53. schôdza

10.6.2010 - 10.6.2010
 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

10.6.2010 o 9:59 hod.

Ing.

Ján Počiatek

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia

Zobraziť vystúpenia predsedajúceho
 
 

9:59

Ján Počiatek
Text neporovnaný so zvukovým záznamom, bez jazykovej kontroly
Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vážený pán predseda, vážení páni poslanci, panie poslankyne, keďže štátu a najmä občanom Slovenskej republiky hrozia značné hospodárske škody v dôsledku extrémnych povodní, ktoré zasiahli celé územie Slovenskej republiky koncom mája a začiatkom júna 2010, je potrebné podľa § 89 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady navrhnúť Národnej rade Slovenskej republiky, aby sa uzniesla na skrátenom legislatívnom konaní o vládnom návrhu zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 333/2004 Z. z. o voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov... (Vystúpenie prerušené predsedajúcim.)
Skryt prepis

10.6.2010 o 9:59 hod.

Ing.

Ján Počiatek

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

9:59

Ján Počiatek
Text neporovnaný so zvukovým záznamom, bez jazykovej kontroly
... a zákon č. 85/2005 Z. z. o politických stranách a politických hnutiach v znení neskorších predpisov. Ďakujem za slovo, skončil som.
Skryt prepis

10.6.2010 o 9:59 hod.

Ing.

Ján Počiatek

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie spoločného spravodajcu 9:59

Jozef Burian
Text neporovnaný so zvukovým záznamom, bez jazykovej kontroly
Zobrazit prepis
Ďakujem. Vážený pán predseda, vážený pán minister, vážené kolegyne, kolegovia, dovoľte mi, aby som vám predniesol uznesenie Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie, rozpočet a menu, to znamená
a) výbor súhlasil so skráteným legislatívnym konaním o vládnom návrhu zákona o voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky, zákon č. 333/2004 Z. z. a zákon č. 85/2005 Z. z. o politických stranách a politických hnutiach v znení neskorších predpisov určil mňa za spoločného spravodajcu a odporúčal Národnej rade Slovenskej republiky podľa § 79 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z o rokovacom poriadku prerokovať tento vládny návrh na skrátené legislatívne konanie. Pán predseda, skončil som, poprosím, otvorte rozpravu.
Skryt prepis

Vystúpenie spoločného spravodajcu

10.6.2010 o 9:59 hod.

Ing.

Jozef Burian

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

9:59

Vladimír Chovan
Text neporovnaný so zvukovým záznamom, bez jazykovej kontroly
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Vážený pán predseda, vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, vláda Slovenskej republiky vám predkladá návrh na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona o poskytovaní dotácie na kompenzáciu strát spôsobených nepriaznivou poveternostnou udalosťou, ktorú možno prirovnať k prírodnej katastrofe, prírodnou katastrofou alebo mimoriadnou udalosťou v nadväznosti na situáciu v Slovenskej repblike spôsobenej poveternostnými podmienkami, ktoré počas mesiaca máj 2010 a začiatkom júna 2010 spôsobili záplavy na takmer celom území Slovenskej republiky, čo malo následne zásadný vplyv na poľnohospodárstvo Slovenskej republiky vo všetkých jeho odvetviach. V dôsledku poveternostných udalostí a prírodných katastrof hrozia značné hospodárske škody a to nielen priamo v roku 2010, ale aj v nasledujúcich rokoch... (Vystúpenie prerušené predsedajúcim.)
Skryt prepis

10.6.2010 o 9:59 hod.

Vladimír Chovan

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

9:59

Vladimír Chovan
Text neporovnaný so zvukovým záznamom, bez jazykovej kontroly
V dôsledku poveternostných udalostí a prírodných katastrof hrozia značné hospodárske škody a to nielen priamo v roku 2010, ale aj v nasledujúcich rokoch, ktoré nebude možné nikdy nahradiť.
Vážený pán predseda, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, vzhľadom na uvedené dovoľujem si vás požiadať o prerokovanie predkladaného návrhu a jeho schválenie. Ďakujem, skončil som.
Skryt prepis

10.6.2010 o 9:59 hod.

Vladimír Chovan

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie spoločného spravodajcu 10:00

Tibor Lebocký
Text neporovnaný so zvukovým záznamom, bez jazykovej kontroly
Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vážené kolegyne poslankyne, vážení kolegovia poslanci, predseda Národnej rady Slovenskej republiky svojím rozhodnutím č. 1579 z 9. júna 2010 pridelil návrh vlády Slovenskej republiky na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona o poskytovaní dotácie na kompenzáciu strát spôsobených nepriaznivou poveternostnou udalosťou, ktorú možno prirovnať k prírodnej katastrofe, prírodnou katastrofou alebo mimoriadnou udalosťou, parlamentná tlač 1548, na prerokovanie Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo, životné prostredie a ochranu prírody v termíne ihneď. Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo, životné protredie a ochranu prírody návrh vlády na skrátené legislatívne konanie prerokoval na svojej 84. schôdzi dnes, to znamená 10. júna 2010 a svojím uznesením č. 575 z dnešného dňa súhlasil s návrhom vlády na skrátené legislatívne konanie. Výbor zároveň odporúča Národnej rade Slovenskej republiky vysloviť súhlas s prerokovaním tohto vládneho návrhu o poskytovaní dotácie na kompenzáciu strát spôsobených nepriaznivou poveternostnou udalosťou, ktorú možno prirovnať k prírodnej katastrofe, prírodnou katastrofou alebo mimoriadnou udalosťou v skrátenom legislatívnom konaní s tým, že prvé, druhé a tretie čítanie sa uskutoční na 53. schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky. Pán predseda, skončil som, otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis

Vystúpenie spoločného spravodajcu

10.6.2010 o 10:00 hod.

Ing.

Tibor Lebocký

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Uvádzajúci uvádza bod 10:15

Jozef Medveď
Text neporovnaný so zvukovým záznamom, bez jazykovej kontroly

Uvádzajúci uvádza bod

10.6.2010 o 10:15 hod.

doc. Ing. PhD.

Jozef Medveď

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie spoločného spravodajcu 10:16

Jozef Medveď
Text neporovnaný so zvukovým záznamom, bez jazykovej kontroly
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo.
Vážený pán predseda Národnej rady, vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, návrh vlády na skrátené legislatívne konanie o  vládnom návrhu zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 569/2007 Z. z.  takzvaný geologický zákon v  znení neskorších predpisov bol schválený vládou Slovenskej republiky dňa 9. júna 2010 z dôvodu odvrátenia hrozby  závažných hospodárskych škôd, ktoré by mohli vzniknúť neriešením  zmiernania účinkov, alebo odstránenie následkov  živelných pohrom.
Vo vládnom návrhu zákona sa navrhuje doplnenie § 36 ods. 1, ktorý ustanovuje kompetencie ministerstva životného prostredia  na úseku štátnej geologogickej  správy o nové písm. y), podľa ktorého bude ministerstvo životného prostredia   povinné zabezpečiť vykonanie inžiniersko-geologického prieskumu na zistenie podmienok stability územia, náchylného na zosúvanie s určením podmienok na zabezpečenie jeho stability, monitorovanie geologických faktorov životného prostredia a sanáciu geologického prostredia a to z dôvodu zabezpečenia urýchleného riešenia následkov živelných pohrom v čase ich vzniku.
Vážený pán predseda, vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci dúfam, že predkladaný návrh na skrátené legislatívne konanie schválite a odporučite ďalšie legislatívne konanie. Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie spoločného spravodajcu

10.6.2010 o 10:16 hod.

doc. Ing. PhD.

Jozef Medveď

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Uvádzajúci uvádza bod 10:23

Magda Košútová
Text neporovnaný so zvukovým záznamom, bez jazykovej kontroly
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne.
Vážený pán predseda, vážené pani poslankyne, páni poslanci, vážený pán minister dovoľte, aby som predniesla spravodajskú správu Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo, životné prostredie a ochranu prírody, o výsledku prerokovania návrhu vlády Slovenskej republiky na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 569/2007 Z. z. o geologických prácach v znení neskorších predpisov.
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky svojím rozhodnutím č. 1581 z 9. júna 2010 pridelil návrh vlády Slovenskej republiky na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 569/2007 Z. z. v znení neskorších predpisov na prerokovanie Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo, životné prostredie a ochranu prírod v termíne ihneď.
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky prerokoval na svojej 84. schôdzi dňa 10. júna 2010. Súhlasil s návrhom vlády na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 569/2007 Z. z..
Výbor odporúča Národnej rady Slovenskej republiky vysloviť súhlas s prerokovaním vládneho návrhu zákona v skrátenom legislatívnom konaní s tým, že 1., 2., 3. čítanie sa uskutoční na 53. schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky.
Pán predseda skončila som. Otvorte prosím rozpravu.

Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

10.6.2010 o 10:23 hod.

Ing.

Magda Košútová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 10:27

Jozef Burian
Text neporovnaný so zvukovým záznamom, bez jazykovej kontroly
Zobrazit prepis
Ďakujem vážený pán predseda.
A prosím vás, dajte hlasovať o tom, že Národná rada Slovenskej republiky súhlasí s návrhom na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona o voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky a o politických stranách a hnutiach.

   ... tu, v svojom životnom ohrození a zmenil sa im obraz o živote a všetci ako sme tam boli prítomní, tak sme sa vo chvíli zamýšľali ako tímto ľuďom môžeme pomôcť. Pozerali na nás ako na politikov, od ktorých očakávali okamžité riešenie. Priatelia, v tej chvíli som zacítil, že padla nejaká opona medzi vzťahmi opozície a koalície, že v jednej chvíli to už neboli tí politici, ktorí nedokáu sa spolu medzi sebou sa ani rozprávať, ale dokázali sme hľadať a dokázali sme vyjadriťž istú solidaritu s ľuďmi, ktorí ani tak nečakali od nás peniaze, ale čakali pochopenie a porozumenie. Som v takej zvláštnej situácii preto, lebo dnes ráno som počul výšku vyčíslenej škody, ktorú odhadujú odborníci z rezortu ministerstva životného prostredia približne na 230 mil eur. My dnes ideme rozhodovať o pomoci, ktorá by mala poskytnúť pomoc tým, ktorí boli najviac postihnutí vo výške 4,5 mil. eur.
Dámy a páni, nedá mi, aby som nevyjadril istý svoj osobný pocit z tohto postupu, ktorý sa vláda Slovenskej republiky, za pomoci len koaličných poslancov, dnes rozhodla urobiť. Čakal som, zvlášť vo chvvíli, kedy mnohí ľudia sa ocitli vo svojej ľudskej tragécii, že dokážeme v takých chvíľach naozaj nerozdeľovať politiku na opozičnú a koaličnú, ale že nám všetkým rovnako záleží, aby sme ľuďom dokázali pomôcť. Žiaľ, priatelia, ani toto ste nedokázali a mrzí ma to preto, lebo mám obavu, že aj táto schôdza je len posledným a zúfalým pokusom o vytĺkanie posledných sympatií občanov Slovenskej republiky krátko pred konaním parlamentných volieb. Kresťanskodemokratické hnutie od začiatku keď sa objavili prvé informácie, sa solidarizovalo so všetkými, ktorí sa ocitli v núdzi, v kríze a niektorí boli odkázaní na pomoc iných. Nerobili sme to z nejakého straníckeho populizmu, ale robili sme to z porozumenia, z pochopenia k ľuďom a poskytli sme časť finančných prostriedkov z našich straníckych peňazí a dokonca sme išli až tak ďaleko, že sme dali verejný prísľub viacerí, že sa vzdáme aspoň jedného nášho poslaneckého platu, či už tí, ktorí sme tu v tomto funkčnom období alebo poslanci, ktorí budú zvolení za Kresťanskodemokratické hnutie po budúcich parlamentných voľbách a individuálne venujeme tým, ktorí najviac našu pomoc potrebujú tento malý symbolický príspevok.
Dámy a páni, častokrát som si želal, aby v takýchto kritických situáciách v akých sa dnes časť občanov Slovenska ocitla, sme nerobili z toho tvrdú a agresívnu politiku. Možno mnohí čakáte, že ideme do konfliktu a začneme vytýkať ako táto vláda nehospodárne narábala s verejnými prostriedkami. Možno by som ale, pán minister financií, bol očakával, keby takýto istý postup bola vláda zvolila aj vtedy, keď ste vy prijali za Slovenskú republiku záväzok poskytnúť Grécku pomoc. Možno by som bol dnes očakával, keby ste v rámci návrhov na skrátené legislatívne konanie boli predložili aj návrh zákona o štátnom rozpočte, ktorý by bol sprísnil nakladanie s prostriedkami, ktorými disponuje premiér vlády Slovenskej republiky. Lebo ak je pravdou to, čo bolo zverejnené, na čo boli na všetko poskytnuté, tak dnes naozaj sa priam núka zmena aj tohto zákona.
Dámy a páni, Kresťanskodemokratické hnutie podporí všetky návrhy, ktoré sú predložené dnes vládou Slovenskej republiky a tým chceme vyjadriť svoju solidaritu, svoj vzťah s tými, ktorí od nás pomoc očakávajú. Ďakujem pekne.


Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

10.6.2010 o 10:27 hod.

Ing.

Jozef Burian

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video