Videokanál poslanca

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

Vystúpenie s procedurálnym návrhom

27.6.2023 o 20:58 hod.

Mgr.

Jana Majorová Garstková

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Videokanál poslanca

Vystúpenie s procedurálnym návrhom 27.6.2023 20:58 - 20:58 hod.

Jana Majorová Garstková
Chcela by som dať procedurálny návrh, vás poprosiť, aby sme tento bod programu dnes dorokovali.
Skryt prepis
 

27.6.2023 20:51 - 20:53 hod.

Jana Majorová Garstková Zobrazit prepis
Vážené kolegyne, vážení kolegovia, dovoľte mi predniesť informáciu o tomto návrhu zákona. Ide o návrh zákona č. 544/2002 Z. z. o Horskej záchrannej službe v znení neskorších predpisov. Cieľom návrhu je upraviť viaceré problémy vyplývajúce z aplikačnej praxe, ktoré majú snahu zabrániť zneužívaniu označenia Horská záchranná služba a znaku Horskej záchrannej služby. V praxi často dochádza k aplikačným a výkladovým problémom vo vzťahu k možnosti pohybu príslušníkov Horskej záchrannej služby a iných osôb pri výcviku v teréne chránených území bez predchádzajúceho súhlasu orgánu ochrany prírody. Pravidelný výcvik príslušníkov Horskej záchrannej služby, ako aj odborne spôsobilých na výkon záchrannej činnosti je dnes predpoklad úspešného výkonu v záchranných ... Návrhom sa upravuje použitie finančných prostriedkov získaných za výkon záchrannej činnosti, ktorých použitie je viazané na rozpočtový rok, reklasifikovaním týchto prostriedkov na prostriedky, ktoré bude možné viesť na samostatnom účte podľa § 22 ods. 4 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov by umožnilo Horskej záchrannej službe efektívnejšie realizovanie výdavkov, a tým pádom prefinancovanie finančne náročnejších technológií potrebných k horskej záchrane.
Návrhom sa ďalej upravia pravidlá registrácie a členstva v Národnej asociácii horských vodcov Slovenskej republiky a zakotví sa disciplinárna právomoc k osobám vykonávajúcim horskú, vodcovskú činnosť. Zákon definuje dva nové orgány, asociácia a tú disciplinárnu komisiu, odvolaciu komisiu, ktoré budú príslušné na disciplinárne konania členov asociácie a registrovaných osôb a určuje ich zloženie a pôsobnosť. Zároveň sa rozširuje aj rozsah vodcovskej činnosti o vedení kurzov technickej pomoci v horách, čo znamená najmä lavínové kurzy a kurzy improvizovanej záchrany, ktoré nie sú nikde inde upravené. Súčasťou zákona je aj návrh povinnej lyžiarskej prilby pre všetky neplnoleté osoby. V súčasnosti vedel lyžiar dosahovať na lyžiarskych tratiach vysokej rýchlosti, a preto túto povinnosť považujeme za niečo, čo môže zvýšiť bezpečnosť na lyžiarskych tratiach. Toto je všetko z mojej strany a hlásim sa do rozpravy ako prvá s krátkym pozmeňovacím návrhom. Ďakujem.
Skryt prepis
 

22.6.2023 18:18 - 18:25 hod.

Jana Majorová Garstková
Hlasovať o tomto návrhu zákona budeme 29. júna o sedemnástej.
Skryt prepis
 

Vystúpenie 22.6.2023 18:16 - 18:18 hod.

Jana Majorová Garstková
 

22.6.2023 18:10 - 18:12 hod.

Jana Majorová Garstková
Hlasovať o tomto návrhu budeme 29. júna o sedemnástej hodine. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 22.6.2023 18:08 - 18:11 hod.

Jana Majorová Garstková Zobrazit prepis
Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, Výbor Národnej rady pre verejnú správu a regionálny rozvoj ako gestorský výbor k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa niektoré zákony (tlač 1561) podáva Národnej rade v súlade s § 79 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku spoločnú správu výborov.
Národná rada uznesením č. 2224 z 9. mája 2023 pridelila predmetný návrh na prerokovanie týmto výborom: ústavnoprávnemu výboru a výboru pre verejnú správu a regionálny rozvoj. Výbory prerokovali predmetný návrh zákona v lehote určenej uznesením Národnej rady. Poslanci Národnej rady, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona.
Výbory Národnej rady, ktorým bol návrh zákona pridelený, zaujali k nemu nasledovné stanoviská: ústavnoprávny výbor uznesením č. 792 z 8. júna 2023 s návrhom zákona súhlasil a odporučil ho Národnej rade schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi; výbor pre verejnú správu a regionálny rozvoj uznesením č. 255 z 8. júna 2023 s návrhom zákona súhlasil a odporučil ho Národnej rade schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi.
Z uznesení výborov Národnej rady Slovenskej republiky uvedených pod bodom III spoločnej správy vyplynulo 14 pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov.
Gestorský výbor odporúča o návrhoch výborov Národnej rady, ktoré sú uvedené v spoločnej správe, hlasovať takto:
a) hlasovať spoločne o bodoch 1 až 5 a 7 až 14 zo spoločnej správy s odporúčaním gestorského výboru schváliť.
b) hlasovať o bode 6 zo spoločnej správy s odporúčaním gestorského výboru neschváliť.
Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k vládnemu návrhu zákona odporúča Národnej rade predmetný návrh zákona schváliť v znení schválených pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov uvedených v spoločnej správe.
Spoločná správa výborov bola schválená uznesením gestorského výboru č. 265 dňa 13. júna 2023. Týmto uznesením ma výbor zároveň poveril za spoločnú spravodajkyňu, aby som na schôdzi Národnej rady pri rokovaní o predmetnom návrhu zákona predkladala návrhy v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady v znení neskorších predpisov.
Ďakujem. Skončila som.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 22.6.2023 11:54 - 11:56 hod.

Jana Majorová Garstková Zobrazit prepis
Ďakujem pekne za slovo.
Snažíme sa urobiť čo najviac pre zdravotníctvo, pre pacientov, pre všetkých, ktorí potrebujú zdravotnú starostlivosť, a zrazu tu máme takýto návrh zákona, ktorý je už v druhom čítaní, a to z dielne SaS. Bola som veľmi nemilo prekvapená, že poslanci tento návrh podporili v prvom čítaní. Pani Cigániková intenzívne pracuje na tom, aby súkromné poisťovne vyplácali zisk z verejného zdravotníctva, z verejného zdravotného poistenia. Dokonca to funguje tak, že napriek tomu, že súkromné zdravotné poisťovne spravujú verejné zdroje, neobstarávajú ani svoje tovary a služby. A pani Cigániková sa tu tvári, že jej ide o skvalitnenie starostlivosti. Ako, pani Cigániková? Veď vy navyšujete zisky poisťovniam. Tie peniaze sa budú strácať v systéme a ide o milióny eur.
Pre mňa je prioritou, aby bolo čo najviac financií nasmerovaných na liečbu pacientov k poskytovateľom zdravotnej starostlivosti alebo na úhradu liekov.
Kolegyne, kolegovia, pevne verím, že chceme mať, že všetci chceme, aby sme mali lepšie a kvalitnejšie zdravotníctvo. Teda aspoň to každý tak tvrdí, alebo sa tam tak len poniektorí tvárime? Tvárite? Tak potom sa pýtam tých, ktorí chcú za to hlasovať, prečo chcete, aby bol zrušený limit nákladov na zdravotnú starostlivosť. Ako chcete dosiahnuť lepšie zdravotníctvo tým, že im zvýšite možný zisk pre súkromné poisťovne? Môžeme docieliť, aby išli milióny eur do našich nemocníc a pre našich pacientov, ale niektorí idete hlasovať za toto, aby išli peniaze finančným skupinám. Ďakujem, ale toto nie.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 21.6.2023 17:23 - 17:25 hod.

Jana Majorová Garstková Zobrazit prepis
Ja sa chcem v prvom rade pánovi ministrovi poďakovať, že prišiel a otvoril rozpravu opätovne, že mi bolo umožnené prečítať tento pozmeňovací návrh. Tak ako tu moji kolegovia povedali, zákon by mal byť formulovaný všeobecne, aby sa dal aplikovať na rôzne situácie a prípady. Tento zákon bol, špecificky bol určený pre jednu osobu, pre jeden objekt a na jednom konkrétnom mieste. Mňa veľmi mrzí vyjadrenie pána Petrasa, ktorý hovorí o znárodnení Rainerovej chaty. Tá chata je štátna. Je to majetok Slovenskej republiky. Nie je to jeho súkromný majetok. A my týmto pozmeňovacím návrhom mu vychádzame veľmi v ústrety, pretože mu umožňujeme predĺženie nájmu o ďalších 15 rokov, čo je jedna z mála možno chát, ktorá má takúto možnosť.
Čiže záleží od vás, kolegovia, či podporíte tento pozmeňovací návrh. Ja by som návrh ako celok určite nepodporila. Preto sme sa snažili nájsť nejaký kompromis s kolegami a uvidím, ako sa rozhodnete sami.
Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

21.6.2023 17:08 - 17:18 hod.

Jana Majorová Garstková Zobrazit prepis
Vážené kolegyne, vážení kolegovia, dovoľte mi ešte predložiť jeden pozmeňovací návrh v tomto čítaní. Najprv ho odôvodním.
Navrhuje sa, aby nedošlo k trvalému prevodu prebytočného majetku štátu do vlastníctva doterajšiemu nájomcovi, aby, ale aby sa mu umožnilo uzatvorenie dlhodobej nájomnej zmluvy, a to najviac na 15 rokov. Ustanovenie § 1 ods. 1 pritom vylučuje uplatňovanie príslušného ustanovenia zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov o štandardnom nájme majetku v správe štátu. Navrhuje sa úprava textu priamo súvisiaca s § 1 ods. 1 návrhu zákona, pričom sa zohľadňuje možnosť predĺženia nájmu. Navrhuje sa presnenie podmienok v § 1 ods. 2 písm. a) návrhu zákona, ktorým sa umožňuje uzavretie zmluvy o prednostnom nájme vybraného majetku v správe štátu.
Vzhľadom na to, že zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov sa na ustanovenia tohto zákona nemá vzťahovať, je potrebné priamo v tomto návrhu zákona upraviť základné náležitosti nájomnej zmluvy v zásade identicky, ako sú upravené v § 13 ods. 2 uvedeného zákona. Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky nie je vecne príslušné na uzatváranie daných typov zmlúv, ktoré sa dotýkajú nehnuteľnosti, kde je vytvorené informačné centrum, informačné stredisko Tatranského národného parku. Keďže správca majetku štátu sa môže meniť, je potrebné použitie takejto formulácie, ktorá dá príslušnosť danému správcovi majetku štátu vyjadriť sa a zrealizovať uzatvorenie danej nájomnej zmluvy. Keďže nepôjde o prevod majetku štátu, ale iba o pokračovanie už existujúceho nájomného vzťahu, nie je potrebné dokladať výšku znaleckého posudku, táto výška znaleckého posudku by bola odôvodnená v prípade, ak by išlo prevod majetku štátu. Na druhej strane splnenie podmienok na uzatvorenie nájomnej zmluvy by nema... by sa nemalo len deklarovať, ale preukázať, keďže ide o nehnuteľný majetok vo vlastníctve štátu a jeho využitie. Keďže ide o pokračovanie nájomného vzťahu, nie je potrebné riešiť problematiku vynaložených finančných prostriedkov na údržbu nehnuteľnosti.
Vzhľadom na priebeh legislatívneho procesu, potreby dodržania ústavnej 15-dňovej lehoty pre prezidentku Slovenskej republiky na podpísanie zákona a primeranej lehote na zverejnenie návrhu zákona v Zbierke zákonov Slovenskej republiky, ako aj na zabezpečenie dostatočnej lehoty pre adresátov právnej normy sa primerane presú... posúva navrhovaná účinnosť zákona.
Dovoľte mi teraz prečítať samotný návrh.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh poslankyne Národnej rady Slovenskej republiky Jany Majorovej Garstkovej k návrhu poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Jaroslava Karahutu na vydanie zákona o niektorých vzťahoch súvisiacich s nájmom nehnuteľného majetku štátu, tlač 1634. Návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Jaroslava Karahutu na vydanie zákona o niektorých vzťahoch súvisiacich s nájmom nehnuteľného majetku štátu sa mení a dopĺňa takto:
1. V § 1 ods. 1 sa slová „správca majetku štátu1) môže previesť so súhlasom Ministerstva financií Slovenskej republiky vlastníctvo dočasne prebytočného majetku štátu doterajšiemu nájomcovi podľa osobitného predpisu3)" nahrádzajú slovami „Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky1) môže prednostne uzatvoriť nájomnú zmluvu s dobou nájmu najviac na 15 rokov alebo dodatok k nájomnej zmluve s dobou nájmu najviac na 15 rokov bez povinnosti postupovať podľa osobitného predpisu,2) a to aj opakovane, s doterajším nájomcom".
Poznámka pod čiarou k odkazu 2 znie:
"2) § 13 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov".
Poznámka pod čiarou k odkazu 3 sa vypúšťa. Nasledujúce poznámky sa primerane prečíslujú.
2. V § 1 ods. 2 úvodná veta znie: "Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky1) môže prednostne uzavrieť nájomnú zmluvu podľa odseku 1, ktorej predmetom je dočasne prebytočný majetok štátu, ak".
3. V § 1 ods. 2 písm. a) sa za slová "vysokohorská chata" vkladajú slová "s ubytovaním" a za slovo "nápojov" sa vkladajú slová "alebo jedla".
4. V § 1 odsek 3 znie:
"(3) Nájomná zmluva podľa tohto zákona musí mať písomnú formu a musí obsahovať najmä určenie predmetu a účelu nájmu, dohodnuté nájomné, vyčíslenie predpokladaných prevádzkových nákladov spojených s užívaním, výpovednú lehotu a ďalšie náležitosti určené osobitným predpisom.x) Ak sa prenajíma len časť nehnuteľnosti, správca ju nemôže prenajať na také účely, ktoré by boli v rozpore s účelom užívania ostatnej časti nehnuteľnosti správcom alebo by mohli narušiť tento účel. Ak sa prenajíma celá stavba, správca je povinný prenajať aj priľahlú plochu, ktorá svojím umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok s touto stavbou. Nájom nehnuteľného majetku štátu sa skončí uplynutím doby, na ktorú sa dohodol; ustanovenie osobitného predpisu o obnove nájomnej zmluvyy) sa nepoužije.
Poznámky pod čiarou k odkazom x) a y) znejú takto:
x) § 663 až 723 Občianskeho zákonníka.
y) § 676 ods. 2 Občianskeho zákonníka.
5. V § 1 ods. 4 prvej vete sa slová „požiada Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky o prevod vlastníctva nehnuteľnosti podľa odseku 2" nahrádzajú slovami "požiada Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky1) o uzatvorenie nájomnej zmluvy podľa odseku 2", v druhej vete sa slovo "deklarovať" nahrádza slovom "preukázať" a vypúšťa sa posledná veta.
6. V § 1 sa vypúšťa odsek 5.
Doterajšie odseky 6 a 7 sa označujú ako odseky 5 a 6.
7. V § 1 ods. 6 a 7 sa slová "na prevod vlastníctva podľa tohto zákona" nahrádzajú slovami "na uzatvorenie nájomnej zmluvy alebo dodatku k nájomnej zmluve podľa odseku 1".
8. V § 1 ods. 6 sa odkaz 4 na poznámku pod čiarou nahrádza odkazom 2 a poznámka pod čiarou k odkazu 4 sa vypúšťa.
9. Ustanovenie § 1 sa označuje ako čl. I, ustanovenie § 2 sa označí ako samostatný článok o účinnosti zákona a vkladá sa čl. II, ktorý znie:
"Čl. II
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 374/1996 Z. z., zákona č. 72/1999 Z. z., zákona č. 121/2001 Z. z., zákona č. 509/2001 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 64/2002 Z. z., zákona č. 435/2002 Z. z., zákona č. 161/2003 Z. z., zákona č. 512/2003 Z. z., zákona č. 618/2004 Z. z., zákona č. 534/2005 Z. z., zákona č. 277/2007 Z. z., zákona č. 325/2007 Z. z., zákona č. 165/2008 Z. z., zákona č. 245/2008 Z. z., zákona č. 510/2010 Z. z., zákona č. 547/2011 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 217/2012 Z. z., zákona č. 345/2012 Z. z., zákona č. 135/2013 Z. z., zákona č. 324/2014 Z. z., zákona č. 374/2014 Z. z., zákona č. 392/2015 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 301/2016 Z. z., zákona č. 315/2016 Z. z., zákona č. 112/2018 Z. z., zákona č. 372/2018 Z. z., zákona č. 4/2019 Z. z., zákona č. 209/2019 Z. z., zákona č. 241/2019 Z. z., zákona č. 423/2020 Z. z. a zákona č. 205/2023 Z. z. sa dopĺňa takto: § 13 sa dopĺňa odsekom 11, ktorý znie:
"(11) Ustanovenia odsekov 1 až 10 sa nepoužijú, ak tak ustanoví osobitný predpis.21a)".
Poznámka pod čiarou k odkazu 21a znie:
"21a) Zákon č. .../2023 Z. z. o niektorých vzťahoch súvisiacich s nájmom nehnuteľného majetku štátu a o doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov.".".
V nadväznosti na vloženie nového článku sa upraví aj názov zákona.
10. V § 2 sa slová "15. júla" nahrádzajú slovami "1. augusta".
Skončila som.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 20.6.2023 17:00 - 17:01 hod.

Jana Majorová Garstková
Ďakujem pekne za faktické poznámky. Tomáš, ja ti to jednoducho vysvetlím, zákon bol šitý na jednu tatranskú chatu a na odkúpenie tejto tatranskej chaty, teraz to dávame na možnosť predĺženia nájmu, nielen jedným, ale aj viacerým, aby aj viacerí boli zakomponovaní do tohto zákona, pretože tento zákon bol šitý len na jednu, jednu jedinú situáciu.
Ďakujem.
Skryt prepis