Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

15. 6. 2017 o 11:24 hod.

MUDr. PhD.

Štefan Zelník

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 15. 6. 2017 11:24 - 11:24 hod.

Štefan Zelník
Ďakujem pekne za slovo. Ja len pripomínam, vážené kolegyne, kolegovia, že dole vo foyer je akcia, ktorú poriadia výbor pre zdravotníctvo v spolupráci s obezitologickou spoločnosťou, môžete si dať zmerať body mass index, krvný tlak, cholesterol, ste srdečne pozvaní. Ďakujem.

(Dvojminútová prestávka.)

(Po prestávke.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 14. 6. 2017 17:08 - 17:09 hod.

Štefan Zelník Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Vážený pán predseda Národnej rady, vážený pán predsedajúci, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo v spolupráci s Obezitologickou sekciou Slovenskej diabetologickej spoločnosti pri príležitosti Európskeho dňa obezity pripravilo podujatie, ktorého cieľom bude hovoriť o obezite a mnohých ďalších chorobách s ňou spojených. Podujatie sa uskutoční vo foyer na prízemí pri knižnici budovy Národnej rady Slovenskej republiky dňa 15. júna, zajtra, o 11.30 do 14.30. Budete mať možnosť dať si zmerať cholesterol, body mass index, krvný tlak a s prítomnými lekármi konzultovať svoje riziko vzniku obezity. Dovoľte, aby som vás v mene výboru pre zdravotníctvo a v mene obezitologickej spoločnosti pozval na toto podujatie.
Ďakujem pekne. (Ruch v sále.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 14. 6. 2017 10:26 - 10:28 hod.

Štefan Zelník Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo.
Vážený pán kolega, dá sa súhlasiť s tou prvou časťou vášho prejavu, že naozaj Alexander Dubček bol veľká osobnosť slovenských dejín, ale nemôžem súhlasiť s tým, čo ste povedali, že už sme raz ako koalícia skúšku nezložili. Ja sa vrátim troška do histórie. Tu v tomto parlamente práve súčasná koalícia chcela pomenovať buď ulicu, alebo niečo po Alexandrovi Dubčekovi a, bohužiaľ, vtedy sa zdvihla obrovská rozprava, nevôľa práve kolegov z SDKÚ, a teda došlo k pomenovaniu tohoto námestia ako Námestia Alexandra Dubčeka. No, veď všetci vieme, aké je to námestie, ale teda urobil sa akýsi kompromis. Napriek tomu, že viac si vtedy uctili Alexandra Dubčeka napríklad v Taliansku, v Bologni dostal čestný doktorát a ja som bol na pomenovaní ulice v Ríme po Alexandrovi Dubčekovi. Bola to škoda, že tu v tomto parlamente sa veľmi kriticky a veľmi, poviem, až zle vyjadrovali o osobe pána Alexandra Dubčeka. Tak je dobré, že teraz tá atmosféra je úplne iná, ale nebolo by to správne, aby sme zneužívali postavu na nejaké politikárčenie. Ale ja nemôžem súhlasiť s tým, že súčasná koalície nezložila nejakú skúšku. My sme si ho uctili a vtedy došlo k pomenovaniu, ja netvrdím, že to je nejaké veľké námestie, ale vtedy to bol akýsi kompromis nemožného s možným.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 12. 5. 2017 9:52 - 9:57 hod.

Štefan Zelník Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážené kolegyne, vážení kolegovia, hlavným cieľom návrhu zákona je legislatívna úprava fungovania neziskových organizácií poskytujúcich všeobecne prospešné služby, ktorých zakladateľom alebo spoluzakladateľom je štát, v mene ktorého koná Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len "nezisková organizácia založená štátom").
Predložený návrh zákona upravuje:
1. Zadefinovanie nepárneho počtu členov správnych rád neziskových organizácií založených štátom, z ktorých väčšinu bude menovať štát - Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky, a menšinu ostatní zakladatelia.
Zvyšovanie počtu členov správnej rady na párny počet vedúce k získaniu kvalifikovanej väčšiny hlasov prostredníctvom zmeny štatútu neziskovej organizácie založenej štátom a presadenej relatívnou väčšinou hlasov v správnej rade bolo v minulosti spochybnené aj Generálnou prokuratúrou Slovenskej republiky a súdmi. Súčasné pravidlá neumožňujú meniť zakladateľskú štruktúru neziskových organizácií založených štátom, čo môže ohroziť práva a oprávnené záujmy doterajších zakladateľov, ktorými sú často aj fyzické osoby bez možnosti dedenia zakladateľského podielu. Keďže neziskové organizácie založené štátom vznikli v procese transformácie podľa transformačného zákona, je potrebné zabezpečiť, aby do zakladateľskej štruktúry nevstupovali iné osoby ako osoby oprávnené zúčastňovať sa transformačného procesu v postavení kvalifikovaných záujemcov.
2. Postavenie tzv. prioritného majetku ako majetku, ktorý do neziskových organizácií založených štátom vložil štát. Tento majetok musí byť aj naďalej osobitne chránený, pretože predstavuje základnú garanciu dodržiavania účelu transformačného procesu v zdravotníctve, a to poskytovanie zdravotnej starostlivosti. Súčasné pravidlá však neprimerane zasahujú do možnosti neziskových organizácií založených štátom tento majetok prenajať, prípadne s ním inak dočasne naložiť, hoci by to prospelo zefektívneniu poskytovania zdravotnej starostlivosti.
Zákon takisto zakazuje predaj, založenie alebo iné použitie prioritného majetku na zabezpečenie záväzkov neziskových organizácií. Prioritný majetok je teda legislatívne chránený prísnejšie ako majetok štátu, aj keď de iure o majetok štátu nejde. Prax však ukazuje, že ak sa časť prioritného majetku stane dočasne alebo celkovo dubióznou, neziskové organizácie nemajú žiadnu možnosť s ním nakladať a takýto majetok stojí a leží bez racionálneho využitia.
Preto sa ako vhodné javí umožniť neziskovej organizácii založenej štátom nakladať aj s takýmto majetkom, ak bude súčasne zabezpečená kontrola zo strany štátu, v tomto prípade prostredníctvom kvalifikovanej dvojtretinovej väčšiny v správnej rade, súhlas štyroch z piatich členov správnej rady, prevod alebo zaťaženie prioritného majetku by však mal podliehať nielen súhlasu správnej rady, ale aj všetkých zakladateľov vrátane štátu, ktorý prioritný majetok do neziskovej organizácie vložil.
3. Inštitút automatického zrušenia neziskovej organizácie z dôvodu omeškania s preukázaním oprávnenia na výkon činnosti upravenej osobitnými predpismi v lehote 30 dní od nadobudnutia takéhoto oprávnenia a z dôvodu neuloženia výročnej správy vo verejnej časti registra účtovných závierok v lehote do 15. júla.
V oboch prípadoch ide o administratívne pochybenia neziskovej organizácie, pri ktorých pôsobí sankcia v podobe automatického zrušenia neziskovej organizácie značne neprimerane, osobitne v situácii, ak nápravu už nie je možné dodatočne vykonať a nezisková organizácia smeruje už k likvidácii a zániku. Návrh zákona má preto za cieľ zmierniť tieto dôsledky, avšak pri zachovaní možnosti primeraného sankcionovania neziskovej organizácie formou jej zrušenia na základe rozhodnutia súdu, ak si nezisková organizácia vyššie uvedené povinnosti nesplní ani dodatočne po výzve súdu.
Predložený návrh zákona nezakladá žiadne vplyvy na rozpočet verejnej správy, na životné prostredie ani na informáciu spoločnosti. Návrh zákona nemá negatívne sociálne vplyvy, hospodárenie obyvateľstva ani negatívne vplyvy na podnikateľské prostredie. Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi a ostatnými všeobecne záväznými predpismi Slovenskej republiky, medzinárodnými zmluvami a inými medzinárodnými dokumentami, ktorými je Slovenská republika viazaná, ako aj s právom Európskej únie.
Vážené kolegyne a kolegovia, dovoľte mi, aby som ešte poďakoval za pomoc pri príprave zákona Asociácii nemocníc Slovenska, aj pánovi kolegovi Alanovi Suchánkovi.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 12. 5. 2017 9:28 - 9:29 hod.

Štefan Zelník Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne, vážený pán predsedajúci, za slovo. Aj ja chcem poďakovať pánovi kolegovi Feckovi za to, čo povedal a že urobil taký drobný exkurz toho, ako to vyzerá s ochranou pôdy v iných krajinách v zahraničí. Je to úplne akési chytľavé pre našich ľudí, že všetko to, čo je v zahraničí, to je to správne, a teda mali by sme si brať z nich príklad. A ja veľmi pekne chcem poďakovať za tento milý exkurz, pretože, priznám sa, vedel som, že ochrana pôdy v zahraničí je, ale nebol som až tak dobre zorientovaný a ďakujem za túto informáciu.
Možnože keby som to povedal ja, možno by ma hneď niektorí onálepkovali, ale ja nemám strach zo žiadnej nálepky, ale z vašich úst to bolo veľmi pekné a ďakujem. Myslím si, že bolo to o rozume, o ratiu a mali by sa s tým stotožniť všetci poslanci Národnej rady Slovenskej republiky.
Ďakujem vám pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 12. 5. 2017 9:02 - 9:04 hod.

Štefan Zelník Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Aj keď tu nie je pán kolega Dostál, chcem len povedať, že Slovenská národná strana mala personálne problémy, ktoré si vyriešila. Slovenská národná strana ale ochraňovala a bude ochraňovať národnoštátne záujmy, aj vďaka Slovenskej národnej strane máme dnes Slovenskú republiku a dnes môžeme rokovať ako suverénna slovenská Národná rada. Obhajoba národnoštátnych záujmov ale nepopiera spoluprácu s inými národmi. Sme na strane spolupráce jednotnej Európy. Na druhej strane to neznamená, že sa máme vzdať rozhodovania o svojej republike a nemáme brať ohľad na záujmy občanov našej republiky.
Boli tu politici, ktorí presvedčili obyvateľov, že štát je najhorší vlastník a všetko vyrieši trh a zahraničný kapitál. Len taký malý príklad. Východoslovenské železiarne boli vyhlásené vtedy, že idú do kolapsu, do krachu, predali sme ich za 70 mil. Počas toho obdobia 100 mld., páni a dámy, 100 mld. sa vyviezlo zo Slovenskej republiky a dnes sa predávajú za 1,5 mld. To bol teda obchod!
Podľa vás je zlé, keď chceme posilniť cez ústavu ochranu toho najcennejšieho - pôdy? Som presvedčený, žeby to mala byť samozrejmosť a povinnosť všetkých poslancov, aby takýto ústavný zákon podporili.
Ďakujem. (Potlesk.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 11. 5. 2017 18:44 - 18:45 hod.

Štefan Zelník Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Trocha som bol prekvapený, pán kolega Dostál, lebo keď sa jednalo o výstavbu diaľnic, tak hovoríte treba zachovať majetok a vlastníctvo občana, teda nestavajte a nech títo robia obštrukcie, keď to je v záujme všetkých nás. Keď sa jednalo teda na druhej strane o sprísnenie podmienok a zmenu ústavy, aby sme uchránili dedičstvo otcov a teda najmä teda pôdu, tak zase ste proti tomu a hovoríte o tom, že čo hovorí Európska únia.
Pán kolega, môžete túto republiku nenávidieť, nemusíte ju mať radi, ale ja vám pripomeniem sľub, ktorý ste skladali: "Sľubujem na svoju česť a svedomie vernosť Slovenskej republike. Svoje povinnosti budem plniť v záujme jej občanov." A toto by ste mali, prosím vás pekne, plniť, keď už pre iné nie, beriete poslanecký plat, na ktorý sa skladajú všetci občania, a ste povinný obhajovať záujmy Slovenska, a nie Európskej únie.
Ďakujem. (Potlesk.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 10. 5. 2017 18:42 - 18:44 hod.

Štefan Zelník Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Ja chcem oceniť vystúpenie pani poslankyne, pani kolegyne, pretože naozaj z toho vystúpenia je vidieť, že sa dlhodobo s tým zaoberá, dobre pozná túto problematiku a zúčastnila sa aj výboru pre zdravotníctvo, kde bola okolo toho diskusia. A to, čo sme dostali odpoveď z Úradu verejného zdravotníctva, bola, že túto kompetenciu úrad má. Na monitorovaní spodných vôd ale túto kompetenciu má aj ministerstvo životného prostredia a zrejme asi tu dochádza ku problému komunikácie medzi ministerstvom životného prostredia a Úradom verejného zdravotníctva. A ja som prisľúbil pani poslankyni, že z iniciatívy predsedu výboru urobíme jedno stretnutie, možno ešte počas tejto schôdze, aby sme si pozvali zástupcov ministerstva životného prostredia a Úradu verejného zdravotníctva, pretože my naozaj môžeme schváliť čokoľvek do zákona, ak je tam chyba komunikácie a niektorí tí ľudia si neplnia svoju povinnosť, teda povieme o konkrétnom príklade, napríklad o tej vrakunskej skládke. A pani poslankyňa, keďže je v tom naozaj dobrá, je v tom doma, tak budeme radi, keď na tom výbore sa zúčastní, aby úradníci priamo povedali, keď takáto situácia nastane, kto čo má robiť, aby sme na praktickom príklade si to urobili takú malú generálku a ak naozaj tam takáto potreba v zákone je, ešte doplniť nejakú kompetenciu neni potom problém. Ale zatiaľ tá vedomosť od pracovníkov Úradu verejného zdravotníctva je taká, že momentálne zákon to rieši a toto, čo predkladá pani poslankyňa v dobrej viere, by bola len duplicita toho, čo už zákon obsahuje.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 10. 5. 2017 11:41 - 11:41 hod.

Štefan Zelník
Ďakujem pekne za slovo, vážený pán predseda. Na dvanástu hodinu zvolávam výbor pre zdravotníctvo do zasadacej miestnosti určenej pre zasadnutie zdravotníckeho výboru. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 5. 4. 2017 16:56 - 16:57 hod.

Štefan Zelník Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Ja len veľmi krátko. Ja si myslím, že každá práca by mala byť ohodnotená. Ja súhlasím s názorom, že malo by sa platiť za výkon, a nie za funkciu, ale zase ak chceme mať vo vláde skutočných odborníkov a ľudí, ktorí rozhýbu ekonomiku a budú zodpovedne pracovať, tak to nemôže byť na úrovni minimálnej mzdy. Potom by sme tam naozaj dostali iba ľudí, ktorí, no asi, asi by to nebol celkom správny, správny názor, ale je to, je to, samozrejme, môže to zaujať masy ľudí, pretože vždy je otázka, kto koľko zarába, je predmetom polemík, ale mali by sme si teda ctiť vládu a ľudí, ktorí sú vo vláde, ale ja zase hovorím, ja netvrdím, že mal by to byť paušál, ja by som sa skôr prihováral k tomu, aby to bola práca za výkon a odmena za vykonanú prácu.
Ďakujem.
Skryt prepis