Videokanál klubu

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie v rozprave

18.3.2021 o 16:25 hod.

Mgr.

Lukáš Kyselica

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia klubu

Vystúpenie v rozprave 18.3.2021 16:25 - 16:30 hod.

Kyselica Lukáš Zobrazit prepis
Takže ešte v krátkosti chcem doplniť, že po podaní návrhu zákona prebiehal klasický proces na výboroch, stanovisko parlamentnej legislatívy tam bolo, tak isto vláda k tomu zaujala nejaké stanovisko
===== Takže ešte v krátkosti chcem doplniť, že po podaní návrhu zákona prebiehal klasický proces na výboroch, stanovisko parlamentnej legislatívy tam bolo, takisto vláda k tomu zaujala nejaké stanovisko. Došlo k nejakému pozmeňujúcemu a doplňujúcemu návrhu, týka sa väčšinou legislatívno-technických vecí. Jedno z nich čo sa týka informačného systému, o ktorom som hovoril pri predkladaní zákona. Technicky je systém nastavený tak, že do tohto systému sa tieto správne delikty vkladajú elektronicky, avšak pokiaľ nie je táto elektronická služba zriadená, tak nemožno to vyžadovať od obcí, aj keď bude tento zákon účinný, takže dopĺňame jedno prechodné ustanovenie. Vzhľadom na potrebu zabezpečiť príslušné zmeny v informačných systémoch ministerstva vnútra nebude možné realizovať evidovanie úkonov obcami k navrhovanému dátumu účinnosti. Keďže však táto technická nemožnosť nebráni zavedeniu právnej možnosti prejednávať vymedzené správne delikty držiteľov vozidiel obcami, navrhuje sa oddialiť povinnosť evidovania údajov a úkonov obcami v príslušnej evidencii, kým nebude funkčná potrebná elektronická služba.
Ďalej tento zákon o cestnej premávke dopĺňame o jedno ustanovenie. Vkladá sa jedno prechodné ustanovenie, nakoľko čo sa týka posudzovania u vodičov v pôsobnosti ministerstva vnútra, Zboru väzenskej a justičnej stráže, Hasičského a záchranného zboru a takisto príslušníkov Slovenskej informačnej služby povolenie na jazdu služobných motorových vozidiel posudzuje príslušný psychológ, tieto skúšky sa robia opakovane každé dva roky, robia to služobný psychológovia, ktorí už mali upravenú lehotu na to, aby si spravili certifikovanú pracovnú činnosť v odbore dopravná psychológia. Nakoľko to nemajú všetci spravené, tak znova sa posúva táto lehota až do 31. decembra 2022.
Takže, pán predsedajúci, teraz prečítam pozmeňujúce a doplňujúce návrhy poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Lukáša Kyselicu, Marcela Mihálika a Dominika Drdula k návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Bod 1 v čl. I bode 15 § 141 ods. 6 písm. p) znie: (p) Odloženie veci podľa § 139c č. 2 čl. I sa dopĺňa bodom 16, ktorý znie: (16) Za § 143g sa vkladá § 143h, ktorý vrátane nadpisu znie: § 143h prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. mája 2021. Obec eviduje údaje a úkony v evidencii správnych deliktov držiteľov vozidiel podľa § 139f ods. 3 až po zavedení elektronickej služby na tento účel. Ministerstvo vnútra najneskôr 60 dní pred zavedením elektronickej služby zverejní na svojom webovom sídle dátum zavedenia elektronickej služby a hardvérové a softvérové požiadavky na pripojene sa k elektronickej službe. Číslica 3. V čl. II sa pred doterajší bod 1 vkladá nový bod 1, ktorý znie: (1) V § 13 ods. 4 sa za slovo "obcou" vkladajú slová "alebo obecnou políciou". Doterajší bod 1 sa označuje ako bod 2. (4) V čl. II bod 1 znie: (1) V § 86 písm. b) sa slová "obce, priestupky" nahrádzajú slovami "obce a obecné polície, priestupky".
Druhý pozmeňujúci a doplňujúci návrh k návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 395). Čl. I sa dopĺňa bodom 16, ktorý znie: (16) Za § 143g sa vkladá § 143h, ktorý vrátane nadpisu znie: (§ 143h) Prechodné ustanovenie je účinné od 1. mája 2021. Psychickú spôsobilosť môže do 31. decembra 2022 posudzovať u vodičov v pôsobnosti ministerstva vnútra aj služobný psychológ alebo psychológ Hasičského a záchranného zboru, ktorý nemá certifikát z dopravnej psychológie, psychológ Zboru väzenskej a justičnej stráže, ktorý nemá certifikát z dopravnej psychológie a u vodičov v pôsobnosti Slovenskej informačnej služby aj psychológ Slovenskej informačnej služby, ktorý nemá certifikát z dopravnej psychológie.
Ďakujem, pán predsedajúci, skončil som.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 18.3.2021 16:21 - 16:24 hod.

Mihalik Marcel Zobrazit prepis
Ďakujem pán predsedajúci. Vážený pán predsedajúci, dovoľte, aby som ako určený spravodajca predniesol informáciu o prerokovaní návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 395). Národná rada uznesením rozhodla, že návrh prerokuje v druhom čítaní a pridelila ho na prerokovanie týmto výborom: ústavnoprávnemu výboru, výboru pre obranu a bezpečnosť a určila zároveň výbor pre obranu a bezpečnosť ako gestorský výbor a lehotu na prerokovanie. Poslanci Národnej rady, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko. Návrh skupiny poslancov Národnej rady prerokoval: ústavnoprávny výbor odporučil schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi. Výbor pre obranu a bezpečnosť bol zvolaný na 16. marca 2021. O uvedenom poslaneckom návrhu zákona výbor nerokoval, keďže nebol v čase rokovania o tomto bode uznášaniaschopný. Z uznesenia ústavnoprávneho výboru vyplýva pozmeňujúce a doplňujúce návrhy, ktoré sú súčasťou predloženej informácie.
Návrh spoločnej správy, vrátane stanoviska gestorského výboru mal prerokovať výbor pre obranu a bezpečnosť na 23. schôdzi 16. marca 2021. Spoločná správa, ani stanovisko gestorského výboru neboli schválené, keďže výbor opäť nebol uznášaniaschopný. Predseda výboru poveril mňa ako spoločného spravodajcu, aby som na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky informoval o výsledku rokovania výborov. Pán predsedajúci, skončil som, otvorte prosím rozpravu.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 18.3.2021 16:14 - 16:21 hod.

Kyselica Lukáš Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne pán predsedajúci. Takže, skupina poslancov predkladá do Národnej rady návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Cieľom tohto návrhu zákona je rozšírenie kompetencií obcí realizovať porušenia pravidiel cestnej premávky na úseku zastavenia a státia vozidiel v rámci tzv. objektívnej zodpovednosti držiteľa vozidla. V súčasnosti je možné správny delikt držiteľa vozidla tzv. objektívnou zodpovednosťou prejednať len vtedy, ak je zaznamenávaný technickými prostriedkami, ktoré používa alebo využíva Policajný zbor. Obec nemôže vyhotovovať dôkazy ani vydávať meritórne rozhodnutia vo veci správneho deliktu držiteľa vozidla. Policajný zbor však nemá dostatočné personálne ani technické kapacity na riešenie všetkých tých protiprávnych skutkov v cestnej premávke a na strane druhej značné množstvo obcí predovšetkým veľké okresné a krajské mestá v poslednom období začalo riešiť problematiku parkovania rezidentov, kde jasne stanovili pravidlá, realizovali príslušné dopravné značenia, avšak nemajú kompetencie na výkon kontroly rešpektovania pravidiel formou objektívnej zodpovednosti. Čo sa týka vyvodzovania subjektívnej zodpovednosti vodiča tak je to časovo, časovo, personálne aj finančne nákladné, často bez žiaduceho výsledku. Teda dávajú papuče a privolajú tam prvýkrát, druhýkrát a dlho to trvá. Z uvedeného dôvodu je potrebné, aby obec mala možnosť pokutovať držiteľa vozidla za porušenie jeho povinností a tak zabezpečiť, aby pri prevádzkovaní jeho motorového vozidla boli dodržiavané pravidlá cestnej premávky spočívajúce v zákaze zastavenia alebo státia vozidiel v územnej pôsobnosti konkrétnej obce.
Takže bude sa jednať len o zákaz zastavenia státia podľa § 25 zákona o premávke alebo zákaz zastavenia státia vyplývajúci z dopravnej značky alebo dopravného zariadenia. Obec aj naďalej nebude mať možnosť zdokumentovania iných porušení povinností držiteľov vozidla než tých uvedených v § 6a písm. e) zákona o premávke. Zadokumentovanie porušenia povinnosti držiteľa vozidla, vydanie rozkazu, prijatie a vybavenie prípadne podaného odporu, rozhodovanie v konaní o správnom delikte po podanom odpore sa navrhuje zveriť obci. Ak pokutu uloží právoplatné rozhodnutie obce, príjem pokuty patrí tejto obci. Obdobne sa navrhuje upraviť aj príjem v prípade uložených trov konania, ak tieto vznikli resp. boli uložené obci v súvislosti s uložením pokuty v konaní o správnom delikte. Ak držiteľ vozidla uvedie v odpore o vodičovi vozidla, ktorý v čase porušenia pravidiel cestnej premávky viedol vozidlo len údaje v rozsahu meno, priezvisko a adresa pobytu, správny orgán nevie úplne a jednoznačne identifikovať konkrétnu, jedinú osobu v existujúcich databázach osôb. Upraví sa tak povinnosť držiteľa vozidla, ak zamýšľa označiť inú osobu vodiča, ktorý v relevantnom čase viedol vozidlo, uviesť bude potrebné aj dátum narodenia osoby, ktorej vozidlo odovzdal. Držiteľ vozidla, ak nebude chcieť znášať následky porušenia pravidiel cestnej premávky, ktorému vozidlo odovzdal, bude musieť poznať aj dátum narodenia. Navrhuje sa, aby odvolacím orgánom proti rozhodnutiu obce, vydanom po podaní odporu, bol príslušný orgán Policajného zboru. Príslušný orgán Policajného zboru, ktorým je de facto miestne príslušný dopravný inšpektorát, je okrem iného aj príslušný na objasňovanie, prejednávanie a realizovanie celého konania o priestupku proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky, ako aj na dokumentovanie a prejednávanie správnych deliktov držiteľa vozidla vrátane pôsobnosti na preskúmavanie rozhodnutí na základe riadnych a mimoriadnych opravných prostriedkov.
Policajný zbor má v organizačnej štruktúre začlenenú službu dopravnej polície, ktorá komplexne rieši problematiku cestnej premávky. Je vecným gestorom pre zákon o cestnej premávke, realizuje výkon štátnej správy na úseku dohľadu nad bezpečnosťou a plynulosťou cestnej premávky a jej riadení, trestného konania, konania o priestupkoch, objasňovania dopravných nehôd atď. atď. Preto sú tieto útvary dopravnej polície najkompetentnejšie pre rozhodovanie o odvolaní proti rozhodnutiam obcí v správnom konaní o delikte držiteľa vozidla po podanom odpore. Ďalej sa tam upravuje právomoc obecnej polície na konanie a rozhodovanie o správnom delikte. Túto právomoc obecnej polície nie je možné automaticky vyvodiť odvodiť od právomoci obce, hoci príslušníci obecnej polície sú vždy zamestnancami príslušnej obce, ktorá obecnú políciu zriadila. Obecná polícia nedisponuje klasickou hmotnoprávnou subjektivitou, pričom ide o organizačný útvar obce bez právnej subjektivity tzv. poriadkový útvar. Čo sa týka technického riešenia zverenia kompetencií z pohľadu štátnej politiky je dôležité, aby informačný systém zastrešujúci realizáciu objektívnej zodpovednosti tak Policajným zborom ako aj obcami bol jednotný pre celé územie Slovenskej republiky a prepojený z dôvodu prepojenosti konania po podaní odporu, odvolacieho konania a vylúčenia dvojitého postihu za jeden skutok s inými informačnými systémami. Na základe uvedeného predpokladu je potrebné, aby existujúca aplikácia Centrálna evidencia správnych deliktov a priestupkov tzv. CESDaP, ktorá je využívaná Policajným zborom na realizáciu konania o správnych deliktoch bola upravená tak, aby poskytovala možnosť realizovať toto konanie rovnako pre príslušníka Policajného zboru, ako aj zamestnanca obce. To je tak zhruba všetko. Pán predsedajúci, prosím, dajte slovo spravodajcovi, zároveň sa hlásim ako prvý do rozpravy.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 18.3.2021 15:27 - 15:28 hod.

Majorová Garstková Jana Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Ja sa chcem práve pánovi predkladateľovi, ešte pánovi Krajniakovi poďakovať za tento návrh zákona, pretože tu podľa mňa máme návrh zákona a právnu úpravu s jasnými pravidlami a definíciami, ktorá rieši podporu a udržanie zamestnanosti v časoch, ktoré nie sú vôbec jednoduché a krytie a rieši krytie mzdových nákladov, riešenie krytia mzdových nákladov predstavuje nočnú moru pre mnohých. Pomoc podľa predkladaného návrhu zákona dostanú tí, ktorí dodržiavali pravidlá a boli voči nášmu štátu féroví. Je potrebné vyzdvihnúť, že pomoc štát nielen dáva, ale sa stará aj o udržateľnosť pracovných miest, ktoré budú podporené a pre nás všetkých štát a firmy, ako aj ľudí je predsa najlepším riešením keď ľudia môžu pracovať a vytvárať hodnoty pre seba a našu spoločnosť. Ďakujem pekne na slovo.
Skryt prepis
 

18.3.2021 15:13 - 15:15 hod.

Herák Ján Zobrazit prepis
Dobrý deň, vážený pán predsedajúci, vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, v súlade s § 73 o rokovacom poriadku som bol výborom určený za spravodajcu k návrhu zákona, ktorý je uvedený pod tlačou 438. Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona. Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. V zmysle oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní. V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady č. 432 z 1. marca 2021 navrhujem, aby návrh zákona prerokovali Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre sociálne veci a odporúčam, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 30. apríla 2021 a v gestorskom výbore do 3. mája 2021. Prosím, pán predsedajúci, otvorte všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis
 

Doplňujúca otázka / reakcia zadávajúceho 18.3.2021 14:44 - 14:45 hod.

Brisudová Martina
Ďakujem pekne za odpoveď, pán minister. Ak sa nám naozaj podarí toto všetko, čo ste prečítali, tak juh Slovenska, juhovýchod bude prekvitať, tak budem sa veľmi tešiť, že všetko toto, čo ste povedali, pretavíme do praxe a že vlastne to nerovnomerné rozdeľovanie financií pre menej rozvinuté regióny už pominulo. Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 18.3.2021 14:34 - 14:36 hod.

Brisudová Martina Zobrazit prepis
Ďakujem pekne pán minister za odpoveď. Táto odpoveď bola teda o Rimavskej Sobote, na ktorú som sa až tak nepýtala, pretože Rimavská Sobota je síce dvadsaťštyri kilometrov od Poltára vzdialená, patrí k okresom s najvyššou mierou evidovanej nezamestnanosti.
Ja som sa ale pýtala na Poltár, pretože vlastne spojenie medzi Rimavskou Sobotou a Poltárom takmer neexistuje. Neexistuje tam železnica a spojenie ktoré sa týka autobusov je naozaj minimálne.
Čiže to čo som počula od vás bolo teda o Rimavskej Sobote a nie o Poltári. Tridsať rokov sa v Poltári nič nedeje v celom okrese. Okres má 22-tisíc obyvateľov. Tí ľudia, ktorí tam pracovali nie vlastnou vinou stratili strategického zamestnávateľa ktorým boli sklárne potom tehelne. Čiže najväčším zamestnávateľom v našom meste je mestská samospráva. Nemôže štát všetko presúvať na mestské samosprávy, jednoducho to tak nejde. Mestská samospráva pripravila priemyselný park, ale už nemá zdroje na to, aby jednoducho tam priniesla inžinierske siete.
Čiže moja doplňujúca otázka znie:
Prečo flexibilnejšie nereaguje ministerstvo hospodárstva na to, aby pripravilo priemyselné parky teda ak nie už na juhu Slovenska, tak aj na juhovýchode. Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 18.3.2021 11:33 - 11:33 hod.

Pleštinská Zita
Ďakujem pekne pán predsedajúci. Chcela by som pozvať všetkých členov výboru pre európske záležitosti na zasadnutie o 12 hodine v miestnosti myslím 149.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 18.3.2021 11:10 - 11:25 hod.

Pleštinská Zita Zobrazit prepis
pre hospodárske záležitosti a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre verejnú správu a regionálny rozvoj. Odporúčam, aby výbory predmetný návrh zákona prerokovali do 30 dní a v gestorskom výbore do 32 dní od prerokovania návrhu zákona v Národnej rade v prvom čítaní. Dajte, prosím, hlasovať.

Šeliga, Juraj, podpredseda NR SR
Ďakujem pekne. Prezentujme sa, prosím, a hlasujme.
(Hlasovanie.) Prítomných 129, za 127, proti nikto, zdržal sa 1, nehlasoval 1.
Konštatujem, že sme tento návrh schválili.

Pani poslankyňa, prosím, uveďte hlasovanie o bode 11, a to je prvé čítanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 40/1993 Zb. zákonov o štátnom občianstve, tlač 440. Nech sa páči.

Pleštinská, Zita, poslankyňa NR SR
Ďakujem pekne. Vážený pán predsedajúci, v rozprave vystúpili traja poslanci. Pán predsedajúci, dajte, prosím, hlasovať o tom, že Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla v súlade s § 73 ods. 3 písm. c) zákona o rokovacom poriadku prerokovať predložený návrh zákona v druhom čítaní.

Šeliga, Juraj, podpredseda NR SR
Ďakujem. Prezentujme sa, prosím, a hlasujme.
(Hlasovanie.) Prítomných 127, za 82, proti 30, zdržalo sa 15, hlasovali všetci prítomní.
Konštatujem, že sme sa uzniesli, že tento návrh prerokujeme v druhom čítaní, nech sa páči.

Pleštinská, Zita, poslankyňa NR SR
Pán predsedajúci, prosím, dajte hlasovať o tom, že Národná rada v súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady prideľuje predložený návrh zákona na prerokovanie výborom: Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre ľudské práva a národnostné menšiny. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre verejnú správu a regionálny rozvoj. Odporúčam, aby výbory predmetný návrh zákona prerokovali do 30. apríla 2021 a v gestorskom výbore do 3. mája 2021 od prerokovania návrhu zákona v Národnej rade v prvom čítaní.

Šeliga, Juraj, podpredseda NR SR
Ďakujem. Prezentujme sa, prosím, a hlasujme.
(Hlasovanie.) Prítomných 127, za 93, proti 2, zdržalo sa 32, hlasovali všetci prítomní.
Konštatujem, že sme schválili návrh, ktoré výbory o tomto bode budú rokovať.

Ďalej pristúpime k hlasovaniu o návrhu uznesenia k 30. výročiu vzniku Vyšehradskej skupiny, tlač 467. Poprosím povereného člena pána poslanca Osuského zo zahraničného výboru, aby hlasovanie uviedol. Nech sa páči.

Osuský, Peter, poslanec NR SR
Ďakujem, pán predsedajúci. Vážená snemovňa, v rozprave k predmetnej tlači vystúpili dvaja poslanci. Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy neboli predložené. Pán predsedajúci, dajte, prosím, hlasovať o návrhu uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky k 30. výročiu vzniku Vyšehradskej skupiny.

Šeliga, Juraj, podpredseda NR SR
Ďakujem. Prezentujme sa, prosím, a hlasujme.
(Hlasovanie.) Prítomných 129, za 127, proti nikto, zdržali sa 2, hlasovali všetci prítomní.

Konštatujem, že Národná rada tento návrh uznesenia schválila.

Ďalej budeme hlasovať o bode 47 schváleného programu, ktorým je druhé čítanie o návrhu poslancov Šofranko, Kremský, Vašečka na vydanie zákona, ktorým sa mení školský zákon, tlač 381. Poprosím spoločného spravodajcu pána poslanca Bubnára z výboru pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport, aby hlasovania uvádzal, nech sa páči.

Bubnár, Jozef, poslanec NR SR
Ďakujem. Vážený pán predsedajúci, kolegovia, kolegyne, spoločná správa o výsledku prerokovania návrhu zákona vo výboroch neobsahuje žiadne pozmeňujúce a doplňujúce návrhy, na ktorých by sa výbory uzniesli. V rozprave k návrhu zákona na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky v druhom čítaní nevystúpil nikto, a teda nebol podaný žiadny návrh. V súlade s ustanovením § 84 ods. 1 rokovacieho poriadku sme v treťom čítaní. Pán predsedajúci, prosím, otvorte rozpravu k návrhu zákona v treťom čítaní.

Šeliga, Juraj, podpredseda NR SR
Ďakujem pekne. Otváram rozpravu v treťom čítaní. Pýtam sa, či sa niekto hlási do rozpravy. Nikto, ďakujem. Vyhlasujem rozpravu za skončenú. Pán spravodajca, prosím, uveďte návrh hlasovania o návrhu zákona ako o celku.

Bubnár, Jozef, poslanec NR SR
Ďakujem, pán predsedajúci. Prosím, dajte teda hlasovať o návrhu zákona ako o celku s odporúčaním gestorského výboru ho schváliť.

Šeliga, Juraj, podpredseda NR SR
Ďakujem. Prezentujme sa, prosím, a hlasujme.
(Hlasovanie.) Prítomných 127, za 94, proti 13, zdržalo sa 20, hlasovali všetci prítomní.

Konštatujem, že sme schválili návrh novely školského zákona.

Ďalej budeme hlasovať v druhom čítaní o návrhu skupiny poslancov na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke, tlač 383, bod 52 programu. Poprosím pána poslanca Kyselicu, ktorý je spravodajca, člen výboru pre obranu a bezpečnosť, aby hlasovania uvádzal, nech sa páči.

Kyselica, Lukáš, poslanec NR SR
Pán predsedajúci, kolegyne, kolegovia, v rozprave vystúpili dvaja poslanci. Poslanec Viskupič a poslanec Suja pričom pán poslanec Viskupič podal pozmeňujúci a doplňujúci návrh. Keďže pozmeňujúci návrh bol v rozprave podaný včera, dajte, prosím, hlasovať o skrátení lehoty podľa § 83 ods. 4 rokovacieho poriadku.

Šeliga, Juraj, podpredseda NR SR
Ďakujem. Prezentujme sa a hlasujme.
(Hlasovanie.) Prítomných 129, za 86, proti 1, zdržalo sa 40, nehlasovali 2.
Konštatujem, že sme skrátili lehotu. Nech sa páči.

Kyselica, Lukáš, poslanec NR SR
Informácia o rokovaní výborov obsahuje päť bodov. Budeme o nich hlasovať spoločne. Dajte o nich, prosím, hlasovať.

Šeliga, Juraj, podpredseda NR SR
Ďakujem. Prezentujme sa, prosím, a hlasujme.
(Hlasovanie.) Prítomných 127, za 97, proti 2, zdržalo sa 28, hlasovali všetci prítomní.
Konštatujem, že tieto body zo spoločnej správy sme schválili. Nech sa páči.

Kyselica, Lukáš, poslanec NR SR
Teraz dajte, prosím, hlasovať o pozmeňujúcom návrhu predloženom poslancom Viskupičom.

Šeliga, Juraj, podpredseda NR SR
Ďakujem. Prezentujme sa, prosím, a hlasujme.
(Hlasovanie.) Prítomných 128, za 106, proti nikto, zdržalo sa 22, hlasovali všetci prítomní.
Konštatujem, že tento pozmeňujúci návrh sme schválili.

Kyselica, Lukáš, poslanec NR SR
Týmto sme hlasovali o všetkých pozmeňujúcich návrhoch. Pán predsedajúci, dajte hlasovať o tom, že prerokovaný vládny návrh zákona prerokujeme v treťom čítaní ihneď.

Šeliga, Juraj, podpredseda NR SR
Ďakujem. Prezentujme sa, prosím, a hlasujme.
(Hlasovanie.) Prítomných 128, za 106, proti 2, zdržalo sa 20, hlasovali všetci prítomní.

Konštatujem, že sme v treťom čítaní. Otváram rozpravu v rámci tretieho čítania. Pýtam sa, či sa niekto hlási do rozpravy. Nikto. Ďakujem. Vyhlasujem rozpravu za skončenú. Pán spravodajca, prosím, uveďte návrh hlasovania o zákone ako o celku.

Kyselica, Lukáš, poslanec NR SR
Pán predsedajúci, dajte hlasovať o návrhu zákona ako o celku.

Šeliga, Juraj, podpredseda NR SR
Ďakujem. Prezentujme sa, prosím, a hlasujme.
(Hlasovanie.) Prítomných 129, za 105, proti 1, zdržalo sa 23, hlasovali všetci prítomní.

Konštatujem, že schválili návrh novely zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke.

Nasleduje hlasovanie v druhom čítaní o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 139/1998 Z. z. o omamných látkach, tlač 354, bod 57 schváleného programu. Poprosím pani predsedníčku výboru pre zdravotníctvo pani poslankyňu Bittó Cigánikovú, aby hlasovanie uvádzala.

Bittó Cigániková, Jana, poslankyňa NR SR
Pán predsedajúci, v rozprave k návrhu zákona nevystúpil žiaden poslanec. Môžeme pristúpiť k hlasovaniu o pozmeňujúcich návrhoch zo spoločnej správy. Prosím, dajte hlasovať o bodoch 1 až 12 spoločne s návrhom gestorského výboru schváliť.

Šeliga, Juraj, podpredseda NR SR
Ďakujem. Prezentujme sa, prosím, a hlasujme.
(Hlasovanie.) Prítomných 128, za 124, proti nikto, zdržali sa 3, nehlasoval 1.

Konštatujem, že sme v treťom čítaní. Otváram rozpravu v rámci tretieho čítania a pýtam sa, či sa niekto hlási do rozpravy. Nikto, ďakujem. Pani spravodajkyňa, uveďte, prosím, návrh hlasovania o návrhu zákona ako o celku.

Bittó Cigániková, Jana, poslankyňa NR SR
Pán predsedajúci, prosím, dajte hlasovať o návrhu zákona ako o celku s prijatými pozmeňujúcimi návrhmi. Gestorský výbor a ja osobne odporúčame schváliť.

Šeliga, Juraj, podpredseda NR SR
Ďakujem pekne. Prezentujte sa a hlasujme, prosím.
(Hlasovanie.) Evidentne váš apel mal efekt. Prítomných 125, za 119, proti nikto, zdržali sa 3, nehlasovali 3.

Konštatujem, že sme schválili vládny návrh novely zákona č. 139/1998 Z. z. o omamných látkach.

Ďalej pokračujeme hlasovaním v druhom čítaní o návrhu poslancov Foltína, Viskupiča, Žitňanskej a Marcinkovej na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 340/2012 Z. z. o úhrade za služby verejnosti poskytované
=====
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 18.3.2021 11:06 - 11:06 hod.

Kremský Peter
Ďakujem. Chcem len pripomenúť členom výboru pre hospodárske záležitosti dnešnú schôdzu výboru o 12-tej hodine. Ďakujem.
Skryt prepis