56. schôdza

21.10.2015 - 21.10.2015
 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Uvádzajúci uvádza bod

21.10.2015 o 13:13 hod.

Lucia Nicholsonová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia

Zobraziť vystúpenia predsedajúceho
 
 

Uvádzajúci uvádza bod 13:13

Lucia Nicholsonová
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne za slovo. Pán predseda, vážení prítomní, dámy a páni, dovoľte mi, aby som vám teraz predniesla odôvodnenie k žiadosti o zvolanie schôdze Národnej rady Slovenskej republiky a návrhu na vyslovenie nedôvery členovi vlády Slovenskej republiky Jurajovi Draxlerovi, poverenému riadením Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.
Minister školstva, vedy, výskumu a športu Juraj Draxler funkciu ministra nezvládol. Počas svojho pôsobenia sa dopustil viacerých chybných krokov, ktoré destabilizujú rezort, a preto my dolu podpísaní poslanci navrhujeme jeho odvolanie.
Po prvé. V auguste tohto roku odišlo z priamo riadenej organizácie ministerstva z Metodicko-pedagogického centra viac ako 460-tisíc na falošný účet. Platba a faktúry sa týkali národného projektu, v ktorom mala istá firma Kvant poslať na školy socializačné balíčky pre deti z osád. Zmluva medzi MPC a Kvantom bola podpísaná v marci a splatnosť faktúr vo výške 460-tisíc eur bola k 1. 7. 2015. Koncom júna dostal ekonóm z MPC e-mail, ktorý ho informoval o zmene účtov. Prílohou falošného e-mailu boli aj falošné, ale veľmi podrobné faktúry. A to s takými podrobnosťami o projekte, ktoré pravdepodobne mali len ľudia z riadiaceho orgánu, teda z ministerstva školstva, alebo priamo z MPC. Keďže ekonóm s riadením projektu nemal nič spoločné, e-mail odoslal na riadiacich pracovníkov projektu. Tí mali čísla skontrolovať a vypracovať dodatky k zmluve. Nakoniec 18. augusta poslali peniaze na falošný účet. Slovenská republika takto prišla o čiastku 460-tisíc eur. Riaditeľka MPC dala hodinovú výpoveď zo zamestnania ekonómovi, ktorého urobila zodpovedným za nesprávnu platbu.
Minister Draxler bol o podvode informovaný. Napriek tomu nekonal, nevyvodil zodpovednosť voči riaditeľke MPC. Jeho laxný prístup k podvodu navodzuje dojem, že celú kauzu sa snažil zamiesť pod koberec.
Druhý dôvod. Priamo riadená organizácia IUVENTA má delegovaný majetok, ktorý je v správe ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu. Ide o rozsiahle pozemky a budovy. Tento majetok dlhodobo slúži pre aktivity školskej mládeže. S ohľadom na to, že sa pozemky nachádzajú v lukratívnej časti hlavného mesta Bratislavy, boli zaznamenané viaceré pokusy, aj úspešné, ako sa tohto majetku zmocniť. Nie je cieľom popísať tieto aktivity. Skutočnosťou však je, že ministerstvo v roku 1998 prišlo o časť týchto pozemkov a v roku 2009 o ďalšiu časť týchto pozemkov. Vzhľadom na to, že cena za jeden meter štvorcový v tejto lokalite je 500 až 1 000 eur, prišlo ministerstvo o pozemky v hodnote niekoľko desiatok miliónov eur. Toto sa nestalo vinou ministra Draxlera, ale skutočnosť, že minister nechal budovu IUVENTY prehlásiť za nadbytočný majetok, resp. že bola takto uvedená počas jeho pôsobenia, navodzuje presvedčenie, že ide o pokus dokončiť proces zmocnenia sa majetku IUVENTY slúžiacej školskej mládeži. V tomto je jeho zodpovednosť evidentná a minimálne ju možno klasifikovať ako nekompetentnú a poškodzujúcu záujmy školskej mládeže.
Pochybnosti o schopnosti ministra budia jeho ohlásený spôsob hľadania nového využitia budovy Ekoiuventy. Bez definovania podmienok menovania komisie pre výber a určenia jeho transparentného procesu je už od začiatku pochybné, či takýto proces skončí prácou v prospech detí a mládeže. Takýto výber nemôže jednoducho začať výzvou na zasielanie projektov na adresu ministerstva.
Tretí dôvod. Personálna politika ministra Draxlera javí znaky, ktoré vypovedajú o nekompetentnosti a presadzovaní ľudí s ním spriaznených. Či ide o výber riaditeľa Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie, kde personálne spory prakticky paralyzovali činnosť tejto organizácie, alebo o nekompetentné vedenie IUVENTY, kde tlaky politickej nominácie zjavne ustúpili potrebe kvalifikovaného a kompetentného výberu vedenia. Toto nie je ojedinelý personálny postup ministra Draxlera. O zmätkoch a nekompetentnosti ministra svedčia aj jeho organizačné pokyny, podľa ktorých premiestňuje pracovníkov ministerstva medzi jednotlivými útvarmi opakovane a chaoticky.
V období od 30. 9. 2014 do 18. 3. 2015 príkazom ministra bol deväťkrát zmenený organizačný poriadok na ministerstve. V priemere raz za osemnásť dní. Pri týchto zmenách sa jednotlivým útvarom raz zvyšoval počet pracovníkov, druhý raz sa znižoval.
Pán predseda, veľmi pekne ďakujem za slovo.
Skryt prepis

Uvádzajúci uvádza bod

21.10.2015 o 13:13 hod.

Lucia Nicholsonová

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie spoločného spravodajcu 13:19

Mojmír Mamojka
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vážený pán predseda, kolegyne, kolegovia, predseda Národnej rady Slovenskej republiky svojím rozhodnutím č. 1801 z 15. októbra 2015 pridelil návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vyslovenie nedôvery členovi vlády Slovenskej republiky pánovi Jurajovi Draxlerovi, poverenému vedením, resp. riadením Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, na prerokovanie všetkým výborom Národnej rady Slovenskej republiky s termínom prerokovania do určeného termínu konania schôdze. Ako gestorský výbor určil Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport a zároveň mu určil pripraviť na schôdzu Národnej rady Slovenskej republiky správu o výsledku prerokovania uvedeného návrhu vo výboroch.
Predložený návrh skupiny poslancov prerokovali jednotlivé výbory v určenom termíne. Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť o návrhu nerokovali, pretože neboli uznášaniaschopné. Gestorský výbor v správe o výsledku prerokovania uvedeného návrhu nezohľadnil stanovisko Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky, nakoľko v čase rokovania mu nebolo ešte známe. Už je nám známe, takže vás oboznámim s ním dodatočne po prezentovaní návrhu uznesenia. Gestorský výbor v správe o výsledku prerokovania uvedeného návrhu nezohľadnil stanovisko ústavnoprávneho výboru, ktoré opakujem, oboznámim dodatočne.
Výbory Národnej rady Slovenskej republiky rokovali o návrhu skupiny poslancov dňa 21. októbra 2015 a neprijali k nemu platné uznesenie, pretože podľa čl. 88 Ústavy Slovenskej republiky a § 52 ods. 4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov nezískal návrh potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých členov týchto výborov, a to: Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj, ďalej Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo, Zahraničný výbor Národnej rady, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre ľudské práva a národnostné menšiny, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre kultúru a médiá a napokon Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre ľudské práva a národnostné menšiny.
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport ako gestorský výbor uznesením č. 200 z 21. októbra 2015 schválil správu o výsledku prerokovania návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vyslovenie nedôvery členovi vlády Slovenskej republiky Jurajovi Draxlerovi, poverenému riadením Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, a zároveň ma poveril podať správu o výsledku prerokovania uvedeného návrhu na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky a dodatočne oboznámiť Národnú radu Slovenskej republiky aj so stanoviskom ústavnoprávneho výboru.
Ak dovolíte, pán predseda, ešte by som predniesol návrh uznesenia.
Skryt prepis

Vystúpenie spoločného spravodajcu

21.10.2015 o 13:19 hod.

Dr. h. c. mult. prof. JUDr. CSc.

Mojmír Mamojka

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

13:24

Mojmír Mamojka
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Návrh uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky k návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vyslovenie nedôvery členovi vlády Slovenskej republiky Jurajovi Draxlerovi, poverenému riadením Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.
Národná rada Slovenskej republiky po prerokovaní návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky podľa čl. 88 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky vyslovuje nedôveru členovi vlády Slovenskej republiky Jurajovi Draxlerovi, poverenému riadením Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.
To je návrh uznesenia, s tým, že, ak dovolíte, ešte to stanovisko ústavnoprávneho výboru. Je tu výpis zo zápisnice zo 116. schôdze Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky konanej dnes.
Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky prerokoval návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vyslovenie nedôvery členovi vlády Slovenskej republiky pánovi Jurajovi Draxlerovi, poverenému riadením Ministerstva školstva, vedy a výskumu a športu Slovenskej republiky, a na návrh poslanca Borisa Suska hlasoval o návrhu uznesenia uvedeného v prílohe. Z celkového počtu 12 poslancov Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky bolo prítomných 8 poslancov, za návrh uznesenia bol 1 poslanec a 7 poslancov hlasovalo proti návrhu. Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky neprijal teda uznesenie, nakoľko návrh uznesenia nezískal podporu potrebnej nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov a podľa čl. 88 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky a § 52 ods. 4 rokovacieho poriadku Národnej rady Slovenskej republiky.
Všetko z mojej strany. Pán predseda, prosím, otvorte rozpravu.

Skryt prepis

21.10.2015 o 13:24 hod.

Dr. h. c. mult. prof. JUDr. CSc.

Mojmír Mamojka

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie v rozprave 13:39

Robert Fico
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Vážený pán predseda Národnej rady, vážené dámy a páni, vláda Slovenskej republiky musí rešpektovať Ústavu Slovenskej republiky a právo poslancov Národnej rady predložiť návrh na vyslovenie nedôvery, či už ide o konkrétneho ministra dnes, alebo sú to iné návrhy, ktoré poslanci Národnej rady predkladajú.
Dovoľte mi, aby som k tomuto návrhu na vyslovenie nedôvery ministrovi školstva, vedy, výskumu a športu Jurajovi Draxlerovi predniesol stanovisko vlády Slovenskej republiky.
Dámy a páni, tento návrh je absurdný. Je absurdný preto, pretože nemáte absolútne žiadne argumenty. Vy kritizujete ministra za to, že konal, a tešili ste sa, že nebude konať, a, naopak, ho kritizujete za to, že nekonal, lebo ste sa tešili, že bude konať, ako napríklad pri IUVENTE alebo pri podobných nehnuteľnostiach.
Dámy a páni, sú aj lepšie spôsoby, ako sa zviditeľňovať pred parlamentnými voľbami. Choďte medzi ľudí. Organizujte mítingy. (Potlesk.) Pretože obávam sa, že ak to takto pôjde ďalej, vážené dámy a páni, tak každý týždeň budeme svedkami odvolávania ministrov. Najbližšie to bude minister zdravotníctva, počúvam, že už diskutujete o mne, je nás pätnásť. Len, prosím, poponáhľajte sa, lebo do volieb je už málo času, aby ste postíhali každý týždeň zvolať aspoň jednu absurdnú mimoriadnu schôdzu Národnej rady Slovenskej republiky. (Potlesk.)
Ale my sa vyrušovať nenecháme a budeme naďalej pracovať.
Viete, čo ma mrzí najviac? Mrzí ma to, že neprinášate pre Slovensko a pre Národnú radu Slovenskej republiky žiadnu alternatívu. Prinášate jedinú alternatívu, a to je alternatíva zla. Ničoho iného. Zla, rozdeľovania, negatívnej politiky. A budem konkrétny. (Potlesk.)
Keď tu boli merači zlej energie hore na tom balkóne, tak sa sťažovali, že keď vošli niektorí opoziční poslanci, tak tie virgule ich skoro obesili. (Smiech v sále.) Došiel pán Lipšic, tak normálne museli ujsť z toho balkóna, pretože toľko zla, čo vnášate do tejto siene, to tu naozaj už dlhé roky nebolo, a ja tu sedím od roku 1992, prvýkrát som bol vtedy zvolený.
Dámy a páni, v histórii sú všelijaké príklady absurdnosti. Ja som sa minule len tak prehrabával v histórii rímskych cisárov a možno ani neviete, ale rímsky cisár Caligula menoval svojho koňa za senátora. A to bola tak významná udalosť, že by som dnes odvolávanie pána ministra považoval za druhú najvýznamnejšiu historickú udalosť z hľadiska hlúposti a blbosti. Čo to robíte? Na čo je dobrá táto schôdza?! Načo vyrušujete poslancov Národnej rady s takýmito nezmyselnými návrhmi? Veď tam nič nie je.
Keď som počúval pozorne pani, ktorá predkladá, poslankyňu, tento návrh, tak ja neviem, čoho sa jednoducho chytiť. Tam, kde bolo treba konať, pán minister konal. Tam, kde nebolo treba konať, tak tam minister nekonal. Však ste ho mali pochváliť, a nie odvolávať v Národnej rade Slovenskej republiky.
Dámy a páni, nerobte túto politiku zla! Nerobte ju. (Začiatok potlesku.) Choďte medzi ľudí, ponúknite Slovensku poriadnu alternatívu (trvanie potlesku), ako inak by ste to v tejto krajine robili. (Doznenie potlesku.)
A teraz konkrétnejšie.
Ako prvý dôvod na vyslovenie nedôvery je uvedené údajné nekonanie ministra v súvislosti so zaslaním 460-tisíc eur na falošný účet dodávateľa. Minister okamžite konal v rámci svojich kompetencií. Ihneď po tom, ako sa o tejto skutočnosti dozvedel, vydal svojím listom pokyn všetkým priamo riadeným rozpočtovým a príspevkovým organizáciám na zavedenie mimoriadnych opatrení pri platobných úhradách. V zmysle príslušného zákona minister bezodkladne inicioval vykonanie kontroly v Metodicko-pedagogickom centre, ktorá bola zameraná na preverenie úhrady vybraných faktúr firme Kvant, s. r. o., Bratislava. Zároveň požiadal generálnu riaditeľku tohto pracoviska, aby vykonala nevyhnutné opatrenia jednak na zamedzenie ďalšieho zneužitia systému platieb, ale aj na zaistenie prevedených finančných prostriedkov a ich vrátenie na účet Metodicko-pedagogického centra.
Generálna riaditeľka centra v zmysle svojej kompetencie bezodkladne vykonala viacero opatrení zabezpečujúcich kontrolu a zamedzenie zneužitia systému úhrad splatných záväzkov. Iniciatívne podala aj trestné oznámenie voči neznámemu páchateľovi na polícii. Keďže bol zistený rozpor medzi kontrolnými listami k faktúram a samotnými platobnými príkazmi v Štátnej pokladnici, generálna riaditeľka vykonala nevyhnutné personálne opatrenia voči vedúcemu oddelenia ekonomiky MPC.
Vyššie spomenutá kontrola bola ukončená 16. októbra 2015 a jej výsledky boli prerokované s vedením MPC. V jej záveroch sa konštatuje, že zodpovední pracovníci MPC, ktorí disponovali informáciou o tzv. zmene účtu spoločnosti Kvant, porušili ustanovenia zákona 502/2001 o finančnej kontrole a vnútornom audite, a to tým, že výkon predbežnej finančnej kontroly vykonali len formálne a neoverili predovšetkým súlad finančnej operácie s uzatvorenou kúpnou zmluvou. Kontrola zároveň potvrdila rozpor medzi kontrolnými listami k faktúram a samotnými platobnými príkazmi v Štátnej pokladnici.
Na základe záverov tejto kontroly vykonala generálna riaditeľka MPC ďalšie personálne opatrenia voči zamestnancom zodpovedným za preskúmanie správnosti finančných operácií, ako aj za celkové finančné riadenie národného projektu MRK II.
Ďalej skupina poslancov odôvodňuje svoj návrh na odvolanie ministra tvrdením, že minister nechal budovu IUVENTY prehlásiť za nadbytočný majetok, citujem ešte raz: "Minister nechal budovu IUVENTY prehlásiť za nadbytočný majetok, ako aj ohlásený nový spôsob hľadania využitia budovy Ekoiuventy." Areál bývalej Ekoiuventy na Búdkovej ulici v Bratislave bol vyhlásený za prebytočný na základe ustanovenia § 3 ods. 3 zákona č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov vtedajším správcom, priamo riadenou organizáciou IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže, 14. apríla 2015. Vyhlásenie prebytočnosti IUVENTOU bolo potrebné len z formálno-právneho hľadiska, aby mohlo dôjsť k prevodu správy majetku štátu z tejto priamo riadenej organizácie na Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. Nehnuteľnosť na Búdkovej je tak v súčasnosti zapísaná v katastri nehnuteľnosti ako majetok štátu pod správcom ministerstvo školstva. Ministerstvo tento areál nikdy za prebytočný majetok štátu nevyhlásilo, takže neviem, o čom tu rozprávate, pani poslankyňa, vo svojom návrhu. (Potlesk.)
Ďalším otáznym dôvodom skupiny opozičných poslancov na vyslovenie nedôvery ministrovi je údajne nekompetentná personálna politika Juraja Draxlera. Problémy Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie, uvedeného v návrhu skupiny poslancov, nikto neriešil 25 rokov. Je nevyhnutná jeho komplexná reforma, čo sa, samozrejme, mnohým dlhoročným zamestnancom nemusí páčiť.
Vedenie organizácie IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže, ktoré opoziční poslanci tiež spomínajú vo svojom návrhu, vykonalo v poslednom čase veľa významných zmien, ktoré majú priniesť efektívnejšie a modernejšie riadenie tejto organizácie. Zmenila sa organizačná štruktúra, prepojila sa odbornosť s manažérskymi skúsenosťami a zodpovednou správou financií. Významne bol zoštíhlený aparát organizácie, zredukoval sa počet administratívnych pracovísk a IUVENTA bola presťahovaná do jednej budovy. Cieľom vykonaných zmien je otvoriť organizáciu mládežníckemu sektoru a vytvoriť dôveryhodnú platformu na spoluprácu pre všetkých, nielen vybraných mládežníckych partnerov.
Zmeny organizačnej štruktúry a organizačného poriadku ministerstva sú plne v kompetencii ministra zodpovedného za riadenie rezortu. Počet zmien organizačnej štruktúry, ktoré schválil minister Draxler, sa nijako nevymyká počtu zmien, ktoré schválili jeho predchodcovia za prvý rok svojho úradovania. Zmeny organizačnej štruktúry a organizačného poriadku ministerstva v poslednom období súviseli najmä s ukončovaním Programového obdobia 2007 - 2013, Operačný program Výskum a vývoj a Operačný program Vzdelávanie a prípravou implementácie nového Programového obdobia 2014 - 2020, Operačný program Výskum a inovácie a Operačný program Ľudské zdroje v sekcii štrukturálnych fondov EÚ ministerstva.
Ďalej súviseli s udržateľnosťou a zabezpečovaním úloh súvisiacich s aktivitami národných projektov Digitálne učivo na dosah a Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva.
Ďalej súviseli z dôvodu zabezpečenia efektívneho výkonu úloh a činnosti jednotlivých organizačných útvarov ministerstva, vychádzajúcich z určenia prioritných alebo nových úloh, z množstva práce, napríklad posilnenie odboru legislatívy a aproximácie práva, odboru pre verejné obstarávanie, inštitútu vzdelávacej politiky.
Pokus skupiny poslancov o odvolanie ministra školstva je prejavom účelového úsilia opozície diskreditovať úspechy vlády v rezorte školstva pred blížiacimi sa parlamentnými voľbami. Vláda preto poukazuje na mnohé pozitíva, ktoré prinieslo pôsobenie ministra školstva Draxlera od jeho nástupu do funkcie.
V oblasti predprimárneho vzdelávania okrem prijatia inovovaných štátnych vzdelávacích programov ministerstvo pripravilo dve výzvy na rozšírenie kapacít materských škôl, vďaka ktorým bude umiestnených takmer 5 200 detí. Prácu získa takmer 500 učiteliek v 200 problematických obciach a mestách, ktoré boli úspešnými žiadateľmi.
Ministerstvo taktiež prijalo inovované štátne vzdelávacie programy pre základné školy a gymnáziá.
Páni v opozícii, o tomto sa vám ani nesníva, žeby ste niekedy rekonštruovali škôlky, rozširovali kapacity. Ani ste netušili o tom, že takéto niečo môže vôbec existovať. (Potlesk.)
Ministerstvo začalo aktívne riešiť kritické oblasti kapacít základných škôl, kedy žiaci často chodili do školy v dvojzmennej prevádzke. V 27 obciach po celom Slovensku sa tento problém začal riešiť výstavbou tzv. modulových základných škôl.
V aktívnej spolupráci so všetkými zamestnávateľskými zväzmi bol pripravený prelomový zákon o odbornom vzdelávaní a príprave, ktorý zavedením tzv. duálneho vzdelávania bude flexibilne reagovať na požiadavky trhu práce a zamestnávateľov. Hovoríme o stovkách študentov, ktorí podpisujú dnes učebné zmluvy. Očakávame, že ďalší školský rok bude ešte v tomto duchu úspešnejší.
Jarný legislatívny balík, ktorý upravil celý rad náležitostí školskej praxe, vychádzal najmä z požiadaviek stavovských organizácií a potrieb rodičov.
Ministerstvo ďalej v spolupráci s ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny zastavilo prázdninové prepúšťanie učiteľov.
Ministerstvo predložilo na rokovanie Národnej rady nový komplexný zákon o športe, ktorý svojím rozsahom prinesie zásadné zmeny do fungovania a financovania športu ako celku. Tak asi to bol dobrý zákon, keď ste ho skoro všetci podporili, a teraz odvolávate ministra za to, že takéto kvalitné zákony predkladá do Národnej rady.
Prvýkrát po mnohých rokoch na základe vyjadrení stavovských organizácií nechýbali na školách na začiatku školského roku učebnice. Výnimky sa týkali len druhých dielov učebníc, prípadne učebníc výtvarnej výchovy.
Odstránená bola dlhoročná prax nákupov učebníc cudzieho jazyka rodičmi, kedy napríklad anglický jazyk pre prvý stupeň základných škôl je plne pokrytý príspevkom, ktorý ministerstvo posiela na školy.
Zásadnou zmenou v učebnicovej politike je spustenie nového edičného portálu.
Za pôsobenia ministra Draxlera sa zrýchlil proces digitalizácie jednotlivých vzdelávacích programov a paralelne v spolupráci s Úradom vlády sa nám podarilo zapojiť školy v piatich okresoch k dedikovanej optickej sieti, ktorá umožňuje prístup k digitálnemu edukačnému obsahu s takmer neobmedzenou rýchlosťou.
Spustené boli taktiež zmeny vo vysokom školstve sprísnenou akreditačnou politikou. Stabilizácia vedeckého prostredia ako jedna z priorít vlády sa prejavila v trojročnej zmluve o financovaní medzi Slovenskou akadémiou vied a štátom zastúpeným ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu a ministerstvom financií.
Na základe uvedeného, vážené dámy a páni, vláda Slovenskej republiky nesúhlasí s návrhom skupiny poslancov Národnej rady na vyslovenie nedôvery Jurajovi Draxlerovi, poverenému riadením Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, a považuje ho za účelové, vykonštruované, nepravdivé, lživé, absurdné, zlé - nenapadajú ma ďalšie prívlastky.
Dámy a páni, my sme prejavili úctu k vám. My sme prišli napriek tomu, že vláda má kopu všelijakej roboty ešte pred sebou a ešte musíme toho veľa urobiť. Kde ste vy? Popodpisovali ste návrh na odvolanie, ani jeden tu nesedí. (Potlesk.)
Ja som si pozeral mená (trvanie potlesku), mená, mená, ktorí podpísali návrh. Je tam podpredseda Národnej rady. Kde je podpredseda Národnej rady pán Figeľ? Kde sú ďalší predstavitelia, ktorí podpísali tento návrh? Tak vy nás naženiete na absurdnú schôdzu Národnej rady, všetci poslanci Národnej rady za SMER tu sedia, sú tu všetci prítomní členovia vlády, ktorí boli dnes na vláde, lebo máme na zahraničnej ceste, ale páni z opozície, samozrejme, tých niet, pretože to považujú len za účelovú hru.
Prosím, skončite túto schôdzu veľmi rýchlo. (Potlesk.)
Ďakujem pekne. (Doznievanie potlesku.)
Skryt prepis

Vystúpenie v rozprave

21.10.2015 o 13:39 hod.

doc. JUDr. CSc.

Robert Fico

 
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 13:39

Martin Poliačik
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Viete, pán premiér, pán minister školstva vždycky začne konať, až keď je na problém upozornený. Dám vám niekoľko príkladov.
Keď sme prišli prvýkrát s kauzou IUVENTA, tak už len samotná informácia, že nemá byť predávaná IUVENTA, vtedy spôsobila veľmi ostrú diskusiu aj tu v parlamente, kde sa predtým minimálne dva roky rozprávalo o tom, ako z peňazí za IUVENTU sa dokáže zaplátať diera vo financiách štátu. A až potom prišlo vyhlásenie pána ministra školstva na základe medializácie a na základe tlaku verejnosti, že IUVENTA sa predávať nebude.
Keď sme zvolali mimoriadnu schôdzu výboru ku zberu dát, pán minister tvrdil, že je všetko úplne v poriadku, a až potom prišiel s tým, že sa spravili chyby, až potom prišiel s ospravedlnením a až potom všetko zastavil a povedal, že pokuty, ktoré boli súčasťou tohto procesu, nebudú, ak nedôjde k vážnemu porušeniu pravidiel.
Takisto pri MPC-čku v médiách ani nikde inde, odvtedy, čo kauza bola zverejnená, sa nedialo nič. Pán minister tvrdil v tom lajku na Facebooku, ktorý mu lajklo tam dvadsaťtri ľudí, že novinári sa pravidelne na to pýtajú, ale až do našej tlačovky sa v podstate nedialo nič a až teraz boli dvaja z tých ľudí, ktorých sme tam menovali, odvolaní. A ten jeden človek, ktorý odvolaný byť nemal, to tvrdíme stále, sa ešte stále nedočkal spravodlivosti voči svojej osobe.
A čo sa týka tých peňazí, viete, mne to príde veľmi zábavné, že presne deň pred odvolávaním ministra školstva sa zrazu peniaze zjavia a akože prídu naspäť.
A keď ste hovorili o tom, že sa vynárajú snahy na odvolanie vás, povedzte mi, koľko peňazí by prišlo naspäť, keby sme dali takúto žiadosť do parlamentu?
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

21.10.2015 o 13:39 hod.

Mgr.

Martin Poliačik

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 13:41

Július Brocka

Vystúpenie s faktickou poznámkou 13:43

Jozef Viskupič
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem. Tiež oceňujem, pán premiér, že ste prišli a koniec koncov ste vystúpili, a chcel by som vás troška poopraviť v tom, čo je absurdné, keďže hovoríte, že od roku 1992 ste tu, alebo v politike, tak mám obrovský pocit, že sa to podpísalo na vašom pohľade na dobro a zlo, ktoré v spoločnosti funguje.
Vám sa zdá, že je na vás opozícia zlá, že vás otravujú schôdze, ktoré odhaľujú zlyhanie vašich ministrov, že uplatňovanie kontrolnej právomoci Národnej rady sa vám zdá zlé a robíme tým nejakú politiku zla. A dokonca hovoríte, že vy sa nedáte vyrušovať opozíciou vo vládnutí, pretože musíte ešte v kľude dovládnuť a pracujete pre Slovensko.
Ja mám pocit, že absurdné je presne to, že ak budete označovať kontrolnú právomoc, absolútne právo na to, že ak existujú reálne zlyhania vašich ľudí, tak sem prídu poslanci. My tu máme celý klub zastúpený na tejto schôdzi a chcel by som vám povedať, že nemusíte nás vyzývať, aby sme chodili medzi ľudí, pretože chodíme.
Kde ste boli vy, kde boli vaši poslanci zo SMER-u, keď sa teraz cez víkend oslavovalo 190. výročie narodenia dobrovoľníka slovenského, ktorý tvárou v tvár smrti sa rozhodol radšej zvoliť smrť, ako zrušiť alebo porušiť svoje poslanie, a bol to Ďurko Langsfeld. Kde? V Sučanoch sa narodil, jeden jediný tam z vás nebol, a vy nám budete rozprávať, že máme chodiť medzi ľudí?! My sme tam boli, nebola tam RTVS-ka, nebol tam nikto z vás a myslím si, že tvárou v tvár k takémuto poslaniu my si do bodky plníme poslanie opozície, a keď vy budete mať... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

21.10.2015 o 13:43 hod.

Mgr.

Jozef Viskupič

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 13:45

Pavol Zajac
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Vážený pán premiér, podľa vášho názoru je toto absurdný návrh na odvolanie pána ministra a podľa vášho názoru vyrušujeme a otravujeme poslancov SMER-u tým, že sme zvolali túto schôdzu. Chcem vám pripomenúť, že podľa ústavy zasadá Národná rada nepretržite a plenárne schôdze sú zvolávané podľa daných pravidiel a opoziční poslanci majú právo navrhnúť odvolanie ministra aj z dôvodu toho, aby sa rozprávalo o tých problémoch, ktorých sa to dotýka.
A keď ste povedali absurdný návrh, tak v prvom rade by sme si museli ujasniť, čo si predstavujete pod pojmom absurdný. Presne ako v Čiernych barónoch, na konci Čiernych barónov, keď vojín Kefalín povedal majorovi Haluškovi-Terazkymu, že čo to, že tie dva roky boli také celé absurdné. A major Terazky mu na to povedal, že: "Vojín Kefalín, čo si predstavujete pod pojmom absurdné?" Podľa môjho názoru nie je vôbec absurdné to, že podvodom, zlodejinou malo odísť z tejto republiky 460-tisíc na nesprávny účet. Podľa môjho názoru nie je vôbec absurdné, keď sa budoval lukratívny pozemok v centre Bratislavy, označiť za prebytočný majetok. A oligarchovia už sa tešili, už si mädlili ruky, kto k tomu príde. Toto ja nepovažujem za absurdný návrh, ale za reálny návrh.
A keď hovoríte o tom, ako máme chodiť medzi ľudí, pán premiér, na každej schôdzi nám to hovoríte. My chodíme medzi ľudí, my rozprávame sa s ľuďmi. Aj na východnom Slovensku sa rozprávam s ľuďmi, nič vaša vláda neurobila pre ľudí na východnom Slovensku. Nič neurobila pre to, aby sa stierali regionálne rozdiely. (Ruch v sále.) Nestačí raz za štyri roky prísť do Uble na vládnych bavorákoch po rozbitých cestách a rozdať tam štyri, päť miliónov. Treba pre ľudí robiť systémové opatrenia, aby sa oplatilo žiť v tejto krajine. (Potlesk.)
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

21.10.2015 o 13:45 hod.

Ing.

Pavol Zajac

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 13:47

Alojz Hlina
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Pán premiér, ja vám poviem, prečo som ja podpísal tento návrh. Kvôli zápisu, kvôli tomu, aby sa z IUVENTY stal určitý symbol. Neviem, či ste boli v Singapure, tá hlavná tepna Orchard Road, a tam je taká malá YMCA, taká maličká YMCA, oproti tomu sú obrovské mrakodrapy a niečo a tá maličká YMCA tam je. A ja dennodenne chodím okolo tej IUVENTY, aj vy, aj kolega Počiatek, aj Kaliňák tade chodia, a ja som len čakal, že kedy a kto. Kedy a kto.
Pán premiér, moja manželka sa tam hrala, moje deti sa tam hrali a ja by som bol naozaj rád, keby sa tam moji vnuci hrali. Ja viem, že vaše deti sa možno hrajú už po súkromných bazénoch na hradnom kopci, ale verte, že nie každý, nie každý, sú proste ľudia, ktorí ocenia to krásne prostredie. A tá IUVENTA sa má stať symbolom, že sme ešte niečo dokázali udržať pre tento štát.
Prosím vás, pán premiér, tuná pod oknami parlamentu 22 hektárov Pečniansky les, štvrtý rok sa tomu venujem. Lúpeživé hordy sa naň vrhli, pod oknami nášho parlamentu. Kde je IUVENTA? Päťsto metrov vzdušnou čiarou odtiaľto? Najlukratívnejší pozemok v Bratislave. Samozrejme, najlukratívnejší pozemok v Bratislave. Prosím vás, nechajme to pre tie deti. Nechajme to pre tie deti. A tí, čo vedľa si chcú stavať vily, nech sa pozerajú na tie deti z celého Slovenska, a to budem hovoriť v mojom vystúpení, že ako sa má využiť. Nech sa deti z celého Slovenska chodia tešiť tomu krásnemu výhľadu a tomu, že tento štát ešte dokázal niečo udržať, prosím vás.
Sila štátu je aj v tom, že udrží nejaký nápor, však sa nedá všetko predať. Prosím vás, tých 5-tisíc štvorcov, štát tam mal 5 hektárov, to je 50-tisíc štvorcov. Teraz zostalo štátu 5-tisíc štvorcov, chcem, aby sa z tých 5-tisíc štvorcov stal symbol a symbolom toho, že či sme silný štát, alebo nie sme silný štát. Či aj tým deťom zobereme ten posledný bazén, kde sa dá ísť kúpať na hradný... (Prerušenie vystúpenia časomerom. Potlesk.)
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

21.10.2015 o 13:47 hod.

Alojz Hlina

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video

Vystúpenie s faktickou poznámkou 13:49

Ľubomír Galko
Skontrolovaný text
Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Pán premiér, ja sa nečudujem, že bránite ministra školstva Draxlera, ktorý pošpinil, obvinil a znemožnil bežného zamestnanca, 55-ročného človeka, živiteľa rodiny, otca 13-ročného dievčaťa. Nečudujem sa, lebo on má vo vás veľký vzor. Ja si veľmi dobre pamätám, ako bola pred dvomi rokmi pošpinená mladá žena, mladé dievča, ktoré bolo vašimi nominantmi obvinené zo všetkého možného. Vtedy ste sa postavili na kameru a povedali ste, citujem: "Tá žena porušila všetky možné zákony." Neporušila nič! Pred niekoľkými týždňami bola rehabilitovaná, bola zbavená všetkých obvinení a ja očakávam, že sa postavíte na tlačovú besedu a že sa jej ospravedlníte, pán premiér.
Vy viete rozdávať kvety za štátne peniaze na MDŽ, viete podhadzovať ľuďom sociálne balíčky, ale vaše skutky hovoria o niečom inom. Nie o tom, že si bežných ľudí vážite, tak vy nás nevyzývajte, aby sme chodili medzi bežných ľudí, lebo keď tam ideme my, tak je to úprimné, a u vás je to trápny politický marketing, pán premiér. (Reakcie z pléna.)
A ešte čo sa týka tejto schôdze, ja s vami súhlasím, to je absurdná schôdza, je to absurdná schôdza, súhlasím s vami, vôbec nemala byť. Vôbec nemala byť. Pretože ak by po tom, čo minister školstva spravil nevinnému bežnému človeku, 55-ročnému chlapovi, ktorý je dnes nezamestnaný, ktorý má živiť svoju dcéru, ak by bol čo len trochu chlap, tak by sa zbalil a pratal by sa zo svojej stoličky a zmizol by nám všetkým z očí!
Ďakujem pekne. (Potlesk.)
Skryt prepis

Vystúpenie s faktickou poznámkou

21.10.2015 o 13:49 hod.

Mgr.

Ľubomír Galko

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video