Videokanál klubu

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

17.3.2023 o 12:23 hod.

PaedDr. Ing

Marcel Mihalik

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia klubu

17.3.2023 12:23 - 12:25 hod.

Mihalik Marcel Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vážené panie poslankyne, vážení poslanci, v súlade so zákonom o rokovacom poriadku som bola určený spravodajcu k uvedenému návrhu zákonu tlač 1506. Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona. Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov.
Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko Ministerstva financií Slovenskej republiky. Zo znenia uvedeného návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy. Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa, ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali: Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky a Výbor Národnej rady pre obranu a bezpečnosť.
Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre obranu a bezpečnosť. Odporúčam, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 26. apríla 2023 a v gestorskom výbore do 28. apríla 2023 od prerokovania návrhu zákona v Národnej rady Slovenskej republiky v prvom čítaní.
Pán predsedajúci, skončil som, otvorte rozpravu. .... rade v prvom čítaní.
Pán predsedajúci, skončil som, otvorte rozpravu.
Skryt prepis
 

17.3.2023 12:23 - 12:25 hod.

Mihalik Marcel Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vážené panie poslankyne, vážení poslanci, v súlade so zákonom o rokovacom poriadku som bola určený spravodajcu k uvedenému návrhu zákonu tlač 1506. Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona. Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov.
Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko Ministerstva financií Slovenskej republiky. Zo znenia uvedeného návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy. Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa, ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali: Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky a Výbor Národnej rady pre obranu a bezpečnosť.
Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre obranu a bezpečnosť. Odporúčam, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali do 26. apríla 2023 a v gestorskom výbore do 28. apríla 2023 od prerokovania návrhu zákona v Národnej rady Slovenskej republiky v prvom čítaní.
Pán predsedajúci, skončil som, otvorte rozpravu. .... rade v prvom čítaní.
Pán predsedajúci, skončil som, otvorte rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie 17.3.2023 12:21 - 12:23 hod.

Kyselica Lukáš Zobrazit prepis
Ďakujem veľmi pekne. Tak ako už povedal pán predsedajúci, hlavnou predkladateľkou je Jana Žitňanská, ktorá rieši hlavne oblasť zdravotne znevýhodnených, tak isto aj s Dominikou Drdulom, obidvaja sú predkladatelia. Tento návrh vznikom tým spôsobom, že chcela riešiť určité úpravy ohľadom hospicov, alebo práva prednostnej jazdy, tak sme to začali riešiť s pánom riaditeľom z dopravnej polície a spravili sa niektoré úpravy. Žiaľ, to čo chcela riešiť, teda nieže žiaľ, ale to čo chcela riešiť ako hlavné gro je upravené vo vyhláške, takže o tom budú prebiehať ďalšie rokovania.
Zároveň sme tam doplnili ďalšie oblasti dve také hlavné, ktoré sa týkajú zákazu jazdy nákladných vozidiel, nákladnej dopravy v určité dní a vozidlá s právom prednostnej jazdy. Týmito zmenami, ktoré sa týkajú zákazu jazdy nákladnej dopravy sa z časti vychádza v ústrety požiadavkám podnikateľského prostredia a úpravou okruhu vozidiel a časov zákazu jazdy sa zníži administratívna záťaž pri udeľovaní výnimiek z toho, aby to malo negatívny vplyv na bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky. Zároveň druhá časť sa týka zmien ohľadom vozidiel s právom prednostnej jazdy a navrhuje sa tam rozšíriť okruh vozidiel, ktoré budú takýmito vozidlami zo zákona a v nadväznosti na to zrušiť možnosť Ministerstva vnútra Slovenskej republiky udeľovať výnimky na používanie zvláštnych výstražných znamení pre iné vozidlá. Výnimka sa bude udeľovať iba pre vozidlá s právom prednostnej jazdy už iba vo vzťahu k používaniu prenosných zariadení.
Takže viacej poviem potom v rozprave kde sa hlásim ako prvý.
Skryt prepis
 

Vystúpenie 17.3.2023 12:19 - 12:20 hod.

Szőllős Ján Zobrazit prepis
Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, vážení prítomní, v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bol určený Výborom Národnej rady pre pôdohospodárstvo a životné prostredie za spravodajcu k návrhu uvedeného zákona, tlač 1503. Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona. Návrh spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov.
Zo znenia návrhu zákona je zrejmý účel navrhovanej úpravy. Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa, ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku odporúčam, aby sa Národná rada uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali výboru: Ústavnoprávny výbor Národnej rady, Výbor Národnej rady pre financie a rozpočet a Výbor Národnej rady pre pôdohospodárstvo a životné prostredie. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady pre pôdohospodárstvo a životné prostredie. Odporúčam, aby predmetný návrh zákona výbory prerokovali tento návrh do 26. apríla 2023 a v gestorskom výbore do 28. apríla 2023.
Pán predsedajúci, otvorte všeobecnú rozpravu.
Skryt prepis
 

Vystúpenie 17.3.2023 12:13 - 12:14 hod.

Kuriak Milan Zobrazit prepis
Ďakujem za slovo. Vážený pán predsedajúci, vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, v súlade s § 73 zákona o rokovacom poriadku som bol určený predsedom výboru za spravodajcu k uvedenému návrhu zákona. Predkladám informáciu k predloženému návrhu zákona. Návrh zákona spĺňa náležitosti podľa rokovacieho poriadku a legislatívnych pravidiel tvorby zákonov.
Súčasťou predloženého návrhu je aj stanovisko Ministerstva financií Slovenskej republiky. Vychádzajúc z oprávnení, ktoré pre mňa, ako spravodajcu vyplývajú z § 73 zákona o rokovacom poriadku odporúčam, aby sa Národná rada po všeobecnej rozprave uzniesla na tom, že návrh zákona prerokuje v druhom čítaní.
V súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady navrhujem, aby návrh zákona prerokovali Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet, Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie. Za gestorský výbor navrhujem Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet. Zároveň odporúčam, aby výbory prerokovali tento návrh do 26. apríla 2023 a gestorský výbor do 28. apríla 2023.
Pán predsedajúci, skončil som, prosím, otvorte rozpravu k tomuto návrhu.
Skryt prepis
 

17.3.2023 12:10 - 12:13 hod.

Šefčík Marek
Pán predsedajúci, ďakujem za slovo. Vážené kolegyne, kolegovia, hlavným predkladateľom zákona je
====
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 17.3.2023 12:10 - 12:13 hod.

Šefčík Marek Zobrazit prepis
Iba hlasovanie, v utorok o 11.00, ďakujem. Pán predsedajúci, ďakujem za slovo. Vážené kolegyne, kolegovia, hlavným predkladateľom zákona je predseda ústavnoprávneho výboru Milan Vetrák. Ja som spolupredkladateľom, ale keďže tu nemôže fyzicky byť tak ma poprosil, aby tento zákon neprepadol, aby som ho v prvom čítaní uviedol ja. Ide v prvom čítaní o ideu zákona, v druhom čítaní tu už bude na mojom mieste stáť určite Milan Vetrák, ako hlavný predkladateľ. A idea zákona je, že tento zákon reaguje na prax ohľadom plnenia vecí z plánu obnovy a odolnosti a dovoľte mi preto prečítať aspoň časť z dôvodovej správy v úvodnom slove.
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 368/2021 Z. z. o mechanizme na podporu obnovy a odolnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov predkladá na rokovanie Národnej rady Slovenskej republiky skupina poslancov Národnej rady Slovenskej republiky.
Slovenská republika sa Európskej komisii zaviazala vykonávať Plán obnovy a odolnosti Slovenskej republiky a všetky potrebné kroky na zabezpečenie riadneho a včasného implementovania reforiem a investícií a splnenie míľnikov a cieľov, ktoré plán obnovy predpokladá. V prípade, ak Slovenská republika nesplní tieto záväzky, hrozí jej strata finančného príspevku alebo časti finančného príspevku z mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti. Slovenskej republike je pritom z mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti vyčlenená alokácia v sume 6,3 miliardy eur.
Návrh zákona je reakciou na akútny vývoj a potrebu zabezpečiť bezproblémové a včasné plnenie úloh jednotlivých subjektov zapojených do vykonávania plánu obnovy. Navrhovaným zákonom sa rovnako majú prijať vhodné kroky na odvrátenie rizika vzniku značných hospodárskych škôd, ku ktorým môže dôjsť, ak by sa míľniky a ciele Plánu obnovy neplnili v stanovenom rozsahu, kvalite a termíne. Návrh zákona zároveň reaguje na poznatky a skúsenosti z doterajšieho vykonávania plánu obnovy a reflektuje na potreby implementačnej praxe.
Pán podpredseda Národnej rady, ďakujem pekne, skončil som.
Skryt prepis
 

Uvádzajúci uvádza bod 17.3.2023 12:10 - 12:13 hod.

Šefčík Marek Zobrazit prepis
Iba hlasovanie, v utorok o 11.00, ďakujem. Pán predsedajúci, ďakujem za slovo. Vážené kolegyne, kolegovia, hlavným predkladateľom zákona je predseda ústavnoprávneho výboru Milan Vetrák. Ja som spolupredkladateľom, ale keďže tu nemôže fyzicky byť tak ma poprosil, aby tento zákon neprepadol, aby som ho v prvom čítaní uviedol ja. Ide v prvom čítaní o ideu zákona, v druhom čítaní tu už bude na mojom mieste stáť určite Milan Vetrák, ako hlavný predkladateľ. A idea zákona je, že tento zákon reaguje na prax ohľadom plnenia vecí z plánu obnovy a odolnosti a dovoľte mi preto prečítať aspoň časť z dôvodovej správy v úvodnom slove.
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 368/2021 Z. z. o mechanizme na podporu obnovy a odolnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov predkladá na rokovanie Národnej rady Slovenskej republiky skupina poslancov Národnej rady Slovenskej republiky.
Slovenská republika sa Európskej komisii zaviazala vykonávať Plán obnovy a odolnosti Slovenskej republiky a všetky potrebné kroky na zabezpečenie riadneho a včasného implementovania reforiem a investícií a splnenie míľnikov a cieľov, ktoré plán obnovy predpokladá. V prípade, ak Slovenská republika nesplní tieto záväzky, hrozí jej strata finančného príspevku alebo časti finančného príspevku z mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti. Slovenskej republike je pritom z mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti vyčlenená alokácia v sume 6,3 miliardy eur.
Návrh zákona je reakciou na akútny vývoj a potrebu zabezpečiť bezproblémové a včasné plnenie úloh jednotlivých subjektov zapojených do vykonávania plánu obnovy. Navrhovaným zákonom sa rovnako majú prijať vhodné kroky na odvrátenie rizika vzniku značných hospodárskych škôd, ku ktorým môže dôjsť, ak by sa míľniky a ciele Plánu obnovy neplnili v stanovenom rozsahu, kvalite a termíne. Návrh zákona zároveň reaguje na poznatky a skúsenosti z doterajšieho vykonávania plánu obnovy a reflektuje na potreby implementačnej praxe.
Pán podpredseda Národnej rady, ďakujem pekne, skončil som.
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 17.3.2023 12:07 - 12:09 hod.

Kučera Karol Zobrazit prepis
Ďakujem, takže ja to už len pár reakcií vlastne v tom záverečnom slove. Chcel by som naozaj všetkým veľmi pekne poďakovať. Myslím, že parlament je o tom, aby sa to tu vyrozprávalo. Myslím, že dostatočne, ani som si nemyslel, že k tretej hodine, k tej jednej hodine bude, bude naozaj taká veľká rozprava. Áno, to uznesenie Európskeho parlamentu, na ktoré sa odvolávame, hovorí aj o stredných školách, nielen o základných školách, ale preto si myslím, že je napísaná táto novela veľmi, veľmi citlivo, už by som povedal, citlivejšie sa ani nedá, z dvoch na tri hodiny, resp. prinavrátiť to čo tu už bolo a častokrát tu zaznelo, že naozaj tých hodín by malo byť oveľa viacej, čo nás aj tá rezolúcia k tomu vyzýva.
Takže chcel by som sa veľmi pekne poďakovať mojim kolegom, všetkým predkladateľom najmä, ktorí, ktorí ma povzbudzovali v tejto téme počas teda naozaj týchto troch rokov a takisto aj opozičným poslancom, ktorí, ktorí naozaj v tejto téme boli takisto prínosom, veľa tu toho bolo povedané, no a si myslím, že môžem konštatovať, že táto téma spojila aj toto plénum v takom pozitívnom zmysle, že naozaj sme boli na jednej lodi chvíľku, teda pokiaľ pán exminister do toho nevletel s nejakou nafúknutou problematikou a robil z toho koniec sveta. Takže ešte raz by som chcel všetkých veľmi pekne poprosiť o podporu v prvom čítaní tohto návrhu a pevne verím, že tie nejaké drobné veci ešte doladíme tak, aby to mohlo byť pripravené vlastne aj na schválenie v druhom čítaní nejakými pozmeňujúcimi návrhmi. Ďakujem pekne.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 17.3.2023 12:03 - 12:05 hod.

Šefčík Marek Zobrazit prepis
Ďakujem. Karol, ty si hovoril vo svojej rozprave o tých telocvičniach a povedal si štatistiku, že 84,5 % žiakov má prístup k telocvični. Áno, treba povedať aj po pravde znova, že niektoré školy majú síce telocvične, ale tie im nestačia. Ale ani toto ja osobne nevnímam ako problém. Ako dobre, môžme si hovoriť, štatistiky sa dajú aj takto spraviť, aj takto, ale ešte raz, ja nedostatok telocviční nevnímam ako problém, ktorý by nás mal odradiť bojovať za viac hodín telesnej výchovy, preto ako tu bolo povedané, telesná výchova je predsa pohyb, a ten sa dá vykonávať aj mimo telocvične.
Ďalšia vec, ktorú si spomínal, znova si spomenul tie cirkevné školy a že vieme to riešiť. Ja som to spomenul vo svojej rozprave, ale nejde len o cirkevné školy. Mne ide o tie disponibilné hodiny, ja by som bol rád, keby ich bolo čo najviac tých disponibilných hodín pre tie školy, aby si mohli robiť úväzky tí riaditelia aj podľa toho akých majú učiteľov, aby čím viac hodín sa učilo kvalifikovane aj podľa toho ako sa chcú profilovať.
No a na záver tejto faktickej dodám, že ja som ten, ktorý verí, že sa nájdu riešenia, aby sme tú tretiu hodinu do škôl prinavrátili. Čiže hľadajme spôsoby ako sa to dá. Ja verím, že sa v druhom čítaní tie spôsoby nájdu a predovšetkým na ministerstve, ktoré to bude vykonávať.
Skryt prepis