Videokanál klubu

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

28.6.2023 o 9:03 hod.

JUDr. PhD.

Milan Vetrák

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia klubu

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 28.6.2023 9:03 - 9:04 hod.

Vetrák Milan Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo.
My sme mali pomerne dlhú diskusiu na ústavnoprávnom výbore, či to je v súlade s rokovacím poriadkom, alebo nie, nakoniec keďže padla ešte výhrada, že či by nemohlo byť náhodou porušené prerogatívum vlády, tak som prerušil zasadnutie výboru, prerušil som to v súlade s rokovacím poriadkom, vyplýva to z takého všeobecného ustanovenia, že predseda riadi výbor. V minulosti to tak robili aj tí, ktorí boli predsedami výborov, nebudem menovať, dobre to vedia. Takisto to urobila pani Marcinková pred pár týždňami, kedy dokonca ani nezačal ten výbor, takže samo o sebe to porušením určite nebolo. No a potrebujeme vedieť od vlády, že či vôbec začala nejaké, nejaký proces spracovania stanoviska k tým návrhom zákonov, lebo vtedy im mohlo potenciálne dôjsť k porušeniu rokovacieho poriadku. Pokiaľ vláda... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 28.6.2023 9:02 - 9:03 hod.

Kyselica Lukáš Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne.
Pán Susko, musím vás troška poopraviť, to, že svojvoľne stiahol alebo svojvoľne nejak rozhodol, alebo že väčšina mala taký názor, to je všetko nepodstatné, vy tu pri... prejudikujete nejaký záver. Tá debata bola podľa mňa vecí a odvolávali sme sa aj na závery komisie z 13. zasadnutia komisie pre tvorbu práva, kde jednoznačne aj ústavní právnici pán Giba aj pán Procházka konštatovali, že tá 33-dňová lehota na výbory, že to nie je akože jak sa hovorí sväté. Napríklad tá lehota sa riešila pri medzinárodnej zmluve a adekvátne sa vtedy tento problém riešil. Takže to nie je pravda. A tam ide o to, že vláda má tiež podľa rokovacieho poriadku lehotu 30 dní a áno, my tou lehotou nie sme viazaní, teda my nie sme viazaní tým, či vláda dodá stanovisko alebo nedá, nedodáva stanovisko, takže podľa mňa pán Vetrák rozhodol v súlade so zákonom, že prerušil to rokovanie a to stanovisko zatiaľ nie je. Takže len toľko.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 27.6.2023 20:58 - 20:58 hod.

Majorová Garstková Jana
Chcela by som dať procedurálny návrh, vás poprosiť, aby sme tento bod programu dnes dorokovali.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 27.6.2023 20:53 - 20:56 hod.

Dobeš Peter Zobrazit prepis
Ďakujem, pán predsedajúci, vážené pani poslankyne, páni poslanci, Výbor Národnej rady pre verejnú správu a regionálny rozvoj ako gestorský výbor k návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 544/2002 Z. z. o Horskej záchrannej službe v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 1671), podáva Národnej rade v súlade s § 79 ods. 1 zákona Národnej rady č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku, spoločnú správu výborov. Národná rada uznesením č. 2225 z 9. mája 2023 pridelila predmetný návrh na prerokovanie týmto výborom: Ústavnoprávnemu výboru a výboru pre verejnú správu a regionálny rozvoj. Výbory prerokovali predmetný návrh zákona v lehote určenej uznesením Národnej rady Slovenskej republiky.
Poslanci Národnej rady, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona. Výbory Národnej rady, ktorým bol návrh zákona pridelený zaujali k nemu nasledovné stanoviská.
Ústavnoprávny výbor uznesením č. 780 z 8. júna 2023 s návrhom zákona súhlasil a odporučil ho Národnej rade schváliť s pozmeňujúcim a doplňujúcim návrhom.
Výbor pre verejnú správu a regionálny rozvoj uznesením č. 263 z 13. júna 2023 s návrhom zákona súhlasil a odporučil ho Národnej rade schváliť s pozmeňujúcim a doplňujúcim návrhom.
Z uznesení výborov Národnej rady Slovenskej republiky uvedených pod bodom
===== S pozmeňujúcim a doplňujúcim návrhom. Výbor pre verejnú správu a regionálny rozvoj uznesením č. 263 z 13. júna 2023 s návrhom zákona súhlasil a odporučil ho Národnej rade schváliť s pozmeňujúcim a doplňujúcim návrhom.
Z uznesení výborov Národnej rady Slovenskej republiky uvedených pod bodom III. spoločnej správy vyplynul jeden pozmeňujúci a doplňujúci návrh.
Gestorský výbor odporúča o návrhoch výborov Národnej rady Slovenskej republiky, ktoré sú uvedené v spoločnej správe hlasovať takto: hlasovať o jednom bode zo spoločnej správy, s odporúčaním gestorského výboru schváliť.
Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k návrhu zákona odporúča Národnej rade predmetný návrh zákona schváliť v znení schváleného pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu uvedeného v spoločnej správe.
Spoločná správa výborov bola schválená uznesením gestorského výboru č. 267 dňa 13. júna 2023.
Týmto uznesením ma výbor zároveň poveril za spoločného spravodajcu, aby na schôdzi Národnej rady pri rokovaní o predmetnom návrhu zákona predkladal návrhy v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady v znení neskorších predpisov.
Ďakujem, skončil som. Otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie spoločného spravodajcu 27.6.2023 20:53 - 20:56 hod.

Dobeš Peter Zobrazit prepis
Ďakujem, pán predsedajúci, vážené pani poslankyne, páni poslanci, Výbor Národnej rady pre verejnú správu a regionálny rozvoj ako gestorský výbor k návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 544/2002 Z. z. o Horskej záchrannej službe v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 1671), podáva Národnej rade v súlade s § 79 ods. 1 zákona Národnej rady č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku, spoločnú správu výborov. Národná rada uznesením č. 2225 z 9. mája 2023 pridelila predmetný návrh na prerokovanie týmto výborom: Ústavnoprávnemu výboru a výboru pre verejnú správu a regionálny rozvoj. Výbory prerokovali predmetný návrh zákona v lehote určenej uznesením Národnej rady Slovenskej republiky.
Poslanci Národnej rady, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona. Výbory Národnej rady, ktorým bol návrh zákona pridelený zaujali k nemu nasledovné stanoviská.
Ústavnoprávny výbor uznesením č. 780 z 8. júna 2023 s návrhom zákona súhlasil a odporučil ho Národnej rade schváliť s pozmeňujúcim a doplňujúcim návrhom.
Výbor pre verejnú správu a regionálny rozvoj uznesením č. 263 z 13. júna 2023 s návrhom zákona súhlasil a odporučil ho Národnej rade schváliť s pozmeňujúcim a doplňujúcim návrhom.
Z uznesení výborov Národnej rady Slovenskej republiky uvedených pod bodom
===== S pozmeňujúcim a doplňujúcim návrhom. Výbor pre verejnú správu a regionálny rozvoj uznesením č. 263 z 13. júna 2023 s návrhom zákona súhlasil a odporučil ho Národnej rade schváliť s pozmeňujúcim a doplňujúcim návrhom.
Z uznesení výborov Národnej rady Slovenskej republiky uvedených pod bodom III. spoločnej správy vyplynul jeden pozmeňujúci a doplňujúci návrh.
Gestorský výbor odporúča o návrhoch výborov Národnej rady Slovenskej republiky, ktoré sú uvedené v spoločnej správe hlasovať takto: hlasovať o jednom bode zo spoločnej správy, s odporúčaním gestorského výboru schváliť.
Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k návrhu zákona odporúča Národnej rade predmetný návrh zákona schváliť v znení schváleného pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu uvedeného v spoločnej správe.
Spoločná správa výborov bola schválená uznesením gestorského výboru č. 267 dňa 13. júna 2023.
Týmto uznesením ma výbor zároveň poveril za spoločného spravodajcu, aby na schôdzi Národnej rady pri rokovaní o predmetnom návrhu zákona predkladal návrhy v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady v znení neskorších predpisov.
Ďakujem, skončil som. Otvorte, prosím, rozpravu.
Skryt prepis
 

27.6.2023 20:51 - 20:53 hod.

Majorová Garstková Jana Zobrazit prepis
Vážené kolegyne, vážení kolegovia, dovoľte mi predniesť informáciu o tomto návrhu zákona. Ide o návrh zákona č. 544/2002 Z. z. o Horskej záchrannej službe v znení neskorších predpisov. Cieľom návrhu je upraviť viaceré problémy vyplývajúce z aplikačnej praxe, ktoré majú snahu zabrániť zneužívaniu označenia Horská záchranná služba a znaku Horskej záchrannej služby. V praxi často dochádza k aplikačným a výkladovým problémom vo vzťahu k možnosti pohybu príslušníkov Horskej záchrannej služby a iných osôb pri výcviku v teréne chránených území bez predchádzajúceho súhlasu orgánu ochrany prírody. Pravidelný výcvik príslušníkov Horskej záchrannej služby, ako aj odborne spôsobilých na výkon záchrannej činnosti je dnes predpoklad úspešného výkonu v záchranných ... Návrhom sa upravuje použitie finančných prostriedkov získaných za výkon záchrannej činnosti, ktorých použitie je viazané na rozpočtový rok, reklasifikovaním týchto prostriedkov na prostriedky, ktoré bude možné viesť na samostatnom účte podľa § 22 ods. 4 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov by umožnilo Horskej záchrannej službe efektívnejšie realizovanie výdavkov, a tým pádom prefinancovanie finančne náročnejších technológií potrebných k horskej záchrane.
Návrhom sa ďalej upravia pravidlá registrácie a členstva v Národnej asociácii horských vodcov Slovenskej republiky a zakotví sa disciplinárna právomoc k osobám vykonávajúcim horskú, vodcovskú činnosť. Zákon definuje dva nové orgány, asociácia a tú disciplinárnu komisiu, odvolaciu komisiu, ktoré budú príslušné na disciplinárne konania členov asociácie a registrovaných osôb a určuje ich zloženie a pôsobnosť. Zároveň sa rozširuje aj rozsah vodcovskej činnosti o vedení kurzov technickej pomoci v horách, čo znamená najmä lavínové kurzy a kurzy improvizovanej záchrany, ktoré nie sú nikde inde upravené. Súčasťou zákona je aj návrh povinnej lyžiarskej prilby pre všetky neplnoleté osoby. V súčasnosti vedel lyžiar dosahovať na lyžiarskych tratiach vysokej rýchlosti, a preto túto povinnosť považujeme za niečo, čo môže zvýšiť bezpečnosť na lyžiarskych tratiach. Toto je všetko z mojej strany a hlásim sa do rozpravy ako prvá s krátkym pozmeňovacím návrhom. Ďakujem.
Skryt prepis
 

27.6.2023 20:50 - 20:50 hod.

Kuriak Milan
Hlasovať budeme o tomto návrhu zajtra o 11.00 hodine.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 27.6.2023 20:47 - 20:48 hod.

Šefčík Marek Zobrazit prepis
Ďakujem pekne, tak len krátko. Vy ste tu obvinili Milana Vetráka z toho, že povedal niečo, ale vy ste si to prekrútili, on to určite takto nepovedal, ale dobre, účel svätí prostriedky asi. Čo sa týka toho ustanovenia, ktoré tam je, viem, že sme sa rozprávali na ministerstve financií aj o tom ako sa to bude dokazovať, áno tam boli tie, boli spomínané daňové priznania, ale neviem, nebudem sa tu hrať na právnika, akým prese spôsobom oni to vyprecizovali, spoločne s Milanom Vetrákom. Nie je tu, keď máte skutočne záujem zistiť to, tak, tak Milana Vetráka určite stretnete aj na chodbách a opýtate sa ho to. Ja vám na to kvalifikovane, skutočne ako nie právnik, neviem odpovedať.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 27.6.2023 20:32 - 20:32 hod.

Šefčík Marek
Ja iba formálne ako predkladateľ zákona súhlasím s týmto pozmeňujúcim návrhom.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 27.6.2023 20:27 - 20:29 hod.

Šefčík Marek Zobrazit prepis
Ďakujem pekne. Dúfam, že stihnem a nemusím ísť do rozpravy. Milan Vetrák, áno, ďakujem za tvoje upozornenie, ale ja chcem povedať, že mne ide o vec. A keď to má byť nesprávne prednesené a nehlasovalo by sa o tom len kvôli tomu, že som to spravil nejakú chybu, mrzelo by ma to. Takže radšej to prednesiem ešte raz, nech to je v poriadku, nech sú aj oni spokojní.
Miloš Svrček, ten dopad, my sme sa na ministerstve financií a oni sa iba usmiali a povedali, nedá sa vyčísliť dopad, pretože my neviem e koľko rodín do budúcna bude takúto situáciu riešiť, ale to môžu byť desiatky, stovky rodín, nemalo by ísť o nejaké ja neviem horibilné sumy. Čo sa týka toho daňového zákona, že je zložitý a že proste tá legislatíva sa ťažko potom tvorí, tak Igor Matovič navrhoval daňovú revolúciu. Škoda, že sme to nedotiahli, lebo tam bolo veľké zjednodušenie celého daňového systému, no a pán Blcháč, ja si myslím, že ľudia uveria tomu, čo majú v peňaženkách. My sme zdvihli prídavky, zdvihli sme daňový bonus a pracovne sme to nazvali 200 eur na dieťa. Je to do 200 eur, aby sa nediali podvod, aby sa niekto fiktívne nezamestnal na 10 eur a nebral tento bonus, takže je to, ja neviem, 85 % detí 200 eur a ďalšie to majú povedzme 185 a tak ďalej a tak ďalej. Hej? Čiže je tam 60 eur prídavky a tých 140 eur na dieťa do 18 rokov 200 eur dohromady.
No, vy to spochybňujete, nestíham, ale smeráci čo ste dali? My sme dali to a ľudia to vidia v svojich peňaženkách.
Skryt prepis