Videokanál klubu

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

3.11.2021 o 10:10 hod.

Vladimír Zajačik

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia klubu

3.11.2021 10:10 - 10:10 hod.

Zajačik Vladimír
Takto, keď si to takto predstavujete, že budete robiť národné parky, na rozdiel od nás sme chodili za všetkými ľuďmi, so všetkými vecami sme sa s nimi rozprávali, bavili, aj vadili, áno, súhlasím, ale sme všetko spravili pre to, aby ľudia boli minimálne informovaní na rozdiel od vás. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 3.11.2021 10:07 - 10:09 hod.

Šíbl Jaromír Zobrazit prepis
Ja len veľmi krátko.
Pán Takáč, veľmi pekne ste hovorili o tom, ako vy by ste robili úplne ináč, keby sa robili národné parky, ako vy to všetko zmeníte, ako to budete robiť ináč. Chcem sa vás opýtať: viete, kto vyhlásil Muránsku planinu za národný park? Asi neviete, že to bola vaša vláda. Nikoho sa nepýtali, s nikým sa o tom nerozprávali. Poslali do obcí a dotknutým organizáciám list, kde hovoria o tom, že Muránska planina bola vyhlásená za národný park. Tak prosím vás pekne, nezavádzajte tu ľudí, pretože takto si to, keď si to takto predstavujete, že budete robiť národné parky, na rozdiel od vás sme chodili za všetkými ľuďmi, so všetkými vecami sme sa s nimi rozprávali, bavili, aj vadili, áno, súhlasím, ale sme všetko spravili pre to, aby ľudia boli minimálne informovaní, na rozdiel do vás.
=====
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 3.11.2021 10:04 - 10:05 hod.

Potocký Milan Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo, pán predsedajúci.
Pán poslanec, ty si spomínal, že ti chýbala pri tejto novele zákona určitá odborná diskusia. Ja hovorím, kiežby tak prebiehala stále odborná diskusia, ako v tomto prípade, keby každý minister dvihol zadok z Bratislavy a cestoval tak ako pán Budaj naprieč celým Slovenskom v júli a v auguste, od najvýchodnejšieho kúta Slovenska až po západ. Ja som bol na tých diskusiách a môžem vám povedať (zaznievanie gongu), môžem vám povedať jednu vec, že na tých diskusiách sa stretol, áno, so súkromnými vlastníkmi lesov, boli tam starostovia, boli tam lesníci, boli tam všetci zainteresovaní, ktorých sa tento zákon dotýka a diskutovali o tejto téme. A uvítali túto diskusiu. Samozrejme, s mnohými vecami nesúhlasili, ale tá korektná diskusia prebehla.
A, samozrejme, pán Takáč, boli tam aj ľudia, ktorí neprišli odborne diskutovať, neprišli dať riešenia, ale prišli provokovať. Boli plní vulgarizmov a nadávali a doslova sa správali provokačne. Takže niekto tieto diskusie zneužil na to, na útoky voči tejto vláde. Žiaľ.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 3.11.2021 9:51 - 9:52 hod.

Mičovský Ján Zobrazit prepis
Pán poslanec, len z úcty k faktom, vás musím poopraviť v tom, keď ste spomínali štátny podnik Lesy Slovenskej republiky v tom, že je teda v kritickom stave kvôli tomu, že ceny dreva kalamitou boli znížené. Musím povedať, v súlade s realitou aj keď nepoznám do posledného centa tie informácie, ale v zásade Štátny podnik je vďaka obrovskému dopytu po dreve v takom ekonomickom stave aký tu doteraz nebol a dá sa povedať, že sa tak trocha aj momentálne možno v týchto mesiacoch topí v prostriedkoch. Ale to samozrejme neni podstata. Tým ani nechcem operovať, že nemáte pravdu. Štátny podnik tu nie je na to, aby kumuloval peniaze a dával ich niekde inde. To je tá moja známa veta, Štátny podnik nie je tu banka pre štát, ale tie peniaze sa musia vrátiť.
A to, že reformu potrebuje, a že sa musia tie peniaze využiť pre les a oveľa lepšie ako doteraz, o tom možno aj budem ešte niečo hovoriť. Tak len kvôli tomu, že táto časť vášho vystúpenia nerešpektovala realitu, tak som si dovolil vás poopraviť. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 3.11.2021 9:03 - 9:05 hod.

Potocký Milan Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo pán predsedajúci. Pán poslanec, ja som si všimol, že vy ste vo svojom prejave povedali aj, že opatrne s tými zmenami na vidieku, symbolom súčasného vidieka je stagnácia a úpadok v mnohých prípadoch a túto stagnáciu môže zmeniť len reforma. Vidíte sám, že ja som bol na stretnutí s občanmi v obci Stakčín v Národnom parku Poloniny a tam naozaj k tomu vyľudňovaniu vidieka už dochádza. Tam máte opustené domy na pohraničí a vieme že tá bezbrehá ťažba to nezmenila a to že ľudia s reformami nie sú spokojní to nie je výsledok len týchto reforiem, to je tým, že mali sme tu vládu Mečiara, sľuboval Švajčiarsko, ľudia sa Švajčiarska nedočkali, sú sklamaní a frustrovaní. Potom tu prišiel Dzurinda, sľuboval uťahovanie opaskov, ľudia sa lepšieho života nedočkali aj preto sú sklamaní. Potom prišiel pán Fico, sľuboval sociálny štát a vieme ako to dopadlo takže preto ľudia veľmi zo strachom a bojazlivo reagujú na akúkoľvek reformu. Preto je ten strach, to je dlhodobá frustrácia, ktorá je v tejto spoločnosti, nemám výsledok z týchto posledných mesiacov. ja hovorím že, práve že reforma, môže naštartovať zmenu na tomto vidieku a je to jedna z posledných šancí ako tento vidiek oživiť. Ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 2.11.2021 17:46 - 17:46 hod.

Šíbl Jaromír
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 2.11.2021 17:42 - 17:44 hod.

Kozelová Monika Zobrazit prepis
No, ja by som rada reagovala a rada by som aj doplnila kolegu Šídla a upozornila celé toto plénum, že neprijatím zákona nám okrem iného hrozia drsné, ale fakt drsné infringementy z Európskej únie. Tak si to zapamätajte, prosím. Problém je v tom, že dvojkoľajnosťou, ktorú ste, kolegovia, zaviedli v predchádzajúcom období sa naťahujú rokovania a zdržiava sa napĺňanie deklarovaných cieľov a to konkrétne vytvorenie siete Natura 2000 úmerne k zastúpenie typov prirodzených biotopov v rámci nášho územia, prijatie krokov na zabránenie poškodenia biotopov a podstatného rušenia v územiach vyhlásených na ochranu hlucháňa hôrneho, označenie 427 území európskeho významu za osobitne chránené územia v stanovenej lehote a nastavenie podrobných cieľov ich ochrany. Za toto všetko, čo by vyriešila jednotná správa území už dávno, ktorá mala byť zavedená ešte za vlády SMER-u, čo by mal ovládať aj kolega Taraba, ale zavedená nebola, nám hrozia infringementy. (Reakcia z pléna.) Vyčíslenie zatiaľ nemáme, to sa odvíja od toho... (Prerušenie vystúpenia predsedajúcim.)

Laurenčík, Milan, podpredseda NR SR
Pani poslankyňa, reagujte na predrečníka.

Kozelová, Monika, poslankyňa NR SR
... aké kroky ktorá krajina prijala na riešenie týchto problémov.
Chcem len upozorniť kolegov, že ak zákon neprijmeme, môžeme sa rovnako vydať poľskou cestou. Poliaci totiž za rovnaký nezrealizovaný krok nekrok, platia Európskej únii 100-tisíc eur denne. Takže, páni, je to vaše maslo na hlave a každé jedno euro pokút ide aj na vašu hlavu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 2.11.2021 17:33 - 17:35 hod.

Šíbl Jaromír Zobrazit prepis

... zákona č. 117/2010 Z. z., zákona č. 96/2012 Z. z., zákona č. 345/2012 Z. z., zákona č. 115/2013 Z. z., zákona č. 180/2013 Z. z., zákona č. 182/2014 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 153/2017 Z. z., zákona č. 110/2018 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z., zákona č. 158/2019 Z. z., zákona č. 355/2019 Z. z. a zákona č. 120/2021 Z. z. a zákona č. 310/2021 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1. V poznámke pod čiarou k odkazu 3 sa citácia „§ 65 ods. 1 písm. k) devätnásty bod zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny" nahrádza citáciou „§ 65 ods. 1 písm. k), § 65a a § 65b zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov".
2. V § 16 ods. 4 písm. e) sa slová „organizácia ochrany prírody" nahrádzajú slovami „organizácia ochrany prírody a krajiny (ďalej len „organizácia ochrany prírody")".
Poznámka pod čiarou k odkazu 25a znie:
„25a) § 65 ods. 1 písm. k), § 65a a § 65b zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov."
3. V § 16a ods. 2 sa nad slovom „prírody" vypúšťa odkaz 27a vrátane poznámky pod čiarou k odkazu 27a.
4. V § 28 ods. 4 a 5 sa vypúšťajú slová „a krajiny" .
5. V § 50 ods. 3 v druhej vete sa na konci pripájajú tieto slová „a lesných pozemkov a iného lesného majetku vo vlastníctve štátu v národných parkoch, ktorých správa bezodplatne prechádza na organizáciu ochrany prírody".
6. V § 50 ods. 7 sa slová „zriadenej ministerstvom" nahrádzajú slovami „v zriaďovateľskej pôsobnosti ministerstva".
7. V § 50 sa za odsek 18 vkladá nový odsek 19, ktorý znie:
„(19) Správca v zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky uvádza na trh drevo a výrobky z dreva pochádzajúceho z národného parku prostredníctvom organizácie lesného hospodárstva v zakladateľskej pôsobnosti ministerstva v rozsahu, ktorý upravia zmluvou."
Doterajší odsek 19 sa označuje ako odsek 20.
4. Za čl. II sa vkladajú nové čl. III a IV, ktoré znejú:
„Čl. III
Zákon č. 66/2009 Z. z. o niektorých opatreniach pri majetkovoprávnom usporiadaní pozemkov pod stavbami, ktoré prešli z vlastníctva štátu na obce a vyššie územné celky, a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa mení a dopĺňa takto:
V § 3 ods. 2 sa za slová „pozemkový fond" vkladá čiarka a slová „organizácia ochrany prírody a krajiny".
Poznámka pod čiarou k odkazu 7a znie:
„7a) § 65b zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov."
Čl. IV
Zákon č. 97/2013 Z. z. o pozemkových spoločenstvách v znení zákona č. 34/2014 Z. z., zákona č. 110/2018 Z. z. a zákona č. 91/2020 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1. V § 1 ods. 1 písm. b) sa za slová „(ďalej len „fond")", vkladá čiarka a slová „organizácie ochrany prírody a krajiny,".
Poznámka pod čiarou k odkazu 1aa znie:
„1aa) § 65 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení zákona č. .../2021 Z. z."
2. § 10 sa dopĺňa odsekom 7, ktorý znie:
„(7) Na správu podielov spoločnej nehnuteľnosti vo vlastníctve štátu a nakladanie s podielmi spoločnej nehnuteľnosti vo vlastníctve nezistených vlastníkov, ktoré spravuje a s ktorými nakladá organizácia ochrany prírody a krajiny podľa osobitného predpisu, sa ods.1 a 2 nevzťahujú. Na právne postavenie organizácie ochrany prírody a krajiny v pozemkovom spoločenstve sa primerane vzťahujú ustanovenia tohto zákona o fonde."
Poznámka pod čiarou k odkazu 22a znie:
"22a) § 65b ods. 5 a 6 zákona č. 543/2002 Z. z. v znení zákona č. .../2021 Z. z."
Nasledujúci článok sa primerane prečísluje.
5. Čl. III znie:
„Čl. III
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2022 okrem čl. II. až VII, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. apríla 2022."
Ďakujem, pán predsedajúci, skončil som.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 2.11.2021 17:16 - 17:32 hod.

Šíbl Jaromír Zobrazit prepis
1. V § 3 ods. 2 druhej vete sa slová „správcom lesného majetku vo vlastníctve štátu" nahrádzajú slovami „správcom, ktorým je správca lesného majetku vo vlastníctve štátu a organizácia ochrany prírody a krajiny".
Poznámka pod čiarou k odkazu 5aa) znie:
"5aa) § 65 ods. 1 písm. k), § 65a a § 65b zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov."
2. V § 34 ods. 3 druhej vete sa slová „lesnými pozemkami" nahrádzajú slovami „lesnými pozemkami a pozemkov, s ktorými nakladá organizácia ochrany prírody a krajiny" a na konci sa pripájajú tieto slová „okrem podielov na spoločnej nehnuteľnosti, s ktorými nakladá organizácia ochrany prírody a krajiny".
Poznámka pod čiarou k odkazu 22d znie:
„22d) § 65b ods. 6 zákona č. 543/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov."
3. V § 34 ods. 14 sa na konci pripájajú tieto slová „a organizácia ochrany prírody a krajiny vo veciach pozemkov a podielov spoločnej nehnuteľnosti, podľa osobitného predpisu" .
Poznámka pod čiarou k odkazu 23haa) znie:
„23haa) § 65a ods. 2 písm. s) a § 65b ods. 5 a 6 zákona č. 543/2002 Z. z. v znení zákona č. .../2021 Z. z.".
Čl. IV
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 180/1995 Z. z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom v znení nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 131/1996 Z. z., zákona č. 80/1998 Z. z., zákona č. 219/2000 Z. z., zákona č. 193/2001 Z . z., zákona č. 419/2002 Z. z., zákona č. 503/2003 Z. z., zákona č. 549/2004 Z. z., zákona č. 218/2005 Z. z., zákona č. 537/2006 Z. z., zákona č. 396/2009 Z. z., zákona č. 139/2010 Z. z., zákona č. 241/2012 Z. z., zákona č. 57/2013 Z. z., zákona č. 180/2013 Z. z., zákona č. 34/2014 Z. z., zákona č. 115/2014 Z. z., zákona č. 24/2015 Z. z., zákona č. 122/2015 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 153/2017 Z. z. a zákona č. 110/2018 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1. V § 4 ods. 3 sa slová „ak ide o lesný pozemok, aj správca lesného majetku vo vlastníctve štátu (ďalej len „správca")" nahrádzajú slovami „ak ide o lesný pozemok alebo pozemok podľa osobitného predpisu, aj správca, ktorým je správca lesného majetku vo vlastníctve štátu a organizácia ochrany prírody a krajiny (ďalej len „správca")".
Poznámky pod čiarou k odkazom 7aa až 7ac znejú:
„7aa) § 65b ods. 5 a 6 zákona č. 543/2002 Z. z. v znení zákona č. .../2021 Z. z.
7ab) § 2 písm. q) zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších predpisov.
7ac) § 65 ods. 1 písm. k), § 65a a § 65 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov."
2. V § 7 ods. 1 štvrtej vete sa za slová „lesné pozemky" vkladajú slová „alebo pozemky podľa osobitného predpisu".
Poznámka pod čiarou k odkazu 13a) znie:
„13a) § 65b ods. 6 zákona č. 543/2002 Z. z. v znení zákona č. .../2021 Z. z."
3. V § 13 časť vety za bodkočiarkou znie: „obdobne postupuje správca, ak ide o lesné pozemky alebo pozemky podľa osobitného predpisu".
4. V § 16 ods. 1 písm. c) sa za slová „lesné pozemky" vkladajú slová „a pozemky podľa osobitného predpisu".
5. V § 16 ods. 1 písm. c) a § 19 ods. 3 sa vypúšťa odkaz 30aa vrátane poznámky pod čiarou k odkazu 30aa."
Nasledujúce články sa primerane prečíslujú.
3. Čl. II znie:
„Čl. II
Zákon č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení zákona č. 275/2007 Z. z., zákona č. 359/2007 Z. z., zákona č. 360/2007 Z. z., zákona č. 540/2008 Z. z., zákona č. 499/2009 Z. z., zákona č. 117/2010 Z. z., zákona č. 96/2012 Z. z., zákona č. 345/2012 Z. z., zákona č. 115/2013 Z. z., zákona č. 180/2013 Z. z., zákona č. 182/2014 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 153/2017 Z. z., zákona č. 110/2018 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z., zákona č. 158/2019 Z. z., zákona č. 355/2019 Z. z. a zákona č. 120/2021 Z. z. a zákona č. 310/2021 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1. V poznámke pod čiarou k odkazu 3 sa citácia „§ 65 ods. 1 písm. k) devätnásty bod zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny" nahrádza citáciou „§ 65 ods. 1 písm. k), § 65a a § 65b zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov".
2. V § 16 ods. 4 písm. e) sa slová „organizácia ochrany prírody" nahrádzajú slovami „organizácia ochrany prírody a krajiny (ďalej len „organizácia ochrany prírody")".
Poznámka pod čiarou k odkazu 25a znie:
„25a) § 65 ods. 1 písm. k), § 65a a § 65b zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov."
3. V § 16a ods. 2 sa nad slovom „prírody" vypúšťa odkaz 27a vrátane poznámky pod čiarou k odkazu 27a.
4. V § 28 ods. 4 a 5 sa vypúšťajú slová „a krajiny" .
5. V § 50 ods. 3 v druhej vete sa na konci pripájajú tieto slová „a lesných pozemkov a iného lesného majetku vo vlastníctve štátu v národných parkoch, ktorých správa bezodplatne prechádza na organizáciu ochrany prírody".
6. V § 50 ods. 7 sa slová „zriadenej ministerstvom" nahrádzajú slovami „v zriaďovateľskej pôsobnosti ministerstva".
7. V § 50 sa za odsek 18 vkladá nový odsek 19, ktorý znie:
„(19) Správca v zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky uvádza na trh drevo a výrobky z dreva pochádzajúceho z národného parku prostredníctvom organizácie lesného hospodárstva v zakladateľskej pôsobnosti ministerstva v rozsahu, ktorý upravia zmluvou."
Doterajší odsek 19 sa označuje ako odsek 20.
4. Za čl. II sa vkladajú nové čl. III a IV, ktoré znejú:
„Čl. III
Zákon č. 66/2009 Z. z. o niektorých opatreniach pri majetkovoprávnom usporiadaní pozemkov pod stavbami, ktoré prešli z vlastníctva štátu na obce a vyššie územné celky, a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa mení a dopĺňa takto:
V § 3 ods. 2 sa za slová „pozemkový fond" vkladá čiarka a slová „organizácia ochrany prírody a krajiny".
Poznámka pod čiarou k odkazu 7a znie:
„7a) § 65b zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov."
Čl. IV
Zákon č. 97/2013 Z. z. o pozemkových spoločenstvách v znení zákona č. 34/2014 Z. z., zákona č. 110/2018 Z. z. a zákona č. 91/2020 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1. V § 1 ods. 1 písm. b) sa za slová „(ďalej len „fond")", vkladá čiarka a slová „organizácie ochrany prírody a krajiny,".
Poznámka pod čiarou k odkazu 1aa znie:
„1aa) § 65 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení zákona č. .../2021 Z. z."
2. § 10 sa dopĺňa odsekom 7, ktorý znie:
„(7) Na správu podielov spoločnej nehnuteľnosti vo vlastníctve štátu a nakladanie s podielmi spoločnej nehnuteľnosti vo vlastníctve nezistených vlastníkov, ktoré spravuje a s ktorými nakladá organizácia ochrany prírody a krajiny podľa osobitného predpisu, sa ods.1 a 2 nevzťahujú. Na právne postavenie organizácie ochrany prírody a krajiny v pozemkovom spoločenstve sa primerane vzťahujú ustanovenia tohto zákona o fonde."
Poznámka pod čiarou k odkazu 22a znie:
"22a) § 65b ods. 5 a 6 zákona č. 543/2002 Z. z. v znení zákona č. .../2021 Z. z."
Nasledujúci článok sa primerane prečísluje.
5. Čl. III znie:
„Čl. III
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2022 okrem čl. II. až VII, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. apríla 2022."
Ďakujem, pán predsedajúci, skončil som.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 2.11.2021 17:06 - 17:07 hod.

Gyimesi György
Pán podpredseda, dovoľte mi, aby som predniesol procedurálny návrh, ktorým navrhujem, aby sa hlasovanie o bode 73 tejto schôdze, to je zákon o finančnej podpore pre maďarský spoločenský a kultúrny zväz na Slovensku Csemadok, tlač 734, presunulo ako posledné hlasovanie 48. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky.
Skryt prepis