiou v programovom období 2007 - 2013 pre Slovensko 70 mil. eur z eurofondov na projekty zamestnanosti pre mladých ľudí. Projekt podpory zamestnanosti mladých ľudí do 21 rokov vo fáze implementácie programového obdobia 2007 - 2013 neexistoval a nie je jednoduché v rozbehnutom programovom období vsúvať do možnosti čerpaní eurofondov nové projekty. Nebyť osobnej aktivity ministra Richtera a jeho silnej argumentácie pri negociáciách s Európskou komisiou tieto prostriedky, ktoré znížili náklady na zamestnávanie mladých ľudí o viac ako polovicu, by na Slovensko nikdy nedorazili. V pomere 85 % z eurofondov a 15 % zo štátneho rozpočtu sme za tieto peniaze podporili vznik takmer 13-tisíc nových pracovných miest pre mladých ľudí do 29 rokov, t. j. štát vložil do tohto projektu 10 mil. a eurofondy 60 mil. Na kritiku, že projektmi na podporu zamestnávania mladých ľudí si vláda draho kupuje pracovné miesta a aj to len na krátky čas, je najlepšou odpoveďou fakt, že až 86 % mladých ľudí po skončení projektov zostáva naďalej na trhu práce. Keby predchádzajúca vláda Roberta Fica na základe osobnej angažovanosti ministra Richtera nezmenila po bývalej koaličnej vláde nastavenie politiky zamestnanosti, nepripravili by sa viaceré úspešné legislatívne zmeny a nespustili by sa konkrétne projekty, pokles miery nezamestnanosti na Slovensku by mal napriek celkovému klesajúcemu trendu v Európskej únii podstatne, podstatne nižšiu dynamiku.
Spomenuté údaje sa pozitívne premietajú aj to vývoja hospodárenia Sociálnej poisťovne, ktorá hrá významnú úlohu v ekonomike najmä tým, že vypláca dôchodky a sociálne dávky, a preto je dôležitá z hľadiska jej stabilizácie. No a to sa darí, ako dokazujú čísla, ktoré tiež v krátkosti spomeniem. Potreba transferu zo štátneho rozpočtu na výplatu dôchodkov bola v roku 2012 1,4 mld. eur, ale v roku 2016 to bolo už len 365 mil. eur. Podotýkam, že aj na ďalšie roky je prognóza znižovania tejto sumy, čo je pri nepriaznivom demografickom trende naozaj pozitívny vývoj. Treba priznať, že určitý vplyv na tento trend malo aj otvorenie II. dôchodkového piliera, ale rozhodujúce aspekty sú štandardne vysoký výber poistného a lepšia zamestnanosť spolu s ďalšími opatreniami vlády a rezortu práce, znamená, že z peňazí daňových poplatníkov sa nemuselo aj pri nepriaznivom demografickom vývoji presúvať na dôchodky toľko, koľko v minulosti a viac sa mohlo, viac mohlo smerovať do rozvojových projektov alebo na investície.
V rokoch 2012 - 2016 sme zaznamenali rast počtu zamestnávateľov s takmer 160- na 176-tisíc. Vývoj zamestnancov v rovnakom období rástol tak isto a to z 1,7 na 1,9 mil. osôb. Hovoríme o zamestnancoch s pravidelným, nepravidelným príjmom a odvodovou úľavou. Ľudia si teda evidentne konečne nachádzajú prácu a to je predsa zmysel ekonomických krokov vlády rezortu, ktoré pre mňa z neznámych dôvodov opozícia kritizuje.
Ďalšia veľmi zaujímavá informácia pre opozíciu je to, že aj ľudia o prácu v posledných rokoch prichádzajú menej. Sociálna poisťovňa zaznamenala pokles počtu vyplatených dávok garančného poistenia, ktorý priamo súvisí s počtom zanikajúcich firiem. V roku 2012 sme vyplatili 5 275 týchto dávok, v roku 2013 to bolo 4 546 dávok a napríklad za minulý rok 2016 to bolo už len 1 972 dávok. Aj to je dôkaz, že zaniká oveľa menej firiem a ľudia majú teda stabilnejšie zamestnanie. Samozrejme, že údaje o poklese miery nezamestnanosti a raste počtu pracovných miest sa pozitívne prejavujú aj v oblasti výberu poistného a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie od ekonomicky aktívneho obyvateľstva a tým stabilizujú ekonomiku Sociálnej poisťovne. Výber za rok 2013 vzrástol medziročne o 372 mil. eur, v roku 2014 o 321 mil. eur, v roku 2015 o 400 mil. eur a v roku 2016 o 414 mil. eur. Pozitívny trend vo výbere pokračuje aj v aktuálnom období, keď za január až marec 2017 boli predbežné príjmy vyššie o 139,5 mil. eur ako za rovnaké obdobie minulého roka.
Podľa návrhu na odvolanie minister Richter nikdy nerealizoval skutočnú politiku nezamestnanosti, zamestnanosti. Namiesto prijímania nových opatrení na riešenie nezamestnanosti vraj presadzuje reštriktívnu politiku. Uvedomme si, že toto opozícia tvrdí v čase, keď máme historicky najvyššiu mieru v zamestnanosti pri porovnaní 4. štvrťroka 2015 so 4. štvrťrokom 2016, sa dostávame na 5 miesto v Európskej únii v dynamike rozvoja zamestnanosti. Počet pracujúcich, riadne pracujúcich sa od januára 2013 zvýšil o 198-tisíc občanov. Len v minulom roku počet nových riadnych zamestnancov stúpol o 63,5 tisíca a to sú objektívne dáta Sociálnej poisťovne. Perspektíva poklesu nezamestnanosti v Slovenskej republike je tiež... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 23. 3. 2017 18:37 - 18:41 hod.

Ľubomír Vážny Zobrazit prepis
Pán poslanec Jurzyca, zlepšenie výberu poistného stanovené percentami je pomerne komplikovaná vec, pretože tie nástroje nemáme v rukách. Sociálna poisťovňa má, ak sa to dá tak nazvať, obrat 8 mld. eur, to znamená 8 mld. vojde, 8 mld. vyjde a vyše 800 mil. pohľadávok. Čiže tento štát musí prijať silnejšie nástroje a vtedy vieme zabezpečiť aj 100-percentný výber. Ak tie silnejšie nástroje v rukách Sociálnej poisťovne nebudú, nebudeme môcť. A môžem vás ubezpečiť, že súčasný stav výberu poistného je 99 %.
Čo sa týka tých ľudských zdrojov, nevidím v tom problém, pretože strategické zámery sú definované v tomto materiáli a ľudské zdroje, zlepšenie ľudských zdrojov a organizácia ľudských zdrojov v súlade s týmito strategickými zámermi, ktoré tam boli definované, samozrejme, nevidím v tom problém. Ale mohla byť stratégia aj 150-stranová, kde by sme to rozvinuli, ale sa mi zdá, že niekedy je menej viac.
Pani poslankyňa Jurinová, optimalizácia procesov, veľký projekt. Áno, samozrejme, musíme začať práce aj na niečom novom, modernom, niečom, čo je v súlade s Operačným programom Integrovaná infraštruktúra a tie práce začíname. Len dodnes ešte neskončilo to rozporové konanie vo veci ukončenia a zrušenia toho, ľudovo, veľkého projektu, ktorý sa momentálne nachádza na Úrade verejného obstarávania, ale už to speje k nejakému záveru. Samozrejme, ten uchádzač, ktorý bol víťazný v tom veľkom projekte, podal námietku na Úrad verejného obstarávania, nemôžme začať práce na niečom novom, kým oficiálne neskončí to pôvodné alebo to zrušené.
Čo sa týka vzdelávania občanov, je komplikované vzdelávať cca 4 mil. klientov Sociálnej poisťovne, pretože v podstate poistenci Sociálnej poisťovne sú všetci od 15 rokov a je to naozaj komplikované. Ale určite sa môžte oboznámiť aj s tým, že na niektoré konkrétne udalosti robíme kampaň cielene, zasielame listy. Nám by najviac pomohlo, keby naši klienti, ktorých je najviac tých starobných dôchodcov, komunikovali internetom, pretože na našej webovej stránke je pomerne pestrá ponuka vzdelávacích alebo dovzdelávacích aktivít, ale sú to najmä v polohe vysvetlenia, čo vás čaká, keď príde takáto udalosť, a čo máte urobiť. Takže nemyslím si, že nevzdelávame občanov, ale nedá sa to, nejaké vzdelávacie aktivity, robiť pre 4 mil. klientov, ako som už povedal.
Príjem partnera, tomu veľmi nerozumiem, pretože ten príjem partnera, ak oň požiada ten, ktorý ten účet u nás má, ide bezproblémovo zistiť, ale v podstate zákon o sociálnom poistení definuje, že my môžme poskytnúť údaje hocikomu len so súhlasom toho dotknutého. A keď ten súhlas máme, tak kľudne ho, keď súhlas jedného partnera máme, tak bez problémov ho poskytneme tomu druhému partnerovi. Tak znie zákon. Ale ten konkrétny človek, však to je aj tá vízia, že bude tá elektronická zložka klienta, a keď bude mať prístup na internet, kedykoľvek, ktokoľvek na svoje konto sa môže pozrieť, v akom ho má stave. Čiže to je tá vízia, ktorá, dúfam, že za dva roky bude.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

23. 3. 2017 18:23 - 18:26 hod.

Ľubomír Vážny Zobrazit prepis
Vážená pani podpredsedníčka Národnej rady, vážené panie poslankyne, páni poslanci, v súlade s § 122 ods. 4 písm. c) štvrtý bod zákona č. 461/2003 o sociálnom poistení predkladám na rokovanie Národnej rady Slovenskej republiky Návrh strategických zámerov činnosti Sociálnej poisťovne na obdobie rokov 2017 - 2022.
Obsahom materiálu je definovanie strategických cieľov a opatrení nového vedenia Sociálnej poisťovne na obdobie rokov 2017 až 2022, ambíciou ktorého je vytvoriť zo Sociálnej poisťovne efektívne a transparentne fungujúcu verejnoprávnu inštitúciu využívajúcu moderné informačno-komunikačné technológie. Konkrétne strategické ciele a opatrenia sú zamerané na tri prioritné strategické oblasti.
Prvou je zvyšovanie kvality zákonom zverených činností s dôrazom na výkon agendy sociálneho poistenia v súlade s právnymi predpismi, princípmi dobrej verejnej správy a právnej istoty s dôrazom na včasnú a komplexnú informovanosť klientov vo veciach sociálneho poistenia. Tiež dobudovanie siete klientskych centier, zlepšenie imidžu vo verejnosti a médiách, ako aj stabilizácia a rozvoj vzdelávacieho systému zamestnancov.
Druhou oblasťou je optimalizácia procesov, ktorá je zameraná najmä na rozšírenie elektronizácie a automatizácie procesov, vytvorenie elektronického dávkového spisu, rozvoj elektronickej komunikácie a aplikácia zákona o eGovernmente, vybudovanie spoločnej databázy údajov, participácia na systéme medzinárodnej výmeny informácií v oblasti sociálneho zabezpečenia, zlepšenie systému riadenia ľudských zdrojov a optimalizácia systému odmeňovania.
Treťou oblasťou, nemenej dôležitou, je efektívne hospodárenie zamerané najmä na rozšírenie elektronizácie a automatizácie procesov s cieľom znížiť nákladovosť procesov výkonu sociálneho poistenia, zabezpečenie zvýšenia plnenia odvodových povinností, ochrana verejných financií pred ich zneužitím, ale aj modernizácia budov vo vlastníctve Sociálnej poisťovne a sústredenie pracovísk v Bratislave do vlastných objektov.
Súčasťou materiálu je aj stanovisko Dozornej rady Sociálne poisťovne, ktorá návrh strategických zámerov činnosti Sociálnej poisťovne na obdobie rokov 2017 až 2022 prerokovala dňa 5. decembra 2016 stotožnila so zásadnými strategickými zámermi a vyjadrila im podporu. Následne návrh strategických zámerov schválila dňa 25. januára 2017 vláda Slovenskej republiky uznesením č. 49.
Ďakujem za pozornosť a dovolím si požiadať vás o podporu predmetného materiálu. Skončil som, pani podpredsedníčka.
Skryt prepis
 

25. 11. 2016 12:37 - 12:39 hod.

Ľubomír Vážny Zobrazit prepis
Ja len stručne na príspevok pána poslanca Mihála, uvedený v rozprave. V podstate nie 4 %, ale 4,25 % odvádzame na II. pilier, ako ste spomenuli, že 4 % v roku 2017, tak je to kvalifikované v rozpočte.
Čo sa týka nastavenia jednotlivých fondov, samozrejme, je to na diskusiu, že niektoré sú prebytkové a sanujú potom dôchodkový alebo starobný fond s tým, že je to na diskusiu, ale je to zmena zákona. Ja ako predkladateľ nie som nositeľ zmeny zákona, čiže treba sa s tým zaoberať, treba to uvážiť a je to na zamyslenie, samozrejme, ďalej to rozvíjať, túto tému.
Čo sa týka nemocenských dávok, resp. materského poberaného otcami, túto situáciu sledujeme, sledujeme aj zvýšené výdavky na materské pre vstup otcov do čerpania materského príspevku s tým, že ucelenú štatistiku budem mať niekedy 15. januára za rok 2016 a potom vám ju rád poskytnem.
Vážený pán podpredseda, ďakujem, skončil som.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 25. 11. 2016 12:12 - 12:16 hod.

Ľubomír Vážny Zobrazit prepis
Ďakujem. Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, páni poslanci, za účelom odstránenia akejkoľvek možnej právnej neistoty oznamujem osobne záujem v zmysle čl. 6 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v súvislosti s prerokovaným bodom a zároveň konštatujem, že nemám na prerokovávanej veci osobný záujem.
A teraz k veci. Vážené panie poslankyne, páni poslanci, na základe § 122 ods. 4 písm. c) bod 2 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení predkladám na schválenie návrh rozpočtu Sociálnej poisťovne na rok 2017 a rozpočtový výhľad na roky 2018 a 2019. Návrh rozpočtu schválila vláda Slovenskej republiky 5. októbra 2016 uznesením č. 459/2016.
Návrh rozpočtu Sociálnej poisťovne zohľadňuje platný právny stav k termínu spracovania. Zároveň je v ňom premietnutý finančný dopad vládneho návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o sociálnom poistení vo veci zavedenia minimálneho valorizačného percenta (2 %) na určenie pevnej sumy zvyšovania dôchodkových dávok pre rok 2017 a na zvyšovanie úrazových dávok v roku 2017. Tiež je v ňom zohľadnený návrh opatrenia Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje počet dní, o ktoré sa predlžuje dôchodkový vek, konkrétne o 76 dní pre rok 2017.
Na základe následne schváleného zákona č. 285/2016 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov, ktorý je účinný od 1. 1. 2017, dochádza k nasledovným zmenám, ktoré boli predložené pozmeňujúcim návrhom. Ide o zvýšenie maximálneho vymeriavacieho základu na odvod poistného z 5-násobku na 7-násobok, zvýšenie maximálneho vymeriavacieho základu na výpočet dávok nemocenského poistenia z 1,5-násobku na 2-násobok všeobecného vymeriavacieho základu a ďalším zohľadneným vplyvom je pripravovaná novela zákona o sociálnom poistení s účinnosťou od 1. mája 2017, sa zvyšuje percentuálna sadzba materského zo 70 % denného vymeriavacieho základu na 75 % základu.
Ako navrhovateľ súhlasím s pozmeňujúcimi návrhmi zo spoločnej správy gestorského výboru. Na základe pozmeňujúcich návrhov sa mení uznesenie k návrhu rozpočtu Sociálnej poisťovne na rok 2017 a rozpočtový výhľad na roky 2018 a 2019 nasledovne:
V návrhu rozpočtu Sociálnej poisťovne na rok 2017 sa predpokladá, že zdroje v roku 2017 by mali predstavovať 8,188 mld. eur a výdavky 7,641 mld. eur. V roku 2017 predpokladá Sociálna poisťovňa postúpiť dôchodkovým správcovským spoločnostiam príspevky na starobné dôchodkové sporenie vo výške 520,33 mil. eur.
Vážené panie poslankyne a vážení páni poslanci, návrh rozpočtu je vypracovaný v súlade s platnými právnymi predpismi a je zosúladený s návrhom rozpočtu verejnej správy na roky 2017 až 2019. Dovoľujem si požiadať vás o jeho schválenie.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 27. 4. 2016 15:31 - 15:33 hod.

Ľubomír Vážny Zobrazit prepis
Ďakujem. Pán poslanec Dostál, to porekadlo, samozrejme, platí pre všetkých.
Čo sa týka stavu, alarmujúci nie je z hľadiska čerpania, to som už dokumentoval číslami, a konkrétnymi, pred chvíľou. A myslím si, že alarmujúci nie je ani z hľadiska systému. Ale naozaj v systéme sú problémy. A poučme sa z minulosti, toto veľmi beriem a platí to a je čo zlepšovať. A preto vítam tiež takýto krok, ktorý spočíva v tých jednoduchých troch krokoch, ktoré som povedal pred chvíľou, povinné plánovanie, povinná kontrola plnenia týchto plánov a povinné postihy alebo krízový manažment. To všetko výrazne pomôže všetkým zúčastneným, ktorí sa na implementácii eurofondov, či už v programovaní, tak aj vlastnej implementácie zúčastňujú. Čiže je čo zlepšovať a tu je prvý krok na to zlepšovanie.
Čo sa týka pani poslankyne Zemanovej. Špecialisti, ťažko mi je, môžem sa porozprávať s tými vašimi špecialistami. A samozrejme najväčší vplyv naozaj na celý systém má politický cyklus, lebo teraz sme to videli v roku 2010. Pri zmene politického cyklu sa ten rozbehnutý vlak zastavil a bolo veľmi komplikované ho znovu naštartovať a rozbiehať, pretože nie je jednoduché tisícky zastavených projektov znova oživiť, ale samozrejme je to výsledkom demokratických volieb, ale toto nám výrazne škodí, ten politický cyklus. Samozrejme, že sú tam chronicky známe veci ohľadne verejného obstarávania, v byrokracii. Myslím, že audit slovenský je veľmi funkčný, takže voči tomu nemám výhradu, ale opakujem, je to treba v osobitnom rozhovore.
A tiež si stojím za tým, čo som povedal, že má význam tá centralizácia. Tie krajiny, ktoré urobili vyšší stupeň centralizácie, dosiahli podstatne vyššie, zmysluplnejšie a oprávnenejšie čerpanie. Čiže podľa môjho názoru príde čas, keď bude zavedený aj vyšší stupeň centralizácie, to znamená vyššia kompetencia, ale aj väčšia, podstatne väčšia zodpovednosť z jedného centra.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 27. 4. 2016 15:19 - 15:27 hod.

Ľubomír Vážny Zobrazit prepis
Vážený pán podpredseda Národnej rady Slovenskej republiky, vážený pán podpredseda vlády, vážené panie poslankyne, páni poslanci, stručne sa vyjadrím ku kolegom, ktorí diskutovali k rozprave k predloženému návrhu zákona. Zaznelo tu veľa výrazov typu nezrovnalosti, najnižšie čerpanie, zlé čerpanie, tak veľmi stručne to zhrniem.
Staré programové obdobie, hovorím o čistých eurofondoch, europrostriedkov – 11,5 mld., alokácia 2,7 až 2,13 (pozn. red.: myslí sa obdobie 2007 až 2013), zatiaľ je stav tých prostriedkov, ktoré nazývame ako odhad nevyčerpaných prostriedkov, necelých 200 miliónov. Tento stav nikto nevie definitívne povedať, pretože sa to zúčtováva a bude sa zúčtovávať až do novembra 2016, kedy už budú tieto čísla jasnejšie. Ale už teraz vás viem ubezpečiť, že takéto čerpanie je veľmi pozitívne, veľmi vysoké. Samozrejme, jeho nevýhodou je to, že tá obrovská alokácia sa sústredila do záveru programového obdobia a v závere obdobia oprávnenosti. Ale tento stav je naozaj vynikajúci, a uvidíte, že bude najlepší alebo jeden z najlepších v porovnaní s inými krajinami, s ktorými sa porovnávame, napríklad V4.
Čo sa týka nového programového obdobia, 15,6 mld. čisté europrostriedky za obdobie 2,14 až 2,20 (pozn. red.: myslí sa obdobie 2014 až 2020), z nich je 6,5 mld. v polohe výzvy a vyzvania, to znamená 42 % z celej alokácie už má známe usmernenie, 6,5 mld. eur je v polohe výzvy a vyzvania, ako som povedal, 42 %, z toho 4,4 mld. eur takáto alokácia je už v procese. To znamená, sú to prijaté alebo schválené, to znamená, v procese posudzovania prijatej alebo schválenej žiadosti o nenávratný finančný príspevok. A zakontrahovaných je 1,6 mld. z tejto alokácie, to znamená, necelých 11 % je už zakontrahovaných a je to takisto pomerne významný úspech a máloktorá krajina z V4 má takýto úspech, aby som povedal. Samozrejme, stále je čo zlepšovať, stále je čo naprávať. A osobne nesúhlasím s tým výrazom, ktorý bol použitý v dôvodovej správe, ktorého ste sa tak hromadne chytali, že stav je alarmujúci. Určite, že je čo zlepšovať, ale nenazval by som to alarmujúci stav, ale to je problém predkladateľa.
A zase len v rozprave zaznelo veľa, veľa výrazov typu "najnižšie čerpanie". Som sa snažil teraz odkomunikovať, že nie je to až také zlé. Ale zlý manažment, všetko je zlé, všetko je zle nastavené a zároveň hovoríte: poučme sa z minulosti. Tuto si rozporujete. Keď sa chceme poučiť z minulosti a odstrániť určité problémy, ktoré samozrejme existujú, a ak je tu navrhovaný v zákone určitý stupeň nápravy, tak je tiež zle, zase to komentujete, ako je zle. Tak potom navrhnite vy, ktorí to kritizujete, čo by bolo treba vylepšiť.
To znamená, touto novelou zákona sa zavádzajú pomerne jednoduché tri kategórie a tie kategórie by sme mali všetci rešpektovať. Je to povinné plánovanie, je to povinná kontrola plnenia takýchto plánov a samozrejme je tu určitý stupeň postihov alebo určitý stupeň zavedenia krízového režimu, ak to plánovanie v skutočnosti nie je plnené. Cieľom toho je, aby sme sa dostali do plynulého čerpania, nie ako to bolo v roku ´7 až ´13 (pozn. red.: myslí sa obdobie 2007 až 2013), že sa nám to naozaj natlačilo. A najmä na tom trvám z titulu politického cyklu a zmeny politických garnitúr počas tohto obdobia, aby sa nám to nenatlačilo na záver, alebo neakumulovalo všetko alebo veľká časť týchto prostriedkov na záver programového obdobia.
Takže kto má čo, aké výhrady k týmto trom kategóriám, ktoré som už povedal, povinné plánovanie, povinná kontrola plnenia podľa tohto plánovania a určité postihy, alebo zavedenie krížového režimu za to, ak to nebude plnené? Ja si myslím, že voči tomuto by ste nemali namietať nič. Ja osobne si myslím a som presvedčený o tom, že musí byť podstatne vyšší stupeň centralizácie, to znamená, že ak sa chceme vysporiadať s problémami eurofondov, ktoré samozrejme existujú, tak musí byť podstatne vyšší stupeň centralizácie, aký je definovaný v tomto návrhu zákona, lebo takýto stupeň centralizácie znamená aj to, že nielenže máš kompetenciu, ale aj zodpovednosť. A na Slovensku je aj kompetencia, aj zodpovednosť pomerne významne rozdrobená a stále nám tu bude aj pri zavedení tohto návrhu zákona a schválení tohto návrhu zákona spôsobovať určité problémy, pretože nebude kompetencia a zároveň z nej vyplývajúca a súvisiaca zodpovednosť centralizovaná. A určité problémy to bude spôsobovať a zrejme príde čas, keď sa bude musieť podľa môjho názoru centralizovať viac aj táto oblasť eurofondov.
Uvedomte si, že za staré programové obdobie to je vyše 12-tisíc projektov, že momentálne je ešte živých cca 2-tisíc projektov, ktoré sa ešte doúčtovávajú, posudzujú z hľadiska oprávnenosti, že je to obrovský rozsah projektov, že sú tam tisíce aktivít, ktoré sa ťažko unifikujú, ťažko sa zhodnocujú, ťažko sa hodnotia. A samozrejme aj takáto realizácia, takáto implementácia spôsobuje určité problémy. Tieto problémy my poznáme, tu je podľa môjho názoru taký prvý návrh na to, ako by sa to malo zlepšiť. To znamená, plníme vaše ustanovenia alebo vaše požiadavky – poučme sa z minulosti, napravme tie chyby. Tie chyby sa tu naprávajú. Opakujem môj osobný názor, že bude sa musieť pristúpiť ešte k väčšej centralizácii, ak to budeme chcieť pohnúť naozaj výrazne dopredu. Takže nechápem, prečo na jednej strane hovoríte, že všetko je zlé, poučme sa z minulosti. Ak sa poučíme z minulosti, zavádzame určitý polkrok v tejto oblasti, aj tak je to zlé. Tak zamyslite sa nad tým, čo vlastne hovoríte. A môj názor, že by ste takýto návrh zákona mali jednoznačne podporiť, ale samozrejme je to na vás.
Posledné, čo chcem skomentovať, lebo viackrát tu zaznela nejaká taká slovná hračka s mojím menom od pána poslanca Beblavého. Chcem len povedať to, že nemienim reagovať na ľudí, ktorí nepoznajú moju prácu a ktorí majú plytkú úroveň poznania, ale vyvodzujú závery z mojej práce. Jednoducho mali by ste sa hlbšie s tým zoznámiť, spoznať, čo som urobil, čo som vykonal. Ja som neurobil to, čo sa všetko mohlo urobiť, ale urobil som maximum a mám za sebou jednoznačné výsledky. Tak tie slovné hračky s mojím menom môžte používať, ale zamyslite sa nad tým. A ja vnútorne som sa s tým vysporiadal, pretože viem sa na to povzniesť. A preto, že pri tom povznesení na takéto konštatovanie ma nejako ubezpečuje v takomto povznesení staré slovenské porekadlo, ktoré v tomto prípade tiež platí a ktoré znie: "Keď ťa hlupák haní, akoby ťa chválil."
Ďakujem. (Potlesk.)
Skryt prepis
 
  • << First
  • 1
  • Last >>