Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

11.2.2016 o 14:22 hod.

PhDr.

Ján Senko

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie s faktickou poznámkou 11.2.2016 14:22 - 14:23 hod.

Ján Senko Zobrazit prepis
Nechcem hodnotiť celé vaše vystúpenie, nechcem hodnotiť ani priebeh verejného obstarávania, ani predmet tej zákazky, pretože nepoznám jeho obsah, ale čo môžem povedať, je, že hrubo zavádzate z hľadiska veci, že taký plagátik, ako ste tu ukazovali, stojí 20 eur. A vzhľadom na to celé vystúpenie ste spochybnili práve týmto, čo ste povedali, pretože na tomto jednom príklade celé vaše vystúpenie, ak mohlo byť možno pravdivé, to neviem, určite tento argument je nepravdivý a za 20 eur takýto jeden plagátik určite nevytvoríte. Takže zavádzate, klamete.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 11.12.2015 17:15 - 17:17 hod.

Ján Senko Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Pán poslanec Raši, chcel by som sa pristaviť pri tvojich úvodných slovách, kde si hovoril o zmene geologického zákona, ktorého zmena smerovala k problematike ťažby uránu na Jahodnej, aj vtedy tu bola dusná atmosféra, aj vtedy sa tu viedli rôzne reči, bolo tu ťažké obviňovanie, nakoniec sa zákon podarilo presadiť. A ja osobne som veľmi rád, že v tom období sme mohli ako predkladatelia návrhu zákona na podporu zákazu ťažby kyanidovej technológie presadiť zmeny v banskom zákone aj po spolupráci s pánom ministrom Žigom a ministrom hospodárstva. Tento súvisel s ťažbou, s pripravenou ťažbou zlata na Podpoľaní a v Kremnici a tiež sme sa napočúvali na našu adresu rôzne nezmysly, počúvali sme kritiku, obviňovanie. Ale tak to už asi dnes tu v tomto parlamente chodí.
Dnes by si tieto zásluhy prisvojil veľmi rád niekto, kto o ne ani nestál a skôr komplikoval situáciu, kričal a v procese prípravy zákonov sa ani na nich nezúčastňoval a skôr komplikoval situáciu, nepriložil ruku k dielu. Bohužiaľ, taká je v súčasnom období realita našej politickej scény. Zdá sa, že úspechy sa neodpúšťajú.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 1.12.2015 16:25 - 16:26 hod.

Ján Senko Zobrazit prepis
Ďakujem. Ja si myslím, že tento návrh prišiel v správnom čase a ešte relatívne skoro. A myslím si, že nejde o politikárčenie. A myslím si to zrejme nielen ja, ale aj väčšina poslancov v tejto sále. Momentálne na portáli teraz je zverejnená správa, že kvôli teroristickej hrozbe evakuovali dnes jednu z londýnskych ulíc, políciu zavolali o 13.26 hodine kvôli podozrivému predmetu, špecialisti ulicu evakuovali a uzavreli. Informoval o tom britský portál Independent. Aj tu ide o politikárčenie? Aj tu ide o predvolebnú kampaň? Ja si myslím, že štát, vláda potrebuje mať také nástroje, aby proti hrozbe terorizmu mohli bojovať. Tu je pravý dôkaz toho, čo nestalo sa v Bratislave, stalo sa v Londýne. A prijala tie nástroje britská vláda.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 11.11.2015 11:34 - 11:37 hod.

Ján Senko Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán predseda. Vážený pán minister, vážené kolegyne, kolegovia, v súlade s ustanoveniami rokovacieho poriadku podávam spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní vládneho návrhu zákona, ktorým sa mení zákon č. 434/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, ktorý máme pod tlačou 1699a, v druhom čítaní.
Predmetný návrh zákona Národná rada svojím uznesením pridelila na prerokovanie týmto výborom: ústavnoprávnemu výboru, výboru pre financie a rozpočet a výboru pre kultúru a médiá. Uvedené výbory prerokovali predmetný vládny návrh zákona v stanovenom termíne.
Poslanci Národnej rady, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol vládny návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko.
Predmetný vládny návrh zákona prerokovali a odporučili schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi ústavnoprávny výbor uznesením č. 681 z 3. novembra tohto roku, Výbor Národnej rady pre financie a rozpočet uznesením č. 479 z 3. novembra tohto roku a Výbor Národnej rady pre kultúru a médiá uznesením č. 224 z 5. novembra 2015.
Gestorský výbor na základe stanovísk výborov vyjadrených v ich uzneseniach a v stanoviskách poslancov gestorského výboru vyjadrených v rozprave odporúča Národnej rade Slovenskej republiky uvedený vládny návrh zákona v znení schválených pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov schváliť.
O pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch uvedených v časti IV tejto spoločnej správy gestorský výbor odporúča hlasovať spoločne, a to o bodoch 1 až 6 s návrhom schváliť ich.
Spoločná správa výborov Národnej rady bola schválená uznesením Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre kultúru a médiá č. 228 z 10. novembra 2015.
Gestorský výbor ma určil za spoločného spravodajcu výborov a poveril ma, aby som predniesol spoločnú správu o výsledku prerokovania tohto vládneho návrhu zákona na schôdzi Národnej rady podľa príslušných ustanovení rokovacieho poriadku Národnej rady Slovenskej republiky.
Pán predseda, skončil som, prosím, otvorte rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 23.9.2015 15:14 - 15:16 hod.

Ján Senko Zobrazit prepis

36.
Ku vám tak heslovite. Pán poslanec, nie je celkom pravda, že vo Francúzsku sa to neujalo, vo Francúzsku sa to ujalo a na základe takejto podpory ich tvorby domácej, predajnosť domácej francúzskej hudby stúpla až na 60 % a v roku 2013 bolo z 20 najlepšie predávaných albumov až 17 francúzskych, čiže to malo veľký význam. My takisto po tomto voláme.
U nás, keď si chceme vypočuť nejakú skladbu domácej, z domácich autorov, tak väčšinou musíme siahať po cédečkách, ktoré sú v predaji, a s týmito domácimi skladbami sa vôbec vo vysielaní rádií, predovšetkým súkromných, nestretávame. Takže je tu dostatok, nazvime to materiálu, s ktorým sa dá pracovať. Lenže je to náročná práca predovšetkým dramaturgického charakteru a myslím si, že aj v tomto je problém aj súkromných vysielateľov, ktorí jednoducho nechcú asi nájsť takých profesijne zdatných ľudí, ktorí by s takýmito dramaturgickými plánmi robili a ovplyvňovali dramaturgiu vysielania aj z hľadiska výberu, výberu vhodných skladieb v rámci celodenného vysielania.
A čo sa týka tých kvót, tie kvóty sú mesačné, nie sú denné, to znamená, ozaj je to dramaturgia o tom, ako si vyprofilujú možno to celé svoje vysielanie.
A čo sa týka licencií, už to tu bolo povedané, treba povedať jedno, že ozaj vysiela sa na frekvenciách, ktoré sú vo vlastníctve štátu, a štát, či chce, alebo nechce, má právo jednoducho do týchto vecí vstúpiť a môže nejakým spôsobom regulovať, čo by sa tu mohlo alebo čo chce, aby sa na území tejto republiky vysielalo.
Takže nebude vstupovať ani do obsahu, nebude vstupovať ani do dramaturgie štát, dáva iba všeobecné kritéria, ktoré platia pre všetkých vysielateľov plošne.

Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 23.9.2015 12:50 - 12:52 hod.

Ján Senko Zobrazit prepis

198.
Ďakujem za slovo. Vážený pán predsedajúci, vážený pán minister, vážené kolegyne, kolegovia, v súlade so zákonom o rokovacom poriadku som bol určený predsedom výboru za spravodajcu k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení zákon č. 434/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony a ktorý máme pod tlačou 1699. Predkladám teda informáciu k predloženému návrhu zákona. Konštatujem, že návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov a že zo znenia uvedeného návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z rokovacieho poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní. V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre kultúru a médiá. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre kultúru a médiá. Odporúčam, aby výbory predmetný návrh zákona prerokovali do 9. novembra 2015 a gestorský výbor do 10. novembra 2015.
Vážený pán predsedajúci, ďakujem, skončil som. Prosím, otvorte rozpravu.

Skryt prepis
 

2.7.2015 15:03 - 15:08 hod.

Ján Senko Zobrazit prepis

24.
Nebude otázka, ale, vážený pán minister, ďakujem za informáciu. Obyvateľov Zvolena a okolia zaujíma situácia okolo výstavby tohto úseku rýchlostnej cesty, a myslím si, že nielen ich, aj v súvislosti s úspešne prebiehajúcou výstavbou rýchlostnej cesty na úseku Zvolen, východ – Pstruša, ako ste hovorili, ako aj na úseku Pstruša – Kriváň. A práve spomínaný úsek, na ktorý som sa pýtal, môže významným spôsobom odľahčiť dopravu cez mesto Zvolen a urýchliť cestovanie smerom na Košice.
Verím, že zámery výstavby úseku rýchlostnej cesty Zvolen, západ – Zvolen, východ sa podarí čo najskôr vyriešiť trasovaním a úsek v rámci možností čo najskôr realizovať.
Ešte raz vám ďakujem za odpoveď.

Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 1.7.2015 16:34 - 16:36 hod.

Ján Senko Zobrazit prepis

Vážený pán podpredseda, vážený pán minister, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, dovoľte mi, prosím, ako určenému spravodajcovi výboru predniesť spoločnú správu výborov Národnej rady o prerokovaní vládneho návrhu Autorského zákona, ktorý máme pod tlačou 1496, v druhom čítaní.

Výbor Národnej rady pre kultúru a médiá ako gestorský výbor podáva Národnej rade spoločnú správu výborov.

Národná rada uznesením č. 1704 zo 7. mája tohto roku pridelila vládny návrh zákona na prerokovanie ústavnoprávnemu výboru, výboru pre hospodárske záležitosti, výboru pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre kultúru a médiá.
Poslanci Národnej rady, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol vládny návrh pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko.

Gestorský výbor na základe stanovísk výborov vyjadrených v ich uzneseniach a v stanoviskách poslancov odporúča Národnej rade v znení schválených a pozmeňujúcich návrhov predmetný návrh zákona schváliť.

Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy sú uvedené v časti IV spoločnej správy. O pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch uvedených v IV. časti tejto spoločnej správy gestorský výbor odporúča hlasovať spoločne takto: o bodoch 1 až 72 s návrhom schváliť ich.
Spoločná správa výborov bola schválená uznesením gestorského výboru č. 204 16. júna 2015.

Gestorský výbor ma určil za spoločného spravodajcu výborov a poveril ma, aby som predniesol spoločnú správu na schôdzi Národnej rady.
Pán podpredseda, ďakujem, skončil som. Prosím, otvorte rozpravu.

Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 1.7.2015 16:30 - 16:30 hod.

Ján Senko Zobrazit prepis

Len krátko sa vyjadrím. Myslím si, že rokoval aj príslušný gestorský výbor, na ktorom bolo možné predložiť takýto dosť obšírny pozmeňujúci návrh. Ale na druhej strane treba povedať, že na gestorskom výbore padol jeden návrh, ktorý rozširuje možnosť zriaďovateľstva a je obsiahnutý v pozmeňujúcom návrhu, v § 4 ods. 3. Takže keby si predkladatelia boli svojím spôsobom prečítali spoločnú správu a pozmeňujúce návrhy, ktoré boli prijaté, tak by možno boli našli priestor aj pre to, ako v nasledujúcom období postupovať pri zriadení týchto dotyčných možných organizácií, v rámci ktorých je to úplne možné, v rámci tohto paragrafového znenia. Nie je to bližšie špecifikované na konkrétne činnosti, ale zákon to umožňuje. Takže, nech sa páči, môžete zrejme podľa toho postupovať v prípade, že pozmeňujúce návrhy schválite.

Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 1.7.2015 15:52 - 15:55 hod.

Ján Senko Zobrazit prepis

Ďakujem za slovo, pán predseda. Vážený pán minister, vážené panie poslankyne, páni poslanci, dovoľte mi, prosím, ako určenému spravodajcovi výboru predniesť spoločnú správu výborov Národnej rady o prerokovaní vládneho návrhu zákona o kultúrno-osvetovej činnosti, ktorý máme pod tlačou 1462, v druhom čítaní.
Výbor Národnej rady pre kultúru a médiá ako gestorský výbor podáva Národnej rade spoločnú správu výborov.

Národná rada uznesením č. 1700 z 5. mája 2015 pridelila vládny návrh zákona ústavnoprávnemu výboru, Výboru Národnej rady pre ľudské práva a národnostné menšiny a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre kultúru a médiá.

Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol vládny návrh pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko.
Vládny návrh zákona o kultúrno-osvetovej činnosti výbory prerokovali a odporučili schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi, ktoré sú súčasťou spoločnej správy v jej bode IV.

Gestorský výbor na základe stanovísk výborov vyjadrených v ich uzneseniach a v stanoviskách poslancov odporúča Národnej rade v znení schválených pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov predmetný návrh zákona schváliť.

O pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch uvedených v IV. časti tejto spoločnej správy gestorský výbor odporúča hlasovať takto: spoločne o bodoch 1 až 13 s návrhom schváliť ich.
Spoločná správa výborov bola schválená uznesením gestorského výboru č. 203 16. júna 2015.

Gestorský výbor ma určil za spoločného spravodajcu výborov a poveril predniesť spoločnú správu na schôdzi Národnej rady.

Pán predseda, ďakujem, skončil som. Prosím, otvorte rozpravu.

Skryt prepis