Videokanál klubu

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie

25.11.2021 o 15:56 hod.

Richard Nemec

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia klubu

Vystúpenie 25.11.2021 15:56 - 15:59 hod.

Nemec Richard Zobrazit prepis
Ďakujem, pán predsedajúci.
Vážené poslankyne, vážení poslanci, predseda Zahraničného výboru Národnej rady Slovenskej republiky ma určil za spravodajcu k návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Milana Vetráka, Milana Laurenčíka a Jozefa Pročka na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 474/2005 Z. z. o Slovákoch žijúcich v zahraničí a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákonov č. 575/2001 Z. z. o organizácia činnosti vlády a organizácia ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov, tlač 781.
V súlade s § 73 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku podávam v prvom čítaní spravodajskú informáciu o predmetnom návrhu zákona. Konštatujem, že uvedený návrh spĺňa náležité podmienky rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko ministerstva financií a zo znení návrhov zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy.
Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovaní poriadku doporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tomto, tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady Slovenskej republiky navrhujem, aby návrh zákona prerokovali výbory: Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj, Zahraničný výbor Národnej rady Slovenskej republiky. Za gestorský výbor navrhujem Zahraničný výbor Národnej rady. Odporúčam, aby výbory predmetný návrh zákona prerokovali do 28. januára 2022 a gestorský výbor do 31. januára 2022.
Pán predsedajúci, otvorte, prosím, všeobecnú rozpravu.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie 25.11.2021 15:55 - 15:56 hod.

Pročko Jozef
Ďakujem pekne. Milé kolegyne, milí kolegovia, v Programovom vyhlásení vlády Slovenskej republiky na roky 2020 až 2024 sa uvádza ...
=====
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 25.11.2021 15:55 - 15:56 hod.

Pročko Jozef Zobrazit prepis
Ďakujem pekne.
Milé kolegyne, milí kolegovia, v Programovom vyhlásení vlády Slovenskej republiky na roky 2020 až 2024 sa uvádza, že vláda prehodnotí fungovanie a kompetencie Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Cieľom tohoto návrhu zákona je opätovne priznať Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí také postavenie a pôsobnosť, ako má od svojho vzniku 1. 1. 2006 až do roku 2012, t. j. postavenie štátneho orgánu, ktorý zabezpečuje tvorbu, výkon a koordináciu štátnej politiky vo vzťahu k Slovákom žijúcim v zahraničí.
Tento úrad zostáva napojený na rozpočtovú kapitolu ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky ako ústredného orgánu štátnej správy pre oblasť štátnej politiky vo vzťahu k Slovákom žijúcim v zahraničí. No a chceme zveriť kompetencie v oblasti prevencie korupcie Úradu vlády Slovenskej republiky, čím dôjde k zosúladeniu doterajšieho stavu so znením zákona, keďže problematika prevencie, korupcie v súčasnosti nie je formálne v pôsobnosti žiadneho ústredného orgánu štátnej správy. Tak stručne a ešte potom chcem v rozprave k tomuto tiež niečo povedať.
Takže ďakujem veľmi pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie 25.11.2021 15:53 - 15:54 hod.

Hatráková Katarína
Ďakujem pekne. Ja len chcem nadviazať na kolegov a tiež sa ti Dominik poďakovať za túto legislatívnu iniciatívu, lebo akákoľvek, akékoľvek uľahčenie pre osoby so zdravotným postihnutím na trhu práce je, je cestou k integrácii a to je spôsob ako budeme tu asi všetci a celá spoločnosť lepšie fungovať, takže vďaka.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 25.11.2021 15:52 - 15:53 hod.

Drdul Dominik Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Obom kolegom ďakujem za podporu. Naozaj je mojim úmyslom odstraňovať byrokratické a iné nezmysly, ktoré máme napriek našim právnym poriadkom, ktoré možno boli prijaté v dobrej viere, ja o tom nepochybujem, ale v konečnom dôsledku vypálili tak, ako povedal Ondrej, absolútne opačne. A toto jednoznačne sleduje aj táto moja legislatívna iniciatíva, kde som nechcel na jednej strane spôsobiť, že bude ľahké vyhadzovať osoby so zdravotným postihnutím a na strane druhej som chcel znížiť byrokratickú záťaž spojenú s rozviazaním pracovného pomery výpoveďou. Keďže naozaj mám za to, že ten súčasný právny stav vytvára príliš komplikovanú procedúru a preto ešte raz ďakujem veľmi pekne za podporu a teším sa na hlasovanie a na to, že pomôžeme osobám so zdravotným postihnutím, aby boli konkurencie schopnejšie na otvorenom trhu práce.
Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie 25.11.2021 15:43 - 15:43 hod.

Drdul Dominik Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Napriek tomu, že sme ešte len v prvom čítaní, tak mám potrebu sa v krátkosti vyjadriť ku duchu zákona tak, ako tomu má byť v prvom čítaní. V podstate právo na prácu je u nás koncipované tým spôsobom, že predpokladá tak aktívnu snahu toto, kto sa uchádza o prácu, o to, aby si tú prácu našiel a udržal a, a ako je tam aj úloha štátu ako regulátora, ktorý má vytvárať podmienky na to, aby bolo čo najľahšie si nájsť prácu, ale zároveň, aby ten trh alebo ekonomika ako taká, ktorá je závislá od trhu práce, fungovala zdravo a vyvážene a efektívne. No a preto si myslím a nie som sám, vyplýva to aj z toho množstva ľudí, ktorí boli ochotní podpísať sa pod návrh zákona. A že prehnaná ingerencia štátu do zmluvnej autonómie subjektov pracovnoprávnych vzťahov, teda zamestnanca, zamestnávateľa, nie je zdravá, nie je zdravým prvkom ani keď je v istej intenzite realizovaná za účelom akejsi ochrany slabšieho účastníka pracovnoprávneho vzťahu. Ja samozrejme nebudem spochybňovať, že osoba so zdravotným postihnutím je znevýhodnený uchádzač o zamestnanie alebo teda má v pracovnoprávnom vzťahu, keď už sa do neho dostane slabšie postavenie. To určite nie. Len hovorím, že ak je tá ingerencia príliš silná a ja si myslím, že 30 až 90-dňová lehota je veľmi silná ingerencia štátu, keď navyše ten zamestnávateľ nemá isté, či môže skončiť pracovný pomer s takouto osobou, tak môže pôsobiť kontraproduktívne. V podstate prax ukazuje, vyplýva to aj z toho, koľko máme osôb so zdravotným postihnutím, ktoré sú nezamestnané alebo koľko z nich pracuje na dohodu alebo na inú formu pracovnoprávneho vzťahu. A že teda takto intenzívna ochrana skôr znižuje konkurencieschopnosť, pretože ten zamestnávateľ zo strachu, že nebude vedieť prepustiť takéhoto zamestnanca, ho radšej na pracovný pomer ani nezoberie. To, že ho nezoberie na pracovný pomer má, samozrejme, celý rad negatívnych dôsledkov. Jednak sa nám veľmi veľa osôb so zdravotným postihnutím pohybuje na prahu chudoby alebo rovno spadlo do, dovolím si tvrdiť generačnej chudoby. A a chudoba je veľmi rozšírený a častý jav, ktorý sa vyskytuje medzi osobami so zdravotným postihnutím, čo by sa dalo odstrániť, keby bola väčšia časť osôb so zdravotným postihnutím uplatniteľná a uplatnená na trhu práce.
Preto si myslím, že tento druh ochrany pri tejto intenzite tej ochrany pôsobí skôr ako ochrana pred pracovným pomerom, nie ochrana pred výpoveďou. A možno bude so mnou niekto nesúhlasiť, ale ja ja som naozaj hlboko presvedčený o tom a mám k tomu aj dáta. Realizoval sa prieskum cez portál PROFESIA.SK, z ktorého jednoznačne vyplynulo, že zamestnávatelia práve kvôli § 66 v jeho platnom a účinnom súčasnom znení nezamestnávajú osoby so zdravotným postihnutím. A práve preto som presvedčený, že takúto zmenu potrebujeme a že práve táto zmena má potenciál prispieť ku vyššej konkurencieschopnosti osôb so zdravotným postihnutím na trhu práce. Keďže nebude síce tak intenzívne chránený pred výpoveďou, ale na druhú stranu zamestnávateľ nebude môcť hovoriť, že ho nezamestná alebo nebude ho môcť dostať z hry, ako sa povie, cez to, že je príliš ťažké potom s ním skončiť pracovný pomer. Jednoducho považujem túto zmenu za dobrú a účinnú a dovoľujem si vás touto formou požiadať o podporu návrhu zákona. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie 25.11.2021 15:41 - 15:43 hod.

Hatráková Katarína Zobrazit prepis
Ďakujem pekne pán predsedajúci. Vážený pán predsedajúci, panie poslankyne, páni poslanci, v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bola výborom určená za spravodajkyňu k návrhu zákona, ktorý je uvedený pod tlačou 777. Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona. Návrh zákona spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko Ministerstva financií Slovenskej republiky. V zmysle oprávnení, ktoré pre mňa, ako spravodajkyňu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní. V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady Slovenskej republiky č. 807 z 8. novembra 2021 navrhujem, aby návrh zákona prerokovali: Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre sociálne veci a odporúčam, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 28. januára 2022 a v gestorskom výbore do 31. januára 2022.
Pán predsedajúci, otvorte, prosím, všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 25.11.2021 15:40 - 15:41 hod.

Drdul Dominik Zobrazit prepis
... s výpoveďou. A aby sme nevyhodili tých, ktorí sú v súčasnosti zamestnaní na pracovný pomer, tak sme tam dali prechodné ustanovenie, ktoré hovorí o tom, že táto nová právna úprava sa bude vzťahovať až na pracovné pomery založené po účinnosti zákona. Sekundu, pardon. Zámerom zákonodarstva samozrejme nie je poškodzovanie osôb so zdravotným postihnutím, práve naopak. Vďaka tomu, že paradoxne zjednodušíme procedúru skončenia pracovného pomeru, tak zvýšime konkurencieschopnosť týchto zamestnancov, pretože zamestnávateľ nebude mať dôvod, pre ktorý by sa mal báť uzatvoriť pracovný pomer, ktorý by vyplýval priamo zo Zákonníka práce, hej? Tento dôvod proste odpadne, pretože tá administratívna záťaž spojená s týmto ustanovením a s touto povinnosťou sa zníži na minimum.
Návrh zákona je v súlade s ústavou, ústavnými zákonmi, medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná a v súlade s právom Európskej únie aj s nálezmi Ústavného súdu Slovenskej republiky. Návrh zákona nemá negatívny vplyv na rozpočet verejnej správy. Má pozitívne sociálne vplyvy. Nemá vplyv na podnikateľské prostredie, životné prostredie, na manželstvo, rodičovstvo a rodinu, na informatizáciu spoločnosti ani na služby verejnej správy pre občana. Má pozitívny vplyv na sociálnu inklúziu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 25.11.2021 15:39 - 15:41 hod.

Drdul Dominik
vymazať rámček
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 25.11.2021 15:39 - 15:39 hod.

Drdul Dominik
vymazať rámček
Skryt prepis