Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

23.10.2019 o 17:12 hod.

Petra Krištúfková

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie s faktickou poznámkou 23.10.2019 17:12 - 17:13 hod.

Petra Krištúfková
Ďakujem veľmi pekne za, Janka, tvoju faktickú poznámku. A práve to bol ten prípad, kedy sme prišli s pozmeňujúcim návrhom už vtedy, kedy to navrhovali, a nedostali sme podporu. Takže verím, že prešlo možno už aj rok, a verím, že tentokrát tento návrh bude podporený a naozaj nevidím dôvod, prečo by dvojitý daňový bonus mal byť len pre deti do 6 rokov. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 23.10.2019 17:09 - 17:12 hod.

Petra Krištúfková Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Už takmer štyri roky prichádzam za hnutie SME RODINA s návrhmi, ktoré by podporili rodiny, matky, zdravotne ťažko postihnutých a deti, pretože chceme kedykoľvek v budúcnosti povedať, že týmto a týmto sme pomohli.
Narážam aj na návrhy, pri ktorých som sa nenechala odradiť, a napriek tomu, že nedostávali podporu od koaličných poslancov, som ich podávala opakovane. Ale dnes sú schválené, pretože si ich koaliční poslanci podali ako vlastné, čo pokladám z pozície opozičného poslanca za úspech.
Tentokrát tu stojím s návrhom, ktorý by podporil pracujúcich rodičov. A pri tejto príležitosti sa vás chcem opýtať, nemyslíte si, že na dvojitý daňový bonus majú mať nárok aj rodičia detí nad 6 rokov? Ja si myslím, že určite majú. A z tohto dôvodu už druhýkrát podávam návrh, aby si rodič na dvojitý daňový bonus mohol nárokovať aj pri dieťati nad 6 rokov, a to vo výške 44 eur a 34 centov, a nielen s dieťaťom do 6 rokov, ako je tomu teraz. Dovolím si povedať, že aktuálne nastavenie tohto zákona vytvára nespravodlivosť voči naozaj veľkej skupine rodičov. A okrem spravodlivosti, ktorá by sa mala ľuďom určite dostať, sú tu aj pragmatické dôvody. Napríklad, že práve na výchovu dorastajúcich detí sú stále vyššie a vyššie náklady. Naozaj hľadám rozumný dôvod, prečo by ste nemali za tento náš dobrý návrh zahlasovať, pretože títo pracujúci rodičia týchto detí starších ako 6 rokov odvádzajú nie malé peniaze tomuto štátu, platia dane a vychovávajú svoje deti, ktoré tento štát predsa potrebuje. Stále tu v rôznych formách rozprávame o tom, že pracujúci rodič je v podstate darom pre štát. Na jednej strane odvádza dane a na druhej strane zabezpečuje demografickú krivku. A z tohto dôvodu mi jasne vychádza, že by nemal byť diskriminovaný rodič len preto, že jeho dieťa dovŕšilo už šesť rokov. A takto to vidíme my v hnutí SME RODINA, pretože ľudí vnímame srdcom, a nie cez štatistiky alebo excelovské tabuľky.
Ja vám ďakujem za pozornosť a za podporu tohto dobrého návrhu.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 23.10.2019 17:05 - 17:07 hod.

Petra Krištúfková Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vážený pán predsedajúci, vážené kolegyne, vážení kolegovia, hlavným účelom predloženého návrhu zákona je podpora mladých rodín zavedením dvojnásobnej výšky sumy daňového bonusu na každé vyživované dieťa, ktoré žije s daňovníkom v domácnosti. S účinnosťou od 1. januára 2020 sa oproti súčasnosti zvýši výška daňového bonusu u daňovníka o 44,34 eura mesačne na každé takto vyživované dieťa, čo bude mať dopad na zvýšenie čistých miezd pracujúcich a tým aj na vyššiu životnú úroveň ich a ich rodín.
Súčasný platný zákon č. 595/2003 z. z. o daní z príjmov v znení neskorších predpisov dostatočne nepodporuje rodiny s viacerými deťmi. Ako vyplýva z ustanovenia § 33, každý daňovník si môže uplatniť na každé dieťa daňový bonus. Daňový bonus je v sume 22,17 eur mesačne alebo dvojnásobok sumy podľa písm. a) 22,17 eur mesačne, ak vyživované dieťa nedovŕšilo 6 rokov veku, a to poslednýkrát za kalendárny mesiac, v ktorom vyživované dieťa dovŕši 6 rokov veku.
Predkladaný návrh zákona nemá vplyv na rozpočet verejnej správy, nemá vplyv na podnikateľské prostredie. Má pozitívne sociálne vplyvy a vplyv na manželstvo, rodičovstvo a rodinu. Nemá vplyv na životné prostredie a nemá ani vplyv na informatizáciu spoločnosti. Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky, medzinárodnými zmluvami a inými medzinárodnými dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná, ako aj s právom Európskej únie.
Ďakujem a hlásim sa do rozpravy.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 17.10.2019 16:22 - 16:22 hod.

Petra Krištúfková Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Chcela by som vás veľmi pekne poprosiť ako spravodajkyňa o podporu o tohto návrhu. To, že je to v druhom čítaní, nie je náhoda a nie je náhoda, že bol podporený v prvom čítaní. Bol podporený vo všetkých výboroch, takže mali by sme mu dať určite šancu, je veľmi dobrý a je veľmi potrebný a bola by som veľmi rada, aby ste to rozhodnutie z výborov nezmenili z nejakých nezmyselných dôvodov, a myslím si, že z každej strany tu niekoho máme, aby ste naozaj tento odkaz dali vo svojich kluboch.
A aj z tohto dôvodu by som chcela požiadať posunúť hlasovanie na zajtra na 11.00 hod.
Ďakujem za podporu ešte raz.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 17.10.2019 15:59 - 16:01 hod.

Petra Krištúfková Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, dovoľte mi predložiť spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní návrhu poslankyne Národnej rady Slovenskej republiky Soni Gaborčákovej na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného poistenia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 2084 z 25. septembra 2019 pridelila predmetný návrh zákona na prerokovanie týmto výborom: Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci. Určila zároveň Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci ako gestorský výbor a lehoty na prerokovanie predmetného návrhu zákona v druhom čítaní vo výboroch.
Predmetný návrh zákona prerokovali a odporučili Národnej rade Slovenskej republiky schváliť všetky určené výbory. Z uznesení výborov Národnej rady Slovenskej republiky pod bodom III tejto spoločnej správy vyplýva jeden pozmeňujúci a doplňujúci návrh. Gestorský výbor odporúča návrh zákona schváliť v znení schváleného pozmeňujúceho návrhu. Gestorský výbor odporúča hlasovať o návrhu v IV. časti tejto spoločnej správy so stanoviskom gestorského výboru schváliť.
Spoločná správa výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní návrhu zákona vo výboroch Národnej rady Slovenskej republiky v druhom čítaní bola schválená uznesením Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci č. 208 z 15. októbra 2019. Týmto uznesením ma výbor zároveň poveril, aby som na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky pri rokovaní o predmetnom návrhu zákona informovala o výsledku rokovania výborov a predkladala návrhy v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady.
Pán predsedajúci, otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 24.9.2019 9:32 - 9:34 hod.

Petra Krištúfková Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vážený pán predsedajúci, vážené kolegyne, vážení kolegovia, prichádzame s návrhom na zvýšenie sirotského dôchodku, pretože takmer 15 rokov sa okrem valorizácie sirotský dôchodok nezvyšoval napriek tomu, že náklady na život sa každoročne zvyšujú. Jeho priemerná výška je 133 eur. Ide o 21-tisíc smutných osudov detí, ktoré tým, že predčasne stratili rodiča, prídu do ťažkej životnej situácie, čo so sebou prináša aj stratu finančnej opatery vo vzťahu rodič – dieťa.
Tieto rodiny sú vystavené ťažkej životnej skúške už tým, že dieťa je poberateľom sirotského dôchodku. Čiže prišlo o jedného rodiča, niekedy, bohužiaľ, aj obidvoch. Preto je veľmi, veľmi dôležité, aby schopnosť spoločnosti sa merala podľa toho, ako vie pomôcť práve týmto najzraniteľnejším a najslabším. A určite tie rodiny, ktoré poberajú sirotský dôchodok, patria medzi tie najzraniteľnejšie, preto si myslím, že politici, od ktorých sa to, samozrejme, očakáva, by mali ukázať, že na nich myslia. Tu môžu ukázať svoj postoj, ako to vlastne myslia s celou spoločnosťou. Tu sa ukáže, akým spôsobom kto ako vníma. Či vníma cez štatistiku ako číslo, alebo ich vníma srdcom a cíti s tými ľuďmi, a to je to najpodstatnejšie.
V týchto tragických situáciách musí štát prebrať úlohu akéhosi ochranného dáždnika pre tieto deti. Nárok na poberanie sirotského dôchodku má len dieťa, ktorého zosnulý rodič odvádzal do sociálneho systému, a dokonca jeho poberanie je podmienené počtom odpracovaných rokov úmerne k veku.
Cieľom nášho návrhu je zvýšenie percenta, podľa ktorého sa vypočítavajú sirotské dôchodky. Na úvod navrhujeme zvýšenie na 50 % zo starobného či invalidného dôchodku, na ktorý by mal nárok zomrelý rodič pozostalého dieťaťa, a postupne sa chceme dopracovať až na úroveň 60 percent, pretože výška sirotských dôchodkov je naozaj nepostačujúca. Súčasný stav zďaleka nepokrýva náklady na základné životné potreby spojené s výchovou nezaopatreného dieťaťa.
Ďakujem za pozornosť a podporu tohto návrhu.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 24.9.2019 9:26 - 9:29 hod.

Petra Krištúfková Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov predkladajú na rokovanie Národnej rady Slovenskej republiky poslanci Krištúfková, Kollár, Goga.
Nárok na sirotský dôchodok má nezaopatrené dieťa po zomretom rodičovi alebo osvojiteľovi za podmienok stanovených zákonom č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov. Sirotské dôchodky sa podľa platného zákona priznávajú vo výške 40 % starobného či invalidného dôchodku, na ktorý by mal nárok zomrelý rodič adresáta tohto sociálneho príspevku.
Ako vyplýva zo správy o sociálnej situácii obyvateľstva Slovenskej republiky za rok 2018, tak v roku 2018 bolo vyplatených 20 958 sirotských dôchodkov, čo je o 295 vyplatených sirotských dôchodkov menej, ako ich bolo vyplatených v roku 2017. Klesajúci trend vyplatených sirotských dôchodkov bol zaznamenaný aj v roku 2017, kedy bolo vyplatených približne o 600 sirotských dôchodkov menej ako v roku 2016.
S účinnosťou od 1. januára 2018 bol sirotský dôchodok valorizovaný zákonom č. 266/2017 Z. z. na obdobie rokov 2018 až 2021. Zvýšenie sirotského dôchodku bolo realizované od 1. januára 2018 o 2 eurá 60 centov, ak ide o sirotský dôchodok vyplácaný v sume jednej polovice, zvýšenie bolo realizované o euro 30. V roku 2018 bol priemerne vyplatený sirotský dôchodok 133 eur.
Zastávame názor, že uvedená valorizácia bola nedostatočná, pretože zvýšenie sirotského dôchodku dostatočne nepokrýva zvýšené životné náklady na zdravý vývoj nezaopatreného dieťaťa. Vzhľadom na vývoj ekonomiky Slovenskej republiky sa navrhuje zvýšenie percenta, z ktorého sa priznávajú sirotské dôchodky, o 10 percent. Cieľom návrhu zákona je zvýšenie percenta, z ktorého sa priznávajú sirotské dôchodky, a to vo výške 50 % starobného či invalidného dôchodku, na ktorý by mal nárok zomrelý rodič adresáta tohto sociálneho príspevku.
Predkladaný návrh zákona bude mať nepriaznivý vplyv na rozpočet verejnej správy, nebude mať vplyv na podnikateľské prostredie a bude mať pozitívny vplyv na manželstvo, rodičovstvo a rodinu, sociálne vplyvy, nebude mať vplyv na životné prostredie ani vplyvy na informatizáciu spoločnosti a služby verejnej správy pre občana.
Predkladaný návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky, medzinárodnými zmluvami a inými medzinárodnými dokumentami, ktorými je Slovenská republika viazaná. Návrh zákona je v súlade s právom Európskej únie.
Ďakujem a hlásim sa do rozpravy.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 20.9.2019 12:56 - 12:58 hod.

Petra Krištúfková Zobrazit prepis
Ďakujem. Vážený pán predsedajúci, vážené kolegyne, kolegovia, v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bola predsedníčkou výboru určená za spravodajkyňu k návrhu zákona, ktorý je uvedený pod tlačou 1549. Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona.
Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko Ministerstva financií Slovenskej republiky.
V zmysle oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajkyňu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku, odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady č. 1639 z 3. júna 2019 a rozhodnutím č. 1663 zo 4. júna 2019 navrhujem, aby návrh zákona prerokovali Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre sociálne veci a odporúčam, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 30 dní a v gestorskom výbore do 32 dní od prerokovania návrhu zákona v prvom čítaní.
Prosím, pán predsedajúci, otvorte všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 20.9.2019 10:02 - 10:02 hod.

Petra Krištúfková Zobrazit prepis
Neodpovedali ste mi na moju otázku, kde vo vašom návrhu je odstupňovanie výšky sumy žiadateľa s ohľadom na počet detí, o ktorom ste hovorili. Pán poslanec, povedala som, že pokiaľ ste potrebovali tak dlhý čas na úpravu tak dôležitého zákona, akým je náhradné výživné, tak tam naozaj nemáte čo robiť. Vaša rozprava bola v značnej miere o tom, že ste sa ľutovali, čo všetko ste museli pre to spraviť. Na rozdiel od mojej rozpravy, kde ja som hovorila o matkách a deťoch, ktoré sa k náhradnému výživnému dostať nevedia.
Viete, aký je rozdiel medzi vami a nami? Že vy chránite štát a my chránime matky s deťmi. Ale hovoriť viete pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 20.9.2019 9:25 - 9:26 hod.

Petra Krištúfková
Mrzí ma, že tu opäť neprichádza k žiadnej debate. Pán predkladateľ sa k nej neprihlásil. Nediskutuje, neodpovedá na moje otázky, takže zase mám pocit, že tento návrh nebude konštruovaný tak, aby naozaj týmto matkám pomohol.
Ďakujem.
Skryt prepis