Videokanál klubu

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Uvádzajúci uvádza bod

20.9.2019 o 9:11 hod.

Petra Krištúfková

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia klubu

Uvádzajúci uvádza bod 20.9.2019 9:11 - 9:15 hod.

Krištúfková Petra Zobrazit prepis
Dobrý deň, vážený pán predsedajúci, vážené kolegyne, vážení kolegovia, skoro štyri roky sme čakali na to, aby ste tento zákon upravili tak, aby bol v poriadku, pretože je veľmi dôležitý. Už štyri roky mohol tento zákon reálne pomáhať matkám s deťmi alebo teda osamelým rodičom. Opakovane som tu v pléne otvárala diskusiu, opakovane predkladala návrh na jeho úpravu. Nikdy ste sa nezapojili do konštruktívnej debaty. A návrh na jeho úpravu... (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Hrnčiar, Andrej, podpredseda NR SR
Pani poslankyňa, pardon. (Krátky rozhovor navrhovateľky s predsedajúcim mimo mikrofónu.)

Krištúfková, Petra, poslankyňa NR SR
Takže ešte raz, takže musíme uviesť, pardon, tým, že je rozprava spojená, tak... Vážený pán predsedajúci, vážené kolegyne, vážení kolegovia, najlepší záujem dieťaťa musí byť rozhodujúcim kritériom v rozhodovacej činnosti orgánu štátu, preto je ale nevyhnutné vytvoriť také legislatívne podmienky v zmysle čl. 2 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky, aby štátne orgány mali možnosť účinne pomáhať tejto skupine obyvateľstva. Pomôcť deťom v situáciách, keď v dôsledku neplnenia najzákladnejšej povinnosti zo strany ich rodičov, vyživovacej povinnosti, aj keď je ohrozený ich zdravotný vývin, musí byť a je aj prioritou každej vyspelej spoločnosti.
Zákonom č. 201/2008 Z. z. o náhradnom výživnom a o zmene a doplnení zákona č. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa upravilo poskytovanie náhradného výživného. Štát poskytuje náhradné výživné v prípadoch, ak si povinná osoba neplní vyživovaciu povinnosť voči nezaopatreným deťom, a v prípadoch, keď sirotský dôchodok, resp. suma sirotských dôchodkov u nezaopatreného dieťaťa nedosahuje výšku minimálneho výživného ustanoveného zákonom o rodine. Celé bremeno vymáhania nedoplatkov na výživnom ponecháva na pleciach jednotlivca, vo väčšine prípadov matky dieťaťa, ktorá je v mnohých prípadoch v nezávideniahodnej situácii.
Cieľom predloženého návrhu zákona je vytvoriť pre deti a oprávnené osoby plnú vykonateľnosť rozhodnutí súdov alebo súdom schválenej dohody o vyživovacej povinnosti povinnej osoby a pre príslušné štátne orgány také podmienky, aby mali povinnosť vymáhať náhradu od povinných osôb za poskytnuté náhradné výživné prostredníctvom rozhodnutí vydaných v správnom konaní. Navrhovaný zákon teda zabezpečí rýchly a dostatočný spôsob náhrady za poskytnuté výživné žiadateľom, ktorým sa z rôznych dôvodov výživné neplatí.
Návrh zákona obsahuje prísne mechanizmy postihovania tých, za ktorých sa poskytne náhradné výživné a ktoré sa, a ktoré sa zabránia pokusom o zneužitie tohto inštitútu. Ide najmä o povinnosť oprávnenej osoby podať celé trestné oznámenie na povinného pre zanedbanie povinnej výživy, nakoľko naplnenie jedného zo znakov trestného činu podľa § 207 Trestného zákona je totožné s podmienkou nároku § 2 ods. 1 písm. a) návrhu zákona, navýšenie vymáhanej pohľadávky o penále vo výške 0,05 % za každý deň z omeškania nezaplatenia náhradného výživného, ktoré úrad vymáha spolu s náhradou za poskytnuté náhradné výživné. Úrad vymáha pohľadávku, ktorá prešla na štát podľa § 38 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky, medzinárodnými zmluvami a inými medzinárodnými dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná a s právom Európskej únie.
Ďakujem a hlásim sa do rozpravy.
Skryt prepis
 

19.9.2019 17:56 - 17:58 hod.

Štarchoň Peter Zobrazit prepis
Vážený pán predseda, vážení páni poslanci, dáma, pani poslankyňa tu nie je aktuálne žiadna. V súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bol určený predsedom výboru za spravodajcu k uvedenému návrhu zákona. Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona.
Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko Ministerstva financií Slovenskej republiky. Zo znenia uvedeného návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali: Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet, Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet. Zároveň odporúčam, aby výbory uvedené návrhy prerokovali do 30 dní a gestorský výbor do 32 dní od prerokovania návrhu zákona v prvom čítaní.
Pán predseda, prosím, otvorte rozpravu k uvedenému návrhu zákona.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 19.9.2019 17:16 - 17:16 hod.

Krištúfková Petra
Dávam procedurálny návrh, aby k bodu 113 (tlač 1464) a bodu 72 (tlač 1626) bola zlúčená rozprava, nakoľko sa obidva týkajú náhradného výživného.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 19.9.2019 16:30 - 16:30 hod.

Pčolinský Peter
Ďakujem pekne za faktické. A posledná veta, pani ministerka, nechcem, aby to vyznelo ako klišé, ale skúste sa na ten návrh zákona pozrieť nie cez tabuľky, ale skúste sa na neho pozrieť srdcom.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 19.9.2019 16:29 - 16:30 hod.

Goga Ľudovít Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Myslím, že už veľa skutočností tu odznelo, nechcem sa opakovať, ale chcel by som len zo skúseností, akú máme my, povedať niečo. My sme pôvodne prevádzkovali autopožičovňu so zahraničnou spoločnosťou SIXT a tu zo skúseností už bolo to, že vodičovi mladistvému do 21 rokov sa vôbec nepožičiavajú autá. To nehovoríme o nákladných autách. A vodiči vo veku od 21 do 25 rokov mali tzv. ten under age restriction, čo bolo vlastne vekové obmedzenie. A poistka pre nich bola, myslím, že 10 euro na deň za požičanie. Takže už aj tie požičovne to vedia, že tí vodiči nemajú skúsenosti tým, že nešoférujú. A bavíme sa stále iba o osobných autách. A to vôbec, ani drahé limuzíny sa im nepožičiava. Takže určite to, čo odznelo, skúsenosti naberajú podľa mňa odjazdenými kilometrami a určite aj preškolením. Ďakujem za slovo.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 19.9.2019 16:28 - 16:29 hod.

Kollár Boris Zobrazit prepis
Ďakujem velice, Peter, za vystúpenie. Ja by som k nemu povedal len toľko, že ani Petrove vystúpenie, ani moje nie je útok na pani ministerku Sakovú, lebo principiálne nemáme absolútne žiadne problémy, ako vedie ministerstvo. Ani ju nenapádame, lebo si myslíme, že je to dobrý odborník, slušný človek. Rovnako môžem aj tu pred všetkými povedať, že aj s tou Threemou s tým Kočnerom stála na správnej strane, neni na nej jeden biľak. A som presvedčený, že, pani ministerka, ani vy toto ste nepriniesli, lebo ste chceli. Ste matkou, máte dieťa, tak isto nechcete, aby bolo ohrozené týmito 18-ročnými deťmi s kamiónmi v rukách. Takže asi ste boli dotlačená vládou, ale cez to všetko by som vás chcel možno ako matku poprosiť, aby ste sa na tento zákon pozreli a možno využili tú možnosť, ktorú spomínal pán Muňko, a urobili trochu pri tom nejakom pozmeňovacom návrhu zákona, aby sa to sprísnilo, aby sme naozaj chránili tie, tie naše rodiny. Ďakujem velice pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 19.9.2019 16:23 - 16:28 hod.

Pčolinský Peter Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Dobrý deň, pani ministerka. Viete dobre, že ja rešpektujem mnohé vaše kroky, rozhodnutia, pôsobenie, ale toto podľa mňa ľudia, ktorí vám pripravovali tento návrh zákona, nevymysleli dobre. Hovorí sa tu o školeniach, len tu neodznela jedna vec. Vy môžte byť vyškolený akokoľvek najlepšie, viete, môžte absolvovať milión školení, ale poviem to trošku pejoratívne, raz, keď ste magor, tak vám nepomôžu žiadne školenia. To nie je o školeniach, ale to je o praxi a o vyzretosti danej osoby. Lebo tak ako som spomínal na sebe, bol som mladý, prchký, mnohí vodiči sú agresívni, vidíme to dennodenne a je pravda, to sú také faktory, ktoré si možno neuvedomujete, ale tí mladí ľudia radi žúrujú, tí mladí ľudia málo spia a viete veľmi dobre, že je to tak, a jednoducho na druhý deň, keď si sadne za volant, tá únava sa skôr či neskôr prejaví.
Kolega Muňko by vám vedel povedať, keď prídu skúsení šoféri mestskej hromadnej dopravy do inej autobusovej, diaľkovej dopravy, oni nevedia cúvať. On nevie cúvať s autobusom, hej. A to sú ľudia, ktorí majú najazdené iks kilometrov, jednoducho on nevie cúvať s tým autobusom, lebo jazdil na MHD len furt dookola, len furt kolečká robiť.
A spomínal som, že poznám veľmi dobre najväčšiu špeditérsku firmu, ktorá je z nášho mesta, majú, myslím, možno, možno to už je starý údaj, vyše 500 kamiónov. Mnohí moji kamaráti a známi robia v tejto firme, robia šoférov, špeditérov, administratívnych pracovníkov, ja sa s nimi stretávam, bavím sa o všetkom možnom, aj o ich práci. Nieže by ma to nejako strašne zaujímalo, že ako funguje špeditérska firma, ale jednoducho z tej debaty vyplynú nejaké pikošky. A medzi tie pikošky práve, práve patria najmä pikošky s vodičmi týchto kamiónov. Že mali taký a taký problém, mali taký a takýto prúser. A väčšinou z toho, čo počúvam, tak ide o vodičov, ktorí sú neskúsení, ktorí sú mladí, nastúpili, lebo ide zarobiť peniaze, nemá rodinu, deti, tak jemu to je jedno, bude aj mesiac v kamióne a bude jazdiť. Lenže z toho vzniká množstvo problémov. A naozaj, máte deti všetci, ja mám 15-ročnú dcéru. A teraz si predstavte úplne teoreticky, že by moja dcéra v osemnástich mala sadnúť za kamión. Však to je choré. To je na hlavu, však je to furt decko. Viete veľmi dobre, že 20-roční sú deti, 25-roční sa častokrát správajú ako deti. A ešte raz, naše ženy hovoria, že ani v tridsiatke nemáme rozum, chlapi. Je to možno aj pravda, lebo jednoducho toho chlapca máme v sebe ešte aj v starobe.
Ja by som naozaj veľmi, pani ministerka, zvážil na vašom mieste buď, buď to stiahnuť. Viem, že to asi neurobíte, lebo by to blbo vyzeralo, rozumiem tomu, ale minimálne v tom druhom čítaní, ak bude možnosť, urobme tam nejaké pozmeňováky, pretože v tomto znení tento návrh zákona je naozaj nebezpečný. Chápem, že špeditéri a dopravcovia majú problém, nemajú šoférov. Ja to počúvam dennodenne, chodia pravidelne vybavovať povolenia na ambasády, ťahajú tu Ukrajincov, Srbov, kdekoho. Ja tomu rozumiem, že majú s tým problém. Lenže tak ako bolo spomínané, sa nerieši, nerieši sa príčina, ale riešia sa, riešia sa symptómy. Je to to isté, ako vláda tejto krajiny urobila to, že zamestnanci vo fabrikách, tak namiesto toho, žeby sme tlačili firmy, aby zamestnávali Slovákov a dali im tam lepšie podmienky, tak umožníme firmám tu dovážať lacnú pracovnú silu, napríklad zo Srbska a Ukrajiny. Robíte presný opak toho, čo by normálna vláda mala systematicky robiť. A to isté platí aj pri týchto vodičoch, znížime vek, lebo máme veľa šoférov. A za 10 rokov, keď ich stále bude málo, čo urobíme? Budeme dávať vodičáky od 15 rokov na kamióny, lebo máme málo šoférov?
Čiže treba sa naozaj nad tým zamyslieť. Ja už budem končiť, ale naozaj si myslím, že to nie je to dobrý návrh zákona. Podporujem väčšinu vašich vecí, aj vás pochválim, aj neviem čo, ale toto naozaj nie je domyslené. A je na zváženie, kolegovia na balkóne, fakt sa na toto pozrieť, lebo spôsobí to mnohé problémy, ktoré, potom budete sa chytať za hlavu, že čo sme to napísali.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 19.9.2019 16:21 - 16:23 hod.

Kollár Boris Zobrazit prepis
Pán Budaj, ďakujem za podnetné, za podnetnú faktickú poznámku.
Pán Lukáč, máte pravdu, deťom kamión do rúk nepatrí.
Kolega Pčolinský, ďakujem.
Pán poslanec Marosz, ďakujem za vypichnutie kurzov.
A teraz tu chcem povedať, pani ministerka, prosím pekne, dobre počúvajte. Tunak sa bavíme o tých kurzoch. "Domnievam sa, že za navrhovaných podmienok nie je možné, aby vodiči prechádzali psychotestami a boli dosadzovaní na svoje miesta profesionálnych vodičov a boli dosadzovaní na svoje miesta vodičov v tak mladom veku. Pri vydávaní oprávnení pre profesionálnych vodičov sa posudzujú kritériá ako osobnosť a tiež napríklad zrelosť, ako je schopný v kritickom momente človek reagovať. Treba sa opýtať i posudkových lekárov, ktorí potvrdia, že osoby vo veku 12 až 20 rokov patria do kategórie adolescentov, doktori mi dajú za pravdu, a im na základe súčasných kritérií nie je možné vystaviť potrebné oprávnenie."
Pán kolega Muňko, musím povedať, že vašu faktickú beriem preto, lebo viem, že máte tieto kamióny, a som rád, že ste nedržali len stranícku líniu a že ste neopustili zdravý rozum a skutočne ste vypichli z reálnych podmienok napríklad, o ktorých vy viete v rámci týchto šoférov alebo máte nám čo k tomuto povedať. Pevne verím, že tie skúsenosti máte bohaté za tie, za tie roky, že skutočne toto je veľmi vážny problém, a ďakujem za vašu faktickú poznámku.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 19.9.2019 16:14 - 16:16 hod.

Pčolinský Peter Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Nemám 1,5 milióna kilometra najazdených. Mám možno 500-tisíc, keďže jazdím od 18 rokov. Považujem sa za skúseného vodiča, ktorý dáva pozor na cestách, ale keď si spomeniem, keď som mal 18, 19, 20, 22 rokov, pani ministerka, keď si vytiahnete nejaké moje staré záznamy, nájdete tam, úplne vážne, možno 30 pokút za rýchlosť. Mladý, nerozvážny, jednoducho nezodpovedný.
Ja si neviem predstaviť 18-ročné, lebo je to dieťa, stále je to dieťa. Však viete aj chlapi, ktorí majú 30, sú častokrát ešte deti, aspoň to naše ženy hovoria. A ja si neviem predstaviť 18-ročného chlapca za volantom takého kolosu.
Občas potrebujem previesť nejaký nábytok, tak požičiam si od kamaráta dodávku. A to sú, to sú malé dodávky, Mercedes Vito a podobné typy. A mám problém sadnúť si za dodávku, odšoférovať to, lebo predsa len nie je osobné auto. Čiže cítim dosť veľkú nervozitu pritom. A ja si fakt neviem predstaviť 18-ročných, že sadnú si za kamión.
Tento návrh zákona považujem za, neviem, možno nezodpovedný. A musím povedať, že poznám veľmi veľa zamestnancov v najväčšej špeditérskej spoločnosti na Slovensku. Mnohí pochádzajú z môjho okresu. Pracujú v tejto firme dlhé roky, keďže firma pochádza z môjho mesta, a jednoducho najväčší problém je práve s tými najmladšími vodičmi, pretože sú nezodpovední. Častokrát porušujú rýchlosť, častokrát jazdia nezodpovedne. Neviem, ten, ten zákon jako, ja by som naozaj na mieste navrhovateľa ho stiahol.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 19.9.2019 16:13 - 16:14 hod.

Lukáč Jozef Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Súhlasím s tým, čo povedal Boris. Tínedžerom kamión do rúk nepatrí. My v Prešovskom kraji máme veľmi slabo vybudovanú infraštruktúru. Kamióny prechádzajú cez malé obce, už teraz neni možné prechádzať na druhú stranu. My dáme kamión do rúk 18-ročnému človeku? Mladý, nezrelý? Prešov, mesto, v ktorom žijem, je špecifické. Momentálne je doprava taká, aká je. Cez najväčšie sídlisko prechádza hlavný ťah mestom. Sú tam štyri základné školy, jedna stredná škola. Denne sú tam kolízne situácie. Ak niekto z mladých vodičov spôsobí tragickú dopravnú nehodu, ak by som hlasoval za tento zákon, do konca života budem žiť s tým, že som spoluvinník.
Skryt prepis