Videokanál klubu

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s faktickou poznámkou

30.9.2022 o 13:25 hod.

Mgr.

Marek Šefčík

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia klubu

Vystúpenie s faktickou poznámkou 30.9.2022 13:25 - 13:25 hod.

Šefčík Marek
 

30.9.2022 11:55 - 11:55 hod.

Šíbl Jaromír Zobrazit prepis
Vážení páni poslanci, pani poslankyne, vážený pán predseda, na prvý pohľad tento zmysluplný návrh má z môjho pohľadu minimálne dva taká závažnejšie nedostatky. V prvom rade ide o jeho rozpor s právom Európskej únie. Táto právna úprava, tak ako ju navrhuje pán poslanec Kuffa je v rozpore so smernicou Rady 92/43/EHS z 21. mája 1992 o ochrane prirodzených biotopov a voľne žijúcich živočíchov a rastlín, známej aj ako smernica o biotopoch, a to konkrétne s ustanovením čl. 16 tejto smernice. Čiže poslanecký návrh sa zaoberá dvomi problémami. Tým prvým je otázka potreby alebo nutnosti posudzovania tých takzvaných alternatívnych riešení pri povoľovaní výnimiek z podmienok druhej ochrany.
Spomínaná smernica nám explicitne ukladá povinnosť tieto alternatívne riešenia posudzovať. Čiže to posudzovanie je nevyhnutnou podmienkou pre rozhodnutie o tej výnimke z podmienok druhej ochrany a prípadne pre povolenie tejto výnimky. Odkedy je Slovenská republika členských štátom Európskej únie myslím, že nemusím tu pripomínať páni poslanci, že všetky právne predpisy Európskej únie sú pre nás záväzné a nielen tie, ktoré sa nám páčia. Čiže aj keď sa nám to možno nepáči, nevieme sa s tým ináč vysporiadať. Tento článok 16 smernice bol transponovaný práve do tohoto spomínaného § 40 zákona o ochrane prírody a krajiny.
Čiže ak by sme chceli upustiť od posudzovania alternatívnych riešení, museli by sme ísť cestou zmeny príslušnej smernice, čo samozrejme vieme všetci že je pomerne komplikovaný a dlhotrvajúci proces. A myslím si, že v tomto konkrétnom prípade, ktorý pán poslanec Kuffa chce svojim návrhom riešiť, že máme aj, dá sa povedať, jednoduchšie riešenia toto problému.
Druhým problémom na ktorý upozorňuje je zadefinovanie závažnej škody v sume nad 300 euro. Dalo by sa diskutovať samozrejme odborne o tom, že či 300 a prečo nie 250, alebo 600 euro, alebo nejaká iná suma. Ale podstatné je, že tá závažná škoda sa určuje pri rozhodovaní orgánu štátnej správy len v tomto jedinom prípade a to znamená pri posudzovaní, prípadnom udeľovaní výnimiek z druhovej ochrany, čiže pri tom § 40. Kým tu splieta sa dokopy otázka náhrady škody, ktorá je spôsobená chránenými živočíchmi, takzvanými určenými živočíchmi, medzi ktoré patrí napríklad aj vlk, medveď, bobor a niektoré ďalšie druhy, toto je riešené v tom istom zákone, ale v iných paragrafoch 100, § 97 až § 102 a podrobnosti sú následne upravené vo vykonávacom predpise, čiže vo vyhláške. Čiže samotnú náhradu škody aj keby sme túto závažnú škodu do zákona v § 40 explicitne zadefinovali, tak samotný proces náhrady škody to nijako neovplyvní. Čiže môžme, môžme o tom samozrejme ďalej diskutovať, ale ak má niekto, napríklad pán poslanec, dojem že rozhodnutia orgánov štátnej správy, napríklad ministerstva životného prostredia pri udeľovaní výnimiek podľa § 40 sú nejako nedostatočné alebo sú nejako limitované súčasnou právnou úpravou, ja nezdieľam tento názor. Keďže sme sa dozvedeli, že teda primárnym dôvodom tohto poslaneckého návrhu bolo riešenie situácie s medveďom hnedým na Slovensku. Pripomínam len že zaoberali sme sa problematikou medveďa hnedého aj na mimoriadnom výbore pre pôdohospodárstva a životného prostredie a môžem konštatovať, že nakoniec sme dospeli k zhode aspoň to, že uznesenie, ktoré sme prijali boli všetci členovia prítomní výboru schopní zaňho zahlasovať. A ja si myslím, že tak ako sme boli schopní nájsť zhodu pri formulácii uznesenia, že budeme vedieť nájsť zhodu aj pri jeho realizácii.
Naše odborné názory sa možno do určitej miery rozchádzajú. Osobne zastávam názor, že naozaj pri posilnení toho existujúceho zásahového tímu pre medveďa hnedého v gescii ministerstva životného prostredia a plus pri dôslednom naplnení všetkých tých bodov nášho uznesenia z výboru, že vieme tú situáciu výrazne zlepšiť. Nie je pravda, že by sa problémové medvede neriešili. Riešia sa veľmi, veľmi operatívne, ale súčasne je pravda, že je v tejto oblasti ešte veľa čo zlepšovať.
Pokiaľ ide o ten holandský parlament a operatívne riešenie škôd spôsobenými vlkmi. Ja by som len pripomenul ten rozdiel medzi nami a holandským, Holandskom. U nás, našťastie, aj keď v rôznych obdobiach, v rôznych počtoch vlky sú dlhodobo súčasťou našej fauny a samozrejme tá spoločnosť aj ten život v tých oblastiach, kde sa vlky vyskytujú je na to istým spôsobom adaptovaný, takže môžme sa naozaj ďalej výklad o tom, ako to spolužitie s vlkmi, tak aby sa tie hospodárske škody minimalizovali, ako to ďalej zlepšovať. Kdežto v Holandsku boli vlky vyhubená už minimálne pred 150, 200 rokmi, čiže tam vlastne vlk prichádza do územia, kde nejaká adaptácia, či už tej úrovni ochrany tých hospodárskych zvierat, alebo celkovo obyvateľstva krajiny je prakticky na nulovej úrovni ten istý problém, keď vlky obsadzujú opätovne po stáročiach iné krajiny, kde boli dlhodobo vyhubené a samozrejme, že tá miera konfliktu, aj tá miera pozornosti je potom patrične vyššia. Naopak, keby sme išli smerom na východ alebo na juhovýchod od našich hraníc, tak môžem vám povedať, že napríklad také Rumunsko má oveľa väčšiu populáciu vlkov, oveľa väčšiu početnosť voľne sa pasúcich zvierat, najmä teda ide o ovce priamo v areálu súvislého výskytu vlka. A nejaké výraznejšie problémy tam nie sú. Lebo tá historická kontinuita toho spolužitia medzi človekom pastierom a vlkom a ochranou tých stád nebola nikdy narušená, tak ako u nás, alebo úplne narušená ako, ako vyhubením vlka ako v západnej Európe. A preto tam majú veľmi osvedčená po stáročia, osvedčené spôsoby ako si tie stáda veľmi efektívne chrániť. Rád vám o tom povyprávam, nech zdržiavať tento parlament. Takže možno, možno na výbore alebo, alebo v kuloároch.
Takže ak má pán predkladateľ konkrétne poznatky, že niekde niečo nefunguje. Myslím si, že vieme to riešiť v rámci existujúcej legislatívy. Vieme to riešiť pri napĺňaní uznesenia k problematike medveďa hnedého nášho výboru pre pôdohospodárstvo a životné prostredie a nemyslím si, že to cestou navrhovaných zmien v § 40. Je to najjednoduchšie a najsprávnejšie riešenie. A opätovne zdôrazním, to čo som povedal na začiatku, že ak by sme sa rozhodli ísť touto cestou určite by sme najprv museli dosiahnuť zmenu spomínanej smernice Európskej únie. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 28.9.2022 11:25 - 11:25 hod.

Vašečka Richard
Vážený pá predseda, ja by som chcel, aby sme si upresnili, že teraz do 12.00 h máme túto schôdzu 71. O 14.00 h začína schôdza na vyslovenie nedôvery a ako je s pokračovaním tejto 71. schôdze vo štvrtok o 9.00 h, aby sme si to vyslovili. Dobre, ďakujem.
Skryt prepis
 

28.9.2022 10:10 - 10:10 hod.

Pleštinská Zita Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážený pán navrhovateľ, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj ma uznesením určil za spravodajkyňu k návrhu zákona (tlač 1072). V súlade s § 73 ods. 1 zákona o rokovacom poriadku, podávam v prvom čítaní spravodajskú informáciu o predmetnom návrhu zákona. Návrh zákona spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov. Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko Ministerstva financií Slovenskej republiky. Zo znenia uvedeného návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy. Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa ako spravodajkyňu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku odporúčam, aby Národná rada po všeobecnej rozprave sa uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní. V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali Ústavnoprávny výbor Národnej rady a Výbor Národnej rady pre verejnú správu a regionálny rozvoj. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre verejnú správu a regionálny rozvoj. Odporúčam, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 30 dní a v gestorskom výbore do 32 dní od prerokovania návrhu zákona v Národnej rade v prvom čítaní.
Pán predsedajúci, otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis
 

28.9.2022 9:55 - 9:55 hod.

Majorová Garstková Jana Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo. Pán Taraba, súhlasím s vami, že na prvý pohľad sa zdá, že ide o rozumný návrh, ktorým predkladatelia znižujú daňové zaťaženie a teda náklady pre občanov a poľnohospodárov tým, že orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady, trvalé trávnaté porasty v zmysle predkladaného návrhu nie sú predmetom dane z pozemkov. V praxi to znamená, že predkladatelia tohto návrhu chcú majiteľov menovaných pozemkov oslobodiť od miestnej dane. Výpadok daňových príjmov pre samosprávy predkladatelia navrhujú kompenzovať dofinancovaním z rozpočtovej kapitoly ministerstva financií Slovenskej republiky do výšky ročnej sadzby platnej k 31. 12. 2022. Práve z časti dofinancovania samospráv je však podľa môjho názoru predložený návrh spracovaný povrchne a nedostatočne v zmysle legislatívnych pravidiel, v ňom chýba finančné vyčíslenie dôsledkov na rozpočet verejnej správy na bežný rozpočtový rok ako aj na 3 nasledujúce rozpočtové roky, rovnako v ňom chýba aj návrh úhradu zvýšených výdavkov z rozpočtu verejnej správy. Predkladatelia nevyčíslili dopad na rozpočty miestnych samospráv, alibisticky navrhujú, aby tieto výpadky dofinancovania štát bez toho, aby vedel o akú sumu sa jedná. Podľa môjho názoru ide o populistický krok, v ktorom sa verejnosti sľubuje úspora bez príslušného rozpočtového krytia a z tohto dôvodu ja tento návrh zákona nepodporím. Ďakujem za slovo.
Skryt prepis
 

28.9.2022 9:10 - 9:10 hod.

Drdul Dominik Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúci. Predseda Národnej rady rozhodnutím č. 1127 z 2. augusta 2022 pridelil predmetnú informáciu na prerokovanie Ústavnoprávnemu výboru. Vláda predkladá informáciu na základe § 4 zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky a to v polročných intervaloch. V I. polroku 2022 bolo vydaných 8 aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky a je predpoklad, že v II. polroku 2022 bude prijatých 9 návrhov aproximačných nariadení vlády. Ústavnoprávny výbor prerokoval uvedenú informáciu na svojej 131. schôdzi 9. septembra 2022 a uznesením č. 553 odporučil Národnej rade vziať ju na vedomie. Pán predsedajúci, prosím, otvorte rozpravu.
Skryt prepis
 

28.9.2022 9:10 - 9:10 hod.

Majorová Garstková Jana Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, Výbor Národnej rady pre verejnú správu a regionálny rozvoj ako gestorský výbor k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov, tlač 1041, podáva Národnej rade v súlade s § 71 ods. 1 zákona Národnej rady č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady spoločnú správu výborov Národnej rady. Národná rada uznesením č. 1544 z 23. júna 2022 pridelila predmetný návrh zákona na prerokovanie týmto výborom: Ústavnoprávnemu výboru, výboru pre verejnú správu a regionálny rozvoj a výboru pre ľudské práva a národnostné menšiny. Poslanci Národnej rady, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona. Výbory Národnej rady, ktorým bol návrh zákona pridelený zaujali k nemu nasledovné stanoviská:
Ústavnoprávny výbor uznesením č. 556 z 9. septembra 2022 s návrhom zákona súhlasil a odporučil ho Národnej rade schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi.
Výbor pre verejnú správu a regionálny rozvoj uznesením č. 165 z 8. septembra 2022 s návrhom zákona súhlasil a odporučil ho Národnej rade schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi.
Výbor pre ľudské práva a národnostné menšiny uznesením č. 115 z 12. septembra 2022 s návrhom zákona súhlasil a odporučil ho Národnej rade schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi.
Z uznesení výborov Národnej rady uvedených pod bodom III. vyplynuli tri pozmeňujúce a doplňujúce návrhy. Gestorský výbor odporúča o návrhoch výborov Národnej rady, ktoré sú uvedené v spoločnej správe hlasovať spoločne o bodoch 1, 2 a 3 zo spoločnej správy s odporúčaním gestorského výboru schváliť. Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k vládnemu návrhu zákona odporúča Národnej rade predmetný návrh zákona schváliť v znení schválených pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov uvedených v spoločnej správe. Spoločná správa výborov Národnej rady bola schválená uznesením gestorského výboru č. 169 dňa 19. septembra 2022. Týmto uznesením ma výbor zároveň poveril za spoločného spravodajcu, aby som na schôdzi Národnej rady pri rokovaní o predmetnom návrhu zákona predkladala návrhy v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady v znení neskorších predpisov. Ďakujem skončila som.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 23.9.2022 13:55 - 14:10 hod.

Kozelová Monika Zobrazit prepis
Ja nejdem riešiť, čo, kto, kde, ale idem riešiť samotnú podstatu. Čo sa týka tohto zákona, ja som rada, že ste pristúpili k tomu alkoholu, pretože tam dlhodobo naozaj my tlačíme na to a ak sa nájde cesta, akým spôsobom znížiť DPH-čku, DPH-čku reštauračným a ubytovacím zariadeniam. Našli ste peniaze , kde by to mohlo byť, tak je to v pohode. Myslím si, že takto si to Igor naozaj aj predstavoval, že ak chceme niekde ubrať, musíme, musíme, musíme povedať kde, odkiaľ a ako, takže ja kvitujem, kvitujem to, že nakoniec ste pristúpili k jeho návrhu zákona zdaňovania alkoholu. To je jedna vec.
Druhá vec. Súhlasím s tým, že, že, že, že by to mohlo zabrániť šedej ekonomike, keďže tento, tento sektor ja poznám, tak je pravda, že ak niekde naozaj bola šedá ekonomika, kde kvitla jak ruže, tak, tak to bol gastrosektor. A kvitne dodnes. Ja len pevne verím, že, že to, ako to máte, ja nie som ekonóm, ja len viem ako to funguje v praxi a idem na to sedliackym rozumom. A pevne verím, že vy ako ľudia, ktorí narábate s peniazmi a s ekonómiou, s ekonomikou, že to, že to máte dobre zrátané. Ak sa pomôže čo len jednej prevádzke, ja budem rada, pretože každý potrebuje prácu, každý potrebuje peniaze, každý potrebuje fungovať, každý potrebuje žiť. Takže ja za to zahlasujem a to je tak asi všetko, čo by som k danej téme povedala.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 23.9.2022 13:55 - 14:10 hod.

Šefčík Marek Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Marián, je to také úsmevné, keď vy ste prišli s takýmto zákonom a ty hovoríš v svojej rozprave, že odniekiaľ predsa tie peniaze musíme zobrať. No, lenže treba si spomenúť, že zdanenie negatívnych externalít, čím je aj alkohol aj hazard, navrhoval aj Igor Matovič, ako minister financií v tom svojom balíčku a vy ste to zahrabali pod čiernu zem. Ja si pamätám jak ste tu vystupovali proti nemu, dokonca tu bol jeden z vašich hlavných argumentov, že Matoviča nám tu vo vláde netreba, kvôli tomu, že "ide rozvraciať, rozvracať" verejné financie a nerobí to dobre ako minister financií. Dokonca som sa teraz dočítal pred chvíľkou, že už máte aj podpisy na jeho odvolanie pozbierané. No, tak veľmi úspešná cesta. A teraz ste úplne zmenili rétoriku a obhajuješ tu to, čo si pred tým zatracoval. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 23.9.2022 13:40 - 13:55 hod.

Pleštinská Zita Zobrazit prepis
rôznych úrovniach. Väčšinou sú to vo forme národných stratégií akčných plánov. A tieto plány často nie sú úspešne implementované v praxi. A možno práve je treba poukazovať aj takýmito témami a uzneseniami na preklenutie medzery medzi stratégiou a jej správnou implementáciou. A toto je samozrejme pre mnohé krajiny náročnou úlohou. Mnohé členské štáty nevyčlenili na tento účel nejaké osobitné rozpočtové prostriedky. A myslím si, že aj toto by bolo dôležité, aby Slovenská republika vynakladala na integráciu Rómov viacej finančných prostriedkov. A tie projekty, ktoré pochádzajú z fondov Európskej únie, aby boli implementované a práve zacielené na tie povedzme oblasti, ktoré sú, proste, veľmi dôležité či už je to vybudovanie vodovodov, kanalizácií, aby vlastne Rómovia v tých rómskych osadách mali normálny život. Ďakujem pekne za uznesenie.
Skryt prepis