Videokanál klubu

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

26.1.2021 o 13:29 hod.

Ing.

Anna Mierna

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia klubu

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 26.1.2021 13:29 - 13:29 hod.

Mierna Anna
Pán predsedajúci, prosím, tu moju, ten môj dotaz, zákon 302 ste nespomínali, teda že ho sťahujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 26.1.2021 13:18 - 13:19 hod.

Mierna Anna
Ďakujem pekne pán predsedajúci. Na organizačný odbor som doručila voju žiadosť, poprosím o stiahnutie zákona č. 302/2001 o samosprávy Vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov,. je to tlač 279. Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 14.1.2021 17:58 - 18:00 hod.

Kozelová Monika Zobrazit prepis
Ja ďakujem pánovi poslancovi Dostálovi, lebo samozrejme, nie všetci sme tu dlhšiu dobu a nie všetci vieme čo máme robiť. Ja len na margo tých vecí, ktoré prečítala, prečítala Monika Kavecká. My sme, páni a dámy, my sme poslanci, rokujeme neustále a nepretržite. Tak ako všetci ostatní, aj my sme dostali niektoré veci skutočne veľmi krátko a skutočne nikto z nás nie je komfortný s tým, akým spôsobom idú tieto pozmeňováky do pléna. Je COVID. To tu nebolo za celú tú dobu čo existuje tento parlament. Nikto nevie, akým spôsobom sa s tým vysporiadať a riešime veci, ktoré sú potrebné pre to, aby sme ochránili životy ľudí tejto krajiny. Nesmejeme sa z toho, nemáme z toho zábavu.
Ja vás pekne poprosím naozaj, pre nikoho to nie je ružové, všetci možno vyzeráme ako blázni voči vlastným voličom, ale nerobíme to zo srandy. A ani nás to nenapadne. Čiže prosím vás, chovajme sa ako poslanci a nie ako ľudia, ktorí si na tom vytĺkajú nejaké politické nezmysly, lebo toto nie je o politike. Toto je proste o životoch. To je celé.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 14.1.2021 17:43 - 17:57 hod.

Kavecká Monika Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne za túto možnosť. Ešte raz sa veľmi ospravedlňujem.
V súčasnej krízovej situácii, odôvodnenie predkladania pozmeňujúceho návrhu, v súčasnej krízovej situácii spôsobenej pandémiou ochorenia COVID-19 môže prísť k situácii, kedy kapacity zdravotníckych zariadení štátu počas vrcholiacej pandémie nemusia kapacitne postačovať požiadavkám na urgentnú zdravotnú starostlivosť a z tohto dôvodu by malo prísť ku krátkodobej kritickej preťaženosti a následnému kolapsu zdravotného systému.
S cieľom predísť tomuto negatívnemu scenáru Slovenská republika a okolité členské štáty pristúpili k mimoriadnej možnosti umiestniť osoby s ochorením COVID-19, ktoré budú vyžadovať ústavnú liečbu pričom kapacity poskytovateľov ústavnej zdravotnej starostlivosti budú naplnené nad kritickú hranicu, do voľných kapacít poskytovateľov ústavnej zdravotnej starostlivosti v okolitých členských štátoch.
Zdravotná starostlivosť, poskytovaná týmto osobám bude uhrádzaná poskytovateľovi v inom členskom štáte v plnom rozsahu, v obdobnom režime, ako je uhrádzaná zdravotná starostlivosť osobám, ktoré majú predchádzajúci súhlas zdravotnej poisťovne na poskytnutie zdravotnej starostlivosti v inom členskom štáte. Zdravotné poisťovne budú mať povinnosť vydať pre tieto osoby prenosný dokument S2, súhlas s plánovanou liečbou a jej úhradu, pričom tento dokument bude vydávaný bezodkladne.
Preprava takejto osoby do zdravotníckeho zariadenia v inom členskom štáte a následne naspäť do Slovenskej republiky bude uhradená podľa rovnakých pravidiel, ako preprava na území Slovenskej republiky.
V prípade úmrtia takejto osoby u poskytovateľa v inom členskom štáte sa preprava mŕtveho tela na územie Slovenskej republiky uhrádza cestou Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, bez finančnej spoluúčasti pozostalých.
Obdobná právna úprava sa prijíma aj v okolitých členských štátoch, napríklad. Rakúsko, Česká republika, s cieľom vzájomnej recipročnej pomoci v prípade kritickej preťaženosti zdravotného systému v ktorom členskom štáte. To je odôvodnenie.
A teraz pozmeňujúci návrh.
Za čl. IV sa vkladá čl. V, ktorý znie: "Čl. V
Zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 718/2004 Z. z., č. 305/2005 Z. z., zákona č. 352/2005 Z. z., zákona č. 660/2005 Z. z., zákona č. 282/2006 Z. z., zákona č. 522/2006 Z. z., zákona č. 673/2006 Z. z., zákona č. 358/2007 Z. z., zákona č. 518/2007 Z. z., zákona č. 530/2007 Z. z., zákona č. 594/2007 Z. z., zákona č. 461/2008 Z. z., zákona č. 581/2008 Z. z., zákona č. 108/2009 Z. z., zákona č. 192/2009 Z. z., zákona č. 533/2009 Z. z., zákona č. 121/2010 Z. z., zákona č. 136/2010 Z. z., zákona č. 151/2010 Z. z., zákona č. 499/2010 Z. z., zákona č. 133/2011 Z. z., zákona č. 250/2011 Z. z., zákona č. 185/2012 Z. z., zákona č. 252/2012 Z. z., zákona č. 395/2012 Z. z., zákona č. 421/2012 Z. z., zákona č. 41/2013 Z. z., zákona č. 153/2013 Z. z., zákona č. 220/2013 Z. z., zákona č. 338/2013 Z. z., zákona č. 463/2013 Z. z., zákona č. 185/2014 Z. z., zákona č. 364/2014 Z. z., zákona č. 77/2015 Z. z., zákona č. 148/2015 Z. z., zákona č. 253/2015 Z. z., zákona č. 265/2015 Z. z., zákona č. 336/2015 Z. z., zákona č. 378/2015 Z. z., zákona č. 428/2015 Z. z., zákona č. 429/2015 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 167/2016 Z. z., zákona č. 286/2016 Z. z., zákona č. 341/2016 Z. z., zákona č. 356/2016 Z. z., zákona č. 41/2017 Z. z., zákona č. 238/2017 Z. z., zákona č. 256/2017 Z. z., zákona č. 351/2017 Z. z., zákona č. 63/2018 Z. z., zákona č. 156/2018 Z. z., zákona č. 351/2018 Z. z., zákona č. 366/2018 Z. z., zákona č. 376/2018 Z. z., zákona č. 83/2019 Z. z., zákona č. 139/2019 Z. z., zákona č. 221/2019 Z. z., zákona č. 231/2019 Z. z., zákona č. 310/2019 Z. z., zákona č. 321/2019 Z. z., zákona č. 343/2019 Z. z., zákona č. 467/2019 Z. z., zákona č. 68/2020 Z. z., zákona č. 125/2020 Z. z., zákona č. 264/2020 Z. z. a zákona č. 393/2020 Z. z. sa dopĺňa takto:
V § 38ev sa dopĺňa odsekmi 18 až 23, ktoré znejú:
"(18) Príslušná zdravotná poisťovňa počas krízovej situácie uhrádza v plnom rozsahu náklady zdravotnej starostlivosti poskytnutej poistencovi s ochorením COVID-19 v inom členskom štáte, ak klinické pracovisko príslušného špecializačného odboru, § 10 ods. 7 písm. b), potvrdilo zdravotnú indikáciu a odôvodnenie potreby poskytnutia navrhovanej liečby v inom členskom štáte a táto zdravotná starostlivosť je poskytovaná u poskytovateľa ústavnej zdravotnej starostlivosti v inom členskom štáte, ktorý je financovaný z verejného systému. O presune poistenca k poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti v inom členskom štáte podľa predchádzajúcej vety bezodkladne informuje príslušnú zdravotnú poisťovňu poskytovateľ zdravotnej starostlivosti, ktorý rozhodol o presune poistenca do iného členského štátu.
(19) Informácia o presune poistenca musí obsahovať meno, priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, ak je pridelené, označenie poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v inom členskom štáte a potvrdenie klinického pracoviska podľa odseku 18.
Na účely preu... (20) Na účely preukázania nároku na úhradu nákladov zdravotnej starostlivosti poskytnutej poistencovi s ochorením COVID-19 počas krízovej situácie v inom členskom štáte v plnom rozsahu podľa odseku 18 je príslušná zdravotná poisťovňa povinná vydať prenosný dokument S2 bezodkladne po doručení informácie podľa odseku 19; postup podľa § 9f sa nepoužije.
===== s ochorením COVID-19 počas krízovej situácie v inom členskom štáte v plnom rozsahu podľa ods. 18 je príslušná zdravotná poisťovňa povinná vydať prenosný dokument EZRA bezodkladne po doručení informácie podľa ods. 19. Postup podľa § 9f sa nepoužije.
21. Na úhradu nákladov ústavnej zdravotnej starostlivosti podľa ods. 18 sa vzťahuje postup podľa § 9b ods. 8.
22. Preprava poistenca v súvislosti s poskytnutím zdravotnej starostlivosti v inom členskom štáte podľa ods. 18 sa na účel úhrady nákladov za prepravu pokladá za prepravu na území Slovenskej republiky.
23. Pri úmrtí poistenca s ochorením COVID-19, ktoré nastane u poskytovateľa ústavnej zdravotnej starostlivosti v inom členskom štáte, kam bol poistenec preložený podľa ods. 18, prevoz mŕtveho tela do Slovenskej republiky zabezpečuje a uhrádza úrad; primerane sa použijú ustanovenia osobitného predpisu.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 74 znie:
§ 20 ods. 1 písm. k) zákona č. 581/2004 Z. z.“.“.
Doterajšie články V až IX sa označujú ako články VI až X.

Šeliga, Juraj, podpredseda NR SR
Áno, no všetky, ktoré ste chybne.

Kavecká, Monika, poslankyňa NR SR
Iba tento jeden som chybne prečítala a tento v opravenej verzii som predniesla. Tie ostatné som predniesla tak ako mali byť správne. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 14.1.2021 17:43 - 17:57 hod.

Kavecká Monika Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne za túto možnosť. Ešte raz sa veľmi ospravedlňujem.
V súčasnej krízovej situácii, odôvodnenie predkladania pozmeňujúceho návrhu, v súčasnej krízovej situácii spôsobenej pandémiou ochorenia COVID-19 môže prísť k situácii, kedy kapacity zdravotníckych zariadení štátu počas vrcholiacej pandémie nemusia kapacitne postačovať požiadavkám na urgentnú zdravotnú starostlivosť a z tohto dôvodu by malo prísť ku krátkodobej kritickej preťaženosti a následnému kolapsu zdravotného systému.
S cieľom predísť tomuto negatívnemu scenáru Slovenská republika a okolité členské štáty pristúpili k mimoriadnej možnosti umiestniť osoby s ochorením COVID-19, ktoré budú vyžadovať ústavnú liečbu pričom kapacity poskytovateľov ústavnej zdravotnej starostlivosti budú naplnené nad kritickú hranicu, do voľných kapacít poskytovateľov ústavnej zdravotnej starostlivosti v okolitých členských štátoch.
Zdravotná starostlivosť, poskytovaná týmto osobám bude uhrádzaná poskytovateľovi v inom členskom štáte v plnom rozsahu, v obdobnom režime, ako je uhrádzaná zdravotná starostlivosť osobám, ktoré majú predchádzajúci súhlas zdravotnej poisťovne na poskytnutie zdravotnej starostlivosti v inom členskom štáte. Zdravotné poisťovne budú mať povinnosť vydať pre tieto osoby prenosný dokument S2, súhlas s plánovanou liečbou a jej úhradu, pričom tento dokument bude vydávaný bezodkladne.
Preprava takejto osoby do zdravotníckeho zariadenia v inom členskom štáte a následne naspäť do Slovenskej republiky bude uhradená podľa rovnakých pravidiel, ako preprava na území Slovenskej republiky.
V prípade úmrtia takejto osoby u poskytovateľa v inom členskom štáte sa preprava mŕtveho tela na územie Slovenskej republiky uhrádza cestou Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, bez finančnej spoluúčasti pozostalých.
Obdobná právna úprava sa prijíma aj v okolitých členských štátoch, napríklad. Rakúsko, Česká republika, s cieľom vzájomnej recipročnej pomoci v prípade kritickej preťaženosti zdravotného systému v ktorom členskom štáte. To je odôvodnenie.
A teraz pozmeňujúci návrh.
Za čl. IV sa vkladá čl. V, ktorý znie: "Čl. V
Zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 718/2004 Z. z., č. 305/2005 Z. z., zákona č. 352/2005 Z. z., zákona č. 660/2005 Z. z., zákona č. 282/2006 Z. z., zákona č. 522/2006 Z. z., zákona č. 673/2006 Z. z., zákona č. 358/2007 Z. z., zákona č. 518/2007 Z. z., zákona č. 530/2007 Z. z., zákona č. 594/2007 Z. z., zákona č. 461/2008 Z. z., zákona č. 581/2008 Z. z., zákona č. 108/2009 Z. z., zákona č. 192/2009 Z. z., zákona č. 533/2009 Z. z., zákona č. 121/2010 Z. z., zákona č. 136/2010 Z. z., zákona č. 151/2010 Z. z., zákona č. 499/2010 Z. z., zákona č. 133/2011 Z. z., zákona č. 250/2011 Z. z., zákona č. 185/2012 Z. z., zákona č. 252/2012 Z. z., zákona č. 395/2012 Z. z., zákona č. 421/2012 Z. z., zákona č. 41/2013 Z. z., zákona č. 153/2013 Z. z., zákona č. 220/2013 Z. z., zákona č. 338/2013 Z. z., zákona č. 463/2013 Z. z., zákona č. 185/2014 Z. z., zákona č. 364/2014 Z. z., zákona č. 77/2015 Z. z., zákona č. 148/2015 Z. z., zákona č. 253/2015 Z. z., zákona č. 265/2015 Z. z., zákona č. 336/2015 Z. z., zákona č. 378/2015 Z. z., zákona č. 428/2015 Z. z., zákona č. 429/2015 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 167/2016 Z. z., zákona č. 286/2016 Z. z., zákona č. 341/2016 Z. z., zákona č. 356/2016 Z. z., zákona č. 41/2017 Z. z., zákona č. 238/2017 Z. z., zákona č. 256/2017 Z. z., zákona č. 351/2017 Z. z., zákona č. 63/2018 Z. z., zákona č. 156/2018 Z. z., zákona č. 351/2018 Z. z., zákona č. 366/2018 Z. z., zákona č. 376/2018 Z. z., zákona č. 83/2019 Z. z., zákona č. 139/2019 Z. z., zákona č. 221/2019 Z. z., zákona č. 231/2019 Z. z., zákona č. 310/2019 Z. z., zákona č. 321/2019 Z. z., zákona č. 343/2019 Z. z., zákona č. 467/2019 Z. z., zákona č. 68/2020 Z. z., zákona č. 125/2020 Z. z., zákona č. 264/2020 Z. z. a zákona č. 393/2020 Z. z. sa dopĺňa takto:
V § 38ev sa dopĺňa odsekmi 18 až 23, ktoré znejú:
"(18) Príslušná zdravotná poisťovňa počas krízovej situácie uhrádza v plnom rozsahu náklady zdravotnej starostlivosti poskytnutej poistencovi s ochorením COVID-19 v inom členskom štáte, ak klinické pracovisko príslušného špecializačného odboru, § 10 ods. 7 písm. b), potvrdilo zdravotnú indikáciu a odôvodnenie potreby poskytnutia navrhovanej liečby v inom členskom štáte a táto zdravotná starostlivosť je poskytovaná u poskytovateľa ústavnej zdravotnej starostlivosti v inom členskom štáte, ktorý je financovaný z verejného systému. O presune poistenca k poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti v inom členskom štáte podľa predchádzajúcej vety bezodkladne informuje príslušnú zdravotnú poisťovňu poskytovateľ zdravotnej starostlivosti, ktorý rozhodol o presune poistenca do iného členského štátu.
(19) Informácia o presune poistenca musí obsahovať meno, priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, ak je pridelené, označenie poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v inom členskom štáte a potvrdenie klinického pracoviska podľa odseku 18.
Na účely preu... (20) Na účely preukázania nároku na úhradu nákladov zdravotnej starostlivosti poskytnutej poistencovi s ochorením COVID-19 počas krízovej situácie v inom členskom štáte v plnom rozsahu podľa odseku 18 je príslušná zdravotná poisťovňa povinná vydať prenosný dokument S2 bezodkladne po doručení informácie podľa odseku 19; postup podľa § 9f sa nepoužije.
===== s ochorením COVID-19 počas krízovej situácie v inom členskom štáte v plnom rozsahu podľa ods. 18 je príslušná zdravotná poisťovňa povinná vydať prenosný dokument EZRA bezodkladne po doručení informácie podľa ods. 19. Postup podľa § 9f sa nepoužije.
21. Na úhradu nákladov ústavnej zdravotnej starostlivosti podľa ods. 18 sa vzťahuje postup podľa § 9b ods. 8.
22. Preprava poistenca v súvislosti s poskytnutím zdravotnej starostlivosti v inom členskom štáte podľa ods. 18 sa na účel úhrady nákladov za prepravu pokladá za prepravu na území Slovenskej republiky.
23. Pri úmrtí poistenca s ochorením COVID-19, ktoré nastane u poskytovateľa ústavnej zdravotnej starostlivosti v inom členskom štáte, kam bol poistenec preložený podľa ods. 18, prevoz mŕtveho tela do Slovenskej republiky zabezpečuje a uhrádza úrad; primerane sa použijú ustanovenia osobitného predpisu.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 74 znie:
§ 20 ods. 1 písm. k) zákona č. 581/2004 Z. z.“.“.
Doterajšie články V až IX sa označujú ako články VI až X.

Šeliga, Juraj, podpredseda NR SR
Áno, no všetky, ktoré ste chybne.

Kavecká, Monika, poslankyňa NR SR
Iba tento jeden som chybne prečítala a tento v opravenej verzii som predniesla. Tie ostatné som predniesla tak ako mali byť správne. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 14.1.2021 17:38 - 17:40 hod.

Kavecká Monika Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne za slovo. Pani kolegyni Cigánikovej, naozaj ten pozmeňovák, ktorý sme dali, ten prvý aj druhý, boli to veci, ktoré boli na skvalitnenie tohto zákona, tak isto pri tej vekovej hranici to bolo veľmi dôležité, bohužiaľ takéto technické chyby, ja to považujem za technikálie, tak si myslím, že sme to asi tak poňali, že aby sme presne určili, že vlastne to môže byť zdravotnícky, teda zdravotníckym pracovníkom, ktorý v domnení, že ak je zdravotnícky pracovník, tak má viac ako18 rokov. Ale upravili sme to iba čisto technicky, lebo aby sme vedeli, že študenti na strednej zdravotníckej škole v treťom ročníku nemusia mať 18 rokov. Takže naozaj a pri vúckarských zákonoch, alebo teda pri tom vúckarskom pozmeňováku ide o to v podstate, že VÚC-ky chcú byť vlastne súčasťou krízového riadenia ako je to myslím si, že úplne prirodzené a je to na požiadanie vyšších územných celkov, takže vôbec v tomto nevidím nejaký dôvod a pán poslanec Beluský, naozaj v tom skrátenom, v tej skrátenej verzii keďže som neprečítala možno že celé to paragrafové znenie, tak sa ospravedlňujem veľmi, možno, že to je tá moja nerozvážnosť pri, pri tom, že som chcela skrátiť paragrafové znenie, ktoré je naozaj k dispozícii a je to iba technikália, že vlastne prečítam zákony, ktorý všetky obsahujú v článku...
===== Keďže som neprečítala možnože celé to paragrafové znenie, tak sa ospravedlňujem veľmi. Možnože to je tá moja nerozvážnosť pri, pritom že som chcela skrátiť paragrafové znenie, ktoré je naozaj k dispozícii, a je to iba technikália, že vlastne prečítam zákony ktoré všetky obsahujú v čl. 5. Takže ja sa vám veľmi pekne ospravedlňujem. Ak to budem musieť predniesť znova, tak to prednesiem znova, ak mi dáte teda tú opravu. Takže skutočne som vám vďačná za to, že mi dáte tú možnosť, aby ten pozmeňovák mohol teda o ňom byť hlasované. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 14.1.2021 17:38 - 17:40 hod.

Kavecká Monika Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne za slovo. Pani kolegyni Cigánikovej, naozaj ten pozmeňovák, ktorý sme dali, ten prvý aj druhý, boli to veci, ktoré boli na skvalitnenie tohto zákona, tak isto pri tej vekovej hranici to bolo veľmi dôležité, bohužiaľ takéto technické chyby, ja to považujem za technikálie, tak si myslím, že sme to asi tak poňali, že aby sme presne určili, že vlastne to môže byť zdravotnícky, teda zdravotníckym pracovníkom, ktorý v domnení, že ak je zdravotnícky pracovník, tak má viac ako18 rokov. Ale upravili sme to iba čisto technicky, lebo aby sme vedeli, že študenti na strednej zdravotníckej škole v treťom ročníku nemusia mať 18 rokov. Takže naozaj a pri vúckarských zákonoch, alebo teda pri tom vúckarskom pozmeňováku ide o to v podstate, že VÚC-ky chcú byť vlastne súčasťou krízového riadenia ako je to myslím si, že úplne prirodzené a je to na požiadanie vyšších územných celkov, takže vôbec v tomto nevidím nejaký dôvod a pán poslanec Beluský, naozaj v tom skrátenom, v tej skrátenej verzii keďže som neprečítala možno že celé to paragrafové znenie, tak sa ospravedlňujem veľmi, možno, že to je tá moja nerozvážnosť pri, pri tom, že som chcela skrátiť paragrafové znenie, ktoré je naozaj k dispozícii a je to iba technikália, že vlastne prečítam zákony, ktorý všetky obsahujú v článku...
===== Keďže som neprečítala možnože celé to paragrafové znenie, tak sa ospravedlňujem veľmi. Možnože to je tá moja nerozvážnosť pri, pritom že som chcela skrátiť paragrafové znenie, ktoré je naozaj k dispozícii, a je to iba technikália, že vlastne prečítam zákony ktoré všetky obsahujú v čl. 5. Takže ja sa vám veľmi pekne ospravedlňujem. Ak to budem musieť predniesť znova, tak to prednesiem znova, ak mi dáte teda tú opravu. Takže skutočne som vám vďačná za to, že mi dáte tú možnosť, aby ten pozmeňovák mohol teda o ňom byť hlasované. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 14.1.2021 17:26 - 17:35 hod.

Kavecká Monika Zobrazit prepis
Vážený pán predseda, vážený pán predsedajúci, milé kolegyne, kolegovia, dovoľte, aby som predniesla pozmeňujúce návrhy a to k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti s druhou vlnou pandémie ochorenia COVID-19 (tlač 402).
Piaty článok, v piatom článku prvý bod znie:
§ 27 ods. 9 sa na konci pripája táto veta:
„Za zdravotníckeho pracovníka sa počas krízovej situácie považuje aj žiak tretieho a štvrtého ročníka na strednej zdravotníckej škole v študijnom odbore zdravotnícky asistent, ktorý je v pracovnoprávnom vzťahu alebo obdobnom pracovnom vzťahu u poskytovateľa a dovŕšil 18 rokov veku života.“
To ja len v krátkosti, nebudem tu čítať celé odôvodnenie. Bolo uvedené v návrhu zákona, že sa jedná o žiaka tretieho a štvrtého ročníka, kde na strednej zdravotníckej škole môže byť žiak tretieho ročníka v odbore študijnom zdravotnícky asistent a môže mať 17 rokov, preto táto úprava.
Ďalší pozmeňujúci návrh k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti s druhou vlnou pandémie ochorenia COVID-19 (tlač 402).
Za čl. 1 sa vkladá nový čl. 2, ktorý znie:
Čl. 2. "Zákon č. 387/2002 Z. z. o riadení štátu v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového stavu v znení zákona č. 515/2003 Z. z., zákona č. 335/2007 Z. z., zákona č. 445/2008 Z. z., zákona č. 179/2011 Z. z. a zákona č. 444/2015 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1. § 3 sa dopĺňa písm. h), ktoré znie
„h) vyšší územný celok.".
2. V § 4 ods. 1 písm. b) sa slová „riadi a kontroluje činnosť orgánov krízového riadenia podľa § 3 písm. b) až g) pri príprave na krízové situácie a pri riešení," nahrádzajú slovami „riadi a kontroluje činnosť orgánov krízového riadenia podľa § 3 písm. b) až h) pri príprave na krízové situácie a pri ich riešení".
3. V § 6 písm. b) sa slová „koordinuje v rozsahu určenom vládou činnosť orgánov krízového riadenia podľa § 3 písm. b) až c), e) a g)" nahrádzajú slovami „koordinuje v rozsahu určenom vládou činnosť orgánov krízového riadenia podľa § 3 písm. b) až c), e), g) a h)".
4. § 10a vrátane nadpisu znie:
"§ 10a
Vyšší územný celok.
Vyšší územný celok na svojom území
a) zriaďuje krízový štáb,
b) vykonáva opatrenia na riešenie krízových situácií,
c) plní úlohy ustanovené vládou a v rozsahu určenom vládou aj ústredným krízovým štábom pri príprave na riešenie krízových situácií a pri ich riešení,
d) spolupracuje s okresným úradom v sídle kraja pri príprave na riešenie krízových situácií a pri ich riešení,
e) plní pri príprave na krízové situácie a pri ich riešení úlohy civilnej ochrany podľa osobitného predpisu".
5. V § 10b sa slová „v § 3 písm. a) až c), e) a g) a vyšší územný celok" nahrádzajú slovami „v § 3 písm. a) až c), e), g) a h)".
6. § 15 sa dopÍňa písmenom d), ktoré znie:
„ d) krízový štáb vyššieho územného celku súčasťou krízového štábu obvodného úradu v sídle kraja, ktorý plní úlohy tohto krízového štábu.".
Nasledujúce články sa primerane prečíslujú.
Pristúpim k ďalšiemu pozmeňujúcemu návrhu k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti s druhou vlnou pandémie ochorenia COVID-19 a tomuto venujem trošku viacej pozornosti, pretože súčasná situácia je taká, aká je, krízová, spôsobená pandémiou ochorenia COVID - 19 a pri tejto situácii môže prísť k situácii, kedy kapacity zdravotníckych zariadení štátu počas vrcholiacej pandémie nemusia kapacitne postačovať požiadavkám na urgentnú zdravotnú starostlivosť a z toho dôvodu by mohlo prísť ku krátkodobej kritickej preťaženosti a následnému kolapsu zdravotného systému.
S cieľom predísť tomuto negatívnemu scenáru Slovenská republika a okolité členské štáty pristúpili k mimoriadnej možnosti umiestniť osoby s ochorením COVID-19, ktoré budú vyžadovať ústavnú liečbu pričom kapacity poskytovateľov ústavnej zdravotnej starostlivosti budú naplnené nad kritickú hranicu, do voľných kapacít poskytovateľov ústavnej zdravotnej starostlivosti v okolitých členských štátoch.
Prečítam znenie pozmeňujúceho návrhu.
Za čl. IV sa vkladá čl. V, ktorý znie:
„čl. V, znenie všetkých zákonov, nebudem to teda čítať všetko, pre skrátenie času.
§ 38ev sa dopĺňa odsekmi 18 až 23, ktoré znejú:
„18. Príslušná zdravotná poisťovňa počas krízovej situácie uhrádza v plnom rozsahu náklady zdravotnej starostlivosti poskytnutej poistencovi s ochorením COVID-19 v inom členskom štáte, ak klinické pracovisko príslušného špecializačného odboru, § 10 ods. 7 písm. b), potvrdilo zdravotnú indikáciu a odôvodnenie potreby poskytnutia navrhovanej liečby v inom členskom štáte a táto zdravotná starostlivosť je poskytovaná u poskytovateľa ústavnej zdravotnej starostlivosti v inom členskom štáte, ktorý je financovaný z verejného systému. O presune poistenca k poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti v inom členskom štáte podľa predchádzajúcej vety bezodkladne informuje príslušnú zdravotnú poisťovňu poskytovateľ zdravotnej starostlivosti, ktorý rozhodol o presune poistenca do iného členského štátu.
19. Informácia o presune poistenca musí obsahovať meno, priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, ak je pridelené, označenie poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v inom členskom štáte a potvrdenie klinického pracoviska podľa odseku 18.
20. Na účely preukázania nároku na úhradu nákladov zdravotnej starostlivosti poskytnutej poistencovi s ochorením COVID-19 počas krízovej situácie v inom členskom štáte v plnom rozsahu podľa odseku 18 je príslušná zdravotná poisťovňa povinná vydať prenosný dokument S2 bezodkladne po doručení informácie podľa odseku 19; postup podľa § 9f sa nepoužije.
21. Na úhradu nákladov ústavnej zdravotnej starostlivosti podľa odseku 18 sa vzťahuje postup podľa § 9b ods. 8.
22. Preprava poistenca v súvislosti s poskytnutím zdravotnej starostlivosti v inom členskom štáte podľa odseku 18 sa na účel úhrady nákladov za prepravu pokladá za prepravu na území Slovenskej republiky.
23. Pri úmrtí poistenca s ochorením COVID-19, ktoré nastane u poskytovateľa ústavnej zdravotnej starostlivosti v inom členskom štáte, kam bol poistenec preložený podľa odseku 18, prevoz mŕtveho tela do Slovenskej republiky zabezpečuje a uhrádza úrad, primerane sa použijú ustanovenia osobitného predpisu.
Poznámka pod čiarou k odkazu 74 znie:
„74) § 20 ods. 1 písm. k) zákona č. 581/2004."
Doterajšie články V až IX sa označujú ako články VI až X.
Ďakujem. Skončila som rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 14.1.2021 16:55 - 17:10 hod.

Šíbl Jaromír Zobrazit prepis
...zdravotnej starostlivosti pacientom, ktorí boli pozitívne testovaní na COVID-19, bolo vyprodukované niekoľkonásobne viac nebezpečného zdravotníckeho odpadu ako v bežnej situácii. Napriek enormnej snahe došlo k situácii, kedy súčasné možnosti zákonnej úpravy neumožňujú zhromažďovanie tohto odpadu u pôvodcov odpadu a ani existujúce kapacity prevádzok, ktoré môžu na základe existujúcich platných povolení nakladať s nebezpečným zdravotníckym odpadom ihneď, sú nepostačujúce.
Pôvodca odpadov môže odpad zhromažďovať ak má vyhovujúce kapacity, ktoré musia zodpovedať ustanoveným podmienkam. Nakoľko takéto zodpovedajúce kapacity na zhromažďovanie nebezpečných zdravotníckych odpadov nepostačujú, navrhuje sa doplnenie zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov tak, aby pôvodca týchto nebezpečných odpadov, ktorý nedisponuje vyhovujúcimi priestormi na zhromažďovanie, mohol odpad odovzdať osobe, ktorá disponuje súhlasom na zhromažďovanie nebezpečných odpadov u pôvodcu odpadu, ak zhromažďuje väčšie množstvo ako jedna tona nebezpečných odpadov ročne.
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky bude mať kompetenciu poveriť túto osobu na prijatie nebezpečného zdravotníckeho odpadu vyprodukovaného v čase trvania pandémie. Ďakujem, skončil som.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 14.1.2021 16:51 - 16:57 hod.

Šíbl Jaromír Zobrazit prepis
Vážený pán podpredseda, vážené pani poslankyne, páni poslanci, dovolil by som si predniesť pozmeňujúci návrh k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti s druhou vlnou pandémie ochorenia COVID-19.
Za čl. V sa vkladá nový čl. VI, ktorý znie:
"Čl. VI
Zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 91/2016 Z. z., zákona č. 313/2016 Z. z., zákona č. 90/2017 Z. z., zákona č. 292/2017 Z. z., zákona č. 106/2018 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z., zákona č. 208/2018 Z. z., zákona č. 312/2018 Z. z., zákona č. 302/2019 Z. z., zákona č. 364/2019 Z. z., zákona č. 460/2019 Z. z., zákona č. 74/2020 Z. z., zákona č. 218/2020 Z. z. a zákona č. 285/2020 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1. V § 14 ods. 1 písm. e) sa za slovami «§ 49 písm. a) a b)» nahrádza spojka «a» čiarkou a za slová «§ 72» sa vkladajú slová «a § 135h ods. 4».
2. V § 105 sa ods. 2 dopĺňa písmenom a1), ktoré znie:
«a1) udelí poverenie podľa § 135h ods. 4».
3. § 135h sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:
«(4) Ministerstvo môže počas krízovej situácie poveriť osobu, ktorej bol udelený súhlas podľa § 97 ods. 1 písm. g) na prijatie nebezpečného odpadu v súvislosti s opatreniami počas krízovej situácie.».".
Nasledujúce články sa primerane prečíslujú.
Tento článok nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia, čo sa premietne do článku upravujúceho účinnosť zákona.
Odôvodnenie k bodom 1 až 3: Dňa 11. marca 2020 bola vyhlásená mimoriadna situácia z dôvodu vypuknutia pandémie vírusu COVID-19 (ďalej len ´pandémia´). Počas takmer 10 mesiacov trvania pandémie z dôvodu poskytovania nevyhnutnej zdravotnej starostlivosti pacientom, ktorí boli pozitívne testovaní na COVID-19, bolo vyprodukovaného niekoľkonásobne viac nebezpečného zdravotníckeho odpadu ako v bežnej situácii. Napriek enormnej snahe došlo k situácii, kedy súčasné možnosti zákonnej úpravy neumožňujú...
=====
Skryt prepis