Videokanál klubu

 
 
Loading the player...

Prosím povoľte Vášmu prehliadaču prehrávať videá vo formáte flash:
Google Chrome | Mozilla Firefox | Internet Explorer | Edge

3.11.2021 o 15:10 hod.

RNDr. PhD.

Jaromír Šíbl

Videokanál poslanca
Zobraziť prepis Poslať e-mailom Stiahnut video
 
 
 

Vystúpenia klubu

3.11.2021 15:10 - 15:25 hod.

Šíbl Jaromír Zobrazit prepis
(10) Správca lesného majetku vo vlastníctve štátu, Slovenský pozemkový fond a správy národných parkov v spolupráci so Štátnou ochranou prírody Slovenskej republiky do dátumu prechodu správy pozemkov upravia podrobnosti o prechode správy majetku a s tým súvisiacich práv a povinností podľa odsekov 2 až 9 vrátane práv a povinností vyplývajúcich z pracovnoprávnych vzťahov a iných vzťahov zamestnancov v protokole o prechode správy majetku, ktorý obsahuje najmä vymedzenie majetku, ktorý prechádza do správy správ národných parkov, s tým súvisiace práva a povinnosti a spôsob rozdelenia pozemkov vo výlučnom vlastníctve štátu sčasti zasahujúcich na územie národného parku. Ministerstvo a ministerstvo pôdohospodárstva spoločne koordinujú a určujú postup správcov lesného majetku vo vlastníctve štátu, Slovenského pozemkového fondu, Štátnej ochrany prírody Slovenskej republiky a správ národných parkov podľa prvej vety."
Poznámky pod čiarou k odkazom 127 až 143 znejú:
"127) § 21 ods. 11 a 13 zákona č. 523/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
128) § 17 ods. 1 zákona č. 229/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
§ 50 a § 50a zákona č. 326/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov.
129)Napríklad zákon č. 326/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 97/2013 Z. z. v znení neskorších predpisov.
130) § 50 ods. 6 zákona č. 326/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov.
131) Prvá časť zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 180/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov.
132) Zákon č. 330/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
133) Zákon č. 97/2013 Z. z. v znení neskorších predpisov.
134) § 3 písm. a) zákona č. 138/2010 Z. z. o lesnom reprodukčnom materiáli v znení neskorších predpisov.
135) Napríklad § 13 ods. 4 zákona č. 504/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov, § 51b zákona č. 326/2005 Z. z., § 12 ods. 2 zákona č. 97/2013 Z. z. v znení zákona č. 110/2018 Z. z.
136) Zákon č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
137) Zákon č. 206/2009 Z. z. o múzeách a galériách o múzeách a o galériách a o ochrane predmetov kultúrnej hodnoty a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.
138) Napríklad druhá a tretia časť zákona č. 229/1991 Zb. v znení neskorších predpisov, § 50
až 50b zákona č. 326/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov.
139) Napríklad tretia a štvrtá časť zákona č. 229/1991 Zb. v znení neskorších predpisov, § 15b ods. 2 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.
140) § 2 písm. p) a § 4 až 4g zákona č. 326/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov.
141) § 2 písm. y) zákona č. 138/2010 Z. z.
§ 142), pardon, pardon, nie §, ale opravujem sa, 142).
142) Zákon č. 274/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov.
143) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 995/2010 z 20. októbra 2010, ktorým sa ustanovujú povinnosti hospodárskych subjektov uvádzajúcich na trh drevo a výrobky z dreva (Ú. v. EÚ L 295, 12. 11. 2010) v platnom znení.
Zákon č. 113/2018 Z. z. o uvádzaní dreva a výrobkov z dreva na vnútorný trh a o zmene a doplnení zákona č. 280/2017 Z. z. o poskytovaní podpory a dotácie v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka a o zmene zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 355/2019 Z. z.".
2. Za čl. I sa vkladajú nové čl. II až IV, ktoré znejú:
„Čl. II
Zákon č. 229/1991 Zb. o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku v znení zákona č. 42/1992 Zb., zákona č. 93/1992 ...
=====
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 3.11.2021 14:55 - 15:10 hod.

Šíbl Jaromír Zobrazit prepis
vo vlastníctve štátu v Národnom parku Slovenský raj, ktorý je v správe právnických osôb v zriaďovateľskej a zakladateľskej pôsobnosti ministerstva pôdohospodárstva, ktoré vykonávajú správu majetku štátu podľa osobitného predpisu, 128 (ďalej len „správca lesného majetku vo vlastníctve štátu") prechádza 1. apríla 2022 do správy príspevkovej organizácie Správa Národného parku Slovenský raj. Na príspevkovú organizáciu Správa Národného parku Slovenský raj prechádzajú 1. apríla 2022 aj práva a povinnosti správcu lesného majetku vo vlastníctve štátu súvisiace so správou tohto majetku vrátane práv a povinností vyplývajúcich z pracovnoprávnych a iných právnych vzťahov zamestnancov, ktorí vykonávajú činnosť vo vzťahu k územiu Národného parku Slovenský raj.
(5) Pozemky vo vlastníctve štátu a podiely vo vlastníctve štátu na pozemkoch a iný nehnuteľný majetok vo vlastníctve štátu v národných parkoch v územiach so štvrtým a piatym stupňom ochrany, ktorý je v správe správcu lesného majetku vo vlastníctve štátu okrem pozemkov, podielov na pozemkoch a iného nehnuteľného majetku podľa odsekov 2 až 4 prechádza 1. apríla 2022 do správy správ národných parkov, v územnej pôsobnosti ktorých je príslušný národný park. Do správy správ národných parkov prechádzajú 1. apríla 2022 podľa prvej vety aj pozemky vo vlastníctve štátu a spoluvlastnícke podiely vo vlastníctve štátu na pozemkoch, ktoré sa sčasti nachádzajú v národných parkoch v územiach so štvrtým a piatym stupňom ochrany. Na správy národných parkov prechádzajú 1. apríla 2022 aj práva a povinnosti správcu lesného majetku vo vlastníctve štátu súvisiace so správou majetku podľa prvej a druhej vety.
(6) Ak štvrtá veta neustanovuje inak, pozemky vo vlastníctve štátu a podiely vo vlastníctve štátu na pozemkoch a iný nehnuteľný majetok vo vlastníctve štátu v národných parkoch, ktorý je v správe Slovenského pozemkového fondu a správcu lesného majetku vo vlastníctve štátu okrem pozemkov, podielov na pozemkoch a iného nehnuteľného majetku podľa odsekov 2 až 5, prechádza 1. januára 2023 do správy správ národných parkov, v územnej pôsobnosti ktorých je príslušný národný park. Do správy správ národných parkov prechádzajú 1. januára 2023 podľa prvej vety aj pozemky vo vlastníctve štátu a spoluvlastnícke podiely vo vlastníctve štátu na pozemkoch a spoločných nehnuteľnostiach, ktoré sa sčasti nachádzajú v národných parkoch. Na správy národných parkov prechádzajú 1. januára 2023 aj práva a povinnosti správcu lesného majetku vo vlastníctve štátu súvisiace so správou majetku podľa prvej a druhej vety vrátane práv a povinností vyplývajúcich z pracovnoprávnych a iných právnych vzťahov zamestnancov, ktorí vykonávajú činnosť vo vzťahu k územiu príslušného národného parku. Ak sa do 31. decembra 2022 vyhlásia zóny národného parku, pozemky vo vlastníctve štátu a podiely vo vlastníctve štátu na pozemkoch a iný nehnuteľný majetok vo vlastníctve štátu a súvisiace práva a povinnosti uvedené v prvej až tretej vete prechádzajú do správy správ národných parkov, v územnej pôsobnosti ktorých je príslušný národný park, prvým dňom po uplynutí troch mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti všeobecne záväzného právneho predpisu, ktorým sa zóny národného parku vyhlásia.
(7) Spolu s nehnuteľným majetkom podľa odsekov 4 až 6 prechádza dňom nadobudnutia správy majetku podľa odsekov 4 až 6 zo správcu lesného majetku vo vlastníctve štátu a Slovenského pozemkového fondu do správy správ národných parkov aj hnuteľný majetok vo vlastníctve štátu v správe správcu lesného majetku štátu a Slovenského pozemkového fondu a nehnuteľný majetok vo vlastníctve štátu nachádzajúci sa mimo národných parkov v správe správcu lesného majetku štátu, ktorý bezprostredne slúži alebo ktorý je potrebný na zabezpečenie správy nehnuteľného majetku podľa odsekov 4 až 6 a plnenie úloh správ národných parkov podľa tohto zákona, najmä administratívne budovy, hospodárske budovy, pozemky, motorové vozidlá a materiálno-technické vybavenie.
(8) Správy národných parkov vstupujú dňom nadobudnutia správy podľa odsekov 2 až 7 do práv a povinností správcu lesného majetku vo vlastníctve štátu a Slovenského pozemkového fondu vyplývajúcich zo všeobecne záväzných právnych predpisov a záväzkových vzťahov, najmä do práv a povinností
a) správcu poľnohospodárskeho a lesného majetku vo vlastníctve štátu podľa osobitných predpisov, 129), vrátane zastupovania štátu pred súdmi a orgánmi verejnej moci, 130), a to aj v konaniach začatých pred prechodom správy podľa odsekov 2 až 7,
b) zástupcu štátu ako vlastníka nehnuteľností v konaniach o obnovenej evidencii pozemkov, 131), a v konaniach o pozemkových úpravách, 132),
c) Slovenského pozemkového fondu k podielom spoločnej nehnuteľnosti a správcu spoločne obhospodarovanej nehnuteľnosti alebo jej podielov podľa osobitného predpisu, 133), vrátane konaní pred súdom alebo pred orgánom verejnej správy, a to aj v konaniach začatých pred prechodom správy podľa odsekov 2 až 7 a účasti na valných zhromaždeniach a vo volených orgánoch pozemkových spoločenstiev,
d) správcu zdrojov lesného reprodukčného materiálu, 134),
e) vyplývajúcich z nájomných vzťahov a obdobných právnych vzťahov, 135),
k pozemkom a inému majetku, ktorého správa je predmetom prechodu podľa odsekov 2 až 7,
f) vyplývajúcich z čerpania štrukturálnych fondov Európskej únie, 136),
g) v oblastí múzeí podľa osobitného predpisu, 137),
h) povinnej osoby správcu poľnohospodárskeho a lesného majetku vo vlastníctve štátu podľa osobitných predpisov, 138),
i) doterajšieho užívateľa podľa osobitných predpisov, 139),
j) obhospodarovateľa lesa podľa osobitného predpisu, 140),
k) osoby vykonávajúcej činnosti s lesným reprodukčným materiálom, 141),
l) vyplývajúcich zo správy majetku štátu, úloh poľovníckej organizácie a užívateľa poľovných pozemkov podľa osobitného predpisu, 142),
m) hospodárskeho subjektu alebo prepravcu dreva podľa osobitných predpisov, 143),
n) vyplývajúcich z obchodnoprávnych vzťahov týkajúcich sa pozemkov, ktorých správa je predmetom prechodu správy.
(9) Odseky 2 až 8 sa primerane vzťahujú aj na prechod práv a povinností správcu lesného majetku vo vlastníctve štátu a Slovenského pozemkového fondu podľa osobitných predpisov, 100aaa), vzťahujúcich sa na pozemky nezistených vlastníkov vrátane podielov nezistených vlastníkov na pozemkoch a spoločných nehnuteľnostiach.
(10) Správca lesného majetku vo vlastníctve štátu, Slovenský pozemkový fond a správy národných
=====
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 3.11.2021 14:28 - 16:16 hod.

Šíbl Jaromír Zobrazit prepis
Vážení páni poslanci, poslankyne, vážený pán predsedajúci.

Laurenčík, Milan, podpredseda NR SR
Procedurálny návrh bude až po skončení rozpravy.

Jaromír, poslanec NR SR
Ja som si iniciatívne zobral k srdcu pripomienky kolegov tuto z opozície a naozaj mám osobne úprimný záujem na tom, aby neboli žiadne pochybnosti o tom, že tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý som včera predniesol, bol prednesený korektne v súlade so všetkými pravidlami, ako nám to určuje rokovací poriadok. Preto sa ospravedlňujem, že teda z vášho hodnotného času odkrojím asi ďalšiu hodinu, ale chcem predísť akýmkoľvek pochybnostiam o korektnosti prednesenia tohoto návrhu, takže ho prednesiem ešte raz. Ešte raz sa ospravedlňujem za za to, že vás týmto spôsobom ukrátim o váš (zaznievanie gongu) hodnotný čas.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Jaromíra Šíbla k návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 591).
1. Čl. I znie: "Čl. I Zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení zákona č. 525/2003 Z. z., zákona č. 205/2004 Z. z., zákona č. 364/2004 Z. z., zákona č. 587/2004 Z. z., zákona č. 15/2005 Z. z., zákona č. 479/2005 Z. z., zákona č. 24/2006 Z. z., zákona č. 359/2007 Z. z., zákona č. 454/2007 Z. z., zákona č. 515/2008 Z. z., zákona č. 117/2010 Z. z., zákona č. 145/2010 Z. z., zákona č. 408/2011 Z. z., 180/2013 Z. z., zákona č. 207/2013 Z. z., zákona č. 311/2013 Z. z., zákona č. 506/2013 Z. z., zákona č. 35/2014 Z. z., zákona č. 198/2014 Z. z., zákona č. 314/2014 Z. z., zákona č. 324/2014 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 240/2017 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z., zákona č. 284/2018 Z. z., zákona č. 310/2018 Z. z., zákona č. 150/2019 Z. z., zákona č. 221/2019, zákona č. 356/2019 Z. z., zákona č. 460/2019 Z. z. a zákona č. 74/2020 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1. V § 5 ods. 7 sa za slová „podľa § 65 ods. 1 písm. k)" vkladá čiarka a slová „§ 65a a § 65b".
2. V § 65a ods. 1 sa na konci pripájajú tieto slová: „okrem úloh, ktoré sú v pôsobnosti správy národného parku podľa § 65 ods. 3".
3. V § 65a ods. 2 písm. s) sa na konci pripájajú tieto slová: „a osobitných predpisov 99)".
Poznámka pod čiarou k odkazu 99 znie:
„99) Napríklad § 9 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov, § 51 zákona č. 364/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov."
4. V § 65a ods. 2 písmeno t) znie:
„t) užíva pozemky v chránených územiach a ich ochranných pásmach, ktoré sú predmetom nájmu podľa § 30 ods. 8 a § 61b, ako aj iné pozemky, ktoré má v nájme alebo výpožičke alebo v správe, ak nie sú predmetom nájmu alebo výpožičky,".
5. Za § 65a sa vkladá § 65b, ktorý znie:
㤠65b
Správa národného parku
(1) Zriaďujú sa
a) Správa Tatranského národného parku so sídlom v Tatranskej Lomnici,
b) Správa Pieninského národného parku so sídlom v Spišskej Starej Vsi,
c) Správa Národného parku Malá Fatra so sídlom vo Varíne,
d) Správa Národného parku Veľká Fatra so sídlom v Martine,
e) Správa Národného parku Nízke Tatry so sídlom v Banskej Bystrici,
f) Správa Národného ...
===== vo Varíne,
d) Správa Národného parku Veľká Fatra so sídlom v Martine,
e) Správa Národného parku Nízke Tatry so sídlom v Banskej Bystrici,
f) Správa Národného parku Slovenský raj so sídlom v Spišskej Novej Vsi,
g) Správa Národného parku Muránska planina so sídlom v Revúcej,
h) Správa Národného parku Slovenský kras so sídlom v Brzotíne,
i) Správa Národného parku Poloniny so sídlom v Stakčíne.
(2) Správa národného parku je odborná organizácia ochrany prírody a krajiny, ktorá zabezpečuje úlohy na úseku ochrany prírody a krajiny podľa tohto zákona a osobitných predpisov horný index 98b) na území národného parku a jeho ochranného pásma, ako aj v ďalšom území vymedzenom v rozhodnutí ministerstva, ktorým sa ustanoví územná pôsobnosť správy národného parku. Správa národného parku je príspevková organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti ministerstva.
(3) Správa národného parku vo svojej územnej pôsobnosti plní úlohy podľa § 65a ods. 2 písm. a) až c), f) až ze) a zg). Na činnosti vykonávané alebo obstarávané správou národného parku pri zabezpečení plnenia jej úloh podľa tohto zákona sa ustanovenia § 65a ods. 4 a 5 vzťahujú rovnako.
(4) Pri správe národného parku pôsobí rada národného parku ako konzultačný, odborný a iniciačný orgán pre záležitosti národného parku, ktorého zloženie a pôsobnosť upravuje štatút správy národného parku. Rada národného parku sa zriadi do troch mesiacov odo dňa zriadenia správy národného parku.
(5) Správa národného parku spravuje pozemky vo vlastníctve štátu vrátane podielov vo vlastníctve štátu na pozemkoch a spoločných nehnuteľnostiach, ktoré sa v celosti alebo sčasti nachádzajú v národnom parku, ako aj iné nehnuteľnosti a majetok, ktorého správu nadobudla podľa § 104i, a plní úlohy súvisiace so správou tohto majetku.
(6) Správa národného parku vykonáva podľa osobitných predpisov horný index 100aaa) práva vlastníka horný index 100aab) k pozemkom , ktorých vlastník nie je známy alebo ktorých vlastník je známy, ale jeho trvalý pobyt alebo sídlo nie je známe horný index 100aac) (ďalej len „nezistený vlastník") vrátane podielov nezistených vlastníkov na pozemkoch a spoločných nehnuteľnostiach, ktoré sa v celosti alebo sčasti nachádzajú v národnom parku, ako aj iným nehnuteľnostiam, ak právo nakladania k nim nadobudla podľa § 104i ods. 9, a to aj vtedy, ak vlastnícke právo nezistených vlastníkov je sporné."
Poznámky pod čiarkou k odkazom 100aaa až 100aac znejú:
„horný index 100aaa) Napríklad zákon č. 229/1991 Zb. v znení neskorších predpisov, zákon č. 330/1991 Zb., zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 180/1995 Z. z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom v znení neskorších predpisov, zákon č. 326/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 66/2009 Z. z. o niektorých opatreniach pri majetkovoprávnom usporiadaní pozemkov pod stavbami, ktoré prešli z vlastníctva štátu na obce a vyššie územné celky a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 97/2013 Z. z. v znení neskorších predpisov. horný index 100aab) § 123 Občianskeho zákonníka.
horný index 100aac) § 13 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 180/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov ."
6. Za § 104h sa vkladá § 104i, ktorý znie:
㤠104i
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2022
(1) Správy národných parkov podľa § 65b ods. 1 sa zriaďujú 31. marca 2022. Na správy národných parkov prechádza 1. apríla 2022 majetok vo vlastníctve štátu v správe Štátnej ochrany prírody Slovenskej republiky , ktorý je potrebný na zabezpečenie plnenia ich úloh podľa tohto zákona, ako aj súvisiace práva a povinnosti; vymedzenie majetku, ktorý pochá pardon, ktorý prechádza do správy správ národných parkov, a s tým súvisiace práva a povinnosti vrátane práv a povinností vyplývajúcich z pracovnoprávnych vzťahov a iných vzťahov zamestnancov Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky a správy národných parkov upravia v protokole o prechode správy majetku.
(2) Príspevková organizácia Štátne lesy Tatranského národného parku so sídlom v Tatranskej Lomnici sa od 1. apríla 2022 zlučuje s príspevkovou organizáciou Správa Tatranského národného parku. Príspevková organizácia Štátne lesy Tatranského národného parku so sídlom v Tatranskej Lomnici jej zlúčením s príspevkovou organizáciou Správa Tatranského národného parku 1. apríla 2022 zaniká. Majetok vo vlastníctve štátu v správe príspevkovej organizácie Štátne lesy Tatranského národného parku so sídlom v Tatranskej Lomnici prechádza 1. apríla 2022 do správy príspevkovej organizácie Správa Tatranského národného parku, ak od, ak odsek 3 neustanovuje inak. Na Správu Tatranského národného parku prechádzajú 1. apríla 2022 aj práva a povinnosti príspevkovej organizácie Štátne lesy Tatranského národného parku so sídlom v Tatranskej Lomnici vrátane práv a povinností vyplývajúcich z pracovnoprávnych a iných právnych vzťahoch, a iných právnych vzťahov zamestnancov,
ak odsek 3 neustanovuje inak. To nepijem, ďakujem. To nepatrí k tomu. Ak odsek 3 neustanovuje inak. Ustanovenia osobitného predpisu horný index 127) sa na zlúčenie príspevkovej organizácie Štátne lesy Tatranského národného parku so sídlom v Tatranskej Lomnici s príspevkovou organizáciou Správa Tatranského národného parku nepoužijú.
(3) Pozemky vo vlastníctve štátu a podiely vo vlastníctve štátu na pozemkoch a iný nehnuteľný majetok vo vlastníctve štátu v správe príspevkovej organizácie Štátne lesy Tatranského národného parku so sídlom v Tatranskej Lomnici v Pieninskom národnom parku a jeho ochrannom pásme prechádza 1. apríla 2022 do správy príspevkovej organizácie Správa Pieninského národného parku. Na príspevkovú organizáciu Správa Pieninského národného parku prechádzajú 1. apríla 2022 aj práva a povinnosti príspevkovej organizácie Štátne lesy Tatranského národného parku so sídlom v Tatranskej Lomnici súvisiace so správou tohto majetku a plnením úloh podľa tohto zákona vrátane práv a povinností vyplývajúcich z pracovnoprávnych a iných právnych vzťahoch a iných právnych vzťahov zamestnancov, ktorí vykonávajú činnosť vo vzťahu k územiu Pieninského národného parku a jeho ochranného pásma.
(4) Pozemky vo vlastníctve štátu a podiely vo vlastníctve štátu na pozemkoch a iný nehnuteľný majetok vo vlastníctve štátu v Národnom parku Slovenský raj, ktorý je v správe právnických osôb v zriaďovateľskej a zakladateľskej pôsobnosti ministerstva pôdohospodárstva, ktoré vykonávajú správu majetku štátu podľa osobitného pred...
=====
Skryt prepis
 

Vystúpenie v rozprave 3.11.2021 14:28 - 16:16 hod.

Šíbl Jaromír Zobrazit prepis
Vážení páni poslanci, poslankyne, vážený pán predsedajúci.

Laurenčík, Milan, podpredseda NR SR
Procedurálny návrh bude až po skončení rozpravy.

Jaromír, poslanec NR SR
Ja som si iniciatívne zobral k srdcu pripomienky kolegov tuto z opozície a naozaj mám osobne úprimný záujem na tom, aby neboli žiadne pochybnosti o tom, že tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý som včera predniesol, bol prednesený korektne v súlade so všetkými pravidlami, ako nám to určuje rokovací poriadok. Preto sa ospravedlňujem, že teda z vášho hodnotného času odkrojím asi ďalšiu hodinu, ale chcem predísť akýmkoľvek pochybnostiam o korektnosti prednesenia tohoto návrhu, takže ho prednesiem ešte raz. Ešte raz sa ospravedlňujem za za to, že vás týmto spôsobom ukrátim o váš (zaznievanie gongu) hodnotný čas.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Jaromíra Šíbla k návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 591).
1. Čl. I znie: "Čl. I Zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení zákona č. 525/2003 Z. z., zákona č. 205/2004 Z. z., zákona č. 364/2004 Z. z., zákona č. 587/2004 Z. z., zákona č. 15/2005 Z. z., zákona č. 479/2005 Z. z., zákona č. 24/2006 Z. z., zákona č. 359/2007 Z. z., zákona č. 454/2007 Z. z., zákona č. 515/2008 Z. z., zákona č. 117/2010 Z. z., zákona č. 145/2010 Z. z., zákona č. 408/2011 Z. z., 180/2013 Z. z., zákona č. 207/2013 Z. z., zákona č. 311/2013 Z. z., zákona č. 506/2013 Z. z., zákona č. 35/2014 Z. z., zákona č. 198/2014 Z. z., zákona č. 314/2014 Z. z., zákona č. 324/2014 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 240/2017 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z., zákona č. 284/2018 Z. z., zákona č. 310/2018 Z. z., zákona č. 150/2019 Z. z., zákona č. 221/2019, zákona č. 356/2019 Z. z., zákona č. 460/2019 Z. z. a zákona č. 74/2020 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1. V § 5 ods. 7 sa za slová „podľa § 65 ods. 1 písm. k)" vkladá čiarka a slová „§ 65a a § 65b".
2. V § 65a ods. 1 sa na konci pripájajú tieto slová: „okrem úloh, ktoré sú v pôsobnosti správy národného parku podľa § 65 ods. 3".
3. V § 65a ods. 2 písm. s) sa na konci pripájajú tieto slová: „a osobitných predpisov 99)".
Poznámka pod čiarou k odkazu 99 znie:
„99) Napríklad § 9 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov, § 51 zákona č. 364/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov."
4. V § 65a ods. 2 písmeno t) znie:
„t) užíva pozemky v chránených územiach a ich ochranných pásmach, ktoré sú predmetom nájmu podľa § 30 ods. 8 a § 61b, ako aj iné pozemky, ktoré má v nájme alebo výpožičke alebo v správe, ak nie sú predmetom nájmu alebo výpožičky,".
5. Za § 65a sa vkladá § 65b, ktorý znie:
㤠65b
Správa národného parku
(1) Zriaďujú sa
a) Správa Tatranského národného parku so sídlom v Tatranskej Lomnici,
b) Správa Pieninského národného parku so sídlom v Spišskej Starej Vsi,
c) Správa Národného parku Malá Fatra so sídlom vo Varíne,
d) Správa Národného parku Veľká Fatra so sídlom v Martine,
e) Správa Národného parku Nízke Tatry so sídlom v Banskej Bystrici,
f) Správa Národného ...
===== vo Varíne,
d) Správa Národného parku Veľká Fatra so sídlom v Martine,
e) Správa Národného parku Nízke Tatry so sídlom v Banskej Bystrici,
f) Správa Národného parku Slovenský raj so sídlom v Spišskej Novej Vsi,
g) Správa Národného parku Muránska planina so sídlom v Revúcej,
h) Správa Národného parku Slovenský kras so sídlom v Brzotíne,
i) Správa Národného parku Poloniny so sídlom v Stakčíne.
(2) Správa národného parku je odborná organizácia ochrany prírody a krajiny, ktorá zabezpečuje úlohy na úseku ochrany prírody a krajiny podľa tohto zákona a osobitných predpisov horný index 98b) na území národného parku a jeho ochranného pásma, ako aj v ďalšom území vymedzenom v rozhodnutí ministerstva, ktorým sa ustanoví územná pôsobnosť správy národného parku. Správa národného parku je príspevková organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti ministerstva.
(3) Správa národného parku vo svojej územnej pôsobnosti plní úlohy podľa § 65a ods. 2 písm. a) až c), f) až ze) a zg). Na činnosti vykonávané alebo obstarávané správou národného parku pri zabezpečení plnenia jej úloh podľa tohto zákona sa ustanovenia § 65a ods. 4 a 5 vzťahujú rovnako.
(4) Pri správe národného parku pôsobí rada národného parku ako konzultačný, odborný a iniciačný orgán pre záležitosti národného parku, ktorého zloženie a pôsobnosť upravuje štatút správy národného parku. Rada národného parku sa zriadi do troch mesiacov odo dňa zriadenia správy národného parku.
(5) Správa národného parku spravuje pozemky vo vlastníctve štátu vrátane podielov vo vlastníctve štátu na pozemkoch a spoločných nehnuteľnostiach, ktoré sa v celosti alebo sčasti nachádzajú v národnom parku, ako aj iné nehnuteľnosti a majetok, ktorého správu nadobudla podľa § 104i, a plní úlohy súvisiace so správou tohto majetku.
(6) Správa národného parku vykonáva podľa osobitných predpisov horný index 100aaa) práva vlastníka horný index 100aab) k pozemkom , ktorých vlastník nie je známy alebo ktorých vlastník je známy, ale jeho trvalý pobyt alebo sídlo nie je známe horný index 100aac) (ďalej len „nezistený vlastník") vrátane podielov nezistených vlastníkov na pozemkoch a spoločných nehnuteľnostiach, ktoré sa v celosti alebo sčasti nachádzajú v národnom parku, ako aj iným nehnuteľnostiam, ak právo nakladania k nim nadobudla podľa § 104i ods. 9, a to aj vtedy, ak vlastnícke právo nezistených vlastníkov je sporné."
Poznámky pod čiarkou k odkazom 100aaa až 100aac znejú:
„horný index 100aaa) Napríklad zákon č. 229/1991 Zb. v znení neskorších predpisov, zákon č. 330/1991 Zb., zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 180/1995 Z. z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom v znení neskorších predpisov, zákon č. 326/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 66/2009 Z. z. o niektorých opatreniach pri majetkovoprávnom usporiadaní pozemkov pod stavbami, ktoré prešli z vlastníctva štátu na obce a vyššie územné celky a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 97/2013 Z. z. v znení neskorších predpisov. horný index 100aab) § 123 Občianskeho zákonníka.
horný index 100aac) § 13 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 180/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov ."
6. Za § 104h sa vkladá § 104i, ktorý znie:
㤠104i
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2022
(1) Správy národných parkov podľa § 65b ods. 1 sa zriaďujú 31. marca 2022. Na správy národných parkov prechádza 1. apríla 2022 majetok vo vlastníctve štátu v správe Štátnej ochrany prírody Slovenskej republiky , ktorý je potrebný na zabezpečenie plnenia ich úloh podľa tohto zákona, ako aj súvisiace práva a povinnosti; vymedzenie majetku, ktorý pochá pardon, ktorý prechádza do správy správ národných parkov, a s tým súvisiace práva a povinnosti vrátane práv a povinností vyplývajúcich z pracovnoprávnych vzťahov a iných vzťahov zamestnancov Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky a správy národných parkov upravia v protokole o prechode správy majetku.
(2) Príspevková organizácia Štátne lesy Tatranského národného parku so sídlom v Tatranskej Lomnici sa od 1. apríla 2022 zlučuje s príspevkovou organizáciou Správa Tatranského národného parku. Príspevková organizácia Štátne lesy Tatranského národného parku so sídlom v Tatranskej Lomnici jej zlúčením s príspevkovou organizáciou Správa Tatranského národného parku 1. apríla 2022 zaniká. Majetok vo vlastníctve štátu v správe príspevkovej organizácie Štátne lesy Tatranského národného parku so sídlom v Tatranskej Lomnici prechádza 1. apríla 2022 do správy príspevkovej organizácie Správa Tatranského národného parku, ak od, ak odsek 3 neustanovuje inak. Na Správu Tatranského národného parku prechádzajú 1. apríla 2022 aj práva a povinnosti príspevkovej organizácie Štátne lesy Tatranského národného parku so sídlom v Tatranskej Lomnici vrátane práv a povinností vyplývajúcich z pracovnoprávnych a iných právnych vzťahoch, a iných právnych vzťahov zamestnancov,
ak odsek 3 neustanovuje inak. To nepijem, ďakujem. To nepatrí k tomu. Ak odsek 3 neustanovuje inak. Ustanovenia osobitného predpisu horný index 127) sa na zlúčenie príspevkovej organizácie Štátne lesy Tatranského národného parku so sídlom v Tatranskej Lomnici s príspevkovou organizáciou Správa Tatranského národného parku nepoužijú.
(3) Pozemky vo vlastníctve štátu a podiely vo vlastníctve štátu na pozemkoch a iný nehnuteľný majetok vo vlastníctve štátu v správe príspevkovej organizácie Štátne lesy Tatranského národného parku so sídlom v Tatranskej Lomnici v Pieninskom národnom parku a jeho ochrannom pásme prechádza 1. apríla 2022 do správy príspevkovej organizácie Správa Pieninského národného parku. Na príspevkovú organizáciu Správa Pieninského národného parku prechádzajú 1. apríla 2022 aj práva a povinnosti príspevkovej organizácie Štátne lesy Tatranského národného parku so sídlom v Tatranskej Lomnici súvisiace so správou tohto majetku a plnením úloh podľa tohto zákona vrátane práv a povinností vyplývajúcich z pracovnoprávnych a iných právnych vzťahoch a iných právnych vzťahov zamestnancov, ktorí vykonávajú činnosť vo vzťahu k územiu Pieninského národného parku a jeho ochranného pásma.
(4) Pozemky vo vlastníctve štátu a podiely vo vlastníctve štátu na pozemkoch a iný nehnuteľný majetok vo vlastníctve štátu v Národnom parku Slovenský raj, ktorý je v správe právnických osôb v zriaďovateľskej a zakladateľskej pôsobnosti ministerstva pôdohospodárstva, ktoré vykonávajú správu majetku štátu podľa osobitného pred...
=====
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 3.11.2021 14:16 - 14:17 hod.

Šudík Tomáš Zobrazit prepis
Vďaka za slovo. Pán Suja, kolega, neviem, čo ste tu na začiatku vyvádzal alebo rozprával a čítali ste tu vzdelania poslancov a ich pracovné zasadenie, kde pracujú, že sa podpísali pod tento zákon. Neviem, kde ste tieto informácie vytiahli, či ste napísali meno do Googlu a vám niečo našla wikipédia. Pretože ak by som išiel vašou metódou, tak o vás som sa na wikipédii dozvedel, dočítal, že ste mestský poslanec. A teraz mám ísť tou metódou a poviem, že a pán Suja, ktorý je mestský poslanec ako sa on vyjadruje k národným parkom. To, čo je to za prístup. Veď existujú ešte aj rôzne ďalšie vzdelávania. Každý poslanec sa môže o nejakú tému zaujímať, získavať informácie, skúsenosti. Teraz kto čo má vyštudované sa nemôže vyjadriť k národným parkom? To je teraz čo? A kľudne si pozrite na stránke ministerstva životného prostredia na ich Facebookovej stránke, kde je vymenovaný, aby som to presne povedal, asi 65 vedcov, profesorov, ktorí sa vyjadrujú k tejto problematike a téme a podporujú túto dôležitú reformu. A oni sú čo? Oni sa tomu nerozumejú? Sú tam rôzni ľudia z rôznych oblastí. Z oblastí lesov, ochrany prírody, atď., atď. Názor týchto ľudí je úplne stratený? Naňho prihliadať nechcete? Len tu vymenujete zoznam poslancov. Leto to tu nie je vôbec odborná diskusia, čo ste nám tu vôbec v úvode povedali. Ďakujem.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 3.11.2021 14:14 - 14:16 hod.

Majorová Garstková Jana Zobrazit prepis
Pán Suja, pri vás som si zvykla, že ste odborník skutočne na slovo vzatý na každú jednu tému, ktorá sa rieši v parlamente. Vyjadrujete sa k všetkému, dnes ste sa aj elegantne obliekli, aby ste si dali videjko na svoj fajzbúčik. Vlastne nič iné ani reálne nerobíte. Všetko kritizujete, prekrúcate, urážate kolegu. Vo Svite, ktorý ste spomínali, sa uskutočnilo jedno z odborných stretnutí vedenie environrezortu, zástupcovia pôdohospodárstva sa stretli s ochranármi, lesníkmi, predstaviteľmi samospráv, neštátnymi vlastníkmi lesných pozemkov, mimovládnymi organizáciami a podnikateľmi v cestovnom ruchu. Témou stretnutí bola novela zákona o ochrane prírody a krajiny, ktorá sa pripravuje aj niekoľko mesiacov a chodilo sa kvôli nej do terénu. Činnosť v národných parkoch je podriadená ochrane životného prostredia. V súčasnosti chránené územia nie sú dostatočne chránené. Na druhej strane reforma neznemožní úplne ťažbu dreva v nižších stupňoch ochrany, bude hospodárenie pokračovať. Len by malo byť ohľaduplnejšie k miestnej flóre a faune. Každá jedna pracovná sila bude potrebná.
Tiež som sa zúčastnila pracovného stretnutia v Štrbe zo zástupcami regionálneho ZMOS pod Tatrami, podľa ktorého v súčasnosti nie je dobrá ani správna dvojkoľajnosť v štátnej správe na území národných parkov. Správa národných parkov a Správa štátnych lesov tento systém správy územia je potrebné zmeniť. Ja osobne som sa roky venovala regionálnemu rozvoja, ktorý tiež s týmto návrhom zákona prepojený. A vo Svite sa pasovali za nejakého zástupcu ľudu alebo niečo také. To, čo vy ste tam dorábali, to bola hanba, hanba. A prítomní z vás boli zhrození. A vy si myslíte ešte aký ste obrovský frajer, ale nie ste. (Potlesk.)
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 3.11.2021 14:11 - 14:12 hod.

Tabák Romana
Ďakujem za slovo, pán predsedajúci. Pán Suja, poďme sa pozrieť na fakty a na vašu prácu z 12 predložených zákonov. Koľko prešlo? Nula. Z vašich riešení pre ľudí - nula, Vy chodíte do parlamentu akurát si tak len točiť videa na Facebook. Ja sa budem radšej otužovať ako užívať stereoidy. Ste obyčajný grobián, ktorý len uráža ženy.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 3.11.2021 14:04 - 14:06 hod.

Szőllős Ján Zobrazit prepis
Ďakujem, nezvyknem príliš reagovať ale keďže som bol priamo menovaný oslovený tak budem reagovať. Je mi trochu ľúto, tej zlej tradície v tejto Národnej rade ktorého ste vy pán kolega Suja jeden z čelných reprezentantov keď miesto odborných argumentov začínate a častokrát aj pokračujete vo svojom, pri svojich príspevkoch osobnými útokmi na kolegov poslancov v tomto prípade na predkladateľov zákona a žiaľ aj mnohí vaši spolu kolegovia z vášho klubu ale aj iných sa tohto držia, že neargumentujú odborne alebo ak tak len málo a skôr potom osobnými útokmi. Keď už chcete vedieť, mám prírodovedné vzdelanie, vyštudoval som geografiu aj mám doktorát s geografie. Geografia sa zaoberá geosférami a štúdiom a krajmi a medzi geosférami je aj biosféra teda aj lesy a skúmame to, ako vzájomne tieto geosféry vplývajú na seba a zároveň aj ako činnosť človeka na to vplýva. Keď chcete vedieť pri projektoch týkajúcich sa národných parkov a zonácie národných parkov a trvale udržateľného rozvoja národných parkov som už bol v čase kalamity v roku 2004 na Geografickom ústave Slovenskej akadémie vied, kde do teraz pracujem. Toľko k odbornosti, keď už a zároveň poviem, nepôjdem vašim štýlom a nebudem skúmať vašu minulosť čo bolo v nej a aký ste vy odborník. Verím, že máte právo sa vyjadrovať k tomuto zákonu tak ako ja mám právo a keď už ..
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 3.11.2021 11:35 - 11:37 hod.

Pročko Jozef Zobrazit prepis
Filip, pardon pán Kuffa, naozaj ste si dali záležať a niekto vám pripravil veľmi relevantné informácie o tom koľko stojí les, koľko stoja lesy, ako lykožrút likviduje slovenské lesy, to naozaj. Ale musím vám povedať, že toto sú informácie, ktoré táto vie. Ja som sa vás spytoval Filip pred nedávnom, že či súhlasíte s tým alebo či nevidíte zlodejiny, ktoré smeráci porobili. Vy ste mi povedali, že vidíte. Hovorili ste o lykožrútovi, ale ja som vás nikdy Filip nepočul, že by ste o lesožrútovi Žigovi niekedy niečo boli povedali, že by ste niekedy vy Filip ako človek sa prezentujete čestný, spravodlivý, že by ste boli niekedy, čo len slovkom spomenuli rozkrádanie lesov, že by ste niekedy boli spomenuli tie vlaky, čo išli zo Slovenska. Teraz hovoríte, že je tu priestor na korupciu za 1,5 miliardy. Ten priestor na tú korupciu Filip je všade, ale to je o tom, že či tí ľudia, tie 1,5 miliardy využijú v prospech alebo v neprospech, či ich rozkradnú. A jeden pán poslanec tu pred chvíľou mimo tému hovoril o tom, že on nikdy nebude hlasovať. No mne to pripomína jedno urevané decko, ktoré nedostane darček alebo peniaze, tak sa bude hádzať o zem a bude rozprávať a ja už nikdy za nikoho nezahlasujem, lebo mne to neprešlo. No toto je niečo, čomu ja nerozumiem. Filip, ja s vami súhlasím, že lesy treba ochraňovať a tento zákon to ide robiť.
Skryt prepis
 

Vystúpenie s faktickou poznámkou 3.11.2021 11:00 - 11:02 hod.

Mičovský Ján Zobrazit prepis
Ďakujem pekne všetkým. Možno je tu tá správna chvíľa, aby som povedal, že je to práve 126 rokov čo moji predchodcovia dávni, ešte to bolo za monarchie, začali vyhlasovať prvé prírodné rezervácie, konkrétne v roku 1895 Príboj pri Slovenskej Ľupči a tým len naznačujem, že možno by sme nemali dnes mať o čom viesť rozpravu, keby tu neboli v minulosti múdri ľudia, ktorí pochopili, že les nie je drevo, že les je život a lesníci sa vždycky k tomuto práve hlásili. A ja verím, že aj vaše poznámky, aké teraz zazneli, ďakujem ešte raz za ne, aj hlavne naše rozhodnutie umožní, aby sme našli riešenie. Takže odpovedám na to, že som nedal žiadny, ani nedám pozmeňovací návrh, ale dal som a prípadne to ešte zopakujem v ústnej rozprave, návrh aby sa stiahol tento návrh novely z rokovania a prepracoval sa do podoby, na ktorej by sme sa dokázali zhodnúť, že je riešením.
A tiež sa mi páčila aj poznámka, myslím, že to bol pán poslanec Blcháč ohľadom vody. Kedysi voda prešla pod ministerstvo životného prostredia. Boli aj vtedy nejaké obavy, ale v podstate sa nenaplnili. No, a les, les to je hlavne voda. Najväčšia zásobáreň vody nie sú priehrady a rieky Slovenska, ale slovenské lesy. Tak už len z tohto pohľadu, keďže vieme, že bez tej vody jednoducho niet života, tak si uvedomme, že to spoločné spravovanie lesov, tam kde sa už spoločne spravuje voda je teda alfa-omega kvality životného prostredia. A už len odpoviem na tú otázku, že ako som to teda myslel, či len národné parky alebo len, všetky, chránené, nechránené, štátne, neštátne. Všetky druhy lesov nech prejdú pod jednotný režim správy pod hlavičkou životného prostredia, pretože stromy sú rovnakého významu a hranice medzi nimi a medzi ľudí ... (Prerušenie vystúpenia časomerom.)
Skryt prepis