Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

18. 10. 2017 o 10:13 hod.

MUDr. PhD.

Štefan Zelník

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

18. 10. 2017 10:13 - 10:15 hod.

Štefan Zelník Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne za slovo. Ja len zase poviem svoje skúsenosti, ohľadom napr. aj tých urgentných príjmov alebo vôbec o ústavnej pohotovostnej starostlivosti. Keď som nastúpil ako mladý kolega po atestácii, väčšina kolegov išla na ambulanciu v ústavnej zdravotnej starostlivosti. Urobil som atestáciu, a vtedy prednosta rozhodol, že je to zlé, ak najmladší kolegovia bez skúseností, majú práve prichádzať s pacientami a majú hodnotiť a diagnostikovať pacientov, ktorí tam prichádzajú, tak povedal, že automaticky na ambulanciu bude nastupovať len lekár s atestáciou. Teda pán minister, na margo toho, že to by nemalo byť o tom, že budeme stimulovať lekárov, aby tam išli starší lekári, tým budeme platiť. Tam treba urobiť vyhlášku o materiálno-technickom a personálnom vybavení, naozaj ak má niekto byť v tom prvom kontakte a nehovorím o tom, že mu to pošlú z pohotovosti, a teraz je tam mladý, mladší lekár ako ten, čo odosielal z pohotovosti, čiže to neni o stimulácii, to by malo byť proste vyhláškou dané. 
Prehliadky v ústavnozdravotnej starostlivosti, viete, treba vrátiť naspäť pitvy. To, čo nám hovoria o tom, že viete, že biele plášte, alebo že niekto chcel zakamuflovať, no nie, mal ho, pretože každý pacient išiel na pitvu. Bola to obrovská skúsenosť pre všetkých nás, bol som opakované ako ošetrujúci, lebo každý ošetrujúci lekár musel ísť na pitvu a musel referovať na patológii. My sme museli referovať na oddelení. Teraz sa to proste zmenilo. Viete, aký je skutočný stav, pán minister? Ten pacient tam čaká aj štyri hodiny, pretože to čo presne tu bolo povedané, ak má prísť internista obhliadať mŕtveho, tak najprv musí si porobiť veci s pacientom. Tak to to bolo jednoduché. Som ošetrujúci lekár na chirurgii, pacient zomrel, vypísal som list a prehliadka mŕtveho prišla, starší kolega potvrdil to. My si tak komplikujeme neskutočne život s týmito prehliadkami a nezodpovedá to realite. A ja upozorním iba na jedno. Je to fajn, je to komfort, budeme mať koronerov, budú chodiť, budú obhliadať, pýtam sa, za chvíľočku vám príde, je to málo za prehliadku a hovoriť o tom, že, prosím vás pekne, To možno, že je promile, za nahlásia, že našli sme mŕtveho pacienta, ktorého vždy nastupovali súdniari. Väčšinou to bolo tak, pacientovi sa tak zhoršilo, bol aj mŕtvy a zavolali rýchlu alebo pohotovosť. Náž, keď som bol tam, no tak som vypísal list o prehliadke mŕtveho, veď to bola otázka piatich minút. Dneska sa otočím na päte, pôjde tam koroner, ktorý možno, keď ich budeme mať málo, bude málo finančných prostriedkov, a toto ešte nás len dobehne, pán minister. A ja som zvedavý, dobre, fajn. 
Nemáme ľudí na ambulanciách, chýbajú nám špecialisti, chýbajú nám praktickí lekári. Vytvoríme skupinu koronerov, už dneska môžem povedať, že mnohí tí lekári, ktorí sú na ambulanciách, povedali, ideme robiť koronerov. Kým ich nahradíme? A ja som zvedavý, či to bude zohľadnené aj v štátnom rozpočte, len toľko. Ďakujem za pozornosť.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 18. 10. 2017 9:55 - 9:57 hod.

Štefan Zelník Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Aj keď sme v prvom čítaní a nechcel by som rozoberať odborné veci, ale predsa len sa vyjadrím. Ono to dobre znie, že chorý má prednosť pred mŕtvym a že treba, aby sme vytvorili nejaký systém obhliadajúcich lekárov, ale musím povedať svoju vlastnú skúsenosť. Tiež som robil pohotovostné služby ako začínajúci lekár na obvode a málokedy sa stane prakticky, to je skôr svetlá výnimka, že zavolajú, že pacient už zomrel. Väčšinou to je tak, že sa veľmi zhoršil zdravotný stav a aj keď pacient už nedýcha, zavolajú toho praktického lekára. A teraz sa pýtam, to sa mi stalo opakovane. Prídem tam, konštatujem smrť. Otočím sa na päte a zavoláme koronerov? Treba si uvedomiť jedno, je to ďalšia skupina ľudí, ktorých je treba zaplatiť a nie malé peniaze, pretože za chvíľočku povedia, že prepáčte, za tú obhliadku je to málo. Máme málo praktických lekárov. Už dneska sa mnohí chystajú, že dobre, pôjdeme robiť koronerov. Sú to vážne veci, na ktoré sa budem samozrejme pýtať na výbore pre zdravotníctvo. Otázka tak isto platieb. Ja som potom za to, keď máme 12 korún na lekársku službu prvej pomoci, potom to musíme dať aj do ústavnej zdravotnej starostlivosti. Vychádzam z jednoduchej premisy. Predsa ide o riziko, ale aj o zodpovednosť, ktorú majú podstatne väčšiu a vyššiu v ústavnej zdravotnej starostlivosti ako ten na pohotovostnej službe. To znamená ak ja pošlem pacienta na chirurgiu, že má pacient napríklad ileus, ja tam mám otázku, poviem 10 - 15 minút, ale tí, ktorí ich potom operujú, ja neviem 4 alebo 5 hodín dostanú podstatne menej ako za službu lekárskej pohotovosti? Čiže tieto veci potom musíme zosúladiť, ja som za to, ale rátam aj s tým, že potom bude na to pamätať aj štátny rozpočet. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 18. 10. 2017 9:42 - 9:44 hod.

Štefan Zelník Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, vážený pán predsedajúci. Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, vážení prítomní, v súlade s § 80 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku som bol určený Výborom Národnej rady pre zdravotníctvo za spravodajcu k návrhu uvedeného zákona, tlač 707.
Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona. Návrh zákona spĺňa z formálno-právnej stránky náležitosti uvedené v rokovacom poriadku a legislatívnych pravidlách tvorby zákonov. Zo znenia uvedeného návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy. 
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali: Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre zdravotníctvo. Odporúčam, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 24. novembra 2017 a gestorský výbor do 27. novembra 2017. 
Prosím, pán predsedajúci, otvorte všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis
 

18. 10. 2017 9:25 - 9:25 hod.

Štefan Zelník Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Vážený pán predsedajúci, vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, ako spoločný spravodajca výboru predkladám spoločnú správu k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov, tlač 631.
Predseda Národnej rady pridelil vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia na prerokovanie: ústavnoprávnemu výboru, výboru pre hospodárske záležitosti, výboru pre sociálne veci a výboru pre zdravotníctvo, ktorého súčasne určil za gestorský výbor. Výbory, ktorým bol návrh zákona pridelený ho prerokovali v stanovenej lehote, súhlasili s návrhom zákona a odporučili Národnej rade návrh zákona schváliť s pripomienkami, ktoré sú obsiahnuté v štvrtej časti spoločnej správy. 
Gestorský výbor nedostal žiadne stanoviská poslancov, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený. Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov, tlač 631, vyjadrených v ich uzneseniach uvedených pod bodom IV tejto správy a v stanovisku gestorského výboru, odporúča Národnej rade Slovenskej republiky vládny návrh zákona schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi.
Súčasne gestorský výbor odporučil hlasovať o bodoch 1 až 24 uvedených v štvrtej časti spoločnej správy spoločne s návrhom gestorského výboru schváliť. Spoločná správa výborov bola schválená uznesením č. 72 z 10. októbra 2017, kde ma výbor poveril za spoločného spravodajcu predniesť spoločnú správu výboru na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky.
Pán predsedajúci, skončil som, môžete otvoriť rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 12. 10. 2017 16:21 - 16:23 hod.

Štefan Zelník Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo, pán predsedajúci, ja chcem poďakovať kolegovi Suchánkovi, pretože nie náhodou je spravodajca, ale ke´dže sám má skúsenosti zo ziskovou organizáciou tak sme mnohé veci od konzultovali a samozrejme, že tento návrh je istým kompromisom a to chcem reagovať na kolegu Baránika, že práve že tie obavy aby sa niečo nepredalo bolo na obidvoch stranách a preto sme nechceli nejakým spôsobom jatriť spoločnosť, že ideme skrytá privatizácia alebo niečo v tomto duchu, preto sme sa rozhodli ísť skôr takou by som povedal opatrnou alebo postupnou formou. Nám ide skutočne o to, aby majetok ktorý bol prioritný napríklad keď sa zakladal nezisková organizácia, išli tam sanitky, išli tam rongeny, sonografické prístroje,ktoré dneska užm majú 17 rokov, samozrejme že už sú dávno morálne aj fyzicky zastaralé ale tieto neziskové organizácie sa ich nevedia zbaviť, musia ich držať v nejakých skladoch a teraz spôsobuje im to úplne zbytočnú starosť že ich musia obchádzať a sú niekde proste odložené. Po ďalšie to, čo hovorí pán kolega Jurzyca, no snáď by o mohlo mať dopad vtedy, keby sme tam nedávali tú lehotu že nezanikne zo zákona, ale že majú tada ten opravný prostriedok, možno, ťže keby zanikla tak ten majetok celý niekto teraz zoberie a vtedy by to mohlo mať poviem nejaký vplyv, môže to mať vplyv na verejné financie tým, že ak niekto odvedie, alebo predá nejaký majetok tak mohol by byť z toho nejaký príjem, ale to je tá pozitívna vec, ktorú by to zdravotnícke zariadenia mohli získať. Treba naozaj sa vyjadriť veľmi pochvalne k týmto neziskovým organizáciám, pretože za svoje obdobie, naozaj presvedčili všetkých nás, že myslia to s poskytovaním zdravotnej starostlivosti vážne a že zabezpečujú poskytovanie zdravotnej starostlivosti. A teda týmto zákonom my to chceme uľahčiť a zlepšiť aj ich ekonomickú situáciu aj tým, že sa zbavia toho dubioózneho nepotrebného majetku. Ja súhlasím, aj s kolegom Suchánkom, že áno sú možno že ten zákon je až ešte mohol byť troška benevolentný, teda voľnejší vo vzťahu k nakladaniu práve toho nehnuteľného majetku ale práve pre tieto dôvody, ktoré sa aj tu objavujú na jednej na druhej strane z nejakej obavy zo skrytej privatizácie, tak sme od tohto zámeru opustili. Preto ešte raz pekne všetkým ďakujem za podporu a prosím o podporu tohto zákona. Ďakujem páni.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 12. 10. 2017 15:54 - 15:59 hod.

Štefan Zelník Zobrazit prepis
Vážená pani predsedajúca, veľmi pekne ďakujem za slovo. Vážené panie poslankyne, vážení poslanci, tento návrh zákona už bol v Národnej rade na prerokovaní. Ako predkladatelia sme ho stiahli a to z toho dôvodu, že boli ďalšie pozmeňujúce návrhy a chceli sme, aby sa nezapracovávali cez poslanecké návrhy. Zapracovali sme ho do návrhu a preto prichádzame so zákonom doplneným o pozmeňujúce návrhy.
Hlavným cieľom návrhu je legislatívna úprava fungovania neziskových organizácií poskytujúcich všeobecne prospešné služby, ktoré zakladateľom alebo spoluzakladateľom je štát, v mene ktorého koná Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky. 
Návrh zákona reaguje na potreby aplikačnej praxe, kde súčasné pravidlá neumožňujú meniť zakladateľskú
===== ... zákonom doplneným o pozmeňovacie návrhy. Vládnym cieľom návrhu je legislatívna úprava fungovania neziskových organizácii poskytujúcich všeobecne prospešné služby, ktorej zakladateľom alebo spoluzakladateľom je štát, v mene ktorého koná Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky. Návrh zákona reaguje na potreby aplikačnej praxe, kde súčasné pravidlá neumožňujú meniť zakladateľskú štruktúru neziskových organizácii založených štátom, čo môže ohroziť práva a oprávnené záujmy doterajších zakladateľov, ktorými sú často aj fyzické osoby bez možnosti dedenia zakladateľského podielu. Keďže neziskové organizácie založené štátom vznikli v procese transformácie podľa transformačného zákona, je potrebné zabezpečiť, aby do zakladateľskej štruktúry nevstupovali iné osoby, ako osoby oprávnené zúčastňovať sa transformačného procesu v postavení kvalifikovaných záujemcov. Návrh zákona má za cieľ aj úpravu postavenia takzvaného prioritného majetku ako majetku, ktorý do neziskových organizácii založených štátom vložil štát. Tento majetok musí byť aj naďalej osobitne chránený, pretože predstavuje základnú garanciu dodržiavania účelu transformačného procesu v zdravotníctve a to poskytovanie zdravotnej starostlivosti. Súčasné pravidlá však neprimerane zasahujú do možnosti neziskových organizácii založených štátom tento majetok prenajať, prípadne s ním inak dočasne naložiť, hoci by to prospelo zefektívneniu poskytovania zdravotnej starostlivosti. Zákon takisto zakazuje predaj, založenie alebo iné použitie prioritného majetku na zabezpečenie záväzkov neziskových organizácii. Prioritný majetok je teda legislatívne chránený prísnejšie ako majetok štátu. Aj keď de jure o majetok štátu nejde. Prax však ukazuje, že ak sa časť prioritného majetku stane dočasne prebytočnou alebo prebytočnou neziskové organizácie nemajú možnosť, žiadnu možnosť s ním nakladať na takýto a takýto majetok stojí a leží bez racionálneho využitia. Preto sa ako vhodné javí umožniť neziskovej organizácii založenej štátom nakladať aj s takýmto majetkom, ak bude súčasne zabezpečená kontrola zo strany štátu. V tom prípade prostredníctvom kvalifikovanej dvojtretinovej väčšiny v Správnej rade súhlas 4 z 5 členov Správnej rady. Prevod prioritného hnuteľného majetku by však podliehať nie len súhlasu Správnej rady, ale aj všetkých zakladateľov vrátane štátu, ktorý prioritný majetok do neziskovej organizácie vložil. Súčasná právna úprava neziskovej organizácii, ktorá predstavuje zákon o neziskových organizáciach poskytujúcich všeobecne prospešné služby, obsahuje aj niektoré nedostatky, ktoré nekorešpondujú s úpravou podobných inštitútov pri ostatných typoch právnických osôb a prispievajú tak k nevýhodnejšiemu postaveniu neziskovej organizácii. Ide o inštitút automatického zrušenia neziskovej organizácie z dôvodu omeškania s preukázaním oprávnenia na výkon činnosti upravenej osobitnými predpismi v lehote 30 dní od nadobudnutia takéhoto oprávnenia a z dôvodu neuloženia výročnej správy o verejnej časti registra účtovných závierok v lehote do 15. júla. V oboch prípadoch ide o administratívne pochybenie neziskovej organizácie, pri ktorých pôsobí sankcia v podobe automatického zrušenia neziskovej organizácie značne neprimerane osobitne v situácii, ak nápravu už nie je možné dodatočne vykonať a nezisková organizácia smeruje už len k likvidácii a zániku. Návrh zákona má preto za cieľ zmierniť tieto dôsledky, avšak pri zachovaní možnosti primeraného sankcionovania neziskovej organizácie formou jej zrušenia na základe rozhodnutia súdu, ak si nezisková organizácia vyššie uvedené povinnosti nesplní ani dodatočne po výzve súdu. Predložený návrh zákona nezakladá žiadny vplyv na rozpočet verejnej správy, na životné prostredie, ani na transformáciu spoločnosti. Návrh zákona nemá negatívne sociálne vplyvy, hospodárenie obyvateľstva, ani negatívne vplyvy na podnikateľské prostredie. Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky, medzinárodnými zmluvami a inými medzinárodnými dokumentami, ktorými je Slovenská republika viazaná ako aj právom Európskej únie. Vážené kolegyne, vážení kolegovia prosím o podporu tohto zákona. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 12. 10. 2017 15:54 - 15:59 hod.

Štefan Zelník Zobrazit prepis
Vážená pani predsedajúca, veľmi pekne ďakujem za slovo. Vážené panie poslankyne, vážení poslanci, tento návrh zákona už bol v Národnej rade na prerokovaní. Ako predkladatelia sme ho stiahli a to z toho dôvodu, že boli ďalšie pozmeňujúce návrhy a chceli sme, aby sa nezapracovávali cez poslanecké návrhy. Zapracovali sme ho do návrhu a preto prichádzame so zákonom doplneným o pozmeňujúce návrhy.
Hlavným cieľom návrhu je legislatívna úprava fungovania neziskových organizácií poskytujúcich všeobecne prospešné služby, ktoré zakladateľom alebo spoluzakladateľom je štát, v mene ktorého koná Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky. 
Návrh zákona reaguje na potreby aplikačnej praxe, kde súčasné pravidlá neumožňujú meniť zakladateľskú
===== ... zákonom doplneným o pozmeňovacie návrhy. Vládnym cieľom návrhu je legislatívna úprava fungovania neziskových organizácii poskytujúcich všeobecne prospešné služby, ktorej zakladateľom alebo spoluzakladateľom je štát, v mene ktorého koná Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky. Návrh zákona reaguje na potreby aplikačnej praxe, kde súčasné pravidlá neumožňujú meniť zakladateľskú štruktúru neziskových organizácii založených štátom, čo môže ohroziť práva a oprávnené záujmy doterajších zakladateľov, ktorými sú často aj fyzické osoby bez možnosti dedenia zakladateľského podielu. Keďže neziskové organizácie založené štátom vznikli v procese transformácie podľa transformačného zákona, je potrebné zabezpečiť, aby do zakladateľskej štruktúry nevstupovali iné osoby, ako osoby oprávnené zúčastňovať sa transformačného procesu v postavení kvalifikovaných záujemcov. Návrh zákona má za cieľ aj úpravu postavenia takzvaného prioritného majetku ako majetku, ktorý do neziskových organizácii založených štátom vložil štát. Tento majetok musí byť aj naďalej osobitne chránený, pretože predstavuje základnú garanciu dodržiavania účelu transformačného procesu v zdravotníctve a to poskytovanie zdravotnej starostlivosti. Súčasné pravidlá však neprimerane zasahujú do možnosti neziskových organizácii založených štátom tento majetok prenajať, prípadne s ním inak dočasne naložiť, hoci by to prospelo zefektívneniu poskytovania zdravotnej starostlivosti. Zákon takisto zakazuje predaj, založenie alebo iné použitie prioritného majetku na zabezpečenie záväzkov neziskových organizácii. Prioritný majetok je teda legislatívne chránený prísnejšie ako majetok štátu. Aj keď de jure o majetok štátu nejde. Prax však ukazuje, že ak sa časť prioritného majetku stane dočasne prebytočnou alebo prebytočnou neziskové organizácie nemajú možnosť, žiadnu možnosť s ním nakladať na takýto a takýto majetok stojí a leží bez racionálneho využitia. Preto sa ako vhodné javí umožniť neziskovej organizácii založenej štátom nakladať aj s takýmto majetkom, ak bude súčasne zabezpečená kontrola zo strany štátu. V tom prípade prostredníctvom kvalifikovanej dvojtretinovej väčšiny v Správnej rade súhlas 4 z 5 členov Správnej rady. Prevod prioritného hnuteľného majetku by však podliehať nie len súhlasu Správnej rady, ale aj všetkých zakladateľov vrátane štátu, ktorý prioritný majetok do neziskovej organizácie vložil. Súčasná právna úprava neziskovej organizácii, ktorá predstavuje zákon o neziskových organizáciach poskytujúcich všeobecne prospešné služby, obsahuje aj niektoré nedostatky, ktoré nekorešpondujú s úpravou podobných inštitútov pri ostatných typoch právnických osôb a prispievajú tak k nevýhodnejšiemu postaveniu neziskovej organizácii. Ide o inštitút automatického zrušenia neziskovej organizácie z dôvodu omeškania s preukázaním oprávnenia na výkon činnosti upravenej osobitnými predpismi v lehote 30 dní od nadobudnutia takéhoto oprávnenia a z dôvodu neuloženia výročnej správy o verejnej časti registra účtovných závierok v lehote do 15. júla. V oboch prípadoch ide o administratívne pochybenie neziskovej organizácie, pri ktorých pôsobí sankcia v podobe automatického zrušenia neziskovej organizácie značne neprimerane osobitne v situácii, ak nápravu už nie je možné dodatočne vykonať a nezisková organizácia smeruje už len k likvidácii a zániku. Návrh zákona má preto za cieľ zmierniť tieto dôsledky, avšak pri zachovaní možnosti primeraného sankcionovania neziskovej organizácie formou jej zrušenia na základe rozhodnutia súdu, ak si nezisková organizácia vyššie uvedené povinnosti nesplní ani dodatočne po výzve súdu. Predložený návrh zákona nezakladá žiadny vplyv na rozpočet verejnej správy, na životné prostredie, ani na transformáciu spoločnosti. Návrh zákona nemá negatívne sociálne vplyvy, hospodárenie obyvateľstva, ani negatívne vplyvy na podnikateľské prostredie. Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky, medzinárodnými zmluvami a inými medzinárodnými dokumentami, ktorými je Slovenská republika viazaná ako aj právom Európskej únie. Vážené kolegyne, vážení kolegovia prosím o podporu tohto zákona. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 10. 10. 2017 15:55 - 15:55 hod.

Štefan Zelník
Vážený pán predsedajúci, v rozprave k návrhu zákonu vystúpili dvaja poslanci a dve poslankyne. Pán poslanec Suchánek podal návrh, a preto, aby sme mohli hlasovať o pozmeňujúcom návrhu, budeme hlasovať o skrátení lehoty podľa § 83 ods. 4 zákona o rokovacom poriadku a navrhujem hlasovanie dnes o piatej. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 10. 10. 2017 15:41 - 15:42 hod.

Štefan Zelník Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Ja len veľmi krátko k tomu. Ak by naozaj, je to, myslím si, že veľmi dobre urobené, ak by, bude výberové konanie, vyberie to subjekt. Ten subjekt môže byť právnická alebo fyzická osoba. Ak by daný subjekt aj v priebehu toho organizovania pohotovostných služieb nemohol zabezpečiť to poskytovanie tej pohotovostnej služby, ja neviem, z objektívnych alebo subjektívnych príčin, napríklad poviem, dobre, budem zabezpečovať tú službu ja, dostanem infarkt, no tak asi bude pre mňa priorita úplne iná, a teda vtedy potom nastupuje VÚC-ka, aby nedošlo ku nezabezpečeniu tých pohotovostných služieb, tak tá kompetencia potom prechádza na VÚC-ku. Teda je to veľmi dobré, že myslí sa na to, aby keď vznikne akýkoľvek problém pri zabezpečovaní pohotovostných služieb, ak by čokoľvek zlyhalo, je tam odbor zdravotný na VÚC-ke a ten to musí zabezpečiť. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 10. 10. 2017 15:31 - 15:31 hod.

Štefan Zelník Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Ja len chcem povedať, že dá sa súhlasiť s tým, čo ste povedal, pán kolega, pretože naozaj toho zneužívania počas pohotovostných služieb, ale aj počas rýchlej zdravotnej služby je hrozne veľa. Ja som sám slúžil desať rokov záchrannú zdravotnú službu a viem teda, o čom hovoríš. A preto aj tie poplatky nemajú byť vysvetľované tak, že je to poplatok pre pacienta, ale je to práve ochrana pre tých, ktorí sú naozaj chorí, pretože to množstvo ľudí, ktorí bezdôvodne prichádza na pohotovostnú službu, alebo proste dochádza ku zneužívaniu, a teraz naozaj stretnú sa tam ľudia, ktorí sú s banálnym ochorením, ale ďalší v rade, ktorí s vážnym ochorením tam čakajú a či to už je infarkt, alebo náhla mozgová cievna príhoda, tí potom sú odsúvaní v tom rade ďalej. Takže naozaj to zavedenie poplatkov je ochrana pre pacientov, ktorí tú zdravotnú starostlivosť naozaj potrebujú.
A je tam dokonca aj teda to, že ak teda ten pacient, aby sa nemuseli báť tí občania, že budú niečo platiť. Akonáhle ten pacient je tam dlhšie a je hospitalizovaný, samozrejme, že ten poplatok už neplatí. Ale je to pre tých, aby sme odradili práve tých nezodpovedných, ktorí zneužívajú to poskytovanie zdravotnej starostlivosti a najmä pohotovostnej služby a rýchlej zdravotnej pomoci. Takže plne s tým súhlasím.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis