29. schôdza

28.1.2014 - 12.2.2014
 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

29.1.2014 o 11:39 hod.

Mgr.

Marek Maďarič

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia

Zobraziť vystúpenia predsedajúceho
 
 

11:39

Marek Maďarič
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem, pán predseda. Vážené dámy, vážení páni, na rokovanie Národnej rady predkladám návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o ochrane pamiatkového fondu. Návrh zákona bol vypracovaný na základe úlohy z plánu legislatívnych úloh vlády. Bol pripravovaný na základe podnetov z aplikačnej praxe, z podnetov poradných orgánov ministerstva, z podnetov odbornej laickej verejnosti, v spolupráci s Pamiatkovým úradom Slovenskej republiky ako orgánom špecializovanej štátnej správy v oblasti ochrany pamiatkového fondu s celoslovenskou pôsobnosťou. Návrh zákona zavádza a definuje nové pojmy, zavedenie ktorých si vyžiadala aplikačná prax, precizuje sa administratívny postup a predpoklady rozhodovania pri obnovách národných kultúrnych pamiatok a nanovo sa upravuje výkon štátneho pamiatkového dohľadu spolupracujúcich orgánov a osôb. Z dôvodu zvýšenia operatívnosti ministerstva pri realizácii významných projektov či výstav sa upravuje režim povoľovania dočasného vývozu národných kultúrnych pamiatok do zahraničia. Významnými sú zmeny v oblasti pamiatkového výskumu, jeho realizácie, udeľovania osvedčení a oprávnení na jeho realizáciu. Pre lepšiu orientáciu vlastníkov, prípadne žiadateľov o pamiatkový výskum sa zavádza nová systematika, ktorá sprehľadňuje pamiatkové výskumy. Z hľadiska účinnejšieho postihu nezákonného konania návrh zákona zavádza nové skutkové podstaty priestupkov a iných správnych deliktov. Cieľom návrhu zákona je zvýšiť kvalitu výkonu štátnej správy v oblasti ochrany pamiatkového fondu, posilniť a konkretizovať kompetencie orgánov štátnej správy, zlepšiť prehľadnosť zákona a skvalitniť predpoklady pre realizáciu a posudzovanie výsledkov pamiatkového výskumu.
Zákon nebude mať vplyv na štátny rozpočet, na podnikateľské prostredie, nebude mať vplyv na rozpočet obcí a rozpočty vyšších územných celkov, environmentálny vplyv, sociálny vplyv a životné prostredie. Zákon bude mať pozitívny vplyv na informatizáciu spoločnosti zavedením nových elektronických služieb na informatívnej úrovni. Ďakujem, toľko na úvod.
Skryt prepis

29.1.2014 o 11:39 hod.

Mgr.

Marek Maďarič

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

11:41

Peter Náhlik
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem, pán predseda. Vážený pán minister, vážené panie poslankyne, páni poslanci, v súlade s § 73 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku Národnej rady podávam v prvom čítaní spravodajskú informáciu o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov. Konštatujem, že uvedený návrh spĺňa po formálno-právnej stránke všetky náležitosti uvedené v § 67 a 68 zákona o rokovacom poriadku, ako i náležitosti určené v legislatívnych pravidlách. Zo znenia návrhu je zrejmý účel navrhovanej úpravy. Všeobecná časť dôvodovej správy obsahuje informáciu o dôvode novej právnej úpravy a súlade návrhu zákona s Ústavou Slovenskej republiky a záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky, medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná, ako aj s právom Európskej únie. Osobitná časť dôvodovej správy obsahuje odôvodnenie jednotlivých ustanovení. Návrh zákona obsahuje doložku vybraných vplyvov a doložku zlučiteľnosti právneho predpisu s právom Európskej únie.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú zo zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada uzniesla v zmysle § 73 ods. 3 písm. c) rokovacieho poriadku na tom, že po rozprave odporučí uvedený návrh zákona prerokovať v druhom čítaní. V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady z 10. januára 2014 č. 822 a podľa § 71 rokovacieho poriadku navrhujem, aby návrh zákona prerokovali ústavnoprávny výbor a výbor pre kultúru a médiá. Za gestorský výbor navrhujem výbor pre kultúru a médiá. Odporúčam, aby výbory predmetný návrh zákona prerokovali do 30 dní a gestorský výbor do 32 dní od prerokovania návrhu zákona v Národnej rade Slovenskej republiky v prvom čítaní.
Vážený pán predseda, ďakujem, skončil som. Prosím, otvorte rozpravu.
Skryt prepis

29.1.2014 o 11:41 hod.

PhDr. PhD.

Peter Náhlik

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 11:43

Jozef Viskupič
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem, pán predseda. Kolegyne, kolegovia, vážený pán minister, chcel by som k tomuto návrhu zákona pár poznámok. Pán minister, netreba byť konfrontačný vo veciach, ktoré som spomínal v predchádzajúcom, asi dielo v duchu zákona poznať budete, z tohoto zmyslu som chcel presne vedieť o tom, či náhodou nezaťažíme tieto, nazvime ich stavovské organizácie budúce, či už hudobné alebo divadelné, prílišnou byrokraciou a keďže nemám možnosť sa dívať na tú vyhlášku, tak preto som sa opýtal všeobecne.
Druhá vec. Klamstvom si ja nikdy začínať nedovolím. Prax výberových konaní a inštitút tento princíp sa jednoznačne oslabuje a neexistuje žiadne pravidlo, ktoré by vám k tomuto bránilo v tom, aby ste nepoužívali len inštitút priameho oslovenia, v zákone to nie je. Toľko na poznámku z predchádzajúcej, keďže nemám možnosť na vás reagovať.
K tomuto návrhu zákona, pretože som nechcel byť konfrontačný, by som chcel zodpovedných pracovníkov legislatívy ministerstva oceniť, keďže v medzirezortnom pripomienkovom konaní ako 37. pripomienku, kde poslanci sú zaradení až za verejnosťou, bola akceptovaná moja pripomienka ohľadom toho, čo aj spomínate, že sa spresňuje návrhom zákona, alebo udeľujú nové pravidlá pri režime povoľovania dočasného vývozu do zahraničia našich kultúrnych pamiatok, chcem oceniť, že je aj presne definované, že môže existovať z hľadiska našich kultúrnych pamiatok iba dočasný vývoz a že teda na základe tejto pripomienky bol zapracovaný režim, aby sme predchádzali možným scenárom, aké sú známe z Čiech a to aby pri, ak kultúrna pamiatka, alebo jej súčasť, je jej udelené na základe tohoto zákona nejaký ten dočasný režim vývozu z krajiny, nemohla sa stať predmetom akéhokoľvek výkonu rozhodnutia v exekúcii, alebo súd v krajine, kam je vyvezená, nemohol nariadiť predbežné opatrenie a zadržanie našej kultúrnej pamiatky inou krajinou, kde sme túto pamiatku v bona fidei zapožičali. Tým pádom si myslím, že predchádzame konaniu, aby sme nejakým spôsobom naše kultúrne pamiatky ohrozili.
Z ďalších vecí, ktoré spomínate v dôvodovej správe, ako aj v úvodnom slove, by som pre prvé čítanie možno trošička sa pozrel na, i keď musím povedať objektívne, že je tam, sú tam mierne prvky ako keby centralizácie niektorých procesov. Z môjho pohľadu sa mi to javí ako pozitívny krok, pretože je to veľmi citlivá otázka, zavádzanie a tu v tomto prípade poviem nejakých jasných a presnejších pravidiel, podľa mňa bude mať pozitívny dosah, keďže je zavádzaný administratívny postup pri obnove kultúrnych pamiatok, dohľad, dokonca aj pravidlá pri pamiatkovom výskume, či už a potom taká tá posledná časť, ktorá môže byť veľmi citlivá, že bolo presne definované, niektorý rozsah priestupkov a deliktov, ktoré idú nad rámec bývalej úpravy, sa mne pre potreby prvého čítania javia ako pozitívne. Čiže ja by som v súčasnom stave poznania túto novelu alebo tento zámer ministerstva z mnohých pohľadov privítal a myslím si, že zlepší v parametroch, ktoré som si zatiaľ všimol a pre potreby prvého čítania, pamiatkový režim tejto krajiny, takže som ochotný tento zákon podporiť. Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

29.1.2014 o 11:43 hod.

Mgr.

Jozef Viskupič

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 11:49

Igor Hraško
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, pán predseda. Vážený pán minister, kolegyne, kolegovia, nebudem ani dlho, možno len pár poznámok. Táto schôdza, by som povedal, že začala pomerne pozitívne, pretože vláda priniesla viacero zákonov, ktoré majú pozitívny dopad na občanov a na celú spoločnosť. Takže to vnímam ako veľmi pozitívne aj ja. Toto je opäť jeden zo zákonov, ktoré budú mať pozitívny vplyv na najmä kultúrnu obec, čo ma tak isto teší.
V poslednom čase však, ja sa bijem za kultúru a snažím sa, aby naozaj tá kultúra napredovala, aby dostala viacej priestoru, viacej možností a hlavne viacej financií. Preto mi nie je veľmi po vôli, keď vidím, že sa financie rozhadzujú inde a práve na ochranu našich kultúrnych pamiatok ide menej peňazí. Včera po mne vybehol kolega Galis a povedal mi, že nemám vystupovať proti hokejistom, keď premiér rozpustí z rezervy pár miliónov a dá ich na rekonštrukciu hokejových štadiónov. Ja nie som proti hokejistom. Ja som proti premiérovi Ficovi, ktorý si robí kampaň takýmto spôsobom.
V každom prípade vedel by som si predstaviť, že tá rezerva by mohla byť použitá naozaj na rekonštrukciu kultúrnych pamiatok. Hovoril som to tu už viackrát a budem to tu opakovať stále. Kultúrne pamiatky nám chátrajú a pri tom máme zákon na ich ochranu, ale tie mechanizmy, ktoré by nám mali pomáhať v tom, aby sme tie kultúrne pamiatky mali možnosť aj reálne nielen chrániť, ale aj zveľaďovať, pretože do budúcnosti nám môžu priniesť synergický efekt, som to tiež viackrát hovoril. Ak máme zrekonštruovanú kultúrnu pamiatku niekde v obci alebo v meste, to je jedno, tak automaticky môže chodiť viacej turistov, rozvíjajú sa služby, stravovanie, ubytovanie, doprava a tak ďalej. Áno, zrekonštruujeme si štadióny, ktoré sú v havarijnom stave, no tak ale dobre, ale tak tie štadióny sú v rukách buď miest alebo obcí a tie by si ich mali rekonštruovať alebo prípadne zväzov, ktoré na to dostávajú financie z ministerstva školstva. Prípadne z iných zdrojov, veď vieme, že šport je, patrí do kategórie, ktorá je viacej dotovaná. Nepočul by som o tom, že menšie kultúrne inštitúcie by boli bohato dotované nejakými firmami. Možno niektoré väčšie sú, pokiaľ majú naozaj takých zástancov, ktoré dajú, povedzme divadlá majú svojich sponzorov, ale to je všetko. A kultúrne inštitúcie nám v mnohom padajú na hlavu.
Je pravda, že máme tuná pamiatkové úrady, ktoré majú dohliadať nad pamiatkami, ale mnohokrát vidíme, že aj oni sú bezmocné, pretože kultúrne pamiatky, ktoré sú v zahraničných rukách, sa dozvieme teda, že sú v zahraničných rukách a nie je možné sa dopátrať na majiteľa a tá pamiatka chátra. Keby bola v iných rukách, v miestnych alebo v nejakých iných, vieme to zveľadiť. Môžem uviesť jeden konkrétny príklad. Kedysi som navštívil ruiny Vígľašského zámku, neviem, či ste tam boli predtým a či ste sa tam boli pozrieť teraz. Vígľašský zámok je tak nádherne zrekonštruovaný, že mi padla sánka. Toto by sme mali podporovať a takýmto spôsobom zrekonštruovať a obnoviť naše kultúrne pamiatky.
Vrátim sa k tým pamiatkovým úradom. Máme opäť jednu krásnu lokalitu Čičmany, čičmanský vzor sa použil na olympiáde na dresoch našich športovcov, čičmanský vzor je špecifický, charakteristický a je už aj známy vo svete. Sú tam opäť domy, drevenice, ktoré sú pamiatkovo chránené. Samozrejme, neostáva mi nič iné, len s tým súhlasiť, ale mnohokrát ich majú v rukách majitelia, ktorí už sú v dôchodku a nemajú financie na to, aby ich mohli rekonštruovať zo svojich platov. Mnohokrát už ani nemajú rodinu, ktorá by sa mohla zapojiť do toho, aby tie pamiatky mohli zrekonštruovať. No predať ich nechcú, pretože nemajú kde dožiť, povedzme si. Ale kým oni dožijú, tak tie pamiatky môžu schátrať natoľko, že už ich potom bude ťažké opraviť, pretože už budú neopraviteľné.
A tuná, v tomto vidím možno, ale zase to je možno len o ľuďoch, že v niektorých pamiatkových úradoch, v niektorých mestách veci idú a v niektorých nejdú. Tam si skrátka niekto povie, že nie, musí to byť takto a takto a takto a nepohneme ani o piaď. Možno malý ústupok, drobný ústupok urobiť a dať tým ľuďom možnosť, aby to aspoň nejakým spôsobom sanovali, aby tá pamiatka vydržala a potom, povedzme, keď ten dotyčný už nebude na svete, pamiatka prejde na niekoho iného, či už z rodiny alebo na niekoho iného, sa predá, potom sa s tým môže robiť nejaká úprava v súlade s tým, aby bola kultúrna pamiatka zachovaná s pôvodnými prvkami.
Takže toto sú možno také problémy. Ja viem, že tento zákon ich nerieši, tento zákon je dobrý, rieši trošku iné možnosti, tú byrokraciu a tak ďalej, aby sa zjednodušeným spôsobom dali, dala riešiť ochrana a tak ďalej, ale toto sú problémy, ktoré v súčasnosti sú a zatiaľ ešte nie sú riešené.
Takže myslím si, že aj keď pán minister skonštatoval teda, že tento zákon nemá vplyv na štátny rozpočet, ani na rozpočet verejnej správy, možno je to škoda. Samozrejme ja si prajem, aby každý zákon, ktorý sa týka kultúrnych pamiatok, mal nejaký pozitívny vplyv. Samozrejme, dá sa to riešiť iným spôsobom, ale hovorím, že ma rozčuľuje prístup, keď premiér si rozhadzuje milióny, a koniec koncov v podstate aj vláda, lebo som to kritizoval ešte minulého roku, na rekonštrukcie a výstavbu futbalových štadiónov alebo hokejových štadiónov a pričom požiadavka na rekonštrukciu kultúrnych pamiatok v rámci grantového systému ministerstva kultúry je omnoho nižšia. Keby sa pokryli všetky tieto kultúrne pamiatky, máme postarané, ale nepadnú nám na hlavu, lebo tie keď nám odídu, tak nám odídu. Futbalové štadióny sa dajú postaviť kdekoľvek, kedykoľvek, dajú sa zrekonštruovať aj keď padnú, dajú sa postaviť na novo, lebo nie sú to kultúrne pamiatky. Dá sa spraviť úplne nová architektúra, nový návrh. Ale kultúrnej pamiatke ju nespravíte, tá keď spadne, tak už ťažko sa dá rekonštruovať.
Pozor, poznám jeden pozitívny prípad, kedy skupina mladých ľudí si zobrala do, alebo kúpila územie, kde stála jedna časť steny o rozmere asi možno dva metre krát dva a pol metra alebo krát tri metre a oni tam postavili celú budovu trojposchodovú, trojpodlažnú. Z pôvodného materiálu, pôvodnými postupmi. Samozrejme trvalo to niekoľko rokov, ale spravili ju. Toto je cesta, samozrejme už sa to možno nedá považovať za kultúrnu pamiatku, pretože bola spravená nanovo, aj keď starými postupmi s pôvodným materiálom, ale je tam. Stojí v podhradí a je súčasťou celého areálu. Takže dá sa, len to už, hovorím, nie je to možné považovať za kultúrnu pamiatku, lebo bola postavená na novo. Ale ako hovorím, tie štadióny sa dajú postaviť kedykoľvek, dá sa im zmeniť architektúra, povaha a tak ďalej, celý vonkajší vzhľad, ale kultúrnym pamiatkam nie. A toto ma hnevá.
Takže ďakujem pekne, pán minister, podporím aj ja tento zákon, pretože je to naozaj dobrý zákon a do budúcnosti treba hľadať možnosti, ako nerozhadzovať financie zlým spôsobom, ale naozaj dať ich na realizáciu zachovania nášho kultúrneho dedičstva. Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

29.1.2014 o 11:49 hod.

Ing.

Igor Hraško

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 11:57

Dušan Bublavý
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Pán kolega, premiér a predseda vlády Slovenskej republiky, koľko vládal a koľko vládze, pomáha budovať, rekonštruovať športové stánky, či už sú tu futbalové alebo hokejové a nejakých päť, šesť rokov naspäť podporoval aj výstavbu multifunkčných ihrísk, ktoré doposiaľ užívajú samosprávy, obce, mestá a sú veľmi vďační za tento projekt, ktorý prebiehal v tých časoch. Tak si myslím, že znevažovať a nejako spájať volebnú kampaň s týmito aktivitami nie je dôstojné, lebo to sa dialo a deje sa to súbežne, kedy bol premiér alebo Robert Fico vo vláde.
Čo sa týka kultúrnych pamiatok, ja som tiež veľmi rád, že sa kultúrne pamiatky opravujú a v mojom okolí v okrese Nové mesto nad Váhom sa rekonštruujú dva hrady. Je už zrekonštruovaný Beckovský hrad a Čachtický hrad práve rekonštrukcia prebieha a tu samozrejme je veľmi potrebné, aby súčinnosť samosprávy obcí, ktoré môžu požiadať z Európskej únie o fondy a využívajú túto možnosť, tak naozaj tie samosprávy, ktoré to vedia a chcú, tak veľmi pomôžu, aby takýto projekt v spolupráci s ministerstvom kultúry, aby organizovali. Takže aj tu je možnosť využívať finančné zdroje z Európskej únie a zachovávať kultúrne pamiatky. Ďakujem za pozornosť.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

29.1.2014 o 11:57 hod.

Mgr.

Dušan Bublavý

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 11:59

Juraj Blanár
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Pán poslanec, myslím si, že v ochrane pamiatok sa zhodneme všetci tak ako sme tu, pretože je to historické dedičstvo našich predkov, tí, ktorí vytvorili hodnoty a pretrvali až po dnes. Avšak všetci dobre vieme, že zachovanie takýchto pamiatok si vyžaduje veľké finančné prostriedky a mohli by sme zo širšia hovoriť o mnohých oblastiach, lebo vy ste hovorili o napríklad obyvateľoch Čičmian, ktorí sú v nejakej pamiatkovej rezervácii a musia sa o to starať. My by sme mohli hovoriť aj o cirkvi, ktorá má dnes množstvo kultúrnych pamiatok, rovnako nemá na to finančné prostriedky, aby ich zachovala. Ale spájať to tak, ako ste vy spojili, že na štadión je, na toto nie je, je tak neskutočne účelové a neúprimné, pretože vy sami dobre viete, že aj toto je potrebné. Vy veľmi dobre viete napríklad, že v Martine, odkiaľ pochádzate, nie je dnes štadión a že je potrebné tam niečo urobiť, pretože sa treba starať aj o mladú generáciu a vy ste to takto účelovo spojili a myslím si, že nenáležite.
Čo je dôležité v tomto zákone, ale vráťme sa k meritu veci, je, že sa vylaďujú časom získané skúsenosti v zákone tak, aby štát držal stále dostatočnú ochrannú ruku pri ochrane kultúrnych pamiatok. To, čo život priniesol, že nie vždy sa podarilo efektívne štátu zachrániť, povedzme aj kultúrnu pamiatku, tak dnes sa to tu zlepšuje. Ale nedá sa urobiť v tomto jednom zákone, ako ste to vy naznačili, pomaly celá záchrana i keď som tam videl, samozrejme, aj nejaký náznak pozitívneho vystúpenia, že to podporíte, ale zdalo sa mi naozaj nenáležité prepojenie, čo ste tam vložili. Takže podporujem tento zákon, ktorý pán minister predkladá a je to opäť posunutím sa krok dopredu.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

29.1.2014 o 11:59 hod.

Ing.

Juraj Blanár

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 12:01

Ján Mičovský
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, vážený pán predseda. Zaujalo ma v tom, čo hovoril pán poslanec Hraško, keď spomenul Vígľašský zámok, lebo príklady sú vždy dobrá vec a ozaj ten Vígľašský zámok vstal z popola, aj keď by mi možno vadili tie arkieriky, ktoré na tej streche by nemali byť, ale to pozitívne, toho je tam 99 %, takže áno. Treba len zdôrazniť, že do toho vstúpil súkromný kapitál z východných krajín. Aj to je dobré, keď nemáme vlastný, treba podporiť aj takýto vstup kapitálu, lebo je to dobré. Dokonca máme tu aj ďalší príklad, v podhradí, neďaleko je Pstruša, už tam chátra skoro sto rokov majer, ktorý má architektonickú krásu a tiež sa našiel súkromný kapitál, tentokrát slovenský, ktorý tam vstupuje a majer z roku 1906, ktorý má ozaj architektonické hodnoty oživuje sa do podoby, ktorá verím, že bude doslova účelne prospešná, nielen pre majiteľa, ale pre celú krajinu. Teším sa, že na nádvorí tohto areálu je pomníček, ktorý pripomína udalosť z klimatickej histórie Slovenska.
Ale, ak teda oceňujeme, že takto súkromný kapitál vie aj vstúpiť a pomôcť nášmu pamiatkovému fondu, potom musím pripomenúť aj to, že vie vstúpiť aj úplne opačným spôsobom, a to je spôsob, akým sa prejavil na panskom dome v Polomke, kde vďaka súkromnému kapitálu alebo záujmom súkromných stavebných spoločností, sa začala búrať národná kultúrna pamiatka Panský dom. Domnievam sa, že žiadny zákon nám nepomôže, ani krásne reči o tom, ako máme historické dedičstvo v úcte, pokiaľ pripustíme takýto barbarský čin. A preto prosím aj v tejto súvislosti pri prerokovaní tohto zákona, ktorý podporím, pána ministra, aby sa ešte raz pozrel na to, že nielen zákony, ale aj osobný apel a sila osobnosti ministra kultúry v takej veci, ako je búranie národných kultúrnych pamiatok, je potrebná a ja prosím, aby ste túto silu, pán minister, prejavili. Ďakujem pekne.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

29.1.2014 o 12:01 hod.

Ing. CSc.

Ján Mičovský

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 12:03

Ján Senko
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ochrana kultúrnych pamiatok nie je jednoduchá problematika a finančne je určite veľmi náročná a je tu potrebná určite súčinnosť štátu a miestnej samosprávy. Toho príkladom je aj spomínaný Vígľaš, kde niekoľkoročná aktivita predchádzajúceho starostu pána Výboha a snaha riešiť túto problematiku, snaha nájsť investora, s ktorým sa dohodne na podmienkach, priniesla želateľný úspech. To isté je aj ten pstrušiansky majer, pán Mičovský, ktorý spomínate a opäť je to v súčinnosti miestnej správy, podnikateľského sektora a schopnosti využitia príslušnej kultúrnej pamiatky na účely také, aby v budúcnosti možno aj tomu súkromnému investorovi prinášala zisk a možno aj príslušnému okoliu potešenie. Takže netreba niektoré veci zľahčovať a udierať na strunu cez niektoré iné oblasti, ale určite treba všetky tieto aktivity, ktoré smerujú k ochrane kultúrnych pamiatok podporiť a predovšetkým oceniť si zásluhu a iniciatívu ľudí, ktorí v oblasti miestnej samosprávy robia a nachádzajú riešenia. Tam je potom aj možný budúci úspech.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

29.1.2014 o 12:03 hod.

PhDr.

Ján Senko

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 12:05

Igor Hraško
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za reakcie kolegov. Najprv pán kolega Senko, samozrejme ochrana je finančne náročná, už som to aj hovoril, ale v grantovom systéme ministerstva kultúry na rok 2013 bola požiadavka na všetky pamiatky, na obnovu všetkých pamiatok, teda ktoré boli zaradené do toho programu, ktoré mali požiadavku, bola 65 miliónov. Na rekonštrukciu futbalových štadiónov, a teda súkromná investícia bolo 138 miliónov, teda dohromady aj s ďalšími štadiónmi, takže len polovicu bolo treba dať, možno vyčleniť na toto, a tie štadióny mohli trebárs aj počkať. Kultúrne pamiatky vám nepočkajú.
Kolega Bublavý spomínal, že samosprávy využívajú multifunkčné ihriská. No tak využívajú, áno videl som ich, kde som učil v škôlke, tak mali sme ho rovno pod oknami. No nebolo až tak využívané, ako by som si predstavoval, alebo ako by mohlo byť využívané a že to nemožno spájať ako kampaň, a prečo s tým premiér nepočkal až po voľbách? Takže o čom rozpráva, že to je nie účelové.
No a že majú samosprávy alebo ktokoľvek využívať eurofondy, áno samozrejme, mali by sa využívať eurofondy, ale nie sa tunelovať pri rekonštrukciách kultúrnych pamiatok, ako sa to niekde deje, ale naozaj využívať tie peniaze efektívnym spôsobom. No a to je aj odpoveď kolegovi Blanárovi, že spájanie je účelové. No presne tak, účelovo to spojil aj premiér, pretože naozaj mohol počkať s rozpustením rezervy a mohol ju dať až po voľbách, pretože aj tie štadióny už by mohli počkať dva mesiace, myslím si osobne. Takže súhlasím s tým, že toto je problematika naozaj náročná, len hovorím jedno, financie sú tuná rozhadzované inde, a pritom by sa mohli využiť účelnejšie. Ako som hovoril, tento zákon podporím, pretože má pozitívny vplyv. Ďakujem.
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

29.1.2014 o 12:05 hod.

Ing.

Igor Hraško

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 12:05

Marek Maďarič
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Dovoľte, vážení prítomní poslanci, krátko. Ďakujem za podporu zákona, návrhu zákona a osobitne chcem poďakovať všetkým tým ľuďom, ktorí sa nejakým spôsobom podieľajú na obnove pamiatok a v tom aj všetkým pracovníkom pamiatkových úradov a iných špecializovaných pracovísk, ktorí napriek kritike, ktorá tu zaznievala, (potlesk) desaťročia systematicky krok za krokom možno aj s problémami, ale obnovujú pamiatky na Slovensku, a ten, kto nie je slepý, ten, kto po Slovensku chodí, ten to aj vidí.
Áno, dalo by sa iste aj viac, aj s väčšími zdrojmi, v tomto zmysle určite budem súhlasiť s pánom poslancom Hraškom, ale keby, po prvé, jeho vystúpenie nebolo pomýlené, pomýlené v tom, že stavia jednu oblasť života proti druhej. Ak my by sme takto pokračovali a stavali kultúru proti športu, alebo, tak to je veľmi zlé. (Potlesk.) A je aj účelové, pretože tí istí opoziční poslanci, keď sa obnovoval a bude sa ďalej pokračovať v obnove Bratislavského hradu, tak kričia. Keď vláda odsúhlasila obnovu Rusoveckého kaštieľa, tak z opozičných radov sa ozývalo: "Teraz? V kríze? Toľké peniaze na obnovu nejakého parku rusoveckého, kaštieľa?" A takisto si nevšímate, koľko podporil osobne aj premiér aj zo svojej rezervy, kultúrnych vecí. Napríklad nikto si nemienil povšimnúť, koľko dal zo svojej rezervy napríklad na obnovu jednosálových digitálnych kín na Slovensku. Čiže keby ste boli objektívni, nemohli by ste takto účelovo stavať jednak kultúru proti športu a jednak vidieť len jednu časť aktivít pána premiéra a nemohli by ste sa raz k obnove pamiatok stavať kriticky, keď vám to vyhovuje, keď to vláda podporuje a inokedy nekriticky. Ďakujem pekne. (Potlesk.)
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

29.1.2014 o 12:05 hod.

Mgr.

Marek Maďarič

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video